Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0575.pdf

31994D0575

94/575/EG: Kommissionens beslut av den 20 juli 1994 om fastställande av kontrollförfarandet enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 i fråga om vissa avfallstransporter till länder utanför OECD (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 220 , 25/08/1994 s. 0015 - 0020

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0209

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0209KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 juli 1994 om fastställande av kontrollförfarandet enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 i fråga om vissa avfallstransporter till länder utanför OECD (Text av betydelse för EES) (94/575/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 17.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 259/93 skall, enligt artikel 1.3 a i denna, inte omfatta transporter av avfall som uteslutande är avsett att återvinnas och som förtecknas i bilaga 2 i förordningen, utom i de fall som avses i bl. a. artikel 17.1 17.3.

Kommissionen har enligt artikel 17.1 underrättat samtliga länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut av den 30 mars 1992 om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, om förteckningen över avfall i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 259/93 och begärt bekräftelse på att sådant avfall inte är underkastat kontroll i destinationslandet eller att dessa länder skall ange om sådant avfall skall omfattas av de kontrollförfaranden som gäller för avfall som upptas i förordningens bilaga 3 eller 4 eller av förfarandet i förordningens artikel 15.

Vissa länder har meddelat att sådant avfall skall omfattas av något av dessa förfaranden.

Kommissionen har meddelat dessa fall till den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(2), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG(3).

Export av sådant avfall skall enligt artikel 17.3 vara föremål för kontrollåtgärder, om det kontrolleras i destinationslandet eller om detta land så begär.

Kommissionen skall, i samråd med destinationslandet, besluta om vilket kontrollförfarande som skall tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det kontrollförfarande som gäller för avfall i bilaga 3 till förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas vid export till de länder som anges i bilaga A till detta beslut i fråga om de avfallskategorier som anges i bilaga 2 till samma förordning och som även återfinns i bilaga A.

2. Det kontrollförfarande som gäller för avfall i bilaga 4 till förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas vid export till de länder som anges i bilaga B till detta beslut i fråga om de avfallskategorier som anges i bilaga 2 till samma förordning och som även återfinns i bilaga B.

3. Kontrollförfarandet i artikel 15 i förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas vid export till de länder som anges i bilaga C till detta beslut i fråga om de avfallskategorier som anges i bilaga 2 till samma förordning och som även återfinns i bilaga C.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1994.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.

(3) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

BILAGA A

Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga 2 ("gröna listan") till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning av det kontrollförfarande för avfall som gäller för bilaga 3 ("orangefärgade listan") till samma förordning. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga 2 som skall omfattas av förfarandet.

>Plats för tabell>

BILAGA B

Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga 2 ("gröna listan") till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning av det kontrollförfarande för avfall som gäller för bilaga 4 ("röda listan") till samma förordning. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga 2 som skall omfattas av förfarandet.

>Plats för tabell>

BILAGA C

Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga 2 ("gröna listan") till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning av kontrollförfarandet i artikel 15 i samma förordning. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga 2 som skall omfattas av förfarandet.

VITRYSSLAND Samtliga avfallsslag