Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/774/EG: Kommissionens beslut av den 24 november 1994 om den standardfraktsedel som avses i rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 310 , 03/12/1994 s. 0070 - 0076

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 14 s. 0130

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 14 s. 0130KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 november 1994 om den standardfraktsedel som avses i rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (94/774/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfalls-transporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 42.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Den standardfraktsedel som avses i förordning (EEG) nr 259/93 har utformats med hänsyn till de tillämpliga artiklarna i den förordningen och till tillämpliga internationella konventioner och avtal, särskilt arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Fraktsedeln, som består av ett anmälningsformulär och ett transport-/följeformulär, bör användas för anmälan av och som följesedel till avfallstransporter och tjäna som intyg om bort-skaffande och återvinning.

Fraktsedeln kommer att möjliggöra för de behöriga myndigheter som utses av medlemsstaterna att utföra de övervakande och kontrollerande uppgifter som uppdragits åt dem enligt förordning (EEG) nr 259/93.

Kommissionen har överlämnat ett förslag till åtgärder till den kommitté som utses i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG(2), senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG(3).

Kommittén har avgivit ett positivt yttrande över det förslag som kommissionen lämnat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den standardfraktsedel som bifogas detta beslut och som består av ett anmälningsformulär och ett transport-/ följeformulär skall användas för anmälan av och som följesedel vid avfallstransporter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 samt tjäna som intyg om bort-skaffande och återvinning.

Artikel 2

Det dokument som avses i artikel 1 skall tryckas på förfalsk-ningssäkert vitt skrivpapper med en vikt på minst 40 g/m2. Papperet måste vara tillräckligt ogenomskinligt för att uppgifterna på den ena sidan inte skall påverka läsligheten av uppgifterna på den andra sidan och starkt nog för att inte gå sönder eller skrynklas vid normal användning.

Fälten baseras på en måttenhet som är 1/10 tum horisontellt och 1/6 tum vertikalt.

Formulärens format skall vara 210 x 297 mm med en maximal avvikelse på minus 5 mm eller plus 8 mm på längden.

Dessa bestämmelser skall inte hindra att den standardfrakt-sedel som avses i artikel 1 framställs i offentliga eller privata datoranläggningar, i enlighet med de villkor som medlemsstaten fastställer och på icke-förtryckta papper, om så är nödvändigt.

Artikel 3

Det löpnummer för en avfallstransport som skall föras in i fält 3 på fraktsedel skall bestå av avsändarlandets kod följt av ett sexsiffrigt nummer.

Artikel 4

Mallen för fraktsedeln skall ses över och vid behov revideras mot bakgrund av erfarenheterna vid användningen.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas från och med den sextionde dagen efter det att det anmälts.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 1994.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.

(3) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

BILAGA

MALL FÖR STANDARDFRAKTSEDELN utformad i enlighet med artikel 42 i rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

INLEDNING

Denna standardfraktsedel är utformad för tillämpningen av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen.

Den kommer att göras tillgänglig för de behöriga myndigheter som medlemsstaterna utser i enlighet med artikel 38 i den förordningen så att dessa kan införa lämpliga förfaranden för övervakningen och kontrollen av avfallstransporter.

Genom uppgifterna i detta dokument får de behöriga myndigheterna kännedom om avfallstransporternas art och destination (bortskaffande eller återvinning). De kan då vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

Förteckning över de förkortningar som används i anmälningsformuläret

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

Förteckning över de förkortningar som används i transport-/beledsagande formuläret

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >