Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0721.pdf

31994D0721

94/721/EG: Kommissionens beslut av den 21 oktober 1994 om anpassning i enlighet med artikel 42.3 av bilagorna 2, 3 och 4 till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 288 , 09/11/1994 s. 0036 - 0046

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0223

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0223KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 oktober 1994 om anpassning i enlighet med artikel 42.3 av bilagorna 2, 3 och 4 till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (94/721/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfalls-transporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 42.3 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(2), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG(3), särskilt artikel 18 i detta, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 42.3 i förordning (EEG) nr 259/93 måste bilagorna 2, 3 och 4 anpassas så att de avspeglar endast de förändringar som redan överenskommits i enlighet med OECD:s översynsförfarande.

OECD-rådet(4) har inom ramen för översynsförfarandet beslutat att ändra de gröna, gula och röda avfallslistorna.

Det är nödvändigt att ändra bilagorna 2, 3 och 4 till förordning (EEG) nr 259/93 så att dessa avspeglar ändringarna.

Vid ändringar av bilagorna 2, 3 och 4 till den förordningen bistås kommissionen av den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 2, 3 och 4 till förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 1994.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 47.

(3) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

(4) OECD-rådet, 23 juli 1993, dok. ref. C(93)74.

OECD-rådet, 28 juli 1994, dok. ref. C(94)153.

BILAGA

"BILAGA 2

GRÖN AVFALLSLISTA (1*)Oavsett om ett visst avfall omfattas av listan får det inte transporteras som grönt avfall om det förorenats av andra material i en utsträckning som a) ökar riskerna med avfallet så mycket att det borde omfattas av den gula eller röda listan eller b) förhindrar återvinning av avfallet på ett miljömässigt godtagbart sätt.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 3

GUL AVFALLSLISTA (2*)Oavsett om ett visst avfall omfattas av listan får det inte transporteras som gult avfall om det förorenats av andra material i en utsträckning som a) ökar riskerna med avfallet så mycket att det borde omfattas av den röda listan eller b) förhindrar återvinning av avfallet på ett miljömässigt godtagbart sätt.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 4

RÖD AVFALLSLISTA

"Innehållande" eller "förorenat med" betyder vid användning i denna lista att det avsedda ämnet förekommer i en utsträckning som a) gör avfallet farligt eller b) gör avfallet olämpligt för återvinning.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1**) Denna förteckning inbegriper aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdragen slagg, glödspån, stoft, slam och kakor som inte anges någon annanstans.

(2*) Om möjligt anges vid varje uppgift kodnumret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som inrättades genom Bryssel-konventionen den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Detta nummer kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inte ämnen som inte är avfall. Därför är koden, som används av tulltjänstemän för att underlätta både deras egna och andras förfaranden, endast angiven för att hjälpa till att identifiera avfall som anges i listan och omfattas av denna förordning. Motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utfärdas av Tullsamarbetsrådet bör användas som vägledning vid identifiering av avfall som omfattas av generiska nummer. Det "ex" som anges avser ett särskilt ämne som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

Koden med fetstil i första kolumnen är OECD-koden, som består av bokstäver (G = grön, A = gul, R = röd för listan och en bokstav för avfallskategorin: A, B, C,...) följt av ett nummer.

(3**) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(4*) Om möjligt anges vid varje uppgift kodnumret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som inrättades genom Bryssel-konventionen den 14 juni 1983 under Tullsamarbestsrådet (Harmoniserade systemet). Detta nummer kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inte ämnen som inte är avfall. Därför är koden, som används av tulltjänstemän för att underlätta både deras egna och andras förfaranden, endast angiven för att hjälpa till att ifentifiera avfall som anges i listan och omfattas av denna förordning. Motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utfärdas av Tullsamarbetstrådet bör användas som vägledning vid identifiering av avfall som omfattas av generiska nummer. Det "ex" som anges avser ett särskilt ämne som ingär i ett nummer i Harmoniserade systemet. Koden med fetstil i första kolumnen är OECD-koden, som består av bokstäver (G = grön, A = gul, R = röd för listan och en bokstav för avfallskategorin: A, B, C,...) följt av ett nummer.