Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994L0024.pdf

31994L0024

Rådets direktiv 94/24/EG av den 8 juni 1994 om ändring av bilaga 2 till direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 30/06/1994 s. 0009 - 0014

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0194

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0194RÅDETS DIREKTIV 94/24/EG av den 8 juni 1994 om ändring av bilaga 2 till direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

enligt förfarandet i artikel 189c i fördraget, och

med beaktande av följande:

Bilaga 2 till rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(3) bör ändras så att de senaste rönen om situationen för fågelarterna beaktas.

Flera medlemsstater har begärt att kommissionen skall ändra bilaga 2.2 på så sätt att vissa arter, som hittills inte varit lovliga för jakt, införs där.

I enlighet med artikel 7.4 i det nämnda direktivet är medlemsstaterna skyldiga att säkerställa att jakt bedrivs i överensstämmelse med principerna om ett förnuftigt utnyttjande och en ekologiskt balanserad kontroll av de berörda fågelarterna.

Vissa fågelarter kan, på grund av sin geografiska distribution och sina populationsnivåer i vissa länder, jagas eller kontrolleras lokalt, vilket innebär att några tillägg som begärts till bilaga 2.2 kan godtas.

Arterna Limosa limosa, Limosa lapponica och Numenius arquata i bilaga 2.2 bör för Italiens vidkommande utgå för att skydda den allmänt hotade arten Numenius tenuirostis, med vilken de har så stora likheter i fråga om beteende och utseende att risken för förväxling är utomordentligt stor.

Att jakt tillåts på arterna i förteckningen i bilaga 2.2 innebär endast en valmöjlighet som medlemsstaterna själva avgör om de vill utnyttja eller ej. De är därför inte förpliktade att vidta åtgärder i detta syfte, och om de väljer att fatta ett sådant beslut får detta ske även efter den dag som fastställs för tillämpningen av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2.2 till direktiv 79/409/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 30 september 1995.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 8 juni 1994.

På rådets vägnar

E. PAPAZOI

Ordförande

(1) EGT nr C 255, 2.10.1992, s. 5.

(2) EGT nr C 191, 22.7.1991, s. 14.

(3) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 91/244/EEG (EGT nr L 115, 8.5.1991, s. 41).

BILAGA ANEXO II/2 - BILAG II/2 - ANHANG II/2 - ÐAPATHMA II/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - BIJLAGE II/2 - ANEXO II/2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >