Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 94/51/EG av den 7 november 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 18/11/1994 s. 0029 - 0030

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0248

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0248KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/51/EG av den 7 november 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer(1), särskilt artikel 20 i detta, och

med beaktande av följande:

I direktiv 90/219/EEG klassificeras genetiskt modifierade mikroorganismer i två grupper med hänsyn till de risker som de medför. I bilaga 2 till det direktivet fastställs kriterierna för en sådan klassificering.

Mot bakgrund av erfarenheterna vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, den biotekniska utvecklingen i allmänhet och på grundval av en utvärdering av nuvarande risker är det lämpligt att se över klassificeringen av genetiskt modifierade mikroorganismer.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 21 i direktiv 90/219/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 90/219/EEG skall ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv senast den 30 april 1995. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 1994.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 1.

BILAGA

"BILAGA 2

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FÖR GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER I GRUPP I

En genetiskt modifierad mikroorganism klassificeras i grupp I om samtliga följande kriterier uppfylls:

i) Det är inte sannolikt att mottagar- eller moderorganismen orsakar sjukdomar hos människor, djur eller växter.

ii) Vektorn och det tillförda genmaterialet är inte av sådan art att de överför en fenotyp till den genetiskt modifierade mikroorganismen som sannolikt kan orsaka sjukdomar hos människor, djur eller växter eller ha en skadlig effekt på miljön.

iii) Det är inte sannolikt att den genetiskt modifierade mikroorganismen orsakar sjukdomar hos människor, djur och växter och har en skadlig effekt på miljön."