Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 94/31/EG av den 27 juni 1994 om ändring av direktiv 91/689/EEG om farligt avfallEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 02/07/1994 s. 0028 - 0028

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0200

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0200RÅDETS DIREKTIV 94/31/EG av den 27 juni 1994 om ändring av direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 189c i fördraget, och

med beaktande av följande:

Under arbetet i den kommitté som inrättades genom artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG(3) har det visat sig att det inte är möjligt att utarbeta en bindande förteckning över farligt avfall inom de tidsfrister som fastställs i direktiv 91/689/EEG(4). Genomförandet av direktiv 91/689/EEG är emellertid beroende av att kommissionen utarbetar en sådan förteckning.

Det är nödvändigt att säkerställa att direktiv 91/689/EEG genomförs snarast möjligt.

Det är fortfarande nödvändigt att utarbeta en gemenskapsförteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG.

Upphävandet av rådets direktiv 78/319/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt avfall(5) måste därför skjutas upp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/689/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 10.1 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall före den 27 juni 1995 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta."

2. Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

Direktiv 78/319/EEG skall upphöra att gälla från och med den 27 juni 1995."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 1994.

På rådets vägnar

C. SIMITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 271, 7.10.1993, s. 16.

(2) EGT nr C 34, 2.2.1994, s. 7.

(3) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 91/156/EEG (EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 32).

(4) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20.

(5) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).