Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0157.pdf

31994D0157

94/157/EG: Rådets beslut av den 21 februari 1994 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (den reviderade Helsingforskonventionen av år 1992)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 073 , 16/03/1994 s. 0019 - 0019

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 29 s. 0238

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 29 s. 0238RÅDETS BESLUT av den 21 februari 1994 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (den reviderade Helsingforskonventionen av år 1992) (94/157/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i anslutning till artikel 228.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Kommissionen har på gemenskapens vägnar deltagit i förhandlingarna om utarbetande av förslaget till den reviderade Helsingforskonventionen av år 1992.

Denna konvention undertecknades på gemenskapens vägnar den 24 september 1992.

I denna konvention fastställs ramen för det regionala samarbetet för att återställa det ekologiska tillståndet i Östersjön med sikte på att den marina miljön skall kunna regenereras på naturlig väg och den ekologiska balansen bevaras.

Gemenskapen har beslutat om åtgärder på de områden som omfattas av konventionen och bör på dessa områden engagera sig på internationell nivå.

Gemenskapens miljöpolitik syftar till att bevara, skydda och förbättra miljökvaliteten och till att skydda människors hälsa och försiktigt och rationellt utnyttja naturresurserna.

Gemenskapens miljöpolitik siktar på en hög skyddsnivå. Den bygger på försiktighetsprincipen och på principen om före byggande åtgärder, samt på principen om att miljöskador bör rättas till vid källan och att den som förorenar betalar.

Inom ramen för det ansvar som vilar på var och en samarbetar gemenskapen och medlemsstaterna med tredje land och med behöriga internationella organisationer.

Gemenskapens ingående av konventionen bidrar till att målen i artikel 130r i fördraget uppnås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd av Östersjöns marina miljö (den reviderade Helsingforskonventionen av år 1992), som undertecknades i Helsingfors (Finland) den 24 september 1992, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Konventionstexten är knuten till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall deponera godkännandeinstrumentet hos den finska regeringen i enlighet med artikel 38 i konventionen.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 1994.

På rådets vägnar

Th. PANGALOS

Ordförande

(1) EGT nr C 226, 21.8.1993, s. 8.

(2) EGT nr C 315, 22.11.1993.

(3) EGT nr C 34, 2.2.1994, s. 5.