Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/69/EG: Rådets beslut av den 15 december 1993 om slutande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 033 , 07/02/1994 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 29 s. 0027

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 29 s. 0027RÅDETS BESLUT av den 15 december 1993 om slutande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (94/69/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och särskilt artikel 130s.1 jämförd med artikel 228.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,(1)

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,(2)

med beaktade av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och(3)

med beaktande av följande:

Gemenskapen och dess medlemsstater deltog i förhandlingarna i den mellanstatliga förhandlingskommitté som upprättats av Förenta nationernas generalförsamling för att utarbeta en ramkonvention om klimatförändringar(4).

Gemenskapen och samtliga medlemsstater undertecknade under Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro den 3-14 juni 1992 Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Ändamålet med konventionen är, såsom uttrycks i artikel 2 i denna, att i överensstämmelse med relevanta bestämmelser i konventionen uppnå en stabilisering av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan förhindra antropogena inverkningar på klimatsystemet inom en tidsram som är tillräcklig för att säkerställa att ekosystemen naturligt anpassar sig till klimatförändringarna och att livsmedelsproduktionen inte hotas samt att den ekonomiska utvecklingen kan fortgå på ett hållbart sätt.

Konventionen kommer, när den är ratificerad, att förplikta utvecklingsländer och andra länder som förtecknats i bilaga 1 till konventionen att vidta åtgärder för att begränsa halten av antropogena CO2-emissioner och andra växthuseffekter som inte regleras av Montrealprotokollet med målsättningen att gemensamt eller var för sig få ner dessa antropogena emissioner till 1990 års nivåer vid utgången av innevarande årtionde.

Gemenskapen och dess medlemsstater bekräftade åter vid undertecknandet av konventionen målet att år 2000 stabilisera CO2-emissionerna på 1990-talets nivå inom hela gemenskapen som anges i rådets ställningstaganden av den 29 oktober 1990, 13 december 1991 samt 5 och 26 maj 1992.

Konventionen är enligt artikel 22 öppen för ratificering, accepterande eller godkännande av stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som har undertecknat konventionen.

Förebyggande åtgärder mot farliga antropogena klimatförändringar bör vidtas på såväl internationellt som nationellt plan.

Gemenskapen och dess medlemsstater har var för sig kompetens på några av de områden som omfattas av konventionen. Det är nödvändigt att gemenskapen och dess medlemsstater blir avtalsslutande parter så att alla förpliktelser som följer av konventionen kan uppfyllas väl.

Förpliktelsen att begränsa antropogena CO2-emissioner som föreskrivs i artikel 4.2 i konventionen kommer att uppfyllas av gemenskapen som helhet genom handlingar som genomförs av gemenskapen och dess medlemsstater var för sig inom deras respektive kompetens.

Gemenskapen uppmärksammar att medlemsstaterna kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att medlemsstaterna och gemenskapen snarast möjligt och om möjligt samtidigt deponerar ratifikations- eller godkännandeinstrumenten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förenta nationernas konvention om klimatförändringar som undertecknades i Rio de Janeiro i juni 1992 godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Konventionens text framgår av bilaga A till detta beslut.

Artikel 2

1. Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens vägnar deponera godkännandeinstrumentet hos Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet med artikel 22.1 i konventionen.

2. Rådets ordförande skall samtidigt i överensstämmelse med artikel 22.3 i konventionen deponera den förklaring om kompetens som föreskrivs i bilaga B till detta beslut samt den förklaring som föreskrivs i bilaga C.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1993.

På rådets vägnar

M. DE GALAN

Ordförande

(1) EGT nr C 44, 16.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr C 194, 19.7.1993, s. 358.

(3) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 1.

(4) Resolution nr 45/212 av Förenta nationernas generalförsamling av den 19 december 1990 om skydd för det globala klimatet för mänsklighetens nuvarande och framtida generationer.