Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0904.pdf

31994D0904

94/904/EG: Rådets beslut av den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfallEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 356 , 31/12/1994 s. 0014 - 0022

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 14 s. 0156

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 14 s. 0156RÅDETS BESLUT av den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (94/904/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(1), särskilt artikel 1.4 i detta,

och med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG skall en förteckning över farligt avfall utarbetas på grundval av bilagorna 1 och 2 till det direktivet samt att avfallet har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till det direktivet.

Medlemsstaterna kan i undantagsfall på grundval av ett skriftligt underlag som innehavaren lämnar på ett lämpligt sätt besluta att ett visst avfall som är upptaget i förteckningen inte har någon av de egenskaper som förtecknas i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG.

Förteckningen skall ses över med jämna mellanrum och vid behov revideras enligt förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas den förteckning över farligt avfall som finns i bilagan till detta beslut.

Detta avfall anses ha en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG och, vad gäller H3 och H8 i den bilagan, en eller flera av följande:

- En flampunkt <= 55 ºC.

- Ett eller flera ämnen som är klassificerade som mycket giftiga med en sammanlagd koncentration >= 0,1 %.

- Ett eller flera ämnen som är klassificerade som giftiga med en sammanlagd koncentration >= 3 %.

- Ett eller flera ämnen som är klassificerade som hälsoskadliga med en sammanlagd koncentration >= 25 %.

- Ett eller flera frätande ämnen som är klassificerade som R35 med en sammanlagd koncentration >= 1 %.

- Ett eller flera frätande ämnen som är klassificerade som R34 med en sammanlagd koncentration >= 5 %.

- Ett eller flera irriterande ämnen som är klassificerade som R41 med en sammanlagd koncentration >= 10 %.

- Ett eller flera irriterande ämnen som är klassificerade som R36, R37, R38 med en sammanlagd koncentration >= 20 %.

- Ett eller flera ämnen kända som cancerframkallande (kategorierna 1 eller 2) med en sammanlagd koncentration >= 0,1 %.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande

(1) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 28).

(2) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

BILAGA

FARLIGT AVFALL I ENLIGHET MED ARTIKEL 1.4 I DIREKTIV 91/689/EEG

Inledning

1. De olika typer av avfall som är upptagna i förteckningen definieras fullständigt genom den sexsiffriga koden för avfallet, och genom de två- respektive fyrsiffriga kapitelkoderna.

2. Att ett material eller ett föremål är upptaget i förteckningen innebär inte att materialet eller föremålet betraktas som avfall i alla sammanhang. Det är endast fråga om avfall när definitionen för avfall i enlighet med artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG är uppfylld, såvida inte artikel 2.1 b i det direktivet är tillämplig.

3. Det avfall som är upptaget i förteckningen omfattas av bestämmelserna i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, såvida inte artikel 1.5 i det direktivet är tillämplig.

4. I enlighet med artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG är allt annat avfall än det som är upptaget i nedanstående förteckning och som enligt en medlemsstat har någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 farligt avfall. Sådana fall skall anmälas till kommissionen och, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, ses över i syfte att ändra förteckningen.

>Plats för tabell>