Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 319 , 12/12/1994 s. 0007 - 0013

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0165

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0165

L 275 28/10/1996 P. 0001RÅDETS DIREKTIV 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (), och

med beaktande av följande:

1. Under årens lopp har såväl nationella som internationella transporter av farligt gods på väg ökat betydligt och därmed har olycksrisken ökat.

2. Med undantag av Irland är alla medlemsstater avtalsparter i Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), vars geografiska användningsområde sträcker sig utöver gemenskapen och vilken fastställer enhetliga regler för säkra internationella transporter av farligt gods på väg. För att harmonisera de villkor på vilka farligt gods transporteras på vägarna i gemenskapen bör dessa reglers tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta nationell trafik.

3. Det finns ingen gemenskapslagstiftning som fullt ut omfattar alla de åtgärder som krävs för att garantera en säker transport av farligt gods, och de tillämpliga nationella åtgärderna varierar från den ena medlemsstaten till den andra. Dessa skillnader utgör ett hinder för det fria utbytet av transporttjänster och för den fria rörligheten för fordon och transportutrustning. För att överkomma detta hinder bör enhetliga regler som gäller för all transport inom gemenskapen definieras.

4. En insats av detta slag bör göras på gemenskapsnivå för att säkerställa enhetlighet med annan gemenskapslagstiftning, för att säkerställa en tillräcklig grad av tillnärmning som underlättar den fria rörligheten för varor och tjänster, och för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för nationella och internationella transporter.

5. Bestämmelserna i detta direktiv hindrar inte att gemenskapen eftersträvar en framtida tillnärmning av klassificeringssystemen för farligt gods, vilket gemenskapen och dess medlemsstater har förpliktat sig till i enlighet med de mål som anges i Agenda 21 kapitel 19 vid UNCED-konferensen i Rio de Janeiro i juni 1992.

6. Det finns ännu inte någon gemenskapslagstiftning som särskilt reglerar säkerhetsförhållandena för transport av biologiska agenser och genetiskt modifierade mikroorganismer, som regleras i rådets direktiv 90/219/EEG (), 90/220/EEG () och 90/679/EEG ().

7. Detta direktiv tar hänsyn till annan gemenskapspolitik på områdena för arbetstagares säkerhet, konstruktion av fordon samt miljöskydd.

8. Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis fritt kunna fastställa regler för transport av farligt gods som utförs på deras territorier med ett fordon som inte omfattas av detta direktiv, oavsett var fordonet är registrerat.

9. Medlemsstaterna bör kunna tillämpa särskilda vägtrafikregler för vägtransport av farligt gods inom sina territorier.

10. Medlemsstaterna bör kunna upprätthålla sina krav på kvalitetskontroll i fråga om vissa nationella transporter till dess att kommissionen förelägger rådet en rapport om detta.

11. I enlighet med ADR-bestämmelserna kan länder ingå avtal som avviker från ADR, och eftersom ett stort antal avtal har ingåtts bilateralt mellan medlemsstaterna fördröjs det fria utbytet av transporttjänster för transport av farligt gods. Genom att införa de nödvändiga bestämmelserna i bilagan till detta direktiv bör behovet av sådana avvikelser kunna tillmötesgås. Bestämmelser bör införas för en övergångsperiod under vilken medlemsstaterna fortsatt tillämpar befintliga avtal.

12. Det är nödvändigt att överföra ADR-bestämmelserna till gemenskapsrätten, däribland konstruktionskraven för fordon som transporterar farligt gods. I detta sammanhang bör en övergångsperiod fastställas så att medlemsstaterna tillfälligt kan upprätthålla särskilda nationella bestämmelser om konstruktionskrav för fordon som är registrerade på deras territorium.

13. Befintliga nationella informationsförfaranden i samband med relevanta nationella lagförslag bör användas för att uppnå en större överskådlighet till fördel för alla ekonomiska aktörer.

14. Vad gäller nationella transporter bör medlemsstaterna fortsatt kunna använda regler som uppfyller Förenta nationernas rekommendationer för transport av farligt gods, så länge ADR-bestämmelserna ännu inte är harmoniserade med dessa regler, vilket kommer att underlätta den intermodala transporten av farligt gods på väg.

15. Medlemsstaterna bör kunna reglera eller förbjuda vägtransport av visst farligt gods inom sina territorier, men endast av andra skäl än rent transportsäkerhetsmässiga. Vad gäller dessa transporter bör medlemsstaterna kunna kräva att transporten utförs med järnväg eller på inre vattenvägar eller, vad gäller vissa mycket farliga ämnen, att mycket speciella förpackningar används.

16. Vid tillämpning av detta direktiv bör medlemsstaterna kunna ställa strängare eller mildare krav på vissa transporter som utförs på deras territorier med fordon som är registrerade där.

17. Vid tillnärmningen av villkoren för transport av farligt gods bör hänsyn tas till särskilda nationella förhållanden, och detta direktiv måste därför vara tillräckligt flexibelt för att göra det möjligt för medlemsstaterna att tillåta vissa undantag. Utnyttjandet av ny teknisk och industriell utveckling får inte hämmas och bestämmelser bör därför införas för tillfälliga undantag.

18. Fordon som är registrerade i ett tredje land bör, så länge de uppfyller ADR-bestämmelserna, ha rätt att utföra internationella transporter inom medlemsstaternas territorier.

19. Detta direktiv bör snabbt kunna anpassas till den tekniska utvecklingen för att ta hänsyn till nya bestämmelser som införlivas i ADR och för att vid olyckor eller tillbud kunna besluta om tillämpning och genomförande av nödåtgärder. En kommitté bör därför upprättas och ett förfarande införas för ett nära samarbete inom denna kommitté mellan medlemsstaterna och kommissionen.

20. Bilagorna till detta direktiv innehåller bestämmelser om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg. Rådets direktiv 89/684/EEG av den 21 december 1989 om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg () bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Användningsområde, definitioner och allmänna

bestämmelser

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas för transport av farligt gods på väg inom eller mellan medlemsstaterna. Det gäller inte för transport av farligt gods som utförs av fordon som tillhör de väpnade styrkorna eller för vilka de väpnade styrkorna är ansvariga.

2. Detta direktiv skall dock inte påverka medlemsstaternas rätt att, i överensstämmelse med gemenskapsrätten, ställa krav vad angår

a)

nationella och internationella transporter inom deras territorier av farligt gods som utförs av fordon som inte omfattas av detta direktiv,

b)

särskilda vägtrafikregler för nationell och internationell transport av farligt gods,

c) kvalitetskontroller av transportverksamheter i enlighet med ISO-standard 9001 och 9002, i samband med nationell transport

i) av explosiva ämnen och föremål av klass 1, när mängden explosiva ämnen för varje enskild transportenhet överstiger

P 1 000 kg för division 1.1, eller

P 3 000 kg för division 1.2, eller

P 5 000 kg för division 1.3 och 1.5,

ii) i tankar eller tankbilar med en total kapacitet på mer än 3 000 liter av följande mycket farliga ämnen:

P ämnen av klass 2

P gas klassificerad enligt at

P gas klassificerad enligt bt

P gas klassificerad enligt b

P gas klassificerad enligt ct

P gas klassificerad enligt c

P kraftigt nedkylda flytande gaser som omfattas av 7° b och 8° b,

P ämnen av klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 och 8

P som inte är uppförda under b eller c i dessa klasser, eller

P som är uppförda i dessa med en riskkod bestående av minst tre signifikativa tecken (dock inte noll),

iii) i följande kollin av klass 7 (radioaktiva ämnen): kollin med klyvbart material, kollin av typ B (U), kollin av typ B (M).

Användningsområdet i de nationella bestämmelserna för dessa krav får inte utvidgas.

De ifrågavarande bestämmelserna skall upphöra att gälla om motsvarande åtgärder blir bindande genom gemenskapsbestämmelser.

Kommissionen skall senast den 31 december 1998 lämna en rapport till rådet med en utvärdering av de säkerhetsaspekter som omfattas av denna bestämmelse tillsammans med ett förslag om förlängning eller upphävande av bestämmelsen.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

P ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, sluten i Genève den 30 september 1957, med ändringar,

P fordon: sådana motorfordon som är avsedda att användas på väg, oavsett om de är färdigbyggda eller ej, med minst fyra hjul och konstruerade för en maximihastighet över 25 km/h samt släpvagnar till sådana fordon, med undantag av spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt alla rörliga motorredskap,

P farligt gods: de ämnen och föremål som inte får transporteras på väg eller som endast får transporteras på särskilda villkor i enlighet med bilagorna A och B till detta direktiv,

P transport: sådan vägtransport som helt eller delvis utförs på allmän väg inom en medlemsstats territorium med fordon, inbegripet lastning och lossning av gods, och som omfattas av bilagorna A och B, utan att det påverkar medlemsstaternas bestämmelser om ansvar i förbindelse med sådana operationer.

Transporter som endast utförs inom ett slutet område skall inte omfattas av denna definition.

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 får farligt gods som är förbjudet att transportera enligt bilagorna A och B till detta direktiv inte transporteras på väg.

2. Om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i detta direktiv är transport av annat farligt gods förtecknat i bilaga A tillåtet, under förutsättning att de villkor som fastställs i bilagorna A och B är uppfyllda, särskilt vad gäller

a) förpackning och märkning av det ifrågavarande godset,

b) och

b) konstruktion, utrustning och handhavande i trafiken av det fordon med vilket det ifrågavarande godset transporteras.

KAPITEL II

Avvikelser, begränsningar och undantag

Artikel 4

I fråga om nationella transporter som utförs av fordon som är registrerade på deras eget territorium, och endast då, kan medlemsstaterna upprätthålla de bestämmelser i sin nationella lagstiftning om transport av farligt gods på väg som är förenliga med FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, till dess att bilagorna A och B till detta direktiv har reviderats så att de återspeglar dessa rekommendationer. De berörda medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapsrätt, särskilt vad gäller tillgång till marknaden, skall varje medlemsstat, strikt utifrån hänsyn till den nationella säkerheten eller skydd av miljön, men inte av skäl som avser säkerheten under transport, behålla rätten att reglera eller förbjuda transport av visst farligt gods inom sitt territorium.

2. De bestämmelser som en medlemsstat kräver att fordon som utför internationella transporter genom dess territorium skall uppfylla, och som är tillåtna enligt marginalanteckning 10 599 i bilaga B, skall begränsas till att gälla lokalt och skall användas både för nationell och internationell transport och får inte innebära någon diskriminering.

3. a) Medlemsstaterna får tillämpa strängare bestämmelser för transport som utförs med fordon som är registrerade eller tas i bruk på deras territorier, dock inte vad gäller konstruktionskrav.

b) Medlemsstaterna får dock upprätthålla sina särskilda nationella bestämmelser om tyngdpunkten i tankbilar som är registrerade inom deras territorier, till dess att en eventuell ändring sker av marginalanteckning 211 128 i bilaga B till detta direktiv, men under inga omständigheter längre än till och med den 31 december 1998.

4. Om en medlemsstat vid ett olyckstillfälle eller ett tillbud finner att säkerhetsbestämmelserna har visat sig otillräckliga för att minska den risk som transporten utgör och att det finns ett trängande behov av att vidta åtgärder, skall den på det förberedande stadiet underrätta kommissionen om de åtgärder den ämnar vidta. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 9, besluta huruvida de ifrågavarande åtgärderna kan tillåtas och bestämma deras varaktighet.

5. Medlemsstaterna kan upprätthålla de nationella bestämmelser som den 31 december 1996 gäller för

P transport av ämnen av klass 1.1,

P transport av giftiga, flyktiga eller brandfarliga gaser av klass 2,

P transport av ämnen som innehåller dioxiner eller furaner,

P transport i tankar eller tankbilar på mer än 3 000 liter av flytande ämnen av klass 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 eller 8, som inte omfattas av b eller c i en av dessa klasser.

Sådana bestämmelser får endast gälla

P förbud mot transport på väg, när dessa kan utföras med järnväg eller på inre vattenvägar,

P krav att följa vissa bestämda färdvägar, eller

P varje annan bestämmelse gällande transport av ämnen som innehåller dioxiner eller furaner.

Dessa bestämmelser kan varken utvidgas eller skärpas. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa nationella bestämmelser, och kommissionen skall i sin tur underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 6

1. I de fall där den samlade transporten även innebär sjöeller lufttransport får medlemsstaterna även tillåta vägtransport på sina territorier av farligt gods som är klassificerat, förpackat och märkt i överensstämmelse med internationella krav för sjö- eller lufttransport.

2. Bestämmelserna i bilagorna A och B till detta direktiv om de språk som skall användas för den ifrågavarande märkningen eller dokumentationen skall inte gälla för transport som är begränsad till en enda medlemsstat. Medlemsstaterna får tillåta att andra språk än de som anges i bilagorna används för transporter inom deras territorier.

3. Medlemsstaterna får på sina territorier tillåta bruk av fordon som är tillverkade före den 1 januari 1997 och som inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, men vars konstruktion uppfyller de krav i den nationella lagstiftningen som gäller den 31 december 1996, under förutsättning att dessa fordon fortsatt uppfyller den krävda säkerhetsnivån.

4. Medlemsstaterna får upprätthålla nationella bestämmelser om konstruktion, bruk och transportvillkor för nya cisterner inom ramarna för marginalanteckning 2 212 i bilaga A som gäller den 31 december 1996, och för nya tankar som avviker från bestämmelserna i bilagorna A och B, till dess att hänvisningar till standarder för konstruktion och bruk av sådana tankar och cisterner införs i bilagorna A och B, men under inga omständigheter senare än den 31 december 1998. Tankar och cisterner som konstruerats före den 1 januari 1999 och som fortsatt uppfyller de krävda säkerhetsnivåerna, får även fortsättningsvis användas på de ursprungliga villkoren.

5. Varje medlemsstat får upprätthålla andra nationella bestämmelser än de som anges i bilagorna A och B i fråga om referenstemperaturen vid transport av flytande gaser inom det nationella territoriet, till dess att bestämmelser om de riktiga referenstemperaturerna för bestämda klimatzoner har infogats i europeiska standarder och hänvisningar till dessa standarder har lagts till i bilagorna A och B.

6. Varje medlemsstat får vid transport inom sitt territorium tillåta bruket av förpackningar som är framställda före den 1 januari 1997 men som inte är godkända i överensstämmelse med ADR före den 1 januari 1997, förutsatt att förpackningen är märkt med framställningsdagen och den kan bestå de relevanta proverna i enlighet med kraven i den nationella lagstiftning som gäller den 31 december 1996, och att alla sådana förpackningar fortsatt uppfyller den nödvändiga säkerhetsnivån (vilket innebär provning och kontroll om detta krävs), enligt följande ordning: stora metallbehållare till bulkvaror samt metallfat med en kapacitet på över 50 liter får användas under en tidsperiod på maximalt 15 år från och med tillverkningsdagen; andra metallförpackningar och alla plastförpackningar får användas under en tidsperiod på maximalt 5 år från och med tillverkningsdagen, dock inte efter den 31 december 1998.

7. Varje medlemsstat får fram till och med den 31 december 1998 tillåta transport på sitt territorium av visst farligt gods som förpackats före den 1 januari 1997, förutsatt att godset är klassificerat, förpackat och märkt i enlighet med kraven i den nationella lagstiftning som gällde före den 1 januari 1997.

8. Varje medlemsstat får för transporter som utförs inom dess territorium med fordon som är registrerade i medlemsstaten, upprätthålla de bestämmelser i den nationella lagstiftningen som gäller den 31 december 1996 för märkning med en nödåtgärdskod i stället för det riskidentifieringsnummer som anges i bilaga B.

9. Varje medlemsstat får efter att ha rådfrågat kommissionen upprätthålla mindre stränga villkor än de som anges i bilagorna A och B för transport på deras territorium av små mängder av visst farligt gods, med undantag för ämnen som är har en hög eller mellanhög grad av radioaktivitet.

10. Medlemsstaterna får, förutsatt att säkerheten inte åsidosätts, medge tillfälliga undantag från bilagorna A och B för att på sina territorier utföra de prover som är nödvändiga innan en ändring av bilagorna vidtas i syfte att anpassa dem till den tekniska och industriella utvecklingen. Kommissionen skall underrättas om detta och skall i sin tur underrätta de övriga medlemsstaterna.

Ett tillfälligt undantag som medlemsstaternas behöriga myndigheter kommer överens om på grundval av marginalanteckningarna 2 010 och 10 602 i bilagorna A och B, skall ske i form av ett multilateralt avtal som den myndighet som tar initiativ till avtalet föreslår samtliga medlemsstaters myndigheter att ingå. Kommissionen skall underrättas om detta.

De tillfälliga undantag som avses i första och andra styckena skall tillämpas utan diskriminerande behandling på grund av avsändarens, transportverksamhetens eller mottagarens nationalitet eller etableringsort. De kan gälla i högst fem år och kan inte förlängas.

11. Varje medlemsstat får på sitt territorium tillåta enstaka transporter av farligt gods som är förbjudna enligt bilagorna A och B eller som utförs under andra villkor än de som anges i bilagorna A och B.

12. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får medlemsstaterna fram till och med den 31 december 1998 tillämpa de befintliga avtal med andra medlemsstater som uppfyller ADR-bestämmelserna, utan diskriminerande behandling på grund av avsändarens, transportverksamhetens eller mottagarens nationalitet eller etableringsort. Vid de övriga undangtag som är tillåtna enligt marginalanteckningarna 2 010 och 10 602 i bilagorna A och B skall kraven i punkt 10 vara uppfyllda.

Artikel 7

Med förbehåll för nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser om tillgång till marknaden, kan fordon som är registrerade eller är godkända för körning i tredje land användas vid internationell transport av farligt gods i gemenskapen om den ifrågavarande transporten uppfyller ADR-bestämmelserna.

KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel 8

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna A och B till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen på de områden som omfattas av detta direktiv med hänsyn till ändringarna av bilagorna till ADR, skall antas i överensstämmelse med förfarandet i artikel 9.

Artikel 9

1. Kommissionen skall bistås av en kommitté för transport av farligt gods, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid röstning i kommittén skall de röster som avges av medlemsstaternas företrädare vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

1. Direktiv 89/684/EEG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1997.

2. Tillfälliga tillstånd som är utfärdade av medlemsstaterna uteslutande för nationell transport i enlighet med artikel 4.2 i det direktivet skall förbli giltiga till och med den 31 december 1996. Tillstånd som är utfärdade i enlighet med artikel 4.4 i ovan nämnda direktiv kan fortsatt användas till slutet av deras giltighetsperiod, dock senast fram till den 1 juli 1997 för transport av farligt gods i tankar samt transport av explosiva ämnen, och senast fram till den 1 januari 2000 för transport av annat farligt gods.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 1994.

På rådets vägnar

M. WISSMANN

Ordförande

() EGT nr C 17, 20.1.1994, s. 6.

() EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 15.

() Europaparlamentets yttrande av den 3 maj 1994 (EGT nr C 205, 25.7.1994, s. 54), rådets gemensamma ställningstagande av den 19 september 1994 (EGT nr C 301, 27.10.1994, s. 25) och Europaparlamentets beslut av den 17 november 1994.

() EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 1.

() EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15.

() EGT nr L 374, 31.12.1990, s. 1.

() EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 33.

BILAGA A

Bestämmelser angående farliga ämnen och föremål

INNEHÅLL

Del I: Definitioner och allmänna bestämmelser

Marginalnummer Sida

Definitioner 2000 och 2001 4

Allmänna bestämmelser 2002 och 2099 6

Del II: Ämnesförteckningar och särskilda bestämmelser för de olika klasserna

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål ... 2100 och följande 15

Klass 2 Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser ... 2200 och följande 52

Klass 3 Brandfarliga vätskor ... 2300 och följande 76

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen ... 2400 och följande 102

Klass 4.2 Självantändande ämnen ... 2430 och följande 121

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten ... 2470 och följande 133

Klass 5.1 Oxiderande ämnen ... 2500 och följande 143

Klass 5.2 Organiska peroxider ... 2550 och följande 156

Klass 6.1 Giftiga ämnen ... 2600 och följande 172

Klass 6.2 Smittfarliga ämnen ... 2650 och följande 204

Klass 7 Radioaktiva ämnen ... 2700 och följande 212

Klass 8 Frätande ämnen ... 2800 och följande 258

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål ... 2900 och följande 277

Del III: Bihang till bilaga A

Bihang A.1 A. Stabilitets- och säkerhetskrav för explosivämnen och föremål, blandningar fasta ämnen och organiska peroxider ... 3000 och följande 288

B. Förklarande ordlista över benämningar under marginalnummer 2101 med tillägg under marginalnummer 3101 (3) ... 3170 och följande 295

Bihang A.2 A. Bestämmelser rörande beskaffenheten hos kärl av aluminiumlegering för vissa gaser som avses under klass 2 ... 3200 och följande 307

B. Bestämmelser rörande material i och konstruktion av kärl för transport av djupkylda gaser som avses under klass 2 ... 3250 och följande 310

C. Föreskrifter för provning av aerosolflaska och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatron) som avses under klass 2, ämnesnummer 10 och 11 ... 3291 och följande 315

Bihang A.3 A. Provning av brandfarlig vätska som avses under klasserna 3, 6.1 och 8 ... 3300 och följande 315

B. Metod för bestämning av flytbarhet ... 3310 och följande 319

C. Provning av brandfarliga fasta ämnen som avses under klass 4.1 ... 3320 och följande 321

D. Provning av självantändande ämnen som avses under klass 4.2 ... 3330 och följande 324

E. Provning av ämnen som avses under klass 4.3 vilka utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten ... 3340 och följande 325

F. Provning av fasta oxiderande ämnen som avses under klass 5.1 ... 3350 och följande 326

G. Bestämning av ämnens toxicitet, persistens och bioackumulerbarhet i akvatisk miljö, för hänförande till klass 9 ... 3390 och följande 327

Bihang A.4 Reserverat ... 3400 och följande 331

Bihang A.5 Allmänna förpackningsbestämmelser, emballagetyper, förpackningskrav och emballageprovningsbestämmelser ... 3500 och följande 331

Bihang A.6 Bestämmelser avseende småbulkbehållare (IBC) ... 3600 och följande 368

Bihang A.7 Bestämmelser avseende radioaktiva ämnen av klass 7 ... 3700 och följande 392

Bihang A.8 Reserverat ... 3800 och följande 419

Bihang A.9 Bestämmelser om varningsetiketter; förklaringar till symbolerna samt förebilder för etiketter ... 3900 och följande 419

DEL I

DEFINITIONER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

2000 (1) I detta direktiv förstås med:

- "behörig myndighet", den myndighet som i varje särskilt fall utsetts till sådan myndighet av sin regering,

- "bräckligt kolli", ett kolli som innehåller ett bräckligt kärl (dvs glas, porslin, stengods eller liknande material) vilket inte är inneslutet i ett emballage med hela väggar som effektivt skyddar mot stötar [se även marginalnummer 2001 (7)],

- "gas", gas eller ånga,

- "farligt gods", när uttrycket används ensamt, sådant ämne och föremål som omfattas av bestämmelserna i denna bilaga och bilaga B,

- "bulktransport", transport av ett fast, oförpackat ämne,

- "RID", reglemente om internationell järnvägstransport av farligt gods [bilaga I till bihang B (CIM) till fördraget om den internationella järnvägstrafiken (COTIF)].

(2) I denna bilaga likställs inte "tank" (se definitionen i bilaga B) med "kärl". Uttrycket "kärl" används i begränsande betydelse. Bestämmelser om "kärl" gäller fasta tankar, kärlbatterier, avmonterbara tankar och tankcontainrar endast när detta uttryckligen föreskrivs.

(3) Uttrycket "komplett last" avser en last från en enda avsändare. För lasten skall ha reserverats ett fordon eller en storcontainer. Alla lastnings- och lossningsåtgärder skall ske i enlighet med avsändarens eller mottagarens instruktioner.

(4) I detta direktiv är begreppet "n.o.s. (not otherwise specified)" en samlingsbenämning till vilken ämnen, blandningar, lösningar eller föremål får hänföras om de:

a) inte är nämnda med namn vid ämnesnumren i ämnesförteckningarna och

b) uppvisar kemiska, fysiska och/eller farliga egenskaper som motsvaras av klassen, ämnesnumret, bokstaven eller namnet i n.o.s.-benämningen.

(5) Restprodukter () är ämnen, lösningar, blandningar eller föremål som inte längre är brukbara, men som transporteras i syfte att upparbetas, deponeras, destrueras genom förbränning eller annan lämplig metod.

2001 (1) Följande måttenheter (1) är tillämpliga i denna bilaga och bilaga B

>Plats för tabell>

Tiopotenser, positiva och negativa, av en enhet kan bildas med hjälp av prefix, som har följande betydelse och placeras framför enheten:

>Plats för tabell>

2001

(forts.) (2) När ordet "vikt" används i ADR betyder det "massa".

(3) Med kollivikt avses i ADR bruttomassan om inte annat sägs. Massan hos för transporten använda containrar och tankar räknas inte in i bruttomassan.

(4) Om inte något annat sägs menas i ADR med tecknet %:

a) i fråga om blandningar av fasta ämnen eller vätskor, och i fråga om lösningar eller fasta ämnen som fuktats med vätska: procent massa baserad på blandningens, lösningens eller det fuktade ämnets totala massa,

b) i fråga om blandningar av komprimerade gaser: förhållandet av volymen anges som procent av gasblandningens totala volym. I fråga om blandningar av flytande gaser och gaser lösta under tryck: förhållandet av massan anges som procent av blandningens totala massa.

(5) Alla tryck som avser kärl (t ex provtryckning, inre tryck, säkerhetsventils öppningstryck) anges alltid i övertryck (tryck överstigande lufttrycket). Ett ämnes ångtryck anges däremot alltid i absolut tryck.

(6) Anges i ADR viss fyllningsgrad för kärl eller tankar avses fyllningsgraden vid 15 °C ämnestemperatur, om inte annan temperatur nämns.

(7) Bräckliga kärl som, antingen var för sig eller flera tillsammans, bäddats in i hållfasta kärl, anses inte som bräckliga kärl under följande ytterligare förutsättningar. De hållfasta kärlen skall vara täta och så beskaffade att innehållet i de bräckliga kärlen inte tränger ut ur de hållfasta kärlen om de bräckliga kärlen skulle gå sönder eller börja läcka. Vidare får de hållfasta kärlens mekaniska hållfasthet inte nedsättas på grund av korrosion under transporten.

(8) Följande approximativa omräkningsformel får användas till dess SI-enheterna införts överallt i ADR:

1 kg/mm2 = 10 N/mm2

1 kg/cm2 = 1 bar

Allmänna bestämmelser

2002 (1) I denna bilaga sägs vilket farligt gods som inte får transporteras på väg och vilket farligt gods som får transporteras på vissa villkor. I bilagan indelas farligt gods i begränsande och fria klasser.

Av det farliga gods som täcks av de begränsande klassernas rubriker (klasserna 1, 2, och 7) får endast sådant gods som nämns vid vissa marginalnummer i dessa klasser (marginalnummer 2101, 2201 och 2701) transporteras och då endast på de villkor som anges vid dessa marginalnummer. Annat farligt gods tillhörande dessa klasser är uteslutet från transport. Visst farligt gods som täcks av rubrikerna till de fria klasserna (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6,2, 8 och 9) utesluts från transport genom anmärkningar till bestämmelserna för de olika klasserna. Av övrigt gods som täcks av rubrikerna till de fria klasserna får sådant som är nämnt i bestämmelserna för dessa klasser (marginalnummer 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 och 2901), eller som täcks av en av samlingsrubrikerna däri, transporteras endast på de villkor som anges i dessa bestämmelser. Gods som varken nämns där eller täcks av en av samlingsrubrikerna anses inte som farligt gods i denna bilagas eller bilaga B:s mening och får transporteras utan särskilda villkor.

2002

(forts.) (2) Klasserna i denna bilaga är följande:

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Begränsande klass

Klass 2 Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser Begränsande klass

Klass 3 Brandfarliga vätskor Fri klass

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Fri klass

Klass 4.2 Självantändande ämnen Fri klass

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Fri klass

Klass 5.1 Oxiderande ämnen Fri klass

Klass 5.2 Organiska peroxider Fri klass

Klass 6.1 Giftiga ämnen Fri klass

Klass 6.2 Smittfarliga ämnen Fri klass

Klass 7 Radioaktiva ämnen Begränsande klass

Klass 8 Frätande ämnen Fri klass

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Fri klass

(3) För varje transport skall följande handlingar medföras:

a) en godsdeklaration som innehåller minst följande uppgifter (för klass 7, se även marginalnummer 2709):

- godsbeskrivning inklusive ämnets FN-nummer (när sådant anges i ämnesförteckningen) (),

- klass (),

- ämnesnummer tillsammans med eventuell bokstav (),

- initialerna ADR eller RID (),

- antal och typ av kolli eller IBC,

- den totala mängden farligt gods (som volym, bruttovikt eller nettovikt och för explosiva varor eller föremål i klass 1, även den totala nettovikten explosivämne),

- avsändarens namn och adress,

- mottagarens namn och adress,

- uppgift som fordras enligt något bilateralt avtal.

Anmärkningar: 1. Uppgift om den totala mängden farligt gods krävs inte för tömda och ej rengjorda emballage, containrar eller tankar.

Anmärkningar: 2. Vid tillämpning av marginalnummer 10 011 skall mängden transporterat farligt gods per transportenhet anges som bruttovikt.

Handlingen som skall innehålla denna information kan vara en handling som fordras enligt bestämmelser som gäller för transporter med andra transportslag. Avsändaren skall skriftligen lämna denna information till transportören.

Uppgifterna i godsdeklarationen skall lämnas på ett officiellt språk i avsändningslandet. Är detta språk varken engelska, franska eller tyska, skall uppgifterna dessutom lämnas på något av dessa språk. Finns det internationella vägtransportbestämmelser eller överenskommelser mellan de länder som berörs av transporten, vilka föreskriver något annat, gäller i stället dessa.

2002

(forts.) b) skriftliga instruktioner som skall följas i händelse av olycka (se bilaga B, marginalnummer 10 385), (såvida det inte är undantaget vid marginalnummer 10 011 eller 71 385).

(4) Om en sändning på grund av sin storlek inte kan lastas i sin helhet på en transportenhet, skall minst lika många separata godsdeklarationer eller kopior av dessa ställas ut som antalet lastade transportenheter. Dessutom skall alltid separata godsdeklarationer ställas ut för de sändningar eller delar av en sändning som med anledning av förbud i bilaga B inte får lastas på ett och samma fordon.

(5) Utöver de emballage som föreskrivs i denna bilaga, får extra ytteremballage användas under förutsättning att användningen inte motverkar syftet med bestämmelserna om ytteremballage. Används ett extra ytteremballage skall det förses med föreskriven märkning och etiketter.

(6) Tillåts enligt bestämmelserna i avsnitt A.3 i de olika klasserna samemballering av flera slag av farligt gods med varandra eller med annat gods, skall innerförpackningarna med de olika farliga ämnena placeras i de gemensamma ytteremballagen på ett sådant sätt att de noggrant och effektivt hålls skilda från varandra. Finns det inte någon risk för farliga reaktioner, såsom värmeutveckling, antändning, uppkomsten av riv- eller stötkänsliga blandningar eller av brandfarliga eller giftiga gaser, som en följd av att inneremballagen börjat läcka, skadats eller förstörts, behöver sådan separering inuti ytteremballaget inte ske. Används bräckliga kärl, skall det undvikas att farliga blandningar uppkommer om kärlen går sönder. I detta syfte skall åtgärder vidtas, såsom att tillräckligt mycket stötdämpande packningsmaterial används eller att kärlen sätts in stadigt i ett hållfast extra emballage eller att det gemensamma emballaget delas upp i flera fack. För samemballering av ämnen i klass 7, se marginalnummer 3711 i bihang A.7.

(7) Samemballeras farligt gods gäller kravet på godsdeklaration för vart och ett av de samemballerade slagen av farligt gods. Kollina skall förses med föreskriven märkning och varningsetiketter.

(8) Följande bestämmelser gäller för ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter () som inte uttryckligen nämns i de olika klassernas ämnesförteckning.

Anmärkningar: 1. Lösningar och blandningar som innehåller två eller flera beståndsdelar. Dessa beståndsdelar är antingen ämnen som omfattas av detta direktiv eller ämnen som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 2. Lösningar och blandningar som innehåller en eller flera beståndsdelar, vilka omfattas av en begränsande klass, får transporteras endast om dessa beståndsdelar uttryckligen nämns i ämnesförteckningen i den begränsande klassen.

Anmärkningar: 3. Lösningar och blandningar som har en specifik aktivitet över 70 kBq/kg (2nCi/g) skall hänföras till klass 7 [se marginalnummer 2700 (1)].

a) Lösningar och blandningar som innehåller ett direktivämne och ett eller flera ämnen som inte är farligt gods, skall anses som ett direktivämne om inte,

1. lösningen eller blandningen är upptagen i detta direktiv, eller

2. det är uppenbart att ämnesnumret som ämnet tillhör endast är tillämpligt för det rena eller det tekniskt rena ämnet, eller

3. lösningens eller blandningens klasstillhörighet, fysikaliska egenskaper eller förpackningsgrupp (bokstav) skiljer sig från det farliga ämnets.

För sådana lösningar eller blandningar skall, i syfte att förtydliga, uttrycket "lösning" eller "blandning" ingå som en del av godsbeskrivningen i godsdeklarationen, t ex "acetonlösning".

2002

(forts.) Om klasstillhörighet, fysikaliska egenskaper eller förpackningsgrupp skiljer sig från det ingående ämnets, skall lösningen eller blandningen med hänsyn till de farliga egenskaperna hänföras till en lämplig n.o.s-benämning.

b) Ämnen som har mer än en farlig egenskap och blandningar och lösningar som innehåller flera beståndsdelar som omfattas av detta direktiv skall hänföras till ett nummer och en bokstav i tillämplig klass med hänsyn till sina farliga egenskaper. Denna klassificering efter farliga egenskaper skall ske på följande sätt:

1.1. De fysikaliska, kemiska och fysiologiska egenskaperna bestäms genom mätning eller beräkning. Därefter klassificeras blandningen eller lösningen enligt kriterierna i de olika klasserna.

1.2. Är bestämning enligt 1.1 inte möjlig utan oskäliga kostnader eller arbete (t ex i fråga om restprodukter), hänförs blandningen eller lösningen till den klass vilken den beståndsdel hör som utgör den största faran.

2. Om ett ämne har mer än en farlig egenskap eller om en blandning eller lösning innehåller mer än en beståndsdel tillhörande klasserna eller grupperna av ämnen som nämns nedan, skall det klassificeras i den klass eller grupp av ämnen som utgör den största faran.

2.1. Om ingen största fara föreligger, skall klassificeringen ske i följande prioritetsordning:

- ämnen och föremål i klass 1,

- självreaktiva-, och relaterade ämnen samt explosivämnen i icke explosivt tillstånd (fuktade eller flegmatiserade) i klass 4.1,

- pyrofora ämnen i klass 4.2,

- ämnen i klass 5.2,

- ämnen i klass 6.1 eller 3 som p g a sin giftighet vid inandning klassificeras under (a) i de olika ämnesnumren, med undantag av ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som uppfyller klassificeringskriterierna i klass 8 och vars giftighet vid inandning av damm och dimma (LC50) klassificeras under (a) och vid förtäring och hudkontakt klassificeras under (c). Sådana ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) skall hänföras till klass 8,

- ämnen i klass 6.2.

2.2. Om de farliga egenskaperna omfattas av mer än en klass eller grupp av ämnen som inte är nämnda under 2.1, skall ämnen, blandningar och lösningar klassificeras i den klass eller ämnesgrupp som utgör den största faran.

2.3. Finns inte någon största fara, skall ämnet, lösningen eller blandningen klassificeras på följande sätt:

2.3.1. Inplacering i en klass skall ske med hänsyn till de olika farliga egenskaperna eller beståndsdelarna i överensstämmelse med nedanstående tabell. I fråga om ämnen av klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9 skall graden av farlighet bestämmas enligt de olika farogrupperna (a), (b) och (c) i de olika ämnesnumren [se marginalnummer 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) och 2900].

Anmärkningar: Förklarande exempel till tabellen

Anmärkningar: Blandningar som består av en brandfarlig vätska av klass 3, farogrupp (c), ett giftigt ämne av klass 6.1, farogrupp (b) och ett frätande ämne av klass 8, farogrupp (a) inplaceras på följande sätt:

Anmärkningar: Sambandet mellan 3(c) i första kolumnen och kolumn 6.1(b) leder till 6.1(b). Sambandet mellan 6.1(b) i första kolumnen och kolumn 8(a) leder till 8(a). Blandningen skall således hänföras till 8(a).

2002

(forts.) >Plats för tabell>

2002

(forts.) 2.3.2. Lösningar eller blandningar skall, med hänsyn till de farliga egenskaperna hos de olika beståndsdelarna i blandningen eller lösningen, hänföras till ett ämnesnummer eller en n.o.s-benänning i en klass enligt 2.3.1 ovan. Det är endast tillåtet att hänföra till en generell n.o.s-benämning då klassificering till en specifik ("generic") n.o.s-benämning inte är möjlig.

Anmärkningar: Exempel på inplacering i klasser och ämnesnummer av blandningar och lösningar:

Anmärkningar: Fenol av klass 6.1, ämnesnummer 14(b) löst i bensen av klass 3, ämnesnummer 3(b), hänförs till klass 3, farogrupp (b). Med ledning av fenols giftighet inplaceras lösningen i klass 3, ämnesnummer 19(b) under benämningen, 1992 Brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.

Anmärkningar: En fast blandning av natriumarsenat av klass 6.1, ämnesnummer 51(b) med natriumhydroxid av klass 8, ämnesnummer 41(b) inplaceras i klass 6.1, ämnesnummer 51(b) under benämningen, 1557 Arsenikföreningar, fasta, n.o.s.

Anmärkningar: Naftalin (rå eller ren) av klass 4.1, ämnesnummer 6(c) löst i bensin av klass 3, ämnesnummer 3(b), inplaceras i klass 3, ämnesnummer 3(b) under benämningen 3295 Kolväten, flytande, n.o.s.

Anmärkningar: En blandning av kolväten, klass 3, ämnesnummer 31(c) och polyklorerade bifenyler (PCB), klass 9, ämnesnummer 2(b) skall placeras i klass 9, ämnesnummer 2(b) under benämningen, 2315 Polyklorerade bifenyler.

Anmärkningar: En blandning av propylenimin, klass 3, ämnesnummer 12 och polyklorerade bifenyler (PCB), klass 9, ämnesnummer 2(b) skall placeras i klass 3, ämnesnummer 12 under benämningen, 1921 Propylenimin, inhiberad.

(9) Avsändaren skall intyga, antingen i godsdeklarationen eller i en annan särskild handling, som bifogas den, att däri angivet farligt gods får transporteras på väg enligt detta direktiv samt att godsets tillstånd, behandling och, i förekommande fall, emballage, småbulkbehållare (IBC), tankcontainer och etikettering stämmer överens med detta direktiv. Om olika sorters farligt gods samemballeras i ett kolli eller i en container, skall avsändaren dessutom förklara att sådan samemballering inte är förbjuden.

(10) Ett icke-radioaktivt ämne [se definitionen av radioaktiva ämnen i marginalnummer 2700 (1)] vilket täcks av en samlingsrubrik till någon klass får inte transporteras om det dessutom täcks av rubriken till en begränsande klass i vilken det inte nämns.

(11) Ett icke-radioaktivt ämne [se definitionen av radioaktiva ämnen i marginalnummer 2700 (1)] vilket inte uttryckligen nämns i någon klass, men som täcks av två eller flera samlingsrubriker till olika klasser faller under transportvillkoren i:

a) den begränsande klassen, om någon berörd klass är begränsande,

b) den klass som svarar mot den huvudfara ämnena utgör under transport, om inte någon klass som kan komma i fråga är begränsande.

(12) Ett radioaktivt ämne vars specifika aktivitet överstiger 70 kBq/kg (2 nCi/g) och som

a) uppfyller kriterierna för transport under förteckning 1 i klass 7 och

b) har farliga egenskaper som täcks av någon annan klass eller klassers rubrik,

skall vara uteslutet från transport om det är täckt av rubriken från en begränsande klass, i vilken ämnet inte är förtecknat.

(13) Ett radioaktivt ämne vars specifika aktivitet överstiger 70 kBq/kg (2 nCi/g) och som

a) uppfyller kriterierna för transport under förteckning 1 i klass 7 och

b) har farliga egenskaper som täcks av någon annan klass eller klassers rubrik,

skall, förutom att det uppfyller kraven i förteckning 1 i klass 7, också underkastas de villkor för transport som anges

(i) i den begränsande klassen, om en av de berörda klasserna är begränsande och ämnet är förtecknat där, eller

2002

(forts.) (ii) i den klass som motsvarar den övervägande fara som ämnet har vid transport, om ingen av de inblandade klasserna är en begränsande klass.

(14) Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan hänföras till klasserna 1-8 samt klass 9, ämnesnummer 1-8, 13 och 14, men som kan hänföras till klass 9, ämnesnummer 11 eller 12 på grundval av provningsmetoderna och kriterierna enligt bihang A.3, marginalnummer 3390-3396, skall anses som farliga för vattenorganismer.

Lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som saknar värden enligt klassificeringskriterierna, skall anses som farliga för vattenorganismer om det beräknade LC50-värdet () enligt följande formel:

LC50 av det vattenförorenande ämnet x 100

LC50 = det vattenförorenande ämnet i viktprocent

är lika med eller mindre än:

a) 1 mg/liter,

b) 10 mg/liter om det vattenförorenande ämnet ej är lättnedbrytbart eller, om ämnet är nedbrytbart med log P°w ≥ 3,0.

Anmärkning: Inga ytterligare transportbestämmelser är tillämpliga för ämnen av klass 1-8 samt klass 9, ämnesnummer 1-8, 13 och 14 som är farliga för vattenorganismer enligt kriterierna i bihang A.3, marginalnummer 3390-3396.

2003 (1) Denna bilaga innehåller för varje klass med undantag av klass 7:

a) en förteckning över klassens farliga ämnen och, i förekommande fall vid de marginalnummer som slutar på bokstaven "a", villkoren för att ett visst ämne får undantas från bestämmelserna i detta direktiv,

b) bestämmelser uppdelade enligt följande:

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

3. Samemballering

4. Påskrifter och varningsetiketter på kollin

B. Uppgifter i godsdeklarationen

C. Tömda emballage

D. Övriga bestämmelser

(2) Bestämmelser om:

- sändningar i bulk, i containrar och i tankar,

- försändningssätt och försändningsrestriktioner,

- förbud mot samlastning,

- transportmateriel

finns i bilaga B med bihang. Bilaga B innehåller också alla övriga bestämmelser om vägtransport av farligt gods.

2003

(forts.) (3) För klass 7 är bestämmelserna sammanfattade i form av förteckningar som innehåller följande rubriker

1. Ämnen

2. Emballage/kolli

3. Högsta strålningsnivå för kollin

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning och delar därav

6. Samemballering

7. Samlastning

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

10. Transporthandlingar

11. Förvaring och avsändning

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

13. Övriga bestämmelser

(4) Bihangen till denna bilaga innehåller:

bihang A.1: stabilitets och säkerhetskrav för explosiva ämnen och föremål, nitrerade blandningar av nitrocellulosa, självreaktiva ämnen och organiska peroxider samt ordlista i marginalnummer 2101,

bihang A.2: bestämmelser om beskaffenheten hos kärl av aluminiumlegering för vissa gaser av klass 2. Bestämmelser om material i och konstruktion av kärl för transport av djupkylda, kondenserade gaser av klass 2 och provningsföreskrifter för aerosolflaska och gaspatron av klass 2, ämnesnummer 10 och 11,

bihang A.3: provningsmetoder för brandfarlig vätska som avses i klasserna 3, 6.1 och 8 (flampunkt, peroxid-innehåll, brännbarhet); bestämning av flytbarhet; brandfarliga fasta ämnen i klass 4.1; självantändande ämnen i klass 4.2; ämnen i klass 4.3 som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarlig gas oxiderande fasta ämnen i klass 5.1. bestämning av ämnens ekotoxicitet, persistens och bioackumulerbarhet i akvatisk miljö, för hänförande till klass 9

bihang A.5: allmänna förpackningsbestämmelser, emballagetyper, förpackningskrav och emballageprovningsbestämmelser,

bihang A.6: allmänna bestämmelser för användandet av småbulkbehållare (IBC), olika typer av IBCer (konstruktionskrav och provningsbeskrivningar för IBCer)

bihang A.7: bestämmelser om radioaktiva ämnen av klass 7,

bihang A.9: bestämmelser om etikettering och förebilder för etiketterna,

bihang A.4 och A.8 innehåller inte några bestämmelser.

2004 2005 Där bestämmelserna om transport av "komplett last" är tillämpliga, kan behörig myndighet kräva att fordon eller storcontainrar lastas på endast en plats och lossas på endast en plats.

2006 (1) Förflyttas ett fordon, som används för en direktivtransport, under en del av färden på annat sätt än genom att framföras på väg, gäller under denna del av transporten endast bestämmelserna för det använda befordringssättet.

(2) Omfattas en direktivtransport under hela eller delar av färden på väg, även av annan internationell överenskommelse om sådana transporter av farligt gods som inte är vägtransporter gäller följande. Jämsides med denna andra överenskommelse gäller de direktivbestämmelser som är förenliga med denna överenskommelse. Övriga direktivbestämmelser gäller inte. Förutsättningen för att föregående stycken skall tillämpas är att det i överenskommelsen om transporter som inte är vägtransporter sägs att denna överenskommelse gäller även vissa transporter med motordrivna fordon.

2007 Transport av kollin, inklusive småbulkbehållare som inte fullständigt uppfyller kraven på emballering, samemballering och etikettering enligt bestämmelserna i detta direktiv men som uppfyller kraven för sjö- eller flygtransport (), samt föregås eller följs av sjöeller flygtransport, är tillåten på följande villkor:

a) Kollin eller småbulkbehållare som inte uppfyller etiketteringskraven enligt detta direktiv skall etiketteras i enlighet med bestämmelserna för sjö- eller flygtransport ().

b) Samemballeringskraven för sjö- eller flygtransport () skall tillämpas.

c) I godsdeklarationen skall förutom de särskilda kraven tilläggas "Transport enligt marginalnummer 2007, detta direktiv".

2008-

2009 2010 För att vinna nödvändiga erfarenheter i syfte att anpassa bestämmelserna i denna bilaga till den tekniska och industriella utvecklingen får medlemsstaternas behöriga myndigheter sinsemellan direkt komma överens om att vid vissa transporter inom sina territorier godkänna temporär avvikelse från bestämmelserna i denna bilaga. Giltighetstiden för en temporär avvikelse skall vara högst fem år från det datum den träder i kraft. Vidare skall den temporära avvikelsen automatiskt upphöra att gälla från det datum då ändringar, som motsvaras i den temporära avvikelsen, har införts i detta bihang.

2011-

2099

DEL II

ÄMNESFÖRTECKNINGAR OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

FÖR DE OLIKA KLASSERNA

KLASS 1

EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

1. Förteckning över ämnen och föremål

2100 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 1, får endast de som räknas upp vid marginalnummer 2101 eller kan hänföras till en n.o.s-benämning i marginalnummer 2101 transporteras och då endast enligt bestämmelserna i marginalnummer 2100 (2) - 2116, bihang A.1 och i bilaga B. Dessa ämnen och föremål, anses som direktivämnen och -föremål.

(2) Klass 1 omfattar:

a) Explosivämnen, fasta eller flytande ämnen (eller blandningar av ämnen) som genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

Pyrotekniska satser, ämnen eller blandningar av ämnen avsedda att framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud, gas eller rök eller en kombination därav som resultat av icke-detonativa självunderhållande exoterma kemiska reaktioner.

Anmärkningar: 1. Explosivämnen som är extremt känsliga eller benägna att reagera spontant får inte transporteras.

Anmärkningar: 2. Ämnen som inte själva är explosiva men som kan bilda en explosiv blandning av gas, ånga eller damm är inte ämnen av klass 1.

Anmärkningar: 3. Undantagna från klass 1 är vatten- eller alkoholfuktade explosivämnen, där halten vatten, alkohl eller mängden mjukningsmedel översiger de gränsvärden som anges i marginalnummer 2101 - dessa explosivämnen hänförs till klass 4.1 (marginalnummer 2401, ämnesnummer 21, 22 och 24) - samt de explosivämnen som på grund av sin dominerande risk hänförs till klass 5.2.

b) Explosiva föremål som innehåller ett eller flera explosivämnen och/eller pyrotekniska satser.

Anmärkning: Anordningar som innehåller explosivämnen och/eller pyrotekniska satser i så liten mängd eller av sådan karaktär att en oavsiktlig antändning eller initiering av dem under transport inte skulle ge upphov till någon verkan utanför anordningen genom splitter (kaststycken), brand, rök, värme eller buller, omfattas inte av bestämmelserna i klass 1.

c) Ämnen och föremål, som inte nämns under a) eller b) ovan men som tillverkas i avsikt att genom explosion eller pyroteknisk effekt framkalla en praktisk verkan.

(3) Explosivämnen och föremål skall hänföras till en benämning eller till en n.o.s-benämning i marginalnummer 2101 enligt de provningsmetoder för bestämning av explosiva egenskaper och de klassificeringsförfaranden som anges i bihang A.1 och de skall uppfylla de särskilda villkoren för denna benämning.

Hänförande till en n.o.s.-benämning av ämnen och föremål som inte finns nämnda i marginalnummer 2101 skall utföras av medlemsstaten i det land transporten påbörjas.

Ämnen och föremål som är hänförda till en n.o.s.-benämning får transporteras endast efter godkännande av medlemsstaten i det land transporten påbörjats enligt villkor utfärdade av den behöriga myndigheten. Om avsändarlandet inte är anslutet till ADR skall villkoren för transporten godkännas av behörig myndighet i det första ADRland som transporten passerar. Skriftligt godkännande skall utfärdas.

2100

(forts.) (4) Ämnen och föremål av klass 1, med undantag av tömda ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 51, skall hänföras till en riskgrupp enligt 2100 (6) och till en samhanteringsgrupp enligt 2100 (7).

Riskgruppen skall baseras på resultaten av de provningar som beskrivs i bihang A.1 och på tillämpningen av definitionerna i 2100 (6).

Samhanteringsgruppen skall bestämmas enligt definitionerna i 2100 (7).

Klassificeringskoden skall bestå av numret på riskgruppen och den bokstav som anger samhanteringsgruppen.

(5) Ämnen och föremål av klass 1 hör till förpackningsgrupp II (se bihang A.5).

(6) Definition av riskgrupper:

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela mängden praktiskt taget ögonblickligen).

1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter (kaststycken) men utan risk för massexplosion.

1.3 Ämnen och föremål med risk för brand och antingen en mindre risk för en tryckvåg, eller för splitter (kaststycken) eller bådadera men utan risk för massexplosion,

a) och vilkas förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme eller

b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter (kaststycken) eller bådadera.

1.4 Ämnen och föremål vilka endast uppvisar obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och inget utkast av splitter av betydelse kan förväntas. Brand utifrån får inte förorsaka massexplosion av innehållet i förpackningen.

1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportbetingelser. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid provet med yttre brand enligt FN:s testhandbok.

1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga explosivämnen och risken för antändning genom olyckshändelse är försumbar.

Anmärkning: Eventuell risk med föremål av 1.6 är begränsad till explosion av enstaka föremål.

(7) Definition av samhanteringsgrupper för ämnen och föremål.

A Tändämne

B Föremål som innehåller ett tändämne och som inte har två eller flera verksamma, av varandra oberoende säkringar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar inkluderas, även om de inte innehåller primärt explosivämne.

C Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

D Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller ett tändämne och som har två eller flera verksamma av varandra oberoende säkringar.

E Föremål som innehåller ett sprängämne, utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor)

2100

(forts.) F Föremål som innehåller ett sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor) eller utan drivladdning.

G Pyroteknisk sats eller föremål som innehåller en pyroteknisk sats eller föremål som innehåller både ett explosivämne och en lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (annan än ett vattenaktiverbart föremål eller ett föremål som innehåller vit fosfor, fosfider, ett pyrofort ämne, en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

H Föremål som innehåller både ett explosivämne och vit fosfor.

J Föremål som innehåller både ett explosivämne och en brandfarlig vätska eller gel.

K Föremål som innehåller både ett explosivämne och ett giftigt kemiskt verkningsmedel.

L Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne, där en särskild risk föreligger (t ex beroende på vattenaktivering eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller ett pyrofort ämne), vilket kräver isolering av varje enskild typ av ämne eller föremål.

N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga explosivämnen.

S Ämne eller föremål som är så förpackat eller utformat att alla farliga verkningar genom vådatändning begränsas till förpackningen, såvida denna inte har skadats av brand, i vilket fall dock alla verkningar av tryckvåg eller splitter (kaststycken) blir så begränsade att de inte väsentligt hindrar eller omöjliggör brandbekämpning eller andra åtgärder i kollits omedelbara närhet.

Anmärkningar: 1. Ett ämne eller föremål, som är förpackat i en särskilt angiven förpackning, får hänföras till endast en samhanteringsgrupp. Eftersom kriteriet för samhanteringsgrupp S är empiriskt, är inplacering i denna grupp nödvändigtvis kopplad till provningsmetoder för att kunna ges en klassificeringskod.

Anmärkningar: 2. Föremål i samhanteringsgrupp D eller E får monteras eller förpackas tillsammans med egna tändsystem, förutsatt att dessa har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar, som är utformade för att hindra en explosion i händelse av vådatändning. Sådana kollin skall hänföras till samhanteringsgrupp D eller E.

Anmärkningar: 3. Föremål i samhanteringsgrupp D eller E får förpackas tillsammans med egna tändsystem, vilka inte har två verksamma av varandra oberoende säkringar (d v s tändsystem hänförda till samhanteringsgrupp B), förutsatt att de uppfyller kraven i marginalnummer 2104 (6). Sådana kollin skall hänföras till samhanteringsgrupp D eller E.

Anmärkningar: 4. Föremål får monteras eller förpackas tillsammans med egna tändsystem, förutsatt att dessa inte kan fungera under normala transportbetingelser.

Anmärkningar: 5. Föremål i samhanteringsgrupperna C, D och E får förpackas tillsammans. Sådana kollin skall hänföras till samhanteringsgrupp E.

(8) Ämnen i samhanteringsgrupp A och föremål i samhanteringsgrupp K enligt 2100(7), får inte transporteras.

(9) För att uppnå syftet med bestämmelserna i denna klass skall genom avvikelse från bihang A.5, marginalnummer 3510 (3), uttrycket "kolli" även innefatta ett oförpackat föremål, under förutsättning att detta föremål får transporteras oförpackat.

2101 De ämnen och föremål i klass 1 som får transporteras räknas upp i tabell 1 nedan. Explosivämnen och föremål uppräknade i marginalnummer 3170 kan hänföras till de olika benämningar som anges i marginalnummer 2101 endast om deras egenskaper, sammansättning, konstruktion och förutsedda användning motsvarar någon av beskrivningarna i bihang A.1.

>Plats för tabell>

2. Transportbestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2102 (1) Ytterförpackningar skall uppfylla fordringarna i bihang A.5.

(2) Enligt marginalnummer 2100 (5) och 3511 (2) skall förpackningar i förpackningsgrupp II eller I, märkta "Y" respektive "X", användas för ämnen och föremål av klass 1.

(3) Fordringarna i bihang A.5, marginalnummer 3500 (2) skall gälla för sådana delar av förpackningar som kommer i direkt beröring med innehållet.

(4) Spik, häftklammer och andra förslutningsmedel av metall utan skyddande hölje får inte tränga igenom ytterförpackningens insida såvida inte innerförpackningen utgör tillräckligt skydd för de explosiva varorna mot beröring med metall.

(5) Förslutningsanordningen för kärl som innehåller flytande explosiva ämnen skall säkerställa dubbelt skydd mot läckage.

(6) Innerförpackningar, distansmaterial och stötdämpande material liksom placeringen av explosivämnen eller explosiva föremål i kollina skall utföras så att inga riskabla rörelser kan uppstå inuti kollina under transporten.

(7) Om ett betydande inre tryck kan förmodas utvecklas i ett kärl, skall detta utformas så att detonation på grund av inre tryckökning av yttre eller inre orsaker omöjliggörs.

(8) Stötdämpande material skall anpassas till innehållets art, i synnerhet skall det vara absorberande om innehållet är i vätskeform eller kan avge vätska.

2. Särskilda bestämmelser för förpackningar

2103 (1) Ämnen och föremål skall förpackas så som anges i marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 4 och 5 och i detalj enligt marginalnummer 2103 (6), tabell 2, samt 2103 (7), tabell 3.

(2) Om manteln hos stålfat är dubbelfalsad skall åtgärder vidtas för att förhindra att explosivämnen kan tränga in i falsens mellanrum. Förslutningen hos stålfat eller aluminiumfat skall innefatta en lämplig tätning. Skruvförslutning skall vara så beskaffad, att explosivämnen inte kan tränga in i denna.

(3) Om metallinklädda lådor används för att förpacka explosivämnen, skall lådorna tillverkas så att explosivämnet inte kan tränga in mellan inklädnaden och lådans sidor eller botten.

(4) Endast tunnband av lövträdsvirke får tillåtas för trätunnor avsedda för transport av explosivämnen.

(5) Förpackningar av plast skall vara så konstruerade att de inte kan generera eller ackumulera statisk elektricitet så att förpackat explosivämne eller förpackade föremål kan antändas.

(6) >Plats för tabell>

(7) >Plats för tabell>

3. Samemballering

2104 (1) Ämnen och föremål med samma FN-nummer (), med undantag av ämnen och föremål av samhanteringsgrupp L och ämnen och föremål som hänförs till en och samma n.o.s-benämning, får samemballeras. Härvid skall den säkraste ytterförpackningen användas.

(2) Om inte annat speciellt tillåts nedan, får ämnen och föremål med olika FN-nummer inte samemballeras.

(3) Ämnen och föremål av klass 1 får inte samemballeras med ämnen av andra klasser eller med gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

(4) Föremål av samhanteringsgrupperna C, D och E får samemballeras.

(5) Föremål av samhanteringsgrupperna D eller E får samemballeras med sina egna tändsystem under förutsättning att dessa har minst två verksamma av varandra oberoende säkringar som förhindrar explosion av föremålet i händelse av vådatändning.

(6) Föremål av samhanteringsgrupperna D eller E får samemballeras med sina egna tändsystem som saknar två verksamma av varandra oberoende säkringar (t ex tändsystem som tillhör samhanteringsgrupp B) under förutsättning att behörig myndighet i avsändarlandet anser att vådatändning inte kan orsaka explosion av ett föremål under normala transport förhållanden.

(7) Ämnen och föremål av samhanteringsgrupp L får inte sameballeras med annat slag av ämnen eller föremål ur denna samhanteringsgrupp.

(8) Föremål får samemballeras med sina egna tändsystem under förutsättning att tändanordningen inte utlöses under normala transportförhållanden.

(9) Gods med FN-nummer enligt tabell 4 får inneslutas i samma kolli under de villkor som anges i tabellen.

10) Vid samemballering måste hänsyn tas till möjlig ändrad klassificering av kollit enligt marginalnummer 2100.

(11) Beträffande godsbeskrivningen i godsdeklarationen vid samemballering av ämnen och föremål av klass 1, se marginalnummer 2110 (4).

2104

(forts.) >Plats för tabell>

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (se Bihang A.9)

Märkning

2105 (1) Kollin skall vara försedda med FN-nummer och en av benämningarna på ämne eller föremål som är kursiverade enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 2. För ämnen och föremål som hör till en n.o.s.-benämning skall förutom n.o.s.-benämningen även det tekniska namnet på godset anges. Detta gäller även övriga föremål av ämnesnummer 25 och 34.

För ämnen av ämnesnummer 4, FN-nummer 0081, 0082, 0083, 0084 och 0241 samt för ämnen av ämnesnummer 48, FN-nummer 0331 och 0332 skall, förutom typen, även handelsnamnet på det aktuella explosivämnet anges. För andra ämnen och föremål får handelsnamnet eller den tekniska benämningen anges.

Märkningen, som skall vara tydligt läsbar och outplånlig, skall vara på avsändarlandets officiella språk samt, om detta språk inte är engelska, franska eller tyska, på något av dessa språk om inte en överenskommelse som slutits mellan berörda länder medger annat.

2105

(forts.) Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen eller föremål av ämnesnummer 1-34 skall förses med etikett nr 1 och klassificeringskod enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 3 skall finnas på etikettens nedre del. Kollin som innehåller ämnen eller föremål av ämnesnummer 35-47 skall förses med etikett nr 1.4 och kollin som innehåller ämnen av ämnesnummer 48 och föremål av ämnesnummer 49 skall förses med etikett nr 1.5.

Kollin med föremål av ämnesnummer 50 skall förses med etikett nr 1.6. Samhanteringsgrupp enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 3 skall finnas på etikettens nedre del.

(3) Kollin som innehåller ämnen och föremål av:

ämnesnummer 4, FN-nummer 0076 och 0143

ämnesnummer 21, FN-nummer 0018

ämnesnummer 26, FN-nummer 0077

ämnesnummer 30, FN-nummer 0019

ämnesnummer 43, FN-nummer 0301

skall även förses med etikett nr 6.1.

Kollin som innehåller föremål av:

ämnesnummer 21, FN-nummer 0015 och 0018

ämnesnummer 30, FN-nummer 0016 och 0019

ämnesnummer 43, FN-nummer 0301 och 0303

skall även förses med etikett nr 8.

2106-

2109 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2110 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med med ett av FN-numren och en av de kursiverade benämningarna i marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 2.

För ämnen och föremål som hör till en n.o.s.-benämning skall förutom n.o.s.-benämningen även det tekniska namnet på godset anges. Detta gäller även övriga föremål av ämnesnummer 25 och 34.

Godsbeskrivningen skall följas av klassificeringskoden och ämnesnummer (marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 3 och 1) kompletterad med nettovikten i kg av explosivämnet och initialerna "ADR" eller "RID", t ex: 0160 Krut, röksvagt 1.1 C, 2, 4 600 kg, ADR.

(2) För ämnen av ämnesnummer 4, FN-nummer 0081, 0082, 0083, 0084 och 0241 och för ämnen av ämnesnummer 48, FN-nummer 0331 och 0332 skall förutom typen även handelsnamnet på det explosiva ämnet anges. För andra ämnen och föremål får handelsnamn eller teknisk benämning anges.

(3) Vid komplett last skall i godsdeklarationen anges antalet kollin,

vikten på varje kolli och sammanlagda nettovikten explosivt ämne i kg.

(4) Vid samemballering av två olika godsslag skall godsbeskrivningen i godsdeklarationen innehålla FN-nummer och benämningar enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 2, för båda ämnena eller föremålen. Om fler än två olika godsslag finns i samma kolli i enlighet med marginalnummer 2104, skall under godsbeskrivningen anges FN-nummer på alla ämnen och föremål som finns i kollit under formen "Gods med nummer . . . . ."

2110

(forts.) (5) För transport av ämnen och föremål hänförda till en n.o.s.-benämning skall en kopia av godkännandecertifikatet med transportvillkoren fästas vid transportdokumentet. Det skall vara avfattat på avsändarlandets officiella språk och även, om detta språk inte är engelska, franska eller tyska, på engelska, franska eller tyska om inte en överenskommelse som slutits mellan berörda länder medger annat.

2111-

2114 C. Tömda emballage

2115 (1) Tömda, ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 51 skall vara väl förslutna och täta i samma grad som när de är fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 51 skall etikettereras som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall vara "Tömt emballage, 1, 51, ADR."

D. Särskilda bestämmelser

2116 Ämnen och föremål av klass 1 som tillhör medlemsstaternas väpnade styrkor och som förpackades före 1 jan 1990 i enlighet med då gällande bestämmelser i ADR får transporteras efter 1 jan 1990 förutsatt att emballagen är obrutna och deklareras som militärt gods packat före den 1 jan 1990 i godsdeklarationen. Övriga bestämmelser som tillämpas efter 1 jan 1990 för denna klass skall följas.

2117-

2199 KLASS 2

KOMPRIMERADE, KONDENSERADE ELLER UNDER TRYCK LÖSTA GASER

1. Ämnesförteckning

2200 (1) Av de gaser och föremål som täcks av rubriken till klass 2 får endast de som räknas upp vid marginalnummer 2201 transporteras och detta endast på de villkoren i denna bilaga och bestämmelserna i bilaga B. Dessa gaser och föremål, som får transporteras endast på särskilda villkor, betecknas som direktivämnen eller -föremål.

(2) Gas vars kritiska temperatur är lägre än 50 °C, eller som vid 50 °C har ett ångtryck som är högre än 300 kPa (3 bar), tillhör klass 2.

Anmärkning: I fråga om klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter) som innehåller en eller flera beståndsdelar uppräknade vid marginalnummer 2201, se även marginalnummer 2002 (8).

2200

(forts.) (3) Gaser och gasfyllda föremål av klass 2 klassificeras enligt följande:

A. Komprimerade gaser vilkas kritiska temperatur är lägre än P 10 °C.

B. Kondenserade gaser vilkas kritiska temperatur är P 10 °C eller högre,

a) kondenserade gaser vilkas kritiska temperatur är 70 °C eller högre,

b) kondenserade gaser vilkas kritiska temperatur är P10 °C eller högre, men understiger 70 °C.

C. Kondenserade, djupkylda gaser.

D. Gaser lösta under tryck.

E. Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner).

F. Gaser för vilka särskilda bestämmelser gäller.

G. Tömda kärl.

Gaser och föremål av klass 2 indelas på grundval av sina kemiska egenskaper enligt följande:

(a)

icke brandfarliga,

(at)

icke brandfarliga, giftiga,

(b)

brandfarliga,

(bt)

brandfarliga, giftiga,

(c)

kemiskt instabila,

(ct)

kemiskt instabila, giftiga.

Om inte annat anges, skall kemiskt instabila gaser anses som brandfarliga.

Frätande eller oxiderande gas samt föremål som innehåller sådan gas, anges med ordet "(frätande)" respektive "(oxiderande)".

(4) De gaser av klass 2, som klassificeras som kemiskt instabila får transporteras endast om nödvändiga åtgärder vidtagits för att förhindra farligt sönderfall, disproportionering eller polymerisation under transporten.

För det ändamålet skall särskild försiktighet iakttas för att säkerställa att kärl och tankar inte innehåller något som kan underlätta en sådan reaktion.

A. Komprimerad gas

[se även marginalnummer 2201a, a)]

Beträffande gas i aerosolbehållare eller i engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) av ämnesnummer 1(a) och (b) och 2(a), se ämnesnummer 10 och 11.

2201 Gas vars kritiska temperatur är lägre än P10 °C anses som komprimerad gas i ADR mening.

1.

Rena gaser och tekniskt rena gaser

(a)

Icke brandfarliga

Argon, helium, krypton, kväve (nitrogen), neon, syre (oxygen) (oxiderande), tetrafluormetan (R 14)

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Bortrifluorid, fluor (oxiderande), kiseltetrafluorid (frätande), kvävetrifluorid

(b)

Brandfarliga

Deuterium, väte (hydrogen), metan,

(bt)

Brandfarliga, giftiga

Koloxid (kolmonoxid),

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Kväveoxid (NO) (icke brandfarlig).

2201

(forts.) 2.

Gasblandningar

(a)

Icke brandfarliga

Blandningar av två eller flera av följande gaser: ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon), kväve (nitrogen), syre (oxygen), koldioxid (högst 30 volym-%).

Icke brandfarliga blandningar av två eller flera av följande gaser: väte (hydrogen), metan, kväve (nitrogen), ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon), koldioxid (högst 30 volym-%). Kväve (nitrogen) som innehåller högst 6 volym-% eten (etylen). Luft.

Anmärkning: Blandningar som innehåller mer än 25 vol-% syre anses som oxiderande.

(b)

Brandfarliga

Blandningar av minst 90 volym-% metan med kolväten av ämnesnummer 3 (b) och 5 (b).

Brandfarliga blandningar av två eller flera av följande gaser: väte (hydrogen), metan, kväve (nitrogen), ädelgaser (som innehåller högst

10 volym-% xenon), koldioxid (högst 30 volym-%). Blandningar av högst 10 volym-% silan med en eller flera av följande gaser: väte, kväve, argon, helium, krypton, neon, deuterium och metan. Naturgas

(bt)

Brandfarliga, giftiga

Stadsgas. Blandningar av väte (hydrogen) med högst 10 volym-% väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym-% arsin. Blandningar av kväve (nitrogen) eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon) med högst 10 volym-% väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym-% arsin. Vattengas. Syntesgas (t ex från Fischer-Tropsch-processen). Blandningar av koloxid med väte (hydrogen) eller med metan.

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Blandningar av väte (hydrogen) med högst 10 volym-% diboran. Blandningar av kväve (nitrogen) eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon), med högst 10 volym-% diboran.

B. Kondenserade gaser

[se även marginalnummer 2201a, b) och e)]

Beträffande gaser i aerosolbehållare eller i engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) av ämnesnummer 3-6, se ämnesnummer 10 och 11.

Gas vars kritiska temperatur är P10 °C eller högre anses som kondenserad gas i denna direktivmening.

a) Kondenserade gaser vilkas kritiska temperatur är 70 °C eller högre:

3.

Rena gaser och tekniskt rena gaser

(a)

Icke brandfarliga

Diklordifluormetan (R 12), diklormonofluormetan (diklorfluormetan) (R 21) 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan (R 114), 1-klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (R 124), klorpentafluoretan (R 115), monoklordifluormetan (klordifluormetan) (R 22), monoklordifluormonobrommetan (bromklordifluormetan) (R 12 B1), 1-monoklor-2,2,2-trifluoretan (1-klor-2,2,2-trifluoretan) (R 133a), oktafluorbut-2-en (R 1318) oktafluorcyklobutan (RC 318), oktafluorpropan 1,1,1,2-tetrafluoretan (R 134a).

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Ammoniak, bortriklorid (frätande), fosgen (koloxiklorid, karbonylklorid) (frätande), hexafluoraceton, hexafluorpropen (hexafluorpropylen) (R 1216) klor (frätande), klortrifluorid (frätande), kvävedioxid, NO2 (kväveperoxid, kvävetetroxid, N2O4) (oxiderande), metylbromid (brommetan) nitrosylklorid (frätande), sulfurylfluorid, svaveldioxid vätebromid (bromväte) (frätande), wolframhexafluorid

(b)

Brandfarliga

Butan, 1-buten (1-butylen), cis-2-buten (cis-2-butylen), cyklopropan 1,1-difluoretan (R 152a), dimetyleter (metyleter), 2,2-dimetylpropan (neopentan), isobutan, isobuten (isobutylen), 1-monoklor-1,1-difluoretan (1-klor-1,1-difluoretan) (R 142b), monometylsilan (metylsilan), propan, propen (propylen), trans-2-buten (trans-2-butylen), 1,1,1-trifluoretan

(bt)

Brandfarliga, giftiga

Arsin, diklorsilan, dimetylamin, dimetylsilan, etylklorid (kloretan), karbonylsulfid (frätande), metylklorid (klormetan), metylmerkaptan, (metantiol), monoetylamin (etylamin), monometylamin (metylamin), trimetylamin, trimetylsilan, väteselenid, vätesulfid (svavelväte)

2201

(forts.) (c)

Kemiskt instabila

1,2-Butadien, 1,3-butadien, propadien, inhiberad, vinylklorid

Anmärkning: Syrekoncentrationen i kärl som innehåller 1,2-butadien får inte överstiga 50 ml/m3.

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Cyanklorid (klorcyan) (icke brandfarlig) (frätande), dicyan (cyanogen) etenoxid (etylenoxid), metylvinyleter (vinylmetyleter) monoklortrifluoreten (trifluorkloreten) (R 1113), vinylbromid, vätejodid, vattenfri (icke brandfarlig) (frätande).

Anmärkning: Beträffande halogenerade kolväten tillåts bruket av vanliga handelsnamn, såsom följande: algofren, arkton, edifren, flugen, foran, freon, fresan, frigen, iskeon, kaltron följt av gasens identifieringsnummer utan bokstaven R.

4.

Gasblandningar

(a)

Icke brandfarliga

Blandningar av gaser av ämnesnummer 3 (a) med eller utan hexafluorpropen av ämnesnummer 3 (at), vilka i likhet med:

Blandning F1 har ett ångtryck vid 70 °C av högst 1,3 MPa (13 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än diklormonofluormetans (1,30 kg/l).

Blandning F2 har ett ångtryck vid 70 °C av högst 1,9 MPa (19 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än diklordifluormetans (1,21 kg/l).

Blandning F3 har ett ångtryck vid 70 °C av högst 3,0 MPa (30 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än monoklordifluormetans (1,09 kg/l).

Anmärkningar: 1. Triklormonofluormetan (R 11), triklortrifluoretan (R 113) och monoklortrifluoretan (R 133) anses här inte som kondenserade gaser i ADR mening och bestämmelserna i ADR gäller således inte för dessa gaser. De får emellertid ingå i blandningarna F1, F2 och F3.

Anmärkningar: 2. Se Anm under ämnesnummer 3.

Azeotropisk blandning av diklordifluormetan (R 12) och 1,1-difluoretan (R 152a), känd under beteckningen R 500.

Azeotropisk blandning av monoklorpentafluoretan (R 115) och monoklordifluormetan (R 22), känd under beteckningen R 502.

Blandning av 19-21 vikt-% diklordifluormetan (R 12) och av 79-81 vikt % monoklordifluormonobrommetan (R 12 B1).

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Blandningar av diklordifluormetan och etenoxid som innehåller högst 12 vikt-% etenoxid.

Blandningar av metylbromid (brommetan) och klorpikrin vilkas ångtryck är högre än 300 kPa (3 bar) vid 50 °C.

(b)

Brandfarliga

Blandningar av kolväten av ämnesnummer 3 (b) samt av etan och eten av ämnesnummer 5 (b), vilka i likhet med:

Blandning A har ett ångtryck vid 70 °C av högst 1,1 MPa (11 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än 0,525 kg/l.

Blandning A0 har ett ångtryck vid 70 °C av högst 1,6 MPa (16 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än 0,495 kg/l.

Blandning A1 har ett ångtryck vid 70 °C av högst 2,1 MPa (21 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än 0,485 kg/l.

Blandning B har ett ångtryck vid 70 °C av högst 2,6 MPa (26 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än 0,450 kg/l.

2201

(forts.) Blandning C har ett ångtryck vid 70 °C av högst 3,1 MPa (31 bar) och en densitet vid 50 °C som inte är lägre än 0,440 kg/l.

Anmärkning: För ovannämnda blandningar tillåts följande handelsnamn för att beskriva dessa gaser:

Anmärkning: Namn använda vid ämnes nummer 4 (b): Handelsnaam

Anmärkning: Blandning A, blandning A0 butan

Anmärkning: Blandning C propan

Blandningar av kolväten av ämnesnummer 3 (b) och 5 (b) som innehåller metan.

(bt)

Brandfarliga, giftiga

Blandningar som består av två eller flera av följande gaser: dimetylsilan, monometylsilan (metylsilan) och trimetylsilan.

Metylklorid och metylenklorid i blandningar vars ångtryck vid 50 °C är högre än 300 kPa (3 bar).

Blandningar av klorpikrin och metylklorid samt blandningar av etenbromid (etylenbromid) och metylbromid (brommetan) som vid 50 °C bägge har ett ångtryck som är högre än 300 kPa (3 bar).

(c)

Kemiskt instabila

Blandningar av 1,3-butadien och kolväten av ämnesnummer 3 (b) med ett ångtryck vid 70 °C som inte överstiger 1,1 MPa (11 bar) och med en densitet vid 50 °C som är lägst 0,525 kg/l.

Blandningar av metylacetylen och propadien med kolväten av ämnesnummer 3 (b), vilka i likhet med:

Blandning P1 innehåller högst 63 volym-% metylacetylen och propadien och högst 24 volym-% propan och propen (propylen), varvid procenttalet för C4-mättade kolväten inte understiger 14 volym-%, och

Blandning P2 innehåller högst 48 volym-% metylacetylen och propadien och högst 50 volym-% propan och propen (propylen), varvid procenttalet för C4-mättade kolväten inte understiger 5 volym-%.

Propadien med 1-4 % metylacetylen, stabiliserad

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Etenoxid (etylenoxid) som innehåller högst 10 vikt-% koldioxid.

Etenoxid som innehåller högst 50 vikt-% metylformiat, med kväve (nitrogen) upp till ett totaltryck av högst 1 MPa (10 bar) vid 50 °C.

Etenoxid med kväve (nitrogen) upp till ett totaltryck av 1 MPa (10 bar) vid 50 °C.

b) Kondenserad gas vars kritiska temperatur är P 10 °C eller högre men understiger 70 °C:

5.

Rena gaser och tekniskt rena gaser

(a)

Icke brandfarliga

Dikväveoxid (kväveoxidul, lustgas) (N2O) (oxiderande), hexafluoretan (R 116), koldioxid, monobromtrifluormetan (bromtrifluormetan) (R 13B1) monoklortrifluormetan (klortrifluormetan) (R 13), pentafluoretan (R 125) svavelhexafluorid, trifluormetan (R 23), xenon.

Beträffande koldioxid - se även marginalnummer 2201a, c).

Anmärkningar: 1. Dikväveoxid får transporteras endast om den är till minst 99 % ren.

Anmärkningar: 2. Se Anm under ämnesnummer 3.

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Väteklorid (klorväte) (frätande).

(b)

Brandfarliga

Etan, eten (etylen), silan.

(bt)

Brandfarliga, giftiga

Fosfin, german.

(c)

Kemiskt instabila

1,1-Difluoreten (1,1-difluoretylen), vinylfluorid.

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Diboran.

2201

(forts.) 6°

Gasblandningar

a)

Icke brandfarliga

Koldioxid med minst 1 men högst 10 vikt-% kväve (nitrogen), syre (oxygen), luft eller ädelgaser.

Azeotropisk blandning av monoklortrifluormetan (R 13) och trifluormetan (R 23), känd under beteckningen R 503.

Anmärkning: Koldioxid med mindre än 1 vikt-% kväve (nitrogen), syre (oxygen), luft eller ädelgaser är en gas av ämnesnummer 5 (a).

(c)

Kemiskt instabila

Koldioxid med högst 35 vikt-% etenoxid (etylenoxid).

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Etenoxid (etylenoxid) med mer än 10 men högst 50 vikt-% koldioxid.

C. Djupkylda, kondenserade gaser

7.

Rena gaser och tekniskt rena gaser

(a)

Icke brandfarliga

Argon, dikväveoxid (kväveoxidul, lustgas) (N2O) (oxiderande) helium, koldioxid, krypton, kväve (nitrogen), neon, syre (oxygen) (oxiderande), xenon.

(b)

Brandfarliga

Etan, eten (etylen), metan, väte (hydrogen).

8.

Gasblandningar

(a)

Icke brandfarliga

Luft, (oxiderande), blandningar av gaser av ämnesnummer 7 (a).

Anmärkning: Blandningar av ämnesnummer 8(a) som innehåller mer än 32 vikt-% dikväveoxid, luft och blandningar som innehåller mer än 20 vikt-% syre, anses som oxiderande.

(b)

Brandfarliga

Blandningar av gaser av ämnesnummer 7 (b), naturgas

Blandning av minst 71,5 volym-% eten med högst 22,5 volym-% acetylen och högst 6 volym-% propen.

D. Gaser lösta under tryck

9.

Rena gaser och tekniskt rena gaser

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Ammoniak löst i vatten, med mer än 35 men högst 40 vikt-% ammoniak

Ammoniak löst i vatten, med mer än 40 men högst 50 vikt-% ammoniak.

Anmärkning: 2672 ammoniaklösningar, med en relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15 °C i vatten, vars ammoniakinnehåll är minst 10 men högst 35 vikt-%, är ämnen av klass 8, ämnesnummer 43 (c).

(c)

Kemiskt instabila

Acetylen löst i lösningsmedel (t ex aceton) absorberat av porös massa.

E. Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner)

[Se även marginalnummer 2201a, d)]

Anmärkningar: 1. En aerosolbehållare är en engångsförpackning utrustad med en utsläppsventil eller spridningsanordning, som innehåller vid marginalnummer 2208 (2) upptagen gas eller gasblandning under tryck, eller ett aktivt ämne (insektsbekämpningsmedel, kosmetika etc) tillsammans med en sådan gas eller gasblandning som drivmedel.

Anmärkningar: 2. En engångsbehållare för gas under tryck (gaspatron) är en engångsförpackning med sådan gas eller gasblandning som nämns vid marginalnummer 2208 (2) och (3)(t ex butan avsedd för campingkök, kylgas etc), men som inte har en utsläppsventil.

2201

(forts.) Anmärkningar: 3. Med "brandfarligt ämne" avses:

Anmärkningar: 3. i) gas (drivmedel i aerosolbehållare, innehåll i engångsbehållare för gas under tryck (gaspatron), som blandad med luft är antändbar och har en undre och en övre explosionsgräns),

Anmärkningar: 3. ii) vätska (aktivt ämne i aerosolbehållare) av klass 3.

Anmärkningar: 4. Beteckningen "kemiskt instabilt" används för innehåll som undergår farlig sönderdelning eller självpolymerisation vid en temperatur av högst 70 °C om inte särskilda försiktighetsåtgärder vidtas.

10

Aerosolbehållare

(a)

Icke brandfarliga

Med icke brandfarligt innehåll.

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Med icke brandfarligt, giftigt innehåll.

(b)

Brandfarliga

1. Med högst 45 vikt-% brandfarligt innehåll.

2. Med mer än 45 vikt-% brandfarligt innehåll.

(bt)

Brandfarliga, giftiga

1. Med giftigt innehåll och högst 45 vikt-% brandfarligt innehåll.

2. Med giftigt innehåll och med mer än 45 vikt-% brandfarligt innehåll.

(c)

Kemiskt instabila

Med kemiskt instabilt innehåll.

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Med kemiskt instabilt, giftigt innehåll.

11.

Engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner)

(a)

Icke brandfarliga

Med icke brandfarligt innehåll.

(at)

Icke brandfarliga, giftiga

Med icke brandfarligt, giftigt innehåll.

(b)

Brandfarliga

Med brandfarligt innehåll.

(bt)

Brandfarliga, giftiga

Med brandfarligt, giftigt innehåll.

(c)

Kemiskt instabila

Med kemiskt instabilt innehåll.

(ct)

Kemiskt instabila, giftiga

Med kemiskt instabilt, giftigt innehåll.

F. Gaser för vilka gäller särskilda bestämmelser

12.

Olika gasblandningar

Blandningar som innehåller gas nämnd vid ett annat ämnesnummer i denna klass, och blandningar av en eller flera gaser som nämns vid något annat ämnesnummer i denna klass med en eller flera ångor av ämnen som får transporteras enligt direktivbestämmelserna.

En förutsättning är dock att under transporten:

1. blandningen förblir uteslutande gasformig, och

2. risken för farliga reaktioner är utesluten.

13.

Provningsgaser

Gaser och gasblandningar som inte nämns vid annat ämnesnummer i denna klass och som endast används vid laboratorieförsök, under förutsättning att under transporten:

a) gaserna eller gasblandningarna förblir uteslutande gasformiga, och

b) risken för farliga reaktioner är utesluten.

2201

(forts.) G. Tömda kärl

14.

Tömda kärl, tömda tankfordon eller tömda tankar, ej rengjorda, som har innehållit ämnen av klass 2.

Anmärkning: Kärl och tankar som, efter att ha tömts på sitt innehåll av ämnen nämnda i klass 2, fortfarande innehåller mindre rester av sitt tidigare innehåll, anses som tömda kärl och tömda tankar, som inte är rengjorda.

2201a För gaser och föremål som transporteras enligt följande bestämmelser gäller inte de villkor och bestämmelser för klass 2 som finns i ADR:

a) Komprimerade gaser som varken är brandfarliga, giftiga eller frätande och vilkas tryck i kärlet vid 15 °C inte överstiger 200 kPa (2 bar). Samma gäller för gas-blandningar som innehåller högst 2 % brandfarligt ämne.

b) Kondenserade gaser i kvantiteter om högst 60 liter eller i kvantiteter som under-stiger 5 liter med högst 25 g väte, inneslutna i kylanordningar (kylskåp, ismaskiner etc) och nödvändiga för att dessa anordningar skall fungera. Dessa kylanordningar skall skyddas och lastas så att varje skada som påverkar deras funktion förhindras.

c) Koldioxid och dikväveoxid (N2O) av ämnesnummer 5 (a) i metallbehållare (t ex kolsyrepatroner), om koldioxiden och dikväveoxiden i gasformigt tillstånd innehåller högst 0,5 % luft och behållarna innehåller högst 25 g koldioxid eller dikväveoxid och högst 0,75 g koldioxid eller dikväveoxid per cm3 rymd.

d) Föremål av ämnesnummer 10 och 11, vilkas rymd inte överstiger 50 cm3.

Ett kolli med sådana föremål får väga högst 10 kg.

e) kondenserad petroleumgas i tankar på motordrivet fordon, vilka är stadigt fastsatta på fordonet.

Bränslekranen mellan tank och motor skall vara stängd och den elektriska strömkretsen bruten.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2202 (1) Material i kärl och förslutningsanordningar får inte angripas av innehållet eller bilda skadliga eller farliga föreningar med detta.

Anmärkning: Fukt får inte tränga in i kärl då de fylls och kärl som tryckprovats (se marginalnummer 2216) med vatten eller vattenlösningar skall vara fullständigt torra efter provningen.

(2) Emballage, inkl förslutningar, skall till alla delar vara tillräckligt stadiga och hållfasta så att de inte kan gå upp under transport och så att de tål normala transportpåkänningar. Då ytteremballage föreskrivs, skall kärlen fixeras i detta.

Om inte annat föreskrivs i avdelningen "Emballage för gaser och föremål av samma slag", får inneremballagen inneslutas i ytteremballage, antingen var för sig eller flera tillsammans.

(3) Metallkärl för transport av gaser av ämnesnummer 1-6 och 9 får endast innehålla den gas för vilken de har provats och vars benämning är angiven på kärlen [se marginalnummer 2218 (1) a)].

Undantag är tillåtna:

1. för metallkärl som provats för en av gaserna av ämnesnummer 3 (a) eller 4 (a) eller för monobromtrifluormetan, monoklortrifluormetan eller trifluormetan av ämnesnummer 5 (a). Sådana kärl får fyllas även med annan gas som avses i dessa ämnesnummer, under förutsättning att minsta föreskrivna provningstryck för denna gas inte överstiger provningstrycket för kärlen och att gasens benämning och största tillåtna fyllningsvikt är inpräglade i kärlen,

2202

(forts.) 2. för metallkärl som provats för kolväten av ämnesnummer 3 (b) och 4 (b). Sådana kärl får även fyllas med ett annat kolväte, under förutsättning att minsta föreskrivna provningstryck för denna gas inte överstiger provningstrycket för kärlen och att gasens benämning och största tillåtna fyllningsvikt är inpräglade i kärlet.

Beträffande 1. och 2. - se även marginalnummer 2215, 2218 (1) (a) och 2220 (1)-(3).

(4) Det är tillåtet att ändra den användning för vilket ett kärl är avsett, om detta inte strider mot nationella bestämmelser. Det är emellertid nödvändigt att behörig myndighet godkänner sådan ändring och att de tidigare inpräglingarna ersätts med sådana som svarar mot den nya användningen.

2. Emballage för gaser och föremål av samma slag

Anmärkning: Anm Beträffande koldioxid och divkäveoxid av ämnesnummer 7 (a), blandningar av dessa båda gaser av ämnesnummer 8 (a) och gaser av 7 (b) och 8 (b), se bilaga B, marginalnummer 21 105.

a. Kärls beskaffenhet

2203 (1) Kärl för gaser av ämnesnummer 1-6, 9, 12 och 13 skall vara så förslutna och täta att gas inte kan tränga ut.

(2) Sådana kärl skall vara tillverkade av kolstål eller legerat stål (specialstål).

Följande får emellertid användas:

a) kopparkärl för:

1. komprimerade gaser av ämnesnummer 1 (a), (b) och (bt) samt 2 (a) och (b), vilkas fyllningstryck vid 15 °C inte överstiger 2 MPa (20 bar),

2. kondenserade gaser av ämnesnummer 3 (a), svaveldioxid av ämnesnummer3 (at), dimetyleter av ämnesnummer 3 (b), etylklorid och metylklorid av ämnesnummer 3 (bt), vinylklorid av ämnesnummer 3 (c), vinylbromid av ämnesnummer 3 (ct), blandningarna F1, F2 och F3 av ämnesnummer 4 (a), etenoxid med högst 10 vikt-% koldioxid av ämnesnummer 4 (ct),

b) kärl av aluminiumlegering (se bihang A.2) för:

1. komprimerade gaser av ämnesnummer 1 (a), (b) och (bt), kväveoxid (NO) av ämnesnummer 1 (ct) och komprimerade gaser av ämnesnummer 2 (a), (b) och (bt),

2. kondenserade gaser av ämnesnummer 3 (a): svaveldioxid av ämnesnummer 3 (at), kondenserade gaser av ämnesnummer 3 (b), utom monometylsilan, metylmerkaptan och väteselenid av ämnesnummer 3 (bt), etenoxid av ämnesnummer 3 (ct), kondenserade gaser av ämnesnummer 4 (a) och (b), etenoxid med högst 10 vikt-% koldioxid av ämnesnummer 4 (ct), kondenserade gaser av ämnesnummer 5 (a) och (b) samt ämnesnummer 6 (a) och (c). Svaveldioxid av ämnesnummer 3 (at) och gaser av ämnesnummer 3 (a) och 4 (a) skall vara torra,

3. löst acetylen av ämnesnummer 9 (c).

4. Alla gaser som skall transporteras i kärl av aluminiumlegering skall vara fria från alkaliska föroreningar.

2204 (1) Kärl för löst acetylen av ämnesnummer 9 (c) skall vara helt fyllda med porös massa, homogent fördelad och av sådant slag som godkänts av behörig myndighet och som

a) inte angriper kärlet eller bildar skadliga eller farliga föreningar varken med acetylen eller med lösningsmedlet,

b) inte sjunker samman, även efter längre tids användning eller till följd av skakningar eller stötar, vid temperaturer upp till 60 °C,

c) förhindrar spridning av sönderfall hos acetylenet inom massan.

(2) Lösningsmedlet får inte angripa kärlen.

2205 (1) Följande kondenserade gaser får transporteras i glasrör med tjocka väggar, under förutsättning att mängden gas i varje rör och fyllningsgraden i rören inte överstiger vad som anges i nedanstående tabell:

>Plats för tabell>

(2) Glasrören skall tillsmältas och fixeras var för sig med kiselgur i förslutna plåtkapslar som placeras i trälådor eller i andra ytteremballage med tillräcklig hållfasthet (se även marginalnummer 2222).

(3) För svaveldioxid av ämnesnummer 3 (at) tillåts även kraftiga glasflaskor som innehåller högst 1,5 kg gas och är fyllda till högst 88 % av sin rymd. Flaskorna skall fixeras med kiselgur, sågspån eller kalkstensmjöl eller en blandning av de två sistnämnda i hållfasta trälådor eller i andra ytteremballage med tillräcklig hållfasthet. Ett kolli får inte väga mer än 100 kg. Väger det mer än 30 kg skall det ha hanteringsanordningar.

2206 (1) Gaser av ämnesnummer 3 (a) och 3 (b) - med undantag av monometylsilan - av ämnesnummer 3 (bt) - med undantag av arsin, diklorsilan, dimetylsilan, trimetylsilan och väteselenid - av ämnesnummer 3 (c) och ämnesnummer 3 (ct) - med undantag av cyanklorid - och blandningar av gaser av ämnesnummer 4 (a) och 4 (b) får under förutsättning att vätskans vikt per liter rymd inte överstiger vare sig innehållets maximivikt enligt marginalnummer 2220 eller 150 g per rör, inneslutas i glasrör med tjocka väggar eller i metallrör med tjocka väggar av en metall tillåten enligt marginalnummer 2203 (2).

Rören skall vara fria från fel som kan nedsätta hållfastheten. Särskilt skall inre spänningar i glasrör vara tillräckligt utjämnade och väggtjockleken i röret får inte understiga 2 mm. Förslutningarnas täthet skall säkerställas genom en särskild anordning (kåpa, huv, plombering, överbindning o s v) som hindrar att förslutningarna går upp under transport. Rören skall fixeras med stötdämpande packningsmaterial i små askar av trä eller papp. Antalet rör skall avpassas så att vikten av den i asken inneslutna vätskan inte överstiger 600 g. Dessa små askar skall placeras i trälådor eller i andra ytter- emballage med tillräcklig hållfasthet. Om vikten av det flytande innehållet i en låda uppgår till mer än 5 kg skall lådan vara inklädd med tennlödd plåt.

(2) Ett kolli får väga högst 75 kg.

2207 (1) Gaser av ämnesnummer 7 och 8 skall vara inneslutna i metallkärl som är isolerade på sådant sätt att de inte kan bli belagda med kondens eller rimfrost. Behållarna skall utrustas med säkerhetsventiler.

(2) Gaser av ämnesnummer 7(a) - med undantag av koldioxid - och av ämnesnummer 8(a) - med undantag av blandningar som innehåller koldioxid - får även inneslutas i kärl som inte är lufttätt förslutna såsom:

a) vakuumisolerade glaskärl med dubbla väggar, omgivna av isolerande, absorberande material. Kärlet skall skyddas av ståltrådskorg och placeras i metallåda, eller

b) metallkärl skyddade mot värmeöverföring på sådant sätt att de inte blir täckta av kondens eller rimfrost. Ett kärls rymd får inte överstiga 100 l.

(3) Metallådor som avses vid (2) a) och kärl som avses vid (2) b) ovan skall ha hanterings-anordningar. Öppningarna på kärl som avses vid (2) a) och b) skall ha anordningar som tillåter att gas strömmar ut men hindrar att vätska stänker ut. Anordningarna skall vara så fastsatta att de ej kan lossna. I fråga om syre av ämnesnummer 7 (a) och blandningar innehållande syre av ämnesnummer 8 (a), skall anordningarna och det absorberande, isolerande materialet, som omger kärlet enligt (2) a), bestå av obrännbart material.

2208 (1) Aerosolbehållare av ämnesnummer 10 och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) av ämnesnummer 11 skall uppfylla följande villkor:

a) Aerosolbehållare som innehåller endast en gas eller en gasblandning skall, liksom engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner), vara av metall. Detta villkor gäller inte engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) av plast med en största rymd av 100 ml för butan. Andra aerosolbehållare skall vara av metall, plast eller glas. Kärl av metall vilkas yttre diameter inte understiger 40 mm skall ha konkav botten.

b) Kärl av material som kan splittras, såsom glas eller vissa plastmaterial, skall omges av en anordning (finmaskigt nät av metalltråd, elastiskt plasthölje e dyl) som skyddar mot splitter. Kärl vars rymd inte överstiger 150 cm3 och med ett inre tryck vid 20 °C som understiger 150 kPa (1,5 bar) undantas från detta krav.

c) För kärl av metall får rymden inte överstiga 1 000 cm3. För kärl av plastmaterial eller av glas får rymden inte överstiga 500 cm3.

d) Prototyp för kärl skall, innan den tas i bruk, vätsketryckprovas enligt bihang A.2, marginalnummer 3291. Det inre tryck som skall användas (provningstrycket) skall vara 1,5 gånger det inre trycket vid 50 °C, dock minst 1 MPa (10 bar).

e) Utsläppsventil och spridningsanordning på aerosolbehållare skall säkerställa att flaskorna är tätt förslutna och skyddade mot oavsiktligt öppnande. Ventil och spridningsanordning som stängs enbart genom inre tryck godtas inte.

(2) Följande gaser godtas som drivgas eller som beståndsdel i drivgas, eller som fyllningsgas för aerosolbehållare: gas av ämnesnummer 1 (a) och (b), 2 (a) och (b) samt 3 (a) och (b), med undantag av monometylsilan, etylklorid av ämnesnummer 3 (bt), 1,3-butadien av ämnesnummer 3 (c), trifluormonokloreten av ämnesnummer 3 (ct), gas av ämnesnummer 4 (a), (b) och (c), gas av ämnesnummer 5 (a) och (b), med undantag av silan, gas av ämnesnummer 5 (c), 6 (a) och (c).

(3) Alla gaser som uppräknas i (2) och dessutom följande gaser godtas som fyllningsgas i engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner): metylbromid av ämnesnummer 3 (at), dimetylamin, monoetylamin, monometylamin, metylmerkaptan och trimetylamin av ämnesnummer 3 (bt), etenoxid, metylvinyleter och vinylbromid av ämnesnummer 3 (ct), etenoxid - med högst 10 vikt-% koldioxid - av ämnesnummer 4 (ct).

2209 (1) Det inre trycket vid 50 °C i aerosolbehållare och i engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) får varken överstiga två tredjedelar av kärlets provningstryck eller 1,2 MPa (12 bar).

(2) Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) skall fyllas så att vätskefasen vid 50 °C inte överstiger 95 % av rymden. Med aerosolbehållares rymd förstås tillgänglig rymd i en tillsluten flaska försedd med ventilfäste, ventil och stigrör.

(3) Varje aerosolbehållare och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatron) skall undergå täthetsprovning enligt bihang A.2, marginalnummer 3292.

2210 (1) Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) skall placeras i trälådor eller i lådor av hållfast papp eller metall. Aerosolbehållare av glas eller plastmaterial som kan splittras skall hållas skilda från varandra av mellanlägg av papp eller annat lämpligt material.

(2) Ett kolli får väga högst 50 kg om det utgörs av pappemballage och högst 75 kg om annat emballage används.

(3) I fråga om transport av komplett last får aerosolbehållare av metall förpackas enligt följande:

Aerosolbehållare skall i enheter sammanföras på plattor och fixeras med hjälp av lämpligt plastmaterial. Enheterna skall travas på lastpallar och fastgöras på ett lämpligt sätt.

b. Bestämmelser om metallkärl

(Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på metallkärl som nämns vid marginalnummer 2206, kärl som nämns vid marginalnummer 2207 (2) b) eller på sådana aerosolbehållare och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) som nämns vid marginalnummer 2208).

1. Konstruktion och utrustning (Se även marginalnummer 2238)

2211 (1) Spänningen i ett kärls mest utsatta punkt får vid provningstrycket (se marginalnummer 2215, 2219 och 2220) inte överstiga tre fjärdedelar av förlängningsgränsen Re . Med förlängningsgräns avses den spänning som medför en kvarstående förlängning på 0,2 %, eller för austenitiskt stål, 1 % mellan provstyckets mätmärken.

Anmärkning: Då det gäller metallplåt skall provstyckets axel vid dragprovningen bilda rät vinkel med valsningsriktningen. Brottförlängningen (l = 5d) skall mätas på ett provstycke med cirkulär genomskärning på vilken avståndet mellan mätmärkena 1 är lika med fem gånger diametern d. Om provstycke med rektangulär genom-skärning används skall avståndet mellan mätmärkena beräknas med hjälp av formeln l = 5,65 F° där F° anger provstyckets ursprungliga genomskärningsarea.

(2) a) Stålkärl vilkas provningstryck överstiger 6 MPa (60 bar) skall vara sömlösa eller svetsade. För svetsade kärl skall stål (kol- eller legerat) med tillfredsställande svetsbarhet användas.

(2) b) Kärl vilkas provningstryck inte överstiger 6 MPa (60 bar) skall antingen uppfylla kraven i a) ovan eller vara nitade eller hårdlödda under förutsättning att tillverkaren ansvarar för nitningens och hårdlödningens utförande och att behörig myndighet i ursprungslandet givit sitt godkännande.

(3) Kärl av aluminiumlegering skall vara sömlösa eller svetsade.

(4) Svetsade kärl får godtas endast under förutsättning att tillverkaren ansvarar för svetsningens utförande och att behörig myndighet i ursprungslandet givit sitt godkännande.

2212 (1) Följande typer av kärl förekommer:

a) flaskor med högst 150 liters rymd,

b) kärl med en rymd av minst 100 liter [med undantag av flaskor som avses i a)] och högst 1 m3 (t ex cylindriskt kärl med rullningsskenor och kärl på medar), med undantag för kärl enligt (e) nedan.

c) tank (se bilaga B),

d) batterier med i (1) a) avsedda flaskor, sinsemellan förbundna med ett samlingsrör och fast sammanhållna av en metallram.

e) kärl i enlighet med marginalnummer 2207, med en rymd av högst 1000 liter.

(2) a) Då det enligt avsändningslandets bestämmelser fordras att flaskor som avses i (1) a) skall ha anordningar som hindrar dem från att rulla, får anordningarna inte vara förenade med ventilhuven [marginalnummer 2213 (2)].

(2) b) Kärl enligt (1) b) som kan rullas skall ha rullningsskenor eller något annat skydd mot skada som kan uppstå vid rullningen, (t ex korrosionsbeständig metall sprutad på kärlets utsida).

Kärl enligt (1) b) och (1) c) som inte kan rullas skall ha anordningar (medar, öglor, hakar) som säkerställer betryggande hantering av kärlen med mekaniska hjälpmedel och som är så fastsatta att de inte försvagar kärlväggarna eller orsakar otillåtna påkänningar i dessa.

(2) c) Batterier med flaskor enligt (1) d) skall vara försedda med anordningar som säkerställer betryggande hantering. Samlingsrör och huvudventil skall befinna sig innanför ramen och vara fastsatta på sådant sätt att de skyddas mot all skada.

(3) a) Med undantag av gaser av ämnesnummer 7 och 8 får gaser av klass 2 transporteras i flaskor enligt (1) a).

(2) b) Anmärkning: Beträffande begränsningar av flaskors rymd för vissa gaser, se marginalnummer 2219.

2212

(forts.) (2) b) Gaser av klass 2 får transporteras i kärl enligt (1) b). Följande gaser är dock undantagna från denna regel: fluor, kiseltetrafluorid och kvävetrifluorid 1 (at), kväveoxid 1 (ct), blandningar av väte med högst 10 volym-% väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym-% arsin, 2 (bt), blandningar av kväve eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon) med högst 10 volym-% väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym-% arsin 2 (bt), blandningar av väte med högst 10 volym-% diboran, 2 (ct), blandningar av kväve eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon) med högst 10 volym-% diboran 2 (ct), oktafluorbut-2-en (R 1318), oktafluorpropan 3 (a), bortriklorid, hexafluoraceton, klortrifluorid, nitrosylklorid, sulfurylfluorid, wolframhexafluorid 3 (at), 2,2-dimetylpropan och monometylsilan, 3 (b), arsin, diklorsilan, dimetylsilan, karbonylsulfid, trimetylsilan och väteselenid 3 (bt), propadien, inihiberad 3 (c), cyanklorid, dicyan, etenoxid och vätejodid, vattenfri 3 (ct), blandningar av metylsilaner 4 (bt), propadien med 1 %- 4 % metylacetylen, stabiliserad 4 (c), etenoxid med högst 50 vikt-% metylformiat 4 (ct), dikväveoxid 5 (a), gaser av ämnesnummer 5 (bt), 5 (ct), 7, 8, 12 och 13.

(2) c) Gaser av klass 2 får transporteras i batterier med flaskor enligt (1) d).

(2) b) Följande gaser är dock undantagna från denna regel: kiseltetrafluorid, kvävetrifluorid 1 (at), kväveoxid 1 (ct), blandningar av väte med högst 10 volym-% väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym-% arsin, 2 (bt) blandningar av kväve eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon) med högst 10 volym-% väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym-% arsin 2 (bt), blandningar av väte med högst 10 volym-% diboran, blandningar av kväve eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym-% xenon) med högst 10 volym-% diboran 2 (ct), oktafluorbut-2-en (R 1318) och oktafluorpropan 3 (a), bortriklorid, hexafluoraceton, klortrifluorid, nitrosylklorid, sulfurylfluorid och wolframhexafluorid 3 (at), 2,2-dimetylpropan och monometylsilan 3 (b), arsin, diklorsilan, dimetylsilan, karbonylsulfid, trimetylsilan och väteselenid 3 (bt), propadien, inihiberad 3 (c), cyanklorid, dicyan, etenoxid och vätejodid, vattenfri 3 (ct), blandningar av metylsilaner 4 (bt), gaser av 4 (c) och 4 (ct), dikväveoxid 5 (a), och gaser av ämnesnummer 5 (bt), 5 (ct), 7, 8, 12 och 13.

Flaska i ett batteri med flaskor får innehålla endast en och samma komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gas. Varje flaska i ett batteri med flaskor för fluor 1 (at) eller löst acetylen 9 (c) skall ha en ventil. Flaskorna i flaskbatterier avsedda för acetylen skall alla innehålla samma porösa massa (marginalnummer 2204).

(2) d) Kärl enligt (1) e), se marginalnummer 2207.

2213 (1) Öppningar för fyllning och tömning av kärl skall vara försedda med klaff- eller nålventiler. Ventiler av annan typ kan emellertid tillåtas om den ger motsvarande säkerhet och har godkänts i ursprungslandet. Oavsett ventiltyp skall infästningen vara hållfast och så beskaffad att kontroll av ventilens fuktionsduglighet lätt kan ske före varje fyllning.

Kärl och tankar enligt marginalnummer 2212 (1) b) och c) får, utöver eventuellt manhål med säker förslutning och öppning som är nödvändig för avlägsnande av kondensrester, ha högst två öppningar, en för fyllning och en för tömning. Kärl vilkas rymd uppgår till minst 100 liter och som är avsedda för transport av löst acetylen 9 (c) får emellertid ha fler än två öppningar för fyllning och tömning.

På motsvarande sätt får kärl och tankar enligt marginalnummer 2212 (1) b) och c), som är avsedda för transport av gaser av ämnesnummer 3 (b) och 4 (b), ha andra öppningar, som är särskilt avsedda för kontroll av vätskenivå och tryck.

(2) Ventiler skall effektivt skyddas av huvar eller fastgjorda flänsar. Huvar skall ha ventilationshål med tillräcklig genomskärningsarea för att avleda gas som kommer ut ur ventilen. Huvar och flänsar skall skydda ventilerna om en flaska faller samt under transport och stapling. För ventiler som är placerade inuti kärlets hals och som skyddas av metallförskruvningar, liksom för kärl som transporteras emballerade i skyddslådor, behövs inte huvar. Inte heller ventiler på flaskbatterier behöver skyddshuvar.

2213

(forts.) (3) Kärl som innehåller fluor 1 (at), klortrifluorid 3 (at) eller cyanklorid 3 (ct) skall, vare sig de transporteras emballerade i skyddslådor eller inte, vara försedda med stålhuvar. Sådana huvar får inte ha öppningar och skall, under hela transporten, vara försedda med gastäta packningar av ett material som inte kan angripas av innehållet i kärlen.

2214 (1) Då kärl innehåller: bortrifluorid eller fluor 1 (at), klortrifluorid eller kondenserad ammoniak 3 (at), ammoniak löst i vatten 9 (at), nitrosylklorid 3 (at), dimetylamin, monoetylamin, monometylamin, eller trimetylamin 3 (bt), är ventiler av koppar eller annan metall som kan angripas av dessa gaser inte tillåtna.

(2) Det är förbjudet att använda material som innehåller fett eller olja för tätning av fogar eller för underhåll av förslutningsanordningar då det gäller kärl som används för: syre 1 (a), fluor 1 (at), blandningar med syre 2 (a), kvävedioxid, klortrifluorid 3 (at), dikväveoxid 5 (a), eller blandningar av ämnesnummer 12 som innehåller mer än 10 volym-% syre.

(3) Följande krav ställs på konstruktionen av kärl enligt marginalnummer 2207 (1):

a) Material och konstruktion hos kärlen skall uppfylla villkoren i bihang A.2, B, marginalnummer 3250-3254. Alla mekaniska och tekniska data för använt material skall sammanställas för varje kärl vid första provningen. Beträffande slagseghet och böjningskoefficient, se bihang A.2, B, marginalnummer 3265-3285.

b) Kärl skall vara försedda med säkerhetsventiler som öppnar sig vid ett på kärlet markerat tryck. Ventiler skall vara så konstruerade att de fungerar tillfredsställande även vid lägsta arbetstemperatur. Att de fungerar tillförlitligt vid denna temperatur skall fastställas och kontrolleras genom provning av varje ventil eller genom stickprov på ventiler av samma konstruktionstyp.

c) Kärls ventilationshål och säkerhetsventiler skall vara så konstruerade att de hindrar vätskan att stänka ut.

d) Förslutningar skall vara anordnade på sådant sätt att de inte kan öppnas av obehörig.

e) Kärl vars fyllning mäts i volym skall vara försedda med nivåmätare.

f) Kärl skall vara värmeisolerade. Värmeisoleringen skall vara skyddad mot stötar genom en sammanhängande överklädnad av metall. Om mellanrummet mellan kärl och metallöverklädnad är lufttomt (vakuumisolering), skall den skyddande överkläd-naden vara så utformad att den utan att deformeras förmår motstå ett yttre tryck av minst 100 kPa (1 bar). Om överklädnaden är försluten på sådant sätt att den är gastät (t ex då den är vakuumisolerad), skall det finnas en anordning som förhindrar att farligt tryck uppstår i det isolerande skiktet i händelse av otillräcklig gastäthet i kärlet eller dess tillbehör. Anordningen skall förhindra att fukt tränger in i isoleringen.

(4) I kärl som innehåller blandningar P1 och P2 av ämnesnummer 4 (c), blandningar av etylen med acetylen och propylen av ämnesnummer 8 (b) eller löst acetylen, 9 (c), får metalldel som ingår i förslutningsanordning, vilken är i kontakt med innehållet, innehålla högst 70 % koppar. Kärl avsett för löst acetylen, 9 (c), får även ha avstängningsventil som passar för bygelkoppling.

(5) Kärl som innehåller syre av ämnesnummer 1 (a) och 7 (a) och som är inmonterade i behållare för levande fisk godtas om de är försedda med anordningar som tillåter syret att efter hand strömma ut.

2. Officiell provning av kärl (Beträffande kärl av aluminiumlegering, se även bihang A.2).

2215 (1) Metallkärl skall undergå första och periodiskt återkommande provningar under tillsyn av en av behörig myndighet godkänd besiktningsman. Provningarnas art framgår av marginalnummer 2216 och 2217.

(2) För att säkerställa att bestämmelserna vid marginalnummer 2204 och 2221 (2) är uppfyllda, skall vid provning av kärl för löst acetylen 9(c), dessutom ingå en undersökning av den porösa massans beskaffenhet och av kvantiteten lösningsmedel.

2216 (1) Första provningen av nytt eller oanvänt kärl omfattar:

A. För ett tillräckligt stort urval av kärl:

a) provning av konstruktionsmaterial omfattande åtminstone bestämning av sträckgräns, brottgräns och brottförlängning. De värden som erhålls vid dessa provningar skall uppfylla nationella bestämmelser,

b) uppmätning av tjockleken i väggens tunnaste punkt och beräkning av spänningarna,

c) kontroll av materialets homogenitet i varje tillverkningsserie, och besiktning av kärlets yttre och inre tillstånd.

B. För alla kärl:

d) vätsketryckprovning enligt marginalnummer 2219-2221,

Anmärkning: Efter medgivande från en av behörig myndighet godkänd besiktningsman, får vätsketryckprovningen ersättas med motsvarande provning med en gas, om detta inte kan medföra någon fara.

e) besiktning av kärls märkning (se marginalnummer 2218),

C. För kärl för transport av löst acetylen 9(c),

f) besiktning som krävs av nationella bestämmelser.

(2) Kärl skall tåla provningstrycket utan att undergå bestående deformering eller förete sprickor.

(3) Vid periodiskt återkommande provning skall följande upprepas: vätsketryckprovning, besiktning av kärlets yttre och inre tillstånd (t ex genom vägning, invändig besiktning, kontroll av väggtjockleken), kontroll av utrustning och märkning och, då så är nödvändigt, kontroll av materialets egenskaper genom lämpliga provningar.

Anmärkning: Efter medgivande från en av behörig myndighet godkänd besiktningsman, får vätsketryckprovningen ersättas med likkvärdig metod baserad på ultraljud.

Periodiskt återkommande provning skall utföras:

a) vartannat år, i fråga om kärl för gas av ämnesnummer 1 (at) eller 1 (ct), stadsgas av ämnesnummer 2 (bt), gas av ämnesnummer 3 (at), med undantag av ammoniak, hexafluorpropen och metylbromid, cyanklorid av ämnesnummer 3 (ct), och gaser av ämnesnummer 5 (at),

b) vart femte år, i fråga om kärl för andra komprimerade eller kondenserade gaser, [för vilka gäller bestämmelserna i c) nedan] och ammoniak löst under tryck av ämnesnummer 9(at),

c) vart tionde år, i fråga om kärl förgaser av ämnesnummer 1 (a), med undantag av syre, blandningar av kväve med ädelgaser av ämnesnummer 2 (a), gaser av ämnesnummer 3 (a) och 3 (b), med undantag av 1,1-difluoretan, 1- klor-1, 1-difluoretan, dimetyleter, monometylsilan och 1,1,1-trifluoretan, blandningar av gaser av ämnesnummer 4(a) och 4(b), om kärlets rymd inte överstiger 150 liter och ursprungslandet inte föreskriver kortare intervall,

d) i fråga om kärl för transport av löst acetylen 9(c), skall marginalnummer 2217 (1) tillämpas, och i fråga om kärl som uppfyller kraven vid marginalnummer 2207 (1) skall marginalnummer 2217 (2) tillämpas.

2217 (1) Yttre skick (korrosion, deformering) och tillstånd (uppluckring, sättning) hos den porösa massan i kärl för löst acetylen 9(c), skall undersökas vart femte år. Prover skall tas genom att, om så anses nödvändigt, ett lämpligt antal kärl skärs upp och synas invändigt med avseende på korrosion och eventuella förändringar som kan ha uppstått i det i kärlet ingående materialet och i den porösa massan.

(2) Kärl som uppfyller kraven vid marginalnummer 2207 (1) skall vart femte år undergå yttre besiktning och täthetsprovning. Täthetsprovningen skall utföras med den i kärlet inneslutna gasen eller en inertgas, vid ett tryck av 200 kPa (2 bar). Kontroll skall ske genom tryckmätning eller vakuummätning. Värmeisoleringen får inte avlägsnas. Trycket får inte sjunka under den 8 h långa provningstiden. Förändringar som beror på provningsgasens beskaffenhet eller på temperaturvariationer skall tas med i beräkningen.

2217

(forts.) (3) Flaskor nämnda i marginalnummer 2212 (1) a får transporteras efter det att tidsgränsen för återkommande provning överskridits, om de skall transporteras till provning.

3. Märkning av kärl

2218 (1) Metallkärl skall vara försedda med följande uppgifter, med tydligt läsbara och varaktiga bokstäver och siffror:

a) en av gasens eller gasblandningens fullständiga benämningar, såsom de anges vid marginalnummer 2201, ämnesnummer 1-9, tillverkarens eller ägarens namn eller märke och kärlets nummer [se även marginalnummer 2202 (3)]. I fråga om halogenerade kolväten av ämnesnummer 1 (a), 3 (a), 3 (at), 3 (b), 3 (ct), 4 (a), 5 (a) och 6 (a) får även bokstaven R följd av ämnesidentifieringsnumret användas,

b) kärlets tomvikt utan tillbehör,

c) beträffande kärl för kondenserade gaser, dessutom kärlets tomvikt inkl sådana tillbehör som ventiler, metallpluggar e d, men utan skyddskåpor,

Anmärkning till b) och c): Viktuppgifter om dessa utrustningsdetaljer skall, om de inte redan finns angivna på kärlet, anges vid nästa periodiskt återkommande besiktning.

d) provningstrycket (se marginalnummer 2219-2221) och tidpunkt (månad, år) för senaste provning (se marginalnummer 2216 och 2217),

e) den besiktningsmans kontrollstämpel som utfört provningen och besiktningen och dessutom,

f) beträffande komprimerade gaser eller blandningar av komprimerade gaser (ämnesnummer 1, 2, 12 och 13): det maximala fyllningstryck vid 15 °C som är tillåtet för kärlet i fråga (se marginalnummer 2219),

g) beträffande bortrifluorid 1 (at), kondenserad gas av ämnesnummer 3 - 6 och ammoniak löst i vatten av ämnesnummer 9 (at): den maximalt tillåtna fyllningen och rymden. Beträffande djupkylda gaser av ämnesnummer 7 och 8: rymden,

h) beträffande acetylen löst i lösningsmedel 9 (c): det tillåtna fyllningstrycket [se marginalnummer 2221 (2)] och det tomma kärlets vikt inkl vikten av tillbehören, den porösa massan och lösningsmedlet,

i) beträffande blandningar av gaser av ämnesnummer 12 och provningsgaser av ämnesnummer 13 skall ordet "gasblandning" resp "provningsgas" inpräglas på kärlen som benämning på innehållet. Innehållets korrekta benämning skall på varaktigt sätt vara synligt under hela transporten,

k) beträffande metallkärl som enligt marginalnummer 2202 (3) godtas för transport av olika gaser (kärl avsett för flera olika gaser) skall en korrekt benämning på inne-hållet på varaktigt sätt vara synlig under hela transporten.

(2) Märkningen skall präglas antingen på en förstärkt del av kärlet eller på en ring eller på en särskild platta som satts fast på kärlet på sådant sätt att den inte kan rubbas. Dessutom får gasens namn anges på kärlet med varaktig och klart synlig färg eller på annat jämförligt sätt.

c) Provningstryck, fyllningsgrad och begränsning av kärls rymd (Se även marginalnummer 2238 och 211 180)

2219 Beträffande kärl för komprimerade gaser av ämnesnummer 1, 2 och 12 skall det inre trycket (provningstrycket) som används vid vätsketryckprovningen vara minst en och en halv gång det fyllningstryck vid 15 °C som är angivet på kärlet, men får inte understiga 1 MPa (10 bar).

(2) Beträffande kärl för gaser av ämnesnummer 1 (a), med undantag av tetrafluormetan, deuterium och väte av ämnesnummer 1 (b), och - gaser av ämnesnummer 2 (a), får fyllningstrycket inte överstiga 30 MPa (300 bar) vid referenstemperaturen 15 °C.

Beträffande tankar får fyllningstrycket inte överstiga 25 MPa (250 bar) vid referenstemperaturen 15 °C.

Beträffande kärl och tankar för annan gas än sådan av ämnesnummer 1 och 2 får fyllningstrycket inte överstiga 20 MPa (200 bar) vid referenstemperaturen 15 °C.

2219

(forts.) (3) Beträffande kärl för transport av fluor [1 (at)] skall det inre tryck som används vid vätsketryckprovningen (provningstrycket) uppgå till 20 MPa (200 bar) och fyllningstrycket får inte överstiga 2,8 MPa (28 bar) vid en temperatur av 15 °C. Ett kärl får inte innehålla mer än 5 kg fluor.

Beträffande kärl för transport av bortrifluorid av ämnesnummer 1 (at) skall de vätske tryck som används vid provningen (provningstrycket) uppgå till antingen 30 MPa (300 bar) varvid innehållets största vikt per liter rymd inte får överstiga 0,86 kg eller 22,5 MPa (225 bar) varvid innehållets största vikt per liter rymd inte får överstiga 0,715 kg.

(4) Beträffande kärl för kväveoxid, NO, av ämnesnummer 1 (ct), skall rymden vara begränsad till 50 liter. Vätsketrycket vid provningen (provningstrycket) skall uppgå till 20 MPa (200 bar) och fyllningstrycket får inte överstiga 5 MPa (50 bar) vid en temperatur av 15 °C.

(5) Rymden är begränsad till 50 liter beträffande kärl för blandningar av väte med högst 10 volym- % väteselenid, fosfin eller german eller med högst 15 volym- % arsin, blandningar av kväve eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym- % xenon) med högst 10 volym- % väteselenid, fosfin eller german med högst 15 volym- % arsin 2 (bt), blandningar av väte med högst 10 volym- % diboran, blandningar av kväve eller ädelgaser (som innehåller högst 10 volym- % xenon) med högst 10 volym- % diboran 2 (ct). Vätsketrycket vid provningen (provningstrycket) får inte understiga 20 MPa (200 bar) och fyllningstrycket får inte överstiga 5 MPa (50 bar) vid en temperatur av 15 °C.

(6) Fyllnadsgraden för kärl i enlighet med marginalnummer 2207 (1) avsedda för transport av gaser av ämnesnummer 7(b) och 8(b) skall motsvara en fyllnadsgrad av högst 95 % om innehållet värms upp till en temperatur där ångtrycket är lika med ventilens öppningstryck. Fyllnadsgraden hos kärl avsedda för gaser av ämnesnummer 7(a) och 8(a) får vara högst 98 % vid fyllningstemperaturen och fyllningstrycket. Vid transport av syre 7 (a), skall åtgärder vidtas för att förhindra att den flytande fasen läcker ut.

(7) Då löst acetylen 9 (c) transporteras i kärl enligt marginalnummer 2212 (1) b), får kärlens rymd inte överstiga 150 l.

(8) Rymden hos kärl för transport av blandningar av gaser av ämnesnummer 12, får inte överstiga 50 liter. Blandningens tryck får inte överstiga 15 MPa (150 bar) vid en temperatur av 15 °C.

(9) Rymden hos kärl för transport av provningsgas av ämnesnummer 13 får inte överstiga 50 liter. Fyllningstrycket vid 15 °C får inte överstiga 7 % av kärlens provningstryck.

(10) För wolframhexafluorid 3(at) är kärlens rymd begränsad till 60 liter.

Rymden är begränsad till 50 liter hos kärl för: kiseltetrafluorid av ämnesnummer 1 (at), bortriklorid, nitrosylklorid och sulfurylfluorid av ämnesnummer 3 (at), monometylsilan av ämnesnummer 3 (b), arsin, diklorsilan, dimetylsilan, trimetylsilan och väteselenid av ämnesnummer 3 (bt), cyanklorid och cyan av ämnesnummer 3 (ct), blandning av metylsilaner av ämnesnummer 4 (bt), etenoxid med högst 50 vikt-% metylformiat med kväve vid ett tryck av högst 1 MPa (10 bar) vid 50 °C 4 (ct), silan 5 (b) och för gaser av ämnesnummer 5 (bt) och (ct).

(11) Beträffande kärl för klortrifluorid av ämnesnummer 3 (at) är rymden begränsad till 40 liter. Efter fyllning skall kärl med klortrifluorid av ämnesnummer 3 (at) behållas under minst sju dagar innan de överlämnas till transport, för kontroll av att kärlen är täta.

2220 (1) Beträffande kärl för transport av kondenserade gaser av ämnesnummer 3-6, och för gas löst under tryck av ämnesnummer 9, får vätsketrycket vid provningen (provningstrycket) inte understiga 1 MPa (10 bar).

2220

(forts.) (2) Beträffande kondenserade gaser av ämnesnummer 3 och 4 gäller följande värden för vätsketrycket vid provningen av kärlen (provningstrycket) och för högsta tillåtna fyllningsgrad. Se även anmärkningarna vid slutet av tabellen ().

>Plats för tabell>

2220

(forts.) (3) Beträffande kärl för kondenserad gas av ämnesnummer 5 och 6 skall fyllningsgraden vara sådan att det inre trycket vid 65 °C inte överstiger kärlens provningstryck. Följande värden skall uppfyllas [se även (4)]:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(4) För gaser av ämnesnummer 5 - med undantag av väteklorid 5 (at), german och fosfin 5 (bt) och diboran 5 (ct) - och gaser av ämnesnummer 6, tillåts för gasen ifråga användningen av kärl som provats vid ett lägre tryck än det som anges i (3). Kvantiteten gas per kärl får då inte överstiga den som vid 65 °C skulle leda till att ett tryck lika med provningstrycket skulle uppstå inuti kärlet. I sådant fall skall den största tillåtna fyllningsvikten fastställas av en besiktningsman som godkänts av behörig myndighet.

2221 (1) Beträffande under tryck löst gas av ämnesnummer 9 skall följande värden uppfyllas i fråga om det vätsketryck som används vid provning av kärl (provningstrycket) och i fråga om högsta tillåtna fyllningsgrad:

>Plats för tabell>

(2) Beträffande löst acetylen 9 (c) får, så snart jämvikt uppnåtts vid 15 °C, fyllningstrycket i flaskan inte överskrida det värde som av behörig myndighet är föreskrivet för den porösa massan. Detta värde skall vara präglat på flaskan. Kvantiteten lösningsmedel och acetylen skall även stämma överens med de värden som fastställts i godkännandet.

3. Samemballering

2222 (1) Gaser av denna klass, med undantag av gaser av ämnesnummer 7 och 8, får förpackas i samma kolli om de i sin tur är förpackade i:

a) tryckkärl av metall med en volym som inte överstiger 10 liter,

b) glasrör eller glasflaskor med tjocka väggar enligt marginalnummer 2205 och 2206, under förutsättning att dessa bräckliga kärl packas enligt marginalnummer 2001 (7). Det stötdämpande materialet skall vara anpassat till innehållets egenskaper. Inneremballagen skall placeras i ett ytteremballage där de effektivt hålls skilda från varandra.

2222

(forts.) (2) Föremål av ämnesnummer 10 och 11 får förpackas i samma kolli på de vid marginalnummer 2210 angivna villkoren.

(3) Dessutom får gaser som förpackas enligt marginalnummer 2205 och 2206 emballeras i samma kolli på följande särskilda villkor.

(4) Kollin som uppfyller fordringarna i (1) och (3) får inte väga mer än 100 kg, eller mer än 75 kg om de innehåller bräckligt kärl.

Särskilda villkor:

>Plats för tabell>

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A. 9)

Märkning

2223 (1) Kollin med kärl som innehåller gaser av ämnesnummer 1-9, 12 och 13 eller engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) av ämnesnummer 11 skall vara läsbart och outplånligt märkta med uppgifter om innehåll, med tillägget: "Klass 2". Denna märkning skall vara avfattad på ett i avsändingslandet officiellt språk, och även, om detta språk inte är engelska, fransk eller tyska, på engelska, franska eller tyska, såvida inte överenskommelser som slutits mellan de medlemstater av transporten tillåter annat. Denna bestämmelse behöver inte iakttas om kärl och dess märkning är tydligt synliga.

2223

(forts.) (2) Kollin med aerosolbehållare av ämnesnummer 10 skall vara märkta med texten "AEROSOL" med tydliga och outplånliga bokstäver.

(3) Om en sändning transporteras som komplett last är märkning enligt (1) inte obligatorisk.

Varningsetiketter

2224 Anmärkning: Ett kolli är en förpackning som innehåller kärl, aerosolbehållare, eller ej återfyllnadsbara behållare (engångsbehållare) med gas under tryck, eller varje annat kärl utan ytterförpackning.

(1) Kollin med ämnen i klass 2, andra än de som är upptagna i tabell 2 nedan och i marginalnummer 2224 (3) skall förses med etiketter enligt tabell 1.

>Plats för tabell>

(2) Kollin med ämnen uppräknade i tabell 2 skall förses med etiketter enligt tabellen.

>Plats för tabell>

(3) I enlighet med det farliga ämnets egenskaper skall kollin med ämnesnummer 12 och 13 förses med varningsetikett:

- nr 3 för brandfarliga gaser

- nr 6.1 för giftiga gaser

- nr 6.1+ 8 för frätande gaser

- nr 2 + 05 för oxiderande gaser

- nr 6.1+ 3 för brandfarliga, giftiga gaser

2224

(forts.) - nr 3 + 6.1+ 8 för brandfarliga, frätande gaser

- nr 2 för gaser som ej är brandfarliga, giftiga, frätande eller oxiderande

- nr 6.1+ 05 för blandningar som inehåller fluor och blandningar som innehåller kvävedioxid

(4) Kollin med kärl av material som kan splittras, såsom glas eller vissa plaster, skall vara försedda med en etikett nr 12.

(5) Kollin med gaser av ämnesnummer 7 eller 8 skall på två motstående sidor vara försedda med en etikett nr 11. Om gaserna är förpackade i glaskärl [marginalnummer

2207 (2) (a)] skall kollina dessutom vara försedda med etikett nr 12.

(6) Etiketter på gasflaskor får fästas på flaskans hals (skuldror) och får vara mindre än vad som föreskrivs under förutsättning att de är fullt synliga.

2225 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2226 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall omfatta:

a) beträffande rena eller tekniskt rena gaser av ämnesnummer 1, 3, 5, 7 och 9, aerosol-behållare av ämnesnummer 10 och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatroner) av ämnesnummer 11, en av de vid marginalnummer 2201 kursiverade upptagna benämningarna,

b) beträffande gasblandningar av ämnesnummer 2, 4, 6, 8, 12 och 13: "gasblandning". Denna beteckning skall kompletteras med uppgift om gasblandningens sammansättning i volym- eller vikt- %. Beståndsdelar som understiger en procent behöver inte uppges. Beträffande gasblandningar av ämnesnummer 2 (a), 2 (b), 2 (bt), 4 (a), 4 (b) 4 (c) och 4 (ct), 6 (a), 8 (a) och 8 (b), får på samma sätt kursiverade beteckningar eller handelsnamn vid marginalnummer 2201 användas, utan att sammansättningen anges.

Beträffande gasblandningarna A, A0 och C av ämnes-nummer 4 (b) transporterade i tankar eller tank-containrar tillåts det i anmärkning upptagna handelsnamnet endast som komplement (tillägg).

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex "2, 5 (at), ADR".

(2) Beträffande tankar som innehåller gaser av ämnesnummer 7 (a) och 8 (a), med undantag av koldioxid och dikväveoxid, skall antecknas: "Tanken står i ständig förbindelse med atmosfären".

(3) Vid transport av flaskor nämnda vid marginalnummer 2212 (1) a enligt villkoren vid marginalnummer 2217 (3) skall följande tillägg göras: "Transport enligt marginalnummer 2217 (3)".

2227-

2236 C. Tömda emballage

2237 (1) Kärl och tankar av ämnesnummer 14 skall vara förslutna på samma sätt som om de vore fyllda.

(2) Tömda kärl, ej rengjorda, med ämnesnummer 14 skall ha samma varningsetiketter som om de vore fyllda.

2237

(forts.) (3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som anges vid ämnesnummer 14, t ex "Tömt kärl, ej rengjort, klass 2, 14, ADR". Beskrivningen skall kompletteras med namnet och ämnesnumret för den gas som senast transporterats, t ex "Senaste last: klor, 3 (at)".

(4) Kärl av ämnesnummer 14, nämnda vid marginalnummer 2212 (1) a), b) och d) som har överskridit tidsbegränsningen för återkommande besiktning enligt marginalnummer 2215, får transporteras för att provas.

D. Övergångsbestämmelser

2238 Följande övergångsbestämmelser gäller för kärl för komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser:

a) kärl som redan är i bruk skall, med följande undantag, godtas så länge bestämmelserna i den medlemsstat där provning enligt marginalnummer 2216 utfördes tillåter detta och så länge de intervaller för revisionsbesiktning som föreskrivs vid marginalnummer 2216 (3) och 2217 iakttas,

b) i fråga om kärl tillverkade enligt tidigare bestämmelser (tillåten påkänning två tredjedelar, i stället för tre fjärdedelar, av sträckgränsen) tillåts ingen ökning av vare sig provningstrycket eller fyllningstrycket [se marginalnummer 2211 (1)],

c) övergångsbestämmelser för tankar, se marginalnummer 211 180 till 211 185,

d) övergångsbestämmelser för tankcontainrar, se marginalnummer 212 180.

2239-

2299

KLASS 3

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

1. Ämnesförteckning

2300 (1) Av de ämnen och blandningar som täcks av rubriken till klass 3, omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2301 eller som täcks av någon samlingsrubrik där samt föremål som innehåller sådana ämnen, av villkoren vid marginalnummer 2300 (2) - 2322 och av bestämmelserna i denna bilaga och i bilaga B. Dessa ämnen anses som direktivämnen.

Anmärkning: Beträffande de mängder av vid marginalnummer 2301 uppräknade ämnen, som inte omfattas av bestämmelserna i ADR, se marginalnummer 2301a.

(2) Rubriken till klass 3 täcker ämnen och föremål vilka innehåller ämnen av denna klass och som

- är flytande vid en högsta temperatur av 20 °C eller, för trögflytande ämnen för vilka den specifika smältpunkten inte kan anges, är mycket trögflytande enligt kriterier för penetrometertestet (se bihang A.3, marginalnummer 3310) eller är flytande enligt testmetoden ASTMD 4359-90,

- har ett ångtryck på högst 300 kPa (3 bar) vid 50 °C,

- har flampunkt av högst 61 °C.

Rubriken vid klass 3 täcker även brandfarliga vätskor och fasta ämnen i smält form med flampunkt över 61 °C och som transporteras eller överlämnas för transport medan de är upphettade till en temperatur som är lika med eller högre än deras flampunkt.

2300

(forts.) Undantagna är ämnen med flampunkt över 35 °C, som inte är giftiga eller frätande och som under givna testvillkor inte underhåller förbränning (se bihang A.3, marginalnummer 3304). Överlämnas de däremot för transport och transporteras medan de är upphettade till en temperatur lika med eller högra än deras flampunkt är de ämnen av klass 3.

Undantagna är även brandfarliga vätskor, vilka på grund av andra farliga egenskaper räknas upp i eller omfattas av andra klasser. Flampunkten skall bestämmas enligt bihang A.3, marginalnummer 3300-3302.

Anmärkningar: 1. Beträffande gasolja, dieselbrännolja, eldningsolja (lätt) (FN-nummer 1202) med flampunkt över 61 °C, se anm vid marginalnummer 2301, ämnesnummer 31 (c).

Anmärkningar: 2. Beträffande ämnen med flampunkt över 61 °C som transporteras vid eller över sin flampunkt, se marginalnummer 2301, ämnesnummer 61 (c).

(3) Ämnen och föremål av klass 3 indelas enligt följande:

A. Icke giftiga och icke frätande ämnen med flampunkt under 23 °C;

B. Giftiga ämnen med flampunkt under 23 °C;

C. Frätande ämnen med flampunkt under 23 °C;

D. Giftiga och frätande ämnen med flampunkt under 23 °C samt föremål som innehåller sådana ämnen;

E. Ämnen, inklusive mindre giftiga eller svagt frätande ämnen, med flampunk fr o m 23 °C t o m 61 °C;

F. Ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel och med flampunkt under 23 °C;

G. Ämnen med flampunkt över 61 °C, som lämnas för transport vid eller över sin flampunkt;

H. Tömda emballage.

Ämnen och föremål av klass 3, marginalnummer 2301, med undantag av ämnesnummer 6, 12, 13 och 28, skall placeras i en av följande grupper beroende på farlighetsgrad:

(a) mycket farliga ämnen: brandfarliga vätskor med en kokpunkt eller sjudningsbörjan vid högst 35 °C och brandfarliga vätskor med flampunkt under 23 °C, som antingen är mycket giftiga enligt kriterierna vid marginalnummer 2600, eller starkt frätande enligt kriterierna vid marginalnummer 2800,

(b) farliga ämnen: brandfarliga vätskor med flampunkt under 23 °C som inte faller under (a) med undantag av ämnen enligt marginalnummer 2301, ämnesnummer 5 (c),

(c) mindre farliga ämnen: brandfarliga vätskor med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C samt ämnen enligt marginalnummer 2301, ämnesnummer 5 (c).

(4) Om ämnen av klass 3 på grund av tillsatser övergår till andra riskkategorier än till vilka de hör enligt marginalnummer 2301, skall blandningar eller lösningar hänföras till de ämnesnummer och bokstäver de tillhör baserat på deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: Beträffande klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter), se även marginalnummer 2002 (8).

(5) Med utgångspunkt från provningsmetoderna enligt bihang A.3, marginalnummer 3300-3302, 3304 och 3310 samt de angivna kriterierna i 2300 (2), kan det också fastställas om beskaffenheten av en lösning eller en blandning, som är uttryckligen nämnd eller som innehåller ett uttryckligen nämnt ämne, är sådan att lösningen eller blandningen inte omfattas av bestämmelserna för denna klass.

(6) Vissa mycket giftiga brandfarliga vätskor som har en flampunkt under 23 °C är ämnen av klass 6.1 (marginalnummer 2601, ämnesnummer 1-10).

2300

(forts.) (7) Vätskor av klass 3, som lätt bildar peroxider (såsom etrar eller vissa heterocykliska syre-haltiga ämnen) får transporteras endast om peroxidhalten, beräknad som väteperoxid (H2O2), inte överstiger 0,3 %. Peroxidhalten skall bestämmas enligt bihang A.3, marginal-nummer 3303.

(8) Kemiskt instabila ämnen av klass 3 får transporteras endast om alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra att de sönderfaller eller polymeriserar på ett sätt som medför risker under transport. Därför skall det noga ses till att kärlen inte innehåller ämnen som underlättar dessa reaktioner.

A. Icke giftiga och icke frätande ämnen med flampunkt under 23 °C

2301 1. Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) vilkas ångtryck vid 50 °C överstiger 175 kPa (1,75 bar):

(a) 1089 acetaldehyd (etanal), 1108 1-penten (n-amylen), 1144 krotonylen (2-butyn), 1243 metylformiat, 1265 pentaner, flytande (isopentan) 1267 råolja, 1303 vinylidenklorid, inhiberad (1,1-dikloretylen, inhiberad), 1308 zirkonium uppslammad i brandfarlig vätska, 1863 flygfotogen, för turbinmotor, 2371 isopentener, 2389 furan, 2456 2-klorpropen, 2459 2-metyl-1-buten, 2561 3-metyl-1-buten (1-isoamylen) (isopropyletylen), 2749 tetrametylsilan, 1268 petroleumdestillat n.o.s. eller 1268 petroleumprodukter, n.o.s., 3295 kolväten, flytande n.o.s., 1993 brandfarlig vätska, n.o.s.

2. Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) vilkas ångtryck vid 50 °C överstiger 110 kPa (1,10 bar) men inte 175 kPa (1,75 bar):

(a) 1155 dietyleter (etyleter), 1167 divinyleter, inhiberad, 1218 isopren, inhiberad, 1267 råolja, 1280 propylenoxid, inhiberad, 1302 vinyletyleter, inhiberad, 1308 zirkonium uppslammad i brandfarlig vätska, 1863 flygfotogen, för turbinmotor, 2356 2-klorpropan, 2363 etylmerkaptan, 1268 petroleumdestillat, n.o.s. eller 1268 petroleumprodukter, n.o.s., 3295 kolväten, flytande, n.o.s., 1993 brandfarlig vätska, n.o.s.

(b) 1164 dimetylsulfid, 1234 metylal (dimetoximetan), 1265 pentaner, flytande (n-pentan), 1267 råolja, 1278 1-klorpropanê (propylklorid), 1308 zirkonium uppslammad i brandfarlig vätska, 1863 flygfotogen, för turbinmotor, 2246 cyklopenten, 2460 2-metyl-2-buten, 2612 metylpropyleter, 1224 ketoner, n.o.s., 1987 alkoholer, brandfarliga, n.o.s., 1989 aldehyder, brandfarliga, n.o.s., 1268 petroleumdestillat, n.o.s. eller 1268 petroleumprodukter, n.o.s., 3295 kolväten, flytande, n.o.s., 1993 brandfarlig vätska, n.o.s.

3. Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) vilkas ångtryck vid 50 °C inte överstiger 110 kPa (1,10 bar):

(b) 1203 bensin, 1267 råolja, 1863 flygfotogen, för turbinmotor, 1268 petroleumdestillat, n.o.s. eller 1268 petroleumprodukter, n.o.s.

Anmärkning: Trots att bensins ångtryck vid 50 °C under vissa klimatförhållanden kan överstiga 110 kPa (1,10 bar) men inte 150 kPa (1,5 bar), har bensin placerats i detta ämnesnummer.

kolväten:

1114 bensen, 1136 tjärkoldestillat, 1145 cyklohexan, 1146 cyklopentan, 1175 etylbensen, 1206 heptaner, 1208 hexaner, 1216 isooktener, 1262 oktaner, 1288 skifferolja, 1294 toluen, 1300 terpentinersättning (lacknafta), 1307 xylener (o-xylen, dimetylbensener), 2050 diisobutylen, isomeriska föreningar, 2057 tripropylen (propylentrimer), 2241 cykloheptan, 2242 cyklohepten, 2251 bicyklo-(2,2,1)-hepta-2,5-dien, inhiberad, eller 2251 2,5-norbornadien inhiberad, 2256 cyklohexen, 2263 dimetyl-cyklohexaner, 2278 n-hepten, 2287 isoheptener, 2288 isohexener, 2296 metylcyklohexan, 2298 metylcyklopentan, 2309 oktadiener, 2358 cyklooktatetraen, 2370 1-hexen, 2457 2,3-dimetylbutan, 2458 hexadiener, 2461 metylpentadiener, 3295 kolväten, flytande, n.o.s.

2301

(forts.) halogenhaltiga ämnen:

1107 amylklorider, 1126 1-brombutan (n-butylbromid), 1127 klorbutaner (butylklorider), 1150 1,2-dikloretylen, 1279 1,2-diklorpropan (propylendiklorid), 2047 diklorpropener, 2338 bensotrifluorid, 2339 2-brombutan, 2340 2-brometyletyleter, 2342 brommetylpropaner, 2343 2-brompentan, 2344 brompropaner, 2345 3-brompropyn, 2362 1,1-dikloretan (etylidenklorid), 2387 fluorbensen, 2388 fluortoluener, 2390 2-jodbutan, 2391 jodmetylpropaner, 2554 metylallylklorid.

alkoholer:

1105 amylalkoholer, 1120 butanoler, 1148 diacetonalkohol, teknisk 1170 etanol (etylalkohol) eller 1170 etanol (etylalkohol) i vattenlösning med mer än 70 volym- % alkohol, 1219 isopropanol (isopropylalkohol) 1274 n-propanol (normal propylalkohol), 3065 alkoholhaltiga drycker med mer än 70 volym- % alkohol, 1987 alkoholer, brandfarliga, n.o.s.

Anmärkning: Alkoholhaltiga drycker med mer än 24 volym- % men mindre än 70 volym- % akohol hör till ämnesnummer 31 (c).

etrar:

1088 acetal (1,1-dietoxietan), 1159 diisopropyleter, 1165 dioxan, 1166 dioxolan, 1179 etylbutyleter, 1304 vinylisobutyleter, inhiberad, 2056 tetrahydrofuran, 2252 1,2-dimetoxietan, 2301 2-metylfuran, 2350 butylmetyleter, 2352 butylvinyleter, inhiberad, 2373 dietoximetan, 2374 3,3-dietoxipropen, 2376 2,3-dihydropyran, 2377 1,1-dimetoxietan, 2384 di-n-propyleter, 2398 metyl tert-butyleter, 2536 metyltetra-hydrofuran, 2615 etylpropyleter, 2707 dimetyldioxaner, 3022 1,2-butylenoxid, stabiliserad, 3271 etrar, n.o.s.

aldehyder:

1129 butyraldehyd, 1178 2-etylbutyraldehyd, 1275 propionaldehyd, 2045 isobutyralaldehyd (isobutylaldehyd), 2058 valeraldehyd, 2367 alfa-metylvaleraldehyd, 1989 aldehyder, brandfarliga, n.o.s.

ketoner:

1090 aceton, 1156 dietylketon, 1193 metyletylketon (etylmetylketon), 1245 metylisobutylketon, 1246 metylisopropenylketon, inhiberad, 1249 metylpropylketon, 1251 metylvinylketon, 2346 butandion (diacetyl) 2397 3-metylbutan-2-on, 1224 ketoner, n.o.s.

estrar:

1123 butylacetater, 1128 n-butylformiat, 1161 dimetylkarbonat, 1173 etylacetat, 1176 etylborat, 1190 etylformiat, 1195 etylpropionat, 1213 isobutylacetat, 1220 isopropylacetat, 1231 metylacetat, 1237 metylbutyrat, 1247 metylmetakrylat, monomer, inhiberad, 1248 metylpropionat, 1276 n-propylacetat, 1281 propylformiater, 1301 vinylacetat, inhiberad, 1862 etylkrotonat, 1917 etylakrylat, inhiberad 1919 metylakrylat, inhiberad, 2277 etylmetakrylat, 2385 etylisobutyrat, 2393 isobutylformiat, 2394 isobutylpropionat, 2400 metylisovaleriat, 2403 isopropenylacetat, 2406 isopropylisobutyrat, 2409 isopropylpropionat, 2416 trimetylborat, 2616 triisopropylborat, 2838 vinylbutyrat, inhiberad, 3273 estrar, n.o.s.

svavelhaltiga ämnen:

1111 amylmerkaptaner, 2347 butylmerkaptaner, 2375 dietylsulfid, 2381 dimetyldisulfid, 2402 propantioler (propylmerkaptaner), 2412 tetrahydrotiofen (tiolan), 2414 tiofen, 2436 tioättiksyra.

kvävehaltiga ämnen:

1113 amylnitriter, 1222 isopropylnitrat, 1261 nitrometan, 1282 pyridin, 1648 acetonitril (metylcyanid), 1865 n-propylnitrat, 2351 butylnitriter, 2372 1,2-di- (dimetylamino) etan (tetrametyletylendiamin), 2410 1,2,3,6-tetrahydropyridin.

Andra brandfarliga ämnen, lösningar och blandningar som innehåller brandfarlig vätska:

1091 acetonoljor, 1201 finkelolja, 1293 tinkturer, medicinska, 1308 zirkonium uppslammad i brandfarlig vätska, 2380 dimetyldietoxisilan, 1993 brandfarlig vätska, n.o.s.

Anmärkning: För trögflytande ämnen, lösningar och blandningar se ämnesnummer 5.

2301

(forts.) 4. Lösningar av nitrocellulosa i blandningar av ämnen av ämnesnummer 1 - 3, med mer än 20 % men högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt som ej överstiger 12,6 % (torrvikt).

(a) 2059 nitrocellulosalösning, brandfarlig

(b) 2059 nitrocellulosalösning, brandfarlig

Anmärkningar: 1. Blandningar med flampunkt under 23 °C med mer än 55 % nitrocellulosa oavsett kvävehalten, eller som innehåller högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt över 12,6 % (torrvikt), är ämnen av klass 1 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4, FN-nummer 0340, eller ämnesnummer 26, FN-nummer 0342) eller av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 24).

Anmärkningar: 2. Blandningar som innehåller högst 20 % nitrocellulosa med en kvävehalt som ej överstiger 12,6 % (torrvikt) är ämnen av ämnesnummer 5.

5. Flytande eller trögflytande blandningar eller beredningar, inklusive de som innehåller 20 % eller mindre nitrocellulosa med en kvävehalt som ej överstiger 12,6 % (torrvikt):

(a) med kokpunkt eller sjudningsbörjan vid högst 35 °C, om de inte faller under (c):

1133 lim, 1139 underredsmassa, 1169 extrakt, aromatiska, flytande, 1197 extrakt, smakämnen, flytande, 1210 tryckfärg, 1263 färg (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg), 1263 färgrelaterat material (inkl förtunning), 1266 parfymprodukter, 1286 rosinolja, 1287 gummilösning, 1866 hartslösning.

(b) med kokpunkt eller sjudningsbörjan högre än 35 °C om de inte faller under (c),

1133 lim, 1139 underredsmassa, 1169 extrakt, aromatiskt, flytande, 1197 extrakt, smakämnen, flytande, 1210 tryckfärg, 1263 färg (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg), 1263 färgrelaterat material (inkl förtunning), 1266 parfymprodukter, 1286 rosinolja, 1287 gummilösning, 1306 träimpregneringsmedel, flytande, 1866 hartslösning, 1999 tjäror, flytande, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och lösningar därav, 3269 polyesterhartssats.

(c) 1133 lim, 1139 underredsmassa, 1169 extrakt, aromatiska, flytande 1197 extrakt, smakämnen, flytande, 1210 tryckfärg, 1263 färg (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg), 1263 färgrelaterat material (inkl förtunning), 1266 parfymprodukter, 1286 rosinolja, 1287 gummilösning, 1306 träimpregneringsmedel, flytande, 1866 hartslösning, 1999 tjäror, flytande, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och lösningar därav, 3269 polyesterhartssats, 1993 brandfarlig vätska, n.o.s.

Klassificering under (c) är möjlig endast om följande krav uppfylls:

1. höjden av lösningsmedlets avskilda skikt är mindre än 3 % av provets totala höjd vid provningen av lösningsmedlets separeringsförmåga (), och

2301

(forts.) 2. viskositeten () och flampunkten stämmer överens med följande tabell:

>Plats för tabell>

Anmärkningar: 1. Blandningar med mer än 20 % men högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt som ej överstiger 12,6 % är ämnen av ämnesnummer 4.

Anmärkningar: 1. Blandningar med flampunkt under 23 °C och som innehåller mer än 55 % nitrocellulosa, oberoende av kvävehalten, eller innehåller högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt över 12,6 % (torrvikt) är ämnen av klass 1 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4, FN-nummer 0340, eller ämnesnummer 26, FN-nummer 0342) eller av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 24).

Anmärkningar: 2. Inget direktivämne nämnt under något annat ämnesnummer får införas under 1263 färg eller 1263 färgrelaterade material. Ämnen som förs till FN-nummer 1263 får inte innehålla mer än 20 % nitrocellulosa förutsatt att kväveinnehållet inte överstiger 12,6 vikt- % (torrvikt).

Anmärkningar: 3. 3269 polyesterhartssats har två komponenter: en basprodukt (klass 3, grupp (b) eller (c) och en aktiverare (organisk peroxid), vardera separat förpackad i en innerförpackning. Den organiska peroxiden skall vara av typ D, E eller F, inte kräva temperaturkontroll och vara begränsad till 125 ml vätska och 500 g fast ämne per innerförpackning. Komponenterna får placeras i samma ytterförpackning förutsatt att de inte reagerar farligt med varandra i händelse av läckage.

6. 3064 nitroglycerin, lösning i alkohol med mer än 1 % men högst 5 % nitroglycerin.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne (se marginalnummer 2303); se även klass 1, marginalnummer 2101, ämnesnummer 4, FN-nummer 0144.

7. (b) 1204 nitroglycerin, lösning i alkohol med högst 1 % nitroglycerin.

B. Giftiga ämnen med flampunkt under 23 °C

Anmärkningar: 1. Giftiga ämnen med flampunkt 23 °C eller högre och några ämnen nämnda under ämnesnummer 1-10 i marginalnummer 2601 är ämnen av klass 6.1.

Anmärkningar: 2. Beträffande giftighetskriterierna, se marginalnummer 2600.

2301

(forts.) 11. Nitriler och isonitriler (isocyanider):

(a) 1093 akrylnitril inhiberad, 3079 metakrylonitril, inhiberad, 3273 nitriler, brandfarliga, giftiga, n.o.s.,

(b) 2284 isobutyronitril, 2378 2-dimetylaminoacetonitril, 2404 propionitril, 2411 butyronitril, 3273 nitriler, brandfarliga, giftiga, n.o.s.

12. 1921 propylenimin, inhiberad

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2304).

13. 2481 etylisocyanat

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2304).

14. Andra isocyanater:

(a) 2483 isopropylisocyanat, 2605 metoximetylisocyanat,

(b) 2486 isobutylisocyanat, 2478 isocyanater, brandfarliga, giftiga, n.o.s. eller 2478 isocyanatlösningar, brandfarliga, giftiga, n.o.s.

Anmärkning: Isocyanatlösningar med flampunkt 23 °C eller högre är ämnen av klass 6.1 (se marginalnummer 2601, ämnesnummer 18 eller 19).

15. Andra kvävehaltiga ämnen:

(a) 1194 etylnitritlösning

16. Organiska halogenhaltiga ämnen:

(a) 1099 allylbromid, 1100 allylklorid, 1991 kloropren, inhiberad,

(b) 1184 etylendiklorid (1,2-dikloretan), 2354 klormetyletyleter.

17. Organiska syrehaltiga ämnen:

(a) 2336 allylformiat, 2983 etylenoxid och propylenoxid, blandning med högst 30 % etylenoxid, 1986 alkoholer, brandfarliga, giftiga, n.o.s., 1988 aldehyder, brandfarliga, giftiga, n.o.s.,

(b) 1230 metanol, 2333 allylacetat, 2335 allyletyleter, 2360 diallyleter, 2396 metakrylaldehyd, inhiberad, 2622 glycidylaldehyd, 1986 alkoholer, brandfarliga, giftiga n.o.s., 1988 aldehyder, brandfarliga, giftiga, n.o.s.

18. Organiska svavelhaltiga ämnen:

(a) 1131 koldisulfid (kolsulfid),

(b) 1228 merkaptaner, brandfarlig vätska, giftig, n.o.s. 1228 merkaptaner, blandning, brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.

19. Giftiga ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter:) med flampunkt under 23 °C, som inte faller under annan samlingsrubrik:

(a) 1992 brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.

(b) 2603 cykloheptatrien, 3248 läkemedelsråvara, flytande, brandfarlig, giftig, n.o.s., 1992 brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.

Anmärkning: Farmaceutiska produkter färdiga för användning, t ex kosmetika, droger och mediciner, som är tillverkade och förpackade i emballage av en sort ämnad för detaljhandel eller distribution till personal eller hushållskonsumtion och som annars skulle klassificeras under ämnesnummer 19 (b), anses ej som direktivämnen.

2301

(forts.) C. Frätande ämnen med flampunkt under 23 °C

Anmärkningar: 1. Frätande ämnen med flampunkt 23 °C eller högre tillhör klass 8 (se marginalnummer 2801).

Anmärkningar: 2. Vissa brandfarliga, frätande vätskor med flampunkt under 23 °C och kokpunkt över 35 °C tillhör klass 8 [se marginalnummer 2800 (7) a)].

Anmärkningar: 3. Beträffande kriterier för ett ämnes frätverkan se marginalnummer 2800.

21. Klorsilaner:

(a) 1250 metyltriklorsilan, 1305 vinyltriklorsilan, inhiberad

(b) 1162 dimetyldiklorsilan, 1196 etyltriklorsilan, 1298 trimetylklorsilan, 2985 klorsilaner, brandfarliga, frätande, n.o.s.

Anmärkning: Klorsilaner som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser tillhör klass 4.3 [se marginalnummer 2471, ämnesnummer 1 (a)].

22. Aminer och lösningar av aminer:

(a) 1221 isopropylamin, 1297 trimetylamin, vattenlösning som innehåller 30-50 vikt- % trimetylamin, 2733 aminer, brandfarliga, frätande, n.o.s. eller 2733 polyaminer, brandfarliga, frätande, n.o.s.

(b) 1106 amylaminer (n-amylamin, tert-amylamin), 1125 n-butylamin, 1154 dietylamin, 1158 diisopropylamin, 1160 dimetylamin, vattenlösning 1214 isobutylamin, 1235 metylamin, vattenlösning, 1277 propylamin, 1296 trietylamin, 1297 trimetylamin, vattenlösning med höst 30 vikt- % trimetylamin, 2266 N-N-dimetylpropylamin (Dimetyl-N-propylamin), 2270 etylamin, vattenlösning med 50-70 vikt- % etylamin, 2379 1,3 dimetylbutylamin, 2383 dipropylamin, 2945 N-metylbutylamin, 2733 aminer, brandfarliga, frätande, n.o.s. eller 2733 polyaminer, brandfarliga, frätande, n.o.s.

Anmärkning: Vattenfri dimetylamin, etylamin, metylamin och trimetylamin är ämnen av klass 2 [se marginalnummer 2201, ämnesnummer 3 (bt)].

23. Andra kvävehaltiga ämnen:

(b) 1922 pyrrolidin, 2386 1-etylpiperidin, 2399 1-metylpiperidin, 2401 piperidin, 2493 hexametylenimin, 2535 4-metylmorfolin (N-metylmorfolin)

24. Lösningar av alkoholater,:

(b) 1289 natriummetylat löst i alkohol, 3274 alkholater n.o.s., lösta i alkohol

25. Andra frätande halogenhaltiga ämnen:

(b) 1717 acetylklorid, 1723 allyjodid, 1815 propionylklorid 2353 butyrylklorid, 2395 isobutyrylklorid

26. Starkt frätande, frätande eller svagt frätande ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) med flampunkt under 23 °C, som inte faller under annan samlingsrubrik:

(a) 2924 brandfarlig vätska, frätande, n.o.s.

(b) 2924 brandfarlig vätska, frätande, n.o.s.

D. Giftiga och frätande ämnen med flampunkt under 23 °C samt

föremål som innehåller sådana ämnen

27. (a) 3286 brandfarlig vätska, giftig, frätande, n.o.s.

(b) 2359 diallylamin, 3286 brandfarlig vätska, giftig, frätande, n.o.s.

28. 3165 Bränsletankar till hydraulaggregat avsett för flygplan, som innehåller en blandning av vattenfri hydrazin och metylhydrazin.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa tankar (se marginalnummer 2309).

2301

(forts.) E. Ämnen, inklusive mindre giftiga eller svagt frätande ämnen,

med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C

Anmärkning: Lösningar som är varken giftiga eller frätande samt homogena blandningar med flampunkt 23 °C eller högre (trögflytande ämnen såsom färger eller lacker, undantaget ämnen med mer än 20 % nitrocellulosa) förpackade i behållare mindre än 450 liter omfattas endast av bestämmelserna i marginal-nummer 2314 om, vid provning av lösningsmedlets separeringsförmåga enligt fotnot1) till ämnesnummer 5, höjden av det avskilda skiktet av lös-ningsmedel är mindre än 3 % av den totala höjden och om ämnena vid 23 °C, i en utloppsbägare enligt ISO 2431-1984 med ansatsrördiameter av 6 mm har en utloppstid av

Anmärkning: a) minst 60 sekunder, eller

Anmärkning: b) minst 40 sekunder och som innehåller högst 60 % ämnen av klass 3.

31. Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C (gränsvärdena inräknade) som varken är giftiga eller frätande:

(c) 1202 dieselbrännolja eller 1202 gasolja eller 1202 eldningsolja (lätt) 1223 fotogen, 1267 råolja, 1863 flygfotogen, för turbinmotor 1268 petroleumdestillat, n.o.s. eller 1268 petroleumprodukter, n.o.s.

Anmärkning: Med avvikelse från marginalnummer 2300 (2) skall dieselbrännolja, gasolja och eldningsolja (lätt) med flampunkt över 61 °C hänföras till ämnesnummer 31 (c) under FN-nr 1202.

kolväten:

1136 tjärkolsdestillat, 1147 dekahydronaftalener (dekalin), 1288 skifferolja, 1299 terpentin, 1300 terpentinersättning (lacknafta), 1307 xylener (m-xylen, p-xylen, dimetylbensener), 1918 isopropylbensen (kumen), 1920 nonaner, 1999 tjäror, flytande inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och lösningar därav, 2046 kymener (o-, m-, p-) (metylisopropylbensener), 2048 dicyklopentadien, 2049 dietylbensener (o-, m-, p-), 2052 dipenten (limonen), 2055 styrenmonomer, inhiberad (vinylbensenmonomer, inhiberad), 2057 tripropylen (propylentrimer), 2247 n-dekan, 2286 pentametylheptan (isododekan), 2303 isopropenylbensen, 2324 triisobutylen, 2325 1,3,5-trimetylbensen (mesitylen), 2330 undekan, 2364 n-propylbensen, 2368 alfa-pinen, 2520 cyklooktadiener, 2541 terpinolen, 2618 vinyltoluener, inhiberad (o-, m-, p-), 2709 butylbensener, 2850 propylentetramer (tetrapropylen), 2319 terpenkolväten, n.o.s., 3295 kolväten, flytande, n.o.s.

halogenhaltiga ämnen:

1134 klorbensen (fenylklorid), 1152 diklorpentaner, 2047 diklorpropener 2234 klorbensotrifluorider (o-, m-, p-), 2238 klortoluener (o-, m-, p-) 2341 1-brom-3-metylbutan, 2392 jodpropaner, 2514 brombensen 2711 m-dibrombensen.

alkoholer:

1105 amylalkoholer, 1120 butanoler, 1148 diacetonalkohol, kemiskt ren 1170 etanollösning (etylalkohollösning) med mer än 24 % och högst 70 volym- % alkohol, 1171 etylenglykolmonoetyleter (2-etoxietanol) 1188 etylenglykolmonometyleter (2-metoximetanol), 1212 isobutanol (isobutylalkohol), 1274 n-propanol (propylalkohol, normal) 2053 metylamylalkohol (metylisobutylkarbinol), 2244 cyklopentanol, 2275 2-etylbutanol, 2282 hexanoler, 2560 2-metylpentan-2-ol, 2614 metallylalkohol, 2617 metylcyklohexanoler, brandfarliga, 2686 dietylaminoetanol, 3065 alkholhaltiga drycker med mer än 24 % men mindre än 70 volym- % alkohol, 3092 1-metoxi-propanol, 1987 alkoholer, brandfarliga, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Vattenlösningar av etylalkohol och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt av högst 24 volym- % omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 2. Alkoholhaltiga drycker med mer än 24 % och mindre än 70 volym- % alkohol omfattas av bestämmelserna i detta direktiv endast om de transporteras i behållare med volym över 250 liter eller i tankfordon, tankcontainrar eller avmonterbara tankar.

2301

(forts.) etrar:

1149 dibutyletrar , 1153 etylenglykoldietyleter (1,2-dietoxietan), 2219 allylglycidyleter, 2222 anisol (fenylmetyleter), 2707 dimetyldioxaner, 2752 1,2-epoxi-3-etoxipropan, 3271 etrar, n.o.s.

aldehyder:

1191 oktylaldehyder (etylhexaldehyder) (2-etylhexaldehyd) (3-etylhexaldehyd), 1199 furfural (furfuraldehyd), 1207 hexaldehyd, 1264 paraldehyd, 2498 1,2,3,6-tetrahydrobensaldehyd, 2607 akrolein dimer, stabiliserad, 3056 n-heptaldehyd, 1989 aldehyder, brandfarliga, n.o.s.

ketoner:

1110 n-amylmetylketon, 1157 diisobutylketon, 1229 mesityloxid, 1915 cyklohexanon, 2245 cyklopentanon, 2271 etylamylketoner, 2293 4-metoxi-4-metylpentan-2-on, 2297 metylcyklohexanoner, 2302 5-metylhexan-2-on, 2310 2,4-pentandion (acetylaceton), 2621 acetylmetylkarbinol, 2710 dipropylketon, 1224 ketoner, n.o.s.

estrar:

1104 amylacetater, 1109 amylformiater, 1123 butylacetater, 1172 etylenglykolmonoetyleteracetat (2-etoxietylacetat), 1177 etylbutylacetat, 1180 etylbutyrat, 1189 etylenglykolmonometyleteracetat, 1192 etyllaktat, 1233 metylamylacetat, 1292 tetraetylsilikat, 1914 n-butylpropionat, 2227 n-butylmetakrylat, inhiberad, 2243 cyklohexylacetat, 2283 isobutylmetakrylat, inhiberad, 2323 trietylfosfit, 2329 trimetylfosfit, 2348 n-butylakrylat, inhiberad, 2366 dietylkarbonat (etylkarbonat), 2405 isopropylbutyrat, 2413 tetrapropyl-orto-titanat, 2524 trietyl-orto-formiat, 2527 iso-butylakrylat, inhiberad, 2528 isobutylisobutyrat, 2616 triisopropylborat, 2620 amylbutyrater, 2708 butoxyl (3-metoxi-1-acetoxibutane), 2933 metyl 2-klorpropionat, 2934 isopropyl-2-klorpropionat, 2935 etyl-2-klorpropionat, 2947 isopropylkloracetat, 3272 estrar, n.o.s.

kvävehaltiga ämnen:

1112 amylnitrater, 2054 morfolin, 2265 N,N-dimetylformamid, 2313 pikoliner (metylpiridiner), 2332 acetaldehydoxime, 2351 butylnitriter, 2608 nitropropaner, 2840 butyraldoxim, 2842 nitroetan, 2906 triisocyanatisocyanurat av isoforondiisocynat, lösning (70 vikt-%), 2943 tetrahydrofurfurylamin.

svavelhaltiga ämnen:

3054 cyklohexylmerkaptan.

Andra brandfarliga ämnen, blandningar och beredningar innehållande brandfarliga vätskor:

1130 kamferolja, 1133 lim, 1139 underredsmassa, 1169 extrakt, aromatiska, flytande, 1197 extrakt, smakämnen, flytande, 1201 finkelolja, 1210 tryckfärg, 1263 färg (inkl färg, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg), 1263 färgrelaterat material (inkl förtunning), 1266 parfymprodukter, 1272 pine-oil, 1286 rosinolja, 1287 gummilösning, 1293 tinkturer, medicinska, 1306 träimpregneringsmedel, 1308 zirkon uppslammad i brandfarlig vätska, 1866 hartslösning, 3269 polyesterhartssats, 1993 brandfarlig vätska, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Blandningar som innehåller mer än 20 % men högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt som inte överstiger 12,6 % (torrvikt) är ämnen av ämnesnummer 34.

Anmärkningar: 2. För 3269 polyesterhartssatser se ämnesnummer 5, anm 3.

32. Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som är mindre giftiga med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C,:

(c) 2841 di-n-amylamin, 1228 merkaptan, flytande, brandfarliga, giftiga, n.o.s. eller 1228 merkaptanblandning, flytande, brandfarliga, giftiga, n.o.s. 1986 alkoholer, brandfarliga, giftiga, n.o.s. 1988 aldehyder, brandfarliga, giftiga, n.o.s. 2478 isocyanater, brandfarliga, giftiga, n.o.s. eller 2478 isocyanatlösningar, brandfarliga, giftiga, n.o.s. 3248 läkemedelsråvara, flytande, brandfarlig, giftig, n.o.s. 1992 brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.

Anmärkning: Farmaceutiska produkter färdiga för användning, t ex kosmetika, droger och mediciner, som är ämnen tillverkade och förpackade i emballage av en sort ämnad för detaljhandel eller distribution till personal eller hushållskonsumtion och som annars skulle klassificeras under ämnesnummer 32 (c), anses ej som direktivämnen.

2301

(forts.) 33. Ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som är svagt frätande med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(c) 1106 amylamin (sec-amylamin), 1198 formaldehydlösning, brandfarlig, 1289 natriummetylatlösning i alkohol, 1297 trimetylamin, vattenlösning (högst 30 vikt- % trimetylamin), 2260 tripropylamin, 2276 2-etylhexylamin, 2361 diisobutylamin, 2526 furfurylamin, 2529 isobutyrsyra, 2530 isobutyranhydrid, 2610 triallylamin, 2684 dietylaminpropylamin, 2733 aminer, brandfarliga, frätande, n.o.s. eller 2733 polyaminer, brandfarliga, frätande, n.o.s. 2924 brandfarlig vätska, frätande, n.o.s.

34. Lösningar av nitrocellulosa i blandningar med ämnen av ämnesnummer 31 (c) som innehåller mer än 20 % men högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt som inte överstiger 12,6 % (torrvikt).

(c) 2059 nitrocellulosalösning, brandfarlig

Anmärkning: Blandningar med mer än 55 % nitrocellulosa oavsett kvävehalten, eller högst 55 % nitrocellulosa med högre kvävehalt än 12,6 % (torrvikt) är ämnen av klass 1 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4, FN-nummer 0340 eller ämnesnummer 26, FN-nummer 0342) eller av klass 4.1 [se marginalnummer 2401, ämnes-num-mer 24].

F. Ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel med flampunkt under 23 °C

Anmärkningar: 1. Brandfarliga vätskor och beredningar som används som bekämpningsmedel och som är mycket giftiga, giftiga eller mindre giftiga med flampunkt 23 °C eller mer är ämnen av klass 6.1 (se marginalnummer 2601, ämnesnummer 71-87).

Anmärkningar: 2. Ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel är uppställda i tabeller under ämnesnummer 41-57 enligt följande:

Anmärkningar: 1. - mycket giftiga ämnen och beredningar,

Anmärkningar: 1. - giftiga ämnen och beredningar,

Anmärkningar: 1. - mindre giftiga och beredningar.

Anmärkningar: 3. Alla aktiva ämnen och beredningar därav som används som bekämpningsmedel skall hänföras till ämnesnummer 41-57 mycket giftiga, giftiga och mindre giftiga enligt marginalnummer 2600 (3).

Anmärkningar: 4. Om endast det aktiva ämnets LD50-värde och inte beredningens LD50-värde är känt skall beredningen hänföras till ämnesnummer 41-57 "mycket giftig", "giftig" och "mindre giftig" enligt följande tabeller där siffrorna i kolumnerna "mycket giftig", "giftig" och "mindre giftig" i ämnesnummer 41-57 representerar procenthalten aktivt bekämpningsmedel i beredningen.

Anmärkningar: 5. För ämnen som inte nämns i förteckningen och för vilka endast det aktiva LD50-värdet är känt och inte LD50-värdet av de olika beredningarna får klassificeringen av beredningarna bestämmas utifrån tabellen i marginal-nummer 2600 (3) med användande av LD50-värde som erhålls genom multiplicering av det aktiva ämnets LD50-värde med 100/x, där x är den viktprocent aktivt ämne enligt följande formel:

Anmärkningar: 5. LD50-värdet hos det aktiva ämnet × 100

Anmärkningar: 5. LD50-värdet = ------------------

Anmärkningar: 5. viktprocent av det aktiva ämnet

Opmerkingen: 6. Klassificeringen enligt Anm 4 och 5 ovan skall inte användas när beredningarna innehåller tillsatser som påverkar toxiciteten hos det aktiva ämnet eller när en beredning innehåller flera aktiva ämnen. I sådana fall skall klassificeringen baseras på LD50-värdet hos beredningen i fråga enligt kriterierna i marginalnummer 2600 (3). Om LD50-värdet ej är känt skall ämnet klassificeras som mycket giftigt under ämnesnumren 41-57.

2301

(forts.) 41. 2784 fosfororganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig,

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig, såsom:

>Plats för tabell>

42. 2762 klororganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

2301

(forts.) 43. 2766 fenoxipesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

44. 2758 karbamatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

45. 2778 kvicksilverbaserad pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

2301

(forts.) såsom:

>Plats för tabell>

46. 2787 tennorganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

47. 3024 kumarinderivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

48. 2782 bipyridylpesticid, flytande, brandfarlig, giftig med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

2301

(forts.) såsom:

>Plats för tabell>

49. 2760 arsenikhaltig pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

50. 2776 kopparbaserad pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

51. 2780 substituerad nitrofenolpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

2301

(forts.) såsom:

>Plats för tabell>

52. 2764 triazinpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

53. 2770 bensoederivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

54. 2774 ftalimidderivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

2301

(forts.) såsom:

>Plats för tabell>

55. 2768 fenylureapesticider, flytande, brandfarliga, giftiga, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

56. 2772 ditiokarbamatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

såsom:

>Plats för tabell>

57. 3021 pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, n.o.s., med flampunkt under 23 °C, som har

a) kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftig

b) kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftig eller mindre giftig,

kväveorganiska föreningar såsom:

>Plats för tabell>

2301

(forts.) Alkaloider, såsom:

>Plats för tabell>

andra organometalliska föreningar, såsom:

>Plats för tabell>

oorganiska fluorföreningar, såsom:

>Plats för tabell>

oorganiska talliumföreningar, såsom:

>Plats för tabell>

andra pesticider, såsom:

>Plats för tabell>

pyretrinoider, såsom:

>Plats för tabell>

G. Ämnen med flampunkt över 61 °C som transporteras

eller lämnas för transport vid eller över sin flampunkt

61. (c) 3256 vätska, förhöjd temperatur, brandfarlig, n.o.s. med flampunkt över 61 °C eller högre.

H. Tömda emballage

71. Tömda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBCs), tömda,fasta tankar, tömda, avmonterbara tankar och tömda tankcontainrar, ej rengjorda, som innehållit ämnen av klass 3.

2301a Ämnen av ämnesnummer 1-5, 21-26 och 31-34 samt mindre giftiga ämnen av ämnesnummer 41-57, som transporteras i enlighet med följande villkor omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i ADR.

(1)

a) Ämnen av (a) vid ett ämnesnummer, i kvantiteter om högst 500 ml per inneremballage och högst 1 liter per kolli.

b) Ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, med undantag av 5 (b) samt alkoholhaltiga drycker av ämnesnummer 3 (b), i kvantiteter om högst 3 liter per inneremballage och högst 12 liter per kolli.

c) Alkoholhaltiga drycker av ämnesnummer 3 (b), i kvantiteter om högst 5 liter per inneremballage.

d) Ämnen av ämnesnummer 5 (b) i kvantiteter om högst 5 liter per inneremballage och högst 20 liter per kolli.

e) Ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 5 liter per inneremballage och högst 45 liter per kolli.

Dessa kvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538. "Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1), (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

Anmärkning: Beträffande homogena blandningar innehållande vatten, omfattar kvantiteterna under (1) endast de ämnen av denna klass som ingår i blandningarna.

2301a

(forts.) (2) Alkoholhaltiga drycker av ämnesnummer 31 (c) i kollin som rymmer högst 250 l.

(3) Drivmedel i fordons bränsletankar för driften av fordonet eller dess särskilda utrustning (t ex kylanordningar). Kranar mellan motor och bränsletank på motorcyklar eller mopeder, vilkas bränsletankar innehåller drivmedel, skall vara stängda. Dessutom, skall motorcyklar och mopeder lastas stående upprätt på sina hjul och ha säkrats så att de inte kan välta.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2302 (1) Emballage skall uppfylla kraven i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2303-2310 särskilda krav för vissa ämnen gäller dock dessa.

(2) Småbulkbehållare skall uppfylla kraven i bihang A.6.

(3) Enligt bestämmelserna i marginalnummer 2300 (3) och 3511 (2) eller 3611 (2) skall följande förpackningar användas:

- emballage av förpackningsgrupp I, märkta med bokstaven "X", för mycket farliga ämnen klassificerade under bokstaven (a) i varje ämnesnummer,

- emballage av förpackningsgrupp II eller I, märkta med bokstaven "Y" eller "X", eller småbulkbehållare av förpackningsgrupp II, märkta med bokstaven "Y", för farliga ämnen klassificerade under bokstaven (b) i varje ämnesnummer,

- emballage av förpackningsgrupp III, II eller I, märkta med bokstaven "Z", "Y", eller "X", eller småbulkbehållare av förpackningsgrupp III eller II, märkta med bokstaven "Z" eller "Y", för mindre farliga ämnen klassificerade under bokstaven (c) i varje ämnesnummer.

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen av klass 3 i tankfordon, avmonterbara tankar eller tankcontainrar, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2303 Nitroglycerin, lösning i alkohol, av ämnesnummer 6, skall förpackas i metallburkar med en volym av högst 1 liter, inneslutna i en trälåda som ej kan rymma mer än 5 liter lösning. Metallburkarna skall vara fullständigt omslutna av ett stötdämpande absorptionsmaterial. Trälådor skall vara fullständigt inklädda med ett lämpligt material som är ogenomträngligt för vatten och nitroglycerin.

Emballage av denna typ skall klara provningskraven för kombinationsförpackningar av förpackningsgrupp II enligt bihang A.5.

2304 (1) Propylenimin av ämnesnummer 12 skall förpackas:

a) i kärl av tillräckligt tjock stålplåt som skall förslutas med en gängad propp eller plugg med lämplig packning som gör förslutningen både vätske- och ångtät. Kärlen skall tryckprovas enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216 innan de tas i bruk för första gången och sedan minst vart femte år med provtryck av minst 300 kPa (3 bar övertryck). Kärl skall bäddas in med absorberande stötdämpande packnings-material i ett hållfast och tätt skyddsemballage av metall. Detta skyddsemballage skall förslutas lufttätt och dess förslutning säkras mot oavsiktligt öppnande. Innehållets massa får uppgå till högst 0,67 kg per liter rymd. Ett kolli får väga högst 75 kg. Med undantag av kollin som sänds som komplett last skall kolli som väger mer än 30 kg ha hanteringsanordningar; eller

2304

(forts.) b) i kärl av tillräckligt tjock stålplåt som skall förslutas med en gängad propp och en gängad skyddshuv eller med motsvarande anordning som gör förslutningen både vätske- och ångtät. Kärl skall tryckprovas enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216 innan de tas i bruk för första gången och sedan minst vart femte år, med ett provtryck (övertryck) av minst 1 MPa (10 bar). Innehållets massa får uppgå till högst 0,67 kg per liter. Kollits vikt får uppgå till högst 75 kg.

c) Kärl enligt a) och b) skall förses med tydligt läsbar och varaktig märkning:

- tillverkarens namn eller märke samt kärlets tillverkningsnummer,

- påskriften "propylenimin",

- kärlets taravikt och dess högsta tillåtna vikt när det är fyllt,

- tidpunkt (månad, år) fär den första provningen och för den senast utförda,

- besiktningsmannens kontrollstämpel.

(2) Etylisocyanat av ämnesnummer 13 skall förpackas:

a) i lufttätt förslutna kärl av ren aluminium, vilka får ha högst en liters rymd och som får fyllas till högst 90 %. Högst tio sådana kärl skall bäddas in med lämpligt packningsmaterial i trälådor. Sådana kollin skall uppfylla provningsvillkoren för kombinationsförpackningar vid marginalnummer 3538 för förpackningsgrupp I. Ett kolli får väga högst 30 kg, eller

b) i kärl av ren aluminium med minst 5 mm tjocka väggar eller i kärl av rostfri stålplåt. Kärlen skall vara helsvetsade och skall tryckprovas enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216 innan de tas i bruk för första gången och därefter minst vart femte år med ett provtryck av lägst 500 kPa (5 bar övertryck).

Kärl skall förslutas tätt med två över varandra liggande förslutningsanordningar varav den ena skall vara tillskruvad eller fastsatt på motsvarande sätt. Fyllningsgraden får uppgå till högst 90 %. Fat som väger mer än 100 kg skall ha rullningsskenor eller förstyvningsvulster.

c) Kärl enligt b) skall förses med tydligt läsbar och varaktig märkning:

- tillverkarens namn eller märke samt kärlets tillverkningsnummer,

- påskriften "etylisocyanat",

- kärlets taravikt och dess högsta tillåtna vikt när det är fyllt,

- tidpunkt (månad, år) för den första provningen och för den senast utförda,

- besiktningsmannens kontrollstämpel.

2305 Ämnen av (a) i de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med fast topp enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

d) i fat av plast med fast topp med en största rymd av 60 liter eller i dunkar av plast med fast topp enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537, eller

f) i kombinationsemballage med inneremballage av glas, plast eller metall enligt marginalnummer 3538.

2306 (1) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

2306

(forts.) d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537, eller

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

Anmärkning: 1. till a), b), c) och d): Nitrometan av ämnesnummer 3 (b) får inte transporteras i emballage med avtagbart lock.

Anmärkning: 2. till a), b), c) och d): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet över 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3553, 3554 och 3560).

(2) Ämnen av (b) i ämnesnummer 3, 15, 17, 22, 24 och 25 samt mindre giftiga ämnen av (b) i ämnesnummer 41-57 får även förpackas i kompositemballage (glas, porslin eller stengods) enligt marginalnummer 3539.

(3) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren med undantag av nitrometan av ämnesnummer 3 (b) och vilkas ångtryck vid 50 °C är högst 110 kPa (1.10 bar) får även förpackas i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, i småbulkbehållare av plast enligt marginal nummer 3624 i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3625.

2307 (1) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, eller

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539.

Anmärkning: till a), b), c) och d). Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet över 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3553, 3554 och 3560).

(2) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren får även förpackas i småbulkbehållare av metall enligtmarginalnummer 3622, småbulkbehållare av plast enligt 3624 eller i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3625.

2308 (1) Etylalkohol och vattenlösningar därav samt alkoholhaltiga drycker av ämnesnummer 3 (b) och 31 (c) får även förpackas i trätunnor med sprund enligt marginalnummer 3524.

(2) Alkoholhaltiga drycker som innehåller mer än 24 % men mindre än 70 % (volymprocent) alkohol får, om transporten ingår i tillverkningsprocessen, transporteras i trätunnor som ej uppfyller kraven i bihang A.5. Högsta tillåtna volym är 500 liter och följande villkor måste uppfyllas:

a) tunnorna skall kontrolleras och spännas före fyllning,

b) ett tillräckligt ofyllt utrymme (minst 3 %) skall lämnas med tanke på vätskans utvidgning,

2308

(forts.) c) tunnorna skall transporteras med tapphålen riktade uppåt och d) tunnorna skall transporteras i containrar som uppfyller kraven i konventionen om säkra containrar (CSC) () med ändringar. Varje tunna skall säkras i specialgjorda vaggor och kilas fast på lämpligt sätt för att förhindra att de förskjuts under transporten.

(3) Ämnen av ämnesnummer 3 (b), 4 (b), 5 (b) och (c), 20 (b), 31 (c), 32 (c), 33 (c), 34 (c) samt mindre giftiga ämnen av (b) , ämnesnummer 41-57 i marginalnummer 2301 får även förpackas i emballage av tunnplåt enligt marginalnummer 3540. Förenklade villkor är tillämpliga på tunnplåtsemballage med avtagbart lock för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet över 200 mm2/s och för ämnen av ämnesnummer 5 (c) (se marginalnummer 3512, 3552 - 3554).

Anmärkning: Nitrometan av ämnesnummer 3 (b) får inte transporteras i förpackningar med avtagbart lock.

(4) Följande ämnen: 1133 lim, 1210 tryckfärg, 1263 färg, 1263 färgrelaterat material, 1866 hartslösning och 3269 polyesterhartssats av ämnesnummer 5 (b), 5 (c) och 31 (c) får transporteras i kvantiteter som ej överstiger 5 liter i emballage av metall eller plast om de motsvarar bestämmelserna i marginalnummer 3500 (1), (2) och (5) - (7), och är lastade på pallar, säkrade med band, krymp- eller sträckfilm eller annat för ändamålet lämpligt material, eller förutsatt att emballaget är en innerförpackning till ett kombinationsemballage med en högsta totalvikt av 40 kg. Uppgifterna i transporthandlingarna skall motsvara marginalnummer 2314 (1) och (3).

2309 Bränsletankar till flygplans hydralaggregat innehållande ämnen av ämnesnummer 28 får transporteras om något av följande villkor är uppfyllda:

a) enheten skall bestå av ett aluminiumtryckkärl tillverkat av rör med svetsade gavlar. Kärlets innerbehållare för bränslet skall utgöras av en svetsad aluminiumbehållare med en inre volym av högst 46 liter. Beräkningstrycket för det yttre kärlet skall vara minst 1 275 kPa och dess sprängtryck minst 2 755 kPa. Varje kärl skall vara helt tätt och därför kontrolleras med avseende på läckor, under tillverkningen och före transport. Den kompletta inre enheten skall förpackas på ett säkert sätt med icke brännbart stötdämpande material, såsom vermeculit, i ett starkt tätt förslutet emballage av metall som fullständigt skyddar alla delar av utrustningen. Högsta kvantitet bränsle per enhet och förpackning är 42 liter; eller

b) enheten skall bestå av ett aluminiumtryckkärl. Kärlets innerbehållare för bränslet skall vara ett svetsat hermetiskt förslutet bränsleutrymme bestående av en elastomer-behållare med en inre volym av högst 46 liter. Tryckkärlet skall ha ett beräkningstryck på minst 2 860 kPa och ett sprängtryck på minst 5 170 kPa. Varje kärl skall vara helt tätt och därför kontolleras med avseende på läckor under tillverkningen och före transport. Den kompletta inre enheten skall förpackas på ett säkert sätt med icke brännbart stötdämpande material, såsom vermeculit, i ett starkt, tätt förslutet emballage av metall som fullständigt skyddar alla delar av utrustningen. Högsta kvantitet bränsle per enhet och förpackning är 42 liter.

2310 Kärl eller småbulkbehållare, med beredningar av ämnesnummer 31 (c), 32 (c) och 33 (c) som utvecklar små mängder koldioxid och/eller kväve, skall ha luftningsanordningar enligt marginalnummer 3500 (8) eller 3601 (6).

3. Samemballering

2311 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i en kombinationsförpackning enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen och föremål av olika ämnesnummer i klass 3 får, i mängder om högst fem liter per innerförpackning, samemballeras och/eller emballeras med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i denna bilaga i detta direktiv. Samemballeringen skall ske i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. De samemballerade ämnena får inte reagera farligt med varandra.

(3) Ämnen av ämnesnummer 6, 7, 12 och 13 får inte samemballeras med annat gods.

2311

(forts.) (4) Ämnen av (a) i olika ämnesnummer vid marginalnummer 2301 får inte samemballeras med ämnen och föremål av klass 1 och klass 5.2 (med undantag av härdare och flerkomponent-system) samt material av klass 7.

(5) Om inte annat sägs här nedan får ämnen av (a) i de olika ämnesnumren, i kvantiteter om högst 0,5 liter per innerförpackning och 1 liter per kolli och ämnen av (b) eller (c) av de olika ämnesnumren, i kvantiteter om högst 5 liter per innerförpackning, samemballeras i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, med ämnen och föremål av andra klasser. Detta under förutsättning att samemballering också är tillåten för ämnen och föremål av dessa klasser, och/eller med gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv förutsatt att de inte reagerar farligt med varandra.

(6) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark hetta,

b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

(7) Samemballering av sura ämnen med basiska ämnen är inte tillåten om dessa ämnen är förpackade i bräckliga kärl.

(8) Bestämmelserna vid marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) samt 2302, skall iakttas.

(9) Används trä- eller papplådor får ett kolli väga högst 100 kg.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2312 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen eller föremål av denna klass skall förses med etikett nr 3.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnummer 11-19, 32 och 41-57 skall dessutom förses med etikett nr 6.1.

(4) Kollin med ämnen av ämnesnummer 21-26 och 33 skall dessutom förses med etikett nr 8.

(5) Kollin med ämnen eller föremål av ämnesnummer 27 och 28 skall desutom förses med etikett nr 6.1 och etikett nr 8.

(6) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga förpackningar/kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(7) Kollin som innehåller kärl med utifrån ej synliga förslutningsanordningar, kollin innehållande kärl med luftningsanordning samt kärl med luftningsanordning utan ytteremballage, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2313 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2314 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med något av de FN-nummer och de benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2301.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en n.o.s.-benämning eller ett annat samlingsnamn skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer, n.o.s.-benämning eller samlingsnamn följt av kemiskt eller tekniskt namn ().

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnes förteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID", t ex "3, 1 (a), ADR".

För ämnen och beredningar av ämnesnummer 41-57 skall benämningen avse den farligaste beståndsdelen, både i fråga om den del som utgörs av ett bekämpningsmedel () och den del som utgörs av en brandfarlig vätska (t ex "Parathion i hexan")

Transporteras restprodukter (se marginalnummer 2000(5)) skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukter som innehåller......", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002(8) angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukter, som innehåller 1230 metanol, 3, 17 (b), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i detta direktiv, är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelar som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna eller blandningarna.

Transporteras lösningar eller blandningar som endast innehåller en beståndsdel som faller under bestämmelserna i detta direktiv, skall uttrycken "lösning" eller "blandning" läggas till som en del av ämnesnamnet i godsdeklarationen (se marginalnummer 2002(8).

Om en lösning eller blandning är nämnd eller innehåller ett i ämneslistan uttryckligen nämnt ämne, men inte omfattas av bestämmelserna i denna klass enligt marginalnummer 2300(5), får avsändaren införa följande text i godsdeklarationen: "Ej gods av klass 3".

(2) Vid transport som sker enligt vad som anges i anmärkning under grupp E vid marginalnummer 2301, skall avsändaren ange följande i godsdeklarationen: "Transport enligt anmärkning under E marginalnummer 2301".

(3) Vid transport som sker enligt marginalnummer 2308(4), skall avsändaren ange följande i godsdeklarationen: "Transport enligt marginalnummer 2308(4)".

2315-

2321 C. Tömda emballage

2322 (1) Tömda ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 71, inklusive tömda ej rengjorda småbulkbehållare skall förslutas på samma sätt och vara lika täta som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 71, inklusive tömda ej rengjorda småbulkbehållare skall etiketteras som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av benämningarna som är kursiverade vid ämnesnummer 71, t ex "Tömt emballage 3, 71, ADR".

2322

(forts.) I fråga om tömda, ej rengjorda, fasta eller avmonterbara tankar och tankcontainrar, skall denna text kompletteras med "Senaste last" samt med benämningen på och ämnesnumret för det ämne den senast innehållit, t ex. "Senaste last: 1089 Acetaldehyd, 1(a)".

2323-

2324 D. Övergångsbestämmelser

2325 Ämnen av klass 3 får transporteras till och med 30 juni 1995 i enlighet med de föreskrifter som tillämpades för klass 3 fram till den 31 december 1994. I sådana fall skall följande upplysning lämnas i godsdeklarationen: "Transport i enlighet med ADR, som gällde före 1 januari 1995" .

2326-

2399

KLASS 4.1

BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN

1. Ämnesförteckning

2400 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 4.1, omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2401 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av villkoren vid marginalnummer 2400 (2) - 2422 och av bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B. Dessa anses som direktivämnen och -föremål.

Anmärkning: För de mängder av vid marginalnummer 2401 uppräknade ämnen som är undan tagna från bestämmelserna för denna klass, både i ADR, se marginalnummer 2401a.

(2) Rubriken till klass 4.1 täcker ämnen och föremål, vilka har en smältpunkt över 20 °C, eller är pastösa enligt kriterierna i penetrometertesten (se bihang A3, marginalnummer 3310), eller inte är vätskor enligt testmetod ASTM D 4359-90, eller är självreaktiva vätskor. Följande hänförs till klass 4.1:

- lättantändliga fasta ämnen och föremål samt sådana som kan antändas av flygande gnistor eller som kan orsaka brand genom friktion,

- självreaktiva ämnen som (vid normal eller förhöjd temperatur), är benägna till häftigt exotermt sönderfall orsakat av för hög transporttemperatur eller av kontakt med föroreningar,

- ämnen besläktade med självreaktiva ämnen, som skiljer sig från dessa genom att ha en självaccelererande sönderfallstemperatur över 75 °C, och som är benägna till häftigt exotermt sönderfall och, som i vissa emballage, kan uppfylla kriterierna för explosiva ämnen i klass 1,

- explosivämnen som är fuktade med en sådan mängd vatten eller alkohol, eller som innehåller en sådan mängd mjukgörare eller flegmatiseringsmedel, att deras explosiva egenskaper har neutraliserats.

Anmärkningar: 1. Självreaktiva ämnen och beredningar därav anses inte vara självreaktiva ämnen av klass 4.1 om:

Anmärkningar: 1. - de är explosiva enligt kriterierna i klass 1,

Anmärkningar: 1. - de är oxiderande ämnen enligt anvisningarna i klass 5.1,

Anmärkningar: 1. - de är organiska peroxider enligt kriterierna i klass 5.2,

Anmärkningar: 1. - deras sönderfallsvärme är lägre än 300 J/g,

Anmärkningar: 1. - deras självaccelererande sönderfallstemperatur (SADT) >75 °C för ett emballage om 50 kg,

Anmärkningar: 1. - tester har visat att de är undantagna såsom typ G [se bihang A.1, marginalnummer 3104 (2) (g)].

2400

(forts.) Anmärkningar: 2. Sönderfallsvärmet kan bestämmas genom någon internationellt erkänd metod, t ex "Differential Scanning Calorimetry" och adiabatisk kalorimetri.

Anmärkningar: 3. Den självaccelererande sönderfallstemperaturen (SADT) är den lägsta temperatur vid vilken självaccelererande sönderfall kan uppkomma hos ett ämne i ett emballage som används vid transport. Bestämmelser för fastställandet av SADT ges i bihang A.1, marginalnummer 3103.

(3) Ämnen och föremål av klass 4.1 indelas enligt följande:

A. Fasta organiska brandfarliga ämnen och föremål

B. Fasta oorganiska brandfarliga ämnen och föremål

C. Explosivämnen i icke-explosivt tillstånd

D. Ämnen besläktade med självreaktiva ämnen

E. Självreaktiva ämnen som inte kräver temperaturkontroll

F. Självreaktiva ämnen som kräver temperaturkontroll

G. Tömda emballage

Ämnen och föremål av klass 4.1, marginalnummer 2401, med undantag av ämnen av ämnesnummer 5 och 15 skall placeras i en av följande grupper beroende på farlighetsgrad:

(a) mycket farliga

(b) farliga

(c) mindre farliga

Alla fasta ämnen, vanligtvis fuktade, som i torrt tillstånd är klassificerade som explosivämnen, hänförs till bokstaven (a) vid de olika ämnesnumren.

Ämnen besläktade med självreaktiva ämnen hänförs till bokstäverna (b) eller (c) vid de olika ämnesnumren.

(4) Självreaktiva ämnen hänförs till bokstaven (b) vid de olika ämnesnumren. Hänförande av ej uttryckligen nämnda ämnen och föremål till ämnesnummer 3-8 vid marginalnummer 2401 samt till en bokstav vid ämnesnumret, kan baseras på erfarenhet eller på resultat från provningar enligt bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321. Hänförande till ämnesnummer 11-14, 16 och 17 samt till en bokstav vid ämnesnumret, skall baseras på resultat från provningar enligt bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321; hänsyn skall också tas till erfarenhet i de fall det leder till en striktare klassificering.

(5) Då ej uttryckligen nämnda ämnen och föremål hänförs till ämnesnumren vid marginalnummer 2401 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321, skall följande kriterier tillämpas:

a) Lättantändliga ämnen i form av pulver, granulat eller pasta av ämnesnummer 1, 4, 6-8, 11, 12, 14, 16 och 17, skall hänföras till klass 4.1 om de lätt kan antändas vid kortvarig kontakt med en antändningskälla (t ex en brinnande tändsticka), eller i händelse av antändning, lågan sprids snabbt, brinntiden är kortare än 45 sekunder längs ett uppmätt avstånd av 100 mm, eller brinnhastigheten är högre än 2.2 mm/s.

b) Metallpulver eller pulver av metallegeringar av ämnesnummer 13 skall hänföras till klass 4.1 om de kan antändas av en låga och reaktionen sprider sig över hela provet inom mindre än 10 minuter.

2400

(forts.) (6) Då ej uttryckligen nämnda ämnen och föremål hänförs till en bokstav inom ett ämnesnummer vid marginalnummer 2401 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321, skall följande kriterier tillämpas:

a) Brandfarliga fasta ämnen av ämnesnummer 4, 6-8, 11, 12, 14, 16 och 17 vilka vid provning har en förbränningstid kortare än 45 sekunder längs ett uppmätt avstånd av 100 mm och:

(i) lågan passerar det fuktade området, skall hänföras till bokstaven (b);

(ii) det fuktade området stoppar lågan under minst fyra minuter, skall hänföras till bokstaven (c);

b) Metallpulver eller pulver av metallegeringar av ämnesnummer 13 för vilka, vid provning, reaktionen:

(i) sprids över hela provet inom högst fem minuter, skall hänföras till bokstaven (b);

(ii) sprids över hela provet efter mer än fem minuter, skall hänföras till bokstaven (c).

(7) Om ämnen av klass 4.1 på grund av tillsatser övergår till andra riskkategorier än till vilka de hör enligt marginalnummer 2401, skall dessa blandningar hänföras till de ämnesnummer och bokstäver de tillhör baserat på deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: För klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter), se även marginalnummer 2002 (8).

(8) Då ämnen och föremål är uttryckligen nämnda under mer än en bokstav inom samma ämnesnummer vid marginalnummer 2401, skall relevant bokstav fastställas baserat på resultat från provningarna enligt bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321 samt de angivna kriterierna i 2400 (6).

(9) Med utgångspunkt från provningsmetoderna enligt bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321 samt de angivna kriterierna i marginalnummer 2400 (6), kan det också fastställas om beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass (se marginalnummer 2414).

(10) Kemiskt instabila ämnen av klass 4.1 tillåts för transport endast om nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förhindra farligt sönderfall eller polymerisation under transport. Därför skall det särskilt säkerställas att kärl inte innehåller något ämne som är benäget att främja dessa reaktioner.

(11) Brandfarliga fasta ämnen, oxiderande, som hänförs till FN-nummer 3097, får inte transporteras (se dock marginalnummer 2002 (8), anm 1 till tabellen i punkt 2.3.1).

Självreaktiva ämnen

(12) Sönderfall av självreaktiva ämnen kan initieras av värme, kontakt med katalytiska föroreningar (t. ex. syror, tungmetallföreningar, baser), friktion eller stötar. Sönderfalls-hastigheten ökar med temperaturen och varierar för olika ämnen. Sönderfall, speciellt då ingen antändning uppkommer, kan leda till utveckling av giftiga gaser eller ångor. För vissa självreaktiva ämnen skall temperaturen kontrolleras. Vissa självreaktiva ämnen kan sönderfalla explosivt, speciellt då de är inneslutna. Denna egenskap kan modifieras genom tillsats av spädmedel eller genom användning av lämpliga emballage. Vissa självreaktiva ämnen brinner häftigt. Självreaktiva ämnen är exempelvis vissa föreningar av de typer som nämns nedan:

- alifatiska azoföreningar (-C-N=N-C-)

- organiska azider (-C-N3)

- diazoniumsalter (-CN2+ Z-)

- N-nitrosoföreningar (-N-N=O) och

- aromatiska sulfohydrazider (-SO2-NH-NH2)

Denna uppräkning är inte fullständig och ämnen med andra reaktiva grupper och blandningar av ämnen kan ha liknande egenskaper.

2400

(forts.) (13) Självreaktiva ämnen klassificeras i sju olika typer beroende på farlighetsgrad. De principer som gäller vid klassificering av ämnen som inte är uppräknade vid marginalnummer 2401, finns angivna i bihang A.1, marginalnummer 3104. De olika typerna av självreaktiva ämnen omfattar typ A, som inte är tillåten för transport i den förpackning i vilken den är provad, till typ G, som inte omfattas av bestämmelserna för självreaktiva ämnen i klass 4.1 [se marginalnummer 2414 (5)]. Klassificering av typ B till F är direkt relaterad till maximalt tillåten kvantitet i ett emballage.

(14) Följande självreaktiva ämnen är inte tillåtna att transportera:

- självreaktiva ämnen typ A [se bihang A.1, marginalnummer 3104 (2) (a)].

(15) Självreaktiva ämnen och beredningar därav uppräknade vid marginalnummer 2401 hänförs till ämnesnummer 31-50, FN-nummer 3221-3240.

Klassificering av ämnen tillhörande ämnesnummer 31-50 baseras på tekniskt rena ämnen (förutom då den specificerade koncentrationen är <100 %). Vid andra koncentrationer kan ämnen klassificeras annorlunda i enlighet med anvisningarna i bihang A.1, marginalnummer 3104.

Samlingsrubrikerna anger:

- självreaktiva ämnen av typ B-F, se marginalnummer 2400 (13)

- aggregationstillstånd (flytande/fast) samt

- temperaturkontroll (när så krävs), se marginalnummer 2400 (20).

(16) Klassificering av självreaktiva ämnen och beredningar därav, som inte är uppräknade vid marginalnummer 2401, samt hänförande till en samlingsrubrik, skall utföras av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

(17) Aktiveringsämnen, såsom zinkföreningar, får tillsättas vissa självreaktiva ämnen för att förändra deras reaktivitet. Beroende på typ och koncentration av aktiveringsämnet, kan detta medföra en minskning av den termiska stabiliteten och en förändring av de explosiva egenskaperna. Om någon av dessa egenskaper ändras, skall den nya beredningen bedömas enligt klassificeringsanvisningarna.

(18) Prover av självreaktiva ämnen och beredningar därav, som inte är uppräknade vid marginalnummer 2401, för vilka fullständiga provresultat inte är tillgängliga och som skall transporteras för vidare provning eller utvärdering, skall hänföras till lämplig benämning för självreaktiva ämnen typ C, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

- tillgänglig information indikerar att provet inte är farligare än självreaktiva ämnen typ B,

- provet är förpackat enligt förpackningsmetod OP2A eller OP2B i en kvantitet om högst 10 kg per transportenhet,

- tillgänglig information indikerar att kontrolltemperaturen, i förekommande fall, är tillräckligt låg för att förhindra farligt sönderfall och tillräckligt hög för att förhindra farlig fasseparation.

(19) För att få en betryggande säkerhet under transport flegmatiseras ofta självreaktiva ämnen med spädmedel. Dår en procentsats av ett ämne föreskrivs, menas viktprocent avrundat till närmaste heltal. Vid användning av spädmedel skall det självreaktiva ämnet genomgå provning med spädmedlet i den koncentration och form som används vid transport. Spädmedel, som möjliggör att självreaktiva även kan koncentreras i farlig utsträckning i händelse av läckage från ett kolli, skall inte användas. Spädmedlet skall vara förenligt med det självreaktiva ämnet. Förenliga spädmedel är sådana fasta ämnen eller vätskor som inte har någon skadlig inverkan på det självreaktiva ämnets termiska stabilitet och farotyp. Flytande spädmedel i beredningar som kräver temperaturkontroll [se marginalnummer 2400 (20)] skall ha kokpunkt vid lägst 60 °C och flampunkt som inte understiger 5 °C. Vätskans kokpunkt skall vara minst 50 °C högre än det självreaktiva ämnets kontroll-temperatur.

2400

(forts.) Bestämmelser för temperaturkontroll

(20) Kontrolltemperaturen är den högsta temperatur vid vilken det självreaktiva ämnet kan transporteras på ett säkert sätt. Det antas att temperaturen i ett kollis omedelbara omgivning under transporten bara överskrider 55°C under en relativt kort tid inom en 24 timmarsperiod. I händelse av att kontrolltemperaturen överskrids, kan det vara nödvändigt att vidta nödåtgärder. Nödtemperaturen är den temperatur vid vilken sådana åtgärder skall vidtas.

Kontrolltemperatur och nödtemperatur erhålls från den självaccelererande sönderfalls temperaturen (SADT). SADT skall fastställas och ligga till grund för beslut om ämnet skall transporteras under temperaturkontrollerade betingelser. Bestämmelser för fastställandet av SADT ges i bihang A.1, marginalnummer 3103.

>Plats för tabell>

Självreaktiva ämnen med SADT ≤ 55°C skall transporteras under temperaturkontrollerade betingelser. Kontrolltemperatur och nödtemperatur anges i förekommande fall vid marginalnummer 2401. Temperaturen under transport får vara lägre än kontrolltemperaturen, men skall väljas så att farlig fasseparation undviks.

A. Fasta organiska brandfarliga ämnen och föremål

2401 1. Ämnen erhållna från bearbetning av gummi i brandfarlig form:

(b) 1345 gummirester, slipdamm eller 1345 gummishoddy, pulveriserat eller granulerat.

2. Brandfarliga föremål, handelsvaror:

(c) 1331 tändstickor "strike anywhere", 1944 säkerhetständstickor 1945 tändstickor, vax, 2254 stormtändstickor, 2623 braständare, fasta, med brandfarlig vätska.

3. Föremål tillverkade av lågnitrerad nitrocellulosa:

(c) 1324 filmer, nitrocellulosabas, gelatiniserade, ej rester, 2000 celluloid i block, stänger, rullar, blad, rör etc, ej rester, 1353 fibrer impregnerade med lågnitrerad nitrocellulosa, n.o.s. eller 1353 vävnader impregnerade med lågnitrerad nitrocellulosa, n.o.s.

Anmärkning: 2006 plast, nitrocellulosabaserad, självupphettande, n.o.s. samt 2002 celluloid rester, är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431, ämnesnummer 4).

4. (c) 3175 fasta ämnen eller blandningar av fasta ämnen (såsom beredningar och restprodukter) innehållande brandfarlig vätska n.o.s. med flampunkt högst 100 °C.

5. Organiska brandfarliga ämnen i smält tillstånd:

2304 naftalen, smält,

3176 brandfarligt fast ämne, organiskt, smält, n.o.s.

Anmärkning: 1334 naftalen, rå eller ren, är ett ämne av ämnesnummer 6.

2401

(forts.) 6. Organiska brandfarliga fasta ämnen, ej giftiga och ej frätande, samt blandningar innehållande organiska brandfarliga fasta ämnen, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter), som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 1325 brandfarligt fast ämne, organiskt, n.o.s.

(c) 1312 borneol, 1328 hexametylentetramin, 1332 metaldehyd, 1334 naftalen, rå eller 1334 naftalen,ren, 2213 paraformaldehyd, 2538 nitronaftalen, 2717 kamfer, syntetisk, 1325 brandfarligt fast ämne, organiskt, n.o.s.

Anmärkning: 2304 naftalen, smält, är ett ämne av ämnesnummer 5.

7. Organiska brandfarliga fasta ämnen, giftiga, samt blandningar innehållande organiska brandfarliga fasta ämnen, giftiga (såsom beredningar och restprodukter), som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 2926 brandfarligt fast ämne, giftigt, organiskt, n.o.s.

(c) 2926 brandfarligt fast ämne, giftigt, organiskt, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

8. Organiska brandfarliga fasta ämnen, frätande, samt blandningar innehållande organiska brandfarliga fasta ämnen, frätande (såsom beredningar och restprodukter), som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 2925 brandfarligt fast ämne, frätande. organiskt, n.o.s.

(c) 2925 brandfarligt fast ämne, frätande, organiskt, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

B. Fasta oorganiska brandfarliga ämnen och föremål

11. Oorganiska icke-metalliska ämnen i brandfarlig form:

(b) 1339 fosforheptasulfid (P4S7) fri från gul och vit fosfor, 1341 fosforseskvisulfid (P4S3) fri från gul och vit fosfor, 1343 fosfortrisulfid (P4S6) fri från gul och vit fosfor, 2989 blyfosfit,tvåbasisk, 3178 brandfarligt fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: Fosforsulfider som inte är fria från gul och vit fosfor får inte transporteras.

(c) 1338 fosfor, amorf, 1350 svavel (även svavelblomma), 2687 dicyklohexylammoniumnitrit, 2989 blyfosfit, tvåbasisk, 3178 brandfarligt fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: 2448 svavel, smält, är ett ämne av ämnesnummer 15.

12. Brandfarliga metallsalter av organiska ämnen:

(b) 3181 metallsalter av organiska ämnen, brandfarliga, n.o.s.

(c) 1313 kalciumresinat, 1314 kalciumresinat, nedsmält, 1318 koboltresinat, utfälld, 1330 manganresinat, 2001 koboltnaftenater, pulver, 2714 zinkresinat, 2715 aluminiumresinat, 3181 metallsalter av organiska ämnen, brandfarliga, n.o.s.

13. Metaller och metallegeringar i pulver eller annan brandfarlig form:

Anmärkningar: 1. Metaller och metallegeringar i pulver eller annan brandfarlig form som är självantändande, är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431, ämnesnummer 12).

Anmärkningar: 2. Metaller och metallegeringar i pulver eller annan brandfarlig form som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 11-15).

(b) 1309 aluminiumpulver, ytbelagt, 1323 ferrocerium, 1326 hafniumpulver, fuktat med minst 25 vikt-% vatten, 1333 cerium, plattor, stänger, tackor, 1352 titanpulver, fuktat med minst 25 vikt-% vatten, 1358 zirkoniumpulver, fuktat med minst 25 vikt-% vatten, 3089 metallpulver, brandfarligt, n.o.s.

2401

(forts.) Anmärkningar: 1. Hafnium, titan och zirkoniumpulver måste innehålla synligt överskott av vatten.

Anmärkningar: 2. Hafnium, titan och zirkoniumpulver, fuktade, mekaniskt framställda med en partikelstorlek av minst 53 mikrometer, eller kemiskt framställda med partikelstorlek av minst 840 mikrometer, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

(c) 1309 aluminiumpulver, ytbelagt, 1346 kiselpulver, amorft, 1869 magnesium eller 1869 magnesiumlegeringar, pellets, spånor, eller remsor, 2858 zirkonium, torr, lindad tråd, plåtar, band, (tjocklek minst 18 mikro-meter, men mindre än 254 mikrometer), 2878 titansvampgranulat eller 2878 titansvamppulver, 3089 metallpulver, brandfarligt n.o.s.

Anmärkningar: 1. Magnesiumlegeringar med högst 50 % magnesium omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv .

Anmärkningar: 2. Kiselpulver i någon annan form omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 3. 2009 zirkonium, torr, plåtar, band eller lindad tråd med tjocklek mindre än 18 mikrometer, är ett ämne av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 12 (c)]. Zirkonium, torr, plåtar, band eller lindad tråd med tjocklek av minst 254 mikrometer, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

14. Brandfarliga metallhydrider:

(b) 1437 zirkoniumhydrid, 1871 titanhydrid, 3182 metallhydrider, brandfarliga, n.o.s.

(c) 3182 metallhydrider, brandfarliga, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Metallhydrider som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 16).

Anmärkningar: 2. 2870 aluminiumborhydrid eller 2870 aluminiumborhydrid i apparater är ämnen av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 17 (a)].

15. Följande oorganiska brandfarliga ämnen i smält form:

2448 svavel, smält

Anmärkningar: 1. 1350 svavel i fast form är ett ämne av ämnesnummer 11 (c).

Anmärkningar: 2. Andra oorganiska brandfarliga ämnen i smält form får inte transporteras.

16. Oorganiska brandfarliga fasta ämnen, giftiga, samt blandningar innehållande oorganiska brandfarliga fasta ämnen, giftiga (såsom beredningar och restprodukter), som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 1868 dekaboran, 3179 brandfarligt fast ämne, giftigt, oorganiskt, n.o.s.

(c) 3179 brandfarligt fast ämne, giftigt, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

17. Oorganiska brandfarliga fasta ämnen, frätande, samt blandningar innehållande oorganiska brandfarliga fasta ämnen, frätande (såsom beredningar och restprodukter), som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3180 brandfarligt fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s.

(c) 3180 brandfarligt fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

C. Explosivämnen i icke-explosivt tillstånd

Anmärkningar: 1. Andra explosivämnen i icke-explosivt tillstånd än de som är uppräknade vid ämnesnummer 21 - 25, får inte transporteras som ämnen av klass 4.1.

Anmärkningar: 2. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för ämnen av ämnesnummer 21 - 26 (se marginalnummer 2404).

2401

(forts.) 21. Följande vattenfuktade explosivämnen:

(a) 1310 ammoniumpikrat, fuktad med minst 10 vikt-% vatten, 1322 dinitroresorcinol, fuktad med minst 15 vikt-% vatten, 1336 nitroguanidin (pikrit), fuktad med minst 20 vikt-% vatten, 1337 nitrostärkelse, fuktad med minst 20 vikt-% vatten, 1344 trinitrofenol, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, 1347 silverpikrat, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, 1349 natriumpikramat, fuktad med minst 20 vikt-% vatten, 1354 trinitrobensen, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, 1355 trinitrobensoesyra, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, 1356 trinitrotoluen, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, 1357 ureanitrat, fuktad med minst 20 vikt-% vatten, 1517 zirkonium pikramat, fuktad med minst 20 vikt-% vatten, 2852 dipikrylsulfid, fuktad med minst 10 vikt-% vatten.

22. Följande giftiga vattenfuktade explosivämnen:

(a) 1320 dinitrofenol, fuktad med minst 15 vikt-% vatten, 1321 dinitrofenolater, fuktade med minst 15 vikt-% vatten, 1348 natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med minst 15 vikt-% vatten.

Anmärkningar till ämnesnummer 21° och 22°: 1. Explosivämnen med en vattenhalt som är lägre än de angivna gränsvärdena, är ämnen av klass 1.

Anmärkningar till ämnesnummer 21° och 22°: 2. Vattnet skall vara homogent fördelat i explosivämnet. Under transport får inte någon separation av blandningen uppstå som kan öka känsligheten.

Anmärkningar till ämnesnummer 21° och 22°: 3. Vattenfuktade explosivämnen skall inte kunna explodera av en standardsprängkapsel () och de skall inte kunna massexplodera p g a en kraftig förstärkningsladdning.

23. Följande explosivämnen i inert tillstånd:

(b) isosorbiddinitrat blandning med minst 60 % laktos, mannos, stärkelse eller kalciumvätefosfat eller med andra flegmatiseringsmedel, förutsatt att sådana flegmatiseringsmedel har inaktiverande egenskaper som är minst lika effektiva.

24. Följande nitrerade cellulosablandningar:

(a) 2555 nitrocellulosa med minst 25 vikt-% vatten, 2556 nitrocellulosa med minst 25 vikt-% alkohol och högst 12.6 % kväve (torrvikt), 2557 nitrocellulosa med högst 12,6 % kväve (torrvikt) blandad med eller utan mjukgörare, med eller utan pigment

Anmärkningar: 1. 2556 nitrocellulosa med minst 25 vikt-% alkohol eller 2557 nitrocellulosa med högst 12.6 % kväve (torrvikt) blandad med eller utan mjukgörare, med eller utan pigment, skall förpackas i behållare som är så konstruerade att explosion p g a ökat inre tryck inte är möjlig.

Anmärkningar: 2. Nitrocellulosablandningar med vattenhalt, alkoholhalt eller mjukgörarhalt som är lägre än de angivna gränsvärdena är ämnen av klass 1 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4 och 26).

25. Följande giftiga azid:

(a) 1571 bariumazid, fuktad med minst 50 vikt-% vatten.

Anmärkning: Bariumazid med vattenhalt som är lägre än det angivna gränsvärdet får inte transporteras.

D. Ämnen besläktade med självreaktiva ämnen

26. Följande ämnen besläktade med självreaktiva ämnen:

(b) 3242 azodikarbonamid

(c) 2956 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (myskxylen) 3251 isosorbid-5-mononitrat

2401

(forts.) Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för ämnen av ämnesnummer 26 [se marginalnummer 2404 (3)].

Anmärkningar: 2. Isosorbid-5-mononitrat eller beredningar av detta ämne, som genom testserie 2 för hänförande till klass 1 [se bihang A.1, marginalnummer 3101 (1)] visat sig vara alltför okänsligt för att intas i klass 1 faller inte under bestämmelserna i detta direktiv.

E. Självreaktiva ämnen som inte kräver temperaturkontroll

31. (b) 3221 självreaktiv vätska typ B ()

32. (b) 3222 självreaktivt fast ämne typ B, såsom:

>Plats för tabell>

33. (b) 3223 självreaktiv vätska typ C, såsom:

>Plats för tabell>

34. (b) 3224 självreaktivt fast ämne, typ C, såsom:

>Plats för tabell>

35. (b) 3225 självreaktiv vätska, typ D ()

36. (b) 3226 självreaktivt fast ämne, typ D, såsom:

>Plats för tabell>

2401

(forts.) 37. (b) självreaktiv vätska typ E ()

38. (b) 3228 självreaktivt fast ämne typ E ()

39. (b) 3229 självreaktiv vätska typ F ()

40. (b) 3230 självreaktivt fast ämne typ F ()

F. Självreaktiva ämnen som kräver temperaturkontroll

Anmärkning: Ämnen av ämnesnummer 41-50 är självreaktiva ämnen som lätt sönderfaller vid normala temperaturer och som därför endast skall transporteras under tillräckling kylning. För dessa självreaktiva ämnen skall den högsta temperaturen under transport inte överstiga den angivna kontrolltemperaturen.

41. (b) 3231 självreaktiv vätska typ B, temperaturkontrollerad ()

42. (b) 3232 självreaktivt fast ämne typ B, temperaturkontrollerat, såsom:

>Plats för tabell>

43. (b) 3233 självreaktiv vätska typ C, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

44. (b) 3234 självreaktivt fast ämne typ C, temperaturkontrollerat, såsom:

>Plats för tabell>

45. (b) 3235 självreaktiv vätska typ D, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

2401

(forts.) 46. (b) 3236 självreaktivt fast ämne typ D, temperaturkontrollerat, såsom:

>Plats för tabell>

47. (b) 3237 självreaktiv vätska typ E, temperaturkontrollerad ()

48. (b) 3238 självreaktivt fast ämne typ E, temperaturkontrollerat ()

49. (b) 3239 självreaktiv vätska typ F, temperaturkontrollerad ()

50. (b) 3240 självreaktivt fast ämne typ E, temperaturkontrollerat ()

G. Tömda emballage

51. Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar, samt fordon för bulktransport och småcontainrar för bulkgods, som innehållit ämnen av ämnesnummer 4-8, 11, 12, vattenfuktade ämnen av ämnesnummer 13 (b), ämnen av ämnesnummer 14-17, 21-26 samt 31-37.

2401a Ämnen av ämnesnummer 1-4, 6 och 11-14 som transporteras enligt följande villkor, omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

a) Ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 3 kg per inneremballage och högst 12 kg per kolli.

b) Ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 6 kg per inneremballage och högst 24 kg per kolli.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1) och (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2402 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2403-2405 samt 2408 särskilda krav för vissa ämnen gäller dock dessa.

Småbulkbehållare (IBC) skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(2) Med hänvisning till indelningen vid marginalnummer 2400 (3) och 3511 (2) eller 3611 (2) skall:

- mycket farliga ämnen av (a) i varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp I, märkta med bokstaven "X",

- farliga ämnen av (b) i varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp II eller I märkta med bokstaven "Y" eller "X", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II märkt med bokstaven "Y",

- mindre farliga ämnen av (c) i varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp III, II eller I märkta med bokstaven "Z", "Y" eller "X" eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp III eller II märkta med bokstaven "Z" eller "Y".

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen av klass 4.1 i tankfordon, avmonterbara tankar och i tankcontainrar samt beträffande bulktransport av ämnen av denna klass, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2403 Ämnen av ämnesnummer 5 och smält svavel av ämnesnummer 15 får endast transporteras i tankfordon (se bihang B.1a) eller i tankcontainrar (se bihang B.1b).

2404 (1) Ämnen av ämnesnummer 21, 22, 23 och 25 skall förpackas:

(a) i fukthärdiga innerförpackningar i antingen plywoodfat enligt marginalnummer 3523, fiberfat enligt marginalnummer 3525 eller plastfat enligt marginalnummer 3526,

(b) i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538 med fukthärdiga innerförpackningar. Inner- eller ytterförpackningar får under inga omständigheter vara av metall.

Förpackningarna skall vara så konstruerade att halten av vatten eller flegmatiseringsmedel som tillsätts ämnet för att göra det inert, inte minskas under transport.

(2) Ämnen av ämnesnummer 24 skall förpackas:

a) i stålfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520

b) i aluminiumfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3521

c) i ståldunkar med avtagbart lock enligt marginalnummer 3522

d) i plywoodfat enligt marginalnummer 3523

2404

(forts.) e) i fiberfat enligt marginalnummer 3525

f) i papplådor enligt marginalnummer 3530

g) i lådor av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3532

h) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, med undantag för inner- och ytteremballage av metall

Konstruktion av metallkärl och dess förslutning skall vara sådan att plasticering sker vid ett inre övertryck av högst 300 kPa (3 bar).

2555 nitrocellulosa med minst 25 vikt- % vatten får även förpackas i fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526.

Om 2557 nitrocellulosa med högst 12,6 torrvikt- % kväve blandad med eller utan mjukgörare och med eller utan pigment förpackas i metallkärl, skall innerförpackningar av flerbladig papp användas.

Om 2555 nitrocellulosa med minst 25 vikt- % vatten eller 2556 nitrocellulosa med minst 25 vikt- % alkohol förpackas i plywoodfat, fiberfat eller papplådor skall dessa ha en invändig beklädnad av plast. Alternativt kan vattenbeständiga innerförpackningar användas.

Förpackningar skall vara så konstruerade att halten av vatten, alkohol eller flegmatiseringsmedel inte minskas under transport.

(3) a) Ämnen av ämnesnummer 26 skall förpackas i fiberfat enligt marginalnummer 3525 med invändig plastbeklädnad eller likvärdig invändig beklädnad. Ett kolli får inte väga mer än 50 kg.

(3) b) 3242 azodikarbonamid av ämnesnummer 26 (b) får även förpackas i:

(3) b) - inneremballage bestående av en enkel plastsäck i en papplåda, maximalt innehållande 50 kg, eller

(3) b) - inneremballage bestående av plastflaskor, burkar, säckar eller lådor, maximalt innehållande 5 kg vardera, i ett ytteremballage bestående av en papplåda eller ett fiberfat som maximalt innehåller 25 kg.

2405 (1) Ämnen av ämnesnummer 31-50 skall förpackas enligt förpackningsmetoderna förtecknade i tabell 2 och där med beteckningarna OP1A till OP8A för vätskor och OP1B till OP8B för fasta ämnen. Ämnen och föremål skall förpackas så som anges i marginalnummer 2401 och i detalj enligt tabell 2(A) eller 2(B). En förpackningsmetod för en mindre förpackning (dvs med ett lägre OP-nummer) får användas, medan däremot en förpackningsmetod för en större förpackning (dvs med ett högre OP-nummer) inte är tillåten. Metallemballage av förpackningsgrupp I får inte användas. För kombinationsförpackningar får inte det stötdämpande materialet vara lättantändligt eller orsaka att det självreaktiva ämnet sönderdelas om läckage uppstår.

(2) Emballage märkta med etikett nummer 01, enligt marginalnummer 2412 (4), skall uppfylla bestämmelserna i marginalnummer 2102 (4) och (6).

(3) För självreaktiva ämnen eller beredningar därav vilka inte nämns i marginalnummer

2401 skall lämplig förpackningsmetod väljas enligt följande:

(a) självreaktiva ämnen typ B:

Ämnen anvisas till förpackningsmetod OP5A eller OP5B förutsatt att de uppfyller kriterierna i bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(b) i ett av de angivna emballagen. Om det självreaktiva ämnet endast kan uppfylla dessa kriterier för ett mindre emballage än de som nämns i förpackningsmetoderna OP5A eller OP5B (dvs ett av de emballage som nämns i förpackningsmetoderna OP1A till OP4A eller OP1B till OP4B) skall motsvarande förpackningsmetod med lägre OP-nummer användas.

2405

(forts.) b) självreaktiva ämnen typ C:

Ämnen anvisas till förpackningsmetod OP6A eller OP6B förutsatt att de uppfyller kriterierna i bihang A.1 marginalnummer 3104 (2)(c) i ett av de angivna emballagen. Om det självreaktiva ämnet endast kan uppfylla dessa kriterier för ett mindre emballage än de som nämns i förpackningsmetoderna OP6A eller OP6B skall motsvarande förpackningsmetod med lägre OP-nummer användas.

c) självreaktiva ämnen typ D:

Förpackningsmetod OP7A eller OP7B skall användas.

d) självreaktiva ämnen typ E:

Förpackningsmetod OP8A eller OP8B skall användas.

e) självreaktiva ämnen typ F:

Förpackningsmetod OP8A eller OP8B skall användas.

(4) Ämnen av ämnesnummer 39 (b), 40 (b), 49 (b) och 50 (b) får förpackas i småbulkbehållare enligt de villkor som ställs av behörig myndighet i ursprungslandet om den behöriga myndigheten, på grundval av provningar, anser att transporten är säker. Provningarna måste minst innehålla följande:

- kontroll av att det självreaktiva ämnet uppfyller de principer för klassificering som ges i bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(f).

- att kontrollera förenligheten med samtliga material som under transporten normalt kan komma i kontakt med ämnet.

- att utifrån SADT bestämma eventuell kontrolltemperatur och nödtemperatur i samband med transport av ämnet i småbulkbehållare.

- att, om det är tillämpligt, konstruera nödhjälpsanordningar, och - att bestämma om någon speciell utrustning är nödvändig.

(5) För att undvika explosioner i metalliska småbulkbehållare eller i kompositsmåbulkbehållare med mantel helt i metall, skall säkerhetsanordningar konstrueras för utventilering av alla ångor och nedbrytningsprodukter som utvecklas under minst en timmes eldsvåda (emittans 110kW/m2) eller självaccelererande sönderfall.

(6) Behållare och IBC:er innehållande ämnen av ämnesnummer 31 (b), 33 (b), 35 (b), 37 (b), 39 (b), 41 (b), 43 (b), 45 (b), 47 (b) eller 49 (b), vilka avger små mängder gas, skall vara försedda med en luftningsanordning, i enlighet med marginalnummer 3500 (8) eller 3601 (6).

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

2406 (1) Ämnen av (b) vid ämnesnummer 1 till 17 skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositförpackningar (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositförpackningar (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622.

(2) Ämnen av (b) vid ämnesnummer 1 till 17 vilka har en smältpunkt över 45 °C eller är pastösa enligt kriterierna i penetrometertesten (se bihang A.3, marginalnummer 3310), eller inte är vätskor enligt testmetod ASTM D 4359-90, får även förpackas:

a) i plywoodfat enligt marginalnummer 3523 eller fiberfat enligt marginalnummer 3525 med en eller flera dammtäta innerförpackningar om nödvändigt,

b) i lådor av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3532, av trä enligt marginalnummer 527, av plywood enligt marginalnummer 3528, av spånskivor enligt marginalnummer 3529, av papp enligt marginalnummer 3530 eller av plast enligt marginalnummer 3531 samtliga med en eller flera dammtäta innerförpackningar om nödvändigt,

c) i dammtäta säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av plastväv enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535, av papper enligt marginalnummer 3536 samtliga under förutsättning att godset transporteras som komplett last eller att säckarna är lastade på lastpallar.

(3) Ämnen av (b) vid ämnesnummer 1, 6, 7, 8, 12, 13, 16 och 17 får även förpackas:

a) i småbulkbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3624,

b) i kompositsmåbulkbehållare med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625 utom typ 11HZ2 och 31HZ2.

(4) Ämnen av (b) vid ämnesnummmer 1, 6, 12 och 13, vilka har en smältpunkt över 45 °C eller är pastösa enligt kriterierna i penetrometertesten (se bihang A.3, marginalnummer 3310), eller inte är vätskor enligt testmetod ASTM D 4359-90, får även förpackas

a) i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626, eller

b) i småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627.

(5) Ämnen av (b) vid ämnesnummer 1, 6 och 12, vilka har en smältpunkt över 45 °C eller är pastösa enligt kriterierna i penetrometertesten (se bihang A.3, marginalnummer 3310), eller inte är vätskor enligt testmetod ASTM D 4359-90, får även förpackas i storsäck enligt marginalnummer 3623, med undantag av storsäckar av typ 13H1, 13L1 och 13M1, förutsatt att de transporteras som komplett last eller är lastade på pallar.

2407 (1) Ämnen med ämnesbokstav (c) av ämnesnummer 1 till 17 skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositförpackningar (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositförpackningar (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i tunnplåtförpackningar enligt marginalnummer 3540,

i) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

j) i småbulkbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3624,

k) i kompositsmåbulkbehållare med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625, med undantag av typ 11HZ2 och 31HZ2.

(2) Ämnen av (c) vid ämnesnummer 1 till 17, vilka har en smältpunkt över 45 °C eller är pastösa enligt kriterierna i penetrometertesten (se bihang A.3, marginalnummer 3310), eller inte är vätskor enligt testmetod ASTM D 4359-90, får även förpackas:

a) i plywoodfat enligt marginalnummer 3523, i fiberfat enligt marginalnummer 3525, med en eller flera dammtäta innerförpackningar om nödvändigt,

b) i lådor av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3532, av trä enligt marginalnummer 3527, av plywood enligt marginalnummer 3528, av spånskivor enligt marginalnummer 3529, av papp enligt marginalnummer 3530 eller av plast enligt marginalnummer 3531, samtliga med en eller flera dammtäta innerförpackningar om nödvändigt,

c) i dammtäta säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av plastväv enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 eller av papp enligt marginalnummer 3536.

(3) Ämnen med ämnesbokstav (c) av ämnesnummer 6, 11, 14, 16 och 17 vilka har en smältpunkt över 45 °C eller är pastösa enligt kriterierna i penetrometertesten (se bihang A.3, marginalnummer 3310), eller inte är vätskor enligt testmetod ASTM D 4359-90, får även förpackas:

a) i storsäck enligt marginalnummer 3623, med undantag för typ 13H1, 13L1 och 13M1,

b) i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626,

c) i småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627,

d) i kompositsmåbulkbehållare med innerbehållare av plast av typ 11HZ2 enligt marginalnummer 3625.

2408 Celluloid i blad av ämnesnummer 3 (c) får även transporteras i oförpackad form, detta under förutsättning att de är lastade på lastpallar, insvept i plastfolie, säkrat på ändamålsenligt sätt exempelvis med hjälp av stålband och att transporten sker som komplett last i täckta fordon. En pall får inte väga mer än 1 000 kg.

2409-

2410 3. Samemballering

2411 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i förteckningen får samemballeras i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av ämnesnummer 21-26 och 31-50 får inte samemballeras med annat gods.

(3) Med undantag av de ämnen som nämns i 2411 (2) ovan och om inte annat sägs i 2411 (7) nedan får ämnen i klass 4.1 i kvantiteter som inte överstiger 5 kg per kärl samemballeras med ämnen eller föremål ur andra klasser i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538 - förutsatt att samemballering även är tillåten för dessa ämnen eller föremål och/eller med ämnen eller föremål som inte klassificeras som farligt gods, förutsatt att de inte reagerar farligt med varandra.

(4) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark värme,

b) utveckling av giftiga och/eller brandfarliga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

(5) Bestämmelserna i marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2402 skall iakttas.

(6) Kollin där lådor av trä eller papp används får inte väga mer än 100 kg.

(7) Ämnen med ämnesbokstav (b) eller (c) av ämnesnummer 1-5 och 11-14 får inte samemballeras med ämnen ur klass 5.1 med ämnesbokstav (a) eller (b) i förteckningen under marginalnummer 2501.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2412 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen av klass 4.1 skall förses med etikett nr 4.1.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnumer 7, 16, 22 eller 25 skall dessutom förses med etikett nr 6.1 och kollin som innehåller ämnen av ämnesnummer 8 eller 17 med etikett nr 8.

(4) Kollin med ämnen av ämnesnumer 31, 32, 41 och 42 skall dessutom förses med etikett nr 0.1, såvida den behöriga myndigheten inte har medgivit undantag från detta krav på grund av att provning visat att det självreaktiva ämnet i det aktuella emballaget inte anses som explosivt [se marginalnummer 2414 (4)].

(5) Kollin med utifrån ej synligt bräckligt kärl skall förses med etikett nr 12. Etiketteringen skall ske på två av kollits motstående sidor.

(6) Kollin som innehåller vätskor i behållare med utifrån ej synliga förslutningsanordningar eller ventilationsanordningar, liksom kollin med ventilationsanordningar utan ytter-emballage, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2413 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2414 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2401.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en n.o.s-benämning eller en samlingsrubrik skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer och n.o.s-benämning eller samlingsrubrik följt av kemiskt eller tekniskt namn. ()

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex "4.1, 6 (b), ADR".

Transporteras restprodukter (se marginalnummer 2000 (5)) skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukt som innehåller ....", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8) , angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukt, jord som innehåller toluen, 4.1, 4 (c), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i detta direktiv, är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelar som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna.

Då beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass enligt marg nr 2400 (9), får avsändaren i godsdeklarationen intyga: "Ej ämne av klass 4.1."

(2) När ämnen och föremål transporteras enligt av behörig myndighet fastställda villkor (se marginalnummer 2400 (16) och 2405 (4)), skall följande notering göras i godsdeklarationen:

"Transport enligt marginalnummer 2414 (2)."

(3) När ett prov av ett självreaktivt ämne transporteras enligt marginalnummer 2400 (18) och 2405 (6) skall följande notering göras i godsdeklarationen:

"Transport enligt marginalnummer 2414 (3)"

(4) När, efter tillstånd av behörig myndighet, etikett nr 01 inte krävs, skall följande notering göras i godsdeklarationen:

"Varningsetikett nr 01 krävs ej"

(5) När ett självreaktivt ämne typ G (se bihang A.1 marginalnummer 3104 (2) (g) transporteras får följande notering göras i godsdeklarationen:

"Ej ämne av klass 4.1."

(6) För självreaktiva ämnen som kräver temperaturkontroll under transporten skall följande notering göras i godsdeklarationen:

"Kontrolltemperatur ... °C Nödtemperatur .. °C"

(7) För lösningar och blandningar som endast innehåller ett ämne som omfattas av ADR, skall ordet lösning eller blandning läggas till i godsdeklarationen [se marginalnummer 2002 (8) (a)].

(8) Om ett fast ämne transporteras i smält tillstånd, skall detta särskilt framgå av godsdeklarationen genom att ordet "smält" läggs till, såvida detta inte framgår av ämnets namn.

2415-

2421 C. Tömda emballage

2422 (1) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 51, förutom de omnämnda i 2422 (2), skall vara förslutna på samma sätt och vara lika täta som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 51, på vars utsida rester av tidigare innehåll finns kvar, skall transporteras i lufttäta emballage.

(3) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare vilka innehållit fuktiga ämnen av ämnesnummer 13 (b) eller ämnen av ämnesnummer 21-25, får inte transporteras om inte resterna är så emballerade att vatten eller annat flegmatiseringsmedel, som tillsatts substanserna för att hålla dem inerta, inte kan minska i koncentration.

Tömda, ej rengjorda emballage vilka har innehållit ämnen av ämnesnummer 31-50 får inte transporteras om inte åtgärder vidtagits att förhindra farligt sönderfall.

(4) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 51 och emballage enligt 2422 (2) skall etiketteras som om de vore fyllda.

(5) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 41, t ex "Tömt emballage, 4.1, 51, ADR". Transporteras tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar, tankcontainrar och småcontainrar skall godsbeskrivningen fullständigas med tillägget "senaste last" tillsammans med namn och ämnesnummer av senaste last, t ex "Senaste last: 2304 naftalin, smält, 5".

2423-

2424 D. Övergångsbestämmelser

2425 Ämnen och föremål av klass 4.1 får transporteras till och med 30 juni 1995 i enlighet med de föreskrifter som tillämpades fram till den 31 december 1994. I sådana fall skall följande upplysning lämnas i godsdeklarationen: "Transport i enlighet med ADR, som gällde före 1 januari 1995".

2426-

2429

KLASS 4.2

SJÄLVANTÄNDANDE ÄMNEN

1. Ämnesförteckning

2430 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 4.2 omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2431 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av villkoren vid marginalnummer 2430 (2)-2452 och av bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B. Dessa ämnen och föremål anses som direktivämnen och -föremål.

(2) Rubriken till klass 4.2 täcker:

- ämnen, inklusive blandningar och lösningar (fasta eller flytande), som även i små kvantiteter antänder inom 5 minuter vid kontakt med luft. Dessa anses som självantändande ämnen (pyrofora ämnen),

- ämnen och föremål, inklusive blandningar och lösningar, som vid kontakt med luft är benägna till temperaturhöjning utan energitillskott och som kan antända endast i stora kvantiteter (kg) och efter en längre period (timmar eller dagar). Dessa anses som självupphettande ämnen.

2430

(forts.) (3) Ämnen och föremål av klass 4.2 indelas enligt följande:

A. Självantändande ämnen, organiska

B. Självantändande ämnen, oorganiska

C. Självantändande metallorganiska föreningar

D. Tömda emballage

Ämnen och föremål av klass 4.2, marginalnummer 2431, skall placeras i en av följande grupper beroende på farlighetsgrad:

(a) självantändande (pyrofora)

(b) självupphettande

(c) svagt självupphettande

(4) Hänförande av ej uttryckligen nämnda ämnen och föremål till ämnesnummer 3-5, 12, 15, 16, 31 och 32 vid marginalnummer 2431, samt till en bokstav vid ämnesnumret, kan baseras på erfarenhet eller på resultat från provningar enligt bihang A.3, marginalnummer 3330-3333. Hänförande till ämnesnummer 6-10, 14, 17-21 och 33, samt till en bokstav inom ämnesnumret, skall baseras på resultat från provningar enligt bihang A.3, marginalnummer 3330-3333; hänsyn skall tas till erfarenhet i de fall det leder till en striktare klassificering.

(5) Då ej uttryckligen nämnda ämnen och föremål hänförs till ämnesnumren vid marginalnummer 2431 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3330-3333, skall följande kriterier tillämpas:

a) Fasta ämnen benägna till självantändning (pyrofora) skall hänföras till klass 4.2 om antändning sker inom 5 minuter eller efter fall från en höjd av minst 1 meter.

b) Vätskor benägna till självantändning (pyrofora) skall hänföras till klass 4.2 när:

(i) de hälls på en inert substans och antändning sker inom 5 minuter, eller

(ii) i händelse av negativt resultat enligt (i), de hälls på ett torrt räfflat filtrerpapper (Whatman nr 3) och antändning eller förkolning sker inom 5 minuter.

c) Ämnen som i en kubisk behållare med 10 cm sida självantänder vid 140 °C eller, om det inom 24 timmarna sker en temperaturstegring till över 200 °C, skall hänföras till klass 4.2. Kriteriet baseras på självantändning hos träkol som sker vid 50 °C i en kubisk behållare med en volym av 27 m3. Ämnen som i en volym av 27 m3 självantänder vid en högre temperatur än 50 °C, skall inte anses som ämnen tillhörande klass 4.2.

(6) Då ej uttryckligen nämnda ämnen och föremål hänförs till en bokstav inom ett ämnesnummer vid marginalnummer 2431 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3330-3333, skall följande kriterier tillämpas:

a) Självantändande ämnen (pyrofora) skall hänföras till bokstaven (a).

b) Självupphettande ämnen och föremål som i en kubisk behållare med 2,5 cm sida självantänder vid 140 °C eller, om det inom 24 timmar sker en temperaturstegring till över 200 °C, skall hänföras till bokstaven (b).

c) Mindre självupphettande ämnen som i en kubisk behållare med 2,5 cm sida inte uppfyller (b) ovan, men som i en kubisk behållare med 10 cm sida självantänder vid 140 °C eller, om det inom 24 timmar sker en temperaturstegring till över 200 °C, skall hänföras till bokstaven (c).

2430

(forts.) (7) Om ämnen av klass 4.2 på grund av tillsatser övergår till andra riskkategorier än till vilka de hör enligt marginalnummer 2431, skall dessa blandningar hänföras till de ämnesnummer och bokstäver de tillhör baserat på deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: För klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter), se marginalnummer 2002 (8).

(8) Då ämnen och föremål är uttryckligen nämnda under mer än en bokstav inom samma ämnesnummer vid marginalnummer 2431, skall relevant bokstav fastställas baserat på resultat från provningarna enligt bihang A.3, marginalnummer 3330-3333 samt de angivna kriterierna i 2430 (6).

(9) Med utgångspunkt från provningsmetoderna enligt bihang A.3, marginalnummer 3330-3333, samt de angivna kriterierna i 2430 (6), kan det också fastställas om beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant, att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass (se marginalnummer 2444).

(10) Ämnen och blandningar av ämnen med smältpunkt över 45 °C, skall anses som fasta ämnen med avseende på förpackningsbestämmelserna vid marginalnummer 2435 (2), 2436 (2) och 2437 (3) och (4).

(11) Självupphettande fasta ämnen, oxiderande, som hänförs till FN-nummer 3127 får inte transporteras (se dock marginalnummer 2002 (8), anm 1 till tabellen i punkt 2.3.1).

A. Självantändande ämnen, organiska

2431 1. Kol, pulvrisat, granulerat eller i bitar:

(b) 1361 kol eller 1361 kimrök, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

(c) 1361 kol eller 1361 kimrök, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, 1362 aktivt kol

Anmärkningar: 1. Kol som tillverkats genom ångaktivering och inaktivt kimrök av mineraliskt ursprung, omfattas inte av bestämmelserna i ADR.

Anmärkningar: 2. Inaktivt kol av mineraliskt ursprung och koldamm i en form som inte är självupphettande, omfattas inte av bestämmelserna i ADR.

2. Animaliska och vegetabiliska ämnen:

(b) 1374 fiskmjöl, (fiskrester), instabilt

c) 1363 kopra, 1386 frökakor som innehåller mer än 1.5 vikt- % olja och högst 11 vikt- % fukt, 2217 frökakor som innehåller högst 1.5 vikt- % olja och högst 11 vikt- % fukt

3. Fabrikstillverkade fibrer, vävnader och liknande produkter:

(c) 1364 bomullsrester, oljiga, 1365 bomull, fuktad, 1379 papper, behandlat med omättad olja, otillräckligt torkat (inkl karbonpapper), 1373 fibrer, animaliska, vegetabiliska eller syntetiska, n.o.s., impregnerade med olja, eller 1373 vävnader, animaliska, vegetabiliska eller syntetiska, n.o.s., impregnerade med olja

4. Ämnen av lågnitrerad nitrocellulosa:

(c) 2002 celluloidrester, 2006 plast, nitrocellulosabaserad, självupphettande n.o.s.

Anmärkning: 1353 fibrer eller vävnader impregnerade med lågnitrerad cellulosa, ej själv upphettande, och 2000 celluloid, är föremål av klass 4.1 [se marginalnummer 2401, ämnesnummer 3 (c)].

2431

(forts.) 5. Självantändande fasta ämnen, organiska, ej giftiga och ej frätande samt blandningar innehållande självantändande fasta ämnen, organiska, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 2846 pyrofort fast ämne, organiskt, n.o.s.

(b) 1369 p-nitrosodimetylanilin, 2940 9-fosfodicyklononaner (cyklooktadienfosfiner), 3088 självupphettande fast ämne, organiskt, n.o.s.

(c) 3088 självupphettande fast ämne, organiskt, n.o.s.

6. Självantändande vätskor, organiska, ej giftiga och ej frätande samt lösningar av självantändande ämnen, organiska, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 2845 pyrofor vätska, organisk, n.o.s.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne (se marginalnummer 2433).

(b) 3183 självupphettande vätska, organisk, n.o.s.

(c) 3183 självupphettande vätska, organisk, n.o.s.

7. Självantändande fasta ämnen, organiska, giftiga samt blandningar innehållande självantändandefasta ämnen, organiska, giftiga (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3128 självupphettande fast ämne, giftigt, organiskt, n.o.s.

(c) 3128 självupphettande fast ämne, giftigt, organiskt, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

8. Självantändande vätskor, organiska, giftiga samt lösningar av självantändande ämnen, organiska, giftiga (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3184 självupphettande vätska, giftig, organisk, n.o.s.

(c) 3184 självupphettande vätska, giftig, organisk, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

9. Självantändande fasta ämnen, organiska, frätande samt blandningar innehållande självantändande fasta ämnen, organiska, frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3126 självupphettande fast ämne, frätande, organiskt, n.o.s.

(c) 3126 självupphettande fast ämne, frätande, organiskt, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

10. Självantändande vätskor, organiska, frätande samt lösningar av självantändande vätskor, organiska, frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3185 självupphettande vätska, frätande, organisk, n.o.s.

(c) 3185 självupphettande vätska, frätande, organisk, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

B. Självantändande ämnen, oorganiska

11° Fosfor:

(a) 1381 fosfor, vit eller gul, torr, 1381 fosfor, vit eller gul, i vatten, 1381 fosfor, vit eller gul, i lösning.

Anmärkning: 2447 fosfor, vit eller gul, smält, tillhör ämnesnummer 22.

2431

(forts.) 12. Självantändande metaller och metallegeringar i pulver-, damm-, granulat eller annan form:

(a) 1854 bariumlegeringar, pyrofora, 1855 kalcium, pyrofort eller 1855 kalciumlegeringar, pyrofora, 2008 zirkoniumpulver, torrt, 2545 hafniumpulver, torrt, 2546 titanpulver, torrt, 2881 metallkatalysator, torr, 1383 pyrofor metall, n.o.s. eller 1383 pyrofor legering, n.o.s.

(b) 1378 metallkatalysator, fuktad med synligt överskott av vätska, 2008 zirkoniumpulver, torrt, 2545 hafniumpulver, torrt, 2546 titanpulver, torrt, 2881 metallkatalysator, torr, 3189 självupphettande metallpulver, n.o.s.

Anmärkning: till (a) och (b): FN-numren 1378 och 2881 gäller endast för metallkatalysatorer baserade på nickel, kobolt, koppar, mangan eller dess föreningar.

(c) 1932 zirkoniumrester, 2008 zirkoniumpulver, torrt, 2009 zirkonium, torrt, plåtar, band eller lindad tråd (tunnare än 18 mikrometer), 2545 hafniumpulver, torrt, 2546 titanpulver, torrt, 2793 järnhaltiga metallspån, självupphettande, 2881 metallkatalysator, torr, 3189 självupphettande metallpulver, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 2858 färdiga zirkoniumprodukter med en tjocklek av 18 mikrometer eller mer, är ämnen av klass 4.1 [se marginalnummer 2401, ämnesnummer13(c)].

Anmärkningar: 2. 1326 hafniumulver, 1352 titanpulver, eller 1358 zirkoniumpulver, fuktat, med minst 25 % vatten, är ämnen av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 13).

Anmärkningar: 3. Damm och pulver av metaller, ej självantändande, som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 4.3, marginalnummer 2471, ämnesnummer 13).

13. Sulfider, vätesulfider och ditioniter, självantändande:

(b) 1382 kaliumsulfid, vattenfri eller 1382 kaliumsulfid, med mindre än 30 % kristallvatten, 1384 natriumditionit (natriumvätesulfit), 1385 natriumsulfid, vattenfri eller 1385 natriumsulfid med mindre än 30 % kristallvatten, 1923 kalciumditionit (kalciumvätesulfit), 1929 kaliumditionit (kaliumvätesufit), 2318 natriumvätesulfid med mindre än 25 % kristallvatten

Anmärkning: Kaliumsulfid och natriumsulfid med minst 30 % kristallvatten och natriumvätesulfid med minst 25 % kristallvatten, är ämnen av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 45 (b) 1.]

(c) 3174 titandisulfid

14. Självantändande metallsalter och alkoholater, ej giftiga och ej frätande:

(b) 3205 alkoholater av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s.

(c) 3205 alkoholater av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s.

15. Självantändande metallsalter och alkoholater, frätande:

(a) 2441 titantriklorid, pyrofort eller 2441 titantrikloridblandningar, pyrofora

(b) 1431 natriummetylat, 3206 alkoholater av alkalimetaller, självupphettande, frätande, n.o.s.

(c) 3206 alkoholater av alkalimetaller, självupphettande, frätande, n.o.s.

Anmärkning: 2869 titantrikloridblandning, ej självantändande, är ämne av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 11 (b) eller (c)].

16. Självantändande fasta ämnen, oorganiska, ej giftiga och ej frätande samt blandningar innehållande självantändande fasta ämnen, oorganiska, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 3200 pyrofort fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

(b) 2004 magnesiumdiamid, 3190 självupphettande fast ämne, oorganiskt n.o.s.

2431

(forts.) (c) 1376 järnoxid, förbrukat, eller 1376 järnsvamp, förbrukat, från kolgasrening, 2210 maneb [manganetylen-1,2-bis(ditiokarbamat)] eller 2210 beredningar av maneb med minst 60 % maneb, 3190 självupphettande fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: 2968 maneb eller 2968 beredningar av maneb som är stabiliserade mot självupphettning och som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 4.3 [se marginalnummer 2471, ämnesnummer 20(c)].

17. Självantändande vätskor, oorganiska, ej giftiga och ej frätande samt lösningar av självantändande ämnen, oorganiska, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 2870 aluminiumborhydrid eller 2870 aluminiumborhydrid i apparaturer, 3194 pyrofor vätska, oorganisk, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2433).

Anmärkningar: 2. Övriga brandfarliga metallhydrider är ämnen av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 14).

Anmärkningar: 3. Metallhydrider som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 16).

(b) 3186 självupphettande vätska, oorganisk, n.o.s.

(c) 3186 självupphettande vätska, oorganisk, n.o.s.

18. Självantändande fasta ämnen, oorganiska, giftiga samt blandningar innehållande självantändande fasta ämnen, oorganiska, giftiga (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3191 självupphettande fast ämne, giftigt, oorganiskt, n.o.s.

(c) 3191 självupphettande fast ämne, giftigt, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

19. Självantändande vätskor, oorganiska, giftiga samt lösningar av självantändande vätskor, oorganiska, giftiga (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) pentaboran

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne (se marginalnummer 2433).

(b) 3187 självupphettande vätska, giftig, oorganisk, n.o.s.

(c) 3187 självupphettande vätska, giftig, oorganisk, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

20. Självantändande fasta ämnen, oorganiska, frätande samt blandningar innehållande självantändande fasta ämnen, oorganiska, frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3192 självupphettande fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s.

(c) 3192 självupphettande fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

21. Självantändande vätskor, oorganiska, frätande samt lösningar av självantändande vätskor, oorganiska, frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3188 självupphettande vätska, frätande, oorganisk, n.o.s.

(c) 3188 självupphettande vätska, frätande, oorganisk, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

22. 2447 fosfor, vit eller gul, smält

2431

(forts.) C. Självantändande metallorganiska föreningar

Anmärkningar: 1. Metallorganiska föreningar och deras lösningar, ej självantändande, som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 3).

Anmärkningar: 2. Brandfarliga lösningar av metallorganiska föreningar, ej självantändande, som ej utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 3.

Anmärkningar: 3. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för ämnen av ämnesnummer 31-33 (se marginalnummer 2433).

31. Självantändande metallalkyler och metallaryler

(a) 1366 dietylzink, 1370 dimetylzink, 2005 magnesiumdifenyl, 2445 litiumalkyler, 3051 aluminiumalkyler, 3053 magnesiumalkyler, 2003 metallalkyler, n.o.s. eller 2003 metallaryler, n.o.s.

32. Övriga självantändande metallorganiska föreningar

(a) 3052 aluminiumalkylhalider, 3076 aluminiumalkylhydrider, 3049 metallalkylhalider, n.o.s. eller 3049 metallarylhalider, n.o.s., 3050 metallalkylhydrider, n.o.s. eller 3050 metallarylhydrider, n.o.s.

33. Självantändande metallorganiska föreningar

(a) 3203 pyrofor metallorganisk förening, n.o.s.

D. Tömda emballage

41. Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar, samt fordon för bulktransport och småcontainrar för bulkgods, som innehållit ämnen av klass 4.2.

Anmärkning: Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar, tankcontainrar och småcontainrar som har innehållit ämnen av ämnesnummer 4(c) FN-nummer 2002, av ämnesnummer 12(c) FN-nummer 1932, 2009 och 2793, samt av ämnesnummer 16(c) FN-nummer 1376, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2432 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2433 särskilda krav för vissa ämnen gäller dock dessa.

Småbulkbehållare (IBC) skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(2) Med undantag av de emballage som omnämns vid marginalnummer 2436 (2)(a) och (b) och 2436 (3) och vid marginalnummer 2437 (3) (a) och (b), (4) och (5) , skall (inner)-emballagen vara lufttätt tillslutna.

(3) I enlighet med kraven vid marginalnummer 2430 (3) och 3511 (2) eller 3611 (2) skall följande förpackningar användas:

- emballage av förpackningsgrupp I, märkta med bokstaven "X", för självantändande ämnen (pyrofora), klassificerade under (a) vid varje ämnesnummer,

- emballage av förpackningsgrupp II eller I, märkta med bokstaven "Y" eller "X", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II, märkta med bokstaven "Y", för självupphettande ämnen klassificerade under (b) vid varje ämnesnummer,

2432

(forts.) - emballage av förpackningsgrupp III, II eller I, märkta med bokstaven "Z", "Y" eller "X", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp III eller II, märkta med bokstaven "Z" eller "Y", för självupphettande ämnen klassificerade under (c) vid varje ämnesnummer.

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen ur klass 4.2 i tankfordon, avmonterbara tankar eller tankcontainrar, eller transport i bulk, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2433 (1) Pyrofora vätskor av ämnesnummer 6 (a), 17( a) med undantag av aluminiumborhydrid i apparater, 19 (a) och 31 till 33, skall förpackas i luffttätt förslutna metallbehållare som är beständiga mot innehållet och vars volym inte överstiger 450 liter. Behållarna skall undergå första provning, och därefter periodiskt återkommande provningar vart femte år, vid ett övertryck av minst 1 MPa (10 bar). Behållarna skall inte fyllas till mer än 90 % av sin rymd och ett expansionsutrymme på minst 5 % skall finnas då vätskans medeltemperatur uppgår till 50 °C.

Vid transport skall vätskan befinna sig under ett lager av inert gas med ett ett minsta övertryck av 50 kPa (0,5 bar). Behållarna skall vara försedda med en skylt med följande uppgifter anbringade på ett hållbart sätt:

- det eller de ämnen () som godkänts för transport;

- behållarens taravikt (), inkluderande tillbehör;

- provningstryck () (övertryck);

- datum ( månad, år) för senast utförda provning;

- besiktningsmannens kontrollstämpel;

- behållarens rymd ();

- största tillåtna fyllningsvikt ();

(2) Dessa ämnen får även förpackas i kombinationsförpackningar i enlighet med marginalnummer 3538 med en innerförpackning av glas och en ytterförpackning av stål eller aluminium i enlighet med marginalnummer 3532.

Förpackningarna skall inte fyllas till mer än 90 % av sin rymd. Ett emballage skall innehålla endast en innerförpackning.

Sådana kombinationsförpackningar skall överenstämma med en konstruktionstyp som har provats och typgodkänts i enlighet med bihang A.5 för förpackningsgrupp I.

2434 Fosfor av ämnesnummer 22 skall endast transporteras i tankfordon, avmonterbara tankar (bihang B.1a) eller i tankcontainrar (bihang B.1b).

2435 (1) Ämnen klassificerade under (a) vid ämnesnummer 5, 12, 15 och 16 skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med fast topp enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

d) i fat av plast med fast topp med en största rymd av 60 liter eller i dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage med inneremballage av glas, plast eller metall enligt marginalnummer 3538.

2435

(forts.) (2) Fasta ämnen, enligt definitionen vid marginalnummer 2430 (10) får även förpackas i fat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520 för fat av stål, enligt 3521 för fat av aluminium, enligt 3526 för fat av plast, eller i dunkar med avtagbart lock enligt 3522 för dunkar av stål eller 3526 för dunkar av plast.

(3) Vit eller gul fosfor av ämnesnummer 11 (a) skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

c) i kombinationsemballage med inneremballage av metall enligt marginalnummer 3538

(4) Aluminiumborhydrid innesluten i apparater av ämnesnummer 17 (a) skall förpackas:

a) i stålfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3521,

c) i fat av plast med avtagbart lock enligt marginalnummer 3526,

d) i lådor av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3532

2436 (1) Ämnen klassificerade under (b) vid de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

i) i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624,

j) i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625, med undantag av typerna 11HZ2 och 31HZ2.

(2) Fasta ämnen, enligt definitionen vid marginalnummer 2430 (10) får även förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller i fiberfat enligt marginalnummer 3525, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i säckar av plastfolie enligt marginalnummer 3535, under förutsättning att säckarna utgör en komplett last eller transporteras lastade på pallar.

(3) Fiskmjöl av ämnesnummer 2 (b) får också förpackas i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag av typerna 13H1, 13L1 och 13M1, förutsatt att storsäckarna utgör komplett last eller transporteras lastade på pallar.

2437 (1) Ämnen klassificerade under (c) vid de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i tunnplåtsemballage enligt marginalnummer 3540.

Anmärkning: Metallförpackningar för ämnen av ämnesnummer 4 skall vara konstruerade och förslutna så att de brister vid ett inre övertryck som ej överstiger 300 kPa (3 bar).

(2) Med undantag av ämnen av ämnesnummer 4, får ämnen klassificerade under (c) även förpackas i:

a) småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

b) småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624,

c) småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625 , med undantag av typerna 11HZ2 och 31HZ2

(3) Fasta ämnen, enligt definitionen i marginalnummer 2430 (10), får även förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller i fiberfat enligt marginalnummer 3525, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i säckar av plastfolie enligt marginalnummer 3535.

(4) Med undantag av ämnen av ämnesnummer 4, får fasta ämnen enligt definitionen i marginalnummmer 2430, även förpackas i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag av typer 13H1, 13L1 och 13M1.

(5) Ämnen av ämnesnummer 2 (c) och 3 (c) får även förpackas i ej typgodkända förpackningar, vilka endast behöver följa bestämmelserna i marginalnummer 3500(1), (2) och (4) till (7). Bomullsavfall med en oljehalt mindre än 5 vikt- % och bomull av 3 (c) får även transporteras i fast säkrade balar.

2438 (1) Öppningar på behållare för transport av vätskor vilkas viskositet vid 23 °C understiger 200 mm2/s skall vara lufttätt förslutna med hjälp av två anordningar (i serie), varav den ena skall vara gängad eller försluten på motvarande sätt. Detta gäller dock inte glasampuller eller tryckkärl.

Anmärkning: För småbulkbehållare, se marginalnummer 3621(8)

(2) Fat av stål enligt marginalnummer 3520 skall vara försedda med en luftningsanordning enligt marginalnummer 3500(8) då de använvänds för transport av fuktade metallkatalysatorer av ämnesnummer 12(b).

2439-

2440 3. Samemballering

2441 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämne av ämnesnummer 6 (a), 11, 17 (a), 19 (a) och 31 - 33 får inte samemballeras med ämnen eller föremål av andra ämnesnummer i klass 4.2, med ämnen eller föremål ur övriga klasser eller med gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

(3) Med undantag av ämnena enligt (2) ovan, får ämnen ur klass 4.2, i kvantiteter som ej överstiger 3 liter per kärl för vätskor och/eller 6 kg per kärl för fasta ämnen, samemballeras med ämnen eller föremål ur andra klasser - förutsatt att sådan samemballering är tillåten i respektive klass - och/eller med gods som ej omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

De samemballerade ämnena får ej reagera farligt med varandra. Samemballeringen skall ske i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. För ämnen klassificerade under grupp (a), får nettovikten ej överstiga 3 kg/3 liter per kolli.

(4) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark värme,

b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

(5) Bestämmelserna i marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2432 skall iakttas.

(6) Ett kolli får inte väga mer än 100 kg då trä- eller papplådor används.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2442 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen av klass 4.2 skall förses med etikett nr 4.2.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnummer 17 (a), maneb eller manebberedningar av ämnesnummer 16 (c) och ämnen av ämnesnummer 31-33 skall dessutom förses med etikett nr 4.3.

(4) Kollin med ämnen av ämnesnummer 7, 8, 11, 18 och 19 skall dessutom förses med etikett nr 6.1.

(5) Kollin med ämnen av ämnesnummer 9, 10, 15, 20 och 21 skall dessutom förses med etikett nr 8.

(6) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(7) Kollin som innehåller vätskor och vars förslutning inte är synlig utifrån, kollin som innehåller kärl med luftningsanordning eller kärl med luftningsanordning där kärlet saknar ytterförpackning samt kollin som innehåller fosfor täckt med vatten av ämnesnummer 11 (a) skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2443 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2444 Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2431.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en till en n.o.s.-benämning skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer och n.o.s-benämning följt av kemiskt eller tekniskt namn. ()

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 4.2, 13 (b), ADR".

Transporteras restprodukter (se marg 2000 (5)) skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukt som innehåller ....", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8), angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukt, jord som innehåller 1381 vit fosfor i vatten 4.2, 11 (a), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelar som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna.

När det farliga godsets benämning inte kan hänföras till bestämmelserna i denna klass enligt marg nr 2430 (9) får avsändaren i godsdeklarationen intyga: "Ej ämne av klass 4.2."

För lösningar och blandningar som endast innehåller ett ämne som omfattas av detta direktiv, skall ordet lösning eller blandning läggas till i godsdeklarationen [se marginalnummer 2002 (8) (a)].

Om ett fast ämne transporteras i smält tillstånd, skall detta särskilt framgå av godsdeklarationen genom att ordet "smält" läggs till, såvida detta inte framgår av ämnets namn.

2445-

2451 C. Tömda emballage

2452 (1) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 41 skall vara förslutna på samma sätt och vara lufttäta i samma grad som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 41 skall ha samma varningsetiketter som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 41, t ex "Tömt emballage, 4.2, 41, ADR". Transporteras tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar, tankcontainrar och småcontainrar skall godsbeskrivningen kompletteras med tillägget "senaste last" tillsammans med namn och ämnesnummer av senaste last, t ex "Senaste last: 1381 vit fosfor, torr, 11 (a)".

2453-

2469 KLASS 4.3

ÄMNEN SOM UTVECKLAR BRANDFARLIGA GASER VID KONTAKT MED VATTEN

1. Ämnesförteckning

2470 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 4.3, omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2471 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av villkoren vid marginalnummer 2470 (2)-2492 och av bestämmelserna i denna bilaga och bilaga B. Dessa anses som direktivämnen och -föremål.

Anmärkning: För de mängder av vid marginalnummer 2471 uppräknade ämnen som är undantagna från bestämmelserna för denna klass, både i denna bilaga och i bilaga B, se marginalnummer 2471a.

(2) Rubriken till klass 4.3 täcker ämnen som reagerar med vatten under utvecklande av brandfarliga gaser vilka kan bilda explosiva blandningar med luft.

Anmärkning: Uttrycket "vattenreaktiv" som används i n.o.s.-benämningarna vid marginalnummer 2471 anger ett ämne som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten.

(3) Ämnen av klass 4.3 indelas enligt följande:

A. Organiska ämnen, metallorganiska ämnen och ämnen i organiska lösningsmedel som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

B. Oorganiska ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

C. Tömda emballage

Ämnen av klass 4.3, marginalnummer 2471, skall placeras i en av följande grupper beroende på farlighetsgrad:

a) mycket farliga;

b) farliga;

c) mindre farliga.

(4) Hänförande av ej uttryckligen nämnda ämnen till ämnesnummer 1°, 3°, 11°, 13°, 14°, 16° och 20°-25° vid marginalnummer 2471, samt till en bokstav vid ämnesnumret, skall baseras på resultat från provningar enligt bihang A.3, marginalnummer 3340 och 3341; hänsyn skall också tas till erfarenhet i de fall det leder till en striktare klassificering.

(5) Då ej uttryckligen nämnda ämnen hänförs till ämnesnumren vid marginalnummer 2471 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3340 och 3341, skall följande kriterier tillämpas:

Ett ämne skall hänföras till klass 4.3 om:

a) utvecklad gas antänds spontant någon gång under provningen, eller

b) hastigheten varmed brandfarlig gas utvecklas är lägst 1 liter per kilogram ämne, per timme.

(6) Då ej uttryckligen nämnda ämnen hänförs till en bokstav vid ett ämnesnummer vid marginalnummer 2471 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3340 och 3341, skall följande kriterier tillämpas:

a) Ämnen som vid rumstemperatur reagerar häftigt med vatten under utvecklande av gas som antänds spontant, eller ämnen som vid rumstemperatur reagerar lätt med vatten så att hastigheten varmed brandfarlig gas utvecklas är lägst 10 liter per kilogram ämne under en minut, hänförs till bokstaven (a).

2470

(forts.) b) Ämnen som vid rumstemperatur reagerar lätt med vatten så att den högsta hastigheten varmed brandfarlig gas utvecklas, är lägst 20 liter per kilogram ämne per timme och som inte uppfyller kriterierna under bokstaven (a) skall hänföras till bokstaven (b).

c) Ämnen som vid rumstemperatur reagerar långsamt med vatten så att den högsta hastigheten varmed brandfarlig gas utvecklas, är lägst 1 liter per kilogram ämne per timme och som inte uppfyller kriterierna under bokstäverna (a) eller (b), skall hänföras till bokstaven (c).

(7) Om ämnen av klass 4.3 på grund av tillsatser övergår till andra riskkategorier än till vilka de hör enligt marginalnummer 2471, skall dessa blandningar hänföras till de ämnesnummer och bokstäver de tillhör baserat på deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: För klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter) se även marginalnummer 2002 (8).

(8) Då ämnen och föremål är uttryckligen nämnda under mer än en bokstav inom samma ämnesnummer vid marginalnummer 2471, skall relevant bokstav fastställas baserat på resultat från provningar enligt bihang A.3, marginalnummer 3340 och 3341 samt de angivna kriterierna i 2470 (6).

(9) Med utgångspunkt från provningsmetoderna enligt bihang A.3, marginalnummer 3340 och 3341 samt de angivna kriterierna i 2470 (6), kan det också fastställas om beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass (se marginalnummer 2484).

(10) Ämnen och blandningar av ämnen vilkas smältpunkt är högre än 45 °C skall anses som fasta ämnen med avseende på förpackningsbestämmelserna vid marginalnummer 2474 (2), 2475 (3) och 2476 (2).

(11) Vattenreaktiva fasta ämnen, brandfarliga, som hänförs till FN-nummer 3132, vattenreaktiva fasta ämnen, oxiderande, som hänförs till FN-nummer 3133, samt vattenreaktiva fasta ämnen, självupphettande, som hänförs till FN-nummer 3135, får inte transporteras (se dock marginalnummer 2002 (8), anm 1 till tabellen i punkt 2.3.1).

A. Organiska ämnen, metallorganiska föreningar och ämnen i organiska lösningsmedel som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

2471 1. Klorsilaner:

a) 1183 etyldiklorsilan, 1242 metyldiklorsilan, 1295 triklorsilan, 2988 klorsilaner, vattenreaktiva, brandfarliga, frätande, n.o.s.

Anmärkning: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen [se marginal nummer 2473 (1)].

Anmärkning: 2. Klorsilaner med flampunkt under 21 °C som inte utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 3 [se marginalnummer 2301, ämnesnummer 21 (a)].

Anmärkning: 3. Klorsilaner med flampunkt 21 °C eller högre som inte utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 37).

2. Följande bortrifluoridkomplex:

a) 2965 bortrifluoriddimetyleterat

3. Metallorganiska föreningar samt lösningar därav:

a) 1928 metylmagnesiumbromid i etyleter, 3207 metallorganisk förening eller 3207 lös ning av metallorganisk förening eller 3207 dispersion av metallorganisk förening, vattenreaktiv, brandfarlig, n.o.s.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen [se marginalnummer 2473 (2)].

2471

(forts.) b) 3207 metallorganisk förening eller 3207 lösning av metallorganisk förening eller 3207 dispersion av metallorganisk förening, vattenreaktiv, brandfarlig, n.o.s.

c) 3207 metallorganisk förening eller 3207 lösning av metallorganisk förening eller 3207 dispersion av metallorganisk förening, vattenreaktiv, brandfarlig, n.o.s.

Anmärkning: 1. Metallorganiska föreningar samt lösningar därav som antänds spontant, är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431, ämnesnummer 31 - 33).

Anmärkning: 2. Brandfarliga lösningar med metallorganiska föreningar i koncentrationer som varken utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder eller antänds spontant vid kontakt med vatten, är ämnen av klass 3.

B. Oorganiska ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

Anmärkning: 1. Uttrycket alkalimetaller inkluderar litium, natrium, kalium, rubidium och cesium.

Anmärkning: 2. Uttrycket alkaliska jordartsmetaller inkluderar magnesium, kalcium, strontium och barium.

11. Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller samt legeringar och metalliska föreningar därav:

a) 1389 alkalimetallamalgam, 1391 alkalimetalldispersion eller 1391 dispersion av alkaliska jordartsmetaller, 1392 amalgam av alkaliska jordartsmetaller, 1407 cesium, 1415 litium, 1420 kaliummetallegeringar, 1421 alkalimetallegering, flytande, n.o.s., 1422 kaliumnatriumlegeringar, 1423 rubidium, 1428 natrium, 2257 kalium,

b) 1400 barium, 1401 kalcium, 1393 legering av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s.

c) 2950 magnesiumgranulat, ytbelagda med kornstorlek minst 149 mikrometer.

Anmärkning: 1. Alkaliska jordartsmetaller och legeringar av alkaliska jordartsmetaller i pyrofor form, är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431, ämnesnummer 12).

Anmärkning: 2. 1869 magnesium eller 1869 magnesiumlegeringar innehållande mer än 50 % magnesium i form av pellets, spånor eller remsor, är ämnen av klass 4.1 [se marginalnummer 2401, ämnesnummer 13 (c)].

Anmärkning: 3. 1418 magnesiumpulver och 1418 magnesiumlegeringar i pulverform är ämnen av ämnesnummer 14.

12. Kisellegeringar och metallsilicider:

b) 1405 kalciumsilicid, 1417 kisellitium, 2624 magnesiumsilicid, 2830 litiumkiseljärn

c) 1405 kalciumsilicid, 2844 kalciummangankisel

Anmärkning: För ämnen av (c), se även marginalnummer 2471a.

13. Andra metaller, metallegeringar och blandningar, ej giftiga, som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten:

a) 3208 metalliskt ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

b) 1396 aluminiumpulver, ej ytbelagt, 3078 cerium, spånor eller pulver (kornigt), 3170 biprodukter från aluminiumbearbetning (aluminiumscimmings), 3208 metalliskt ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

c) 1398 aluminiumkiselpulver, ej ytbelagt, 1435 zinkaska, 3170 biprodukter från aluminiumbearbetning (aluminiumscimmings), 3208 metalliskt ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

Anmärkning: 1. Damm och pulver av metaller i pyrofor form är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431, ämnesnummer 12).

Anmärkning: 2. Aluminiumkiselpulver,ytbelagt, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkning: 3. 1333 cerium i plattor, stänger eller tackor är ett ämne av klass 4.1 [se marginalnummer 2401, ämnesnummer 13 (b)].

2471

(forts.) 14. Metaller och metallegeringar i pulverform eller i annan form som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten och är självupphettande:

a) 1436 zinkpulver eller 1436 zinkdamm, 3209 metalliskt ämne, vattenreaktivt, självupp hettande, n.o.s.

b) 1418 magnesiumpulver eller 1418 pulver av magnesiumlegeringar, 1436 zinkpulver eller 1436 zinkdamm, 3209 metallisk ämne, vattenreaktivt, självupphettande, n.o.s.

c) 1436 zinkpulver eller 1436 zinkdamm, 3209 metalliska ämnen, vattenreaktiva, självupp hettande, n.o.s.

Anmärkning: 1. Metaller och metallegeringar i pyrofor form är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431, ämnesnummer 12).

Anmärkning: 2. Metaller och metallegeringar som inte utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten och som inte är pyrofora eller självupphettande men som är lättantändliga, är ämnen av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 13).

15. Metaller och metallegeringar, giftiga:

b) 1395 aluminiumkiseljärnpulver

c) 1408 kiseljärn med minst 30 % men mindre än 90 % kisel

Anmärkning: Kiseljärn som innehåller mindre än 30 vikt- % eller minst 90 vikt- % kisel omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

16. Metallhydrider:

a) 1404 kalciumhydrid, 1410 litiumaluminiumhydrid,1411 litiumaluminiumhydrid, i eter, 1413 litiumborhydrid, 1414 litiumhydrid, 1426 natriumborhydrid, 1427 natriumhydrid, 1870 kaliumborhydrid, 2010 magnesiumhydrid, 2463 aluminiumhydrid, 1409 metallhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.

b) 2805 litiumhydrid, fast, gjuten, 2835 natriumaluminiumhydrid, 1409 metallhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.

Anmärkning: 1. 1871 titanhydrid och 1437 zirkoniumhydrid är ämnen av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 14).

Anmärkning: 2. 2870 aluminiumborhydrid är ett ämne av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 17 (a)].

17. Metallkarbider och metallnitrider:

a) 2806 litiumnitrid

b) 1394 aluminiumkarbid, 1402 kalciumkarbid

18. Metallfosfider, giftiga:

a) 1360 kalciumfosfid, 1397 aluminiumfosfid, 1419 magnesiumaluminiumfosfid, 1432 natriumfosfid, 1433 tennfosfider, 1714 zinkfosfid, 2011 magnesiumfosfid, 2012 kaliumfosfid, 2013 strontiumfosfid

Anmärkning: 1. Föreningar mellan fosfor och tungmetaller såsom järn, koppar, etc, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkning: 2. 3048 aluminiumfosfidbekämpningsmedel, med tillsatser som motverkar utveckling av brandfarliga gaser, är ämne av klass 6.1 [se marginalnummer 2601, 43 (a)].

19. Metallamider och metallcyanamider:

b) 1390 alkalimetallamider

c) 1403 kalciumcyanamid med mer än 0.1 vikt- % kalciumkarbid

Anmärkning: 1. Kalciumcyanamid som innehåller högst 0.1 vikt- % kalciumkarbid omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkning: 2. 2004 magnesiumdiamid är ett ämne av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 16 (b)].

2471

(forts.) 20. Oorganiska fasta ämnen och blandningar innehållande oorganiska fasta ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som utvecklar brandfarliga,ej giftiga, ej frätande gaser vid kontakt med vatten och som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

a) 2813 vattenreaktivt fast ämne, n.o.s.

b) 1340 fosforpentasulfid (P2S5) fri från gul och vit fosfor, 2813 vattenreaktivt fast ämne, n.o.s.

Anmärkning: Fosforpentasulfid som inte är fri från gul och vit fosfor får inte transporteras.

c) 2968 maneb [manganetylen-1,2-bis- (ditiokarbamat)], stabiliserad mot självupphettning, eller 2968 manebberedning, stabiliserad mot självupphettning, 2813 vattenreaktivt fast ämne, n.o.s.

Anmärkning: 2210 maneb eller 2210 manebberedningar som är självupphettande, är ämnen av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 16 (c)], se dock även marginalnummer 2471a, (c).

21. Oorganiska vätskor och lösningar av oorganiska ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som utvecklar brandfarliga, ej giftiga, ej frätande gaser vid kontakt med vatten och som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

a) 3148 vattenreaktiv vätska, n.o.s.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne [se marginalnummer 2473 (2)].

b) 3148 vattenreaktiv vätska, n.o.s.

c) 3148 vattenreaktiv vätska n.o.s.

22. Oorganiska fasta ämnen och blandningar innehållande oorganiska fasta ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som utvecklar brandfarliga, giftiga gaser vid kontakt med vatten och som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

a) 3134 vattenreaktivt fast ämne, giftigt, n.o.s.

b) 3134 vattenreaktivt fast ämne, giftigt, n.o.s.

c) 3134 vattenreaktivt fast ämne, giftigt, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot (1) till marginalnummer 2600 (1).

23. Oorganiska vätskor och lösningar av oorganiska ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som utvecklar brandfarliga, giftiga gaser vid kontakt med vatten och som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

a) 3130 vattenreaktiv vätska, giftig, n.o.s.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne [se marginalnummer 2473 (2)].

b) 3130 vattenreaktiv vätska, giftig, n.o.s.

c) 3130 vattenreaktiv vätska, giftig, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot (1) till marginalnummer 2600 (1).

24. Oorganiska fasta ämnen och blandningar innehållande oorganiska fasta ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som utvecklar brandfarliga, frätande gaser vid kontakt med vatten och som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

a) 3131 vattenreaktivt fast ämne, frätande, n.o.s.

b) 3131 vattenreaktivt fast ämne, frätande, n.o.s.

c) 3131 vattenreaktivt fast ämne, frätande, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

2471

(forts.) 25. Oorganiska vätskor och lösningar av oorganiska ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som utvecklar brandfarliga, frätande gaser vid kontakt med vatten och som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

a) 3129 vattenreaktiv vätska, frätande, n.o.s.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne [se marginalnummer 2473 (2)].

b) 3129 vattenreaktiv vätska, frätande, n.o.s.

c) 3129 vattenreaktiv vätska, frätande, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot (1) till marginalnummer 2800 (1).

C. Tömda emballage

31. Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonter bara tankar och tankcontainrar, samt fordon för bulktransport och småcontainrar för bulkgods, som innehållit ämnen av klass 4.3.

2471a Ämnen vid de olika ämnesnumren som transporteras enligt följande villkor, omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

a) Ämnen av (a) vid varje ämnesnummer omfattas inte av detta marginalnummer.

b) - Ämnen av (b) vid varje ämnesnummer:

- flytande ämnen i kvantiteter om högst 500 ml per inneremballage,

- aluminiumpulver av ämnesnummer 13 (b) i kvantiteter om högst 1 kg per inneremballage,

- övriga fasta ämnen i kvantiteter om högst 500 g per inneremballage.

c) - Ämnen av (c) vid varje ämnesnummer:

- flytande ämnen i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage,

- fasta ämnen i kvantiteter om högst 1 kg per inneremballage.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538. Ett kolli får väga högst 30 kg.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1) och (2) samt (5) - (7) skall iakttas.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2472 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2473 särskilda krav för vissa ämnen gäller dock dessa.

Småbulkbehållare (IBC) skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(2) Emballage skall vara så tättförslutna att varken fukt kan tränga in eller innehåll tränga ut. De skall inte förses med ventiler enligt marginalnummer 3500 (8) eller 3601 (6).

(3) Med hänvisning till indelningen vid marginalnummer 2470 (3) och 3511 (2) eller

3611 (2), skall:

- mycket farliga ämnen av (a) vid varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp I, märkta med bokstaven "X",

2472

(forts.) - farliga ämnen av (b) vid varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp I eller II märkta med bokstaven "X" eller "Y" eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II märkta med bokstaven "Y",

- mindre farliga ämnen av (c) vid varje ämnesnummer förpackas i emballage av för packningsgrupp I, II eller III märkta med bokstaven "X", "Y" eller "Z", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II eller III märkta med bokstaven "Y" eller "Z".

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen av klass 4.3 i tankfordon, avmonterbara tankar och i tankcontainrar samt beträffande bulktransport, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2473 (1) Klorsilaner av ämnesnummer 1°(a) skall förpackas i rostfria stålkärl med en högsta volym av 450 liter. Kärlen skall underkastas en första provtryckning och därefter återkommande provtryckning vart femte år vid ett tryck av minst 0.4 MPa (4 bar) (övertryck). Kärlens förslutningsanordningar skall förses med skyddshuv. Innehållets största vikt per liter rymd för triklorsilan, etyldiklorsilan och metyldiklorsilan får inte överstiga 1.14 kg, 0.93 kg respektive 0.95 kg, om man vid beräkning av fyllnadsgraden utgår från vikten. Om man utgår från volymen får fyllnadsgraden inte överstiga 85 %. Kärlen skall förses med en plåt där följande varaktiga märkningsuppgifter framkommer:

- klorsilaner, klass 4.3;

- beskrivning av de klorsilaner som får transporteras i kärlet;

- kärlets taravikt (), inklusive tillbehör;

- provningstryck (), (övertryck);

- datum (månad, år) för senast utförda provning;

- besiktningsmannens stämpel;

- kärlets rymd ();

- innehållets största tillåtna vikt () för varje ämne som får transporteras i kärlet

(2) Ämnen av ämnesnummer 3°(a), 21°(a), 23°(a) och 25°(a) skall förpackas i hermetiskt tillslutna metallkärl som är resistenta mot innehållet och som har en högsta rymd av 450 liter. Kärlen skall underkastas en första provtryckning och därefter återkommande provtryckning vart femte år vid ett tryck av minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Kärlen får inte fyllas till mer än 90 % av dess rymd; dock skall ett utrymme på 5 % av kärlets rymd vara tomt när medeltemperaturen i vätskan är 50 °C. Under transport skall ett skikt av inert gas täcka vätskan, övertrycket i kärlet får inte understiga 50 k Pa (0.5 bar). Kärlen skall förses med en plåt där följande varaktiga märkningsuppgifter framkommer:

- ämne eller ämnen () som får transporteras i kärlet;

- kärlets taravikt (), inklusive tillbehör;

- provningstryck (), (övertryck);

- datum (månad, år) för senast utförda provning;

- besiktningsmannens stämpel;

- kärlets rymd ();

- innehållets största tillåtna vikt per liter ().

(3) Ämnen som anges under punkten 2 ovan får även förpackas i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538 med en innerförpackning av glas och en ytterförpackning av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3532.

2473

(forts.) Kärl får inte fyllas till mer än 90 % av sin totala rymd. Ett kolli får endast innehålla en enda innerförpackning. Kombinationsförpackningen skall motsvara en konstruktionstyp vilken provats och godkänts enligt bihang A.5 för förpackningsgrupp I.

2474 (1) Ämnen av (a) vid ämnesnummer 2°, 11°, 13°, 14°, 16°-18°, 20°, 22° och 24° skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med fast topp enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

d) i fat av plast med fast topp med en största rymd av 60 liter eller i dunkar av plast med fast topp enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage med inneremballage av glas, plast eller metall enligt marginalnummer 3538.

(2) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2470 (10) får dessutom förpackas:

a) i fat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520, av aluminium enligt marginalnummer 3521, av plast enligt marginalnummer 3526 eller i dunkar med avtagbart lock av stål enligt marginalnummer 3522 eller av plast enligt marginalnummer 3526,

b) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, med en eller flera dammtäta innersäckar.

2475 (1) Ämnen av (b) vid de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539.

(2) Ämnen av ämnesnummer 12° - 17° och 20° får dessutom förpackas:

a) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

b) i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624,

c) i kompositsmåbulkbehållare med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625 med undantag av typerna 11HZ2 och 31HZ2

(3) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2470 (10) får dessutom förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller av papp enligt marginalnummer 3525 med, om det behövs, en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i säckar av plastfolie enligt marginalnummer 3535, förutsatt att godset transporteras som komplett last eller att säckarna är lastade på lastpallar.

2476 (1) Ämnen av (c) vid de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i kärl av tunnplåt enligt marginalnummer 3540,

i) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

j) i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624,

k) i kompositsmåbulkbehållare med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625 med undantag av typerna 11HZ2 och 31HZ2.

(2) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2470 (10) får dessutom förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller av papp enligt marginalnummer 3525 med, om det behövs, en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i säckar av plastfolie enligt marginalnummer 3535,

c) i storsäckar enligt marginalnummer 3623 med undantag av typerna 13H1.

Anmärkning: Ämnen av ämnesnummer 15°(c) får dessutom förpackas i emballage som endast motsvarar kraven vid marginalnummer 3500 (1), (2) och (5)-(7). De får också förpackas i IBCer av typ 13H1.

2477 Öppningar i kärl för ämnen av ämnesnummer 23 skall kunna förslutas tätt med hjälp av två seriekopplade förslutningsanordningar varav den ena skall vara gängad eller försluten på motsvarande sätt.

Anmärkning: För småbulkbehållare, se marginalnummer 3621 (8).

2478-

2480 3. Samemballering

2481 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av (a) vid de olika ämnesnumren får inte samemballeras med ämnen ur klass 4.3, med ämnen och föremål ur andra klasser eller med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

(3) Med undantag av ämnen angivna under punkten (2) ovan får ämnen vid de olika ämnesnumren i klass 4.3 , i kvantiteter om högst 3 liter per kärl för flytande ämnen och/eller 6 kg per kärl för fasta ämnen, samemballeras i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med ämnen och föremål ur andra klasser - förutsatt att samemballering är tillåten för dessa ämnen och föremål - och/eller med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv förutsatt att de inte reagerar farligt med varandra.

2481

(forst.) (4) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark värme,

b) utveckling av giftiga och/eller brandfarliga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

(5) Bestämmelserna i marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2472 skall iakttas.

(6) Används trä- eller papplådor får ett kolli inte väga mer än 100 kg.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2482 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen av klass 4.3 skall förses med etikett nr 4.3.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnummer 1 och 2 skall dessutom förses med etikett nr 3 och nr 8.

(4) Kollin med ämnen av ämnesnummer 3 samt litiumaluminiumhydrid i eter av ämnesnummer 16 (a)) skall dessutom förses med etikett nr 3.

(5) Kollin med ämnen av ämnesnummer 14 skall dessutom förses med etikett nr 4.2.

(6) Kollin med ämnen av ämnesnummer 15, 18, 22, och 23 skall dessutom förses med etikett nr 6.1.

(7) Kollin med ämnen av ämnesnummer 24 och 25 skall dessutom förses med etikett nr 8.

(8) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(9) Kollin som innehåller kärl med utifrån ej synliga förslutningsanordningar, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2483 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2484 Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2471.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en n.o.s.-benämning skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer och n.o.s.-benämning följt av kemiskt eller tekniskt namn. ()

2484

(fronts.) Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 4.3, 1°(a), ADR".

Transporteras restprodukter [se marginalnummer 2000 (5)] skall beskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukt som innehåller ....", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8), angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukt, jord som innehåller 1428 natrium, 4.3, 11 (a), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i detta direktiv, är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelar som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna. Då beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass enligt marginalnummer 2470 (9) får avsändaren i godsdeklarationen intyga: "Ej ämne av klass 4.3."

För lösningar och blandningar som endast innehåller ett ämne som omfattas av detta direktiv, skall ordet lösning eller blandning läggas till i godsdeklarationen [se marginalnummer 2002 (8) (a)].

Om ett fast ämne transporteras i smält tillstånd, skall detta särskilt framgå av godsdeklarationen genom att ordet "smält" läggs till, såvida detta inte framgår av ämnets namn.

2485-

2491 C. Tömda emballage

2492 (1) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare (IBCs) av ämnesnummer 31 skall vara förslutna på samma sätt och vara lufttäta i samma grad som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare (IBCs) av ämnesnummer 31 skall förses med samma varningsetiketter som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 31, t ex "Tömt emballage, 4.3, 31, ADR".

Transporteras tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar, tankcontainrar och småcontainrar skall godsbeskrivningen fullständigas med tillägget "senaste last" tillsammans med namn och ämnesnummer av senaste last, t ex "Senaste last: 1295 Triklorsilan, 1°(a)".

2493-

2499 KLASS 5.1

OXIDERANDE ÄMNEN

1. Ämnesförteckning

2500 (1) Av de ämnen som täcks av rubriken till klass 5.1 omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2501 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av villkoren vid marginalnummer 2500 (2) till 2522 och av bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B. Dessa ämnen anses som direktivämnen.

Anmärkning: För de mängder av vid marginalnummer 2501 uppräknade ämnen som är undantagna från bestämmelserna för denna klass, både i denna bilaga och bilaga B, se marginalnummer 2501a.

2500

(forts.) (2) Rubriken till klass 5.1 täcker ämnen som inte nödvändigtvis är brännbara, men som vid avgivande av syre kan orsaka eller bidraga till brand i annat material.

(3) Ämnen av klass 5.1 indelas enligt följande:

A. Oxiderande vätskor och vattenlösningar därav

B. Fasta oxiderande ämnen och vattenlösningar därav

C. Tömda emballage

Ämnen av klass 5.1, marginalnummer 2501, med undantag av ämnen av ämnesnummer 5 och 20, skall placeras i en av följande grupper beroende på farlighetsgrad:

(a) starkt oxiderande

(b) oxiderande

(c) svagt oxiderande

(4) Ej uttryckligen nämnda fasta oxiderande ämnen kan hänföras till klass 5.1, baserat på erfarenhet eller på resultat från provningarna enligt bihang A.3, marginalnummer 3350 och 3351. I händelse av skillnad mellan provresultat och kända erfarenheter skall bedömning efter kända erfarenheter prioriteras. Ej uttryckligen nämnda oxiderande vätskor skall hänföras till klass 5.1 på grundval av erfarenhet.

(5) Då ej uttryckligen nämnda ämnen hänförs till ämnesnumren vid marginalnummer 2501 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3350 och 3351, skall följande kriterier tillämpas:

Ett ämne skall hänföras till klass 5.1 om medelbrinntiden för sågspånet för varje provad koncentration är mindre eller lika med genomsnittet för tre provningar med ammonium-persulfatblandning.

(6) Då ej uttryckligen nämnda ämnen hänförs till en bokstav inom ett ämnesnummer vid marginalnummer 2501 enligt provningsmetoderna i bihang A.3, marginalnummer 3350 och 3351, skall följande kriterier tillämpas:

Om brinntiden för varje provad koncentration av ett ämne är mindre än brinntiden för kaliumbromat, skall ämnet hänföras till bokstaven (a).

Om brinntiden för varje provad koncentration av ett ämne är mindre eller lika med brinntiden för kaliumperklorat, och kriterierna för (a) inte är uppfyllda, skall ämnet hänföras till bokstaven (b).

Om brinntiden för varje provad koncentration av ett ämne är mindre eller lika med brinntiden för ammoniumpersulfat, och kriterierna för (a) eller (b) inte är uppfyllda, skall ämnet hänföras till bokstaven (c).

(7) Om ämnen av klass 5.1 på grund av tillsatser övergår till andra riskkategorier än till vilka de hör enligt marginalnummer 2501, skall dessa blandningar eller lösningar hänföras till de ämnesnummer och bokstäver de tillhör baserat på deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: För klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter), se marginalnummer 2002 (8).

(8) Då ämnen är uttryckligen nämnda under mer än en bokstav inom samma ämnesnummer vid marginalnummer 2501, skall relevant bokstav fastställas baserat på resultaten från provningarna enligt bihang A.3, marginalnummer 3350 och 3351 samt de angivna kriterierna i 2500 (6).

2500

(forts.) (9) Med utgångspunkt från provningsmetoderna enligt bihang A.3, marginalnummer 3350 och 3351, samt de angivna kriterierna 2500 (6), kan det också fastställas om beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant, att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass (se marginalnummer 2514).

(10) Ämnen och blandningar av ämnen med smältpunkt över 45 °C, skall anses som fasta ämnen med avseende på förpackningsbestämmelserna vid marginalnummer 2506 (2), 2507 (2) och 2508 (2).

(11) Kemiskt instabila ämnen av klass 5.1 tillåts för transport endast om nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förhindra farligt sönderfall eller polymerisation under transporten. Därför skall det särskilt säkerställas att kärl inte innehåller något ämne som är benäget att främja dessa reaktioner.

(12) Fasta oxiderande ämnen, självupphettande, som hänförs till FN-nummer 3100, fasta oxiderande ämnen, vattenreaktiva, som hänförs till FN-nummer 3121 samt fasta oxiderande ämnen, brandfarliga, som hänförs till FN-nummer 3137 får inte transporteras (se dock marginalnummer 2002 (8), anm 1 till tabellen i punkt 2.3.1).

A. Oxiderande vätskor och vattenlösningar därav

2501 1. Väteperoxid och lösningar därav, eller blandningar av väteperoxid med annan vätska i vattenlösning:

(a) 2015 väteperoxid, stabiliserad, eller 2015 väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad med över 60 % väteperoxid

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2503).

Anmärkningar: 2. Väteperoxid, ej stabiliserat, eller vattenlösningar av väteperoxid, ej stabiliserade som innehåller mer än 60 % väteperoxid, får inte transporteras.

(b) 2014 väteperoxid, vattenlösning med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid (stabiliserade om så behövs), 3149 väteperoxid och peroxiättiksyra i blandning, stabiliserat, med syra(or), vatten och högst 5 % peroxiättiksyra

Anmärkning: Blandning av väteperoxid och peroxiättiksyra (FN-nummer 3149) skall i laboratorieprov (), varken detonera i porös (kaviterad) form eller deflagrera i någon form. Ej heller skall en innesluten blandning reagera vid upphettning. Blandningens utformning skall vara termisk stabil (självaccelerande sönderfallstemperatur av 60 °C eller högre för ett innehåll av 50 kg i en förpackning). En vätska jämförbar med peroxiättiksyra, skall användas för flegmatisering. Blandning som inte uppfyller ovanstående kriterier, skall anses som ämne av klass 5.2 [se bihang A.1, marginalnummer 3106 (2)(g)].

(c) 2984 väteperoxid, vattenlösningar, med minst 8 % men mindre än 20 % väteperoxid (stabiliserade om så behövs).

Anmärkning: Vattenlösningar av väteperoxid som innehåller mindre än 8 % väteperoxid omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

2. Tetranitrometan:

(a) 1510 tetranitrometan

Anmärkning: Tetranitrometan som innehåller brännbara föroreningar får inte transporteras.

2501 3. Lösning av perklorsyra:

(a) 1873 perklorsyra, vattenlösning med över 50 vikt- % men högst 72 vikt- % syra.

Anmärkningar: 1. Lösningar av perklorsyra med över 72 vikt- % syra eller blandningar av perklorsyra med annan vätska än vatten, får inte transporteras.

Anmärkningar: 2. 1802 perklorsyra, vattenlösning, med högst 50 vikt P % syra är ämne av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 4 (b)].

4. Lösning av klorsyra:

(b) 2626 klorsyra, vattenlösning, med högst 10 % klorsyra.

Anmärkning: Lösning av klorsyra med över 10 % klorsyra eller blandningar av klorsyra med annan vätska än vatten, får inte transporteras.

5. Följande halogenerade fluorföreningar:

1745 brompentafluorid, 1746 bromtrifluorid, 2495 jodpentafluorid.

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2504).

Anmärkningar: 2. Övriga halogenerade fluorföreningar får inte transporteras som ämnen av klass 5.1.

B. Fasta oxiderande ämnen och vattenlösningar därav

11. Klorater och blandningar av klorater med borater eller hygroskopiska klorider (såsom magnesiumklorid eller kalciumklorid):

(b) 1452 kalciumklorat, 1458 klorat och borat i blandning, 1459 klorat och magnesiumklorid i blandning, 1485 kaliumklorat, 1495 natriumklorat, 1506 strontiumklorat, 1513 zinkklorat, 2427 kaliumklorat, vattenlösning, 2428 natriumklorat, vattenlösning, 2429 kalciumklorat, vattenlösning, 2721 kopparklorat, 2723 magnesiumklorat, 1461 klorater, oorganiska, n.o.s., 3210 klorater, oorganiska, vattenlösningar, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Se även ämnesnummer 29.

Anmärkningar: 2. Ammoniumklorat och blandningar av ett klorat med ett ammoniumsalt, får inte transporteras.

12. Ammoniumperklorat:

(b) 1442 ammoniumperklorat

Anmärkning: Klassificering av ämnet skall ske på grundval av resultaten från provningar enligt bihang A.1. Beroende på partikelstorlek och förpackning av ämnet, se även klass 1 (marginalnummer 2101, ämnesnummer 4, FN-nummer 0402).

13. Perklorater (för ammoniumperklorat, se ämnesnummer 12):

(b) 1455 kalciumperklorat, 1475 magnesiumperklorat, 1489 kaliumperklorat, 1502 natriumperklorat, 1508 strontiumperklorat, 1481 perklorater, oorganiska, n.o.s., 3211 perklorater, oorganiska vattenlösning, n.o.s.

Anmärkning: Se även ämnesnummer 29.

2501

(forts.) 14. Kloriter:

(b) 1453 kalciumklorit, 1496 natriumklorit, 1462 kloriter, oorganiska, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 1908 kloritlösning är ämne av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 61 (b) eller (c)].

Anmärkningar: 2. Ammoniumklorit och blandningar av en klorit med ett ammoniumsalt, får inte transporteras.

15. Hypokloriter:

(b) 1471 litiumhypoklorit, torr eller 1471 litiumhypoklorit, blandningar 1748 kalciumhypoklorit, torr eller 1748 kalciumhypoklorit, torr blandning med över 39 % aktivt klor (8.8 % aktivt syre), 2880 kalciumhypoklorit, hydratiserat eller 2880 kalciumhypoklorit, hydratiserad blandning med minst 5.5 % och högst 10 % vatten, 3212 hypokloriter, oorganiska, n.o.s.

(c) 2208 kalciumhypoklorit, torr blandning, med över 10 % men högst 39 % aktivt klor.

Anmärkningar: 1. Kalciumhypoklorit, torra blandningar, med högst 10 % aktivt klor, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 2. 1791 hypokloritlösning r ämne av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 61 (b) eller (c)].

Anmärkningar: 3. Blandningar av en hypoklorit med ett ammoniumsalt får inte

Anmärkningar: 4. Se även ämnesnummer 29.

16. Bromater:

(b) 1473 magnesiumbromat, 1484 kaliumbromat, 1494 natriumbromat, 1450 bromater, oorganiska, n.o.s., 3213 bromater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

(c) 2469 zinkbromat, 3213 bromater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Ammoniumbromat och blandningar av ett bromat med ett ammoniumsalt får inte transporteras.

Anmärkningar: 2. Se även ämnesnummer 29.

17 Permanganater:

(b) 1456 kalciumpermanganat, 1490 kaliumpermanganat, 1503 natriumpermanganat, 1515 zinkpermanganat, 1482 permanganater, oorganiska, n.o.s., 3214 permanganater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Ammoniumpermanganat och blandningar av ett permanganat med ett ammoniumsalt får inte transporteras.

Anmärkningar: 2. Se även ämnesnummer 29.

18. Persulfater:

(c) 1444 ammoniumpersulfat, 1492 kaliumpersulfat,1505 natriumpersulfat, 3215 persulfater, oorganiska, n.o.s.,3216 persulfat, oorganisk vattenlösning, n.o.s.

19. Perkarbonater:

(c) 2467 natriumperkarbonater, 3217 perkarbonater, oorganiska, n.o.s.

Anmärkning: Natriumkarbonatperoxihydrat omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

2501

(forts.) 20. Lösningar av ammoniumnitrat:

2426 ammoniumnitrat, vätska, het koncentrerad lösning, med en koncentration över 80 % men högst 93 %, under förutsättning att:

1. pH-värdet, mätt i en 10 %-ig vattenlösning av det transporterade ämnet ligger mellan 5 och 7, och

2. lösningen varken innehåller mer än 0,2 % brännbara ämnen eller klorföreningar i sådan kvantitet att klorhalten överstiger 0,02 %.

Anmärkning: Vattenlösningar av ammoniumnitrat i koncentrationer av högst 80 %, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

21. Ammoniumnitrat och ammoniumnitrathaltiga gödselmedel ():

(c) 1942 ammoniumnitrat med högst 0,2 % brännbara ämnen (beräknat på alla ingående organiska ämnens kolinnehåll), fritt från andra tillsatta ämnen,

2067 ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, typ A1: enhetliga och stabila blandningar av ammoniumnitrat med ett i förhållande till ammoniumnitratet kemiskt inert oorganiskt ämne som innehåller minst 90 % ammoniumnitrat och högst 0,2 % brännbara ämnen (beräknat på alla ingående organiska ämnens kolinnehåll), eller blandningar med mer än 70 % men mindre än 90 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % brännbara ämnen,

2068 ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, typ A2: enhetliga och stabila blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat och/eller dolomit, med mer än 80 % men mindre än 90 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % brännbara ämnen,

2069 ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, typ A3: enhetliga och stabila blandningar av ammoniumnitrat med ammoniumsulfat med mer än 45 % men högst 70 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % brännbara ämnen,

2070 ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, typ A4: enhetliga och stabila blandningar (sammansatt gödselmedel) av typ kväve/fosfor eller kväve/kalium eller fullgödsel av typ kväve/fosfor/kalium, med mer än 70 % men mindre än 90 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % brännbara ämnen

Anmärkningar: 1. Ammoniumnitrat med mer än 0.2 % brännbara ämnen (beräknat på alla ingående organiska ämnens kolinnehåll) får transporteras endast om det utgör ett ämne/föremål av klass 1.

Anmärkningar: 2. Vid bestämning av ammoniumnitrathalten skall den mängd nitratjoner för vilken finns en ekvivalent mängd ammoniumjoner, anses som ammoniumnitrat.

Anmärkningar: 3. Gödselmedel med ett innehåll av ammoniumnitrat eller av brännbara ämnen som överstiger de värden som anges får transporteras endast på de villkor som gäller för klass 1 (se även anmärkning 5).

Anmärkningar: 4. Gödselmedel med ett innehåll av ammoniumnitrat som ligger under de värden som anges omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 5. Ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, enhetliga och stabila blandningar av typ kväve/fosfor eller kväve/kalium eller fullgödsel av typ kväve/fosfor /kalium där överskottet av nitratjoner över ammoniumjoner (omräknade till kaliumnitrat) är mindre än 10 %, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv under förutsättning att:

Anmärkningar: 5. a) innehållet av ammoniumnitrat inte överstiger 70 % och att mängden brännbara ämnen är högst 0,4 %, eller

Anmärkningar: 5. b) innehållet av ammoniumnitrat inte överstiger 45 % oavsett mängden brännbara ämnen.

2501

(forts.) 22. Nitrater (med undantag av ämnen av ämnesnummer 20, 21 och 29):

(b) 1493 silvernitrat, 1514 zinknitrat, 1477 nitrater, oorganiska, n.o.s., 3218 nitrater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

(c) 1438 aluminiumnitrat, 1451 cesiumnitrat, 1454 kalciumnitrat, 1465 didymiumnitrat, 1466 järn(III)nitrat, 1467 guanidinnitrat, 1474 magnesiumnitrat, 1486 kaliumnitrat, 1498 natriumnitrat, 1499 natriumnitrat och kaliumnitrat, blandningar, 1507 strontiumnitrat, 2720 kromnitrat, 2722 litiumnitrat, 2724 mangannitrat, 2725 nickelnitrat, 2728 zirkoniumnitrat, 1477 nitrater, oorganiska, n.o.s., 3218 nitrater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 1625 kvicksilver(II)nitrat, 1627 kvicksilver(I)nitrat och 2727 talliumnitrat är ämnen av klass 6.1 [se marginalnummer 2601, ämnesnummer 52(b) och 68 (b)]. 2976 toriumnitrat, fast, 2980 uranylnitrathexahydrat, lösning, och 2981 uranylnitrat, fast, är ämnen av klass 7 (se marginalnummer 2704, förteckning 5, 6, 9, 10, 11 och 13).

Anmärkningar: 2. Handelskvalitet av kalciumnitrathaltigt gödselmedel bestående huvudsakligen av ett dubbelsalt (kalciumnitrat och ammoniumnitrat) och innehållande högst 10 % ammoniumnitrat med minst 12 % kristallvatten, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

23. Nitriter:

(b) 1488 kaliumnitrit, 1512 zinkammoniumnitrit, 2627 nitriter, oorganiska, n.o.s., 3219 nitriter, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

(c) 1500 natriumnitrit, 2726 nickelnitrit, 3219 nitriter, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Ammoniumnitrit och blandningar av en oorganisk nitrit med ett ammoniumsalt, får inte transporteras.

Anmärkningar: 2. Zinkammoniumnitrit är inte tillåtet för sjötransport.

24. Blandningar av nitrater och nitriter av ämnesnummer 22 och 23.

(b) 1487 kaliumnitrat och natriumnitrit, blandning.

Anmärkning: Blandningar med ett ammoniumsalt får inte transporteras.

25. Peroxider och superoxider:

(a) 1491 kaliumperoxid, 1504 natriumperoxid, 2466 kaliumsuperoxid, 2547 natriumsuperoxid

(b) 1457 kalciumperoxid, 1472 litiumperoxid, 1476 magnesiumperoxid, 1509 strontiumperoxid, 1516 zinkperoxid, 1483 peroxider, oorganiska, n.o.s.

Anmärkning: Se även ämnesnummer 29.

26. Klorisocyanursyror och salter därav:

(b) 2465 diklorisocyanursyra, torr, eller 2465 diklorisocyanursyrasalter, 2468 triklorisocyanursyra, torr.

Anmärkning: Det dihydratiserade natriumsaltet av diklorisocyanursyra (diklorisocyanur-syra-2-hydrat natriumsalt) omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

27. Fasta oxiderande ämnen, ej giftiga och ej frätande samt blandningar innehållande fasta oxiderande ämnen, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 1479 oxiderande ämne, fast, n.o.s.

(b) 1439 ammoniumdikromat, 3247 natriumperoxoborat, vattenfri, 1479 oxiderande ämne, fast, n.o.s.

(c) 1479 oxiderande ämne, fast, n.o.s.

2501

(forts.) 28. Vattenlösningar av fasta oxiderande ämnen, ej giftiga och ej frätande samt vattenlösningar av blandningar innehållande fasta oxiderande ämnen, ej giftiga och ej frätande (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(b) 3139 oxiderande vätska, n.o.s.

(c) 3139 oxiderande vätska, n.o.s.

29. Fasta oxiderande ämnen, giftiga, samt blandningar innehållande fasta oxiderande ämnen, giftiga, (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 3087 oxiderande ämne, fast, giftigt, n.o.s.

(b) 1445 bariumklorat, 1446 bariumnitrat, 1447 bariumperklorat, 1448 bariumpermanganat, 1449 bariumperoxid, 1469 blynitrat,1470 blyperklorat, 2464 berylliumnitrat, 2573 talliumklorat, 2719 bariumbromat, 2741 bariumhypoklorit med mer än 22 % aktivt klor, 3087 oxiderande fast ämne, giftigt, n.o.s.

(c) 1872 blydioxid, 3087 oxiderande fast ämne, giftigt, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

30. Vattenlösningar av fasta oxiderande ämnen, giftiga, samt vattenlösningar av blandningar innehållande fasta oxiderande ämnen, giftiga, (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 3099 oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

(b) 3099 oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

(c) 3099 oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Anmärkning: För giftighetskriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2600 (1).

31. Fasta oxiderande ämnen, frätande, samt blandningar innehållande fasta oxiderande ämnen, frätande, (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 3085 oxiderande ämne, fast, frätande, n.o.s.

(b) 1463 kromtrioxid, vattenfri (fast kromsyra), 3085 oxiderande ämne, fast, frätande, n.o.s.

(c) 1511 ureaväteperoxid, 3085 oxiderande ämne, fast, frätande, n.o.s.

Anmärkningar: 1. För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

Anmärkningar: 2. 1755 kromsyralösning är ämne av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 17 (b) eller (c)].

32. Vattenlösningar av fasta oxiderande ämnen, frätande, samt vattenlösningar av blandningar innehållande fasta oxiderande ämnen, frätande, (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras under andra samlingsrubriker:

(a) 3098 oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

(b) 3098 oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

(c) 3098 oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Anmärkning: För frätkriterier, se fotnot 1 till marginalnummer 2800 (1).

C. Tömda emballage

Anmärkning: Tömda emballage med utvändigt vidhäftande återstoder av sitt tidigare innehåll, får inte transporteras.

41. Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar, samt fordon för bulktransport och småcontainrar för bulkgods, som innehållit ämnen av klass 5.1.

2501a Ämnen vid de olika ämnesnumren som transporteras enligt följande villkor, omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

a) Ämnen av (a) vid varje ämnesnummer, omfattas inte av detta marginalnummer.

b) Ämnen av (b) vid ett ämnesnummer:

- flytande ämnen i kvantiteter om högst 500 ml per inneremballage,

- fasta ämnen i kvantiteter om högst 500 g per inneremballage.

c) Ämnen av (c) vid ett ämnesnummer:

- flytande ämnen i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage,

- fasta ämnen i kvantiteter om högst 1 kg per inneremballage.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538. Ett kolli får väga högst 30 kg.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1) och (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2502 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2503 eller 2504 särskilda krav för vissa ämnen gäller dock dessa.

(2) Småbulkbehållare (IBC) skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(3) I enlighet med kraven i marginalnummer 2500(3) och 3511(2) eller 3611(2) skall följande förpackningar användas:

- emballage av förpackningsgrupp I, märkta med bokstaven "X", för starkt oxiderande ämnen, klassificerade under (a) i varje ämnesnummer,

- emballage av förpackningsgrupp II eller I, märkta med bokstaven "Y" eller "X", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II, märkta med bokstaven "Y", för oxiderande ämnen klassificerade under (b) i varje ämnesnummer,

- emballage av förpackningsgrupp III, II eller I, märkta med bokstaven "Z", "Y" eller "X", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp III eller II, märkta med bokstaven "Z" eller "Y", för svagt oxiderande ämnen klassificerade under (c) i varje ämnesnummer.

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen ur klass 5.1 i tankfordon, avmonterbara tankar eller tankcontainrar, eller transport i bulk, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2503 (1) Ämnen av ämnesnummer 1(a) skall förpackas i:

a) aluminiumfat - av aluminium med minst 99,5 % renhet - med fast topp, enligt marginalnummer 3521, eller i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520 - av specialstål som inte har benägenhet att sönderdela väteperoxiden;

b) kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med innerförpackningar av glas, plast eller metall som inte har benägenhet att orsaka söderdelning av väteperoxiden. En innerförpackning av glas eller plast får inte rymma mer än 2 liter, en innerförpackning av metall får inte rymma mer än 5 liter.

2503

(forts.) Emballagen skall vara försedda med luftningsanordning enligt marginalnummer 3500 (8). Emballagen skall överensstämma med en konstruktionstyp som har provats och typgodkänts i enlighet med Bihang A.5 för förpackningsgrupp I.

(2) Förpackningar får inte fyllas till mer än 90 % av sin rymd.

(3) Ett kolli får inte väga mer än 125 kg.

2504 Ämnen av ämnesnummer 5 skall förpackas i flaskor med största rymd av 150 liter eller i kärl med en största rymd av 1000 liter (t ex cylindriska behållare med rullningsskenor eller sfäriska behållare), gjorda av kolstål eller lämpligt legerat stål.

a) Kärlen skall uppfylla relevanta krav i klass 2 [se marginalnummer 2211 och 2213 (1) och (2)]. Kärlen skall var konstruerade för ett beräkningstryck av lägst 2,1 MPa (21 bar) överstryck. Väggtjockleken i kärlen får emellertid inte understiga 3 mm. Innan kärlen tas i drift första gången skall kärlen underkastas en vätsketryckprovning vid ett övertryck av lägst 1 MPa (10 bar). Detta prov skall upprepas vart åttonde år och då åtföljas av en invändig besiktning samt en kontroll av utrustning. Kärlen skall dessutom besiktigas - med hjälp av lämplig metod t ex ultraljud - vartannat år med avseende på korrosionskador. För ovannämnda provningar och besiktningar skall relevanta betämmelser i klass 2 tillämpas ( se marginalnummer 2215 och 2216 ).

b) Kärlen får inte fyllas till mer än 90 % av sin rymd.

c) Följande uppgifter skall vara anbringade på kärlen på ett synbart och hållbart sätt:

- tillverkarens namn eller symbol och kärlets tillverkningsnummer,

- ämnesbeskrivning i enlighet med marginalnummer 2501, ämnesnummer 5,

- kärlets taravikt samt största tillåtna vikt hos kärlet i fyllt tillstånd,

- datum ( månad, år) för första samt senast utförda provning;

- besiktningsmannens kontrollstämpel;

2505 Lösningar av ammoniumnitrat av ämnesnummer 20 får endast transporteras i tankfordon, avmonterbara tankar (bihang B.1a) eller i tankcontainrar (bihang B.1b).

2506 (1) Ämnen klassificerade under (a), med undantag av ämnen av 1 (a), skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med fast topp enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

d) i fat av plast med fast topp med en största rymd av 60 liter eller i dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage med inneremballage av glas, plast eller metall enligt marginalnummer 3538.

(2) Perklorsyra av ämnesnummer 3 (a) får även förpackas i kompositemballage (glas) enligt marginalnummer 3539.

(3) Fasta ämnen, enligt definitionen vid marginalnummer 2500 (10) får även förpackas i:

a) fat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520 för fat av stål, enligt 3521 för fat av aluminium, enligt 3523 för fat av plywood, enligt 3525 för fiberfat, enligt 3526 för fat av plast, eller i dunkar med avtagbart lock enligt 3522 för dunkar av stål eller 3526 för dunkar av plast, om så behövs, en eller fler dammtäta innersäckar,

b) kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, med en eller fler dammtäta innersäckar.

2507 (1) Ämnen klassificerade under (b) vid de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

i) i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624,

j) i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625, med undantag av typerna 11HZ2 och 31HZ2.

j) Anmärkning till a) , b), c) och d): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock avsedda för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s, eller avsedda för fasta ämnen (se marginalnummer 3512, 3553, 3554 och 3560).

(2) Fasta ämnen enligt definitionen vid marginalnummer 2500 (10) får även förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller i fiberfat enligt marginalnummer 3525, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i dammtäta säckar enligt marginalnummer 3533 för säckar av textil, enligt marginalnummer 3534 för säckar av plastväv, enligt marginalnummer 3535 för säckar av plastfolie, enligt marginalnummer 3536 för säckar av vattenbeständig papp, under förutsättning att säckarna utgör en komplett last eller transporteras säkrade på pallar,

c) i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag av typerna 13H1, 13L1 och 13M1, förutsatt att transport sker som komplett last.

2508 (1) Ämnen klassificerade under (c) vid de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i tunnplåtsemballage enligt marginalnummer 3540,

2508

(forts.) i) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

j) i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624,

k) i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625, med undantag av behållare av typerna 11HZ2 och 31HZ2.

Anmärkning till a) , b), c), d) och h): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock avsedda för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s, eller avsedda för fasta ämnen (se marginalnummer 3512, 3552, 3554 och 3560).

(2) Fasta ämnen, enligt definitionen i marginalnummer 2500 (10), får även förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller i fiberfat enligt marginalnummer 3525, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i dammtäta säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av plastväv enligt 3534, av plastfolie enligt 3535, av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536,

c) i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag av typerna 13H1, 13L1 och 13M1. Ämnen av ämnesnummer 21 och 22(c) får transporteras i alla typer av storsäckar enligt marginalnummer 3623.

2509 Emballage eller småbulkbehållare som innehåller ämnen av ämnesnummer 1 (b) eller 1 (c) skall vara försedda med en luftningsanordning enligt marginalnummer 3500 (8) respektive 3601 (6).

2510

3. Samemballering

2511 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av de olika ämnesnumren i denna klass, i kvantiteter om högst 3 liter per kärl för vätskor respektive 5 kg per kärl för fasta ämnen, får samemballeras - i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 - med varandra eller med gods som ej omfattas av bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B. Detta under förutsättning att de olika ämnena inte reagerar farligt med varandra.

(3) Om inte annat särskilt föreskrivs i (7) nedan, får ämnen ur klass 5.1, i kvantiteter ej överstigande 3 liter per kärl för vätskor och/eller 5 kg per kärl för fasta ämnen, samemballeras med ämnen eller föremål ur andra klasser - förutsatt att sådan sameballering är tillåten i respektive klass - och/eller med gods som ej omfattas av bestämmelserna i detta direktiv. De samemballerade ämnena får ej reagera farligt med varandra. Samemballeringen skall ske i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(4) Följande skall anses vara farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark värme,

b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

2511

(forts.) (5) Bestämmelserna i marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2502 skall iakttas.

(6) Ett kolli får inte väga mer än 100 kg då trä- eller papplådor används.

(7) För ämnen av ämnesnummer 1(a), 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16(b), 17, 25 och 27-32 liksom ämnen klassificerade under (a) vid de övriga ämnesnumren är sameballering inte tillåten. För perklorsyra med mer än 50 % syra, av ämnesnummer 3 (a), är emellertid samemballering med perklorsyra av klass 8, marginalnummer 2801, ämnesnummer 4 (b), tillåten.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2512 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen av klass 5.1 skall förses med etikett nr 5.1.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnummer 2, 5, 29 och 30 skall dessutom förses med etikett nr 6.1. Kollin med ämnen av ämnesnummer 1 (a), 1 (b), 3 (a), 5, 31 och 32 skall dessutom förses med etikett nr 8.

(4) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(5) Kollin med flytande ämnen i kärl vars förslutningsanordningar ej är synliga utifrån, samt kollin som innehåller kärl med luftningsanordningar eller kärl med luftningsanordningar men utan ytteremballage skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2513 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2514 Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med något av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2501.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en n.o.s.-benämning skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer och n.o.s.-benämning följt av kemiskt eller tekniskt namn. ()

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 5.1, 11 (b), ADR".

Transporteras restprodukter [se marg 2000 (5)] skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukt som innehåller ....", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8), angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukt, jord som innehåller 1513 zinkklorat, 5.1, 11 (b), ADR."

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i detta direktiv är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelar som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna.

2514

(forts.) När det farliga godsets benämning inte kan hänföras till bestämmelserna i denna klass enligt marginalnummer 2500 (9) får avsändaren i godsdeklarationen intyga: "Ej ämne av klass 5.1."

För lösningar och blandningar som endast innehåller ett ämne som omfattas av detta direktiv, skall ordet lösning eller blandning läggas till i godsdeklarationen [se marginalnummer 2002 (8) (a)].

Om ett fast ämne transporteras i smält tillstånd, skall detta särskilt framgå av godsdeklarationen genom att ordet "smält" läggs till, såvida detta inte framgår av ämnets namn.

2515-

2521

C. Tömda emballage

2522 (1) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 41 skall vara förslutna på samma sätt och vara lika täta som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 41 skall etiketteras som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 41, t ex "Tömt emballage, 5.1, 41, ADR".

Transporteras tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar, tank-containrar och småcontainrar skall godsbeskrivningen kompletteras med tillägget "senaste last" tillsammans med namn och ämnesnummer av senaste last, t ex "Senaste last: 2015 väteperoxid, 1 (a)".

2523-

2549

KLASS 5.2

ORGANISKA PEROXIDER

1. Ämnesförteckning

2550 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 5.2, omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2551 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av villkoren vid marginalnummer 2550 (4) - 2567 och av bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B. Dessa anses som direktivämnen och -föremål ().

Anmärkning: För klassificering av lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter), se även marginalnummer 2002 (8).

(2) Organiska peroxider och beredningar av organiska peroxider anses inte vara ämnen av klass 5.2 om:

- de innehåller högst 1.0 % aktivt syre från de organiska peroxiderna då väteperoxidhalten är högst 1.0 %,

- de innehåller högst 0.5 % aktivt syre från de organiska peroxiderna då väteperoxidhalten är över 1.0 % men högst 7.0 %, eller

- provningar har visat att de är av typ G [se marginalnummer 2550 (6)].

Anmärkning:

Halten aktivt syre ( %) i en organisk peroxidberedning ges av formeln 16 x Ó (ni x ci/mi) där

ni = antal persyregrupper per organisk peroxidmolekyl i

ci = koncentration (vikt- %) av organisk peroxid i

mi = molekylvikt av organisk peroxid i.

2550

(forts.) (3) Följande organiska peroxider får inte transporteras enligt bestämmelserna i klass 5.2:

- organiska peroxider typ A [se bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(a)].

Definition

(4) Klass 5.2 täcker organiska ämnen som innehåller den tvåvärda -O-O-strukturen och som kan anses som derivat av väteperoxid, där ena eller båda väteatomerna har ersatts av organiska radikaler.

Egenskaper

(5) Organiska peroxider är termiskt instabila ämnen som kan genomgå exotermt självaccelererande sönderfall vid normala eller förhöjda temperaturer. Sönderfallet kan initieras av värme, kontakt med föroreningar (t ex syror, tungmetallföreningar, aminer), friktion eller stötar. Sönderfallshastigheten ökar med temperaturen och varierar med beredningen av den organiska peroxiden. Sönderfall kan leda till utveckling av hälsofarliga eller brandfarliga gaser eller ångor. Vissa organiska peroxider kan sönderfalla explosionsartat, särskilt om de är inneslutna. Dessa egenskaper kan modifieras genom tillsats av spädmedel eller genom användning av lämpliga emballage. Många organiska peroxider brinner kraftigt. Redan efter kortvarig kontakt orsakar vissa organiska peroxider allvarlig frätskada på hornhinna och hud.

Klassificering av organiska peroxider

(6) Organiska peroxider klassificeras i sju typer beroende på farlighetsgrad. Dessa typer av organiska peroxider omfattar typ A, som inte är tillåten för transport i den förpackning i vilken den är provad, till typ G, som inte omfattas av bestämmelserna i klass 5.2 [se marginalnummer 2561 (5)]. Klassificering av typ B till F är direkt relaterad till maximalt tillåten ämneskvantitet i ett emballage.

(7) Organiska peroxider och beredningar av organiska peroxider som är uppräknade vid marginalnummer 2551 hänförs till samlingsrubriker:

- Ämnesnummer 1 - 20, FN-nummer 3101 - 3120.

Samlingsrubriken anger:

- organisk peroxid av typ B till F, se marginalnummer 2550 (6),

- aggregationstillstånd (flytande/fast), se marginalnummer 2553 (1), samt

- temperaturkontroll (då det fordras), se marginalnummer 2550 (16) - (19).

Blandningar av dessa beredningar får klassificeras på samma sätt som den farligaste ingående komponenten och transporteras enligt de villkor som gäller för den organiska peroxiden. Eftersom två stabila komponenter kan bilda en termiskt mindre stabil blandning, skall den självaccelererande sönderfallstemperaturen (SADT) fastställas och, om nödvändigt, kontroll- och nödtemperaturen erhållas från SADT i enlighet med marginalnummer 2550 (17).

(8) Klassificering av organiska peroxider, beredningar eller blandningar av organiska peroxider som inte är uppräknade vid marginalnummer 2551 samt hänförande till en samlingsrubrik, skall utföras av behörig myndighet i ursprungslandet.

(9) Prov av organiska peroxider eller beredningar av organiska peroxider som inte är uppräknade vid marginalnummer 2551, för vilka fullständiga provningsresultat inte är tillgängliga och som skall transporteras för vidare provning eller utvärdering, skall hänföras till lämplig benämning för organiska peroxider typ C under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

- tillgänglig information indikerar att provet inte är farligare än organiska peroxider typ B,

- provet är förpackat enligt förpackningsmetod OP2A eller OP2B i en kvantitet av högst 10 kg,

- tillgänglig information indikerar att kontrolltemperaturen i förekommande fall är tillräckligt låg för att förhindra farligt sönderfall och tillräckligt hög för att förhindra farlig fasseparation.

2550

(forts.) Flegmatisering av organiska peroxider

(10) För att få en betryggande säkerhet under transport, flegmatiseras ofta organiska peroxider med organiska flytande eller fasta ämnen, oorganiska fasta ämnen eller vatten. Då en procentsats av ett ämne föreskrivs, menas viktprocent avrundat till närmaste heltal. Flegmatiseringen skall vara sådan att den organiska peroxiden inte koncentreras i farlig utsträckning om spill skulle uppstå.

(11) Om inget annat sägs för den enskilda organiska peroxidberedningen, skall följande definition(er) gälla för spädmedel som används för flegmatisering:

- spädmedel typ A är organiska vätskor med kokpunkt lägst 150 °C, som är förenliga med den organiska peroxiden. Spädmedel typ A får användas för flegmatisering av alla organiska peroxider;

- spädmedel typ B är organiska vätskor med kokpunkt under 150 °C men lägst 60 °C och flampunkt lägst 5 °C, som är förenliga med den organiska peroxiden.

Spädmedel typ B får bara användas för flegmatisering av organiska peroxider som kräver temperaturkontroll. Vätskans kokpunkt skall vara minst 50 °C högre än den organiska peroxidens kontrolltemperatur.

(12) Andra spädmedel än typ A eller B får tillsättas organiska peroxidberedningar enligt marginalnummer 2551, förutsatt att de är förenliga och inte ändrar klassificeringen.

(13) Vatten får bara användas för flegmatisering, om "vatten" eller "stabil dispersion i vatten" nämns vid den organiska peroxiden vid marginalnummer 2551 eller i beslut av behörig myndighet enligt 2550 (8). Prov av organiska peroxider eller beredningar av organiska peroxider som inte är uppräknade i marginalnummer 2551 får också flegmatiseras med vatten förutsatt att fordringarna i 2550 (9) är uppfyllda.

(14) Organiska och oorganiska fasta ämnen får användas för flegmatisering av organiska peroxider förutsatt att de är förenliga.

(15) Vätskor och fasta ämnen som inte har någon skadlig inverkan på den organiska peroxidberedningens termiska stabilitet och farotyp benämns förenliga.

Bestämmelser för temperaturkontroll

(16) Vissa organiska peroxider får endast transporteras under temperaturkontrollerade betingelser. Kontrolltemperaturen är den högsta temperatur vid vilken den organiska peroxiden kan transporteras på ett säkert sätt. Det antas att temperaturen i ett kollis omedelbara omgivning under transporten bara överskrider 55 °C under en relativt kort tid inom en 24 timmarsperiod. I händelse av att kontrolltemperaturen överskrids, kan det vara nödvändigt att vidta nödåtgärder. Nödtemperaturen är den temperatur vid vilken sådana åtgärder skall vidtas.

(17) Kontrolltemperatur och nödtemperatur erhålls från den självaccelererande sönderfallstemperaturen (SADT), som definieras som den lägsta temperatur vid vilken självaccelererande sönderfall kan ske av ett ämne i den förpackning som används under transport (se tabell 1). SADT skall fastställas och ligga till grund för beslut om ämnet skall transporteras under temperaturkontrollerade betingelser. Bestämmelser för fastställandet av SAD ges i bihang A.1, marginalnummer 3103.

>Plats för tabell>

2550

(forts.) (18) Följande organiska peroxider skall transporteras under temperaturkontrollerade betingelser:

- organiska peroxider typ B och C med SADT ≤ 50 °C,

- organiska peroxider typ D som uppvisar häftig eller måttlig effekt vid uppvärmning under inneslutning med SADT ≤ 50 °C, eller som uppvisar låg eller ingen effekt vid uppvärmning under inneslutning med SADT ≤ 45 °C,

- organiska peroxider typ E och F med SADT ≤ 45 °C.

Anmärkning: Bestämmelser för fastställandet av effekterna vid uppvärmning under inneslutning ges i bihang A.1, marginalnummer 3103.

(19) Kontrolltemperatur och nödtemperatur anges i förekommande fall vid marginalnummer 2551. Temperaturen under transport får vara lägre än kontrolltemperaturen, men skall väljas så att farlig fasseparation undviks.

2551 A. Organiska peroxider som inte kräver temperaturkontroll

1. b) 3101 organisk peroxid typ B, flytande, såsom:

>Plats för tabell>

2. b) 3102 organisk peroxid typ B, fast, såsom:

>Plats för tabell>

2551

(forts.) 3. b) 3103 organisk peroxid typ C, flytande, såsom:

>Plats för tabell>

4. b) 3104 organisk peroxid typ C, såsom:

>Plats för tabell>

5. b) 3105 organisk peroxid typ D, flytande, såsom:

>Plats för tabell>

6. b) 3106 organisk peroxid typ D, fast, såsom:

>Plats för tabell>

7. b) 3107 organisk peroxid typ E, flytande, såsom:

>Plats för tabell>

8. b) 3108 organisk peroxid typ E, fast, såsom:

>Plats för tabell>

2551

(forts.) 9. b) 3109 organisk peroxid typ F, flytande, såsom:

>Plats för tabell>

10. b) 3110 organisk peroxid typ F, fast, såsom:

>Plats för tabell>

B. Organiska peroxider som kräver temperaturkontroll

Anmärkning: Ämnen av ämnesnummer 11-20 är organiska peroxider som lätt sönderfaller vid normala temperaturer och som därför endast får transporteras under tillräcklig kylning. För dessa organiska peroxider får den högsta temperaturen under tarnsporten inte överskrida den angivna kontrolltemperaturen.

11. b) 3111 organisk peroxid typ B, flytande, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

12. b) 3112 organisk peroxid typ B, fast, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

2551

(forts.) 13. b) 3113 organisk peroxid typ C, flytande temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

14. b) 3114 organisk peroxid typ C, fast, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

15 (b) 3115 organisk peroxid typ D, flytande, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

16 (b) 3116 organisk peroxid typ D, fast, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

17 (b) 3117 organisk peroxid typ E, flytande, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

2551

(forts.) 18 (b) 3118 organisk peroxid typ E, fast, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

19 (b) 3119 organisk peroxid typ F, flytande, temperaturkontrollerad, såsom:

>Plats för tabell>

20 (b) 3120 organisk peroxid typ F, fast, temperaturkontrollerad

Inga organiska peroxider finns för närvarande under detta ämnesnummer.

C. Tömda emballage

31. Tömda ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar, som innehållit ämnen av klass 5.2.

2551a Test- eller reparationssatser eller andra föremål innehållande små mängder av nedanstående ämnen, som transporteras enligt följande villkor, omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

a) flytande ämnen av ämnesnummer 1, 3, 5, 7 eller 9 i kvantiteter om högst 25 ml per inneremballage,

b) fasta ämnen av ämnesnummer 2, 4, 6, 8 eller 10 i kvantiteter om högst 100 g per inneremballage.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538. Ett kolli får väga högst 30 kg. Dessa ämneskvantiteter får samemballeras med andra ämnen eller föremål förutsatt att de inte reagerar farligt med varandra vid eventuellt läckage.

Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark värme

b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser

2551a

(forts.) c) bildande av frätande vätskor

d) bildande av instabila ämnen

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1) och (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2552 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5 och vara så konstruerade att inget material som är i kontakt med innehållet kan påverka det på ett farligt sätt. Fyllnadsgraden får inte överstiga 93 %. För kombinationsförpackningar får inte det stötdämpande materialet vare sig vara lättantändligt eller orsaka att peroxiderna sönderdelas om läckage uppstår.

(2) Småbulkbehållare (IBC) skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(3) I enlighet med kraven i marginalnummer 3511(2) och 3611(2) skall emballage av förpackningsgrupp II eller I märkta med bokstaven "Y" eller "X" eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II, märkta med bokstaven "Y" användas. Däremot får metallemballage av förpackningsgrupp I inte användas.

Anmärkning: För transport av ämnen ur klass 5.2 i tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2553 (1) Förpackningsmetoderna för ämnen i klass 5.2 är förtecknade i tabell 2 och där med beteckningarna OP1A till OP8A för vätskor och OP1B till OP8B för fasta ämnen. Trögflytande ämnen med en avrinningstid överstigande 10 minuter från en DIN-bägare med 4 mm diameters öppning vid en temperatur av 20 °C (motsvarande en avrinningstid över 690 s vid 20 °C från en Ford-bägare 4, eller en viskositet över 2 680 mm2/s) betraktas som fasta.

(2) Ämnen och föremål skall förpackas så som anges i marginalnummer 2551 och i detalj enligt Tabell 2(A) eller 2(B). En förpackningsmetod för en mindre förpackning (dvs med ett lägre OP-nummer) får användas, medan däremot en förpackningsmetod för en större förpackning (dvs med ett högre OP-nummer) inte är tillåten.

(3) Emballage märkta med etikett nummer 01 skall uppfylla bestämmelserna i marginalnummer 2102 (4) och (6).

(4) Behållare och IBCer innehållande ämnen av ämnesnummer 1 (b), 3 (b), 5 (b), 7 (b), 9 (b), 11 (b), 13 (b), 15 (b), 17 (b) eller 19 (b), vilka avger små mängder gas, skall vara försedda med en luftningsanordning, i enlighet med marginalnummer 3500 (8) eller 3601 (6).

2554 (1) För organiska peroxider eller beredningar därav vilka inte nämns i marginalnummer 2551 skall lämplig förpackningsmetod väljas enligt följande:

(a) organiska peroxider typ B:

Ämnen och föremål anvisas till förpackningsmetod OP5A eller OP5B förutsatt att de uppfyller kriterierna i bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(b) i ett av de angivna emballagen. Om den organiska peroxiden endast kan uppfylla dessa kriterier för ett mindre emballage än de som nämns i förpackningsmetoderna OP5A eller OP5B (dvs ett av de emballage som nämns i förpackningsmetoderna OP1A till OP4A eller OP1B till OP4B) skall motsvarande förpackningsmetod med lägre OP-nummer användas.

2554

(forts.) (b) organiska peroxider typ C:

Ämnen och föremål anvisas till förpackningsmetod OP6A eller OP6B förutsatt att de uppfyller kriterierna i bihang A.1 marginalnummer 3104 (2)(c) i ett av de angivna emballagen. Om den organiska peroxiden endast kan uppfylla dessa kriterier för ett mindre emballage än de som nämns i förpackningsmetoderna OP6A eller OP6B skall motsvarande förpackningsmetod med lägre OP-nummer användas.

(c) organiska peroxider typ D:

Förpackningsmetod OP7A eller OP7B skall användas.

(d) organiska peroxider typ E:

Förpackningsmetod OP8A eller OP8B skall användas.

(e) organiska peroxider typ F:

Förpackningsmetod OP8A eller OP8B skall användas.

>Plats för tabell>

2554

(forts.) >Plats för tabell>

2555 (1) Ämnen av ämnesnummer 9 (b), 10 (b), 19 (b) och 20 (b) får förpackas i småbulkbehållare enligt de villkor som ställs av behörig myndighet i ursprungslandet om den behöriga myndigheten, på grundval av provningar, anser att transporten är säker. Provningarna måste minst innehålla följande:

- Kontroll av att den organiska peroxiden uppfyller de principer för klassificering som ges i bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(f).

- Att kontrollera förenligheten med samtliga material som under transporten normalt kan komma i kontakt med ämnet.

- Att utifrån SADT bestämma eventuell kontrolltemperatur och nödtemperatur i samband med transport av ämnet i småbulkbehållare.

- Att, om det är tillämpligt, konstruera nödhjälpsanordningar, och

- Att bestämma om någon speciell utrustning är nödvändig.

2555

(forts.) (2) Följande organiska peroxider typ F får förpackas i småbulkbehållare av typerna nedan, utan att behöva uppfylla villkoren i (1) ovan:

>Plats för tabell>

(3) För att undvika explosioner i metalliska småbulkbehållare eller i kompositsmåbulkbehållare med mantel helt i metall, skall säkerhetsanordningar konstrueras för utventilering av alla ångor och nedbrytningsprodukter som utvecklas under minst en timmes eldsvåda (emittans 110 kW/m2) eller självaccelererande sönderfall.

2556-

2557 3. Samemballering

2558 Ämnen av klass 5.2 får inte samemballeras med några andra ämnen eller föremål vare sig dessa är klassificerade som farligt gods eller inte.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2559 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen av klass 5.2 skall förses med etikett nr 5.2.

(3) Kollin med organiska peroxider av ämnesnr 1, 2, 11 och 12 skall dessutom förses med etikettnr 01, såvida inte behörig myndighet undantagit denna därför att den organiska peroxiden i denna förpackning inte uppvisat några explosiva egenskaper vid provning [se marginalnummer 2561 (4)].

(4) Är ett ämne mycket frätande eller frätande enligt kriterierna i klass 8 [se marginalnummer 2800 (1)] skall kollit dessutom förses med etikett nr 8. Detta anges i marginalnummer 2551 (tilläggsetikettering) eller när så fordras i de godkända transportvillkoren som avses vid marginalnummer 2550 (8).

(5) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

2559

(forts.) (6) Kollin som innehåller vätskor i behållare med utifrån ej synliga förslutningsanordningar eller ventilationsanordningar, liksom kollin utan ytteremballage med ventilationsanordningar, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2560 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2561 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2551 följt av det kemiska namnet (inom parentes).

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 3108, organisk peroxid typ E, fast, (dibensoylperoxid), 5.2, 8 (b), ADR".

Transporteras restprodukter [se marginalnummer 2000 (5)] skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukt som innehåller ....", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8), angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukt som innehåller 3107 organisk peroxid typ E, flytande, (peroxiättiksyra), 5.2, 7 (b), ADR". I allmänhet behöver inte fler än de två beståndsdelar som utgör den största faran anges.

(2) När ämnen och föremål transporteras enligt av behörig myndighet fastställda villkor (se marginalnummer 2550 (8), 2555 (1) och bihang B1a/B1b 21x 511), skall följande notering göras i godsdeklarationen: "Transport enligt marginalnummer 2561 (2)."

En kopia av behörig myndighets beslut med villkoren för transporten skall fästas vid godsdeklarationen.

(3) När ett prov av en organisk peroxid transporteras enligt marginalnummer 2550 (9) skall följande notering göras i godsdeklarationen: "Transport enligt marginalnummer 2561 (3)"

(4) När, efter tillstånd av behörig myndighet enligt marginalnummer 2559 (2), etikett nr 01 inte krävs, skall följande notering göras i godsdeklarationen: "Varningsetikett nr 01 krävs ej"

(5) När organisk peroxid typ G (se bihang A.1 marginalnummer 3104 (2) (g) transporteras får följande notering göras i godsdeklarationen: "Ej ämne av klass 5.2."

(6) För organisk peroxid som kräver temperaturkontroll under transporten skall följande notering göras i godsdeklarationen: "Kontrolltemperatur ... °C Nödtemperatur ... °C"

2562-

2566 C. Tömda emballage

2567 (1) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 31 skall vara förslutna på samma sätt och vara lufttäta i samma grad som om de vore fyllda.

2567

(forts.) (2) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 31 skall förses med samma varningsetiketter som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 31, t ex "Tömt emballage, 5.2, 31, ADR". Transporteras tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar skall godsbeskrivningen fullständigas med tillägget "senaste last" tillsammans med namn och ämnesnummer av senaste last, t ex "Senaste last: 3109 organisk peroxid typ F, flytande, (tert-butylhydroperoxid), 9 (b)".

2568-

2599 KLASS 6.1

GIFTIGA ÄMNEN

1. Ämnesförteckning

2600 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 6.1 omfattas de, som räknas upp vid marginalnummer 2601 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av villkoren vid marginalnummer 2600 (2) - 2622 och av bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B. De anses därmed som direktivämnen och -föremål.

Anmärkning: Beträffande de mängder av vid marginalnummer 2601 uppräknade ämnen, som inte omfattas av bestämmelserna i denna klass, denna bilaga eller bilaga B, se marginalnummer 2601a.

(2) Rubriken till klass 6.1 täcker de giftiga ämnen för vilka det av erfarenhet är känt eller av försök på djur framgår att de, efter engångstillförsel eller korttidsverkan av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring, kan vara hälsoskadliga eller leda till döden för människor.

Ämnen av klass 6.1 indelas enligt följande:

A. Ämnen med flampunkt under 23 °C, som är mycket giftiga vid inandning och som inte är ämnen av klass 3.

B. Organiska ämnen med flampunkt av lägst 23 °C eller icke brandfarliga organiska ämnen.

C. Organometalliska föreningar eller karbonyler.

D. Oorganiska ämnen, som vid kontakt med vatten (eller luftfuktighet), vattenlösningar, syror eller andra giftiga vattenreaktiva () ämnen kan utveckla giftiga gaser.

E. Andra oorganiska ämnen och metallsalter av oorganiska ämnen.

F. Ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel.

G. Ämnen avsedda för laboratorie- och försöksverksamhet samt för läkemedelsframställning och som inte nämns vid annat ämnesnummer i klass 6.1.

H. Tömda emballage.

(3) Ämnen och föremål av klass 6.1, marginalnummer 2601, med undantag av ämnen av ämnesnummer 1-5 skall placeras i en av följande grupper, betecknade med bokstäverna (a), (b) och (c), beroende på giftighetsgrad:

(a) mycket giftiga ämnen

(b) giftiga ämnen

(c) mindre giftiga ämnen

2600

(forts.) Ämnen, blandningar och lösningar, inklusive bekämpningsmedel av ämnesnummer 71-87, som inte uttyckligen nämns i ämnesförteckningen, skall placeras vid lämpligt ämnesnummer och bokstav enligt följande kriterier:

1. Vid bedömningen av giftighetsgraden skall hänsyn tas till förgiftningsolyckor med människor. Vidare skall beaktas vissa riskhöjande egenskaper hos de olika ämnena såsom flytande tillstånd, stor flyktighet, stor sannolikhet för upptag genom huden och särskilda biologiska verkningar.

2. Föreligger inte erfarenheter från människor skall giftighetsgraden fastställas med hänsyn till tillgänglig information från djurförsök enligt följande tabell:

>Plats för tabell>

2.1 När ett ämne har olika grader av giftighet vid två eller flera tillförselsätt skall klassificeringen grundas på det värde som anger den högsta giftighetsgraden.

2.2 Ämnen som svarar mot kriterierna för klass 8 och med en giftighet vid inandning av damm eller dimma (LC50) som placerar ämnet i förpackningsgrupp I skall hänföras till klass 6.1 om giftigheten vid förtäring eller hudabsorption är av sådan grad att den minst svarar mot placering i grupp (a) eller (b). I annat fall hänförs ämnet till klass 8 (se fotnot 1, marginalnummer 2800).

LD50-värde för akut giftighet vid förtäring

2.3 Den mängd av ett ämne som, administrerad till unga, vita vuxna råttor, hanar och honor, med största sannolikhet inom 14 dagar dödar hälften av råttorna i gruppen. Antalet råttor som underkastas försöket skall vara tillräckligt stort för att resultatet skall bli statistiskt signifikant. Försöket skall utföras enligt god farmakologisk sed. Resultatet anges i mg per kg kroppsvikt.

LD50-värde för akut giftighet vid hudkontakt

2.4 Den mängd av ett ämne som, vid kontinuerlig kontakt under 24 h på bar hud på kaniner, med största sannolikhet dödar hälften av djuren i gruppen inom 14 dagar. Antalet djur som underkastas försöket skall vara tillräckligt stort för att resultatet skall bli statistiskt signifikant. Försöket skall utföras enligt god farmakologisk sed. Resultatet anges i mg per kg kroppsvikt.

LC50-värde för akut giftighet vid inandning

2.5 Den koncentration av ånga, dimma eller damm som, när den kontinuerligt andas in under 1 h av en grupp vita, unga, vuxna råttor, hanar och honor, med största sannolikhet dödar hälften av djuren i gruppen inom 14 dagar. Om ämnet ges till djuren i form av damm eller dimma, skall diametern hos 90 % av partiklarna för vilka djuren utsätts under försöket, vara högst 10 ìm, förutsatt att det är sannolikt att en människa under transporten kan utsättas för en sådan koncentration. Resultatet anges i mg per liter luft för damm och dimma och i ml per m3 luft (ppm) för ånga.

2600

(forts.) 2.6 Kriterierna för ett ämnes giftighet vid inandning av dimma eller damm är baserade på LC50-värden vid exponering under 1 h. När sådana värden finns tillgängliga skall de användas. Om emellertid endast LC50-värden för exponering under 4 h för dimma eller damm finns tillgängliga kan dessa värden multipliceras med fyra och produkten användas i ovanstående kriterier, dvs [LC50 (4 h) × 4] anses likvärdigt med LC50 (1 h).

Giftighet vid inandning av ångor

3. Vätskor som avger giftiga ångor skall klassificeras i följande grupper där "V" är den mättande ångans koncentration uttryckt i ml/m3 luft (flyktighet) vid 20 °C och standard atmosfärstryck:

>Plats för tabell>

Kriterierna för ett ämnes giftighet vid inandning av ångor är baserade på LC50-värden vid exponering under 1 h och där sådana värden finns tillgängliga skall dessa användas. Om emellertid endast LC50-värden för exponering under 4 h för ångor finns tillgängliga kan dessa värden multipliceras med två och produkten användas i ovanstående tabell, d v s [LC50 (4 h) × 2] anses likvärdigt med LC50 (1 h).

Giftighet vid inandning

Gränslinjer för förpackningsgrupperna

>Hänvisning till film>

EJ FARLIG FOR TRANSPORT GRUPP (c) GRUPP (b) GRUPP (a)

FLYKTIGHET (ml/m3)

2600

(forts.) I denna figur presenteras kriterierna i grafisk form för att underlätta klassificeringen. Om ett ämne emellertid hamnar på eller nära en gräns mellan förpackningsgrupperna skall man alltid kontrollera resultat genom att använda siffervärden.

Blandningar av vätskor

4. Blandningar av vätskor som är giftiga vid inandning skall hänföras till farokategori enligt följande kriterier:

4.1 Om LC50-värdet är känt för varje giftigt ämne som ingår i blandningen, kan gruppen bestämmas enligt följande:

(a) beräkning av LC50 för blandningen:

LC50 (blandning) = 1

n

Ó

i=1 fi

LC50i

Där fi = molbråket för beståndsdelen "i" i blandningen LC50i = medelvärdet av dödlig koncentration för ingående bestånsdel "i", uttryckt i ml/m3.

(b) beräkning av flyktighet för varje beståndsdel i blandningen

Vi = Pi × 106

ml/m3

101,3

där pi = partialtrycket för bestånsdelen "i" uttryckt i kPa vid 20 °C och standard atmosfärstryck.

(c) beräkning av förhållandet mellan flyktighet och LC50:

R = n

Ó

i=1 Vi

LC50i

(d) det beräknade LC50-värdet (för blandningen) och R används sedan för att bestämma vilken grupp blandningen hör till:

Grupp (a) R ≥ 10 och LC50 (blandning) ≤ 1 000ml/m3

Grupp (b) R ≥ 1 och LC50 (blandning) ≤ 3 000 ml/m3 om blandningen inte uppfyller kriterierna enligt grupp (a)

Grupp (c) R ≥ 1/5 och LC50 (blandning) ≤ 5 000 ml/m3, om blandningen inte uppfyller kriterierna enligt grupp (a) eller (b)

4.2 Saknas uppgift om LC50-värde för de giftiga beståndsdelarna kan blandningen hänföras till en grupp baserad på följande förenklade tester för att få fram ett gränsvärde på giftigheten. Används dessa gränsvärdestester skall den grupp som utgör den största faran fastställas och vara avgörande för hur blandningen skall transporteras.

4.3 En blandning placeras i grupp (a) under förutsättning att den uppfyller följande båda kriterier:

(i) Ett prov av vätskeblandningen förångas och blandas med luft så att man får en testatmosfär med en koncentration av 1 000 ml ånga per m3 luft. Tio vita råttor (5 hanar och 5 honor) exponeras för denna testatmosfär under 1 timma och observeras därefter under 14 dagar. Om fem eller fler av djuren dör under observationsperioden på 14 dagar skall blandningen anses ha ett LC50-värde på 1 000 ml/m3 eller mindre.

(ii) Ett prov av ånga i jämvikt med vätskeblandningen blandas med 9 lika volymsdelar luft så att man får en testatmosfär. Tio vita råttor (5 hanar och 5 honor) exponeras för denna testatmosfär under 1 timme och observeras därefter under 14 dagar. Om fem eller fler av djuren dör under observationsperioden på 14 dagar skall blandningen antas ha en flyktighet som är lika med eller större än 10 gånger blandningens LC50-värde.

2600

(forts.) 4.4 En blandning placeras i grupp (b) under förutsättning att den uppfyller följande båda kriterier och att den inte uppfyller kriterierna för grupp (a):

(i) Ett prov av vätskeblandningen förångas och blandas med luft så att man får en testatmosfär med en koncentration av 3 000 ml ånga per m3 luft. Tio vita råttor (5 hanar och 5 honor) exponeras för denna testatmosfär under 1 h och observeras därefter under 14 dagar. Om fem eller flera av djuren dör under observationsperioden på 14 dagar skall blandningen anses ha ett LC50-värde på 3 000 ml/m3.

(ii) Ett prov av ånga i jämvikt med vätskeblandningen får utgöra testatmosfären. Tio vita råttor (5 hanar och 5 honor) exponeras för denna testatmosfär under 1 timma och observeras därefter under 14 dagar. Om fem eller fler av djuren dör under observationsperioden på 14 dagar skall blandningen anses ha en flyktighet som är lika med eller större än blandningens LC50-värde.

4.5 En blandning placeras i grupp (c) under förutsättning att den uppfyller följande båda kriterier och att den inte uppfyller kriterierna för grupp (a) eller (b):

(i) Ett prov av vätskeblandningen förångas och blandas med luft så att man får en testamosfär med en koncentration av 5 000 ml ånga per m3 luft. Tio råttor (5 hanar och 5 honor) exponeras för denna testatmosfär under 1 timma och observeras därefter under 14 dagar. Om fem eller fler av djuren dör under observationsperioden på 14 dagar skall blandningen anses ha ett LC50-värde lika med 5 000 ml/m3 eller mindre.

(ii) Ångkoncentrationen (flyktigheten) för vätskeblandningen mäts. Är ångkoncentrationen lika med eller större än 1 000 ml/m3 skall blandningen anses ha en flyktighet som är lika med eller större än 1/5 av LC50-blandningen.

(4) När ämnen av klass 6.1 på grund av tillsatser faller inom en annan farokategori än den i vilken ämnet nämns vid namn i marginalnummer 2601, skall dessa blandningar eller lösningar placeras under det ämnesnummer och den bokstav som de hör till baserat på deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: Beträffande klassificering av lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter), se även marginalnummer 2002 (8).

(5) Med utgångspunkt från kriterierna vid marginalnummer 2600 (3), kan det också fastställas om beskaffenheten av en lösning eller blandning som uttryckligen nämns eller som innehåller ett uttryckligen nämnt ämne, är sådan att lösningen eller blandningen inte omfattas av bestämmelserna för denna klass.

(6) Brandfarliga vätskor med en flampunkt under 23 °C, som är giftiga vid inandning, med undantag av ämnesnummer 1-10, är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 11-19).

(7) Brandfarliga vätskor,mindre giftiga, med en flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C, med undantag av ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel, är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301).

(8) Självupphettande ämnen, mindre giftiga, är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 2431).

(9) Vattenreaktiva ämnen, mindre giftiga, är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471).

(10) Oxiderande ämnen, mindre giftiga, är ämnen av klass 5.1 (se marginalnummer 2501).

(11) Ämnen som är mindre giftiga och mindre frätande är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801).

(12) Kemiskt instabila ämnen av klass 6.1 får transporteras endast om nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra att de sönderdelas eller polymeriserar under transport. Man skall därför försäkra sig om att kärl inte innehåller ämnen som underlättar sådana reaktioner.

2600

(forts.) (13) Ämnen och blandningar med en smältpunkt över 45 °C skall anses som fasta ämnen när det gäller förpackningsbestämmelserna vid marginalnummer 2606 (2), 2607 (4) och 2608 (3).

(14) Flampunkter som nämns nedan skall fastställas enligt bihang A.3.

A. Mycket giftiga ämnen med flampunkt under 23 °C som inte omfattas av klass 3

2601 1. Cyanväte, stabiliserad:

1051 cyanväte, stabiliserad, med högst 3 % vatten, 1614 cyanväte, stabiliserad, med högst 3 % vatten och absorberat av ett poröst, inert material.

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne [se marginalnummer 2603 (1)].

Anmärkningar: 2. Vattenfri cyanväte som inte uppfyller dessa villkor får inte transporteras.

Anmärkningar: 3. Cyanväte (cyanvätesyra) som innehåller mindre än 3 % vatten är stabilt om ph-värdet är 2,5 ± 0,5 och vätskan är klar och färglös.

2. Cyanvätelösningar:

1613 cyanväte, vattenlösning (cyanvätesyra) med högst 20 % ren syra (HCN), 3294 cyanväte, alkohollösning med högst 45 % ren syra (HCN).

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen [se marginalnummer 2603 (2)].

Anmärkningar: 2. Cyanvätelösningar som inte uppfyller dessa villkor får inte transporteras.

3. Metallkarbonyler:

1259 nickelkarbonyl, 1994 järnkarbonyl (järnpentakarbonyl),

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2604).

Anmärkningar: 2. Andra metallkarbonyler med flampunkt under 23 °C får inte transporteras.

4. 1185 etylenimin, inhiberad

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne [se marginalnummer 2605 (1)].

5. 2480 metylisocyanat

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för detta ämne [se marginalnummer 2605 (2)].

6. Andra isocyanater med flampunkt under 23 °C:

(a) 2482 n-propylisocyanat, 2484 tertbutylisocyanat, 2485 n-butylisocynat

7. Kvävehaltiga ämnen:

(a) 1. 1163 dimetylhydrazin, osymmetrisk, 1244 metylhydrazin

2. 2334 allylamin, 2382 dimetylhydrazin, symmetrisk

8. Syrehaltiga ämnen:

(a) 1092 akrolein, inhiberad, 1098 allylalkohol, 1143 krotonaldehyd, stabiliserad, 2606 metylortosilikat

2601

(forts.) 9. Halogenhaltiga ämnen:

(a) 1239 klordimetyleter

10. Halogenhaltiga, frätande ämnen:

(a) 1182 etylklorformiat, 1238 metylklorformiat, 2407 isopropylklorformiat, 2438 trimetylacetylklorid

B. Organiska ämnen med flampunkt 23 °C eller högre, eller som inte är brandfarliga

Anmärkning: Organiska ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel tillhör ämnesnummer 71-78 och 81-87.

11. Kvävehaltiga ämnen med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(a) 3275 nitriler, giftiga, brandfarliga, n.o.s.

(b) 2668 kloracetonitril, 3073 vinylpyridiner, inhiberade, 3275 nitriler, giftiga, brandfarliga, n.o.s.

12. Kvävehaltiga ämnen med flampunkt över 61 °C:

(a) 1541 acetoncyanhydrin, stabiliserad, 3276 nitriler, giftiga, n.o.s.

(b) 1547 anilin, 1577 dinitroklorbensener, 1578 klornitrobensener, 1590 dikloraniliner, 1596 dinitroaniliner, 1597 dinitrobensener, 1598 dinitro-o-kresol, 1599 dinitrofenol, lösning, 1650 beta-naftylamin, 1652 naftylurea, 1661 nitroaniliner (o-, m-, p-), 1662 nitrobensen, 1664 nitrotoluener (o-, m-, p-), 1665 nitroxylener (o-, m-, p-), 1708 toluidiner, 1711 xylidiner, 1843 ammoniumdinitro-o-kresolat, 1885 bensidin, 2018 kloraniliner, fasta, 2019 kloraniliner, flytande, 2038 dinitrotoluener, 2224 bensonitril, 2253 N,N-dimetylanilin, 2306 nitrobensotrifluorider, 2307 4-klor-3-nitrobensotrifluorid, 2522 dimetylaminoetylmetakrylat, 2572 fenylhydrazin, 2647 malonnitril, 2671 aminopyridiner (o-, m-, p-), 2673 2-amino-4-klorfenol, 2690 N,n-butylimidazol, 2738 N-butylanilin, 2754 N-etyltoluidiner, 2822 2-klorpyridin, 3276 nitriler, giftiga, n.o.s.

(c) 1548 anilinhydroklorid, 1599 dinitrofenol, lösning, 1663 nitrofenoler, (o-, m-, p-), 1673 fenylendiaminer (o-, m-, p-), 1709 2,4-toluylendiamin, 2074 akrylamid, 2077 alfa-naftylamin, 2205 adiponitril, 2272 N-etylanilin, 2273 2-etylanilin, 2274 N-etyl-N-bensylanilin, 2294 N-metylanilin, 2300 2-metyl-5-etylpyridin, 2311 fenetidiner, 2431 anisidiner, 2432 N,N-dietylanilin, 2446 nitrokresoler, 2470 fenylacetonitril, flytande, 2512 aminofenoler (o-, m-, p-), 2651 4,4-diamindifenylmetan, 2656 kinolin, 2660 nitrotoluidiner (mono), 2666 etylcyanacetat, 2713 akridin, 2730 nitroanisol, 2732 bromnitrobensen, 2753 N-etylbensyltoluidiner, 2873 dibutyletanolamin, 2941 fluoraniliner, 2942 2-trifluormetylanilin, 2946 2-amino-5-dietylaminpentan, 3276 nitriler, giftiga, n.o.s.

Anmärkning: Isocyanater med flampunkt över 61 °C är ämnen av ämnesnummer 19.

13. Syrehaltiga ämnen med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(a) 2521 diketen, inhiberad

14. Syrehaltiga ämnen med flampunkt över 61 °C:

(b) 1594 dietylsulfat, 1671 fenol, fast, 2261 xylenoler, 2587 bensokinon, 2669 klorkresoler, 2821 fenol, lösning, 2839 aldol

(c) 2369 etylenglykolmonobutyleter, 2525 etyloxalat, 2609 triallylborat, 2662 hydrokinon, 2716 1,4-butyndiol, 2821 fenol, lösning, 2874 furfurylalkohol, 2876 resorcinol, 2937 alfa-metylbensylalkohol, 2938 metylbenzoat

2601

(forts.) 15. Halogenhaltiga kolväten:

(a) 1605 etylendibromid, 1647 metylbromid och etylendibromid blandning, flytande, 2646 hexaklorcyklopentadien;

Anmärkning: Blandningar av etylendibromid (symmetrisk dibrometan) med metylbromid, vilkas ångtryck vid 50 °C överstiger 300 kPa (3 bar), är ämnen av klass 2 [se marginalnummer 2201, ämnesnummer 4 (bt)].

(b) 1669 pentakloretan, 1701 xylylbromid, 1702 1,1,2,2-tetrakloretan, 1846 koltetraklorid, 1886 bensylidenklorid, 1891 etylbromid, 2322 triklorbuten, 2644 metyljodid, 2653 benzyljodid

(c) 1591 o-diklorbensen, 1593 diklormetan (metylenklorid), 1710 trikloretylen, 1887 bromklormetan, 1888 kloroform, 1897 tetrakloretylen, 2279 hexaklorbutadien, 2321 triklorbenzener, flytande, 2504 tetrabrometan, 2515 bromoform, 2516 koltetrabromid, 2664 dibrometan, 2688 1-klor-3-brompropan, 2729 hexaklorbensen, 2831 1,1,1-trikloretan, 2872 dibromklorpropaner, 2875 hexaklorofen.

Anmärkning: Blandningar av metylklorid med metylenklorid (diklormetan) vilkas ångtryck vid 50 °C överstiger 300 kPa (3 bar), är ämnen av klass 2 [se marginal-nummer 2201, ämnesnummer 4 (bt)].

16. Andra halogenhaltiga ämnen med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(a) 1135 etylenklorhydrin, 2558 epibromhydrin,

(b) 1181 etylkloracetat, 1569 bromaceton, 1603 etylbromacetat 1916 2,2-diklordietyleter, 2023 epiklorhydrin, 2295 metylkloracetat 2589 vinylkloracetat, 2611 propylenklorhydrin.

17. Andra halogenhaltiga ämnen med flampunkt över 61 °C:

(a) 1580 klorpikrin, 1670 perklormetylmerkaptan, 1672 fenylkarbylaminklorid, 1694 brombensylcyanider, 2232 kloracetaldehyd, 2628 kaliumfluoracetat, 2629 natriumfluoracetat, 2642 fluorättiksyra, 1583 klorpikrin, blandning, n.o.s., 1610 halogenhaltig vätska, irriterande n.o.s.

Anmärkning: Blandningar av metylbromid eller metylklorid med klorpikrin, vilkas ångtryckvid 50 °C överstiger 300 kPa (3 bar) är ämnen av klass 2 [se marginalnummer 2201 ämnesnummer 4 (at) eller 4 (bt)].

(b) 1695 kloraceton, stabiliserad, 1697 kloracetofenon, 2075 kloral, vattenfri, inhiberad, 2490 diklorisopropyleter, 2552 hexafluoracetonhydrat, 2567 natriumpentaklorfenat, 2643 metylbromacetat, 2645 fenacylbromid, 2648 1,2-dibrom-3-butanon, 2649 1,3-dikloraceton, 2650 1,1-diklor-1-nitroetan, 2750 1,3-diklor-2-propanol, 2948 3-trifluormetylanilin, 3155 pentaklorfenol, 1583 klorpikrin, blandning, n.o.s., 1610 halogenhaltig vätska, irriterande n.o.s.

(c) 1579 4-klor-o-toluidinhydroklorid, 2020 klorfenoler, fasta, 2021 klorfenoler, flytande, 2233 kloranisidiner, 2235 klorbensylklorider, 2237 klornitroaniliner, 2239 klortoluidiner, 2299 metyldikloratacetat, 2433 klornitrotoluener, 2533 metyltrikloracetat, 2659 natriumkloracetat, 2661 hexakloraceton, 2689 glycerol-alfa-monoklorhydrin, 2747 tert-butylcyklohexylklorformiat, 2849 3-klor-1-propanol, 3241 2-brom-2-nitropropane-1,3-diol, 1583 klorpikrin, blandning, n.o.s., 1610 halogenhaltig vätska, irriterande n.o.s.

Anmärkning: Klorformiater med övervägande frätande egenskaper är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 64).

18. Isocyanater med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(b) 2285 isocyanatbensotrifluorider, 2487 fenylisocyanat, 2488 cyklohexylisocyanat, 3080 isocyanater, giftiga, brandfarliga, n.o.s. eller 3080 isocyanatlösning, giftig, brandfarlig n.o.s.

Anmärkning: Lösningar av dessa isocyanater med flampunkt under 23 °C är ämnen av klass 3 [se marginalnummer 2301, ämnesnummer 14 (b)].

2601

(forts.) 19. Isocyanater med flampunkt över 61 °C:

(b) 2078 toluendiisocyanat och isomera blandningar, 2236 3-klor-4-metylfenylisocyanat, 2250 diklorfenylisocyanater, 2281 hexametylendiisocyanat, 2206 isocyanater, giftiga, n.o.s. eller 2206 isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Lösningar av dessa isocyanater med flampunkt under 23 °C är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 14).

Anmärkningar: 2. Lösningar av dessa isocyanater med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C är ämnen av ämnesnummer 18 (b).

(c) 2290 isoforondiisocyanat, 2328 trimetylhexametylendiisocyanat och isomera blandningar, 2489 difenylmetan-4,4,-diisocyanat, 2206 isocyanater, giftiga, n.o.s. eller 2206 isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

20. Svavelhaltiga ämnen med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(a) 2337 fenylmerkaptan,

(b) 1545 allylisotiocyanat, inhiberad, 2477 metylisotiocyanat, 3023 tert-oktylmerkaptan, 3071 merkaptaner, flytande, giftiga, brandfarliga, n.o.s. eller 3071 merkaptanblandning, flytande, giftig, brandfarlig, n.o.s.

21. Svavelhaltiga ämnen med flampunkt över 61 °C:

(b) 1651 naftyltiourea, 2474 tiofosgen, 2936 tiomjölksyra, 2966 tioglykol

(c) 2785 4-tiapentanal.

22. Fosforhaltiga ämnen med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(a) 3279 fosfororganisk förening, giftig, brandfarlig, n.o.s.

(b) 3279 fosfororganisk förening, giftig, brandfarlig, n.o.s.

23. Fosforhaltiga ämnen med flampunkt över 61 °C:

(a) 3278 fosfororganisk förening, giftig, n.o.s.

(b) 1611 hexaetyltetrafosfat, 1704 tetraetylditiopyrofosfat, 2501 tri-(1-aziridinyl) fosfinoxid, lösning, 2574 trikresylfosfat med mer än 3 % orto-isomer, 3278 fosfororganisk förening, giftig, n.o.s.

(c) 2501 tri-(1-aziridinyl) fosfinoxid, lösning, 3278 fosfororganisk förening, giftig, n.o.s.

24. Giftiga organiska ämnen som transporteras i smält tillstånd:

(b) 1. 1600 dinitrotoluener, smälta, 2312 fenol, smält

(b) 2. 3250 klorättiksyra, smält.

25. Organiska ämnen och föremål, lösningar och blandningar av organiska ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 1601 desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s. 1602 färgningsvätska, giftig, n.o.s. 1602 färgningskomponenter, flytande, giftiga, n.o.s. 1693 tårgasämne, flytande eller fast, n.o.s. 3142 desinfektionsmedel, flytande, giftigt, n.o.s. 3143 färgningsmedel, fast, giftigt, n.o.s. eller 3142 färgningskomponenter, fasta, giftiga, n.o.s. 2810 giftig vätska, organisk, n.o.s. 2811 giftigt fast ämne, organiskt, n.o.s.

Anmärkning: 2, 3, 7, 8-tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD) i koncentrationer som anses mycket giftiga enligt kriterierna i marginalnummer 2600 (3) får inte transporteras.

2601

(forts.) (b) 2016 ammunition, giftig, icke-explosiv utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad, 1601 desinfektionsmedel, fast,giftigt, n.o.s., 1602 färgningsvätska, giftig, n.o.s. eller 1602 färgningskomponenter, flytande, giftiga, n..o.s., 1693 tårgasämne, flytande eller fast, n.o.s., 3142 desinfektionsmedel, flytande, giftigt, n.o.s., 3143 färgningsmedel, fast, giftigt, n.o.s. eller 3143 färgningskomponenter, fasta, giftiga, n.o.s. 2810 giftig vätska, organisk, n.o.s., 2811 giftigt fast ämne, organiskt, n.o.s.

(c) 2518 1,5,9-cyklododekatrien, 2667 butyltoluener, 1601 desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s., 1602 färgningsmedel, flytande, giftigt, n.o.s., 3142 desinfektionsmedel, flytande, giftigt, n.o.s., 3143 färgningsmedel, fast, giftigt, n.o.s. eller 3143 färgningskomponenter, fasta, giftiga, n.o.s., 2810 giftig vätska, organisk, n.o.s., 2811 giftigt fast ämne, organiskt, n.o.s.

26. Organiska ämnen som är brandfarliga och giftiga, föremål som innehåller brandfarliga, giftiga ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter), som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 1. 2929 giftig vätska, organisk, brandfarlig, n.o.s.;

2. 2930 giftigt fast ämne, organiskt, brandfarligt, n.o.s.;

Anmärkning: Diklormetyleter, symmestrisk (FN-nummer 2249) får inte transporteras.

(b) 1. 2929 giftig vätska, organisk, brandfarlig, n.o.s.;

2. 2930 giftigt fast ämne, organiskt, brandfarligt, n.o.s.; 1700 tårgasljus;

27. Organiska ämnen som är frätande och giftiga, föremål som innehåller sådana ämnen och lösningar och blandningar av frätande, giftiga organiska ämnen (såsom beredningar och restprodukter), som inte faller undra andra samlingsrubriker:

(a) 1595 dimetylsulfat, 1752 kloracetylklorid, 1889 cyanbromid, 3246 metansulfonylklorid, 2927 giftig vätska, organisk, frätande, n.o.s., 2928 giftigt fast ämne, organiskt, frätande, n.o.s;

(b) 1737 bensylbromid, 1738 bensylklorid, 1750 klorättiksyrelösning, 1751 klorättiksyra, fast, 2017 tårgasammunition, icke-explosiv utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad, 2022 kresylsyra, 2076 kresoler (o-, m-, p-), 2267 dimetyltiofosforylklorid, 2745 klormetylklorformiat, 2746 fenylklorformiat, 2748 2-etylhexylklorformiat, 3277 klorformiater, giftiga, frätande, n.o.s., 2927 giftig vätska, organisk, frätande, n.o.s., 2928 giftigt fast ämne, organiskt, frätande, n.o.s;

Anmärkning: Klorformiater med övervägande frätande egenskaper är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 64).

28. Klorformiater, giftiga, brandfarliga, frätande:

(a) 1722 allylklorformiat, 2740 n-propylklorformiat;

(b) 2743 n-butylklorformiat, 2744 cyklobutylklorformiat, 2742 klorformiater, giftiga, frätande, brandfarliga, n.o.s.

Anmärkning: Klorformiater med övervägande frätande egenskaper är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 64).

C. Metallorganiska föreningar och karbonyler

Anmärkningar: 1. Giftiga metallorganiska föreningar som används som bekämpningsmedel är ämnen av ämnesnummer 75 och 76.

Anmärkningar: 2. Självantändande metallorganiska föreningar är ämnen av klass 4.2 (se marginalnummer 243,1 ämnesnummer 31-33).

Anmärkningar: 3. Metallorganiska föreningar och lösningar därav som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 3).

31. Organiska blyföreningar:

(a) 1649 antiknackningsmedel för motorbränsle (tetraetylbly, tetrametylbly)

2601

(forts.) 32. Organiska tennföreningar:

(a) 2788 organiska tennföreningar, flytande, n.o.s., 3146 organiska tennföreningar, fasta, n.o.s.;

(b) 2788 organiska tennföreningar, flytande, n.o.s., 3146 organiska tennföreningar, fasta, n.o.s.;

(c) 2788 organiska tennföreningar, flytande, n.o.s., 3146 organiska tennföreningar, fasta, n.o.s.;

33. Organiska kvicksilverföreningar:

(a) 2026 fenylkvicksilverföreningar, n.o.s.;

(b) 1674 fenylkvicksilveracetat, 1894 fenylkvicksilverhydroxid, 1895 fenylkvicksilvernitrat, 2026 fenylkvicksilverföreningar, n.o.s.

(c) 2026 fenylkvicksilverföreningar, n.o.s....

34. Organiska arsenikföreningar:

(a) 1698 difenylaminklorarsin, 1699 difenylklorarsin, 1892 etyldiklorarsin, 3280 organiska arsenikföreningar, n.o.s.;

(b) 3280 organiska arsenikföreningar, n.o.s.;

(c) 2473 natriumarsanilat, 3280 organiska arsenikföreningar, n.o.s.;

35. Andra metallorganiska föreningar:

(a) 3282 metallorganiska föreningar, giftiga, n.o.s.

(b) 3282 metallorganiska föreningar, giftiga, n.o.s.

(c) 3282 metallorganiska föreningar, giftiga, n.o.s.

36. Karbonyler:

(a) 3281 metallkarbonyler, n.o.s.,

(b) 3281 metallkarbonyler, n.o.s.,

(c) 3281 metallkarbonyler, n.o.s.,

D. Oorganiska ämnen som vid kontakt med vatten (eller luftfuktighet) eller syror kan utveckla giftiga gaser. Övriga giftiga vattenreaktiva ämnen

41. Oorganiska cyanider:

(a) 1565 bariumcyanid, 1575 kalciumcyanid, 1626 kvicksilverkaliumcyanid, 1680 kaliumcyanid, 1689 natriumcyanid, 1713 zinkcyanid, 2316 natriumkopparcyanid, fast, 2317 natriumkopparcyanidlösning, 1588 cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s., 1935 cyanidlösning, n.o.s.

(b) 1587 kopparcyanid, 1620 blycyanid, 1636 kvicksilvercyanid, 1642 kvicksilveroxicyanid, desensibiliserad, 1653 nickelcyanid, 1679 kaliumkopparcyanid, 1684 silvercyanid, cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s., 1935 cyanidlösning, n.o.s.;

(c) 1588 cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s., 1935 cyanidlösning, n.o.s.;

Anmärkningar: 1. Ferrocyanider, ferricyanider samt alkali- och ammoniumtiocyanider (rodanider) omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 2. Lösningar av oorganiska cyanider som innehåller mer än 30 % cyanid-joner skall klassificeras under (a), lösningar som innehåller mer än 3 % men högst 30 % under (b) och lösningar som innehåller mer än 0,3 % men högst 3 % under (c).

2601

(forts.) 42. Azider:

(b) 1687 natriumazid.

Anmärkningar: 1. 1571 bariumazid, fuktad, är ämne av klass 4.1 (se marginalnummer 2402, ämnesnummer 25).

Anmärkningar: 2. Bariumazid i torrt tillstånd eller med mindre än 50 % vatten eller alkohol får inte transporteras.

43. Fosfidberedningar med tillsatser som motverkar utveckling av brandfarliga gaser:

(a) 3048 aluminiumfosfidbekämpningsmedel,

Anmärkningar: 1. Dessa beredningar får transporteras endast om de innehåller tillsatser som motverkar utveckling av brandfarliga gaser.

Anmärkningar: 2. 1397 aluminiumfosfid, 2011 magnesiumfosfid, 1714 zinkfosfid, 1432 natriumfosfid, 1360 kalciumfosfid och 2013 strontiumfosfid är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 18).

44. Andra giftiga, vattenreaktiva ämnen:

(a) 3123 giftig vätska, vattenreaktiv, n.o.s., 3125 giftigt fast ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

(b) 3123 giftig vätska, vattenreaktiv, n.o.s., 3125 giftigt fast ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

Anmärkning: Termen "vattenreaktiv" betecknar ett ämne som i kontakt med vatten utvecklar brandfarlig gas.

E. Andra oorganiska ämnen och metallsalter av organiska ämnen

51. Arsenik och arsenikföreningar:

(a) 1553 arseniksyra, flytande, 1560 arseniktriklorid, 1556 arsenikföreningar, flytande, n.o.s., (arsenater, arseniter och arsenik -sulfider), 1557 arsenikföreningar, fasta, n.o.s., (arsenater, arseniter och arseniksulfider)

(b) 1546 ammoniumarsenat, 1554 arseniksyra, fast, 1555 arsenikbromid, 1558 arsenik, 1559 arsenikpentoxid, 1561 arseniktrioxid, 1562 arsenikdamm, 1572 kakodylsyra, 1573 kalciumarsenat, 1574 kalciumarsenat och kalciumarsenit, blandning, fast, 1585 kopparacetoarsenit, 1586 koppararsenit, 1606 ferriarsenat, 1607 ferriarsenit, 1608 ferroarsenat, 1617 blyarsenater, 1618 blyarseniter, 1621 london purple, 1622 magnesiumarsenat, 1623 kvicksilverarsenat, 1677 kaliumarsenat, 1678 kaliumarsenit, 1683 silverarsenit, 1685 natriumarsenat, 1686 natriumarsenit, vattenlösning, 1688 natriumkakodylat, 1691 strontiumarsenit, 1712 zinkarsenat, eller 1712 zinkarsenit eller 1712 zinkarsenat och zinkarsenit, blandning, 2027 natriumarsenit, fast, 1556 arsenikföreningar, flytande, n.o.s. (arsenater, arseniter och arseniksulfider), 1557 arsenikföreningar, fasta, n.o.s. (arsenater, arseniter och arseniksulfider);

(c) 1686 natriumarsenit, vattenlösning, 1556 arsenikföreningar, flytande, n.o.s. (arsenater, arseniter och arseniksulfider), 1557 arsenikföreningar, fasta, n.o.s. (arsenater, arseniter och arseniksulfider).

Anmärkning: Beträffande arsenikhaltiga ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel, se ämnesnummer 79.

52. Kvicksilverföreningar:

(a) 2024 kvicksilverföreningar, flytande, n.o.s., 2025 kvicksilverföreningar, fasta, n.o.s.;

(b) 1624 kvicksilver(II)klorid, 1625 kvicksilver(II)nitrat, 1627 kvicksilver(I)nitrat, 1629 kvicksilver(II)acetat, 1630 kvicksilverammoniumklorid, 1631 kvicksilverbenzoat, 1634 kvicksilverbromider, 1637 kvicksilverglukonat, 1638 kvicksilverjodid, 1639 kvicksilvernukleat, 1640 kvicksilveroleat, 1641 kvicksilveroxid, 1643 kvicksilverkaliumjodid, 1644 kvicksilversalicylat, 1645 kvicksilversulfat, 1646 kvicksilvertiocyanat, 2024 kvicksilver förening, flytande, n.o.s., 2025 kvicksilverförening, fast, n.o.s.

2601

(forts.) (c) 2024 kvicksilverförening, flytande, n.o.s., 2025 kvicksilverförening, fast, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Kvicksilverhaltiga ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel är ämnen av ämnesnummer 75.

Anmärkningar: 2. Kvicksilver-I-klorid (kalomel) hör till klass 9 [se marginalnummer 2901, ämnesnummer 12 (c)]. Cinnober omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 3. Kvicksilverfulminater får inte transporteras.

53. Talliumföreningar:

(b) 1707 talliumförening, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Beträffande talliumhaltiga ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel, se ämnesnummer 85.

Anmärkningar: 2. 2727 talliumnitrat tillhör ämnesnummer 68.

54. Beryllium och berylliumföreningar:

(b) 1. 1567 beryllium i pulverform,

2. 1566 berylliumförening, n.o.s.

(c) 1566 berylliumförening, n.o.s.

Anmärkning: 2464 berylliumnitrat är ämne av klass 5.1 [se marginalnummer 2501, ämnesnummer 29 (b)].

55. Selen och selenföreningar:

(a) 2630 selenater eller 2630 seleniter, 3283 selenföreningar, n.o.s.

(b) 2657 selendisulfid, 3283 selenföreningar, n.o.s.

(c) 2658 selenpulver, 3283 selenföreningar, n.o.s.

Anmärkning: 1905 selensyra är ett ämne av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 16 (a)].

56. Osmiumföreningar:

(a) 2471 osmiumtetroxid,

57. Tellurföreningar:

(b) 3284 tellurförening, n.o.s.

(c) 3284 tellurförening, n.o.s.

58. Vanadinföreningar:

(b) 2859 ammoniummetavanadat, 2861 ammoniumpolyvanadat, 2862 vanadinpentoxid, osmält, 2863 natriumammoniumvanadat, 2864 kaliummetavanadat, 2931 vanadylsulfat, 3285 vanadinförening, n.o.s.

(c) 3285 vanadinförening, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 2443 vanadinoxitriklorid, 2444 vanadintetraklorid och 2475 vanadintri-klorid är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 11 och 12).

Anmärkningar: 2. Vanadinpentoxid, smält och stelnat, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

59. Antimon och antimonföreningar:

(c) 1550 antimonlaktat, 1551 antimonkaliumtartrat, 2871 antimonpulver, 1549 antimonförening, fast, n.o.s., 3141 antimonförening, oorganisk, flytande, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 1730 antimonpentafluorid, flytande, 1731 antimonpentafluoridlösning, 1733 antimontriklorid och 1732 antimonpentafluorid är ämnen avklass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 10, 11 och 12).

Anmärkningar: 2. Antimonoxider och antimonsulfid vilkas arsenikhalt inte överstiger 0,5 % av den totala vikten omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

2601

(forts.) 60. Bariumföreningar:

(b) 1564 bariumförening, n.o.s.

(c) 1884 bariumoxid, 1564 bariumförening, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 1445 bariumklorat, 1446 bariumnitrat, 1447 bariumperklorat, 1448 bariumpermanganat och 1449 bariumperoxid är ämnen av klass 5.1 (se marginalnummer 2501, ämnesnummer 29).

Anmärkningar: 2. 1571 bariumazid, fuktat, är ett ämne av klass 4.1 (se marginalnummer 2401, ämnesnummer 25).

Anmärkningar: 3. Bariumstearat, bariumsulfat och bariumtitanat omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

61. Kadmiumföreningar:

(a) 2570 kadmiumförening

(b) 2570 kadmiumförening

(c) 2570 kadmiumförening

Anmärkning: Kadmiumpigment såsom kadmiumsulfider, kadmiumsulfoselenider samt kadmiumsalter av högre fettsyror (t ex kadmiumstearat) omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

62. Blyföreningar:

(c) 1616 blyacetat, 2291 blyförening, lösliga, n.o.s.

Anmärkningar: 1. 1469 blynitrat och 1470 blyperklorat är ämnen av klass 5.1 (se marginalnummer 2501, ämnesnummer 29).

Anmärkningar: 2. Blysalter och blypigment som efter blandning med 0,07 M saltsyra i förhållandet 1 : 1 000 och omrört i en timme vid en temperatur av 23 °C ± 2 °C, uppvisar en löslighet av 5 % eller mindre omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

63. Fluorider lösliga i vatten:

(c) 1690 natriumfluorid, 1812 kaliumfluorid, 2505 ammoniumfluorid.

Anmärkning: Frätande fluorider är ämnen av klass 8 (se marginalnummer 2801, ämnesnummer 6-10).

64. Kiselfluorider:

(c) 2655 kaliumfluorsilikat, 2674 natriumfluorsilikat, 2853 magnesiumfluorsilikat, 2854 ammoniumfluorid, 2855 zinkfluorsilikat, 2856 fluorsilikater, n.o.s.

65. Oorganiska ämnen, lösningar och blandningar av oorganiska ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3287 giftig vätska, oorganisk, n.o.s., 3288 giftigt fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

(b) 3243 fast ämne som innehåller giftig vätska, n.o.s., 3287 giftig vätska, oorganisk, n.o.s., 3288 giftigt fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: Blandningar av fasta ämnen och giftiga vätskor som inte omfattas av detta direktiv får transporteras under FN-nummer 3243 utan att klassificeringskriterierna för klass 6.1 iakttas förutsatt att inget spill syns vid lastning eller när emballaget eller transportenheten är tillsluten. Varje emballage skall motsvara den konstruktionstyp som klarat täthetsprovet för förpackningsgrupp II. Denna förpackningsgrupp skall inte användas för fasta ämnen som innehåller vätska klassificerad under (a).

2601

(forts.) (c) 3293 hydrazinvattenlösning, med högst 37 vikt- % hydrazin, 3287 giftig vätska, oorganisk, n.o.s., 3288 giftigt fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Anmärkning: 2030 hydrazinhydrat och 2030 hydrazinvattenlösning, med minst 37 vikt- % och högst 64 vikt-% hydrazin är ämnen av klass 8 [se marginalnummer 2801, ämnesnummer 44 (b)].

66. Giftiga, självupphettande ämnen:

(a) 3124 giftigt fast ämne, självupphettande, n.o.s.

(b) 3124 giftigt fast ämne, självupphettande, n.o.s.

67. Giftiga, frätande ämnen:

(a) 3289 giftig vätska, frätande, oorganisk, n.o.s., 3290 giftigt fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s.,

(b) 3289 giftig vätska, frätande, oorganisk, n.o.s., 3290 giftigt fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s.,

68. Giftiga, oxiderande ämnen:

(a) 3086 giftigt fast ämne, oxiderande, n.o.s., 3122 giftig vätska, oxiderande, n.o.s.

(b) 2727 talliumnitrat, 3086 giftigt fast ämne, oxiderande, n.o.s., 3122 giftig vätska, oxiderande, n.o.s.

F. Ämnen och beredningar använda som bekämpningsmedel

Anmärkningar: 1. Flytande, brandfarliga, mycket giftiga, giftiga eller mindre giftiga ämnen och beredningar med flampunkt under 23 °C, som används som bekämpningsmedel, är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 41-57)

Anmärkningar: 2. (a) Föremål impregnerade med bekämpningsmedel av ämnesnummer 71-87, såsom papperstallrikar, pappersremsor, bomullstussar, plastfolie etc, i lufttäta omslag, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 1. (b) Ämnen som betat utsäde och spannmål impregnerat med bekämpningsmedel av ämnesnummer 71-87 eller andra ämnen av klass 6.1 skall klassificeras utifrån deras giftighet [se marginalnummer 2600 (3) och Anm 3 nedan.].

71-87. Under dessa ämnesnummer förtecknas ämnen och beredningar använda som pesticider under grupperna (a), (b) och (c) på följande sätt:

(a) mycket giftiga ämnen och beredningar,

(b) giftiga ämnen och beredningar,

(c) mindre giftiga ämnen och beredningar.

Anmärkningar: 1. Aktiva substanser och beredningar använda som bekämpningsmedel hänförs till ämnesnummer 71-87 (a), (b) eller (c) enligt marginalnummer 2600 (3).

Anmärkningar: 2. Om LD50-värdet är känt endast för den aktiva substansen och inte för dess beredningar, kan klassificeringen av beredningar av ämnesnummer 71-87 (a), (b) eller (c) göras med hjälp av följande tabeller. De i kolumnerna för ämnesnummer 71-87 (a), (b) och (c) angivna siffrorna motsvarar det procentuella innehållet av den aktiva substansen i beredningarna.

Anmärkningar: 3. Målet med följande tabeller är att visa uppställningen av bekämpningsmedlen och deras beredningar enligt de olika förpackningsgrupperna för koncentrationerna av den aktiva substansen. Om beredningens LD50-värde är känt och om förpackningsgruppen enligt kriterierna i marginalnummer 2600 (3) inte överensstämmer med tabellen, baserat på koncentrationen av den aktiva substansen, skall företräde ges för den förpackningsgrupp som stämmer enligt kriterierna i marginalnummer 2600 (3).

2601

(forts.) Anmärkningar: 4. För ämnen som inte nämns i förteckningen och för vilka endast den aktiva substansens LD50-värde och inte LD50-värdet för de olika beredningarna är känt, får klassificeringen av beredningen bestämmas utifrån tabellen i marginalnummer 2600 (3), med LD50-värdet, som erhålls genom att multiplicera LD50-värdet för den aktiva substansen med 100/×, där × motsvarar procenttalet av den aktiva substansens vikt enligt följande formel:

Beredningens LD50-värde = LD50-wärdet av den aktiva substansen × 100

den aktiva substansens halt i viktprocent

Anmärkningar: 5. Klassificering enligt Anm 2, 3 och 4 ovan skall inte ske när beredningar innehåller tillsatser som påverkar den aktiva substansens giftighetsgrad eller när flera aktiva substanser ingår i beredningen. I dessa fall skall klassificeringen baseras på LD50-värdet för beredningen i fråga enligt kriterierna i marginalnummer 2600 (3). Om LD50-värdet inte är känt skall beredningarna klassificeras som ämnen tillhörande grupp (a) i ämnesnummer 71-87.

71. 2783 fosfororganisk pesticid, fast, giftig, 3017 fosfororganisk pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3018 fosfororganisk pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

2601

(forts.) 72. 2761 klororganisk pesticid, fast, giftig, 2995 klororganisk pesticid, flytande, giftig, brandfarlig med flampunkt över 23 °C, 2996 klororganisk pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

73. 2757 fenoxipesticid, fast, giftig, 2999 fenoxipesticid, flytande, giftig, brandfarlig med flampunkt över 23 °C, 3000 fenoxipesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

74. 2757 karbamatpesticid, fast, giftig, 2991 karbamatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 2992 karbamatpesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

75. 2777 kvicksilverbaserad pesticid, fast, giftig, 3011 kvicksilverbaserad pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3012 kvicksilverbaserad pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

76. 2786 tennorganisk pesticid, fast, giftig, 3019 tennorganisk pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3020 tennorganiska pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

2601

(forts.) 77. 3025 kumarinderivat pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3026 kumarinderivat, pesticid, flytande, giftiga, 3027 kumarinderivat, pesticid, fast, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

78. 2781 bipyridilpesticid, fast, giftig, 3015 bipyridilpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3016 bipyridilpesticider, flytande, giftiga, såsom:

>Plats för tabell>

79. 2759 arsenikhaltig pesticid, fast, giftig, 2993 arsenikhaltig pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 2994 arsenikhaltig pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

80. 2775 kopparbaserad pesticid, fast, giftig, 3009 kopparbaserad pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3010 kopparbaserad pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

2601

(forts.) 81. 2779 substituerad nitrofenolpesticid, fast, giftig, 3013 substituerad nitrofenolpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3014 substituerad nitrofenolpesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

82. 2763 triazinpesticid, fast, giftig, 2997 triazinpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 2998 triazinpesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

83. 2769 bensoederivat, pesticid, fast, giftig, 3003 bensoederivat, pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3004 bensoederivat, pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

84. 2773 ftalimidderivat, pesticid, fast, giftig, 3007 ftalimidderivat, pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3008 ftalimidderivat, pesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

2601

(forts.) 85. 2767 fenylureapesticid, fast, giftig, 3001 fenylureapesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3002 fenylureapesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

86. 2771 ditiokarbamatpesticid, fast, giftig, 3005 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C, 3006 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig, såsom:

>Plats för tabell>

87. Pesticider som inte kan klassificeras under ämnesnummer 71-86: 2588 persticid, fast, giftig, n.o.s., 2902 pesticid, flytande, giftig, n.o.s. 2903 pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, n.o.s., med flampunkt över 23 °C, såsom:

Kväveorganiska föreningar

>Plats för tabell>

Alkaloider

>Plats för tabell>

2601

(forts.) Andra organometalliska föreningar

>Plats för tabell>

Oorganiska fluorföreningar

>Plats för tabell>

Oorganiska talliumföreningar

>Plats för tabell>

Andra bekämpningsmedel

>Plats för tabell>

2601

(forts.) Pyretrinoider

>Plats för tabell>

Anmärkning: Aluminiumfosfidpesticider är ämnen av ämnesnummer 43 (a).

G. Aktiva substanser för laboratorier, försöksverksamhet och läkemedelsframställning som inte uttryckligen nämns vid ett annat ämnesnummer i klass 6.1.

90. Aktiva substanser, såsom:

(a) 1570 brucin, 1692 stryknin, eller 1692 strykninsalter,

1544 alkaloider, fasta, n.o.s. eller 1544 alkaloidsalter, fasta, n.o.s.

1655 nikotinförening, fast, n.o.s. eller 1655 nikotinberedning, fast, n.o.s.

3140 alkaloider, flytande, n.o.s. eller 3140 alkaloidsalter, flytande, n.o.s.

3144 nikotinförening, flytande, n.o.s. eller 3144 nikotinberedning,

flytande, n.o.s., 3172 toxiner, utvunna ur levande material, n.o.s.

(b) 1656 nikotinhydroklorid eller 1656 nikotinhydrokloridlösning, 1657 nikotinsalicylat, 1658 nikotinsulfat, fast eller 1658 nikotinsulfatlösning, 1659 nikotintartrat,

1544 alkaloider, fasta, n.o.s. eller 1544 alkaloidsalter, fasta, n.o.s., 1654 nikotin,

1655 nikotinförening, fast, n.o.s. eller 1655 nikotinberedning, fast, n.o.s.,

1851 läkemedelsråvara, flytande, giftig, n.o.s.,

3140 alkaloider, flytande, n.o.s. eller 3140 alkaloidsalter, flytande, n.o.s.,

3144 nikotinförening, flytande, n.o.s. eller 3144 nikotinberedning, flytande, n.o.s.,

3172 toxiner, utvunna ur levande material, n.o.s.,

3249 läkemedelsråvara, fast, giftig, n.o.s.

(c) 1544 alkaloider, fasta, n.o.s. eller 1544 alkaloidsalter, fasta, n.o.s.,

1655 nikotinförening, fast, n.o.s., eller 1655 nikotinberedning, fast, n.o.s.,

1851 läkemedelsråvara, flytande, giftig, n.o.s.,

3140 alkaloider, flytande, n.o.s. eller 3140 alkaloidsalter, flytande, n.o.s.

3144 nikotinförening, flytande, n.o.s. eller 3144 nikotinberedning, flytande, n.o.s.

3172 toxiner, utvunna ur levande material, n.o.s.

3249 läkemedelsråvara, fast, giftig, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Aktiva substanser och utspädningar eller blandningar av ämnen av ämnesnummer 90 med andra ämnen skall klassificeras med hänsyn till giftigheten [se marginalnummer 2600 (3)].

Anmärkningar: 2. Farmaceutiska produkter färdiga för användning, t ex kosmetika, droger och mediciner, som är tillverkade och förpackade i emballage av en sort ämnad för detaljhandel eller distribution till personal eller hushållskonsumtion och som annars skulle klassificeras under ämnesnummer 90, anses ej som direktivämnen.

Anmärkningar: 3. Ämnen och beredningar som innehåller alkaloider eller nikotin och används som bekämpningsmedel tillhör ämnesnummer 87.

2601

(forts.) H. Tömda emballage

Anmärkning: Tömda emballage som utvändigt har vidhäftande rester av tidigare innehåll får inte transporteras.

91. Tömda emballage, inkluderande tömda småbulkbehållare (IBC), tömda tankfordon, tömda avmonterbara tankar, tömda tankcontainrar, ej rengjorda, som har innehållit ämnen av klass 6.1.

2601a Ämnen av ämnesnummer 11, 12, 14 - 28, 32 - 36, 41, 42, 44, 51 - 55, 57 - 68, 71-87 och 90 som transporteras enligt följande bestämmelser omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i ADR.

a) Ämnen klassificerade under (b) i varje ämnesnummer:

- Vätskor: högst 500 ml per innerförpackning och högst 2 liter per kolli.

- Fasta ämnen: högst 1 kg per innerförpackning och högst 4 kg per kolli.

b) Ämnen klassificerade under (c) i varje ämnesnummer:

- Vätskor: högst 3 liter per innerförpackning och högst 12 liter per kolli.

- Fasta ämnen: högst 6 kg per innerförpackning och högst 24 kg per kolli.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500(1) och (2) samt (5) - (7) skall iakttas.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2602 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2603-2608 särskilda krav på emballage för vissa ämnen gäller dock dessa.

(2) Småbulkbehållare skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(3) Med hänvisning till bestämmelserna vid marginalnummer 2600 (3) och 3511 (2) eller 3611 (2), skall:

- mycket giftiga ämnen av (a) i varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp I, märkta med bokstaven "X",

- giftiga ämnen av (b) i varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp II eller I märkta med bokstaven "Y" eller "X", eller i småbulkbehållare av förpackningsgrupp II märkt med bokstaven "Y",

- mindre giftiga ämnen av (c) i varje ämnesnummer förpackas i emballage av förpackningsgrupp III, II eller I, märkta med bokstaven "Z", "Y" eller "X", eller i småbulkbehållare av förpackningsgrupp III eller II märkta med bokstaven "Z" eller "Y".

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen av klass 6.1 i tankfordon, i avmonterbara tankar och i tankcontainrar samt beträffande bulktransport av fasta ämnen av denna klass, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2603 (1) Stabiliserat cyanväte av ämnesnummer 1 skall förpackas:

a) När det är fullständigt absorberat i en inert porös massa i kraftiga metallkärl med högst 7,5 liters rymd, placerade i trälådor så att kärlen inte kan komma i kontakt med varandra. Denna kombinationsförpackning skall uppfylla följande krav:

1. kärlen skall provas med ett provningstryck av minst 0,6 MPa (6 bar) (övertryck),

2. kärlen skall vara helt fyllda med den porösa massan. Denna skall vara av sådan beskaffenhet att den inte sjunker samman och bildar farliga tomrum. Detta får inte ens ske efter långvarigt bruk och inte ens efter det att den utsatts för stötar vid temperaturer upp till 50 °C. Fyllningsdatum skall på ett varaktigt sätt anges på locket till varje kärl,

3. kombinationsemballage skall vara provat och godkänt för förpackningsgrupp I enligt bihang A.5. Ett kolli får väga högst 120 kg.

b) När det är flytande men inte absorberat i en porösa massa, i tryckkärl av kolstål som skall uppfylla följande villkor:

1. tryckkärlen skall innan de tas i bruk för första gången undergå en vätsketryckprovning med ett provningstryck av minst 10 MPa (100 bar) (övertryck). Vätsketryckprovningen skall upprepas vartannat år och följas av en noggrann invändig besiktning av kärlen och kontroll av taran,

2. tryckkärlen skall uppfylla tillämpliga krav i klass 2, (se marginalnummer 2211, 2212 (1) a), 2213, 2215 och 2218),

3. innehållets största vikt får inte överstiga 0,55 kg per liter rymd.

(2) Cyanvätelösningar av ämnesnummer 2 skall förpackas i tillsmälta glasampuller innehållande högst 50 g, eller i glasflaskor som är tätt förslutna och som innehåller högst 250 g.

Ampuller och flaskor skall transporteras i kombinationsemballage som uppfyller följande villkor:

a) ampuller och flaskor bäddas in med absorberande stötdämpande packningsmaterial i täta ytteremballage av stål eller aluminium. Ett kolli får väga högst 15 kg, eller

b) ampuller och flaskor bäddas in med absorberande stötdämpande packningsmaterial i trälådor med en tät inklädnad av vitplåt. Ett kolli får väga högst 75 kg.

De kombinationsemballage som nämns i a) och b) skall vara provade och godkända för förpackningsgrupp I enligt bihang A.5.

2604 Järnpentakarbonyl och nickeltetrakarbonyl av ämnesnummer 3 skall förpackas:

(1) i foglösa flaskor av ren aluminium med högst en liters rymd och med minst 1 mm tjocka väggar provade med ett övertryck av minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Flaskorna skall förslutas med en gängad metallpropp med packning av inert material så fastskruvad i flaskhalsen och så säkrad att den inte kan lossna under normala transportförhållanden.

Högst fyra sådana aluminiumflaskor skall bäddas in med absorberande stötdämpande ej brännbart packningsmaterial i ytteremballage av trä eller papp. Kombinationsemballagen skall motsvara en provad och godkänd modell av förpackningsgrupp I enligt bihang A.5. Ett kolli får väga högst 10 kg.

(2) i metallkärl med fullständigt täta förslutningsanordningar som, om detta behövs, är skyddade mot mekanisk åverkan av en skyddskåpa. Stålkärl med en rymd av högst 150 liter skall ha minst 3 mm tjocka väggar. Större kärl och kärl av annat material, skall ha minst sådan väggtjocklek att de har motsvarande mekanisk hållfasthet. Största tillåtna rymd skall vara 250 liter. Innehållets vikt får inte överstiga 1 kg per liter rymd.

2604

(forts.) Kärl skall innan de tas i bruk för första gången undergå en vätsketryckprovning med provtryck av minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Vätsketryckprovningen skall upprepas vart femte år och följas av noggrann invändig besiktning av kärlen och kontroll av taran.

På metallkärl skall anges med tydligt läsbar och varaktig skrift:

a) ämnets fullständiga benämning (båda ämnena får även anges sida vid sida vid alternativ användning),

b) namnet på kärlets ägare,

c) kärlets tara inkl tillbehör såsom ventiler, skyddskåpor, m.m.,

d) tidpunkt (månad/år) för första och senaste besiktning samt besiktningsmannens kontrollstämpel,

e) innehållets högsta tillåtna vikt i kg,

f) det inre tryck (provningstryck) som skall användas vid vätsketryckprovningen.

2605 (1)

(a) Etylenimin, inhiberad, av ämnesnummer 4 skall förpackas i stålkärl av tillräcklig tjocklek. Kärlen skall förslutas med en gängad propp försedd med lämplig packning så att förslutningen blir både ång- och vätsketät. Kärlen skall innan de tas i bruk första gången och sedan periodvis minst vart femte år tryckprovas med provtryck av minst 0,3 MPa (3 bar)(övertryck), enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216.

Varje kärl skall bäddas in med absorberande stötdämpande material i ett starkt och tätt skyddsemballage av metall. Skyddsemballaget skall vara lufttätt förslutet och förslutningen skall säkras mot oavsiktligt öppnande. Innehållets vikt får inte överstiga 0,67 kg per liter rymd. Ett kolli får väga högst 75 kg. Kollin som väger mer än 30 kg, med undantag av de som transporteras som komplett last, skall ha hanteringsanordningar.

(b) Etylenimin, inhiberad, av ämnesnummer 4 får även förpackas i stålkärl med tillräcklig väggtjocklek. Kärlen skall förslutas med en gängad propp och en gängad skyddshuv eller likvärdig anordning som gör förslutningen både vätskeoch ångtät. Kärlen skall innan de tas i bruk första gången och sedan periodvis, minst vart femte år provtryckas med ett provtryck av minst 1 MPa (10 bar)(övertryck) enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216. Innehållets vikt får inte överstiga 0,67 kg per liter rymd. Ett kolli får inte väga mer än 75 kg.

(c) Kärl enligt (a) och (b) skall förses med tydligt läsbar och varaktig skrift:

- tillverkarens namn eller märke och kärlets tillverkningsnummer,

- påskriften "etylenimin",

- kärlets taravikt och dess högsta tillåtna vikt när det är fyllt,

- tidpunkt (mån/år) för första och senaste besiktning,

- besiktningsmannens kontrollstämpel.

(2) Metylisocyanat av ämnesnummer 5 skall förpackas:

(a) i lufttätt förslutna kärl av ren aluminium med en rymd av högst 1 liter och som inte får fyllas till mer än 90 % av sin rymd. Kärlen skall bäddas in med lämpligt stötdämpande material i trälådor, högst 10 i varje låda. Förpackningen skall uppfylla kraven som gäller för en kombinationsförpackning, förpackningsgrupp I, enligt marginalnummer 3538. Kollit får väga högst 30 kg, eller

(b) i kärl av ren aluminium med en väggtjocklek på minst 5 mm eller i kärl av rostfritt stål. Kärlen skall vara helsvetsade och skall innan de tas i bruk för första gången och sedan periodvis minst vart femte år tryckprovas med provtryck av minst 0,5 MPa (5 bar) (övertryck) enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216. Kärlen skall förslutas tätt med två över varandra liggande förslutningsanordningar varav den ena skall vara fastskruvad eller fastsatt på motsvarande sätt. Fyllnadsgraden får uppgå till högst 90 %.

2601

(forts.) Fat som väger mer än 100 kg skall ha rullningsskenor eller förstyvningsvulster.

(c) Kärl enligt (b) skall förses med tydligt läsbar och varaktig skrift:

- tillverkarens namn eller märke och kärlets tillverkningsnummer,

- påskriften "metylisocyanat",

- kärlets taravikt och dess högsta tillåtna vikt när det är fyllt,

- tidpunkt (mån/år) för första och senaste besiktning

- besiktningsmannens kontrollstämpel.

2606 (1) Ämnen av (a) i de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med fast topp enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

d) i plastfat med fast topp med högst 60 liters rymd eller i plastdunkar med fast topp enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537, eller

f) i kombinationsemballage med innerkärl av glas, plast eller metall enligt marginalnummer 3538.

(2) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2600 (13) får dessutom förpackas:

a) i fat med avtagbart lock av stål enligt marginalnummer 3520, av aluminium enligt marginalnummer 3521, av plywood enligt marginalnummer 3523, av papp enligt marginalnummer 3525, av plast enligt marginalnummer 3526 eller i dunkar med avtagbart lock, av stål enligt marginalnummer 3522, av plast enligt marginalnummer 3526, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar, eller

b) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, med en eller flera dammtäta innersäckar.

(3) Natriumcyanid av ämnesnummer 41 (a) får även förpackas i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622 eller i småbulkbehållare av trä med dammtät inklädnad enligt marginalnummer 3627, under förutsättning att den transporteras som komplett last.

2607 (1) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

Anmärkning till a), b), c) och d): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock avsedda för fasta ämnen och för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3553, 3554 och 3560).

2607

(forts.) (2) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren vid marginalnummer 2601, vilka har ett ångtryck som inte överstiger 110 kPa (1,10 bar) vid 50 °C, får även förpackas i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624 eller i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3625.

(3) Ämnen av ämnesnummer 15 (b) får även förpackas i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539.

(4) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2600 (13) får dessutom förpackas:

a) i fat av plywood med avtagbart lock enligt marginalnummer 3523, av papp enligt marginalnummer 3525, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i vattenbeständiga säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av vävd plast enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 eller i säckar av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536, under förutsättning att det är fråga om komplett last eller säckar som säkrats på lastpallar,

c) i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av mjuk plast enligt marginalnummer 3625, i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626 eller i småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627,

d) i storsäckar enligt marginalnummer 3623 med undantag av typ 13H1, 13L1 och 13M1, förutsatt att godset transporteras som komplett last eller att storsäckarna trasporteras lastade på pallar.

2608 (1) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539, eller

h) i kärl av tunnplåt enligt marginalnummer 3540.

Anmärkning till a), b), c), d) och h): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock samt kärl av tunnplåt med avtagbart lock för fasta ämnen och för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3552-3554 och 3560).

(2) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren, vilka har ett ångtryck som inte överstiger 110 kPa (1,10 bar) vid 50 °C, får även förpackas i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624 eller i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3625.

(3) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2600 (13) får dessutom förpackas;

a) i fat av plywood med avtagbart lock enligt marginalnummer 3523 eller av papp enligt marginalnummer 3525, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar,

2608

(forts.) b) i vattenbeständiga säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av vävd plast enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 eller i säckar av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536,

c) i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag av typ 13H1, 13L1 och 13M1,i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av mjuk plast enligt marginalnummer 3625, i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626 eller i småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627.

2609-

2610 3. Samemballering

2611 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av olika ämnesnummer i ämnesförteckningen får, i kvantiteter om högst 3 liter per innerförpackning för flytande ämnen och/eller 5 kg per kärl för fasta ämnen, samemballeras och/eller samemballeras med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv. Samemballeringen skall ske i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. De samemballerade ämnena får inte reagera farligt med varandra.

(3) Ämnen av ämnesnummer 1, 3, 4 och 5 får inte samemballeras med annat gods.

(4) Ämnen av ämnesnummer 2 och ämnen av (a) vid de olika ämnesnumren får inte samemballeras med ämnen och föremål av klass 1 och 5.2 samt material av klass 7.

(5) Om inte annat sägs nedan får ämnen av ämnesnummer 2 och flytande ämnen av (a) i de olika ämnesnumren vid marginalnummer 2601 i kvantiteter om högst 0,5 liter per inneremballage och 1 liter per kolli, och ämnen av (b) och (c) i de olika ämnesnumren, i kvantiteter om högst 3 liter per inneremballage för vätskor och/eller 5 kg för fasta ämnen, samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, med ämnen och förmål av andra klasser, under förutsättning att samemballering är tillåten för ämnen av dessa klasser, och/eller med gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv under förutsättning att de inte reagerar farligt med varandra.

(6) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark värme,

b) utveckling av giftiga och/eller brandfarliga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

(7) Samemballering av sura ämnen med basiska ämnen är inte tillåten om dessa ämnen är förpackade i bräckliga kärl.

(8) Marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2602 skall iakttas.

(9) Används trä- eller papplådor får ett kolli väga högst 100 kg.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bihang A.9)

Märkning

2612 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen och föremål av denna klass skall förses med etikett nr 6.1.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnummer 1-6, 7 (a)2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22 och 26 (a)1 eller (b)1 skall dessutom förses med etikett nr 3.

(4) Kollin med brandfarliga bekämpningsmedel av ämnesnummer 71-87 som har en flampunkt på 23 °C och däröver skall dessutom förses med etikett nr 3.

(5) Kollin med ämnen av ämnesnummer 7(a)1, 10 och 28 skall dessutom förses med etiketter nr 3 och nr 8.

(6) Kollin med ämnen av ämnesnummer 26 (a)2 eller (b)2 eller 54 (b)1 skall dessutom förses med etikett nr 4.1.

(7) Kollin med ämnen av ämnesnummer 66 skall dessutom förses med etikett nr 4.2.

(8) Kollin med ämnen av ämnesnummer 44 skall dessutom förses med etikett nr 4.3.

(9) Kollin med ämnen av ämnesnummer 68 skall dessutom förses med etikett nr 05.

(10) Kollin med ämnen av ämnesnummer 24 (b)2, 27 och 67 skall dessutom förses med etikett nr 8.

(11) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(12) Kollin med kärl som innehåller flytande ämnen med utifrån ej synliga förslutningsanordningar, liksom kollin som innehåller kärl med luftningsanordningar eller kärl med luftningsanordningar men utan ytteremballage, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2613 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2614 Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2601.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en n.o.s.-benämning, eller ett annat samlingsnamn, skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer, n.o.s.-benämningen eller samlingsnamnet följt av kemiskt eller tekniskt namn ().

2614

(forts.) Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 6.1, 61 (c), ADR".

Transporteras restprodukter [se marginalnummer 2000 (5)] skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: Restprodukt(er) som innehåller de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8) angiven med sin(a) kemiska benämning(ar), t ex "Restprodukter som innehåller 2570 kadmiumföreningar, klass 6.1, 61 (c), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i detta direktiv, är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelarna som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna eller blandningarna.

Transporteras lösningar eller blandningar som endast innehåller en beståndsdel som faller under bestämmelserna i detta direktiv, skall uttrycken "lösning" eller "blandning" läggas till som en del av ämnesnamnet i godsdeklarationen (se marginalnummer 2002 (8).

Om ett fast ämne överlämnas för transport i smält tillstånd, skall godsbeskrivningen i godsdeklarationen kompletteras med ordet "smält", om det inte redan finns i namnet.

Om en lösning eller blandning är nämnd eller innehåller ett i ämneslistan uttryckligen nämnt ämne, men inte omfattas av bestämmelserna i denna klass enligt marginalnummer 2600 (5), får avsändaren införa följande text i godsdeklarationen: "Ej gods av klass 6.1".

2615-

2621 C. Tömda emballage

2622 (1) Om tömda, ej rengjorda emballage av ämnesnummer 91 är säckar eller storsäckar, skall dessa läggas i lådor eller vattentäta säckar som hindrar innehållet från att läcka ut.

(2) Andra tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare, av ämnesnummer

91 skall förslutas på samma sätt och vara lika täta som om de vore fyllda.

(3) Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare, av ämnesnummer 91 skall etiketteras som om de vore fyllda.

(4) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av benämningarna som är kursiverade vid ämnesnummer 91, t ex: "Tömt emballage, 6.1, 91, ADR."

I fråga om tömda, ej rengjorda fasta eller avmonterbara tankar, tankcontainrar såväl som tömda bulkfordon och tömda containrar för bulkgods skall denna text kompletteras med "Senaste last" samt med benämningen och ämnesnumret för det ämne den senast innehållit [t ex "Senaste last: 2312 Fenol, smält, 24 (b)"].

2623-

2624 D. Övergångsbestämmelser

2625 Ämnen av klass 6.1 får transporteras till och med 30 juni 1995 i enlighet med de föreskrifter som tillämpades för klass 6.1 fram till 31 december 1994.

I sådana fall skall följande upplysning lämnas i godsdeklarationen: "Transport i enlighet med ADR, som gällde före 1 januari 1995".

2626-

2649 KLASS 6.2

SMITTFARLIGA ÄMNEN

1. Ämnesförteckning

2650 (1) Av de ämnen () som täcks av rubriken till klass 6.2 omfattas de som räknas upp vid marginalnummer 2651 eller som täcks av en samlingsrubrik där, av bestämmelserna vid marginalnummer 2650 (2) till 2675 och av bestämmelserna i denna bilaga och bilaga B. Dessa ämnen anses som direktivämnen.

(2) Klass 6.2 omfattar ämnen innehållande levande mikroorganismer såsom bakterier, virus, rikettsior, parasiter, svampar, även som rekombinanta, hybrida eller muterade mikroorganismer, som på goda grunder kan antas vara sjukdomsalstrande hos människor eller djur. Dessa omfattas av bestämmelserna i denna klass om de vid exponering kan sprida sjukdom.

Anmärkningar: 1. Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer, biologiska produkter, diagnostiska prover och infekterade levande djur skall beaktas vid klassificering av ämnen av denna klass.

Anmärkningar: 2. Toxiner från växter, djur eller bakterier som inte innehåller smittfarliga ämnen/organismer eller som inte ingår i dessa, tillör klass 6.1 (se marginalnummer 2601, ämnesnummer 90, FN-nummer 3172).

(3) Klass 6.2 indelas enligt följande:

A. Smittfarliga ämnen med en hög riskpotential

B. Andra smittfarliga ämnen

C. Tömda emballage

Ämnen vid marginalnummer 2651, ämnesnummer 3 och 4, är hänförda till bokstaven (b) på basis av deras aktuella farlighetsgrad:

(b) farliga ämnen

(4) Ämnen ej nämnda vid namn vid ämnesnummer 1, 2 eller 3, marginalnummer 2651, skall hänföras dit på basis av vetenskapligt kunnande, enligt följande riskgruppsindelning ():

(i) Riskgrupp IV (hög individuell risk, hög allmän risk) omfattar mikroorganismer som kan orsaka svår sjukdom hos människor eller djur och med stor risk för smittspridning, och för vilken det vanligtvis inte finns effektiva förebyggande åtgärder eller behandling.

(ii) Riskgrupp III (hög individuell risk, låg allmän risk) omfattar mikroorganismer som kan orsaka svår sjukdom hos människor eller djur och med stor risk för smittspridning, och för vilken det vanligtvis finns effektiva förebyggande åtgärder eller behandling.

(iii) Riskgrupp II (måttlig individuell risk, låg allmän risk) omfattar mikroorganismer som kan orsaka sjukdom hos människor eller djur och med låg risk för smittspridning, och för vilken det vanligtvis finns effektiva förebyggande åtgärder eller behandling.

(iv) Riskgrupp I (låg individuell och allmän risk) omfattar mikroorganismer som sannolikt inte orsakar sjukdom hos människor eller djur.

2650

(forts.) Anmärkningar: 1. Mikroorganismer av riskgrupp I är inte att anse som smittfarliga ämnen enligt denna klass mening.

Anmärkningar: 2. Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer () är mikroorganismer och organismer i vilka det genetiska materialet har blivit avsiktligt förändrat genom tekniska metoder eller på sätt som inte kan förekomma naturligt.

Anmärkningar: 3. Genetiskt modifierade mikroorganismer som är smittfarliga enligt denna klass, är ämnen av ämnesnummer 1, 2 och 3. De skall inte höra till ämnesnummer 4. Genetiskt modifierade mikroorganismer som inte är att anse som smittfarliga ämnen enligt denna klass, kan vara ämnen av klass 9 (se marginalnummer 2901, ämnesnummer 13, FN-nummer 3245).

Anmärkningar: 4. Genetiskt modifierade organismer, som är kända för att eller misstänks vara farliga för människor, djur eller miljön, skall transporteras i enlighet med anvisningar från behörig myndighet i avsändarlandet.

(5) Ämnen och blandningar av ämnen av denna klass skall anses vara fasta ämnen med avseende på förpackningskraven vid marginalnummer 2654 och 2655, förutsatt att de inte innehåller fri vätska vid en temperatur under 45 °C.

(6) Biologiska produkter är färdiga biologiska preparat för humant eller veterinärt bruk, tillverkade i överensstämmelse med den ansvariga nationella myndighetens krav och lyder, om så krävs, under särskilda godkännanden och licenser från denna myndighet. De kan också vara biologiska produkter som transporteras, innan licensgivning är aktuell, i forsknings- eller utvecklingssyfte, eller färdiga preparat som används vid experimentell behandling av människor eller djur och som är tillverkade i enlighet med den ansvariga nationella myndighetens anvisningar.

Diagnostiska prover är varje humant och animaliskt material såsom sekret, exkret, blod och blodprodukter, vävnad och vävnadsvätska som transporteras för diagnostik- eller forskningsändamål. Levande infekterade djur omfattas inte.

Anmärkning: Biologiska produkter och diagnostiska prover, som inte innehåller smittfarliga mikroorganismer tillhör inte denna klass.

(7) Levande djur skall inte användas som bärare av smittfarliga mikroorganismer, om dessa mikroorganismer kan förflyttas på annat sätt. Djur som används som bärare av smitt-farliga mikroorganismer skall förpackas, etiketteras, märkas och transporteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för transport av djur ().

(8) Transport av ämnen av denna klass kan behöva ske under specificerade temperatur-förhållanden.

A. Smittfarliga ämnen med hög riskpotential

2651 1. 2814 Smittfarliga ämnen, som påverkar människor,

2900 Smittfarliga ämnen, som enbart påverkar djur.

Anmärkningar: 1. Ämnen vilka, enligt marginalnummer 2650 (4), hör till riskgrupp IV, skall hänföras till detta ämnesnummer.

Anmärkningar: 2. Särskilda förpackningskrav gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2653 och 2654).

2651

(forts.) 2. 2814 Smittfarliga ämnen, som påverkar människor,

2900 Smittfarliga ämnen, som enbart påverkar djur.

Anmärkningar: 1. Ämnen vilka, enligt marginalnummer 2650 (4), hör till riskgrupp III, skall hänföras till detta ämnesnummer.

Anmärkningar: 2. Särskilda förpackningskrav gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2653 och 2654).

B. Övriga smittfarliga ämnen

3. (b) 2814 Smittfarliga ämnen, som påverkar människor,

2900 Smittfarliga ämnen, som enbart påverkar djur.

Anmärkning: Ämnen vilka, enligt marginalnummer 2650 (4), hör till riskgrupp II, skall hänföras till detta ämnesnummer.

4. (b) 3291 Kliniska restprodukter, ospecificerat, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Ospecificerade restprodukter från human- eller veterinärmedicinsk behandling av människor/djur eller från biologisk forskning, och vilka sannolikt innehåller ämnen av denna klass, skall hänföras till detta ämnesnummer.

Anmärkningar: 2. Specificerade restprodukter skall hänföras till ämnesnummer 1, 2 eller 3.

Anmärkningar: 3. Sanerade kliniska restprodukter eller restprodukter som härstammar från biologisk forskning, och tidigare innehållit smittfarliga ämnen, omfattas inte av bestämmelserna i denna klass.

C. Tömda emballage

11. Tömda ej rengjorda emballage, inklusive tömda småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar och tankcontainrar, som har innehållit ämnen av denna klass (se marginalnummer 2672).

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2652 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2653 och 2656 särskilda krav för vissa ämnen gäller dock dessa.

Småbulkbehållare (IBC) skall uppfylla kraven i bihang A.6.

(2) I enlighet med kraven i marginalnummer 2650 (3) och 3511 (2) eller 3611 (2) skall följande emballage användas:

emballage av förpackningsgrupp II eller I, märkta med bokstaven "Y" eller "X", eller småbulkbehållare (IBC) av förpackningsgrupp II, märkta med bokstaven "Y", för farliga ämnen klassificerade under (b) i varje ämnesnummer,

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen ur klass 6.2 i tankfordon, avmonterbara tankar eller tankcontainrar, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2653 (1) Emballage för ämnen av ämnesnummer 1 och 2 skall bestå av följande delar:

(a) Ett inneremballage inkluderande:

- en tät primärbehållare;

- ett tätt sekundäremballage;

2653

(forts.) - absorptionsmedel, placerat mellan primärbehållaren och sekundäremballaget: Om flera primärbehållare är placerade i ett sekundäremballage, skall de säkras så att de inte kan komma i kontakt med varandra. Det absorberande materialet, såsom bommullsvadd, skall kunna absorbera primärbehållarnas totala innehåll.

Oberoende av transporttemperaturen skall primärbehållaren eller sekundäremballaget förbli tätt vid förändringar av det inre trycket, motsvarande 95 kPa (0,95 bar) i temperaturintervallet P40 till +55 °C.

Anmärkning: Inneremballage innehållande smittfarliga ämnen får inte placeras i ett ytteremballage tillsammans med annat gods.

(b) Ett ytteremballage som är tillräckligt hållfast. Längden på varje sida av ytteremballaget får inte understiga 100 mm.

(2) Emballage enligt (1) skall provas i enlighet med bestämmelserna vid marginalnummer 2654; emballagets konstruktionstyp skall vara godkänd av behörig myndighet. Varje emballage tillverkat enligt godkänd konstruktionstyp skall märkas i enlighet med marginalnummer 3512.

Provning av emballage i enlighet med marginalnummer 2653

2654 (1) Provföremål av emballaget, dock ej emballage för levande djur och organismer, skall förberedas för provning såsom beskrivet i marginalnummer 2654 (2), och sedan genomgå de provningar som nämns i marginalnummer 2654 (3)-(5). Andra förberedelser eller provningsmetoder fär användas då emballagets konstruktion så kräver, under förutsättning att de motsvarar uppställda krav.

(2) Provföremål av varje emballage skall prepareras som vid transport, förutom att det transporterade ämnet ersätts med vatten eller, när en temperatur av P18 °C föreskrivs, av en blandning av vatten och frostskyddsmedel. Primärbehållare skall fyllas till 98 %.

(3) Emballage preparerade för transport skall genomgå provning enligt nedanstående tabell. Tabellen visar provningskrav för emballage av olika material. För ytteremballage relaterar tabellens rubrik till papp eller liknande material vars tillstånd snabbt kan påverkas av fuktighet, till plast som kan bli spröd vid låga temperaturer, samt andra material som t.ex. metall, vars tillstånd inte påverkas av fukt eller temperatur. Om primärbehållare och sekundäremballage [se marginalnummer 2653 (1) a)] är tillverkade i olika material, skall tillämplig provning bestämmas på grundval av materialet i primärbehållaren. I de fall primärbehållaren är tillverkad av två material, skall det material som är känsligast för skada styra valet av provning.

>Plats för tabell>

2654

(forts.) (a) Provföremål skall genomgå fallprov mot en fast, icke fjädrande, plan horisontell yta från 9 meters höjd. Om emballaget är en låda skall fem provningar utföras genom att lådorna släpps så att de träffar ytan med:

- botten,

- toppen,

- långsidan,

- kortsidan och

- ett hörn.

Om emballaget är ett fat skall tre provningar utföras genom att fatet släpps så att det träffar ytan på följande sätt:

- diagonalt mot fatets övre kant, med centrum av

- gravitationskraften direkt över islagpunkten,

- diagonalt mot fatets nedre kant,

- rakt mot fatets sida.

Efter att den angivna fallsekvensen utförts, får primärbehållaren, vilken skall förbli skyddad av det absorberande materialet i sekundäremballaget, inte läcka.

(b) Provföremål skall nedsänkas helt i vatten under minst 5 minuter och sedan tillåtas torka i högst 30 minuter vid 23 °C och 50 % ± 2 % relativ luftfuktighet. Därefter skall emballaget provas enligt (a).

(c) Provföremål skall vistas i en temperatur av P18 °C eller lägre under minst 24 timmar, och inom 15 minuter genomgå den vid (a) föreskrivna provningen. Om provföremålet innehåller kolsyre-is, får tiden i den kalla miljön kortas med 4 timmar.

(d) Om ett emballage är avsedd att innehålla kolsyre-is skall provning enligt (a), (b) eller (c) utföras. Ett provföremål skall lagras så att all kolsyre-is försvunnit, och därefter genomgå provning enligt (a).

(4) Emballage med en bruttovikt av 7 kg eller mindre skall genomgå provning enligt (a) nedan, och emballage med en bruttovikt överstigande 7 kg, provning enligt (b) nedan.

(a) Provföremålet skall placeras på en hård yta. En cylindrisk stålstav med en vikt av minst 7 kg, en diameter av högst 38 mm och en anslagsyta med en radie av högst 6 mm, skall släppas vertikalt i ett fritt fall från en höjd av 1 meter, räknat från anslagsytan på staven till träffytan på provföremålet. Ett provföremål skall placeras med bottenytan nedåt. Ett andra provföremål skall placeras vinkelrätt i förhållande till det första. Vid varje försök skall stålstaven vara riktad mot primärbehållaren i emballaget. Penetration av sekundäremballaget är tillåten, förutsatt att det inte sker något läckage från primärbehållaren.

(b) Provföremålet skall släppas mot ändan på en cylindrisk stålstav. Staven skall fästas vertikalt på en hård yta. Staven skall ha en diameter på 38 mm och anslagsytan en radie av högst 6 mm. Staven skall skjuta ut från ytan med minst lika mycket som avståndet mellan primärbehållaren och den yttre ytan på ytteremballaget, dock minst 200 mm. Ett provföremål skall släppas vertikalt i fritt fall från en höjd av 1 meter, räknat från stålstavens anslagsyta. Ett andra provföremål skall släppas från samma höjd vinkelrätt i förhållande till det första exemplaret. Vid varje försök skall stålstaven vara riktad mot primärbehållaren. Penetration av sekundäremballaget är tillåten, förutsatt att det inte sker något läckage från primärbehållaren.

(5) Så länge en likvärdig nivå bibehålls avseende emballagets prestanda, får följande varianter av primärbehållare placeras i ett sekundäremballage, utan att ytterligare provning behöver utföras av det kompletta emballaget:

2654

(forts.) Primärbehållare av motsvarande, eller mindre storlek, än de provade primärbehållarna får användas förutsatt att:

(a) primärbehållarna är av liknande design som den provade (t ex rund, rektangulär);

(b) konstruktionsmaterialet i primärbehållaren (t ex glas, plast, metall) har likvärdig eller bättre förmåga att motstå stötar och stapeltryck än de ursprungligen provade primärbehållarna;

(c) primärbehållare har öppningar av samma eller mindre storlek och att förslutningen är av likvärdig typ (t.ex. skruvgängad lock, propp);

(d) tillräckligt ökad mängd stötdämpningsmaterial används för att fylla upp tomrum och förhindra att primärbehållarna rör sig;

(e) primärbehållarna är ordnade i sekundäremballaget på samma sätt som i det provade emballaget.

2655 (1) Ämnen vid 3 (b) och 4 (b) skall förpackas i:

(a) stålfat enligt marginalnummer 3520,

(b) aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

(c) ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

(d) fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

(e) kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

(f) kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

(g) kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

(h) småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622,

(i) småbulkbehållare av styv plast enligt enligt marginalnummer 3624,

(k) småbulkbehållare av komposit, med innerbehållare av plast, enligt marginalnummer 3625, med undantag av småbulkbehållare av typ 11HZ2 och 31HZ2.

(2) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2650 (5) får även förpackas i plywoodfat enligt marginalnummer 3523 eller i fiberfat enligt marginalnummer 3525, med om nödvändigt en eller flera vattentäta innersäckar.

2656 Biologiska produkter och diagnostiska prover av ämnesnummer 1 till 3 som med relativt låg sannolikhet innehåller smittfarliga ämnen, t.ex. rutinkontroller eller initialdiagnoser, måste följa alla bestämmelser i denna klass utom när följande villkor är uppfyllda:

(1) Primärbehållarna innehåller högst 50 ml av biologiska produkter respektive 100 ml diagnostiska prover.

(2) Ytteremballaget innehåller högst:

- 50 ml biologiska produkter om bräckliga primärbehållare används;

- 100 ml biologiska produkter om annat än bräckliga primärbehållare används;

- 500 ml diagnostiska prover.

(3) Primärbehållarna är täta; och

(4) Emballaget uppfyller bestämmelserna i denna klass, förutom att den inte behöver genomgå provning.

2657 När ämnen i denna klass transporteras i djupkyld flytande kväve, skall inneremballaget uppfylla bestämmelserna i denna klass och behållarna för kvävet skall uppfylla bestämmelserna i klass 2.

2658 (1) Öppningar i primärbehållare avsedda för vätskor av ämnesnummer 1 och 2 skall tillslutas av två anordningar placerade i serie, av vilka en skall vara skruvgängad eller säkrad på annat lämpligt sätt.

(2) Ämnen av ämnesnummer 3 och 4 som utvecklar gas och som transporteras i behållare vid en omgivningstemperatur överstigande 15 °C, skall vara försedda med en speciell patogentät avluftningsanordning i locket, som skall vara skyddad mot mekanisk åverkan. Vid återanvändning av behållare skall avluftningsanordningens filter bytas ut före återfyllning.

(3) Emballage av plast eller papp avsedda för restprodukter skall vara resistenta mot innehållet och om restprodukten innehåller skarpa eller vassa föremål skall dessa inte kunna punktera emballaget.

(4) Tillslutningar av emballage avsedda för ämnen av ämnesnummer 4 skall vara så konstruerade att de är lufttätt tillslutna efter fyllning, och så utformade att ett eventuellt öppnande av tillslutningen genast framgår.

2659-

2660 3. Samemballering

2661 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i en kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av ämnesnummer 1, 2 och 3 får samemballeras i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, om emballaget är provat och godkänt enligt de villkor som gäller för ämnen av 1 och 2.

(3) Ämnen i klass 6.2 får ej samemballeras med farligt gods tillhörande någon annan klass, eller annat gods, i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. Detta gäller ej biologiska produkter och diagnostiska prover som är förpackade i enlighet med marginalnummer 2656, eller ämnen som används som kylmedel, t.ex. is, kolsyre-is eller djupkyld flytande kväve.

(4) Bestämmelserna vid marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2652 skall iakttas.

(5) Om trä- eller papplådor används, får ett kolli väga högst 100 kg.

4. Märkning och varningsetiketter på kolli (se bihang A.9)

Märkning

2662 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen av denna klass skall förses med etikett nr 6.2.

(3) Kollin med ämnen av denna klass som förvaras i djupkyld flytande kväve skall dessutom förses med etikett nr 2.

(4) Kollin med ämnen av ämnesnummer 3 och 4 med utifrån ej synliga bräckliga kärl, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(5) Kollin med flytande ämnen av ämnesnummer 3 i kärl vars förslutningsanordningar ej är synliga utifrån, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2663 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2664 Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med något av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2651, och följas av ämnets biologiska namn för ämnen av ämnesnummer 1 till 3.

(1) Ett smittfarligt ämne som är genetiskt modifierat skall ha följande tillägg i godsdeklarationen "genetiskt modifierad mikrooganism".

(2) Vid transport av biologiska produkter och diagnostiska prover enligt marginalnummer 2656, skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Biologisk produkt/ diagnostiskt prov, innehållande ..." samt namnet på det smittfarliga ämnet, klassificerat enligt ämnesnummer 1, 2 eller 3.

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 6.2, 4 (b), ADR".

Transporteras restprodukter [se marg 2000 (4)] skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukt som innehåller ....", de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8), angiven med sin(a) kemiska eller biologiska benämning(ar), t ex "Restprodukt, som innehåller 2814 smittfarligt ämne, som påverkar människor, Marburg virus, 6.2, 2, ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i ADR, är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelar som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna. För restprodukter, ämnesnummer 4 är den understrukna benämningen tillräcklig, t ex "3291 Klinisk restprodukt, ospecificerad, n.o.s. 6.2, 4 (b), ADR".

Vid transport av ömtåliga ämnen, skall lämplig information härom medföras, t ex "Hålls nedkyld vid 2-4 grader Celsius" eller "Transporteras i fruset tillstånd" eller "Får ej frysas".

2665-

2671 C. Tömda emballage

2672 (1) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 11 skall vara förslutna på samma sätt och vara lika täta som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare av ämnesnummer 11 skall etiketteras som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 11, t ex "Tömt emballage, 6.2, 11, ADR." Transporteras tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar, tankcontainrar och småcontainrar skall godsbeskrivningen kompletteras med tillägget "senaste last" tillsammans med namn och ämnesnummer av senaste last, t ex "Senaste last: 2900 smittfarligt ämne, som enbart påverkar djur, 3 (b)".

2673 D. Övriga villkor

2674 Villkor andra än de som berör transportsäkerhet av ämnen av denna klass, är ej återgivna här (t ex bestämmelser om import och export, marknadsföring eller distribution, arbetarskydd, veterinärverksamhet).

E. Övergångsbestämmelser

2675 Ämnen av klass 6.2 får transporteras t o m 31 december 1995 enligt de bestämmelser som gällde för klassen intill 31 december 1994. I dessa fall skall transporthandlingarna förses med lydelsen: "Transport enligt ADR före 1 januari 1995".

2676-

2699 KLASS 7

RADIOAKTIVA ÄMNEN

Inledning

2700 (1) Bestämmelsernas omfattning

(a) Bland ämnen med en specifik aktivitet högre än 70 kBq/kg (2 nCi/g) och föremål som innehåller sådana ämnen får endast de som nämns eller kan hänföras till en n.o.s.-benämning vid marginalnummer 2701 transporteras och då endast under de förutsättningar som anges i tillämplig förteckning vid marginalnummmer 2704 och i bihang A.7 (marginalnummer 3700 till 3799) ().

(b) Ämnen och föremål som åsyftas i (a) är ämnen och föremål som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkning: Hjärtstimulatorer som innehåller radioaktiva ämnen och som inopererats i patienter eller radioaktiva läkemedel, som patienter under pågående medicinsk behandling har invärtes, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

(2) Definitioner och förklaringar

A1 och A2

1. A1 avser den maximala aktiviteten hos radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet tillåtna i kolli av typ A. A2 avser den maximala aktiviteten hos andra radioaktiva ämnen än sådana av speciell beskaffenhet som tillåts i kolli av typ A. (Se bihang A.7, tabell I).

Alfastrålare med låg radiotoxicitet

2. Med alfastrålare med låg radiotoxicitet avses naturligt uran, utarmat uran, naturligt torium, uran-235 eller uran-238, torium-232, torium-228 och torium-230 ingående i malmer och fysikaliska eller kemiska koncentrat samt radionuklider med en halveringstid kortare än 10 dagar.

2700

(forts.) Godkännande

3. Med multilateralt godkännade avses godkännande av relevant behörig myndighet både i ursprungslandet för prototypen eller transporten och i varje annat land genom eller till vilket kollit skall transporteras.

4. Med unilateralt godkännade av en prototyp avses godkännande som endast behöver ges av behörig myndighet i prototypens ursprungsland.

Container

5. En container för transport av ämnen av denna klass skall vara av bestående sluten karaktär, styv och tillräckligt hållfast för upprepad användning. Den kan användas som ett emballage om tillämpliga krav är uppfyllda, och den kan också användas som ett ytterhölje.

Inneslutningssystem

6. Med inneslutningssystem avses de delar av emballaget som av konstruktören har angivits såsom avsedda att innesluta det radioaktiva ämnet under transporten.

Kontamination

7. Med kontamination avses närvaron av radioaktiva ämnen på en yta i kvantiteter överstigande 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) för beta- och gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) för alla andra alfastrålare.

Med fast vidhäftande kontamination menas all annan kontamination än löst vidhäftande.

Med löst vidhäftande kontamination menas kontamination som kan lösgöras från en yta under normal hantering.

Prototyp

8. Med prototyp avses den beskrivning av ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet eller av ett kolli eller emballage, som gör det fullt identifierbart. Beskrivningen kan innehålla specifikationer, ritningar, redogörelser som visar överensstämmelse med gällande regler samt annan relevant dokumentation.

Komplett last

9. Med komplett last avses att en enda avsändare utnyttjar ett fordon eller en stor container med minsta längd av 6 meter, varvid all lastning och lossning före, under och efter transporten utföres i enlighet med avsändarens eller mottagarens anvisningar.

Klyvbart ämne

10. Med klyvbart ämne avses uran-233, uran-235, plutonium-238, plutonium-239, plutonium-241 eller varje kombination av dessa radionuklider.

Obestrålat naturligt uran och utarmat uran samt naturligt uran och utarmat uran som enbart blivit bestrålat i termiska reaktorer omfattas inte av denna definition.

Ämnen med låg specifik aktivitet

11. Med ämne med låg specifik aktivitet (LSA) avses radioaktivt ämne som naturligt har en begränsad specifik aktivitet eller radioaktivt ämne för vilket gränsvärdena för beräknat medelvärde för specifik aktivitet är tillämpliga. Yttre avskärmande material, som omger LSA-materialet, skall inte medtagas vid bestämning av det beräknade medelvärdet av specifika aktiviteten.

LSA-material indelas i tre grupper:

(a) LSA-I

(i) Malmer innehållande naturligt förekommande radionuklider (t ex uran, torium) och uran- eller toriumkoncentrat av sådana malmer,

(ii) Fast obestrålat naturligt uran, fast obestrålat utarmat uran eller obestrålat naturligt torium samt fasta eller vätskeformiga föreningar och blandningar av dessa, eller

(iii) Radioaktiva ämnen, förutom klyvbara ämnen, för vilka A2-värdet är obegränsat.

2700

(forts.) (b) LSA-II

(i) Vatten innehållande tritium med en koncentration av högst 0,8 TBq/l (20 Ci/l), eller

(ii) Annat ämne i vilket aktiviteten är fördelad alltigenom och det beräknade medelvärdet för specifika aktiviteten inte överstiger 10 P4 A2/g för fasta ämnen och gaser och 10 P5 A2/g för vätskor.

(c) LSA-III

Fasta ämnen (t ex ingjutna restprodukter, aktiverat material) i vilket:

(i) det radioaktiva ämnet är fördelat alltigenom ett fast föremål eller ett antal fasta föremål eller är väsentligen jämt fördelat i ett fast, kompakt bindemedel (såsom betong, bitumen, keramik etc.),

(ii) det radioaktiva ämnet är förhållandevis olösligt eller är inneslutet i en relativt olöslig matris så att, även med skadat emballage, läckaget av radioaktivt ämne från ett kolli genom utlakning vid nedsänkning i vatten under 7 dagar inte överstiger 0,1 A2, och

(iii) det beräknade medelvärdet av specifika aktiviteten för det fasta föremålet eller ämnet, exkluderande avskärmande material, inte överstiger 2 × 10 P3A2/g.

Högsta normala drifttryck

12. Med högsta normala drifttryck avses det högsta tryck över atmosfärtrycket vid havsnivån som skulle utvecklas i inneslutningssystemet under en period av ett år under de förhållanden beträffande temperatur och solstrålning som motsvarar omgivningsförhållandena vid transport i frånvaro av av ventilation, yttre kylning med hjälpsystem eller funktionskontroll under transporten.

Ytterhölje

13. Med ytterhölje avses ett omslag såsom en låda eller en säck, vilken inte behöver uppfylla kraven för en container, och vilken används av en enda avsändare för att packa samman en sändning av två eller flera kollin till en hanteringsenhet för att underlätta hantering, lagring och transport.

Ytterhölje är inte detsamma som ytteremballage såsom definierat vid marginalnummer 3510.

Kolli

14. Med kolli avses ett emballage med dess radioaktiva innehåll avsett för transport. Funktionskrav på kolli och emballage, vad gäller bibehållen beständighet avseende inneslutning och skärmning, beror på kvantitet och art av det radioaktiva material som transporteras.

Funktionskrav för kollin är graderade på ett sådant sätt att de tar hänsyn till de varierande belastningsgrader som uppträder vid olika transportförhållanden:

- transportförhållanden förekommande vid en rutintransport (utan missöden),

- transportförhållanden inbegripande smärre missöden, och

- transportförhållanden inbegripande olyckshändelser.

Funktionskraven omfattar krav på konstruktion och provning. Varje kolli klassificeras enligt nedan:

(a) Undantaget kolli är ett emballage innehållande radioaktivt ämne (se bihang A.7, tabell V), som är konstruerat för att uppfylla de allmänna konstruktionskraven för alla emballage och kollin (se marginalnummer 3732).

(b) (I) Industrikolli typ 1 (IP-1) är ett emballage, en tank eller en container innehållande LSA-material eller SCO (se definitionerna 11 och 22), som är konstruerat så att de allmänna konstruktionskraven för alla emballage och kollin uppfylles (se marginalnummer 3732) och, dessutom, de särskilda konstruktionskraven (se marginalnummer 3733).

2700

(forts.) (II) Industrikolli typ 2 (IP-2) är ett emballage, en tank eller en container innehållande LSA-material eller SCO (se definitionerna 11 och 22), som är konstruerat så att de allmänna konstruktionskraven för alla emballage och kollin uppfylles (se marginalnummer 3732) liksom följande specifika konstruktionskrav:

(III) (i) för ett kolli, se marginalnummer 3734,

(III) (ii) för en tank, se marginalnummer 3736 samt bihang B.1a och B.1b,

(III) (iii) för en container, se marginalnummer 3736.

(III) Industrikolli typ 3 (IP-3) är ett emballage, en tank eller en container innehållande LSA-material eller SCO (se definitionerna 11 och 22), som är konstruerat så att de allmänna konstruktionskraven för alla emballage och kollin uppfylles (se marginalnummer 3732) liksom följande specifika konstruktionskrav:

(III) (i) för ett kolli, se marginalnummer 3735,

(III) (ii) för en tank, se marginalnummer 3736 samt bihang B.1a och B.1b,

(III) (iii) för en container, se marginalnummer 3736.

(c) Kolli av typ A är ett emballage, en tank eller en container innehållande en aktivitetsmängd av högst A1, om det är ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, eller högst A2, om det inte är ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, som är konstruerat så att de allmänna konstruktionskraven för alla emballage och kollin uppfylles (se marginalnummer 3732), liksom de särskilda konstruktionskraven vid marginalnummer 3737 som är tillämpliga.

(d) Kolli av typ B är ett emballage, en tank eller en container innehållande en aktivitetsmängd som kan överstiga A1, om det är ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, eller överstiga A2, om det inte är ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, som är konstruerat så att de allmänna konstruktionskraven för alla emballage och kollin uppfylles (se marginalnummer 3732), liksom de särskilda konstruktionskraven vid marginalnummer 3737 och de i 3738-3740 som är tillämpliga.

Emballage

15. Med emballage avses den sammansättning av beståndsdelar som är nödvändig för att innesluta det radioaktiva innehållet fullständigt. Det kan t ex bestå av ett eller flera kärl, absorberande material, distanshållare, strålskärm, utrustning för fyllning, tömning, ventilering och tryckavlastning samt anordningar för kylning, för upptag av mekaniska stötar, för hantering och fastsättning, för termisk isolering samt hanteringsanordningar om dessa är en integrerad del av emballaget. Emballaget kan vara en låda, en tunna eller ett liknande kärl, eller kan också vara en container eller en tank i överensstämmelse med definition 14.

Kvalitetssäkring

16. Med kvalitetssäkring avses ett systematiskt styrnings- och inspektionsprogram vilket skall tillämpas av varje organisation eller organ inblandad i transport av radioaktivt material, och vilket syftar till att med tillräcklig visshet visa att den säkerhetsnivå som föreskrivs i Appendix A.7 uppnås i praktiken.

Strålningsnivå

17. Med strålningsnivå avses motsvarande dosekvivalentrat uttryckt i millisievert (millirem) per timme ().

Radioaktivt innehåll

18. Med radioaktivt innehåll avses det radioaktiva ämnet samt varje kontaminerat fast ämne, vätska eller gas i förpackningen.

2700

(forts.) Särskild överenskommelse

19. Med särskild överenskommelse avses de villkor, som godkänts av behörig myndighet, enligt vilka en försändelse, som inte uppfyller alla tillämpliga krav i förteckning 5 - 12 vid marginalnummer 2704, får transporteras. Försändelser av detta slag kräver multilateralt godkännande.

Radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet

20. Med radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet avses antingen ett icke utspridbart, fast radioaktivt ämne eller en försluten kapsel innehållande ett radioaktivt ämne (se marginalnummer 3731).

Specifik aktivitet

21. Med specifik aktivitet avses en radionuklids aktivitet per massenhet av denna nuklid. Den specifika aktiviteten av ett ämne i vilket radionukliden är väsentligen jämt fördelad är detta ämnes aktivitet per massenhet.

Ytkontaminerat föremål

22. Med ytkontaminerat föremål (SCO, surface contaminated object) avses ett fast föremål, vilket inte självt är radioaktivt, men där radioaktivt ämne förekommer på dess yta. SCO indelas i två grupper:

(a) SCO-I: Ett fast föremål på vilket:

(i) den löst vidhäftande kontaminationen på den åtkomliga ytan, som medelvärde över en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2), inte överstiger 4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) för beta och gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för alla övriga alfastrålare, och

(ii) den fast vidhäftande kontaminationen på den åtkomliga ytan, som medelvärde över en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2), inte överstiger 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) för beta och gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) för alla övriga alfastrålare, och

(iii) den löst vidhäftande plus den fast vidhäftande kontaminationen på den icke åtkomliga ytan, som medelvärde över en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2), inte överstiger 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) för beta- och gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) för alla övriga alfastrålare.

(b) SCO-II: Ett fast föremål på vilket antingen den fast vidhäftande eller den löst vidhäftande kontaminationen på ytan överstiger de tillämpliga gränsvärdena för SCO-I i (a) ovan och på vilket:

(i) den löst vidhäftande kontaminationen på den åtkomliga ytan, som medelvärde över en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2), inte överstiger 400 Bq/cm2 (10-2 ìCi/cm2) för betaoch gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 40 Bq/cm2 (10-3 ìCi/cm2) för alla övriga alfastrålare, och

(ii) den fast vidhäftande kontaminationen på den åtkomliga ytan, som medelvärde över en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2), inte överstiger 8 × 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) för betaoch gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 8 × 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) för alla övriga alfastrålare, och

(iii) den löst vidhäftande plus den fast vidhäftande kontaminationen på den icke åtkomliga ytan, som medelvärde över en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2), inte överstiger 8 x 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) för beta- och gammastrålare och alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 8 x 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) för alla övriga alfastrålare.

Transportindex

23. Med transportindex (TI) avses ett enda tal som tillordnats ett kolli, ett ytterhölje, en tank eller en container eller LSA-I eller SCO-I i oförpackad form, vilket används för att utöva kontroll av både kriticitetssäkerhet och strålningsexponering (se marginalnummer 3715).

Det används även för att fastställa begränsningar av innehållet i vissa kollin, ytterhöljen, tankar och containrar, för att fastställa kategori vid etikettering, för att bestämma om transport som komplett last erfordras, för att fastställa separationsbehov under mellanlagring, för att fastställa restriktioner beträffande samlastning vid transport enligt särskild överenskommelse och under mellanlagring, och för att bestämma antalet kollin som är tillåtna i en och samma container eller på ett och samma fordon (se Appendix A.7, kapitel II).

2700

(forts.) Obestrålat torium

24. Med obestrålat torium avses torium som innehåller högst 10-7 g uran-233 per gram torium-232.

Obestrålat uran

25. Med obestrålat uran avses uran som innehåller högst 10-6g plutonium per gram uran-235 och högst 9 MBq (0,20 mCi) klyvningsprodukter per gram uran-235.

Uran - naturligt, utarmat, anrikat

26. Med naturligt uran avses kemiskt separerat uran innehållande den i naturen förekommande fördelningen av uranisotoper (approx 99,28 % uran-238 och 0,72 % uran-235). Med utarmat uran avses uran som innehåller en lägre andel (vikt- %) uran-235 än naturligt uran. Med anrikat uran avses uran som innehåller en högre andel (viktprocent) uran-235 än naturligt uran. I samtliga fall förekommer en mycket liten procentuell mängd uran-234.

2701 (1) Lista över ämnen

>Plats för tabell>

(2) Ämnen och föremål av denna klass innehåller en eller flera av de radionuklider vilka uppräknas i kapitel I i bihang A.7 (marginalnummer 3700 och 3701).

(3) Nedanstående lista utvisar förteckningarna vid marginalnummer 2704:

1. Begränsade mängder av radioaktivt ämne som undantagna kollin

2. Instrument eller föremål som undantagna kollin

3. Föremål tillverkade av naturligt uran, utarmat uran eller naturligt torium som undantagna kollin

4. Tömda emballage som undantagna kollin

5. Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-I)

6. Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-II)

7. Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-III)

8. Ytkontaminerade föremål (SCO-I och SCO-II)

9. Radioaktivt ämne i kolli av typ A

10. Radioaktivt ämne i kolli av typ B(U)

11. Radioaktivt ämne i kolli av typ B(M)

12. Klyvbart ämne

13. Radioaktivt ämne som transporteras enligt särskild överenskommelse

(4) Bestämmelserna för olika typer av försändelser anges under 13 rubriker i enlighet med marginalnummer 2003 (3):

(i) Gemensamma bestämmelser för förteckning 1 till 4 är sammanfattade vid marginalnummer 2702,

(ii) Gemensamma bestämmelser för förteckning 5 till 13 är sammanfattade vid marginalnummer 2703.

Gemensamma bestämmelser för förteckning 1 till 4 vid marginalnummer 2704

2702 1. Ämnen

Se tillämplig förteckning.

2. Emballage/kolli

Se tillämplig förteckning.

3. Högsta strålningsnivå

5 ìSv/h (0,5 mrem/h) på någon punkt av kollits utsida.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Löst vidhäftande kontamination på alla utvändiga ytor samt på invändiga ytor på fordon, containrar, tankar och ytterhöljen, som används för transport av undantagna kollin, skall hållas så låg som det är praktiskt möjligt och får inte överstiga följande gränsvärden:

(a) Beta- och gammastrålare samt alfastrålare med låg radiotoxicitet 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2),

(b) Alla övriga alfastrålare 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2)

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Fordon, utrustning eller delar därav, som har blivit kontaminerade, skall dekontamineras snarast möjligt, och i varje fall före återanvändning, till nivåer ej överstigande

(a) för löst vidhäftande kontamination

0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för beta- och gammastrålare samt alfastrålare med låg radiotoxicitet, och

0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) för alla andra alfastrålare.

(b) en strålningsnivå av 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) vid ytan på grund av fast vidhäftande kontamination.

6. Samemballering

Inga bestämmelser.

7. Samlastning

Inga bestämmelser.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Se tillämplig förteckning.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se tillämplig förteckning.

10. Transporthandlingar

Se tillämplig förteckning.

11. Förvaring och avsändning

Inga bestämmelser.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Inga bestämmelser.

13. Övriga bestämmelser

a) Bestämmelser vid olycka: se marginalnummer 2710 och 3712

b) Skadade eller läckande kollin: se marginalnummer 3712

c) Kontaminationskontroll: se marginalnummer 3712 (3)

d) Kvalitetssäkring: se marginalnummer 3766

e) Obeställbara försändelser: se marginalnummer 2715

Gemensamma bestämmelser för förteckning 5 till 13 vid marginalnummer 2704

2703 1. Ämnen

Se tillämplig förteckning.

2. Emballage/kolli

Se tillämplig förteckning.

3. Högsta strålningsnivå

(a) Strålningsnivåerna för kollin eller ytterhöljen som inte transporteras som komplett last, får ej överstiga:

(i) 2 mSv/h (200 mrem/h) i någon punkt på någon yta, och

(ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) på 1 meters avstånd från denna yta.

(b) Strålningsnivån på ytan av kollin och ytterhöljen transporterade som komplett last får under följande förutsättningar överstiga 2 mSv/h (200 mrem/h), men får inte under några omständigheter överstiga 10 mSv/h (1 000 mrem/h), förutsatt att:

(i) fordonet är försedd med en tillslutning som hindrar att obehöriga får tillträde till lasten under transporten, och

(ii) kollit eller ytterhöljet är säkrat för att hållas kvar på sin plats i lastutrymmet under rutintransport, och

(iii) ingen lastning eller lossning företas från transportens början till dess slut.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Löst vidhäftande kontamination på alla utvändiga ytor samt på invändiga ytor på fordon, containrar, tankar och ytterhöljen som används för transport av kollin, skall hållas så låg som det är praktiskt möjligt och får inte överstiga följande gränsvärden:

(a) Beta- och gammastrålare samt alfastrålare med låg radiotoxitet:

0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för försändelser som även innehåller undantagna kollin och/eller icke-radioaktivt gods,

4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) för andra försändelser.

(b) Alla andra alfastrålare:

0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) för försändelser som även innehåller undantagna kollin och/eller icke-radioaktivt gods,

0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för alla andra försändelser.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Fordon, utrustning eller delar därav, som har blivit kontaminerade över de i paragraf 4 angivna gränserna, eller vilken uppvisar en strålningsnivå överstigande 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) vid ytan, skall dekontamineras snarast möjligt och i varje fall före återanvändning till nivåer icke överstigande:

(i) för löst vidhäftande kontamination de gränsvärden som anges under 4. ovan,

(ii) en strålningsnivå på 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) vid ytan på grund av fast vidhäftande kontamination.

6. Samemballering

Se marginalnummer 3711 (1).

7. Samlastning

(a) Kollin försedda med etikett i enlighet med förebild nr 7 A, 7 B eller 7 C får inte lastas i samma fordon som kollin försedda med etikett enligt förebild nr 1, 1.4, 1.5, 1.6 eller 01.

(b) I alla övriga fall är samlastning tillåten. Vid transport som komplett last får emellertid samlastning endast planeras av avsändaren.

2703

(forts.) 8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Följande föreskrifter är tillämpbara på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen med icke klyvbara ämnen.

För kollin innehållande klyvbara ämnen och för containrar och ytterhöljen som innehåller kollin med klyvbara ämnen, se dessutom förteckning 12.

(a) Kollin och ytterhöljen, som inte är containrar och tankar.

(i) Sådana kollin och ytterhöljen skall, beroende på kategorin (se marginalnummer 3718), vara försedda med etiketter enligt förebild nr 7 A, 7 B eller 7 C, som ifyllts i enlighet med marginalnummer 2706 (3). Etiketterna skall anbringas på två motstående sidor på kollin och ytterhöljen.

(ii) Varje etikett skall vara försedd med uppgift om den högsta aktiviteten av det radioaktiva innehållet under transporten.

(iii) Varje gul etikett skall vara försedd med uppgift om transportindex för kollit eller ytterhöljet.

(iv) Beträffande ämnen med vissa FN-nummer, som uppräknats vid marginalnummer 2701 (1), skall de också förses med följande tilläggsetiketter:

2975 Toriummetall, pyrofor } Etikett nr 4.2

2979 Uranmetall, pyrofor 2976 Toriumnitrat, fast form } Etikett nr 05

2981 Uranylnitrat, fast form

2977 Uranhexafluorid, klyvbart, innehållande mer än 1 % uran-235 }

2978 Uranhexafluorid, undantaget klyvbart eller icke klyvbart Etikett nr 8

2980 Uranylnitrathexahydrat, lösning

(v) Kollin med bruttovikt överstigande 50 kg, skall vara tydligt och varaktigt märkta på utsidan med tillåten bruttovikt.

(vi) Kollin (tankcontainrar och ytterhöljen undantaget) skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

(vii) Varje etikett som inte kan hänföras till innehållet skall avlägsnas eller täckas över.

(b) Containrar, även då de används som ytterhöljen, och tankar

(i) Sådana containrar och tankar skall, beroende på kategorin (se marginalnummer 3718) vara försedda med etiketter enligt förebild nr 7 A, 7 B eller 7 C, ifyllda i enlighet med marginalnummer 2706 (3).

Tankar samt stora containrar, innehållande andra kollin än undantagna kollin, skall dessutom vara försedda med etiketter enligt förebild 7 D.

I stället för att använda etiketter enligt förebild nr 7 A, 7 B eller 7 C och dessutom etiketter enligt förebild nr 7 D, får som ett alternativ etiketter enligt förebild nr 7 A, 7 B och 7 C i samma storlek som etikett nr 7 D användas.

Etiketterna skall fästas på alla fyra sidorna på containrar och tankcontainrar och på båda sidorna och baktill på tankfordon.

(ii) Beträffande ämnen med vissa FN-nummer som uppräknats vid marginalnummer 2701 (1) skall de också förses med följande tilläggsetiketter:

2975 Toriummetall, pyrofor } Etikett nr 4.2

2979 Uranmetall, pyrofor

2976 Toriumnitrat, fast form } Etikett nr 05

2981 Uranylnitrat, fast form

2977 Uranhexafluorid, klyvbart innehållande mer än 1 % uran-235 }

2978 Uranhexafluorid, undantaget klyvbart eller icke klyvbart Etikett nr 8

2980 Uranylnitrathexahydrat, lösning

2703

(forts.) (iii) Tankfordon, tankcontainrar liksom fordon och containrar avsedda för bulktransport skall märkas i enlighet med marginalnummer 10 500 och Bihang B.5.

(iv) Utom vid samlastning skall varje etikett vara försedd med uppgift om den högsta sammanlagda aktiviteten av det radioaktiva innehållet i containern eller ytterhöljet under transporten. Vid samlastning se marginalnummer 2706 (3).

(v) Varje gul etikett skall vara försedd med uppgift om transportindex för containern eller ytterhöljet.

(vi) Containrar och tankar skall vara tydligt och varaktigt märkta på utsidan med högsta tillåtna bruttovikt.

(vii) Varje märkning eller varningsetikett som inte kan hänföras till innehållet skall avlägsnas eller täckas över.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

(a) (i) Vid försändelse av förpackat eller oförpackat radioaktivt ämne skall etiketter enligt förebild nr 7 D vara anbringade vertikalt på de två längsgående sidorna och baktill på transportenheten.

(ii) Beträffande ämnen med vissa FN-nummer som uppräknats vid marginalnummer 2701 (1) skall de också förse med följande tilläggsetiketter:

2975 Toriummetall, pyrofor } Etikett nr 4.2

2979 Uranmetall, pyrofor 2976 Toriumnitrat, fast form } Etikett nr 05

2981 Uranylnitrat, fast form

2977 Uranhexafluorid, klyvbart, innehållande mer än 1 % uran-235 }

2978 Uranhexafluorid, undantaget klyvbart eller icke klyvbart Etikett nr 8

2980 Uranylnitrathexahydrat, lösning

(b) Varje varningsetikett som inte kan hänföras till innehållet skall avlägsnas eller täckas över.

10. Transporthandlingar

Se tillämplig förteckning.

11. Förvaring och avsändning

(a) Försändelse skall under förvaring hållas åtskild från annat farligt gods, från människor samt från oframkallade fotografiska plåtar och filmer:

(i) För åtskiljning från annat farligt gods - se bestämmelserna under rubrik 7.

(ii) För åtskiljning från människor, från kollin märkta "FOTO" och från postsäckar - se avståndstabeller vid marginalnummer 2711.

(b) Begränsning av sammanlagt transportindex vid förvaring med undantag av LSA-I:

(i) Antal kollin, ytterhöljen, tankar och containrar tillhörande kategori II-GUL och kategori III-GUL, som lagras på en och samma plats, skall begränsas så att den totala summan av transportindex i varje särskild grupp av sådana kollin, ytterhöljen, tankar eller containrar inte överstiger 50. Sådana grupper skall förvaras på ett minsta avstånd av 6 m från varandra.

(ii) Om transportindex för ett enskilt kolli, ytterhölje, tank eller container överstiger 50 eller summan av transportindex på ett fordon överstiger 50, skall förvaring ske så att det är ett avstånd på minst 6 m från andra kollin, ytterhöljen, tankar, containrar eller andra fordon med radioaktivt ämne.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(1) Se tillämplig förteckning.

(2) (a) Försändelse skall under transport hållas åtskild från annat farligt gods, från människor samt från oframkallade fotografiska filmer och plåtar:

(i) för åtskiljning från annat farligt gods - se bestämmelserna under rubrik 7.

(ii) för åtskiljning från människor, från kollin märkta "FOTO" och från postsäckar - se avståndstabeller vid marginalnummer 2711.

2703

(forts.) (b) Begränsning av sammanlagt transportindex under transport med undantag av LSA-I:

Totala antalet kollin, ytterhöljen, tankar och containrar på ett enstaka fordon skall begränsas så att summan av transportindex inte överstiger 50. För transport som komplett last är denna begränsning inte tillämplig - se marginalnummer 3711 (3).

(c) Kolli eller ytterhölje med transportindex högre än 10 får transporteras endast som komplett last.

(d) Högsta strålningsnivåer för fordon:

(i) 2 mSv/h (200 mrem/h) på fordonets yta.

(ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) på 2 m från fordonets yta.

(iii) 0,02 mSv/h (2 mrem/h) på varje plats i fordonet som normalt är besatt, såvida inte persondosmätare används.

13. Övriga bestämmelser

a) Bestämning av transportindex: se marginalnummer 3715.

b) Bestämmelser vid olycka: se marginalnummer 2710, 3712 och 10 385.

c) Skadade eller läckande kollin: se marginalnummer 3712.

d) Kontaminationskontroll: se marginalnummer 3712(3).

e) Kvalitetssäkring: se marginalnummer 3766.

f) Obeställbara försändelser: se marginalnummer 2715.

g) Transportutrustning och genomförande: se Bilaga B, del 1 och marginalnummer 71 000 och följande.

2704 Förteckning 1

Begränsade mängder av radioaktivt ämne som undantagna kollin

Anmärkningar: 1. Radioaktivt ämne i mängder som medför mycket begränsad strålningsrisk får transporteras som undantagna kollin.

Anmärkningar: 2. För sekundära risker se bestämmelser vid marginalnummer 2002 (12) och (13) och 3770.

1. Ämnen

2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, begränsad mängd

(a) Icke klyvbart, radioaktivt ämne i mängder som inte överstiger de gränsvärden som anges i tabell 1.

(b) Klyvbart ämne med en aktivitet som inte överstiger de gränsvärden som anges i tabell 1 och dessutom uppfyller bestämmelserna vid marginalnummer 3741 i Bihang A.7 med avseende på mängder, beskaffenhet och emballage, vilket medger att de regleras som kolli innehållande icke-klyvbart, radioaktivt ämne.

>Plats för tabell>

2704

(forts.) 2. Emballage/kolli

Begränsade mängder av radioaktivt ämne får transporteras i kollin, tankar och containrar förutsatt att:

(a) Emballaget uppfyller de allmänna kraven för alla emballage och kollin angivna vid marginalnummer 3732 i Bihang A.7 och dessutom för tankar Bihang B.1a och B. 1b.

(b) Kollin innehållande klyvbart ämne skall uppfylla minst ett av de vid marginalnummer 3741 i Bihang A.7 angivna villkoren.

(c) Kollit är så konstruerat att läckage av det radioaktiva innehållet inte förekommer under rutintransport. Radioaktivt ämne får ej transporteras i bulk.

3. Högsta stråningsnivå

Se marginalnummer 2702.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2702.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummmer 2702.

6. Samemballering

Inga bestämmelser.

7. Samlastning

Inga bestämmelser.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Kollin

(i) Märkning: se marginalnummer 2702.

Etikettering: Inga bestämmelser.

(ii) Emballaget skall invändigt vara märkt "Radioaktiv", som en varning för närvaro av radioaktivt ämne när kollit öppnas.

(b) Containrar

Inga bestämmelser.

(c) Tankar

Se bihang B.1a/B.1b, marginalnummer 211 760/212 760 och bihang B.5.

(d) Ytterhöljen

Inga bestämmelser.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Inga bestämmelser.

2704

(fronts.) 10. Transporthandlingar

Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen "2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, begränsad mängd, 7, Förteckning 1, ADR (eller RID)"

11. Förvaring och avsändning

Inga bestämmelser.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Inga bestämmelser.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2702.

Förteckning 2

Instrument eller föremål som undantagna kollin

Anmärkningar: 1. Angivna mängder av radioaktivt ämne, vilket är inneslutet i eller utgör en beståndsdel av ett instrument eller annat tillverkat föremål och vilket utgör en mycket begränsad strålningsrisk, får transporteras som undantagna kollin.

Anmärkningar: 2. För sekundära risker se även bestämmelser vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, instrument eller föremål

(a) Instrument och tillverkade föremål såsom klockor, elektronrör eller apparatur, i vilka radioaktivt ämne ingår som beståndsdel i mängder som inte överstiger de gränsvärden för föremålet och kollit vilka anges i kolumn 2 och 3 i tabell 2, förutsatt att strålningsnivån 10 cm från den utvändiga ytan på varje oförpackat instrument eller föremål inte överstiger 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

(b) Instrument och tillverkade föremål innehållande klyvbart ämne i mängder vars aktivitet inte överstiger de gränsvärden som anges i tabell 2, och som dessutom uppfyller bestämmelserna vid marginalnummer 3741 i bihang A.7 med avseende på mängder, beskaffenhet och emballage, vilket medger att de regleras som kolli innehållande icke-klyvbart, radioaktivt ämne, förutsatt att strålningsnivån 10 cm från den utvändiga ytan på varje oförpackat instrument eller föremål inte överstiger 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

2. Emballage/kolli

(a) Emballaget skall uppfylla de allmänna kraven för alla emballage och kollin angivna vid marginalnummer 3732 i Bihang A.7.

(b) Kollin innehållande klyvbart ämne skall uppfylla minst ett av de vid marginalnummer 3741, Bihang A.7, angivna villkoren.

(c) Instrumenten och föremålen skall vara säkert förpackade.

(d) Transport av oförpackat radioaktivt ämne är ej tillåtet.

2704

(forts. >Plats för tabell>

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2702.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2702.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummer 2702.

6. Samemballering

Inga bestämmelser.

7. Samlastning

Inga bestämmelser.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Instrument och föremål

Varje instrument eller föremål (utom klockor eller apparater som är radioluminiscenta) skall märkas "Radioaktiv".

(b) Kollin

Se marginalnummer 2702.

(c) Containrar

Inga bestämmelser.

(d) Tankar

Ej tillämpligt.

(e) Ytterhöljen.

Inga bestämmelser.

2704

(forts) 9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Inga bestämmelser.

10. Transporthandlingar

Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen "2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, instrument eller föremål, 7, Förteckning 2, ADR (eller RID)"

11. Förvaring och avsändning

Inga bestämmelser.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Inga bestämmelser.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2702.

Förteckning 3

Föremål tillverkade av naturligt uran, utarmat uran eller naturligt torium som undantagna kollin

Anmärkningar: 1. Föremål tillverkade av obestrålat naturligt uran, obestrålat utarmat uran eller obestrålat naturligt torium, vilka utgör en mycket begränsad strålningsrisk, får transporteras som undantagna kollin.

Anmärkningar: 2. För sekundära risker se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, föremål tillverkade av naturligt uran eller utarmat uran eller naturligt torium

Tillverkade föremål i vilka det enda radioaktiva ämnet är obestrålat naturligt uran, obestrålat utarmat uran eller obestrålat naturligt torium, förutsatt att den utvändiga ytan av uran eller torium är omsluten av ett inaktivt överdrag tillverkat av metall eller annat motståndskraftigt material.

Anmärkning: Sådana föremål kan t ex vara oanvända, tomma emballage avsedda för transport av radioaktivt ämne.

2. Emballage/kolli

Föremål som utgör emballage skall uppfylla de allmänna kraven för alla emballage och kollin angivna vid marginalnummer 3732 i Bihang A.7.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2702.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2702.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummer 2702.

2704

(forts.) 6. Samemballering

Inga bestämmelser.

7. Samlastning

Inga bestämmelser.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Kollin

Se marginalnummer 2702.

(b) Containrar

Inga bestämmelser.

(c) Tankar

Inte tillämpligt.

(d) Ytterhöljen

Inga bestämmelser.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Inga bestämmelser.

10. Transporthandlingar

Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen "2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, föremål tillverkade av naturligt uran eller utarmat uran eller naturligt torium, 7, Förteckning 3, ADR (eller RID)"

11. Förvaring och avsändning

Inga bestämmelser.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Inga bestämmelser.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2702.

Förteckning 4

Tömda emballage som undantagna kollin

Anmärkningar: 1. Tömda, icke rengjorda emballage, som har använts för transport av radioaktivt ämne och vilka utgör en mycket begränsad strålningsrisk, får transporteras som undantagna kollin.

Anmärkningar: 2. (a) Tömda, icke rengjorda emballage vilka, till följd av skada eller andra mekaniska brister, inte längre kan förslutas på ett säkert sätt skall transporteras enligt särskild överenskommelse (förteckning 13), om de inte kan transporteras i andra emballage i enlighet med föreskrifterna i denna klass.

Anmärkningar: 2. (b) Tömda, icke rengjorda emballage, där den löst vidhäftande kontaminationen på insidan (aktiviteten hos det kvarvarande innehållet) överstiger det högsta värdet enligt punkt 1(c), får endast transporteras som kollin i enlighet med kraven i de olika förteckningarna [marginalnummer 2701, (3)], beroende på mängden och formen av kvarvarande radioaktiva ämnen och kontamination.

2704

(forts.) Anmärkningar: 2. (c) Tömda emballage, vilka har blivit rengjorda i sådan utsträckning att inte längre någon kontamination överstigande 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för beta- och gammastrålande ämnen och 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) för alfastrålande ämnen finns, och vilka inte heller innehåller något radioaktivt ämne med en specifik aktivitet större än 70 kBq/kg (2 nCi/g), är inte längre underkastade föreskrifterna i denna klass.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker se även bestämmelserna vid marginal nummer 3770.

1. Ämnen

2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, tömt emballage

(a) Tömda icke rengjorda emballage inkluderande tömda, icke rengjorda containrar eller tankar, vilka har använts för transport av radioaktivt ämne.

(b) Om emballaget innehåller uran eller torium i sin konstruktion skall de bestämmelser som anges i mom 2 (c) nedan gälla.

(c) Den löst vidhäftande kontaminationen på insidan (aktiviteten i det kvarvarande innehållet) får inte överstiga:

(i) för beta- och gammastrålare samt alfastrålare med låg radiotoxicitet 400 Bq/cm2 (10-2 ìCi/cm2).

(ii) för alla övriga alfastrålare 40 Bq/cm2 (10-3 ìCi/cm2).

2. Emballage/kolli

(a) Emballaget skall uppfylla de allmänna kraven för alla emballage och kollin angivna vid marginalnummer 3732 i Bihang A.7.

(b) Emballaget skall vara väl underhållet och säkert tillslutet.

(c) Om det tömda emballaget innehåller naturligt uran eller utarmat uran eller naturligt torium i sin konstruktion skall uran- respektive toriumytan täckas med ett inaktivt överdrag tillverkat av metall eller annat motståndskraftigt material.

(d) Etiketter enligt marginalnummer 2706 skall inte längre vara synliga.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2702.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2702.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummer 2702.

6. Samemballering

Inga bestämmelser.

7. Samlastning

Inga bestämmelser.

2704

(forts.) 8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Kollin

(i) Märkning: Se marginalnummer 2702.

Etikettering: Inga bestämmelser.

(ii) På kollin som är permanent märkta i enlighet med marginalnummer 2705 behöver inte dessa märkningar avlägsnas.

(b) Containrar

Inga bestämmelser.

(c) Tankar

Se bihang B.1a/B.1b, marginalnummer 211 760/212 760 och bihang B.5.

(d) Ytterhöljen

Inga bestämmelser.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Inga bestämmelser.

10. Transporthandlingar

Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen "2910 Radioaktivt ämne, undantaget kolli, tömt emballage,7, Förteckning 4, ADR (eller RID)"

11. Förvaring och avsändning

Inga bestämmelser.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Inga bestämmelser.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2702.

Förteckning 5

Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-I)

Anmärkningar: 1. LSA-I är den första av tre grupper av radioaktivt ämne, som av naturen har en begränsad specifik aktivitet eller för vilken gränsvärdena för det beräknade medelvärdet av specifika aktiviteten är tillämpliga.

Anmärkningar: 2. Det är inte tillåtet att transportera klyvbart ämne som LSA-I material.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker, se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2912 Radioaktivt material, låg specifik aktivitet (LSA-I), n.o.s.

2976 Toriumnitrat, fast form.

2978 Uranhexafluorid, undantaget klyvbart eller icke klyvbart.

2980 Uranylnitrathexahydrat, lösning.

2981 Uranylnitrat, fast form.

2704

(forts.) Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-I), radioaktivt ämne för vilket strålningsnivån på 3 m avstånd från det oskärmade innehållet i ett enstaka kolli eller från en enstaka last med oförpackat material inte får överstiga 10 mSv/h (1 000 mrem/h) och som även uppfyller något av följande villkor:

a) Malmer innehållande naturligt förekommande radionuklider (t ex uran, torium), eller

b) Uran- och toriumkoncentrat av malmer innehållande naturligt förekommande radionuklider, eller

c) Fast obestrålat naturligt uran eller utarmat uran eller naturligt torium, eller

d) Fasta eller flytande föreningar eller blandningar av obestrålat naturligt uran eller utarmat uran eller naturligt torium, eller

e) Icke klyvbart radioaktivt ämne för vilket A2-värdet är obegränsat.

2. Emballage/kolli

(a) LSA-I material får transporteras i emballage, tankar och containrar förutsatt att:

(i) emballaget, vilket kan vara en tank eller container, uppfyller konstruktionskraven för industrikolli IP-1 eller IP-2 (se marginalnummer 3733 respektive 3734 och dessutom för tankar, marginalnummer 3736 och bihang B.1a och B.1b), vilket som är tillämpligt med hänsyn till typen av LSA-I material i enlighet med tabell 3, och

(ii) materialet är packat i emballaget på så sätt att inget läckage av innehållet eller skada på strålskärmen uppstår under rutintransport.

>Plats för tabell>

b) LSA-I material får transporteras i bulk under förutsättning att:

(i) för andra ämnen än i naturen förekommande malmer, transport sker på så sätt att inget av innehållet frigörs från fordonet och ingen skada uppstår på strålskärmen under rutintransport samt att transporten sker som komplett last, eller

(ii) för i naturen förekommande malmer, transport sker i ett fordon som komplett last.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ytterhöljen eller containrar, enbart avsedda för transport av LSA-I material som komplett last, undantas från (a) ovan enbart med avseende på deras inre ytor och endast så länge de utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

2704

(forts.) 5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ett fordon, som enbart är avsett för transport av LSA-I material som komplett last, får undantas från (a) ovan enbart med avseende på dess inre ytor och endast så länge som det utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) För tankar, se även bihang B.1a/B.1b, marginalnummer 211 760/ 212 760 och bihang B.5.

9. Varningstiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande, se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingen skall innehålla:

(i) FN-nummer och namn enligt rubrik 1, tillsammans med orden "Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-I), 7, Förteckning 5, ADR (eller RID)". t ex "2976 Toriumnitrat, fast form, radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-I), 7, Förteckning 5, ADR", eller

(ii) i de fall ämnet inte specificeras på annat sätt "2912 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-I), n.o.s., 7, Förteckning 5, ADR".

Ytterligare uppgifter i enlighet med marginalnummer 2709 och 2710 skall även anges.

11. Förvaring och avsändning

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Gränsvärde för sammanlagt transportindex vid lagring: Inget.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

(b) Total aktivitet på enstaka fordon: ingen begränsning.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

2704

(forts.) Förteckning 6

Ämne med låg specifik aktivitet (LSA-II)

Anmärkningar: 1. LSA-II är den andra av tre grupper av radioaktiva ämnen, som av naturen har en begränsad specifik aktivitet eller för vilka gränsvärdena för det beräknade medelvärdet av specifika aktiviteten är tillämpliga.

Anmärkningar: 2. Om klyvbart ämne ingår skall bestämmelserna i Förteckning 12 uppfyllas liksom bestämmelserna i denna förteckning.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2912 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), n.o.s.

2976 Toriumnitrat, fast form.

2978 Uranhexafluorid, undantaget klyvbart eller icke klyvbart.

2980 Uranylnitrat hexahydrat lösning.

2981 Uranylnitrat, fast form.

Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-II), radioaktivt ämne för vilket strålningsnivån på 3 m avstånd från det oskärmade innehållet i ett enstaka kolli inte får överstiga 10 mSv/h (1 000 mrem/h) och som även uppfyller något av följande villkor:

(a) Vatten innehållande tritium med en koncentration av högst 0,8 TBq/L (20 Ci/L), eller

(b) Fasta ämnen eller gaser i vilka aktiviteten är fördelad alltigenom med högst 10-4 A2/g, eller

(c) Vätskor med aktiviteten fördelad alltigenom med högst 10-5 A2/g.

2. Emballage/kolli

(a) LSA-II material skall transporteras i emballage, som kan vara tankar eller containrar.

(b) Emballaget, tanken eller containern skall uppfylla konstruktionskraven för industrikolli IP-2 eller IP-3 (se marginalnummer 3734 respektive 3735 och dessutom för tankar marginal nummer 3736 och bihang B.1a och B.1b) vilket som är tillämpligt för typen av LSA-II material i enlighet med tabell 4.

(c) Materialet skall packas i emballaget, tanken eller containern så att inget läckage av innehållet eller skada på strålskärmen uppstår under rutintransport.

>Plats för tabell>

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

2704

(forst.) 4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ytterhöljen eller containrar enbart avsedda för transport av LSA-II material som komplett last, undantas från (a) ovan enbart med avseende på deras inre ytor och endast så länge de utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

5. Dekontaminering och hantering av fordon, utrustning eller delar därav

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ett fordon, som enbart är avsett för transport av LSA-II material som komplett last, får undantas från (a) ovan enbart med avseende på dess inre ytor och endast så länge som det utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) För tankar, se även bihang B.1a/B.1b, marginalnummer 211 760/212 760 och bihang B.5.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande, se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla:

(i) FN-nummer och namn enligt rubrik 1, tillsammans med orden "Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), 7, Förteckning 6, ADR (eller RID)",t ex "2976 Toriumnitrat, fast form, radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), 7, Förteckning 6, ADR", eller

(ii) i de fall ämnet inte är specificerat på annat sätt "2912 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-II), n.o.s., 7, Förteckning 6, ADR".

Ytterligare uppgifter angivna vid marginalnumren 2709 och 2710 skall även anges.

11. Förvaring och avsändning

Se marginalnummer 2703.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

2704

(forts.) (b) Total aktivitet i ett enstaka fordon får inte överstiga de i tabell 5 angivna värdena.

>Plats för tabell>

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Förteckning 7

Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-III)

Anmärkningar: 1. LSA-III är den tredje av tre grupper av radioaktiva ämnen, som av naturen har en begränsad specifik aktivitet eller för vilket gränsvärdena för det beräknade medelvärdet av specifika aktiviteten är tillämpligt.

Anmärkningar: 2. Om klyvbart ämne ingår skall förutom bestämmelserna i denna förteckning även bestämmelserna i Förteckning 12 uppfyllas.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker, se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2912 Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III), n.o.s.

Ämnen med låg specifik aktivitet (LSA-III), radioaktivt ämne för vilket strålningsnivån på 3 m avstånd från det oskärmade innehållet i ett enstaka kolli inte får överstiga 10 mSv/h (1 000 mrem/h) och som även uppfyller följande villkor:

(a) det radioaktiva ämnet är fördelat alltigenom ett fast föremål eller ett antal fasta föremål eller är i huvudsak jämnt fördelat i ett fast bindemedel (t ex betong, bitumen, keramik),

(b) det radioaktiva ämnet är relativt olösligt eller är inneslutet i en relativt olöslig matris, och

(c) det beräknade medelvärdet av specifika aktiviteten inte överstiger 2 × 10-3 A2/g.

2. Emballage/kolli

(a) LSA-III material skall transporteras i emballage, som kan vara containrar. Transport i tankar är inte tillämpligt.

(b) Emballaget eller containern skall uppfylla konstruktionskraven för industrikolli IP-2 (se marginalnummer 3734) om transporten sker som komplett last eller IP-3 (se marginalnummer 3735) om transporten ej sker som komplett last.

(c) Materialet skall packas i emballaget eller containern på ett sådant sätt att inget läckage av innehållet eller skada på strålskärmen uppstår under rutintransport.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

2704

(forts.) 4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ytterhöljen eller containrar enbart avsedda för transport av LSA-III material som komplett last får undantas från (a) ovan enbart med avseende på deras inre ytor och endast så länge de utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

5. Dekontaminering och hantering av fordon, utrustning eller delar därav

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ett fordon, som enbart är avsett för transport av LSA-III material som komplett last, undantas från (a) ovan enbart med avseende på dess inre ytor och endast så länge som det utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2703.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen: "2912, Radioaktivt ämne, låg specifik aktivitet (LSA-III) n.o.s., 7, Förteckning 7, ADR (eller RID)". Ytterligare uppgifter i enlighet med vid marginalnumren 2709 och 2710 skall också anges.

11. Förvaring och avsändning

Se marginalnummer 2703.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

(b) Total aktivitet i ett enstaka fordon får inte överstiga de i tabell 6 angivna värdena.

>Plats för tabell>

2704

(forts.) 13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Förteckning 8

Ytkontaminerade föremål (SCO-I och SCO-II)

Anmärkningar: 1. Ett ytkontaminerat föremål (SCO) är ett fast föremål vilket inte självt är radioaktivt men där radioaktivt ämne förekommer på ytorna. Ytkontaminerade föremål faller under en av två grupper, antingen SCO-I eller SCO-II, beroende på den högsta tillåtna kontaminationsnivån (se tabell 7).

Anmärkningar: 2. Om klyvbart ämne ingår, skall bestämmelserna i förteckning 12 liksom bestämmelserna i denna förteckning uppfyllas.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker, se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2913 Radioaktivt ämne, ytkontaminerade föremål (SCO-I) eller (SCO-II)

(a) Fasta, icke radioaktiva föremål kontaminerade på ytan upp till en nivå icke överstigande de gränsvärden för kontamination som anges i tabell 7, som medelvärde av kontaminationen på en yta av 300 cm2 (eller arean av ytan om denna är mindre än 300 cm2).

>Plats för tabell>

(b) Strålningsnivån på 3 m avstånd från det oskärmade innehållet i ett enstaka kolli eller från ett enstaka föremål eller ett antal föremål, om dessa trans-porteras utan emballage, skall inte överstiga 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

2. Emballage/kolli

(a) SCO-I och SCO-II får transporteras i emballage förutsatt att:

(i) emballaget, vilket kan vara en container, uppfyller konstruktionskraven för industrikolli IP-1 (se marginalnummer 3733) för SCO-I, eller IP-2 (se marginalnummer 3734) för SCO-II, och

(ii) materialet är lastat i emballaget så att inget läckage av innehållet eller skada på strålskärmen uppstår under rutintransport.

2704

(forts.) (b) SCO-I får transporteras oförpackat förutsatt att:

(i) det transporteras i ett fordon eller i en container, på så sätt att inget läckage av innehållet eller skada på strålskärmen uppstår under rutintransport, och

(ii) det transporteras som komplett last om kontaminationen på de åtkomliga och icke åtkomliga ytorna är större än 4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) för betaoch gammastrålare samt alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för alla andra alfastrålare, och

(iii) åtgärder vidtages för att säkerställa att radioaktivt ämne inte lösgörs i fordonet, om det kan antas att löst vidhäftande kontamination finns på de icke åtkomliga ytorna överstigande 4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) för beta- och gammastrålare samt alfastrålare med låg radiotoxicitet eller 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) för alla andra alfastrålare.

(c) SCO-II får inte transporteras oförpackat.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ytterhöljen eller containrar enbart avsedda för transport av SCO som komplett last får undantas från (a) ovan enbart med avseende på deras inre ytor och endast så länge de utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Ett fordon, som enbart är avsett för transport av ytkontaminerade föremål (SCO-I eller SCO-II) som komplett last, får undantas från (a) ovan enbart med avseende på dess inre ytor och endast så länge som det utnyttjas för komplett last av detta slag av material.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2703.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen: "2913 Radioaktivt ämne. Ytkontaminerat föremål (SCO-I) eller (SCO-II), 7, Förteckning 8, ADR (eller RID)". Ytterligare uppgifter i enlighet med marginalnumren 2709 och 2710 skall också anges.

2704

(forts.) 11. Förvaring och avsändning

Se marginalnummer 2703.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

(b) Totala aktiviteten i ett enstaka fordon får inte överstiga 100 × A2.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Förteckning 9

Radioaktivt ämne i kolli av typ A

Anmärkningar: 1. Radioaktivt ämne i kvantiteter som medför en begränsad strålningsrisk (se marginalnummer 2700 (2) 1.) får transporteras i kollin av typ A, som skall vara så konstruerade att de motstår de förhållanden som uppstår vid transport med smärre missöden.

Anmärkningar: 2. Om klyvbart ämne ingår skall förutom bestämmelserna i denna förteckning även bestämmelserna i Förteckning 12 uppfyllas.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2974 Radioaktivt ämne, speciell beskaffenhet, n.o.s.

2975 Toriummetall, pyrofor form.

2976 Toriumnitrat, fast form.

2979 Uranmetall, pyrofor form.

2980 Uranylnitrathexahydrat, lösning.

2981 Uranylnitrat, fast form.

2982 Radioaktivt ämne, n.o.s.

Innehållet i ett kolli av typ A skall begränsas till radioaktivt ämne:

(a) med en aktivitet ej överstigande A1 (se marginalnumren 3700 och 3701) om det är av speciell beskaffenhet, eller

(b) med en aktivitet ej överstigande A2 (se marginalnumren 3700 och 3701) om det ej är av speciell beskaffenhet.

2. Emballage/kolli

(a) Emballaget, vilket också kan vara en tank eller container, skall uppfylla bestämmelserna för kolli av typ A, som anges vid marginalnummer 3737, och dessutom för tankar bestämmelserna i bihang B.1a och B.1b.

(b) Kolli av typ A skall speciellt vara konstruerat så att, vid förhållanden som uppstår vid transport med smärre missöden, det förhindrar förlust eller utspridning av det radioaktiva innehållet samt förhindrar sådan skada på strålskärmen, som skulle öka den yttre strålningsnivån i någon punkt med mer än 20 %.

(c) Om det radioaktiva innehållet är av speciell beskaffenhet erfordras typgodkännande av behörig myndighet för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet.

(d) På utsidan av varje kolli av typ A skall finnas en anordning, t ex ett sigill, som inte lätt bryts och som, när det är intakt, klart utvisar att kollit ej har öppnats.

2704

(forts.) 3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2703.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummer 2703.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Varje kolli av typ A skall vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan med orden "Typ A".

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla:

(i) FN-nummer och namn enligt rubrik 1 tillsammans med orden "Radioaktivt ämne i kolli av typ A, 7, Förteckning 9, ADR (eller RID)", t ex "2976 Toriumnitrat, fast form, radioaktivt ämne i kolli av typ A, 7, Förteckning 9, ADR", eller

(ii) för ämne som inte är specificerat på annat sätt. "2974 Radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, n.o.s. i kolli av typ A, 7, Förteckning 9, ADR", eller "2982 Radioaktivt ämne, n.o.s, i kolli av typ A, 7, Förteckning 9, ADR".

Ytterligare uppgifter i enlighet med marginalnummer 2709 och 2710 skall också anges.

11. Förvaring och avsändning

Se marginalnummer 2703.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen]Se marginalnummer 2703.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

2704

(forts.) Förteckning 10

Radioaktivt ämne i kolli av typ B(U)

Anmärkningar: 1. Radioaktivt ämne i mängder som överstiger vad som är tillåtet innehåll i ett kolli av typ A, får transporteras i ett kolli av typ B(U), vilket skall konstrueras så att det är osannolikt att läckage sker av det radioaktiva innehållet eller att skärmningsförmågan förloras i händelse av olycka under transporten.

Anmärkningar: 2. Om klyvbart ämne ingår skall bestämmelserna i Förteckning 12 tillämpas tillika med bestämmelserna i denna förteckning.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker se också bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen:

2974 Radioaktivt ämne, speciell beskaffenhet, n.o.s.

2975 Toriummetall, pyrofor form.

2976 Toriumnitrat, fast form.

2979 Uranmetall, pyrofor form.

2980 Uranylnitrat, hexahydrat lösning.

2981 Uranylnitrat, fast form.

2982 Radioaktivt ämne, n.o.s.

Gränsvärdet för den totala aktiviteten i ett kolli av typ B(U) är den som föreskrives i kolliprototypcertifikatet för detta kolli.

2. Emballage/kolli

(a) Emballaget, som även kan vara en tank eller en container, skall uppfylla bestämmelserna för kollin av typ B angivna i marginalnummer 3738, bestämmelserna för kollin av typ B(U) angivna i marginalnummer 3739 och dessutom, för tankar, bestämmelserna i bihang B.1a och B.1b.

(b) Kolli av typ B(U) skall speciellt vara konstruerat så att

(i) vid förhållanden som uppstår vid transport med smärre missöden, det begränsar förlusten eller utspridningen av det radioaktiva innehållet till högst A2 × 10-6 per timme och förhindrar sådan skada på strålskärmen, som skulle öka den externa strålningsnivån i någon punkt med mer än 20 %, och

(ii) det kan motstå skadliga effekter av olyckor under transport, så som det påvisats genom att bibehålla inneslutningsförmåga och skärmning i den utsträckning som krävs vid marginalnummer 3738 och 3739.

(c) Godkännande av kolliprototyp för kolli av typ B(U) i enlighet med marginalnummer 3752 erfordras från behörig myndighet i konstruktionens ursprungsland (unilateralt godkännande).

(d) Om det radioaktiva innehållet är av speciell beskaffenhet erfordras typgodkännande av behörig myndighet för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet.

(e) På utsidan av varje kolli av typ B(U) skall finnas en anordning, t ex ett sigill, som inte lätt bryts och som, när det är intakt, klart utvisar att kollit ej har öppnats.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

2704

(forts.) 4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2703.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummer 2703.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Varje kolli av typ B(U) skall vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan med:

(i) för denna kolliprototyp av behörig myndighet angivet igenkänningsmärke,

(ii) serienummer för att entydigt kunna identifiera varje emballage som överensstämmer med denna kolliprototyp,

(iii) orden "TYP B(U)", och

(iv) varselsymbol för joniserande strålning, enligt marginalnummer 2705 (5), i relief eller präglad på den yttersta brand- och vattensäkra behållaren.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla:

(i) FN-nummer och namn enligt rubrik 1, tillsammans med orden "Radioaktivt ämne i kolli av typ B(U), 7, Förteckning 10, ADR (eller RID)", t ex "2976 Toriumnitrat, fast form, radioaktivt ämne i kolli av typ B(U), 7, Förteckning 10, ADR" eller

(ii) för ämne som inte är specificerat på annat sätt "2974 Radioaktivt ämne, speciell beskaffenhet n.o.s., i kolli av typ B(U), 7, Förteckning 10, ADR", eller "2982 Radioaktivt ämne, n.o.s. i kolli av typ B(U), 7, Förteckning 10, ADR".

Ytterligare uppgifter i enlighet med marginalnummer 2709 och 2710 skall även anges.

(c) Unilateralt godkännandecertifikat för kolliprototypen erfordras.

(d) Avsändaren skall före varje transport av kolli av typ B(U), vara i besittning av relevanta kolliprototypcertifikat utfärdade av behörig myndighet och skall försäkra sig om att kopior av dessa har översänts till behörig myndighet i varje land genom eller till vilket kollit skall transporteras före första avsändning.

(e) Före varje transport, då aktiviteten överstiger 3 × 103 A2 eller 3 × 103 A1, vilket som är tillämpligt, eller 1000 TBq (20 kCi), varvid det lägsta av dessa värden gäller, skall avsändaren meddela behörig myndighet i alla länder som berörs av transporten, helst minst sju dagar i förväg.

2704

(forts.) 11. Förvaring och avsändning

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Avsändaren skall ha uppfyllt tillämpliga krav på förberedelser före användning och före avsändning enligt marginalnummer 3710.

(c) Varje bestämmelse i de av behörig myndighet godkända certifikaten skall beaktas.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

(b) Om det genomsnittliga värmeflödet från ytan av ett kolli av typ B(U) kan överstiga 15 W/m2 måste varje speciell bestämmelse för stuvning, som angivits i det av behörig myndighet utfärdade certifikatet, iakttas.

(c) Om temperaturen på den åtkomliga ytan på ett kolli av typ B(U) kan överstiga 50 °C i skuggan, tillåts transport endast som komplett last, i vilket fall yttemperaturen är begränsad till 85 °C. Hänsyn får tas till barriärer eller skärmar avsedda att skydda transportarbetare utan att barriärerna eller skärmarna blir föremål för någon provning.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Förteckning 11

Radioaktivt ämne i kolli av typ B(M)

Anmärkningar: 1. Radioaktivt ämne i mängder som överstiger vad som är tillåtet innehåll i ett kolli av typ A, får transporteras i ett kolli av typ B(M), vilket skall konstrueras så att det är osannolikt att läckage sker av det radioaktiva innehållet eller att skärmningsförmågan förloras i händelse av olycka under transporten.

Anmärkningar: 2. Om klyvbart ämne ingår skall bestämmelserna i Förteckning 12 liksom bestämmelserna i denna förteckning tillämpas.

Anmärkningar: 3. För sekundära risker se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2974 Radioaktivt ämne, speciell beskaffenhet n.o.s.

2975 Toriummetall, pyrofor form.

2976 Toriumnitrat, fast form.

2979 Uranmetall, pyrofor form.

2980 Uranylnitrathexahydrat, lösning.

2981 Uranylnitrat, fast form.

2982 Radioaktivt ämne, n.o.s

Gränsvärdet för den totala aktiviteten i ett kolli av typ B(M) är den som föreskrivs i kolliprototypcertifikatet för detta kolli.

2704

(forts.) 2. Emballage/kolli

(a) Emballaget, som även kan vara en tank eller en container, skall uppfylla bestämmelserna för kollin av typ B angivna vid marginalnummer 3738, bestämmelserna för kolli av typ B(M) angivna vid marginalnummer 3740 och dessutom, för tankar, bestämmelserna i bihang B.1a och B.1b.

(b) Kolli av typ B(M) skall speciellt konstrueras så att:

(i) vid förhållanden som uppstår vid transport med smärre missöden, det begränsar förlusten eller utspridningen av det radioaktiva innehållet till högst A2 10-6 per timme, och förhindrar sådan skada på strålskärmen, som skulle öka den externa strålnivån i någon punkt med mer än 20 %, och

(ii) det kan motstå skadliga effekter av olyckor under transport, så som det påvisats genom att bibehålla inneslutningförmåga och skärmning i den utsträckning som krävs vid marginalnummer 3738 och 3739.

(c) Återkommande ventilation under transport kan tillåtas, om kompenserande operativa kontroller har godkänts av samtliga berörda behöriga myndigheter.

(d) Operativa tilläggskontroller, som är nödvändiga för att uppnå säkerhet hos ett kolli av typ B(M) under transport, eller för att kompensera för avvikelser från bestämmelserna för kolli av typ B(U), samt varje begränsning av transportsätt eller transportförhållanden skall godkännas av samtliga berörda behöriga myndigheter.

(e) Godkännande av kolliprototyp för kolli av typ B(M), i enlighet med marginalnummer 3753, krävs av behörig myndighet både i ursprungslandet för konstruktionen och i varje land genom eller till vilket kollit skall transporteras (multilateralt godkännande).

(f) Om det radioaktiva innehållet är av speciell beskaffenhet erfordras typgodkännande av behörig myndighet för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet.

(g) På utsidan av varje kolli av typ B(M) skall finnas en anordning, t ex ett sigill, som inte lätt bryts och som, när det är intakt, klart utvisar att kollit ej har öppnats.

3. Högsta strålningsnivå

Se marginalnummer 2703.

4. Kontamination på kolli, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se marginalnummer 2703.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se marginalnummer 2703.

6. Samemballering

Se marginalnummer 2703.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

2704

(forts.) 8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Varje kolli av typ B(M) skall vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan med:

(i) för denna kolliprototyp av behörig myndighet angivet igenkänningsmärke,

(ii) serienummer för att entydigt kunna identifiera varje emballage som överensstämmer med denna kolliprototyp,

(iii) orden "TYP B(M)", och

(iv) varselsymbol för joniserande strålning, enligt marginalmummer 2705 (5), i relief eller präglad på den yttersta brand- och vattensäkra behållaren.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingen skall innehålla:

(i) FN-nummer och namn enligt rubrik 1, tillsammans med orden "Radioaktivt ämne i kolli av typ B(M), 7, Förteckning 11, ADR (eller RID)", ex "2976 Toriumnitrat, fast form, radioaktivt ämne i kolli av typ B(M), 7, Förteckning 11, ADR", eller

(ii) för ämne som inte är specificerat på annat sätt "2974 Radioaktivt ämne, speciell beskaffenhet, n.o.s, i kolli av typ B(M), 7, Förteckning 11, ADR", eller "2982 Radioaktivt ämne, n.o.s., i kolli av typ B(M), 7, Förteckning 11, ADR".

Ytterligare uppgifter i enlighet med marginalnummer 2709 och 2710 skall även anges.

(c) Multilaterala godkännandecertifikat för kolliprototypen erfordras.

(d) Om kollit är konstruerat för att tillåta kontrollerad återkommande ventilation eller om det totala innehållet överstiger 3 × 103 A2 eller 3 × 103 A1, vilket som är tillämpligt, eller 1 000 TBq (20 kCi), varvid det lägsta av dessa värden gäller, erfordras multilateralt godkännandecertifikat för transporten om inte berörda behöriga myndigheter godkänt transporten genom en speciell bestämmelse i kolliprototypcertifikaten.

(e) Före varje transport av ett kolli av typ B(M) skall avsändaren ha tillgång till alla relevanta godkännandecertifikat.

(f) Före varje transport skall avsändaren meddela behörig myndighet i alla länder som berörs av transporten, helst minst sju dagar i förväg.

11. Förvaring och avsändning

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Avsändaren skall ha uppfyllt tillämpliga krav på förberedelser före användning och före avsändning enligt marginalnummer 3710.

(c) Alla kontroller, begränsningar eller bestämmelser i godkännandecertifikaten för kolliprototypen eller för transporten ufärdade av berörda behöriga myndigheter skall iakttas.

2704

(forts.) 12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

(b) Om det genomsnittliga värmeflödet från ett kolli av typ B(M) kan överstiga 15 W/m2 måste varje speciell bestämmelse för stuvning, som angivits i det av behörig myndighet utfärdade certifikatet iakttas.

(c) Om temperaturen på den åtkomliga ytan på ett kolli av typ B(M) kan överstiga 50 °C i skuggan, tillåts transport endast som komplett last, i vilket fall yttemperaturen är begränsad till 85 °C. Hänsyn får tas till barriärer eller skärmar avsedda att skydda transportarbetare utan att barriärerna eller skärmarna blir föremål för någon provning.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Förteckning 12

Klyvbart ämne

Anmärkningar: 1. Radioaktivt ämne, som också är klyvbart, måste förpackas, transporteras och lagras så att bestämmelserna för kriticitetssäkerhet, som är angivna i denna förteckning, och tillämpliga bestämmelser på grund av dess radioaktivitet, som är angivna i förteckning 6 till 11, vilket som är tillämpligt, är uppfyllda.

Anmärkningar: 2. För sekundära risker se även bestämmelserna vid marginalnummer 3770.

1. Ämnen

2918 Radioaktivt ämne, klyvbart, n.o.s.

2977 Uranhexafluorid, klyvbart, innehållande mer än 1,0 % uran-235.

Klyvbart ämne är uran-233, uran-235, plutonium-238, plutonium-239, plutonium-241 eller varje kombination av de uppräknade, utom obestrålat naturligt eller utarmat uran och naturligt eller utarmat uran som har bestrålats i enbart termiska reaktorer.

Försändelser med klyvbart ämne skall även till fullo uppfylla bestämmelserna i den av de övriga förteckningarna som är tillämplig med hänsyn till försändelsens radioaktivitet.

2. Emballage/kolli

(a) Följande ämnen är undantagna från de speciella förpackningskraven angivna i denna förteckning, men måste uppfylla bestämmelserna i den av de övriga förteckningarna som är tillämpbar med hänsyn till ämnets radioaktivitet:

(i) Klyvbart ämne i en mängd av högst 15 g per kolli under de betingelser som beskrivs i sin helhet vid marginalnummer 3741 i bihang A.7.

(ii) Homogena vätehaltiga lösningar i koncentrationer och mängder begränsade enligt tabell III vid marginalnummer 3703 i bihang A.7.

(iii) Anrikat uran, som är homogent fördelat, med högst 1 % uran-235 och med ett totalt innehåll av plutonium och uran-233 som inte överstiger 1 % av massan av uran-235, förutsatt att det i kollit inte bildar ett gitter om uran-235 förekommer i metallisk, oxid eller karbid form.

(iv) Ämne innehållande högst 5 g klyvbart ämne i varje 10 l volym.

(v) Kollin innehållande högst 1 kg plutonium, i vilket högst 20 % av massan består av plutonium-239, plutonium-241 eller varje kombination av dessa radionuklider.

2704

(forts.) (vi) Lösningar av uranylnitrat med en anrikning av uran-235 av högst 2 % av massan och med ett totalt innehåll av plutonium och uran-233 som inte överstiger 0,1 % av massan av uran-235, och ett lägsta kväve till uran atomförhållande på 2.

(b) I övrigt skall kollin för klyvbart ämne uppfylla konstruktionskraven för den typ av kollin som krävs på grund av de radioaktiva egenskaperna hos det klyvbara ämnet, och dessutom uppfylla tilläggskraven för kollin innehållande klyvbart ämne, vilka är angivna i marginalnummer 3741 i bihang A.7.

(c) Varje kolliprototyp för klyvbart ämne skall godkännas av behörig myndighet i ursprungslandet för prototypen samt av behörig myndighet i varje land genom eller till vilket kollit skall transporteras, dvs multilateralt godkännande erfordras.

(d) På utsidan av varje kolli för klyvbara ämnen skall finnas en anordning, t ex ett sigill, som inte lätt bryts och som, när det är intakt, klart utvisar att kollit ej har öppnats.

3. Högsta strålningsnivå

Se tillämplig förteckning.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Se tillämplig förteckning.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning eller delar därav

Se tillämplig förteckning.

6. Samemballering

Enbart föremål eller dokument som är nödvändiga för användningen av det radioaktiva ämnet tillåts i kollit, och under förutsättning att det inte förekommer någon påverkan mellan dessa och emballaget eller dess innehåll, som skulle kunna reducera säkerheten (inklusive den nukleära kriticitetssäkerheten) för kollit.

7. Samlastning

Se marginalnummer 2703.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se tillämplig förteckning.

(b) Kollin skall vara läsbart och varaktigt märkta utvändigt med:

(i) "Typ A", "Typ B(U)", "Typ B(M)", vilket som är tillämpligt.

(ii) Av behörig myndighet angivet igenkänningsmärke.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

Se marginalnummer 2703.

2704

(forts.) 10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelser för godkännande och förhandsinformation se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla beskrivningen: "2918 Radioaktivt ämne, klyvbart, n.o.s., i kolli av typ IF eller typ AF eller typ B(U)F eller typ B(M)F, 7, Förteckning 12, ADR (eller RID)", eller "2977 Uranhexafluorid, klyvbart, innehållande mer än 1,0 % uran-235, radioaktivt ämne i godkänt kolli, 7, Förteckning 12, ADR".

Ytterligare uppgifter som uppräknas vid marginalnummer 2709 och 2710 skall även anges.

(c) Multilaterala godkännandecertifikat för kolliprototyp för klyvbart ämne erfordras.

(d) Före varje avsändning av kolli för klyvbart ämne skall avsändaren ha alla relevanta godkännandecertifikat tillgängliga.

(e) Certifikat avseende multilaterala godkännanden av transporten erfordras för kollin innehållande klyvbara ämnen, om summan av kollinas transportindex i en sändning överstiger 50.

(f) Ytterligare bestämmelser för transporthandlingar, se tillämplig förteckning.

11. Förvaring och avsändning

Se marginalnummer 2703.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703 12. 2), (a) till (d).

(b) För sändningar som komplett last får summan av transportindex inte överstiga 100.

(c) Kollin med klyvbart ämne, för vilka transportindex för nukleär kriticitetskontroll överstiger 0, får inte transporteras i ett ytterhölje.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Förteckning 13

Radioaktivt ämne transporterat enligt särskild överenskommelse

Anmärkning: Försändelser med radioaktivt ämne, vilka inte uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i förteckningarna 5-12, får transporteras enligt särskild överenskommelse (), under förutsättning att särskilda villkor, som godkänts av behöriga myndigheter, uppfylls. Dessa villkor skall säkerställa att den allmänna säkerhetsnivån för transport och mellanlagring är åtminstone likvärdig den som skulle råda då alla tillämpliga bestämmelser uppfyllts.

1. Ämnen

Ämnen med FN-nummer 2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981 och 2982, se marginalnummer 2701.

Radioaktiva ämnen som får transporteras enligt särskild överenskommelse omfattar alla de ämnen som täcks av Förteckning 5-11 och, om tillämpligt, Förteckning 12.

2704

(forts.) 2. Emballage/kolli

(a) Enligt godkännande av behörig myndighet genom certifikat för transport enligt särskild överenskommelse.

(b) Multilateralt godkännande erfordras.

3. Högsta strålningsnivå

Enligt godkännande av behörig myndighet i certifikat för transport enligt särskild överenskommelse.

4. Kontamination på kollin, fordon, containrar, tankar och ytterhöljen

Enligt godkännande av behörig myndighet i certifikat för transport enligt särskild överenskommelse.

5. Dekontaminering och användning av fordon, utrustning och delar därav

Se marginalnummer 2703.

6. Samemballering

Enligt godkännande av behörig myndighet i certifikat för transport enligt särskild överenskommelse.

7. Samlastning

Samlastning är tillåten endast om detta speciellt godkänts av de behöriga myndigheterna.

8. Märkning och varningsetiketter på kollin, containrar tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703. Försändelser enligt särskild överenskommelse skall emellertid alltid vara försedda med varningsetiketter för kategori III-GUL i överensstämmelse med förebild nr 7 C.

(b) Dessutom skall andra krav på etikettering och märkning som fastställts av behöriga myndigheter uppfyllas.

9. Varningsetiketter på andra fordon än tankfordon

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Dessutom skall andra krav på etikettering och märkning som fastställts av behöriga myndigheter uppfyllas.

10. Transporthandlingar

(a) Sammanfattning av bestämmelserna för godkännande och förhandsmeddelande se marginalnummer 2716.

(b) Transporthandlingarna skall innehålla:

(i) FN-nummer enligt rubrik 1 och namn, enligt marginalnummer 2701, tillsammans med orden "Radioaktivt ämne, transport enligt särskild överenskommelse 7, Förteckning 13, ADR (eller RID)", t ex "2976 Toriumnitrat, fast form, radioaktivt ämne, transport enligt särskild överenskommelse, 7, Förteckning 13, ADR", eller

(ii) för ämne som inte är specificerat på annat sätt, FN-nummer enligt rubrik 1 och namnet enligt marginalnummer 2701, tillsammans med orden "transport enligt särskild överenskommelse, 7, Förteckning 13, ADR", t ex "2918 Radioaktivt ämne, klyvbart, n.o.s., transport enligt särskild överenskommelse, 7, Förteckning 13, ADR".

2704

(forts.) Ytterligare uppgifter i enlighet med marginalnummer 2709 och 2710 skall också anges.

(c) För varje försändelse krävs multilateralt godkännande.

(d) Före varje avsändning skall avsändaren ha tillgång till alla relevanta godkännandecertifikat.

(e) Före varje avsändning skall avsändaren meddela behöriga myndigheter i alla länder som berörs av transporten, helst åtminstone sju dagar i förväg.

11. Förvaring och avsändning

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Särskilda bestämmelser för förvaring och avsändning som godkänts av de behöriga myndigheter skall uppfyllas.

(c) Avsändaren skall ha uppfyllt de föreskrivna kraven beträffande åtgärder före användning och före avsändning i enlighet med marginalnummer 3710, såvida detta inte särskilt undantagits av den behöriga myndigheten i godkännande certifikatet.

12. Transport av kollin, containrar, tankar och ytterhöljen

(a) Se marginalnummer 2703.

(b) Särskilda bestämmelser beträffande transport, som godkänts av behöriga myndigheter, skall uppfyllas.

13. Övriga bestämmelser

Se marginalnummer 2703.

Märkning och etikettering

Anmärkning: För radioaktivt ämne som har andra farliga egenskaper skall etiketteringen även vara i överensstämmelse med bestämmelserna för den sekundära risken [se marginalnummer 3770 (3)].

Märkning av kollin, inkluderande tankar och containrar

2705 (1) Varje kolli med totalvikt överstigande 50 kg skall ha sin tillåtna totalvikt tydligt och varaktigt märkt på utsidan av emballaget.

(2) Kollin, förutom tankar, containrar, ytterhöljen och undantagna kollin enligt i förteckning 1-4, skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

(3) Varje kolli som överensstämmer med ett kolli av typ A skall vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan av emballaget med "TYP A".

(4) Varje kolli som överensstämmer med en prototyp som godkänts i enlighet med marginalnummer 3752-3755 skall vara tydligt och varaktigt märkt på utsidan av emballaget med:

(a) För denna kolliprototyp av behörig myndighet angivet igenkänningsmärke,

(b) Ett serienummer för att entydigt kunna identifiera varje emballage som överensstämmer med denna kolliprototyp, och

(c) Beträffande kolliprototyper av typ B(U) och typ B(M) med "TYP B(U)" eller "TYP B(M)".

2705

(forts.) (5) Varje kolli som överensstämmer med en kolliprototyp av typ B(U) eller typ B(M) skall ha utsidan av den mot vatten och brand motståndskraftiga ytterbehållaren tydligt märkt med den varselsymbol för joniserande strålning som framgår av etiketter enligt förebild nedan, genom prägling, stansning eller på annat sätt som är motståndskraftigt mot brand och vatten.

>Hänvisning till film>

Varselsymbol med för joniserande strålning med proportionerna baserade på en centrumcirkel med radien X. Minsta tillåtna storlek på X skall vara 4 mm.

Etikettering av kollin, inkluderande tankar och containrar, och av ytterhöljen

2706 (1) Varje kolli, ytterhölje, tank och container skall vara försedd med etiketter som överensstämmer med förebild nr 7A, 7B eller 7C i enlighet med tillämplig kategori. Varje etikett som inte hänförs till innehållet skall avlägsnas eller täckas över. För radioaktivt ämne som har andra farliga egenskaper, se marginalnummer 3770.

(2) Etiketterna skall fästas på två motstående sidor på utsidan av ett kolli eller ett ytterhölje, eller på utsidan på alla fyra sidor av en container eller en tankcontainer, eller beträffande tankfordon på de bägge längsgående sidorna och baktill på transportenheten.

(3) Varje etikett skall kompletteras med följande information på ett tydligt och outplånligt sätt.

(a) Innehåll:

(i) Utom för LSA-I material, namnet på radionukliden enligt tabell I i bihang A.7, med användande av där angiven beteckning. För blandningar av radionuklider skall de mest begränsande nukliderna anges så långt utrymmet på raden tillåter. Gruppbeteckningen för LSA eller SCO skall anges efter namnet på radio-nukliden. Beteckningarna "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" och "SCO-II" skall användas för detta ändamål.

(ii) För LSA-I material behövs endast beteckningen "LSA-I", namnet på radionukliden erfordras inte.

(b) Aktivitet:

Den maximala aktiviteten hos det radioaktiva innehållet under transport uttryckt i enheten becquerel (Bq) [och, om så önskas, i curie (Ci)] med tillämplig SI prefix (se marginalnummer 2001 (1)). För klyvbart ämne får den totala massan uttryckt i enheten gram (g) eller multiplar därav användas i stället för aktivitet.

2706

(forts.) (c) För ytterhöljen, tankar och containrar skall "innehåll" och "aktivitet" på etiketten ange de uppgifter som erfordras enligt a) respektive b) i detta stycke sammanlagt för hela innehållet i ytterhöljet, tanken eller containern. För etiketter på ytterhöljen eller containrar innehållande blandad last av kollin med olika radionuklider, får dessa uppgifter vara "se transportdokument".

(d) Transportindex: se marginalnummer 3715 (3) (transportindex behöver ej anges för kategori I-VIT).

Ytterligare märkning av tankar och fordon

2707 Se marginalnummer 10 500 och bihang B.5.

Ytterligare etikettering av containrar för bulktransport,containrar, tankar och fordon

2708 (1) Tankar och stora containrar innehållande andra kollin än undantagna kollin skall förses med etiketter enligt förebild nr 7D. Istället för att använda en etikett enligt förebild nr 7A, 7B eller 7C tillsammans med en etikett enligt förebild 7D är det emellertid tillåtet att, som ett alternativ, använda förstorade etiketter enligt förebild nr 7A, 7B eller 7C i samma storlek som etikett nr 7D. Varje etikett skall fästas vertikalt på alla fyra sidorna av en container eller tankcontainer, eller beträffande tankfordon på transportenhetens bägge längsgående sidor samt på baksidan.

(2) Fordon lastade med kollin, ytterhöljen, tankcontainrar eller containrar, som är försedda med någon av etiketterna enligt förebild nr 7A, 7B eller 7C, skall förses med etikett enligt förebild 7D på båda sidor och baktill. Dessutom skall fordon lastade med försändelser som komplett last ha etikett enligt förebild nr 7D på båda sidor och baktill.

(3) Varje etikett som inte hänförs till innehållet skall inte längre vara synlig.

Särskilda upplysningar om försändelse

2709 Förutom beskrivningen av godset enligt relevant förteckning skall avsändaren i transportdokumentet inkludera följande information för varje försändelse av radioaktivt ämne:

(a) Orden "Godsets beskaffenhet och emballage är i överensstämmelse med kraven i ADR".

(b) Namnet på eller beteckningen för varje radionuklid eller, för blandningar av radionuklider, en tillämplig allmän beskrivning eller en uppräkning av de mest begränsande nukliderna.

(c) En beskrivning av ämnets fysikaliska och kemiska form eller en uppgift om att ämnet utgör radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet. En allmän beskrivning accepteras för kemisk form.

(d) Den maximala aktiviteten hos det radioaktiva innehållet under transporten uttryckt i enheten becquerel (Bq) och, om så önskas, curie (Ci) med tillämplig SI prefix [se marginalnummer 2001 (1)]. För klyvbart ämne får den totala massan uttryckt i enheten gram (g) eller multiplar därav användas i stället för aktivitet.

(e) Kollits kategori, d v s I-VIT, II-GUL eller III-GUL.

(f) Transportindex (gäller endast kategorierna II-GUL och III-GUL).

(g) För en försändelse bestående av klyvbart ämne, där alla kollin i försändelsen är undantagna enligt marginalnummer 3703 orden "UNDANTAGET KLYVBART ÄMNE",

(h) Igenkänningsmärke för varje certifikat utfärdat av behörig myndighet (radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, transport enligt särskild överenskommelse, kolliprototyp eller transport) tillämpligt på försändelsen,

2709

(forts.) (i) För försändelser bestående av kollin i ett ytterhölje eller container detaljerade uppgifter om innehållet i varje kolli i ytterhöljet eller containern och, där det är tillämpbart, i varje ytterhölje eller container i försändelsen. Om kollin skall flyttas från ytterhöljet eller containern vid en mellanliggande omlastning, skall tillämplig transportdokumentation vara tillgänglig,

(j) När det krävs att en försändelse transporteras som komplett last, uppgiften "KOMPLETT LAST".

Instruktioner till transportören

2710 (1) Avsändaren skall i transportdokumentet förse transportören med information avseende åtgärder som denna skall vidtaga, om sådana erfordras. Informationen skall omfatta åtminstone följande punkter:

(a) De ytterligare åtgärder som skall vidtagas för lastning, stuvning, transport, hantering och lossning av kollit, ytterhöljet, containern eller tanken, inkluderande alla särskilda stuvningsbestämmelser för säker avledning av värme, [se marginalnummer 2712 (2)] eller en uppgift att ingen sådan åtgärd är nödvändig,

(b) Erforderliga instruktioner om färdväg,

(c) Skriftliga instruktioner tillämpliga för försändelsen. Se marginalnummer 10 385 (1), (2) och (3) och marginalnummer 71 385.

(2) I samtliga fall där godkännande av transporten eller förhandsmeddelande till behörig myndighet krävs, skall transportörerna informeras om detta, om möjligt minst 2 veckor i förväg och i varje fall senast fem dagar i förväg, så att de i god tid kan vidta nödvändiga åtgärder för transporten.

(3) Avsändaren skall kunna förse transportörerna med certifikat utfärdade av behöriga myndigheter före lastning, lossning och varje omlastning.

Transport

Åtskiljande under transport

2711 (1) Kollin, ytterhöljen, containrar och tankar skall vara åtskilda under transport:

(a) från platser där människor uppehåller sig i enlighet med tabell 8 och från oframkallad fotografisk film och postsäckar i enlighet med tabell 9, i syfte att begränsa strålningsexponeringen,

Anmärkning: Postsäckar skall antas innehålla oframkallade filmer och plåtar och därför hållas åtskiljda från radioaktivt ämne på samma sätt som dessa, och

(b) från annat farligt gods, enligt marginalnummer 2703 rubrik 7.

>Plats för tabell>

2711

(forts.) Anmärkning: Ovanstående tabell baseras på en dosgräns av 5 mSv (500 mrem) under varje 12-månadersperiod.

>Plats för tabell>

(2) Kollin eller ytterhöljen tillhörande kategori GUL-II eller GUL-III får ej transporteras i de avdelningar av fordonet som utnyttjas för personbefordran, dock med undantag av de avdelningar som uteslutande är avsedda för personer med tillåtelse att medfölja sådana kollin eller ytterhöljen.

Stuvning för transport

2712 (1) Kollin skall vara lastade i fordon så att de ej kan förskjutas vådligt, stjälpa eller falla.

(2) Förutsatt att det genomsnittliga värmeflödet inte överstiger 15 W/m2 och att den närmast omgivande lasten inte är emballerad i säckar eller påsar, får ett kolli eller ytterhölje transporteras tillsammans med emballerat vanligt gods utan några speciella stuvningsbestämmelser, förutom vad som uttryckligen krävs av behörig myndighet i tillämpligt certifikat.

(3) Förutom vid transport enligt särskild överenskommelse tillåts utan speciellt myndighetsgodkännande samlastning av kollin med olika radioaktiva ämnen, inklusive klyvbara ämnen, och samlastning av kollin med varierande transportindex. Beträffande transport enligt särskild överenskommelse är samlastning inte tillåten, utom när det särskilt har godkänts av behörig myndighet.

(4) Följande föreskrifter skall tillämpas för lastning av tankfordon och för lastning av kollin, ytterhöljen, tankcontainrar och containrar på fordon:

(a) Transportindex för ett tankfordon får inte överstiga gränsvärdena i tabell 10. Det totala antalet kollin, ytterhöljen, tankar och containrar lastade på ett enda fordon skall vara så begränsat så att den totala summan av transportindex på fordonet inte överstiger de värden som anges i tabell 10. För försändelser av LSA-I material gäller inget gränsvärde för summan av transportindex.

(b) Strålningsnivån under förhållanden som är vanligen förekommande under rutintransport skall inte överstiga 2 mSv/h (200 mrem/h) på något ställe på den utvändiga ytan av fordonet och 0,1 mSv/h (10 mrem/h) på 2 m avstånd från den utvändiga ytan av fordonet.

2712

(forts.) (5) Varje kolli eller ytterhölje som har ett transportindex större än 10 får endast transporteras som komplett last.

>Plats för tabell>

Tilläggsföreskrifter

2713 (1) För försändelser som komplett last får strålningsnivån inte överstiga:

(a) 10 mSv/h (1 000 mrem/h) i någon punkt på den utvändiga ytan av något kolli eller ytterhölje, dock får den överstiga 2 mSv/h (200 mrem/h) endast under förutsättning att:

(i) fordonet är försedd med en tillslutning som hindrar att obehöriga får tillträde till lasten under transporten, och

(ii) åtgärder vidtages för att säkra kollit eller ytterhöljet, så att dess läge på fordonet förblir orubbat under rutintransport, och

(iii) det inte förekommer någon lastning eller lossning mellan början och slutet av transporten,

(b) 2 mSv/h (200 mrem/h) i någon punkt på fordonets ytteryta inklusive de övre och nedre ytorna, eller då det gäller ett öppet fordon, i någon punkt på de vertikala planen genom fordonets ytterkanter, på lastens övre yta och på fordonets nedre yta, och

(c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) i någon punkt 2 m från de vertikala plan som bildas av fordonets ytterytor, eller, om lasten transporteras på ett öppet fordon, i någon punkt 2 m från vertikalplanen genom fordonets ytterkanter.

(2) Strålningsnivån i varje utrymme som normalt utnyttjas i fordonet får inte överstiga 0,02 mSv/h (2 mrem/h) såvida inte de personer som utnyttjar dessa utrymmen är försedda med personlig dosmätare.

Mellanlagring

2714 (1) Kollin, ytterhöljen, containrar och tankar skall vara åtskilda under mellanlagring:

(a) från platser där människor uppehåller sig i enlighet med tabell 8 vid marginalnummer 2711 och från oframkallad fotografisk film och postsäckar i enlighet med tabell 9 vid marginalnummer 2711, i syfte att begränsa strålningsexponeringen,

Anmärkning: Postsäckar skall antas innehålla oframkallade filmer och plåtar och av den anledningen hållas åtskilda från radioaktivt ämne på samma sätt som dessa, och

(b) från annat farligt gods i enlighet med marginalnummer 2703 rubrik 7.

2714

(forts.) (2) Antal kollin, ytterhöljen, tankar och containrar av kategori GUL-II och GUL-III lagrade på en och samma plats, skall begränsas så att den totala summan av transportindex inte i någon individuell grupp av sådana kollin, ytterhöljen, tankar eller containrar överstiger 50. Grupper av sådana kollin, ytterhöljen, tankar och containrar skall lagras så att man uppehåller ett avstånd på minst 6 m från andra liknande kollin, ytterhöljen, tankar och containrar.

(3) Då transportindex hos ett enstaka kolli, ytterhölje, tank eller container överstiger 50 eller sammanlagt transportindex för fordonet överstiger 50, tillåtet i enlighet med tabell 10, skall lagring utföras så att ett avstånd på minst 6 m från andra kollin, ytterhöljen, tankar, containrar eller fordon som transporterar radioaktivt ämne erhålles.

(4) Försändelser i vilka det enda radioaktiva ämnet är LSA-I material skall undantas från kraven i styckena (2) och (3) ovan.

(5) Förutom vid transport enligt särskild överenskommelse, tillåts samlastning av kollin med olika radioaktiva ämnen, inkluderande klyvbara ämnen, och samlastning av kollin med olika transportindex utan speciellt godkännande från behörig myndighet. Beträffande transport enligt särskild överenskommelse är samlastning inte tillåten utom då det särskilt godkänts av behörig myndighet.

Obeställbara försändelser

2715 I fall då varken avsändaren eller mottagaren kan identifieras eller när försändelsen inte kan levereras till mottagaren och transportören inte har några instruktioner från avsändaren, skall försändelsen placeras på säker plats och behörig myndighet skall informeras snarast möjligt och en förfrågan göras efter instruktioner för fortsatt hantering.

Sammanfattning av krav på godkännande och förhandsmeddelande

2716 >Plats för tabell>

Anmärkningar: 1. Före den första avsändningen av ett kolli som kräver kolliprototypgodkännande från behörig myndighet måste avsändaren försäkra sig om att en kopia av godkännandecertifikatet tillställts behörig myndighet i varje land genom vilket transporten företas [se marginalnummer 3719 (1)].

Anmärkningar: 2. Förhandsmeddelande krävs om innehållet överstiger 3 × 103 A1, eller 3 × 103 A2, eller 1 000 TBq (20 kCi) [se marginalnummer 3719 (2)].

Anmärkningar: 3. Multilateralt godkännande av transporten krävs om innehållet överstiger 3 × 103 A1, eller 3 × 103 A2, eller 1 000 TBq (20 kCi), eller om periodiskt återkommande ventilation är tillåten (se marginalnummer 3757).

Anmärkningar: 4. Se krav på godkännande och förhandsmeddelande för tillämpligt kolli.

2717-

2799 KLASS 8

FRÄTANDE ÄMNEN

1. Ämnesförteckning

2800 (1) Av de ämnen som täcks av rubriken till klass 8 omfattas endast de som räknas upp vid marginalnummer 2801, eller de som täcks av en samlingsrubrik där, av bestämmelserna vid marginalnummer 2800 (2) - 2822 och av bestämmelserna i denna bilaga och bilaga B. De anses därmed som direktivämnen och -föremål.

Anmärkning: Beträffande de mängder, av vid marginalnummer 2801 uppräknade ämnen, som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, se marginalnummer 2801a.

(2) Rubriken till klass 8 täcker de ämnen som vid kontaktverkan kemiskt angriper epitelvävnad i hud och slemhinnor eller som, om de läcker ut, kan skada eller förstöra annat gods eller transportmedel eller orsaka annan fara. Rubriken till denna klass täcker även ämnen som vid kontakt med vatten bildar frätande vätskor eller som vid kontakt med naturlig luftfuktighet utvecklar frätande ånga eller dimma.

(3)

a) Ämnen och föremål av klass 8 indelas enligt följande:

A. Sura ämnen

B. Basiska ämnen

C. Andra frätande ämnen

D. Föremål som innehåller frätande ämnen

E. Tömda emballage.

b) Ämnen och föremål vid de olika ämnesnumren vid marginalnummer 2801, med undantag av ämnen av ämnesnummer 6, 14 och 15, skall placeras i en av följande grupper betecknade med bokstäverna (a), (b) och (c), beroende på farlighetsgrad:

(a) starkt frätande

(b) frätande

(c) svagt frätande

c) Placering av ämnen i grupperna (a), (b) och (c) har baserats på erfarenhet,där man tagit i beaktande sådana tillkommande faktorer som risk för inandning () och risker vid reaktioner med vatten (även benägenhet att bilda farliga sönderfallsprodukter). Graden av frätegenskaper hos ämnen och blandningar, som inte uttryckligen är nämnda, kan avgöras utifrån den tid det tar för ämnet att vid kontakt med hudvävnad på människa orsaka synlig vävnadsdöd.

Beträffande ämnen som bedöms att inte orsaka synlig vävnadsdöd av hudvävnad från människa, skall hänsyn tas till deras benägenhet att fräta på vissa metallytor. När gruppering avgörs skall hänsyn tas till erfarenhet från fall då människa utsatts för oavsiktlig exponering. Saknas erfarenhet från människa, skall grupperingen baseras på uppgifter från djurförsök, enligt OECD:s riktlinjer 404 ().

2800

(forts.) d) Ämnen av (a) är sådana, som efter en exponeringstid av 3 minuter eller mindre, orsakar synlig vävnadsdöd på oskadad hudvävnad inom en observationsperiod på högst 60 minuter efter exponeringstillfället.

e) Ämnen av (b) är sådana, som efter en exponeringstid av mer än 3 minuter men högst 60 minuter, orsakar synlig vävnadsdöd på oskadad hudvävnad inom en observationsperiod på upp till 14 dagar efter exponeringstillfället.

f) Ämnen av (c) är följande:

- ämnen som efter en exponeringstid av mer än 60 minuter men högst 4 timmar orsakar fullständig vävnadsdöd på oskadad hud inom en observationsperiod på upp till 14 dagar,

- ämnen som bedöms att inte orsaka fullständig vävnadsdöd på oskadad hud, men som fräter på stål- och aluminiumytor med en hastighet av mer än 6,25 mm per år vi en testtemperatur på 55 °C. För provändamålet skall för test av stål användas stål av typ P3 (ISO 2604 (IV); 1975) eller likvärdigt. För aluminium skall en icke belagd typ 7075-T6 eller AZ5GU-T6 användas.

(4) Om ämnen av klass 8 på grund av tillsatser övergår till annan riskkategori än till vilken de hör genom att de uttryckligen nämns vid marginalnummer 2801, skall dessa blandningar eller lösningar placeras under det ämnesnummer och den bokstav de hör till med hänsyn till deras faktiska farlighetsgrad.

Anmärkning: Beträffande klassificering av lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) se även marginalnummer 2002 (8).

(5) Med utgångspunkt från kriterierna vid marginalnummer 2800 (3), kan det också fastställas om beskaffenheten av en lösning eller blandning, som uttryckligen är nämnd eller som innehåller ett uttryckligen nämnt ämne, är sådan att lösningen eller blandningen inte omfattas av bestämmelserna för denna klass.

(6) Ämnen och blandningar med en smältpunkt över 45 °C anses som fasta ämnen när det gäller förpackningsbestämmelserna vid marginalnummer 2805 (2), 2806 (3) och 2807 (3).

(7)

a) Frätande, brandfarliga vätskor med flampunkt under 23 °C, med undantag av ämnen av ämnesnummer 54 (a) och 68 (a) är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 21-26).

b) Brandfarliga, svagt frätande vätskor med en flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 33).

c) Frätande ämnen, som enligt definition vid marginalnummer 2600 (3) är mycket giftiga vid inandning, är ämnen av klass 6.1 (se marginalnummer 2601).

(8) Kemiskt instabila ämnen av klass 8 får transporteras endast om nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra sönderfall eller polymerisation under transport. Man skall därför försäkra sig om att kärlen inte innehåller ämnen som underlättar dessa reaktioner.

(9) 1910 kalciumoxid och 2812 natriumaluminat, som är upptagna under dessa FN-nummer i "FN-rekommendationerna" omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

(10) Flampunkt som anges nedan skall fastställas enligt metod beskriven i bihang A.3.

A. Sura ämnen

Oorganiska ämnen

2801 1. Svavelsyra och liknande ämnen:

(a) 1829 svaveltrioxid, inhiberad (svavelanhydrid, inhiberad), 1831 svavelsyra, rykande (oleum), 2240 kromsvavelsyra

2801

(forts.) (b) 1794 blysulfat med mer än 3 % fri syra, 1830 svavelsyra med mer än 51 % syra, 1832 svavelsyra, använd, 1833 svavelsyrlighet, 1906 restsyra, 2308 nitrosylsvavelsyra, 2583 alkylsulfonsyror, fasta, med mer än 5 % fri svavelsyra eller 2583 arylsulfonsyror, fasta, med mer än 5 % fri svavelsyra, 2584 alkylsulfonsyror, flytande, med mer än 5 % fri svavelsyra eller 2584 arylsulfonsyror, flytande, med mer än 5 % fri svavelsyra, 2796 svavelsyra med högst 51 % syra eller 2796 batterisyra, flytande, 2837 bisulfater, vattenlösning (vätesulfat, vattenlösning).

Anmärkningar: 1. 2585 alkylsulfonsyror eller arylsulfonsyror, fasta och 2586 alkylsulfon-syror eller arylsulfonsyror, flytande med högst 5 % fri svavelsyra tillhör ämnesnummer 34.

Anmärkningar: 2. Blysulfat med högst 3 % fri syra omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 3. Kemiskt instabila blandningar av förbrukad svavelsyra får inte transporteras.

(c) 2837 bisulfater, vattenlösning (vätesulfat, vattenlösning)

2. Salpetersyror:

(a) 1. 2031 salpetersyra, annan än röd, rykande med mer än 70 % ren syra

2. 2032 salpetersyra, röd, rykande

(b) 2031 salpetersyra, annan än röd, rykande med högst 70 % ren syra

3. Nitrersyreblandningar:

(a) 1796 nitrersyrablandning mer än 50 % salpetersyra, 1826 restnitrersyrablandning med mer än 50 % salpetersyra

(b) 1796 nitrersyrablandning med högst 50 % salpetersyra, 1826 nitrersyrablandning, använd, med högst 50 % salpetersyra

Anmärkningar: 1. 1798 nitrohydroklorsyra (kungsvatten) får inte transporteras.

Anmärkningar: 2. Kemiskt instabila blandningar av nitrersyra eller blandningar av icke denitrerade restsvavelsyror och restnitrersyror får inte transporteras.

4. Lösningar av perklorsyror:

(b) 1802 perklorsyra, vattenlösning med högst 50 vikt-% syra

Anmärkningar: 1. Vattenlösningar av 1873 perklorsyra med mer än 50 % men högst 72 vikt-% ren syra är ämnen av klass 5.1 [se marginalnummer 2501, ämnesnummer 3(a)].

Anmärkningar: 2. Vattenlösningar av perklorsyra med mer än 72 vikt-% ren syra eller blandningar av perklorsyra med någon annan vätska än vatten får inte transporteras.

5. Vattenlösningar innehållande vätehalogenider med undantag av fluorvätesyra:

(b) 1787 jodvätesyra, 1788 bromvätesyra, 1789 klorvätesyra, (saltsyra),

(c) 1787 jodvätesyra, 1788 bromvätesyra, 1789 klorvätesyra, (saltsyra) 1840 zinkkloridlösning, 2580 aluminiumbromidlösning, 2581 aluminiumkloridlösning, 2582 järnkloridlösning (järntrikloridlösning)

Anmärkning: 1048 vattenfri vätebromid och 1050 väteklorid är ämnen av klass 2 [se marginalnummer 2201, ämnesnummer 3 (at) och 5 (at)].

6. Vätefluorid och fluorvätesyra med mer än 85 % ren vätefluorid:

1052 vätefluorid, vattenfri, 1790 fluorvätesyra med mer än 85 % vätefluorid

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2803).

2801

(forts.) 7. Lösningar av vätefluorid med högst 85 % vätefluorid:

(a) 1786 fluorvätesyra och svavelsyreblandning, 1790 fluorvätesyra med mer än 60 % men högst 85 % vätefluorid

(b) 1790 fluorvätesyra med högst 60 % vätefluorid, 2817 ammoniumvätedifluoridlösning (ammoniumbifluoridlösning)

(c) 2817 ammoniumvätedifluoridlösning (ammoniumbifluoridlösning)

8. Fluorsyror:

(a) 1777 fluorsulfonsyra

(b) 1757 kromfluoridlösning, 1768 difluorfosforsyra, vattenfri, 1775 fluorborsyra, 1776 fluorfosforsyra, vattenfri, 1778 fluorkiselsyra, 1782 hexafluorfosforsyra

(c) 1757 kromfluoridlösning

9. Fasta fluorider och andra fasta fluorhaltiga ämnen som i kontakt med fuktig luft eller vatten avger vätefluorid:

(b) 1727 ammoniumvätedifluorid, fast, 1756 kromfluorid, fast, 1811 kaliumvätedifluorid (kaliumbifluorid), 2439 natriumvätedifluorid (natriumbifluorid), 1740 vätedifluorider, n.o.s.

(c) 1740 vätedifluorider, n.o.s.

Anmärkning: 2505 ammoniumfluorid, 1812 kaliumfluorid, 1690 natriumfluorid, 2674 natriumkiselfluorid och 2856 kiselfluorider, n.o.s. är ämnen av klass 6.1 [se marginalnummer 2601, ämnesnummer 63 (c), 64 (c) eller 87 (c)].

10. Flytande fluorider och andra flytande fluorhaltiga ämnen som i kontakt med fuktig luft eller vatten avger vätefluorid:

(b) 1732 antimonpentafluorid, 2851 bortrifluoriddihydrat

Anmärkning: 1745 brompentafluorid, 1746 bromtrifluorid och 2495 jodpentafluorid är ämnen av klass 5.1 (se marginanummer 2501, ämnesnummer 5).

11. Fasta halider och andra fasta halogenhaltiga ämnen med undantag av fluorföreningar som utvecklar sura ångor vid kontakt med fuktig luft eller vatten:

(b) 1725 aluminiumbromid, vattenfri, 1726 aluminiumklorid, vattenfri, 1733 antimontriklorid, 1806 fosforpentaklorid, 1939 fosforoxibromid, 2691 fosforpentabromid, 2869 titantrikloridblandning.

Anmärkning: Fast hydrerad (vattenhaltig) aluminiumbromid och aluminiumklorid omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

(c) 1773 järnklorid, vattenfri, (järn(III)klorid, vattenfri), 2331 zinkklorid, vattenfri, 2440 tennkloridpentahydrat, 2475 vanadintriklorid, 2503 zirkoniumtetraklorid, 2508 molybdenpentaklorid, 2802 kopparklorid, 2869 titantrikloridblandning.

Anmärkning: Järnkloridhexahydrat omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

12. Flytande halider och andra flytande halogenhaltiga ämnen med undantag av fluorföreningar som utvecklar sura ångor vid kontakt med fuktig luft eller vatten:

(a) 1754 klorsulfonsyra med eller utan svaveltrioxid, 1758 kromoxiklorid (kromylklorid), 1809 fosfortriklorid, 1828 svavelklorider, 1834 sulfurylklorid, 1836 tionylklorid, 2444 vanadintetraklorid, 2692 bortribromid (borbromid), 2879 selenoxiklorid

(b) 1730 antimonpentaklorid, flytande, 1731 antimonpentakloridlösning, 1792 jodmonoklorid, 1808 fosfortribromid, 1810 fosforoxiklorid (fosforylklorid), 1817 pyrosulfurylklorid, 1818 kiseltetraklorid, 1827 tennklorid, vattenfri, 1837 tiofosforylklorid, 1838 titantetraklorid, 2443 vanadinoxitriklorid

(c) 1731 antimonpentakloridlösning

2801

(forts.) 13. Fasta vätesulfater:

(b) 2506 ammoniumvätesulfat (ammoniumbisulfat), 2509 kaliumvätesulfat (kaliumbisulfat).

14. Brom eller bromlösningar:

1744 brom eller 1744 bromlösning.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se margnalnummer 2804).

15. Oorganisk syra i smält form:

2576 fosforoxibromid, smält.

16. Fasta oorganiska syror och blandningar av dessa ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 1905 selensyra, 3260 frätande fast syra, oorganisk, n.o.s.

(b) 1807 fosforpentoxid (fosforsyra, vattenfri), 3260 frätande fast syra, oorganisk n.o.s.

(c) 2507 klorplatinsyra, fast, 2578 fosfortrioxid, 2834 fosforsyrlighet, 2865 hydroxylaminsulfat, 2967 sulfaminsyra, 3260 frätande fast syra, oorganisk, n.o.s.

17. Flytande oorganiska syror, flytande och blandningar och lösningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3264 frätande syra, flytande, oorganisk, n.o.s.

(b) 1755 kromsyralösning, 3264 frätande syra, flytande, oorganisk, n.o.s.

(c) 1755 kromsyralösning, 1805 fosforsyra, 2693 bisulfiter, vattenlösning, n.o.s., 3264 frätande syra, flytande, oorganisk, n.o.s.

Anmärkning: 1463 kromtrioxid, vattenfri (kromsyra, fast) är ämne av klass 5.1 [se marginalnummer 2501, ämnesnummer 31(b)].

Organiska ämnen

31. Fasta karboxylsyror samt fasta halogenhaltiga karboxylsyror och deras anhydrider:

(b) 1839 triklorättiksyra, 1938 bromättiksyra

(c) 2214 ftalsyraanhydrid med mer än 0,05 % maleinanhydrid, 2215 maleinanhydrid, 2698 tetrahydroftalanhydrider med mer än 0,05 % maleinanhydrid, 2823 krotonsyra.

Anmärkningar: 1. Ftalanhydrid och tetrahydroftalanhydrider med högst 0,05 % maleinanhydrid omfattas inte av bestämmelserna för denna klass.

Anmärkningar: 2. Ftalanhydrid med högst 0,05 % maleinanhydrid som transporteras eller överlämnas för transport i smält tillstånd vid en temperatur överstigande dess flampunkt är ämne av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 61).

32. Flytande karboxylsyror samt flytande halogenhaltiga karboxylsyror och deras anhydrider:

(a) 2699 trifluorättiksyra

(b) 1. 1764 diklorättiksyra, 1779 myrsyra, 1940 tioglykolsyra, 2564 triklorättiksyrelösning, 2790 ättiksyrelösning med mer än 50 vikt-% men högst 80 vikt-% syra,

2. 1715 ättiksyraanhydrid, 2218 akrylsyra, inhiberad, 2789 ättiksyra, glacial (isättika) eller 2789 ättiksyrelösning, med mer än 80 vikt-% syra,

2801

(forts.) (c) 1848 propionsyra, 2496 propionsyraanhydrid, 2511 2-klorpropionsyra, 2531 metakrylsyra, inhiberad, 2564 triklorättiksyrelösning, 2739 butyranhydrid, 2790 ättiksyrelösning med mer än 25 vikt-% men högst 50 vikt-% syra, 2820 butyrsyra (smörsyra) 2829 kapronsyra

Anmärkning: Ättiksyrelösning med högst 25 vikt- % ren syra omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

33. Bortrifluoridkomplex:

(a) 2604 bortrifluoriddietyleterat (bortrifluorid-eterkomplex)

(b) 1742 bortrifluorid-ättiksyrakomplex, 1743 bortrifluoridpropionsyrakomplex.

Anmärkning: 2965 bortrifluoriddimetyleterat är ämne av klass 4.3 [se marginalnummer 2471, ämnesnummer 2 (b)].

34. Alkylsulfonsyror, arylsulfonsyror och alkylsvavelsyror:

(b) 1803 fenolsulfonsyra, flytande, 2305 nitrobensensulfonsyra, 2571 alkylsvavelsyror

(c) 2585 alkylsulfonsyror, fasta med högst 5 % fri svavelsyra eller 2585 arylsulfonsyror, fasta med högst 5 % fri svavelsyra, 2586 alkylsulfonsyror, flytande med högst 5 % fri svavelsyra eller 2586 arylsulfonsyror, flytande med högst 5 % fri svavelsyra

Anmärkning: 2583 alkylsulfonsyror eller arylsulfonsyror, fasta, och 2584 alkylsulfonsyror eller arylsulfonsyror, flytande, med mer än 5 % fri svavelsyra hör till ämnesnummer 1 (b).

35. Organiska syrehalogenider:

(b) 1. 1716 acetylbromid, 1729 anisoylklorid, 1736 benzoylklorid, 1765 dikloracetylklorid, 1780 fumarylklorid, 1898 acetyljodid, 2262 dimetylkarbamoylklorid, 2442 trikloracetylklorid, 2513 bromacetylbromid, 2577 fenylacetylklorid, 2751 dietyltiofosforylklorid, 2798 fenylfosfordiklorid, 2799 fenylfosfortiodiklorid

2. 2502 valeroylklorid

(c) 2225 bensensulfonylklorid

36. Alkylklorsilaner och arylklorsilaner med flampunkt över 61 °C:

(b) 1728 amyltriklorsilan, 1753 klorfenyltriklorsilan, 1762 cyklohexenyltriklorsilan, 1763 cyklohexyltriklorsilan, 1766 diklorfenyltriklorsilan, 1769 difenyldiklorsilan, 1771 dodecyltriklorsilan, 1781 hexadecyltriklorsilan, 1784 hexyltriklorsilan, 1799 nonyltriklorsilan, 1800 oktadecyltriklorsilan, 1801 oktyltriklorsilan, 1804 fenyltriklorsilan, 2434 dibensyldiklorsilan, 2435 etylfenyldiklorsilan, 2437 metylfenyldiklorsilan, 2987 klorsilaner, frätande, n.o.s.

Anmärkning: Klorsilaner som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 1).

37. Alkylklorsilaner och arylklorsilaner med flampunkt fr o m 23 °C t o m 61 °C:

(b) 1724 alkyltriklorsilan, stabiliserad, 1747 butyltriklorsilan, 1767 dietyldiklorsilan, 1816 propyltriklorsilan, 2986 klorsilaner, frätande, brandfarliga, n.o.s.

Anmärkning: Klorsilaner som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten är ämnen av klass 4.3 (se marginalnummer 2471, ämnesnummer 1).

38. Alkylfosforsyror:

(c) 1718 butylsyrafosfat, 1793 isopropylsyrafosfat, 1902 diisooktylsyrafosfat, 2819 amylsyrafosfat

39. Sura, fasta organiska ämnen och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 2430 alkylfenoler, fasta, n.o.s., (inklusive C2-C12 homologer), 3261 frätande fast syra, organisk, n.o.s.

2801

(forts.) (b) 2430 alkylfenoler, fasta, n.o.s., (inklusive C2-C12 homologer), 2670 cyanurklorid, 3261 frätande fast syra, organisk, n.o.s.

(c) 2430 alkylfenoler, fasta, n.o.s., (inklusive C2-C12 homologer), 3261 frätande fast syra, organisk, n.o.s.

40. Flytande organiska syror och lösningar och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3145 alkylfenoler, flytande, n.o.s. (inklusive C2-C12 homologer), 3265 frätande flytande syra, organisk, n.o.s.

(b) 3145 alkylfenoler, flytande, n.o.s. (inklusive C2-C12 homologer), 3265 frätande flytande syra, organisk, n.o.s.

(c) 3145 alkylfenoler, flytande, n.o.s. (inklusive C2-C12 homologer), 3265 frätande flytande syra, organisk, n.o.s.

B. Basiska ämnen

Oorganiska ämnen

41. Fasta basiska föreningar av alkalimetaller:

(b) 1813 kaliumhydroxid, fast (kaustik pottaska), 1823 natriumhydroxid, fast (kaustiksoda), 1825 natriummonoxid (natriumoxid), 2033 kaliummonoxid (kaliumoxid), 2678 rubidiumhydroxid, 2680 litiumhydroxidmonohydrat, 2682 cesiumhydroxid

(c) 1907 natronkalk med mer än 4 % natriumhydroxid, 3253 2-natriumtrioxosilikatpentahydrat (natriummetasilikatpentahydrat)

Anmärkning: Natronkalk med högst 4 % natriumhydroxid omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

42. Lösningar av alkaliska ämnen:

(b) 1814 kaliumhydroxidlösning (kalilut), 1819 natriumaluminatlösning, 1824 natriumhydroxidlösning (natronlut), 2677 rubidiumhydroxidlösning, 2679 litiumhydroxidlösning, 2681 cesiumhydroxidlösning, 2797 batterivätska, alkalisk, 1719 kaustik alkali, flytande, n.o.s.

(c) 1814 kaliumhydroxidlösning (kalilut), 1819 natriumaluminatlösning, 1824 natriumhydroxidlösning (natronlut), 2677 rubidiumhydroxidlösning, 2679 litiumhydroxidlösning, 2681 cesiumhydroxidlösning, 1719 kaustik alkali, flytande, n.o.s.

43. Ammoniaklösningar:

(c) 2672 ammoniaklösning, relativ densitet mellan 0,88 och 0,957 vid 15 °C i vatten med mer än 10 % och högst 35 % ammoniak.

Anmärkningar: 1. Ammoniaklösningar med mer än 35 % ammoniak är ämnen av klass 2 [se marginalnummer 2201, ämnesnummer 9 (at)].

Anmärkningar: 2. Ammoniaklösningar med högst 10 % ammoniak omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

44. Hydrazin och vattenlösningar därav:

(a) 2029 hydrazin, vattenfri

(b) 2030 hydrazinhydrat, eller 2030 vattenlösning av hydrazin med minst 37 vikt-% och högst 64 vikt-% hydrazin.

Anmärkning: 3293 vattenlösning av hydrazin med högst 37 vikt- % hydrazin är ämne av klass 6.1 (se marginalnummer 2601, ämnesnummer 65 (c)].

2801

(forts.) 45. Sulfider och vätesulfider och vattenlösningar därav:

(b) 1. 1847 kaliumsulfid, hydratiserad, med minst 30 % kristallvatten, 1849 natriumsulfid, hydratiserad, med minst 30 % vatten, 2818 ammoniumpolysulfidlösning, 2949 natriumhydrosulfid, hydratiserad, med minst 25 % kristallvatten

2. 2683 ammoniumsulfidlösning

(c) 2818 ammoniumpolysulfidlösning

Anmärkning: 1382 vattenfri kaliumsulfid och 1385 vattenfri natriumsulfid och hydrater av dessa med mindre än 30 % kristallvatten, och 2318 natriumhydrosulfid med mindre än 25 % kristallvatten är ämnen av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 13 (b)].

46. Fasta, basiska oorganiska ämnen och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3262 frätande fast basiskt ämne, oorganiskt, n.o.s.

(b) 3262 frätande fast basiskt ämne, oorganiskt, n.o.s.

(c) 3262 frätande fast basiskt ämne, oorganiskt, n.o.s.

47. Oorganiska vätskor, basiska, lösningar och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3266 frätande flytande basiskt ämne, oorganiskt, n.o.s.

(b) 3266 frätande flytande basiskt ämne, oorganiskt, n.o.s.

(c) 3266 frätande flytande basiskt ämne, oorganiskt, n.o.s.

Organiska ämnen

51. Tetraalkylammoniumhydroxider:

(b) 1835 tetrametylammoniumhydroxid

52. Fasta aminer och polyaminer:

(a) 3259 frätande aminer, fasta, n.o.s. eller 3259 frätande polyaminer, fasta, n.o.s.

(b) 3259 frätande aminer, fasta, n.o.s. eller 3259 frätande polyaminer, fasta, n.o.s.

(c) 2280 hexametylendiamin, fast, 2579 piperazin (dietylendiamin), 3259 frätande aminer, fasta, n.o.s. eller 3259 frätande polyaminer, fasta, n.o.s.

53. Flytande aminer och polyaminer eller aminoalkoholer, mycket frätande eller frätande, med flampunkt över 61 °C:

(a) 2735 frätande aminer, flytande, n.o.s. eller 2735 frätande polyaminer, flytande, n.o.s.

(b) 1761 kopparetylendiaminlösning, 1783 hexametylenediaminlösning, 2079 dietylentriamin, 2259 trietylentetramin, 2735 frätande aminer, flytande, n.o.s. eller 2735 frätande polyaminer, flytande, n.o.s.

(c) 1761 kopparetylendiaminlösning, 1783 hexametylendiaminlösning, 2269 3,3-imino-di-propylamin (bis-aminopropylamin, dipropylentriamin), 2289 isoforondiamin, 2320 tetraetylenpentamin, 2326 trimetylcyklohexylamin, 2327 trimetylhexametylendiaminer, 2491 etanolamin, 2491 etanolaminlösning, 2542 tributylamin, 2565 dicyklohexylamin, 2815 N-aminoetylpiperazin, 3055 2-(2-aminoetoxi)etanol, 2735 frätande aminer, flytande, n.o.s. eller 2735 frätande polyaminer, flytande, n.o.s.

2801

(forts.) 54. Flytande aminer och polyaminer, mycket frätande eller frätande, brandfarliga, med kokpunkt över 35 °C:

(a) 2734 frätande aminer, brandfarliga, flytande, n.o.s. eller 2734 frätande polyaminer, brandfarliga, flytande, n.o.s.

(b) 1604 etylendiamin, 2051 2-dimetylaminetanol, 2248 di-n-butylamin, 2258 1,2-propylendiamin, 2264 dimetylcyklohexylamin, 2357 cyklohexylamin, 2619 bensyldimetylamin, 2685 N,N-dietyletylendiamin, 2734 frätande aminer, brandfarliga, flytande, n.o.s. eller 2734 frätande polyaminer, brandfarliga, flytande, n.o.s.

55. Fasta, basiska, organiska ämnen och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3263 frätande basiskt organiskt ämne, fast n.o.s.

(b) 3263 frätande basiskt organiskt ämne, fast n.o.s.

(c) 3263 frätande basiskt organiskt ämne, fast n.o.s.

56. Organiska vätskor, basiska, blandningar och lösningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3267 frätande organisk vätska, basisk, n.o.s.

(b) 3267 frätande organisk vätska, basisk, n.o.s.

(c) 3267 frätande organisk vätska, basisk, n.o.s.

C. Andra frätande ämnen

61. Klorit- och hypokloritlösningar:

(b) 1791 hypokloritlösning med minst 16 % aktivt klor, 1908 kloritlösning med minst 16 % aktivt klor

(c) 1791 hypokloritlösning med mer än 5 % men mindre än 16 % aktivt klor, 1908 kloritlösning med mer än 5 % men mindre än 16 % aktivt klor

Anmärkningar: 1. Klorit- och hypokloritlösningar med högst 5 % aktivt klor omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkningar: 2. Kloriter och hypokloriter i fast form är ämnen av klass 5.1 (se marginalnummer 2501, ämnesnummer 14, 15 och 29).

62. Klorfenolater och fenolater:

(c) 2904 klorfenolater, flytande eller 2904 fenolater, flytande, 2905 klorfenolater, fasta, eller 2905 fenolater, fasta.

63. Formaldehydlösningar:

(c) 2209 formaldehydlösning med minst 25 % formaldehyd.

Anmärkningar: 1. 1198 brandfarliga formaldehydlösningar tillhör klass 3 [se marginalnummer 2301, ämnesnummer 33 (c)].

Anmärkningar: 2. Icke brandfarliga formaldehydlösningar med mindre än 25 % formaldehyd omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

64. Klorformiater och klortioformiater:

(a) 1739 bensylklorformiat

(b) 2826 etylklortioformiat

Anmärkning: Klorformiater med som har övervägande giftiga egenskaper tillhör klass 6.1 (se marginalnummer 2601, ämnesnummer 10, 17, 27 och 28).

2801

(forts.) 65. Fasta frätande ämnen och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 1759 frätande fast ämne, n.o.s.

(b) 1770 difenylmetylbromid, 1759 frätande fast ämne, n.o.s., 3147 frätande, fast färgningsämne, n.o.s. eller 3147 frätande, fast färgningsbeståndsdel, n.o.s. 3244 fast ämne innehållande frätande vätska, n.o.s.

Anmärkning: Blandningar av fasta ämnen som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv och frätande vätskor får transporteras under FN-nummer 3244, ämnen av farogrupp (b), utan att klassificeringskriterierna i marginalnummer 2800 (3) behöver tillämpas, förutsatt att ingen vätska trängt ut vid tidpunkten för lastning eller när transportenheten tillsluts. Varje emballage skall motsvara en konstruktionstyp som klarat täthetsprovet.

(c) 2803 gallium, 1759 frätande fast ämne, n.o.s., 3147 frätande, fast färgningsämne, n.o.s. eller 3147 frätande, fast färgningsbeståndsdel, n.o.s.

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för 2803 gallium [se marginalnummer 2807 (4)].

66. Frätande vätskor, blandningar och lösningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 1760 frätande vätska , n.o.s., 1903 desinfektionsmedel, frätande vätska, n.o.s.

(b) 2226 bensotriklorid (triklormetylbensen), 2705 1-pentol (3-metyl-2-penten-4-yn-1-ol), 3066 färg, (inkl färg, lack, emalj, bets, shellac, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg eller 3066 färgrelaterat material inklusive förtunning, 1760 frätande vätska, n.o.s., 1903 desinfektionsmedel, frätande vätska, n.o.s., 2801 färgningsämne, frätande vätska, n.o.s. eller 2801 färgningsbeståndsdel, frätande vätska, n.o.s.

(c) 2809 kvicksilver, 3066 färg (inkl färg, lack, emalj, bets, shellac, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg eller 3066 färgrelaterat material inklusive förtunning, 1760 frätande vätska, n.o.s., 1903 desinfektionsmedel, frätande vätska, n.o.s., 2801 färgningsämne, frätande vätska, n.o.s. eller 2801 färgningsbeståndsdel, frätande vätska, n.o.s.

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för 2809 kvicksilver [se marginalnummer 2807 (4)].

Anmärkningar: 2. Ämne särskilt nämnt under annat ämnesnummer får inte transporteras som 3066 färg eller 3066 färgrelaterat material.

Ämnen som transporteras under dessa ämnesnummer får innehålla 20 % eller mindre nitrocellulosa förutsatt att nitrocellulosan inte innerhåller mer än 12,6 % kväve.

67. Frätande fasta ämnen och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter), brandfarliga, som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 2921 frätande fast ämne, brandfarligt, n.o.s.

(b) 2921 frätande fast ämne, brandfarligt, n.o.s.

68. Frätande vätskor, lösningar och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter), brandfarliga, med kokpunkt högre än 35 °C, som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 2920 frätande vätska, brandfarlig, n.o.s.

(b) 2920 frätande vätska, brandfarlig, n.o.s.

2801

(forts.) 69. Frätande fasta ämnen och blandningar av dessa, självupphettande, (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3095 frätande fast ämne, självupphettande, n.o.s.

(b) 3095 frätande fast ämne, självupphettande, n.o.s.

70. Frätande vätskor, lösningar och blandningar av dessa, självupphettande, (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3301 frätande vätska, självupphettande, n.o.s.

(b) 3301 frätande vätska, självupphettande, n.o.s.

71. Frätande fasta ämnen och blandningar av dessa ämnen (såsom beredningar och restprodukter), som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser och som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3096 frätande fast ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

(b) 3096 frätande fast ämne, vattenreaktivt, n.o.s.

Anmärkning: Termen "vattenreaktiv" betecknar ett ämne som i kontakt med vatten utvecklar brandfarlig gas.

72. Frätande vätskor, lösningar och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter), som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser och som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3094 frätande vätska, vattenreaktiv, n.o.s.

(b) 3094 frätande vätska, vattenreaktiv, n.o.s.

Anmärkning: Termen "vattenreaktiv" betecknar ett ämne som i kontakt med vatten utvecklar brandfarlig gas.

73. Frätande fasta ämnen, oxiderande, och blandningar av dessa (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3084 frätande fast ämne, oxiderande, n.o.s.

(b) 3084 frätande fast ämne, oxiderande, n.o.s.

74. Frätande vätskor, oxiderande, lösningar och blandningar av dessa, (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 3093 frätande vätska, oxiderande, n.o.s.

(b) 3093 frätande vätska, oxiderande, n.o.s.

75. Frätande fasta ämnen, giftiga, och blandningar av dessa, (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 2923 frätande fast ämne, giftigt, n.o.s.

(b) 2923 frätande fast ämne, giftigt, n.o.s.

(c) 2923 frätande fast ämne, giftigt, n.o.s.

76. Frätande vätskor, lösningar och blandningar av dessa, giftiga, (såsom beredningar och restprodukter) som inte faller under andra samlingsrubriker:

(a) 2922 frätande vätska, giftig, n.o.s.

(b) 2922 frätande vätska, giftig, n.o.s.

(c) 2922 frätande vätska, giftig, n.o.s.

2801

(forts.) D. Föremål som innehåller frätande ämnen

81. Batterier:

(c) 2794 batterier, våta, fyllda med syra, laddade 2795 batterier, våta, fyllda med alkalisk lösning, laddade 2800 batterier, våta, slutna , laddade 3028 batterier, torra, innehållande kaliumhydroxid i fast form, laddade.

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa föremål [se marginalnummer 2807 (5)].

Anmärkningar: 2. Batterier (FN-nummer 2800) kan anses slutna förutsatt att de kan klara nedan angivna vibrations- och tryckdifferentialtest utan att läcka batterivätska.

Vibrationstest: Batteriet skall vara stadigt fastsatt på botten av vibrationsmaskinen och en likformig rörelse med en amplitud av 0,8 mm (1,6 mm max totalt utfall) utförs. Frekvensen varieras med en hastighet av 1 Hz/min mellan gränsvärdena 10 Hz till 55 Hz. Hela frekvensskalan och åter är passerad på 95 ± 5 minuter för varje montering (vibrationsriktning) av batteriet. Batteriet testas i tre inbördes vertikala positioner (för att omfatta test med fyllningsöppningar och eventuella ventilationsöppningar i omvänt läge) under lika tidsperioder.

Tryckdifferentialtest: Efter vibrationstestet lagras batteriet i sex timmar vid 24 °C ± 4 °C medan det är föremål för en tryckdifferential på minst 88 kPa. Batteriet testas i tre inbördes vertikala positioner (för att omfatta test med fyllningsöppningar och eventuella ventilationsöppningar i omvänt läge) under minst sex timmar i varje läge.

82. Andra föremål som innehåller frätande ämnen:

(b) 1774 brandsläckareladdning (charges), frätande vätska, 2028 rökbomber, icke-explosiva med frätande vätska utan drivanordning

E. Tömda emballage

91. Tömda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBCs), tömda tankfordon, tömda avmonterbara tankar, tömda tankcontainrar, ej rengjorda, liksom tömda fordon för bulktransport och tömda småcontainrar för bulkgods, som har innehållit ämnen av klass 8.

2801a Ämnen som varken omfattas av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

(1) Ämnen av ämnesnummer 1-5, 7-13, 16, 17, 31-47, 51-56 och 61-76 som transporteras enligt följande bestämmelser:

a) Följande ämnen av (a) i varje ämnesnummer:

- vätskor: i kvantiteter om högst 100 ml per inneremballage och högst 400 ml per kolli,

- fasta ämnen: i kvantiteter om högst 500 g per inneremballage och högst 2 kg per kolli.

b) Följande ämnen av (b) i varje ämnesnummer:

- vätskor: i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage och högst 4 liter per kolli,

- fasta ämnen: i kvantiteter om högst 3 kg per inneremballage och högst 12 kg per kolli.

c) Följande ämnen av (c) i varje ämnesnummer:

- vätskor: i kvantiteter om högst 3 liter per inneremballage och högst 12 liter per kolli,

- fasta ämnen: i kvantiteter om högst 6 kg per inneremballage och högst 24 kg per kolli.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1), (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

(2) Slutna batterier med FN-nummer 2800, ämnesnummer 81, om elektrolyten vid en temperatur av 55 °C inte läcker från spruckna höljen och inga rester av lutar eller syror förekommer utanpå kollina och polerna är säkrade mot kortslutning.

(3) Tillverkade föremål eller instrument, som inte innerhåller mer än 1 kg kvicksilver, ämnesnummer 66 (c).

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2802 (1) Emballage skall uppfylla kraven i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2803-2808 särskilda krav på emballage för vissa ämnen gäller dock dessa.

(2) Småbulkbehållare skall uppfylla villkoren i bihang A.6.

(3) Enligt marginalnummer 2800 (3) b) och 3511 (2) eller 3611 (2), skall:

- starkt frätande ämnen av (a) i varje ämnesnummer i ämnesförteckningen, förpackas i emballage av förpackningsgrupp I, märkt med bokstaven "X",

- frätande ämnen av (b) i varje ämnesnummer i ämnesförteckningen förpackas i emballage av förpackningsgrupp II eller I märkt med bokstaven "Y" eller "X", eller i småbulkbehållare av förpackningsgrupp II märkt med bokstaven "Y",

- svagt frätande ämnen av (c) i varje ämnesnummer i ämnesförteckningen förpackas i emballage av förpackningsgrupp III, II eller I, märkt med bokstaven "Z", "Y" eller "X", eller i småbulkbehållare av förpackningsgrupp III eller II märkta med bokstaven "Z" eller "Y".

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen av klass 8 i tankfordon, i tankcontainrar och i avmonterbara tankar, samt beträffande transport i bulk av fasta ämnen av denna klass, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser för vissa ämnen

2803 Vätefluorid (vattenfri) och fluorvätesyra av ämnesnummer 6 med mer än 85 % vätefluorid, skall förpackas i tryckkärl av kolstål eller lämpligt legerat stål. Följande kärl är tillåtna:

a) flaskor med högst 150 liter rymd,

b) kärl med minst 100 liter och högst 1 m3 rymd (t ex cylindriska kärl försedda med rullningsskenor och kärl med glidanordning).

Tryckkärl skall uppfylla tillämpliga krav i klass 2 vid marginalnummer 2211, 2213 (1) och (2), 2215, 2216 och 2218. Väggtjockleken i ett kärl får inte understiga 3 mm.

Kärlen skall innan de tas i bruk för första gången vätsketryckprovas med ett provningstryck av minst 1 MPa (10 bar) (övertryck). Vätsketryckprovningen skall upprepas vart åttonde år och följas av invändig besiktning av kärl och kontroll av dess utrustning. Vartannat år skall dessutom kärlens korrosionsbeständighet kontrolleras med hjälp av lämpligt instrument (t ex genom ultraljud) och utrustningens tillstånd ses över.

Provningarna och besiktningarna skall utföras under överinseende av en av behörig myndighet godkänd besiktningsman.

Innehållets vikt får inte överstiga 0,84 kg per liter rymd för vätefluorid (vattenfri) eller fluorvätesyra.

2804 (1) Brom och bromlösningar av ämnesnummer 14 skall förpackas i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med innerförpackning av glas med rymd av högst 2,5 liter eller av polyvinylidenfluorid (PVDF) med rymd av högst 15 liter. Kombinationsemballagen skall provas och godkännas enligt bihang A.5, förpackningsgrupp I.

2804

(forts.) (2) Brom med en vattenhalt under 0,005 % eller, under förutsättning att åtgärder vidtagits för att hindra att kärlens inklädnad angrips, med en vattenhalt mellan 0,005 % och 0,2 %, får även transporteras i kärl som uppfyller följande krav:

a) kärlen skall vara av stål och ha en tät inklädnad av bly eller annat material som ger motsvarande skydd, samt vara lufttätt förslutna. Kärl av monelmetall eller nickel, eller som är nickelinklädda är också tillåtna,

b) ett kärl får ha högst 450 liters rymd,

c) kärl skall fyllas till högst 92 % av rymden eller med högst 2,86 kg per liter rymd,

d) kärlen skall vara svetsade och konstruerade för ett beräkningstryck av minst 2,1 MPa (21 bar) (övertryck). Material och utförande skall i övriga avseenden uppfylla kraven vid marginalnummer 2211 (1). Marginalnummer 2215 (1) och 2216 (1) gäller för första besiktning av oinklädda kärl,

e) förslutningsanordningarna skall skjuta ut så litet som möjligt från kärlen och täckas av en skyddskåpa. Förslutningsanordningarna och kåpan skall vara försedda med packningar som inte angrips av brom. Förslutningsanordningarna skall sitta i kärlets övre del på så sätt att de inte under några omständigheter befinner sig i ständig kontakt med vätskefasen,

f) kärlen skall ha anordningar som gör att de kan placeras upprätt och stadigt. I sin övre del skall de ha lyftanordningar (öglor, flänsar, osv) som skall ha provbelastats med dubbla nyttolasten.

(3) Kärl enligt 2804 (2) skall, innan de tas i bruk för första gången, underkastas en täthetsprovning med ett provningstryck av 200 kPa (2 bar) (övertryck). Täthetsprovningen skall upprepas vartannat år och följas av inre besiktning av kärl och kontroll av taran. Sådan provning och besiktning skall utföras under överinseende av en av behörig myndighet godkänd besiktningsman.

(4) På kärl enligt 2804 (2) skall med tydligt läsbar och varaktig skrift anges:

a) tillverkarens namn eller märke och kärlets nummer,

b) ordet "Brom",

c) kärlets tara och maximala vikt när det är fyllt,

d) tidpunkt (månad, år) för första provningen och senaste besiktningen,

e) besiktningsmannens kontrollstämpel.

2805 (1) Ämnen av (a) i de olika ämnesnumren i ämnesförteckningen skall förpackas:

a) i stålfat med fast topp enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat med fast topp enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522,

d) i plastfat med fast topp med högst 60 liters rymd eller i plastdunkar med fast topp enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage med innerkärl av glas, plast eller metall enligt marginalnummer 3538, eller

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539.

Anmärkning 1 till d): Kärl avsedda för transport av salpetersyra av ämnesnummer 2 (a) och fluorvätesyra av ämnesnummer 7 (a) får användas under högst två år räknat från kärlens tillverkningsdag.

Anmärkning 2 till f) och g): Innerkärl av glas är inte tillåtna för fluorhaltiga ämnen av ämnesnummer 7 (a), 8 (a) och 33 (a).

2805

(forts.) (2) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2800 (5) får dessutom förpackas:

a) i fat med avtagbart lock av stål enligt marginalnummer 3520, av aluminium enligt marginalnummer 3521, av plywood enligt marginalnummer 3523, av papp enligt marginalnummer 3525, av plast enligt marginalnummer 3526 eller i dunkar med avtagbart lock, av stål enligt marginalnummer 3522, av plast enligt marginalnummer 3526, om så behövs med en eller flera dammtäta innersäckar, eller

b) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med en eller flera dammtäta innersäckar.

2806 (1) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren i ämnesförteckningen skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, eller

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539.

Anmärkning 1 till a), b), c) och d): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock avsedda för fasta ämnen och för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3553, 3554 och 3560).

Anmärkning 2 till d): Tillåten användningstid för kärl avsedda för transport av salpetersyra med mer än 55 % ren syra av ämnesnummer 2 (b) och fluorvätesyra av ämnesnummer 7 (b) är två år räknat från kärlets tillverkningsdag.

Anmärkning 3 till f) och g): Innerförpackningar av glas eller glaskärl är inte tillåtna för fluorhaltiga ämnen av ämnesnummer 7 (b), 8 (b), 9 (b), 10 (b) och 33 (b).

(2) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren, vilka har ett ångtryck som inte överstiger 110 kPa (1,10 bar) vid 50 °C, får dessutom förpackas i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, småbulkbehållare av plast, styv eller flexibel, enligt marginalnummer 3624 eller småbulkbehållare av komposit med en innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625.

(3) Fasta ämnen enligt marginalnummer 2800 (6) får dessutom förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523 eller av papp enligt marginalnummer 3525 med, om detta behövs, en eller flera dammtäta innersäckar;

b) i vattenbeständiga säckar av tyg enligt marginalnummer 3533, av vävd plast enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 och i säckar av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536 under förutsättning att det är fråga om komplett last eller om säckar säkrade på lastpallar;

c) i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625, småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626 eller småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627; eller

d) i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag av typerna 13H1, 13L1 och 13M1, under förutsättning att godset transporteras som komplett last eller att storsäckarna lastas på lastpallar.

(4) Föremål av ämnesnummer 82 skall förpackas på följande sätt:

a) brandsläckarladdningar med innehåll av frätande vätska, i trälådor enligt marginalnummer 3527, 3528 eller 3529 eller i papplådor enligt marginalnummer 3530 eller i lådor av cellplast typ 4H1 enligt marginalnummer 3531;

2806

(forts.) b) rökbomber, icke explosiva med innehåll av frätande vätska och utan tändanordning, förpackas var för sig med stötdämpande material i lådor, rör eller i fackindelad trälåda enligt marginalnummer 3527, 3528 eller 3529, eller i lådor av stål, typ 4A, enligt marginalnummer 3532.

2807 (1) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren med undantag av gallium av ämnesnummer 65 (c) och kvicksilver av ämnesnummer 66 (c), skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539, eller

h) i kärl av tunnplåt enligt marginalnummer 3540.

Anmärkning till a), b), c), d) och h): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock samt kärl av tunnplåt med avtagbart lock för fasta ämnen och för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3552-3554 och 3560).

(2) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren med undantag av gallium av ämnesnummer 65 (c) och kvicksilver av ämnesnummer 66 (c), vilka har ett ångtryck som inte överstiger 110 kPa (1,10 bar) vid 50 °C, får dessutom förpackas i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624 eller småbulkbehållare av komposit med en innerbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3625.

(3) Ämnen i fast form enligt marginalnummer 2800 (6) får dessutom förpackas:

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523, eller av papp enligt marginalnummer 3525 med, om så behövs, en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i vattenbeständiga säckar av tyg enligt marginalnummer 3533, av vävd plast enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 eller i säckar av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536, eller

c) i storsäckar enligt marginalnummer 3623, med undantag för typerna 13 H1, 13 L1 och 13 M1, i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av plast enligt marginalnummer 3625, i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626 eller småbulkehållare av trä enligt marginalnummer 3627.

(4) Gallium av ämnesnummer 65 (c) och kvicksilver av ämnesnummer 66 (c), skall förpackas i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med innerförpackningar av glas, porslin, stengods eller plast. Nettovikten får vara högst 10 kg. Följande ytterförpackningar får användas:

a) lådor av trä enligt marginalnummer 3527, av plywood enligt marginalnummer 3528, av spånskivor enligt marginalnummer 3529, av papp enligt marginalnummer 3530, av plast enligt marginalnummer 3531 eller i stålfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520, dunkar av stål med avtagbart lock enligt marginalnummer 3522, fat av plywood enligt marginalnummer 3523, fiberfat enligt marginalnummer 3525 eller i plastfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3526.

2807

(forts.) b) Kvicksilver får även förpackas i svetsade stålflaskor med inre välvd botten, som enda emballage. Förslutningen skall vara en bult med konisk gänga och öppningen får inte vara större än 20 mm.

(5)

a) Föremål av ämnesnummer 81, med undantag av slutna batterier, skall säkras med inert stötdämpande material eller liknande i lådor av trä eller plast eller i spjällådor av trä. Batterierna skall säkras mot kortslutning.

b) Slutna batterier (FN-nummer 2800) skall skyddas mot kortslutning och packas på ett säkert sätt i en starkt ytteremballage.

Anmärkning: Slutna batterier, som ingår som en del i och nödvändiga för driften av mekanisk eller elektronisk utrustning, skall fästas på ett säkert sätt i utrustningens batterihållare och skyddas på ett sådant sätt att de inte kan skadas eller kortslutas.

c) Föremål av ämnesnummer 81 får transporteras på pallar. De skall staplas säkert i rader skilda åt med lager av icke ledande material. Batteripolerna får inte på något sätt belastas av tyngden från något material. Batterierna skall isoleras så att kortslutning förhindras. Varje enskilt batteri behöver inte vara märkt och etiketterat om pallasten är försedd med märkning och varningsetikett.

2808 Emballage, inklusive småbulkbehållare, som innehåller 1791 hypokloritlösning av ämnesnummer 61 skall förses med luftningsanordning enligt marginalnummer 3500 (8) respektive 3601 (6).

2809 Smält fosforoxibromid av ämnesnummer 15 får endast transporteras i tankfordon (se bihang B.1a) eller i tankcontainer (se bihang B.1b).

2810 3. Samemballering

2811 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av olika ämnesnummer i ämnesförteckningen får i mängder om högst 3 liter per innerförpackning för flytande ämnen och/eller 5 kg per kärl för fasta ämnen samemballeras med varandra och/eller med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv (se marginalnummer 2800 (8). Samemballeringen skall ske i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. De samemballerade ämnena får inte reagera farligt med varandra.

(3) Ämnen av ämnesnummer 4 får inte samemballeras med annat gods, med undantag av ämnen i ämnesnummer 3, klass 5.1, marginalnummer 2501. Ämnen av ämnesnummer 6 och 14 får inte samemballeras med annat gods.

(4) Ämnen av (a) vid de olika ämnesnumren får inte samemballeras med ämnen och föremål av klass 1 och 5.2 eller med material av klass 7.

2811

(forts.) (5) Om inte annat sägs i det följande, får ämnen av (a) vid de olika ämnesnumren i kvantiteter om högst 0,5 liter per inneremballage och 1 liter per kolli, och ämnen av (b) och (c) vid de olika ämnesnumren i kvantiteter om högst 3 liter för flytande ämnen och/eller 5 kg för fasta ämnen per inneremballage, samemballeras med ämnen och föremål av andra klasser, i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. Detta gäller under förutsättning att samemballering också är tillåten för ämnen och föremål av dessa klasser, och/eller med gods som inte omfattas av detta direktiv [se marginalnummer 2800 (8)]. De samemballerade ämnena får inte reagera farligt med varandra.

(6) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utvecklingen av stark hetta,

b) utvecklingen av brandfarliga och/eller giftiga gaser,

c) bildandet av frätande vätskor,

d) bildandet av instabila ämnen.

(7) Samemballering av sura ämnen med basiska ämnen är inte tillåten om dessa ämnen är förpackade i bräckliga kärl.

(8) Marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) och 2802 skall iakttas.

(9) Används trä- eller papplådor får ett kolli väga högst 100 kg.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (se bihang A.9)

Märkning

2812 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen eller föremål av denna klass skall förses med etikett nr 8.

(3) Kollin med ämnen av ämnesnummer 32 (b)2, 33 (a), 35 (b)2, 37, 54, 64 (b) och 68 skall dessutom förses med etikett nr 3.

(4) Kollin med ämnen av ämnesnummer 44 (a) och 45 (b)2 skall dessutom förses med etiketter nr 3 och 6.1.

(5) Kollin med ämnen av ämnesnummer 67 skall dessutom förses med etikett nr 4.1.

(6) Kollin med ämnen av ämnesnummer 69 och 70 skall dessutom förses med etikett nr 4.2.

(7) Kollin med ämnen av ämnesnummer 71 och 72 skall dessutom förses med etikett nr 4.3.

(8) Kollin med ämnen av ämnesnummer 3 (a), 4, 73 och 74 skall dessutom förses med etikett nr 05.

(9) Kollin med ämnen av ämnesnummer 2 (a) 2 skall dessutom förses med etiketter nr 05 och 6.1.

2812

(forts.) (10) Kollin med ämnen enligt tabell nedan skall dessutom förses med etikett nr 6.1.

>Plats för tabell>

(11) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(12) Kollin med kärl som innehåller flytande ämnen, med utifrån ej synliga förslutningsanordningar, liksom kollin som innehåller kärl med ventilationsanordningar eller kärl med ventilationsanordningar men utan ytteremballage, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2813

B. Uppgifter i godsdeklarationen

2814 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med något av de FN-nummer och benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2801. Om ett ämne inte nämns vid namn utan hänförs till en n.o.s.-benämning, eller ett annat samlingsnamn, skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer, n.o.s.- benämningen eller samlingsnamnet följt av kemiskt eller tekniskt namn ().

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 8, 1 (a), ADR".

Transporteras restprodukter [se marginalnummer 2000 (5)] skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: Restprodukter som innehåller . . . [de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8) angiven med sin(a) kemiska benämning(ar)], t ex "Restprodukter som innehåller 1824 natronlut, 8, 42(b), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar, som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelarna som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna.

Transporteras lösningar och blandningar som innehåller endast en beståndsdel som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, skall uttrycket "lösning" eller "blandning" läggas till som en del av namnet i godsdeklarationen [ marginalnummer 2002(8)].

Om ett fast ämne överlämnas för transport i smält tillstånd, skall godsbeskrivningen i godsdeklarationen kompletteras med ordet "smält" om det inte redan finns i namnet.

2814

(forts.) Om en lösning eller blandning är nämnd eller innehåller ett i ämneslistan uttryckligen nämnt ämne, men inte omfattas av bestämmelserna i denna klass enligt marginalnummmer 2800 (5), får avsändaren införa följande text i godsdeklarationen: "Ej gods av klass 8".

2815-

2821 C. Tömda emballage

2822 (1) Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare, av ämnesnummer 91, skall vara förslutna på samma sätt och vara lika täta som om de vore fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage, inklusive småbulkbehållare, av ämnesnummer 91 skall etiketteras som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av benämningarna som är kursiverade vid ämnesnummer 91, t ex "Tömt emballage, 8, 91, ADR".

I fråga om tömda, ej rengjorda fasta eller avmonterbara tankar, tankcontainrar eller småcontainrar för bulkgods, skall denna text kompletteras med tillägget "Senaste last" samt uppgift om benämningen på och ämnesnumret för det ämne den senast innehållit, t ex "Senaste last: 1830 Svavelsyra, 1 (b)".

2823-

2824 D. Övergångsbestämmelser

2825 Ämnen av klass 8 får transporteras till och med den 30 juni 1995 enligt de bestämmelser som gällde för klass 8 fram till den 31 december 1994. I transporthandlingarna skall då följande lydelse införas: "Transport enligt ADR före 1 januari 1995".

2826-

2899

KLASS 9

ÖVRIGA FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

1. Ämnesförteckning

2900 Ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 9 och som vid transport uppvisar en fara som inte täcks av rubrikerna till de övriga klasserna. De ämnen och föremål som räknas upp vid marginalnummer 2901 omfattas av villkoren vid marginalnummer 2901-2920 och av bestämmelserna i denna bilaga och i bilaga B. Dessa ämnen och föremål anses som direktivämnen och -föremål ().

Ämnen av klass 9, marginalnummer 2901, skall hänföras till en av följande grupper beroende på graden av farlighet:

b) farliga ämnen

c) mindre farliga ämnen.

Anmärkning: I fråga om klassificering av blandningar och lösningar (såsom beredningar och restprodukter) se även marginalnummer 2002 (8).

A. Ämnen som vid inandning av damm kan orsaka hälsoskador

2901 1. Asbest och blandningar som innehåller asbest, såsom:

b) 2212 blå asbest (krokydolit), 2212 brun asbest (amosit eller mysorit).

c) 2590 vit asbest (krysotil, aktinolit, antofyllit eller tremolit).

Anmärkning: Talk som innehåller tremolit och/eller aktinolit tillhör ämnesnummer 1 (c), FN-nummer 2590.

B. Ämnen och apparatur som i händelse av brand kan utveckla dioxiner

2. Polyklorerade och polyhalogenerade bifenyler (PCB) och terfenyler (PCT) samt blandningar som innehåller dessa ämnen:

b) 2315 Polyklorerade bifenyler, 3151 polyhalogenerade bifenyler, flytande eller 3151 polyhalogenerade terfenyler, flytande, 3152 polyhalogenerade bifenyler, fasta eller 3152 polyhalogenerade terfenyler, fasta.

Anmärkning: Blandningar som innehåller högst 50 mg/kg PCB eller PCT, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

3. Apparatur såsom transformatorer, kondensatorer och apparater som innehåller ämnen eller blandningar av ämnen av ämnesnummer 2 (b).

C. Ämnen som utvecklar brandfarliga ångor

4. Expanderbara polymerer som innehåller brandfarliga vätskor med flampunkt högst 55 °C.

c) 2211 polymerkulor, expanderbara, som utvecklar brandfarliga ångor.

D. Litiumbatterier

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa föremål (se marginalnummer 2906).

5. 3090 litiumbatterier, 3091 litiumbatterier i utrustning.

Anmärkningar: 1. Varje cell får innehålla högst 12 g litium. Den totala kvantiteten i ett batteri får inte överstiga 500 g. Med den behöriga myndighetens godkännande i ursprungslandet, får kvanti teten litium i varje cell ökas till 60 g och ett kolli innehålla högst 2 500 g litium under förutsättning, att den behöriga myndigheten har fastställt villkoren för transporten och provningsmetoden.

Anmärkningar: 2. Celler och batterier skall vara säkrade mot kortslutning. Varje cell och batteri skall ha säkerhetsanordning för avluftning eller vara så konstruerade, att de inte kan sprängas vid normala transportförhållanden. Batterier med celler eller parallellkopplade celler, skall vara utrustade med dioder som förhindrar motströmsflöde. Batterier i utrustning skall vara säkert fastsatta och skyddade mot kortslutning.

Anmärkningar: 3. Celler och batterier skall vara så konstruerade att de kan uppfylla följande krav:

Prov 1: Cell eller batteri skall klara ett stabilitetsprov vid 75 °C under 48 timmar utan att förändras, läcka eller få förhöjd innertemperatur. Provet skall utföras på minst 10 celler och ett batteri av varje typ taget från varje veckas produktion.

Anmärkningar: Prov 2: Som ett resultat av avsiktlig kortslutning skall cellen eller batteriet förbli inert, företrädesvis utan att gasavgivning sker (genom inre säkerhetsanordning). Om gasavgivning sker skall en öppen flamma appliceras till gaserna i syfte att konstatera frånvaron av explosiva egenskaper. Provet skall utföras på minst tre celler och ett batteri av varje typ taget från varje veckas produktion.

2901

(forts.) Anmärkningar: 4. Celler som har blivit urladdade så att tomgångsspänningen är mindre än 2 volt eller 2/3 av en fulladdad cell eller batterier som innehåller en eller flera sådana celler, får inte transporteras.

Anmärkningar: 5. Battericeller i utrustning skall inte kunna urladdas under transport så att tomgångsspänningen understiger 2 volt eller 2/3 av en fulladdad cell.

Anmärkningar: 6. Föremål enligt ämnesnummer 5 som inte uppfyller dessa villkor får inte transporteras.

E. Livräddningsutrustning

Anmärkningar: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa föremål (se marginalnummer 2907).

6. 2990 livräddningsutrustning, självuppblåsande, såsom rutschbanor och nödutrustning i flygplan.

Anmärkning: Dessa hjälpmedel utgör en fara om dess självuppblåsande anordningar aktiveras under transport. Hjälpmedlen kan även inkludera utrustning med ett eller flera ämnen eller föremål som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

Anmärkning: - signalutrustning tillhörande klass 1, såsom rök- och lysraketer

Anmärkning: - ej brandfarliga, ej giftiga gaser av klass 2

Anmärkning: - brandfarliga ämnen av klasserna 3 eller 4.1

Anmärkning: - organiska peroxider av klass 5.2, såsom komponenter till reparationsutrustning

Anmärkning: - elektriska batterier av klass 8

7. 3072 livräddningsutrustning, ej självuppblåsande, inklusive utrustning med ett eller flera ämnen eller föremål som omfattas av ADR:

- gaser, ej brandfarliga, ej giftiga av klass 2

- brandfarliga ämnen av klasserna 3 eller 4.1

- organiska peroxider av klass 5.2, såsom komponenter till reparationsutrustning

- elektriska batterier eller fasta frätande ämnen av klass 8

8. Motorfordonskomponenter

c) 3268 gasgeneratorer, 3268 krockkuddemoduler (air-bag moduler), 3268 bältessträckare eller 3268 bältesmoduler

Anmärkningar: 1. Detta ämnesnummer omfattar föremål klassificerade i klass 1 enligt marginalnummer 2100 (2) (b), som används som livräddande krockkuddar eller bälten i fordon, när dessa transporteras som lösa fordonskomponenter i förpackningar som provats i enlighet med testserie 6 (c) i del I av FN-rekommendationernas "Test and Criteria" (), utan att föremålen exploderat, kastats ur förpackningen eller att det har påvisats temperaturhöjning, vilken avsevärt skulle förhindra brandsläckning eller annan räddningstjänstinsats i omedelbar närhet av förpackningen.

Anmärkningar: 2. Sådana airbags eller säkerhetsbälten som är inmonterade i fordon eller i fordonskomponenter såsom styrkolonner, dörrpaneler etc omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv.

2901

(forts.) F. Miljöfarliga ämnen

Anmärkning: Hänförande till ämnesnummer 11 eller 12 skall ske enligt bihang A.3, sektion G, marginalnummer 3390-3396.

11. Vätskor, som förorenar den akvatiska miljön samt lösningar och blandningar av sådana ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras i andra klasser eller under ämnesnummer 1-8, 13-14 av denna klass.

c) 3082 miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s., såsom:

alkohol C6-C17 (sekundärt) poly (3-6) etoxilat,

alkohol C12-C15 poly (1-3) etoxilat,

alkohol C13-C15 poly (1-6) etoxilat,

alfacypermetrin,

butylbensylftalat,

klorerade paraffiner (C10-C13),

1-kloroktan,

kresyldifenylfosfat,

cyflutrin,

decylakrylat,

di-n-butylftalat,

1,6-diklorhexan,

diisopropylbensener,

isodecylakrylat,

isodecyldifenylfosfat,

isoktylnitrat,

malation,

resmetrin,

triarylfosfater,

trikresylfosfater,

trietylbensen,

trixylenylfosfat

12. Fasta ämnen, som förorenar den akvatiska miljön samt blandningar av sådana ämnen (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan klassificeras i andra klasser eller under ämnesnummer 1-8, 13-14 i denna klass.

c) 3077 miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s., såsom:

klorhexidin,

klorerade paraffiner (C10-C13),

p-diklorbensen,

difenyl,

difenyleter,

fenbutatennoxid,

kvicksilverklorid (kalomel),

tributyltennfosfat,

zinkbromid

13. Genetiskt modifierade mikroorganismer.

Anmärkningar: 1. Genetiskt modifierade mikroorganismer är mikroorganismer i vilka det genetiska ämnet avsiktligt har ändrats i teknisk mening eller i sådan mening som inte kan anses naturlig.

Anmärkningar: 2. Genetiskt modifierade mikroorganismer som är smittfarliga är ämnen av klass 6.2 (se marginalnummer 2651, ämnesnummer 1-3, FN-nummer 2814 och 2900).

Anmärkningar: 3. Genetiskt modifierade mikroorganismer inom detta ämnesnummer är sådana som inte är farliga för människor och djur, men skulle kunna ändra djur, växter, mikrobiologiska ämnen och ekosystem på sådant sätt att det ej kan anses naturligt.

2901

(forts.) b) 3245 genetiskt modifierade mikroorganismer

Anmärkningar: 1. Genetiskt modifierade mikroorganismer, vilka är tillåtna för avsiktligt utsläpp i miljön () omfattas inte av bestämmelserna i denna klass.

Anmärkningar: 2. För förpackningsbestämmelserna i marginalnummer 2903 skall ämnen och blandningar av ämnen anses som fasta om de inte innehåller fri vätska vid en temperatur under 45 °C.

Anmärkningar: 3. Levande ryggradsdjur och ryggradslösa djur skall inte användas som bärare av ämnen klassificerade under detta ämnesnummer om dessa ämnen kan transporteras på annat sätt.

14. Genetiskt modifierade organismer

Anmärkning: Genetiskt modifierade organismer, som är kända eller misstänkta för att vara farliga för miljön skall transporteras enligt de villkor som anges av behörig myndighet i ursprungslandet.

G. Tömda emballage

Anmärkning: 1. Tömda emballage som utvändigt har vidhäftande rester av sitt tidigare innehåll får inte transporteras.

Anmärkning: 2. Tömda, ej rengjorda behållare för apparatur av ämnesnummer 3, får inte transporteras.

21. Tömda, ej rengjorda emballage, småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar, och tankcontainrar som har innehållit ämnen av ämnesnummer 1 eller 2 av klass 9.

2901a (1) Ämnen av ämnesnummer 1, 2, 4 och 11-13 med farogrupp (b) eller (c) som transporteras enligt följande bestämmelser omfattas inte av bestämmelserna för klassen i ADR:

a) Följande ämnen av (b) i varje ämnesnummer:

- flytande ämnen i kvantiteter om högst 500 ml per inneremballage och om högst 2 liter per kolli,

- fasta ämnen i kvantiteter om högst 1 kg per inneremballage och om högst 4 kg per kolli.

b) Följande ämnen av (c) i varje ämnesnummer:

- flytande ämnen i kvantiteter om högst 3 liter per inneremballage och om högst 12 liter per kolli,

- fasta ämnen i kvantiteter om högst 6 kg per inneremballage och om högst 24 kg per kolli.

Ämnen enligt (1) ovan skall transporteras i kombinationsemballage som uppfyller minst kraven enligt marginalnummer 3538. "Allmänna förpackningsbestämmelser", marginalnummer 3500 (1) och (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

(2) Följande ämnen och föremål av ämnesnummer 1 omfattas inte av bestämmelserna i ADR:

a) asbest som ingår i bindemedel (såsom cement, plaster, asfalt, hartser eller mineralhaltiga malmer) och där farliga mängder asbestfibrer inte kan avges och inandas under transport,

b) färdiga produkter så förpackade att inga farliga mängder asbestfibrer kan avges och inandas under transport

(3) Apparatur av ämnesnummer 3 som innehåller vätskor av ämnesnummer 2 (b) i kvantiteter om högst 500 ml och om högst 2 liter per kolli, omfattas inte av bestämmelserna för klass 3 i ADR under förutsättning att apparaturen förpackas enligt marginalnummer 2905 (1) a).

2901a

(forts.) (4) Litiumbatterier av ämnesnummer 5 och utrustning som innehåller sådana batterier och som uppfyller följande villkor omfattas inte av bestämmelserna i klassen i ADR:

a) varje cell med en flytande katod innehållande högst 0,5 g litium eller litiumlegering samt varje cell med en fast katod innehållande högst 1 g litium eller litiumlegering,

b) varje batteri med en fast katod innehållande sammanlagt högst 2 g litium eller litiumlegering samt varje batteri med en flytande katod innehållande sammanlagt högst 1 g litium eller litiumlegering,

c) varje cell eller batteri innehållande en flytande katod som är hermetiskt försluten

d) celler är separerade i syfte att förhindra kortslutning,

e) batterier är separerade i syfte att förhindra kortslutning samt förpackade i kraftiga emballage, med undantag för batterier som är installerade i elektronisk utrustning,

f) om ett batteri med flytande katod innehåller mer än 0,5 g litium eller litiumlegering eller, om ett batteri med fast katod innehåller mer än 1 g litium eller litiumlegering och batteriet inte innehåller en vätska eller gas eller innehåller en vätska eller gas som är fullständigt absorberat eller neutraliserat av annat material i batteriet.

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2902 (1) Emballage skall uppfylla villkoren i bihang A.5. Ställs vid marginalnummer 2903-2905 särskilda krav på emballage för vissa ämnen gäller dock dessa.

(2) Småbulkbehållare skall uppfylla kraven i bihang A.6.

(3) Enligt marginalnummer 2900 och 3511 (2) eller 3611 (2) skall

- farliga ämnen av (b) i varje ämnesnummer i ämnesförteckningen förpackas i emballage från förpackningsgrupp II eller I märkt med bokstaven "Y" eller "X", eller i småbulkbehållare av förpackningsgrupp II, märkta med bokstaven "Y",

- mindre farliga ämnen av (c) i varje ämnesnummer i ämnesförteckningen förpackas i emballage från förpackningsgrupp III, II eller I, märkt med bokstaven "Z", "Y" eller "X", eller i småbulkbehållare av förpackningsgrupp III eller II, märkta med bokstaven "Z" eller "Y"

Anmärkning: Beträffande transport av ämnen av klass 9 i tankfordon, avmonterbara tankar och i tankcontainrar, samt beträffande transport i bulk av fasta ämnen av denna klass, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

2903 (1) Ämnen av (b) i de olika ämnesnumren vid marginalnummer 2901, skall förpackas:

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538, eller

2903

(forts.) g) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624 eller i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av styv plast enligt marginalnummer 3625.

Anmärkning: till a), b) c) och d): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock för fasta ämnen och för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3553, 3554 och 3560).

(2) Ämnen i fast form med en smältpunkt över 45 °C får dessutom förpackas

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523, av papp enligt marginalnummer 3525 med, om så behövs, en eller flera dammtäta innersäckar,

b) i vattenbeständiga säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av plastväv enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 eller i säckar av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536, under förutsättning att det är fråga om komplett last eller säckar säkrade på lastpallar, eller

c) i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av flexibel plast enligt marginalnummer 3625, i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626 eller i småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627, eller

d) i storsäckar enligt marginalnummer 3623 med undantag av 13H1, 13L1 och 13M1, förutsatt att godset transporteras som komplett last eller att storsäckarna är lastade på pallar.

2904 (1) Ämnen av (c) i de olika ämnesnumren vid marginalnummer 2901, skall förpackas

a) i stålfat enligt marginalnummer 3520,

b) i aluminiumfat enligt marginalnummer 3521,

c) i ståldunkar enligt marginalnummer 3522,

d) i fat eller dunkar av plast enligt marginalnummer 3526,

e) i kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537,

f) i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538,

g) i kompositemballage (glas, porslin, stengods) enligt marginalnummer 3539,

h) i kärl av tunnplåt enligt marginalnummer 3540, eller

i) i småbulkbehållare av metall enligt marginalnummer 3622, i småbulkbehållare av plast enligt marginalnummer 3624 eller i småbulkbehållare av komposit enligt marginalnummer 3625.

Anmärkning till a), b), c), d) och h): Förenklade villkor är tillämpliga på fat och dunkar med avtagbart lock samt kärl av tunnplåt med avtagbart lock avsedda för fasta ämnen och för trögflytande ämnen som vid 23 °C har en viskositet högre än 200 mm2/s (se marginalnummer 3512, 3552-3554 och 3560).

(2) Ämnen i fast form med en smältpunkt över 45 °C får dessutom förpackas

a) i fat av plywood enligt marginalnummer 3523, av papp enligt marginalnummer 3525 med, om så behövs, en eller flera dammtäta innersäckar

b) i vattenbeständiga säckar av textil enligt marginalnummer 3533, av plastväv enligt marginalnummer 3534, av plastfolie enligt marginalnummer 3535 eller i säckar av vattenbeständigt papper enligt marginalnummer 3536, eller

2904

(forts.) c) i storsäckar enligt marginalnummer 3623 , i småbulkbehållare av papp enligt marginalnummer 3626 eller i småbulkbehållare av trä enligt marginalnummer 3627.

Anmärkning: Småbulkbehållare enligt marginalnummer 3626 innehållande ämnen av ämnesnummer 4 (c) och som transporteras som komplett last behöver endast uppfylla kraven i marginalnummer 3621 (1) till (3), (5) och (6).

(3) Ämnen av ämnesnummer 4 (c) får även förpackas i tätt förslutna, vattentäta förpackningar som endast uppfyller de allmänna kraven i marginalnummer 3500 (1), (2) och (5)-(7).

(4) Föremål av ämnesnummer 8 (c) skall förpackas i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538. Konstruktionstypen skall vara testad och godkänd för förpackningsgrupp III.

2905 (1) Apparatur enligt ämnesnummer 3 skall förpackas

a) i vattentäta emballage, eller

b) i vattentäta containrar.

(2) Apparatur enligt ämnesnummer 3 kan dessutom transporteras i vattentäta kärl under förutsättning att kärlen kan rymma minst 25 % mer av ämnen av ämnesnummer 2 (b) än vad apparaturen rymmer. Dessutom skall det i kärlen finnas inert absorptionsmedel tillräckligt för absorption av minst 10 % mer av ämnen av ämnesnummer 2 (b) än vad som ryms i apparaturen. Kärl och apparatur skall vara så beskaffade att vätska inte läcker ut vid normala transportpåkänningar.

2906 (1) Föremål av ämnesnummer 5 skall förpackas

a) i trälådor enligt marginalnummer 3527, i plywoodlådor enligt marginalnummer 3528 eller i papplådor enligt marginalnummer 3530,

b) i plywoodfat enligt marginalnummer 3523, i fiberfat enligt marginalnummer 3525 eller i plastfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3526 eller

c) i kombinationsemballage med innerförpackningar av papp och ytteremballage av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3538. Innerförpackningarna skall vara separerade från varandra och från ytteremballagets insida med ett minst 25 mm tjockt lager av ej brännbart stötdämpande material. Kombinationsemballaget skall överensstämma med en konstruktionstyp som har provats och typgodkänts i enlighet med bihang A.5 för förpackningsgrupp II. Inget enskilt emballage eller innerförpackning får innehålla mer än 500 g litium. (Se dock marginalnummer 2901, ämnesnummer 5, anm. 1)

(2) Litiumbatterier av ämnesnummer 5 skall vara packade så att rörelser som kan leda till kortslutning förhindras.

(3) Utrustning innehållande litiumbatterier av ämnesnummer 5 skall vara säkrade mot rörelse inne i förpackningen och så packade att oavsiktlig igångsättning av utrustningen förhindras.

2907 (1) Livräddningsutrustning av ämnesnummer 6 skall förpackas separat i starka ytterförpackningar.

(2) Ämnen eller föremål som omfattas av bestämmelserna i ADR och som ingår som del av livräddningsutrustningar av ämnesnummer 6 eller 7 skall förpackas i innerförpackningar som skall stuvas så att rörelse inuti utrustningen förhindras.

(3) Ej brandfarliga, ej giftiga gaser av klass 2 skall vara inneslutna i gasflaskor enligt marginalnummer 2202. Dessa flaskor får vara anslutna till livräddningsutrustningen.

(4) Signalanordningar av klass 1 skall vara förpackade i innerförpackningar av plast eller papp.

2907

(forts.) (5) Icke-säkerhetständstickor av klass 4.1 (marginalnummer 2401, ämnesnummer 2(c), FN-nummer 1331) skall vara förpackade i innerförpackningar så att rörelser förhindras.

2908 (1) Om ämnen av ämnesnummer 13 transporteras i djupkyld kväve, skall innerförpackningen motsvara bestämmelserna i denna klass och behållarna för kvävet skall uppfylla bestämmelserna i klass 2.

(2) Levande djur enligt ämnesnummer 13, Anm 3, skall förpackas, märkas, beskrivas och transporteras enligt relevanta bestämmelser för transport av djur ().

2909-

2910 3. Samemballering

2911 (1) Ämnen av samma ämnesnummer i ämnesförteckningen får samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(2) Ämnen av olika ämnesnummer, utom ämnen av ämnesnummer 13, i ämnesförteckningen får i kvantiteter om högst 3 liter per innerförpackning för flytande ämnen och/eller 5 kg per kärl för fasta ämnen samemballeras med varandra och/eller emballeras med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv. Samemballeringen skall ske i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538.

(3) Ämnen av klass 9, utom ämnen av ämnesnummer 13, får i kvantiteter om högst 3 liter per innerförpackning för flytande ämnen och/eller 5 kg per kärl för fasta ämnen samemballeras i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med ämnen och föremål av andra klasser under förutsättning att samemballering är tillåten också för dessa ämnen och föremål och/eller med annat gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv om de inte reagerar farligt med varandra.

(4) Följande anses som farliga reaktioner:

a) förbränning och/eller utveckling av stark hetta,

b) utveckling av giftiga och/eller brandfarliga gaser,

c) bildande av frätande vätskor,

d) bildande av instabila ämnen.

(5) Ämnen av ämnesnummer 13 får inte förpackas tillsamman i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med ämnen av andra ämnesnummer i denna klass, med ämnen av andra klasser eller med gods som inte omfattas av bestämmelserna i ADR. Detta gäller inte för ämnen använda som kylmedel, t ex is, torr-is eller djupkyld flytande kväve. Marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) samt 2902 skall iakttas.

(6) Marginalnummer 2001 (7), 2002 (6) och (7) samt 2901 skall iakttas.

(7) Används trä- eller papplådor får ett kolli väga högst 100 kg.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (se bihang A.9)

Märkning

2912 (1) Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med FN-nummer, motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av bokstäverna "UN".

(2) Kollin med ämnen av ämnesnummer 4 (c) skall ha följande märkning: "Förvaras åtskilt från antändningskällor". Märkningen skall vara på ett officiellt språk i avsändningslandet. Är detta språk varken engelska, franska eller tyska skall påskriften vara på något av dessa språk, såvida inte andra överenskommelser mellan de länder som berörs av transporten finns.

Varningsetiketter

(3) Kollin med ämnen eller föremål av denna klass med undantag av ämnen av ämnesnummer 4 (c) skall förses med etikett nr 9.

2912

(forts.) (4) Kollin med ämnen av ämnesnummer 2 (b) med en flampunkt av högst 61 °C skall dessutom förses med etikett nr 3.

(5) Kollin med föremål av ämnesnummer 6 och 7 behöver endast förses med etikett nr 9 om föremålet är helt inneslutet i emballage, häckar eller annan anordning som hindrar identifiering av föremålet.

(6) Nya kollin som innehåller ämnen av ämnesnummer 13 och som transporteras i djupkyld kväve skall även vara försedda med etikett nr 2.

(7) Kollin med utifrån ej synliga bräckliga kärl skall på två motstående sidor förses med etikett nr 12.

(8) Kollin med flytande ämnen i kärl med utifrån ej synliga förslutningsanordningar, skall på två motstående sidor förses med etikett nr 11.

2913 B. Uppgifter i godsdeklarationen

2914 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med något av de FNnummer, utom för ämnen av ämnesnummer 14, och någon av de benämningar som är kursiverade vid marginalnummer 2901. Om ämnet inte nämns vid namn men hänförs till en n.o.s.-benämning, skall godsbeskrivningen bestå av FN-nummer och n.o.s.-benämningen, följt av ämnets kemiska eller tekniska () namn eller för ämnen av ämnesnummer 13 av ämnets biologiska () namn. Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen kompletterat med eventuell bokstav och initialerna "ADR" eller "RID" t ex " 9, 1 (b), ADR".

Transporteras restprodukter [se marginalnummer 2000 (5)] skall ämnesbeskrivningen i godsdeklarationen vara: "Restprodukter som innehåller ... [de(n) beståndsdel(ar) som utgör den största faran efter bestämning enligt marginalnummer 2002 (8) angiven med sin(a) kemiska benämning(ar)], t ex "Restprodukt som innehåller 2212 brun asbest, 9, 1 (b), ADR".

Transporteras lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande flera beståndsdelar som faller under bestämmelserna i detta direktiv är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två mest dominerande beståndsdelarna som i huvudsak kan förorsaka faran eller farorna med lösningarna och blandningarna.

För lösningar och blandningar som innehåller endast en beståndsdel som faller under bestämmelserna i detta direktiv, skall orden 'lösning' eller 'blandning' läggas till namnet i godsdeklarationen [se marginalnummer 2002 (8)].

När fasta ämnen överlämnas för transport i smält form skall godsbeskrivningen följas av ordet 'smält' såvida detta inte ingår i benämningen.

(2) Transporteras föremål av ämnesnummer 5, efter tillstånd av behörig myndighet (se anm 1 vid marginalnummer 2901, ämnesnummer 5), skall kopia av tillståndet med angivande av transportvillkoren fästas vid godsdeklarationen. Detta tillstånd skall utfärdas på landets officiella språk samt även, om detta språk ej är engelska, franska eller tyska, på något av dessa språk, såvida inte speciella avtal slutna mellan de länder som berörs av transporten utvisar annat. Vid transport av ömtåliga ämnen av ämnesnummer 13, skall lämplig information härom medföras, t ex Hålls nedkyld vid 2-4 grader Celsius" eller "Transporteras i fruset tillstånd" eller "Får ej frysas".

2915-

2920

C. Tömda emballage

2921 (1) Om tömda, ej rengjorda emballage av ämnesnummer 21 är säckar, skall dessa läggas i lådor eller vattentäta säckar som hindrar innehållet från att rinna ut.

(2) Andra tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare (IBC) av ämnesnummer 21 skall vara förslutna på samma sätt och göras lika täta som om de vore fyllda.

(3) Tömda, ej rengjorda emballage inklusive småbulkbehållare (IBC), av ämnesnummer 21 skall etiketteras som om de vore fyllda.

(4) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är kursiverade vid ämnesnummer 21 (t ex: "Tömt emballage, 9, 21, ADR"). I fråga om tömda, ej rengjorda tankfordon eller avmonterbara tankar och tankcontainrar skall denna text kompletteras med "Senaste last" samt med benämningen och ämnesnumret för det ämne den innehållit senast, t ex "Senaste last: 2212 brun asbest, 1 (b)".

2922-

2999

DEL III

BIHANG TILL BILAGA A

BIHANG A.1

3000-

3099 A. STABILITETS- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR EXPLOSIVÄMNEN OCH FÖREMÅL,

BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN OCH ORGANISKA PEROXIDER

Allmänt

3100 Ämnen och föremål som mottas för transport skall uppfylla följande minimikrav.

Krav för explosivämnen och explosiva föremål

3101 (1) Provning för inplacering i klass 1

Ett ämne eller föremål av klass 1 får transporteras endast om det kan hänföras till någon av de benämningar som räknas upp vid marginalnummer 2101 och som uppfyller kriterierna enligt Testhandboken,

(2) Klassificering

Ämnen eller föremål av klass 1 skall placeras i lämplig risk- och samhanteringsgrupp i överensstämmelse med de provningsutföranden och kriterier till vilka hänvisas i Testhandboken.

(3) Hänvisning till ämnesnummer, FN-nummer och benämning

Ämnen och föremål av klass 1 skall hänföras till ämnesnummer, FN-nummer och benämning eller n.o.s.-benämning, som räknas upp i tabell 1 vid marginalnummer 2101.

Tolkning av benämningen på ämnen och föremål inom de enskilda ämnesnumren i tabell 1 vid marginalnummer 2101 skall grundas på ordlistan vid marginalnummer 3170. Explosivämnen och explosiva föremål får endast hänföras till en n.o.s.-benämning om de inte kan hänföras till ett namn i tabell 1 vid marginalnummer 2101. Hänförande till en n.o.s.-benämning skall göras av behörig myndighet i ursprungslandet.

(4) Utsvettningsprov

a) Ämnen av ämnesnummer 4, FN-nummer 0081 (blandsprängämnen, typ A) som innehåller mer än 40 % flytande salpetersyraestrar, skall förutom de provningar som räknas upp ovan även genomgå följande utsvettningsprov.

b) Apparaturen (fig 1-3) som krävs för utsvettningsprov av sprängämnen består av en ihålig bronscylinder. Cylindern som i ena änden är tillsluten med en platta av samma metall har en innerdiameter på 15,7 mm och ett djup av 40 mm. Den är genomborrad med 20 hål 0,5 mm i diameter (fyra grupper om fem hål) runt mantelytan. En bronskolv, som är cylindrisk till 48 mm av sin längd och har en total längd av 52 mm, kan skjutas in i den vertikalt placerade cylindern. Kolven vars diameter är 15,6 mm, belastas med en vikt på 2 200 g så att ett tryck av 120 kPa (1,2 bar) utövas på cylinderns bottenyta.

3101

(forts.) c) En liten sträng av sprängämnet på 5 till 8 g, 30 mm lång och 15 mm i diameter, viras in i mycket fin gasväv och placeras i cylindern. Kolven med belastning placeras sedan på den så att sprängämnet utsätts för ett tryck av 120 kPa (1,2 bar). Tiden som förflyter tills små oljedroppar (nitroglycerin) kan iakttas i mynningen på cylinderhålen noteras.

d) Sprängämnet är godkänt om den uppmätta tiden är mer än fem minuter och om provningen utförs vid en temperatur av 15-25 °C.

Utsvettningsprov av sprängämnen

>Hänvisning till film>

Fig. 1: Klockformig belastningstyngd, vikt 2 200 g, upphängningsbar på bronskolven

>Hänvisning till film>

Fig. 2: Ihålig bronscylinder, tillsluten i ena änden, horisontal - och vertikal - projektion Fig. 3: Cylindrisk bronskolv

Alla mått i mm

4 grupper om 5 hål, 0,5 diameter

koppar

blyplatta med en central konisk fördjupning på undersidan

4 öppningar ca 46 × 56, likformigt fördelade på omkretsen

Krav beträffande blandningar av nitrerad cellulosa av klass 4.1

3102 (1) Nitrocellulosa, marginalnummer 2401 ämnesnummer 24 (a), får efter upphettning till 132 °C under en halvtimme inte utveckla synliga gulbruna nitrösa gaser. Antändningstemperaturen skall ligga över 180 °C. Se marginalnummer 3102 (3) till (8) samt (9) (a) och (10).

(2) 3 g plasticerad nitrocellulosa får efter upphettning till 132 °C under en timme inte utveckla synliga gulbruna nitrösa gaser. Antändningstemperaturen skall ligga över 170 °C. Se marginalnummer 3102 (3) till (8) samt (9) (b) och (10).

(3) Nedan angivna provningsförfaranden skall användas när meningsskiljaktigheter uppstår om huruvida ämnet får transporteras på väg eller ej.

(4) Om andra metoder eller provningsförfaranden används för kontroll av de stabilitetskrav som anges ovan i detta bihang, skall dessa metoder leda till samma resultat som de vilka skulle erhållas med nedan angivna metoder.

(5) Vid utförandet av stabilitetsprovning enligt vad nedan föreskrivs får temperaturen i det värmeskåp där provet befinner sig under provningen inte avvika mer än 2 °C från den fastställda temperaturen. Föreskriven provningstid för en 30 minuters eller 60 minuters provning skall iakttas med en avvikelse på högst 2 minuter. Värmeskåpet skall vara sådant att provningstemperaturen uppnås senast 5 minuter efter det att provet satts in.

(6) Före provning enligt föreskrifterna i marginalnummer 3102 (9) och (10) skall proverna torkas under minst 15 timmar vid omgivningstemperatur i en vakuumexsickator med smält och granulerad kalciumklorid. Provet skall bredas ut i ett tunt skikt. Prov som inte är pulverformigt eller fibröst skall söndersmulas, rivas eller skäras i små bitar. Trycket i exsickatorn skall hållas under 6,6 kPa (0,066 bar).

(7) Före torkning enligt föreskrifterna i marginalnummer 3102 (6) skall ämne enligt marginalnummer 3102 (2), förtorkas i ett väl ventilerat torkskåp, inställt på en temperatur av 70 °C till dess att viktminskningen per 15 minuter understiger 0,3 % av den ursprungliga mängden.

(8) Lågnitrerad nitrocellulosa enligt marginalnummer 3102 (1), skall först förtorkas enligt föreskrifterna i marginalnummer 3102 (7) och därefter torkas under minst 15 timmar över koncentrerad svavelsyra i en exsickator.

(9) Provning av kemisk stabilitet vid upphettning

a) Provning av ämne som avses i marginalnummer 3102 (1).

(i) I vart och ett av två provrör med följande dimensioner

längd 350 mm

inre diameter 16 mm

väggtjocklek 1,5 mm placeras 1 g av ämnet torkat över kalciumklorid (om det är nödvändigt för torkningen finfördelas ämnet i bitar om högst 0,05 g). Båda provrören täcks över fullständigt utan att förslutningen erbjuder något motstånd och placeras i ett torkskåp som möjliggör att minst fyra femtedelar av rörens längd är synliga, samt att de hålls vid en konstant temperatur av 132 °C under 30 minuter. Därvid iakttas om nitrösa gaser i form av gulbruna ångor, klart synliga mot en vit bakgrund, utvecklas under denna tidsrymd.

(ii) Ämnet anses stabilt om sådana ångor inte utvecklats.

3102

(forts.) b) Provning av plasticerad nitrocellulosa [marginalnummer 3102 (2)].

(i) 3 g plasticerad nitrocellulosa placeras i provrör av samma beskaffenhet som beskrivs under (a). Provröret placeras sedan i ett värmeskåp med en konstant temperatur av 132 °C.

(ii) Provrör som innehåller plasticerad nitrocellulosa hålls i värmeskåp under en timme. Under den tiden får inte några gulbruna nitrösa gaser bli synliga. Iakttagelse och utvärdering enligt (a) ovan.

(10) Antändningstemperatur [se marginalnummer 3102 (1) och (2)]

(i) Antändningstemperaturen bestäms genom upphettning av 0,2 g ämne inneslutet i ett provrör av glas, som nedsänks i Woods metallbad. Provröret placeras i badet då detta har uppnått 100 °C. Badets temperatur ökas sedan med 5 °C per minut.

(ii) Provröret skall ha följande dimensioner:

längd 125 mm

inre diameter 15 mm

väggtjocklek 0,5 mm

och skall nedsänkas till ett djup av 20 mm.

(iii) Provningen upprepas tre gånger och varje gång noteras den temperatur vid vilken ämnet antänds samt om förbränningen sker långsamt eller snabbt och om deflagration eller detonation sker.

(iv) Den lägsta temperaturen som noteras vid de tre provningarna är antändningstemperaturen.

Krav för självreaktiva ämnen av klass 4.1

Provning för klassificering under E vid marginalnummer 2401

3103 Självreaktiva ämnen av ämnesnummer 31 till 50 får endast transporteras då tillämpliga kriterier i del II och III i "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Tests and Criteria" (utgiven av Förenta Nationerna som dokument ST/SG/AC.10/11/rev 1, andra upplagan, den s k Testhandboken) är uppfyllda. Principerna för klassificering av självreaktiva ämnen, se marginalnummer 3104. Provningen som valts för fastställande av den självaccelererande sönderfallstemperaturen (SADT), skall utföras på ett sätt som är representativt både med avseende på material och storlek av det emballage som avses att användas vid transport.

Principer för klassificering av självreaktiva ämnen av klass 4.1

3104 (1) Självreaktiva ämnen eller beredningar av dessa skall anses besitta explosiva egenskaper då de vid laboratorieprovning kan detonera, snabbt deflagrera eller uppvisar häftig effekt vid uppvärmning under inneslutning.

(2) Följande principer skall tillämpas vid klassificering av ett självreaktivt ämne eller beredning som inte finns nämnt vid marginalnummer 2401:

a) ett självreaktivt ämne eller beredning som kan detonera eller snabbt deflagrera i sitt tänkta transportemballage, får enligt klass 4.1 inte transporteras i det emballaget (definieras som självreaktivt ämne typ A, ruta A figur 1),

b) ett självreaktivt ämne eller beredning som besitter explosiva egenskaper och som varken detonerar eller snabbt deflagrerar i sitt transportemballage, men som kan genomgå termisk explosion i det emballaget, skall även förses med en etikett nr 01. Ett sådant självreaktivt ämne får förpackas i kvantiteter om högst 25 kg, såvida inte den högsta kvantiteten måste begränsas till en mindre mängd för att förhindra detonation eller snabb deflagration i emballaget (definieras som självreaktivt ämne typ B, ruta B i fig 1),

3104

(forts.) >Hänvisning till film>

3104

(forts.) c) ett självreaktivt ämne eller beredning som besitter explosiva egenskaper får transporteras utan att vara försedd med en etikett nr 01, om ämnet varken kan detonera, snabbt deflagrera eller genomgå termisk explosion i sitt transportemballage (högst 50 kg) (definieras som självreaktivt ämne typ C, ruta C i figur 1),

d) ett självreaktivt ämne eller beredning som vid laboratorieprovning:

- delvis detonerar, inte deflagrerar snabbt och inte uppvisar någon häftig effekt vid uppvärmning under inneslutning, eller

- inte detonerar, deflagrerar långsamt och inte uppvisar någon häftig effekt vid uppvärmning under inneslutning, eller

- inte detonerar eller deflagrerar och uppvisar måttlig effekt vid uppvärmning under inneslutning

får transporteras i emballage innehållande högst 50 kg (definieras som självreaktivt ämne typ D, ruta D i figur 1).

e) ett självreaktivt ämne eller beredning som vid laboratorieprovning varken detonerar eller deflagrerar och som uppvisar svag eller ingen effekt vid uppvärmning under inneslutning, får transporteras i emballage innehållande högst 400 kg / 450 l (definieras som självreaktivt ämne typ E, ruta E i figur 1),

f) ett självreaktivt ämne eller beredning som vid laboratorieprovning varken detonerar i poröst tillstånd (kaviterat tillstånd) eller deflagrerar och som uppvisar svag eller ingen effekt vid uppvärmning under inneslutning, liksom svag eller ingen sprängkraft, kan tillåtas för transport i småbulkbehållare (IBC) (definieras som självreaktivt ämne typ F, ruta F i figur 1),

g) ett självreaktivt ämne eller beredning som vid laboratorieprovning varken detonerar i poröst tillstånd (kaviterat tillstånd) eller deflagrerar och som inte uppvisar någon effekt vid uppvärmning under inneslutning och inte heller någon sprängkraft, undantas från klassificering i klass 4.1 som självreaktivt ämne förutsatt att beredningen är termiskt stabil (självaccelererande sönderfallstemperatur 60-75 °C i en 50 kg förpackning) och att varje kompatibelt spädmedel uppfyller kraven i marginalnummer 2400 (19) (definieras som självreaktivt ämne typ G, ruta G i figur 1). Om beredningen inte är termiskt stabil eller om spädmedel med en kokpunkt lägre än 150 °C används, skall beredningen definieras som självreaktivt ämne typ F.

(3) Marginalnummer 3104 (2) hänvisar endast till de egenskaper hos självreaktiva ämnen som är avgörande för klassificeringen. Principerna för klassificering presenteras i figur 1, i form av ett flödesschema med frågor angående de avgörande egenskaperna och möjliga svar. Dessa egenskaper skall bestämmas experimentellt enligt marginalnummer 3102.

Krav för organiska peroxider

Ämnen och föremål av klass 5.2

3105 Får endast transporteras då relevanta kriterier i del II och III i "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Tests and Criteria" (utgiven av Förenta Nationerna som dokument ST/SG/AC.10/11/rev 1, andra upplagan, den s k Testhandboken) är uppfyllda. Provningen som valts för fastställande av den självaccelererande sönderfallstemperaturen (SADT), skall utföras på ett sätt som är representativt både med avseende på material och storlek av det emballage som ämnas användas vid transport.

Principer för klassificering

3106 (1) Organiska peroxider eller beredningar av sådana skall anses besitta explosiva egenskaper då de vid laboratorieprovning kan detonera, snabbt deflagrera eller uppvisa häftig effekt vid uppvärmning under inneslutning.

3106

(forts.) >Hänvisning till film>

3106

(forst.) (2) Följande principer skall tillämpas vid klassificering av en organisk peroxid, eller beredning av sådan, som inte finns nämnd vid marginalnummer 2551:

a) en organisk peroxid eller beredning som kan detonera eller snabbt deflagrera i sitt tänkta transportemballage, får enligt klass 5.2 inte transporteras i det emballaget (definieras som organisk peroxid typ A, ruta A i figur 2),

b) en organisk peroxid eller beredning som besitter explosiva egenskaper och som varken detonerar eller snabbt deflagrerar i sitt transportemballage, men som kan genomgå termisk explosion i det emballaget, skall även förses med en etikett nr 01. En sådan organisk peroxid får förpackas i kvantiteter om högst 25 kg, såvida inte den högsta kvantiteten måste begränsas för att förhindra detonation eller snabb deflagration i emballaget (definieras som organisk peroxid typ B, ruta B i figur 2),

c) en organisk peroxid eller beredning som besitter explosiva egenskaper får transporteras utan att vara försedd med en etikett nr 01 om ämnet varken kan detonera, snabbt deflagrera eller genomgå termisk explosion i sitt transportemballage (högst 50 kg) (definieras som organisk peroxid typ C, ruta C i figur 2),

d) en organisk peroxid eller beredning som vid laboratorieprovning:

- delvis detonerar, som inte deflagrerar snabbt och inte uppvisar någon häftig effekt vid uppvärmning under inneslutning, eller

- inte detonerar, som deflagrerar långsamt och inte uppvisar någon häftig effekt vid uppvärming under inneslutning, eller

- inte detonerar eller deflagrerar och som uppvisar måttlig effekt vid uppvärmning under inneslutning

får transporteras i emballage innehållande högst 50 kg (definieras som organisk peroxid typ D, ruta D i figur 2),

e) en organisk peroxid eller beredning som vid laboratorieprovning varken detone rar eller deflagrerar och som uppvisar svag eller ingen effekt vid uppvärmning under inneslutning, får transporteras i emballage innehållande högst 400 kg / 450 l (definieras som organisk peroxid typ E, ruta E i figur 2),

f) en organisk peroxid eller beredning som vid laboratorieprovning varken detonerar i poröst tillstånd (kaviterat tillstånd) eller deflagrerar och som uppvisar svag eller ingen effekt vid uppvärmning under inneslutning, liksom svag eller ingen sprängkraft, kan tillåtas för transport småbulkbehållare (IBC) eller tankar (definieras som organisk peroxid typ F, ruta F i figur 2),

g) en organisk peroxid eller beredning som vid laboratorieprovning varken detonerar i poröst tillstånd (kaviterat tillstånd) eller deflagrerar och som inte uppvisar någon effekt vid uppvärmning under inneslutning och inte heller någon sprängkraft, undantas från klass 5.2 förutsatt att beredningen är termiskt stabil (självaccelererande sönderfallstemperaturen är lägst 60 °C i en 50 kg förpackning) och att spädmedel typ A används vid desensibilisering av flytande beredningar (definieras som organisk peroxid typ G, ruta G i figur 2).

(3) Marginalnummer 3106 (2) hänvisar endast till de egenskaper hos organiska peroxider som är avgörande för klassificeringen. Principerna för klassificering presenteras i figur 2, i form av ett flödesschema med frågor angående de avgörande egenskaperna och möjliga svar. Dessa egenskaper skall bestämmas experimentellt enligt marginalnummer 3105.

3107-

3169 B. FÖRKLARANDE ORDLISTA ÖVER BENÄMNINGAR UNDER MARGINALNUMMER 2101 MED TILLÄGG UNDER MARGINALNUMMER 3101 (3)

3170 Anmärkningar: 1. Definitionerna i denna ordlista är inte avsedda att ersätta provningsförfarandena, inte heller att bestämma riskklassificeringen av ett ämne eller föremål i klass 1. Inplaceringen i rätt riskgrupp och ett beslut huruvida samhanteringsgrupp S kan godtas måste baseras på provning av produkten i enlighet med "Testhandboken", som närmare beskrivs i marginalnummer 3101 (1) eller ske i analogi med liknande produkter som har provats och inplacerats enligt schemat i "Testhandboken".

3170

(forts.) Anmärkninger: 2. Siffrorna som anges efter namnet hänför sig till lämpligt ämnesnummer och FN-nummer enligt marginalnummer 2101, åtskilda med ett snedstreck (t ex 21/0171).

För klassificeringskod, se marginalnummer 2100 (4).

Anskjutningsammunition 43/0363

Ammunition som innehåller pyroteknisk sats och används för utprovning av utförande och hållbarhet för ny ammunition, nya vapendelar eller vapensystem.

Antändmedel 30/0316, 43/0317, 47/0368

Föremål med tändsatser utformade för att åstadkomma en deflagration i ammunition. De innehåller mekaniska, elektriska, kemiska eller hydrostatiska komponenter för att starta deflagrationen. De innehåller vanligtvis säkringar.

Antändningsrör 43/0103

Föremål som består av ett metallrör med en kärna av deflagrerande explosivämne.

Antändningstråd 43/0066

Föremål som består av textilgarn, överdraget med svartkrut eller annan snabbt brinnande pyroteknisk sats och omslutet av ett flexibelt skyddshölje, eller av en kärna av svartkrut omgiven av en flexibel textilväv. Det brinner progressivt i sin längdriktning med en synlig låga och används för övertändning från en anordning till en laddning eller tändhatt.

Bergspräckningsanordningar, explosiva, utan sprängkapsel, för oljeborrhål 5/0099.

Föremål som består av en laddning av sprängämne i ett hölje, utan eget tändsystem. De används för att spräcka berg runt ett borrschakt för att underlätta oljeflödet ur berget.

Blandsprängämne typ A 1

Ämnen som består av flytande organiska nitrater såsom nitroglycerin eller en blandning av sådana ämnen med ett eller flera av följande ämnen: nitrocellulosa, ammoniumnitrat eller andra oorganiska nitrater, aromatiska nitroderivat eller brännbara material såsom trämjöl och aluminiumpulver. De skall innehålla inerta ämnen såsom kiselgur och mindre tillsatser såsom färgpigment och stabilisatorer. Sådana explosivämnen skall vara i pulver-, gelatinös eller elastisk form. Benämningen omfattar dynamit, spränggelatin och gelatinerade dynamiter.

Blandsprängämne typ B 4/0082, 48/0331

Ämnen som består av a) en blandning av ammoniumnitrat eller andra oorganiska nitrater med ett explosivämne såsom trinitrotoluen, med eller utan andra ämnen såsom trämjöl och aluminiumpulver eller b) en blandning av ammoniumnitrat eller andra oorganiska nitrater med andra brännbara ämnen som inte är explosiva. I båda fallen får de innehålla inerta komponenter såsom kiselgur och mindre tillsatser såsom färgpigment och stabilisatorer. Sådana explosivämnen får inte innehålla nitroglycerin, liknande flytande organiska nitrater eller klorater.

Blandsprängämne typ C 4/0083

Ämnen som består av en blandning av antingen kalium- eller natriumklorat eller kalium-, natrium- eller ammoniumperklorat med organiska nitroderivat eller brännbara ämnen såsom trämjöl eller aluminiumpulver eller ett kolväte. De får innehålla inerta ämnen såsom kiselgur och mindre tillsatser såsom färgpigment och stabilisatorer. Sådana explosivämnen får inte innehålla nitroglycerin eller liknande flytande organiska nitrater.

Blandsprängämne typ D 4/0084

Ämnen som består av en blandning av nitrerade organiska föreningar och brännbara ämnen såsom kolväten och aluminiumpulver. De får innehålla inerta ämnen såsom kiselgur och mindre tillsatser såsom färgpigment och stabilisatorer. Sådana explosivämnen får inte innehålla nitroglycerin, liknande flytande organiska nitrater, klorater och ammoniumnitrat. Benämningen omfattar generellt plastiska sprängämnen.

Blandsprängämne typ E 4/0241, 48/0332

Ämnen som innehåller vatten som en väsentlig komponent samt höga halter av ammoniumnitrat eller andra oxidationsmedel, av vilka några eller alla befinner sig i lösning. De övriga komponenterna kan omfatta nitroderivat såsom trinitrotoluen, eller också kolväten eller aluminiumpulver. De får innehålla inerta ämnen såsom kiselgur och mindre tillsatser såsom färgpigment och stabilisatorer. Benämningen omfattar emulsionssprängämnen, slurrysprängämnen och vattengelsprängämnen.

Blixtljuspatroner 9/0049, 30/0050

Föremål som består av en hylsa, en tändhatt och blixtljuspulver, allt samlat i en enhet, klart för användning.

3170

(forts.) Blixtljuspulver 8/0094, 29/0305

Pyroteknisk sats som vid antändning avger ett intensivt ljus.

Bloss, yttäckande 9/0418, 21/0419, 30/0092

Föremål som innehåller pyrotekniska satser och som är konstruerade att användas på marken för belysning, identifiering, signalering eller varning.

Bomber, med sprängladdning, 5/0034, 17/0035

Explosiva föremål som fälls från flygplan, utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har minst två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Bomber, med sprängladdning, 7/0033, 19/0291

Explosiva föremål som fälls från flygplan, med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Bomber, innehållande brandfarlig vätska, med sprängladdning 10/0399, 23/0400.

Föremål som fälls från flygplan och som består av en behållare med brandfarlig vätska och en sprängladdning.

Brandammunition, med eller utan centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 21/0009, 30/0010, 43/0300

Ammunition som innehåller en brandsats. Utom när satsen i sig själv är ett explosivämne, innehåller den även en eller flera av följande komponenter: drivladdning med tändhatt och tändladdning, tändrör med centralladdning eller separeringsladdning.

Brandammunition, vätska eller gel, med centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 32/0247

Ammunition som innehåller flytande eller gelatinöst brandämne. Utom när brandämnet i sig självt är ett explosivämne, innehåller det även en eller flera av följande komponenter: drivladdning med tändhatt och tändladdning, tändrör med centralladdning eller separeringsladdning.

Brandammunition, med vit fosfor, med centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 22/0243, 31/0244

Ammunition som innehåller vit fosfor som brandämne. Den innehåller även en eller flera av följande komponenter: drivladdning med tändhatt och tändladdning, tändrör med centralladdning eller separeringsladdning.

Brännbara hylsor, tomma, utan tändhatt 27/0447, 37/0446

Föremål som består av en patronhylsa, delvis eller helt av nitrocellulosa.

Centralladdningar 5/0043

Föremål som består av en liten explosivämnesladdning vilken används för att öppna projektiler eller annan ammunition i avsikt att sprida ut innehållet.

Detonerande stubin, flexibel 5/0065, 39/0289

Föremål som består av en kärna av sprängämne innesluten i textilmaterial med hölje av plast eller annat material.

3170

(forts.) Detonerande stubin, rörstubin 5/0290, 17/0102

Föremål som består av en kärna av sprängämne inuti ett rör av mjuk metall med eller utan skyddsskikt.

Detonerande stubin, med svag verkan, rörstubin 39/0104

Föremål som består av en kärna av sprängämne inuti ett rör av mjuk metall med eller utan skyddsskikt. Mängden explosivämne är så liten att endast en svag verkan är påtaglig utanför stubinen.

Drivladdningar för artilleripjäser 3/0279, 15/0414, 27/0242

Drivladdningar i alla former för separat laddning till ammunition för artilleripjäser.

Drivladdningar 3/0271, 15/0415, 27/0272, 37/0491

Föremål som består av en drivladdning, oavsett form med eller utan hölje. De är avsedda som komponenter till raketmotorer eller till att reducera bromskraften hos projektiler.

Drivmedel, fast 2/0498, 26/0499

Ämne som består av ett deflagrerande fast explosivämne som är avsett för framdrivning.

Drivmedel, vätska 2/0497, 26/0495

Ämne som består av en deflagrerande explosiv vätska som är avsedd för framdrivning.

Explosiva nitar 47/0174

Föremål som består av en liten laddning av explosivämne inuti en metallnit.

Explosivämnen, mycket okänsliga (EVI) 48/0482

Ämnen, som har passerat testserie 5, med risk för massexplosion men med en okänslighet som gör att sannolikheten är mycket låg för antändning eller överforing från brand till detonation vid normala transportförhållanden.

Fotobomber 5/0038

Explosiva föremål som fälls från flygplan för att avge ett kortvarigt intensivt ljus för fotografering. De innehåller en laddning av sprängämne utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Fotobomber 7/0037

Explosiva föremål som fälls från flygplan för att avge ett kortvarigt intensivt ljus för fotografering. De innehåller en laddning av sprängämne med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Fotobomber 21/0039, 30/0299

Explosiva föremål som fälls från flygplan för att avge ett kortvarigt intensivt ljus för fotografering. De innehåller blixtljuspulver.

Fyrverkarstubin 30/0101

Föremål som består av bomullsgarn impregnerat med fint svartkrut. Det brinner med en synlig låga och används för antändning av nöjesfyrverkeri m m.

Fyrverkeri 9/0333, 21/0334, 30/0335, 43/0336, 47/0337

Pyrotekniska föremål utformade för nöjesbruk.

3170

(forts.) Föremål, explosiva, extremt okänsliga (föremål EEI 50/0486)

Föremål som endast innehåller extremt okänsliga explosivämnen (EIDS) där risken för antändning vid normala transportförhållanden är försumbar,

Föremål, pyrofora 25/0380

Föremål som innehåller ett pyrofort ämne (antänds spontant vid kontakt med luft) och ett explosivämne eller explosiv komponent. Föremål som innehåller vit fosfor ingår inte i denna definition.

Föremål, pyrotekniska, för tekniska ändamål 9/0428, 21/0429, 30/0430, 43/0431, 47/0432

Föremål som innehåller pyrotekniska satser och används för tekniska ändamål såsom värmealstring, gasgenerering, sceneffekter m m.

Anmärkning: Följande föremål: all ammunition, signalpatroner, explosiva linavskärare, fyrverkeri, luftbloss, yttäckande bloss, explosiva utlösningsanordningar, explosiva nitar, handlyssignaler,nödsignaler för fartyg, knallsignaler för järnväg, röksignaler ingår inte i denna definition. De anges separat.

Föremål, vattenaktiverade med centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 25/0248, 34/0249

Föremål vars funktion beror av fysikalisk-kemiska reaktioner mellan föremålets innehåll och vatten.

Förstärkningsladdningar, utan sprängkapsel 5/0042, 17/0283

Föremål som består av en laddning som utgörs av sprängämne utan eget tändsystem. De används för att öka sprängkapslars eller detonerande stubins initieringsförmåga.

Förstärkningsladdningar med sprängkapsel 1/0225, 13/0268

Föremål som består av en laddning som utgörs av sprängämne med eget tändsystem. De används för att öka sprängkapslars eller detonerande stubins initieringsförmåga.

Förstörelseladdningar 5/0048

Föremål som består av en laddning som utgörs av sprängämne i ett hölje av papp, plast, metall eller annat material. Föremålen saknar eget tändsystem eller har eget tändsystem med åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Anmärkning: Följande föremål: bomber, minor, projektiler ingår inte i denna definition. De anges separat.

Granater, hand- eller gevärs-, med sprängladdning 5/0284, 17/0285

Föremål vilka är utformade att kastas för hand eller att skjutas med gevär. De saknar eget tändsystem eller har eget tändsystem med åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Granater, hand- eller gevärs-, med sprängladdning 7/0292, 19/0293

Föremål vilka är utformade att kastas för hand eller skjutas med gevär. De har eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Hexolit (hexotol), torr eller fuktad med mindre än 15 vikt- % vatten 4/0118

Ämnen som består av en intim blandning av cyklotrimetylentrinitramin (RDX) och trinitrotoluen (TNT). Benämningen innefattar "Composition B".

Hexotonal 4/0393

Ämnen som består av en intim blandning av cyklotrimetylentrinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) och aluminium.

3170

(forts) Knalladdningar för marint bruk 5/0374, 17/0375

Föremål som består av en laddning av sprängämne utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De fälls från fartyg och blir verksamma då de uppnår ett förutbestämt djup eller havsbotten.

Knalladdningar för marint bruk 7/0296, 19/0204

Föremål som består av en laddning av sprängämne med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar. De fälls från fartyg och blir verksamma då de uppnår ett förutbestämt djup eller havsbotten.

Knallsignaler för järnväg 9/0192, 30/0492, 43/0493, 47/0193

Föremål som innehåller en pyroteknisk sats vilken exploderar med en ljudlig knall då föremålet krossas. De är utformade att placeras på järnvägsspår.

Komponenter, tändkedja, n.o.s. 1/0461, 13/0382, 35/ 0383, 47/0384

Föremål som innehåller explosivämne avsett att överföra detonation eller deflagration inom en tändkedja.

Krut, röksvagt 2/0160, 26/0161

Ämne som är baserat på nitrocellulosa och används för framdrivning. Benämningen innefattar drivämnen såsom singelbaskrut (nitrocellulosa (NC)), dubbelbaskrut (NC och nitroglycerin (NG)) och trippelbaskrut (NC/NG/nitroguanidin).

Gjutna eller pressade laddningar eller karduser av röksvagt krut är upptagna under benämningen drivladdningar.

Krutmassa, fuktad, med minst 17 vikt- % alkohol 2/0433,

Krutmassa, fuktad, med minst 25 vikt- % vatten 26/0159

Ämne som består av nitrocellulosa impregnerad med högst 60 vikt- % nitroglycerin eller andra flytande organiska nitrater eller en blandning av dessa.

Laddningar för sprängfogning, utan sprängkapsel 5/0442, 17/0443, 39/0444, 47/0445

Föremål som består av en laddning av sprängämne utan eget tändsystem och som används för sprängfogning, sprängplätering, sprängformning och andra metallurgiska processer.

Linavskärare, explosiva 47/0070

Föremål som består av en anordning med en knivsegg som drivs mot ett städ med en liten laddning av deflagrerande explosivämne.

Linkastarraketer 21/0238, 30/0240, 43/0453

Föremål med raketmotor som är utformade för att dra ut en lina.

3170

(forts.) Luftbloss 9/0420, 21/0421, 30/0093, 43/0403, 47/0404

Föremål som innehåller pyrotekniska satser och som är konstruerade att fällas från flygplan, avsedda för belysning, identifiering, signalering eller varning.

Lysammunition, med eller utan centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 21/0171, 30/0254, 43/0297

Ammunition utformad att avge en enstaka intensiv ljuskälla för att lysa upp en yta. Benämningen omfattar lyspatroner, granater och projektiler samt lys- och målidentifikationsbomber.

Anmärkning: Följande artiklar: Signalpatroner, signalbloss hand, nödsignaler för fartyg, luftbloss och yttäckande bloss ingår inte i denna definition. De anges separat.

Minor, med sprängladdning 5/0137, 17/0138

Föremål som normalt består av metall- eller plastbehållare, fyllda med sprängämne, utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att sättas funktion genom att fartyg, fordon eller personal passerar. Benämningen omfattar s k "Bangalore torpedoes" (typ av röjningstorped).

Minor, med sprängladdning 7/0136, 19/0294

Föremål som normalt består av metall- eller plastbehållare, fyllda med sprängämne, med eget tändsystem, som saknar två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att sättas i funktion genom att fartyg, fordon eller personal passerar. Benämningen omfattar s k "Bangalore torpedoes" (typ av röjningstorped).

Nödsignaler för fartyg 9/0194, 30/0195

Föremål som innehåller pyrotekniska satser utformade att alstra signaler medelst ljud, låga eller rök eller någon kombination av dessa.

Oktol, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt- % vatten 4/0266

Ämne som består av en intim blandning av cyklotetrametylentetranitramin (HMX) och trinitrotoluen (TNT).

Oktonal 4/0496

Ämne som består av en intim blandning av cyklotetrametylentetranitramin (HMX), trinitrotoluen (TNT) och aluminium.

Patroner för oljeborrhål 27/0277, 37/0278

Föremål som består av ett hölje av tunn papp, metall eller andra material och som bara innehåller en drivladdning vilken skjuter ut en härdad projektil för att genomborra rörväggarna i oljeborrhål.

Anmärkning: Kommersiella RSV-laddningar ingår inte i denna definition. De anges separat.

Patroner för vapen, med sprängladdning 6/0006, 18/0321, 40/0412

Ammunition som består av en projektil med sprängladdning utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar samt av en drivladdning med eller utan tändare. Benämningen omfattar sammansatt ammunition, delvis sammansatt ammunition och separat laddad ammunition då komponenterna är samemballerade.

Patroner för vapen, med sprängladdning 7/0005, 19/0007, 41/0348

Ammunition som består av en projektil med sprängladdning med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar samt av en drivladdning med eller utan tändare. Benämningen omfattar sammansatt ammunition, delvis sammansatt ammunition och separat laddad ammunition då komponenterna är samemballerade.

3170

(forts.) Patroner för vapen, fullprojektil 15/0328, 27/0417, 37/0339, 47/0012

Ammunition som innehåller en projektil utan sprängladdning men med drivladdning med eller utan tändhatt. Föremålen får innehålla spårljus under förutsättning att drivladdningen ur risksynpunkt är dominerande.

Patroner för vapen, lös ammunition 3/0326, 15/0413, 27/0327

Ammunition som består av en sluten patronhylsa med central- eller kanttändning och en laddning av röksvagt krut eller svartkrut utan projektil. De avger en knall och används för övning, salutering, drivladdningar, startpistoler m m. Benämningen omfattar lös ammunition.

Patroner för vapen, lös ammunition 27/0327, 37/0338, 47/0014

Ammunition som består av en sluten patronhylsa med central- eller kanttändning och en laddning av röksvagt krut eller svartkrut utan projektil. Ammunitionen är ämnad att avlossas från vapen med kaliber högst 19,1 mm. De avger en knall och används för övning, salutering, drivladdningar, startpistoler m m.

Patroner handeldvapen 27/0417, 37/0339, 47/0012

Ammunition som består av en patronhylsa försedd med central- eller kanttändning och som innehåller både en drivladdning och en fullprojektil. De är konstruerade att användas till vapen upp till kaliber 19,1 mm. Hagelpatroner av alla kalibrar omfattas av beskrivningen.

Anmärkning: Patroner, handeldvapen, lös ammunition ingår inte i denna definition. De anges separat. Vissa militära patroner för handeldvapen är upptagna under patroner för vapen, fullprojektil.

Patroner med drivspegel 15/0381, 27/0275, 37/0276, 47/0323

Föremål konstruerade att utföra mekaniska rörelser. De består av ett hölje med en laddning av deflagrerande explosivämne och eget tändsystem. Deflagrationsgaserna åstadkommer uppblåsning, raka eller roterande rörelser, aktivering av membran, ventiler eller brytare eller utskjutning av låsanordningar eller släckanordningar.

Patronhylsor, tomma, med tändhatt 37/0379, 47/0055

Föremål som består av en patronhylsa av metall, plast eller annat icke brännbart material i vilket tändhatten är den enda explosiva komponenten.

Pentytol, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt- % vatten 4/0151

Ämne som består av en intim blandning av pentaerytrittetranitrat (PETN) och trinitrotoluen (TNT).

Perforeringsanordningar, med RSV-laddning, utan sprängkapsel, för oljeborrhål 5/0124, 39/0494

Föremål som består av ett stålrör eller metallskal i vilket är infört laddningar med riktad sprängverkan utan eget tändsystem, förbundna med detonerande stubin.

Projektiler, barlastade, med spårljus 30/0424, 43/0425,47/0345

Föremål såsom en granat eller kula som skjuts från en kanon eller annan artilleripjäs, ett gevär eller annat handeldvapen.

3170

(forts.) Projektiler, med centralladdning eller separeringsladdning 17/0346, 39/0347

Föremål såsom en granat eller kula som skjuts från en kanon eller annan artilleripjäs. De saknar eget tändsystem eller har eget tändsystem med åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De används för spridning av inerta material t ex färgmarkeringar.

Projektiler, med centralladdning eller separeringsladdning 19/0426, 41/0427

Föremål såsom en granat eller kula som skjuts från kanon eller annan artilleripjäs. De har eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar. De används för spridning av inerta material t ex färgmarkeringar.

Projektiler, med centralladdning eller separeringsladdning 21/0434, 43/0435

Föremål såsom en granat eller kula som skjuts från kanon eller annan artilleripjäs, gevär eller annat handeldvapen. De används för spridning av inerta material t ex färgmarkeringar.

Projektiler, med sprängladdning 5/0168, 17/0169, 39/0344

Föremål såsom en granat eller kula som skjuts från kanon eller annan artilleripjäs. De saknar eget tändsystem eller har eget tändsystem med åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Projektiler, med sprängladdning 7/0167, 19/0324

Föremål såsom en granat eller kula som skjuts från en kanon eller annan artilleripjäs. De har eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Raketer, med fullprojektil 27/0183

Föremål som består av en raketmotor och en overksam stridsdel. Benämningen omfattar robotar.

Raketer, med separeringsladdning 15/0436, 27/0437, 37/0438

Föremål som består av en raketmotor och en laddning som kastar ut nyttolasten från rakethuvudet. Benämningen omfattar robotar.

Raketer, med sprängladdning 6/0181, 18/0182

Föremål som består av en raketmotor och en stridsdel utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. Benämningen omfattar robotar.

Raketer, med sprängladdning 7/0180, 19/0295

Föremål som består av en raketmotor och en stridsdel med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar. Benämningen omfattar robotar.

Raketmotorer 3/0280, 15/0281, 27/0186

Föremål som består av en laddning av explosivämne, vanligtvis en massiv drivladdning, monterad i en cylinder med en eller flera munstycken (dysor). De är utformade för att driva en raket eller missil.

3170

(forts.) Raketmotorer med hypergola vätskor med eller utan separeringsladdning 25/0322, 34/0250

Föremål som består av hypergolt bränsle i en cylinder försedd med en eller flera dysor. De är utformade för att driva en raket eller missil.

RSV-laddningar, flexibla, linjära 5/0288, 39/0237

Föremål som består av en V-formad kärna av sprängämne, överdragen med en flexibel mantel.

RSV-laddningar, kommersiella, utan sprängkapsel 5/0059, 17/0439, 39/0440, 47/0441

Föremål som består av ett hölje vilket innehåller en laddning som utgörs av sprängämne med en hålighet som är infodrad med ett styvt material, utan eget tändsystem. De är utformade för att ge riktad sprängverkan.

Rökammunition, med eller utan centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 21/0015, 30/0016, 43/0303

Ammunition som innehåller rökalstrande ämnen såsom klorsulfonsyrablandning, titantetraklorid eller en rökalstrande pyroteknisk blandning baserad på hexakloretan eller röd fosfor. Utom när ämnet i sig självt är ett explosivämne, innehåller ammunitionen även en eller flera av följande komponenter: drivladdning med tändhatt och tändladdning, tändrör med centralladdning eller separeringsladdning. Benämningen omfattar rökgranater.

Anmärkning: Röksignaler ingår inte i denna definition. De anges separat.

Rökammunition, vit fosfor, (annat än vattenaktiverad ammunition) med centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 22/0245, 31/0246

Ammunition som innehåller vit fosfor som rökalstrande ämne. Den innehåller även en eller flera av följande komponenter: drivladdning med tändhatt och tändladdning, tändrör med centralladdning eller separeringsladdning. Benämningen omfattar rökgranater.

Röksignaler, 9/0196, 19/0313, 30/0487, 43/0197

Föremål som innehåller pyrotekniska satser vilka alstrar rök. De kan även innehålla anordningar som avger ljudsignaler.

Signalbloss, hand 43/0191, 47/0373

Bärbara föremål som innehåller pyrotekniska satser vilka avger synliga signaler eller varningar. De innefattar små yttäckande bloss såsom räddningsbloss för bilar, järnvägsbloss och små nödbloss.

Signalpatroner 30/0054, 43/0312, 47/0405

Föremål konstruerade att avfyra färgade bloss eller andra signaler från signalpistoler m m.

Sjunkbomber 5/0056

Föremål som består av en laddning som utgörs av sprängämne innesluten i en cylinder eller projektil utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är avsedda att detonera under vatten.

Sprängkapslar, elektriska 1/0030, 35/0255, 47/0456

Föremål speciellt utformade för initiering av blandsprängämnen. Sprängkapslarna kan vara av momentanutförande eller innehålla ett fördröjningselement. Elektriska sprängkapslar initieras med elektrisk ström.

Sprängkapslar för ammunition 1/0073, 13/0364, 35/0365, 47/0366

Föremål som består av ett mindre metall- eller plaströr vilket innehåller explosivämnen såsom blyazid, pentyl eller kombinationer av explosivämnen. De är konstruerade för att starta detonationsförlopp.

3170

(forts.) Sprängkapslar, icke-elektriska 1/0029, 35/0267, 47/0455

Föremål speciellt utformade för initiering av blandsprängämnen. Sprängkapslarna kan vara av momentanutförande eller innehålla fördröjningselement. Icke-elektriska sprängkapslar aktiveras av sådana hjälpmedel såsom stötvågsledare, blixtrör, krutstubin, andra tändanordningar eller flexibel detonerande stubin. Detonerande förgreningar utan detonerande stubin innefattas.

Sprängkapslar, icke-elektriska, apterade 1/0360, 35/0361

Icke-elektriska sprängkapslar sammansatta med och aktiverade av sådana hjälpmedel som krutstubin, stötvågsledare, blixtrör eller detonerande stubin. De kan vara av momentanutförande eller innehålla ett fördröjningselement. Detonerande förgreningar med detonerande stubin innefattas.

Sprängladdningar, plastbundna 5/0457, 17/0458, 39/0459, 47/0460

Föremål som består av en plastbunden laddning av sprängämne, tillverkad i speciell form utan hölje och eget tändsystem. De är avsedda som komponenter till ammunition såsom stridsdelar.

Spårljus för ammunition 30/0212, 43/0306

Förseglade (lackade) föremål som innehåller pyrotekniska satser, utformade för att visa projektilens bana.

Stridsdelar, raket, med centralladdning eller separeringsladdning 39/0370

Föremål som består av en blind (overksam) nyttolast och en liten laddning av detonerande eller deflagrerande explosivämne utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att anslutas till en raketmotor och sprida inert material. Benämningen omfattar stridsdelar för robot.

Stridsdelar, raket, med centralladdning eller separeringsladdning 41/0371.

Föremål som består av en blind (overksam) nyttolast och en liten laddning av detonerande eller deflagrerande explosivämne med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att anslutas till en raketmotor och sprida inert material. Benämningen omfattar stridsdelar för robot.

Stridsdelar, raket, med sprängladdning 5/0286, 17/0287

Föremål som består av ett sprängämne utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att anslutas till en raket. Benämningen omfattar stridsdelar för robot.

Stridsdelar, raket, med sprängladdning 7/0369

Föremål som består av ett sprängämne med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att anslutas till en raket. Benämningen omfattar stridsdelar för robot.

Stridsdelar, torped, med sprängladdning 5/0221

Föremål som består av ett sprängämne utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar. De är utformade för att anslutas till en torped.

Stubintändare 47/0131

Föremål med varierande utformning som aktiveras genom friktion, slag, stöt eller elektricitet och som används för tändning av svartkrutstubin.

3170

(forts.) Svartkrut, som korn eller pulver 4/0027

Ämnen som består av en intim blandning av träkol eller annat kol och endera kaliumnitrat eller natriumnitrat med eller utan svavel.

Svartkrut, som presskroppar eller tabletter 4/0028

Ämne som består av svartkrutspiller.

Svartkrutstubin, normalbrinnande 47/0105

Föremål som består av en kärna av fint granulerat svartkrut omsluten av en flexibel textilväv med ett eller flera skyddande ytterhöljen. Vid tändning brinner den med en förutbestämd hastighet utan någon yttre explosiv verkan.

Torpeder, med sprängladdning 5/0451

Föremål som består av ett icke explosivt system för drivning av torpeden genom vattnet och en stridsdel utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Torpeder, med sprängladdning 6/0329

Föremål som består av ett explosivt system för drivning av torpeden genom vattnet, och en stridsdel utan eget tändsystem eller med eget tändsystem som har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Torpeder, med sprängladdning 7/0330

Föremål som består av ett explosivt eller icke explosivt system för drivning av torpeden genom vattnet, och en stridsdel med eget tändsystem utan två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Tritonal 4/0390

Ämne som består av trinitrotoluen (TNT) blandat med aluminium.

Tårgasammunition, med centralladdning, separeringsladdning eller drivladdning 21/0018, 30/0019, 43/0301

Ammunition som innehåller tårgasalstrande ämne. Den innehåller även en eller flera av följande komponenter: pyroteknisk sats, drivladdning med tändhatt och tändladdning, tändrör med centralladdning eller separeringsladdning.

Tändhattar 1/0377, 35/0378, 47/0044

Föremål som består av en metall- eller plastkapsel vilken innehåller en liten mängd av en tändämnesblandning som med lätthet antänds genom stöt. De tjänstgör som tändelement i handeldvapenpatroner och som slagtändare för drivladdningar.

Tändpatroner 30/0319, 43/0320, 47/0376

Föremål som består av en tändsats och en hjälpladdning av deflagrerande explosivämne såsom svartkrut för antändning av drivladdningen i en patronhylsa för kanoner m m.

Tändrör 1/0106, 13/0107, 35/0257, 47/0367

Föremål med explosiva komponenter utformade för att åstadkomma en detonation i ammunition. De innehåller mekaniska, elektriska, kemiska eller hydrostatiska komponenter för att initiera detonationen. De innehåller vanligtvis säkringar.

Tändrör, med säkringar 5/0408, 17/0409, 39/0410

Föremål med explosiva komponenter utformade för att åstadkomma en detonation i ammunition. De innehåller mekaniska, elektriska, kemiska eller hydrostatiska komponenter för att initiera detonationen. Tändröret måste innehålla åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar.

Utlösningsanordningar, explosiva 47/0173

Föremål som består av en liten laddning av explosivämne med eget tändsystem och säkringssprint eller säkringsögla. Denna åtskiljs eller avlägsnas för att frigöra utrustningen snabbt.

Vätskeraketer, med sprängladdning 10/0397, 23/0398

Föremål som består av flytande bränsle inuti en cylinder försedd med ett eller flera munstycken (dysor) samt en stridsdel. Benämningen omfattar robotar.

3170

(forts.) Vätskeraketmotorer 23/0395, 32/0396

Föremål som består av flytande bränsle inuti en cylinder försedd med ett eller flera munstycken (dysor). De är utformade för att driva en raket eller robot.

Vätsketorpeder, med eller utan sprängladdning 10/0449

Föremål som består av antingen ett explosivt vätskesystem för drivning av torpeden genom vattnet, med eller utan stridsdel, eller ett icke explosivt vätskesystem för drivning av torpeden genom vattnet, med stridsdel.

Vätsketorpeder, med fullprojektil 32/0450

Föremål som består av ett explosivt vätskesystem för drivning av torpeden genom vattnet, med en blind (overksam) stridsdel.

Överföringsladdningar 5/0060

Föremål som består av en liten demonterbar laddning vilken placeras i utrymmet mellan tändröret och sprängladdningen i projektiler.

Överföringständare 9/0121, 21/0314, 30/0315, 43/0325, 47/0454

Föremål som innehåller ett eller flera explosivämnen utformade för att åstadkomma en deflagration i en tändkedja. De kan påverkas kemiskt, elektriskt eller mekaniskt.

Anmärkning: Följande föremål: Antändningstråd, Antändningsrör,Fyrverkarstubin, Antändmedel, Stubintändare, Tändhattar och Tändpatroner ingår inte i denna definition. De anges separat.

Övningsammunition 30/0488, 43/0362

Ammunition utan huvudsprängladdning (verkansdel) men med centralladdning (övningsladdning) eller separeringsladdning. Vanligtvis ingår även tändrör och drivladdning.

Anmärkning: Följande föremål:

Övningsgranater ingår inte i denna definition. De anges separat.

Övningsgranater, hand eller gevär 21/0372, 30/0318, 43/0452, 47/0110

Föremål utan en huvudsprängladdning vilka är utformade att kastas för hand eller skjutas med gevär. De innehåller en tändanordning och får innehålla en markeringsladdning.

3171-

3199 BIHANG A.2

A. BESTÄMMELSER RÖRANDE BESKAFFENHETEN HOS KÄRL AV ALUMINIUMLEGERING FÖR VISSA GASER SOM AVSES UNDER KLASS 2

I. Materialets egenskaper

3200 (1) Materialet i kärl av aluminiumlegering som är godkänt för gas som avses under marginalnummer 2203 (2) (b) skall uppfylla följande krav:

3200

(forts.) >Plats för tabell>

De faktiska egenskaperna beror på sammansättningen av legeringen i fråga samt kärlets slutliga bearbetning, men oberoende av vilken legering som används skall kärlets tjocklek beräknas ur följande formel:

PMPa × D Pbar × D

e = eller e = 2 × Re 20 × Re

+ PMPa + Pbar

1,30 ( 1,30 )

där

e = kärlväggens minsta tjocklek, i mm

PMPa = provningstrycket, i MPa

Pbar = (Pbar = provningstrycket, i bar)

D = kärlets nominella yttre diameter, i mm

Re = garanterade minsta resttöjningsgräns med 0,2 % kvarstående deformation, i MPa (=N/mm2).

Dessutom får det värde på garanterade minsta resttöjningsgränsen (Re) som sätts in i formeln ej överstiga 0,85 gånger den garanterade minsta brottgränsen (Rm), oberoende av vilken legering som används.

Anmärkningar: 1. Ovan nämnda data är baserade på tidigare erfarenhet av följande materials användning i kärl:

Anmärkningar: 1. Kolumn A: Aluminium, olegerat, 99,5 % ren.

Anmärkningar: 1. Kolumn B: Legeringar av aluminium och magnesium.

Anmärkningar: 1. Kolumn C: Legeringar av aluminium, kisel och magnesium, såsom ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351).

Anmärkningar: 1. Kolumn D: Legeringar av aluminium, koppar och magnesium.

Anmärkningar: 2. Den kvarstående töjningen vid brott (1 = 5d) mäts med hjälp av provstycken med cirkulär genomskärning, där mätlängden 1 är fem gånger diametern d; om provstycken med rektangulär genomskärning används skall mätlängden beräknas ur formeln 1 = 5,65 F0, där F° är provstyckets ursprungliga tvärsnittsarea.

Anmärkningar: 3. (a) Böjningsprovningen (se figuren) skall utföras på provkroppar som erhållits genom att skära itu ett ringformigt stycke ur kärlet i två lika delar med bredden 3e, vilken emellertid ej får understiga 25 mm. En provkropp får endast bearbetas på kanterna.

Anmärkningar: 2. (b) böjningsprovningen skall utföras mellan en formstång med diametern (d) och två cirkulära stöd på ett inbördes avstånd av (d+3e). Under provningen får innersidornas inbördes avstånd ej överstiga formstångens diameter.

3200

(forts.) Anmärkningar: 2. (c) Provkroppen får ej uppvisa sprickor sedan den böjts inåt runt formstången till dess innersidorna befinner sig på ett inbördes avstånd som ej överstiger formstångens diameter.

Anmärkningar: 2. (d) Förhållandet (n) mellan formstångens diameter och provkroppens tjocklek skall motsvara de värden som anges i tabellen.

>Hänvisning till film>

Böjningsprovning

(2) Ett lägre minsta värde på brottförlängningen godtages, under förutsättning att ytterligare en provning, vilken godkänts av den i landet för kärlets tillverkning behöriga myndigheten, visar att transportens säkerhet är lika betryggande som den för kärl konstruerade med värdena i tabell under (1) som utgångspunkt.

(3) Minsta väggtjocklek i kärl skall vara följande:

- om kärlets diameter är mindre än 50 mm, minst 1,5 mm,

- om kärlets diameter är 50-150 mm, minst 2 mm,

- om kärlets diameter är större än 150 mm, minst 3 mm.

(4) Kärlets ändar skall ha halvcirkelformig, elliptisk eller "korghandtagsformig" genomskärning; de skall erbjuda samma säkerhet som kärlet i övrigt.

II. Kompletterande officiell provning för aluminiumlegeringar

3201 (1) Utöver provningarna som föreskrivs under marginalnummer 2215, 2216 och 2217 är det nödvändigt att undersöka eventuell förekomst av interkristallin korrosion i kärlets innervägg, om den består av aluminiumlegering som innehåller koppar, eller av aluminiumlegering som innehåller magnesium och mangan om innehållet av magnesium överstiger 3,5 % eller om innehållet av mangan understiger 0,5 %.

(2) För aluminium/kopparlegering skall provningen utföras av tillverkaren vid det tillfälle då den behöriga myndigheten godkänner en ny legering; provningen skall därefter upprepas under produktionens gång för varje smälta av legeringen.

(3) För aluminium/magnesiumlegering skall provningen utföras av tillverkaren vid det tillfälle då den behöriga myndigheten godkänner en ny legering och tillverkningsprocess. Om någon förändring sker i legeringens sammansättning eller i tillverkningsprocessen, skall provningen upprepas.

(4) a) Behandling av aluminium/kopparlegering

Innan korrosionsprovning utförs på aluminium/kopparlegeringen, skall provstyckena rengöras från fett med hjälp av lämpligt lösningsmedel, samt torkas.

(4) b) Behandling av aluminium/magnesiumlegering

Innan korrosionsprovning utförs på aluminium/magnesiumlegeringen, skall provstyckena vara upphettade till 100 °C under sju dagar, samt därefter rengöras från fett med hjälp av lämpligt lösningsmedel och torkas.

3201

(forts.) (4) c) Provets utförande

Innersidan av ett provstycke på 1 000 mm2 (33,3 × 30 mm) från materialet som innehåller koppar skall behandlas med 1 000 ml av en vattenlösning som innehåller 3 % NaCl och 0,5 % HCl vid omgivningstemperatur under 24 timmar.

(4) d) Undersökning

Efter tvättning och torkning skall ett 20 mm långt snitt i provkroppen undersökas mikrografiskt under 100-500 ggr förstoring, helst efter elektrolytisk polering.

Angreppets djup får ej sträcka sig längre än till andra skiktet av partiklar, räknat från ytan som korrosionsprovningen företas på. I princip, om hela första skiktet av partiklar angrips, får endast en del av andra skiktets partiklar angripas.

Beträffande snitt skall undersökningen utföras under rät vinkel mot ytan.

Om det, efter elektrolytisk polering, visar sig nödvändigt att särskilt tydligt synliggöra korngränserna för ytterligare undersökning, skall detta ske med någon av den behöriga myndigheten godkänd metod.

III. Skydd av innerytan

3202 Innerytan i kärl av aluminiumlegering skall vara försedd med korrosionsbeständig beläggning om behörigt provningsorgan anser detta nödvändigt.

3203-

3249

B. BESTÄMMELSER RÖRANDE MATERIAL I OCH KONSTRUKTION AV KÄRL FÖR

TRANSPORT AV DJUPKYLDA GASER SOM AVSES UNDER KLASS 2

3250 (1) Kärl skall vara tillverkat av stål, aluminium, aluminiumlegering, koppar eller kopparlegering, t ex mässing. Kärl tillverkat av koppar eller kopparlegering godtages emellertid endast för gaser som ej innehåller acetylen.

(2) Endast sådant material får användas som lämpar sig för den lägsta arbetstemperaturen i kärl samt dess utrustning och tillbehör.

3251 Följande material godtages för tillverkning av kärl:

a) stål som ej är benäget för sprödbrott vid den lägsta arbetstemperaturen (se marginalnummer 3265),

1. finkornigt, olegerat stål, ned till en temperatur av P60 °C,

2. nickellegerat stål (med ett nickelinnehåll av 0,5-0,9 %) ned till en temperaturav P196 °C, beroende på nickelinnehållet,

3. austenitiskt kromnickelstål, ned till en temperatur av P270 °C.

b) aluminium med en renhetsgrad av minst 99,5 % eller aluminiumlegering (se marginalnummer 3266),

c) deoxiderad koppar med en renhetsgrad av minst 99,9 % eller kopparlegering med ett kopparinnehåll som överstiger 56 % (se marginalnummer 3267).

3252 (1) Kärl skall antingen vara sömlöst eller svetsat.

(2) Kärl som avses under marginalnummer 2207 och som är tillverkat av austenitiskt stål, koppar eller kopparlegering får alternativt vara hårdlött.

3253 Utrustning och tillbehör får antingen skruvas fast på kärl eller fastgöras därpå enligt följande:

a) Kärl av stål, aluminium eller aluminiumlegering: genom svetsning.

b) Kärl av austenitiskt stål, koppar eller kopparlegering: genom svetsning eller hårdlödning.

3254 Kärls konstruktion och fastgöring på fordonet, på ramens underdel eller på containerramen skall vara sådana att de med säkerhet förhindrar varje sådan temperatursänkning i de lastbärande delarna som kan göra dessa spröda. Kärls fästanordningar skall själva vara så konstruerade att de bibehåller nödvändiga mekaniska egenskaper även då kärlet har sin lägsta arbetstemperatur.

3255-

3264

1. Material i kärl

a) Kärl av stål

3265 De material som används vid framställningen av kärl och svetsfogar, skall vid den lägsta arbetstemperaturen uppfylla minst följande krav vad gäller slagseghet.

Provningarna får utföras med provstycken med antingen U-formad eller V-formad anvisning.

>Plats för tabell>

>Hänvisning till film>

Beträffande austenitiskt stål behöver endast svetsfogen undergå slagseghetsprovning.

Vid arbetstemperaturer lägre än P196 °C utförs slagseghetsprovningen ej vidlägsta arbetstemperatur, utan vid P196 °C.

b) Kärl av aluminium eller aluminiumlegering

3266 Fogar i kärl skall vid omgivningstemperatur uppfylla följande krav vad gäller böjningskoefficient:

>Plats för tabell>

c) Kärl av koppar eller kopparlegering

3267 Det är ej nödvändigt att utföra provningar för att bestämma om slagsegheten är tillräcklig.

3268-

3274 2. Provningar

a) Slagseghetsprovningar

3275 Slagseghet som anges under marginalnummer 3265 hänför sig till provstavar med måtten 10 × 10 mm och med U-formad eller V-formad anvisning.

Anmärkningar: 1. Beträffande provstavarnas form - se fotnot (b) och (c) till marginalnummer 3265 (tabell).

Anmärkningar: 2. Beträffande plåt vars tjocklek understiger 10 mm men ej 5 mm, skall provstavar med ett tvärsnitt av 10 x e mm användas, där "e" representerar plåtens tjocklek. Sådana slagseghetsprovningar ger i allmänhet högre värden än de som erhålles vid provningar utförda på normala provstavar.

Anmärkningar: 3. Ingen slagseghetsprovning utförs på plåt vars tjocklek understiger 5 mm, eller dess fogar.

3276 (1) Vid provning av plåt skall slagsegheten bestämmas för tre provstavar. Provstavarna tas ut under rät vinkel mot valsningsriktningen då det rör sig om provstavar med U-formad anvisning, och i valsningsriktningen då det rör sig om provstavar med V-formad anvisning.

(2) Vid provning av fogar skall provstavarna tas ut på följande sätt:

e ≤ 10:

- 3 provstavar från svetsens mitt,

- 3 provstavar från den värmepåverkade zonen (anvisningen skall befinna sig helt utanför det smälta området men så nära intill detta som möjligt),

3276

(forts.) >Hänvisning till film>

Svetsens mitt Värmepåverkad zon

dvs totalt sex provstavar.

Provstavarna skall vara så bearbetade att de har största möjliga tjocklek.

10 <e ≤ 20:

- tre provstavar från svetsens mitt,

- tre provstavar från den värmepåverkade zonen,

>Hänvisning till film>

Svetsens mitt

>Hänvisning till film>

Värmepåverkad zon

dvs totalt sex provstavar.

e >20 2

uppsättningar om vardera 3 provstavar (en uppsättning på den övre ytan, en uppsättning på den undre ytan), vid de angivna ställena.

>Hänvisning till film>

Svetsens mitt

3276

(forts.) >Hänvisning till film>

Värmepåverkad zon

d v s totalt 12 provstavar.

3277 (1) I fråga om plåt får medelvärdet för de 3 provningarna ej understiga de minsta värden som anges under marginalnummer 3265. Inget av värdena får med mer än 30 % understiga angivet minsta värde.

(2) I fråga om svetsar får medelvärdena som erhålls för provstavar uttagna på olika ställen, svetsens mitt och värmepåverkad zon, ej understiga angivna minsta värden. Inget av värdena får med mer än 30 % understiga angivet minsta värde.

3278-

3284 (b) Bestämning av böjningskoefficienten

3285 (1) Böjningskoefficienten k som åsyftas under marginalnummer 3266 definieras enligt följande:

e

k = 50 r

där e = plåtens tjocklek i mm, och

där r = medelvärde för provstyckets krökningsradie i mm, då första sprickan visar sig i dragzonen.

(2) Böjningskoefficienten k skall bestämmas för fogen. Provstyckets bredd skall vara lika med 3 e.

(3) Fyra provningar skall utföras på svetsen, två med roten i tryckzonen (fig. 1) och två med roten i dragzonen (fig. 2). Alla erhållna värden skall uppfylla de minimikrav som anges under marginalnummer 3266.

>Hänvisning till film>

Fig. 1 Fig. 2 3286-

3290 C. FÖRESKRIFTER FÖR PROVNING AV AEROSOLFLASKA OCH ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS UNDER TRYCK (GASPATRON) SOM AVSES UNDER KLASS 2,

ÄMNESNUMMER 10 OCH 11

1. Tryck- och sprängprovning av kärltyp

3291 Vätsketryckprovning skall utföras på minst 5 tomma kärl av varje typ:

(a) till dess att föreskrivet provningstryck är uppnått, varvid inget läckage eller någon synlig kvarstående deformation får uppstå;

(b) till dess att läckage eller sprängning inträffar, därvid skall eventuell konkav botten först ge efter och kärlet ej läcka eller sprängas förrän trycket uppnått eller överskridit värdet 1,2 ggr provningstrycket.

2. Täthetsprovning av alla kärl

3292 (1) För provning av aerosolflaska (ämnesnummer 10) och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatron) (ämnesnummer 11) i varmvattenbad, skall badets temperatur och provningens varaktighet vara sådan att det inre trycket i varje kärl uppnår minst 90 procent av det inre tryck som skulle uppnås vid 55 °C.

Om emellertid innehållet är värmekänsligt eller om kärlet är tillverkat av sådant plastmaterial som mjuknar vid denna provningstemperatur, skall badets temperatur uppgå till 20 °C-30 °C. En flaska per 2 000 skall dessutom provas vid i föregående stycke föreskriven temperatur.

(2) Varken läckage eller bestående deformation av kärl får uppstå. Föreskriften beträffande bestående deformation gäller ej för kärl tillverkat av plastmaterial som mjuknar.

3293-

3299 BIHANG A.3

A. PROVNING AV BRANDFARLIG VÄTSKA SOM AVSES UNDER KLASSERNA 3, 6.1 OCH 8

Metod för bestämmande av flampunkt

3300 (1) Flampunkten bestäms med någon av följande apparater:

a) för temperaturer som ej överskrider 50 °C: Abel, Abel-Pensky, LuchaireFinances, Tag,

b) för temperaturer över 50 °C: Pensky-Martens, Luchaire-Finances,

c) i avsaknad av dessa, någon annan apparat med sluten degel som ger resultat vilka ej skiljer sig mer än 2 °C från dem som under samma betingelser skulle ha erhållits med någon av ovannämda apparater.

(2) För att fastställa flampunkten för färg, lim och liknande trögflytande produkter innehållande lösningsmedel får endast apparater och provningsmetoder lämpade för att fastställa flampunkt för trögflytande vätska användas, t ex:

- metod A enligt norm IP () 170/94 eller senare utgåvor av IP-normer eller tysk norm DIN 53 213.

3301 Provningsförfarandet skall vara:

a) för Abelapparat: enligt norm IP () 170/94. Denna norm får även användas för Abel-Pensky-apparat,

b) för Pensky-Martensapparat: enligt norm IP () 34/88 eller enligt A.S.T.M. () norm D 93/80,

3301

(forts.) c) för Tagapparat: enligt A.S.T.M. () norm D. 56/87,

d) för Luchaireapparat: enligt fransk norm NFT 60.103.

Om annan apparat används, skall följande iakttas vid provningen:

1. Provningen skall utföras på dragfri plats.

2. Den provade vätskans temperaturstegring får aldrig överstiga 5 °C per minut.

3. Tändlågan skall vara 5 mm (± 0,5 mm) lång.

4. Tändlågan skall föras in i kärlets öppning efter varje höjning av vätsketemperaturen med 1 °C.

3302 Om meningsskiljaktighet om klassificeringen av en brandfarlig vätska skulle uppstå, skall det nummer i förteckningen gälla som föreslagits av avsändaren, under förutsättning att en kontroll av ifrågavarande vätskas flampunkt ger ett värde som ej skiljer sig mer än 2 °C från de gränsvärden (23 ° och 61 °C) som anges under marginalnummer 2301. Om en kontroll ger ett värde som skiljer sig med mer än 2 °C från dessa gränsvärden, skall ännu en kontroll ske och det högsta av de erhållna värdena blir utslagsgivande.

Metod för bestämning av peroxidhalt

3303 Peroxidhalten i en vätska bestäms på följande sätt:

En kvantitet, p, (ca 5 g ± 0,01 g när) av den vätska vars peroxidhalt skall bestämmas invägs i en Erlenmeyerkolv, varefter 20 cm3 ättiksyraanhydrid och omkring 1 g pulveriserad fast kaliumjodid tillsätts. Låt kolven skakas och upphetta efter tio minuter till omkring 60 °C under tre minuter. Den får svalna under fem minuter och 25 cm3 vatten tillsätts därefter. Efter att ha fått stå i en halvtimme titreras den frigjorda joden med en 0,1 N lösning av natriumtiosulfat utan att någon indikator tillsätts. Fullständig avfärgning anger att reaktionen är avslutad. Om n utgör antalet cm3 erforderlig tiosulfatlösning, erhålls 17n,

den procentuella peroxidhalten i provet (beräknad såsom H2O2) genom formeln 100 P

Metod för bestämning av brännbarhet

3304 (1) Metoden beskriver ett sätt att bestämma om ett ämne fortsätter att brinna, när det upphettas och exponeras för öppen eld (standardiserad låga) enligt nedan beskrivet förfarande.

(2) Principförfarande: Ett metallblock med en fördjupning (provningsstället) upphettas till en bestämd temperatur. En bestämd volym av det ämne som skall provas överförs till fördjupningen och ämnets förmåga att brinna noteras efter att ha antänts av en standardiserad låga enligt bestämda förhållanden.

(3) Provningsutrustning: Apparaten för bestämning av brännbarhet skall utgöras av ett block av aluminiumlegering eller annat korrosionsbeständigt material med hög värmeledningsförmåga. Blocket skall vara utformat med en fördjupning på ovansidan och ett hål för termometer. En gasbrännare på en svängbar arm fästes vid blocket. Fästet och gasgenomföringen till munstycket skall placeras i en för munstycket lämplig vinkel. En för ändamålet lämplig apparat beskrivs i figur 1 och de väsentliga måtten ges i figur 1 och 2.

Följande utrustning behövs:

a) Mätsticka, för kontroll av avståndet mellan centrum på gasmunstycket och kanten på fördjupningen där provämnet skall placeras. Avståndet skall vara 2,2 mm.

b) Termometer, av glas. Termometerkulan skall, när den är placerad i läge, vara omgiven av värmeledande plastmaterial. Termometern med en noggrannhet av minst 1 mm/ °C , eller motsvarande mätinstrument med jämförbar noggrannhet och avläsning i delar av 0,5 °C, skall placeras horisontellt.

3304

(forts.) c) Värmeplatta, med utrustning för värmereglering. Annan utrustning med för ändamålet lämplig värmereglering för upphettning av metallblocket, kan användas.

d) Tidur, eller annan lämplig anordning för tidmätning.

e) Spruta, minsta volym av 2 ml med en noggrannhet av ± 0,1 ml,

f) Bränslekälla, butan.

(4) Provtagning: Provet skall vara representativt för det ämne som skall provas och skall innan provningen överföras till en tät behållare där provet skall förvaras i avvaktan på provning. För att säkerställa provets homogenitet och för att hindra att flyktiga beståndsdelar avges skall det behandlas varsamt. Efter att provämne uttagits ur behållaren skall behållaren omedelbart tillslutas i syfte att förhindra avgivande av flyktiga ångor. Om behållaren visat sig vara otät skall ett nytt prov iordningsställas.

(5) Provningens utförande: Provning skall utföras 3 gånger.

VARNING - Utför inte provningen i ett för litet utrymme (t ex i en handskbox) då explosionsfaran måste beaktas.

a) Det är viktigt att apparaturen sätts upp i ett dragfritt utrymme och i frånvaro av starkt ljus för säker observeration av låga, flamma etc.

b) Placera metallblocket på värmeplattan eller upphetta metallblocket på annat lämpligt sätt så att temperaturen, enligt den i blocket införda termometern, förblir konstant med en tolerans på ± 1 °C. Provningstemperaturen skall vara 60,5 eller 75 °C [se h)]. Korrigera provningstemperaturen för skillnaden i barometertryck från atmosfärtrycket (101,3 kPa) genom att provningstemperaturen vid högt tryck eller sänka provningstemperaturen vid lågt tryck. Temperaturen skall korrigeras med 1 °C för varje 4 kPa tryckskillnad. Metallblocket skall placeras på så sätt att ovansidan intar exakt horisontellt läge. Använd mätsticka till att kontrollera avståndet på 2,2 mm från munstycket till kanten på fördjupningen (provningsstället).

c) Rikta munstycket från provningsstället ("off läge") och tänd gaslågan. Korrigera lågan så att den är 8-9 mm lång (hög) och cirka 5 mm bred.

d) Använd sprutan och ta ett prov på minst 2 ml från behållaren. Överför omedelbart 2 ml ± 0,1 ml provvätska till fördjupningen (provningsstället) på metallblocket och starta tidtagningen omgående.

e) Efter en uppvärmningstid på 60 sek har provet nått jämviktstemperatur och om vätskan ännu inte har antänts sväng munstycket med gaslågan i position över kanten på fördjupningen som innehåller provvätskan. Behåll gaslågan i den positionen i 15 sek och rikta därefter lågan i "off läge" medan provet observeras. Gaslågan skall vara tänd under hela provningen.

f) För varje provning skall följande observeras och noteras:

i) Om provet antänds och förbränning består eller om flammor kan noteras innan gaslågan har förts i läge över provämnet ("on-läge"),

ii) Om provet tänder medan gaslågan är i läge över provämnet, och i så fall, hur länge förbränning pågår efter att gaslågan har förts undan ("off-läge").

g) Om understödjande förbränning, definierad enligt marginalnummer 3304 (6), ej kan noteras, upprepa provningen med nytt provämne och med 30 sek uppvärmning.

h) Om understödjande förbränning, definierad enligt marginalnummer 3304 (6), ej kan noteras vid en provningstemperatur av 60,5 °C, upprepa provningen med nytt provämne vid en temperatur av 75 °C.

(6) Utvärdering av provningsresultat: Ett ämne anses understödja förbränning om något av nedanstående är uppfyllt för endera av uppvärmningstiderna 60 eller 30 sekunder:

a) När provämnet antänder och fortsätter brinna med gaslågan i "off-läge"

3304

(forts.) b) När provämnet antänder med gaslågan i läge ("on-läge") över provämnet under 15 sek och förbränning dessutom pågår i mer än 15 sek efter det att gaslågan har placerats i "off-läge".

Avbrutna eller stötvisa flammor är inte att anse som understödjande förbränning. Normalt, efter en tid av 15 sek, har förbränningen antingen avklingat eller inte. Vid tveksamma fall skall ämnet anses understödja förbränning.

c) Ämnen skall inte anses understödja förbränning om deras antändningspunkt enligt ISO 2592:1973 är högre än 100 °C, eller om de ingår i vattenlösningar (blandbara) med över 90 vikt- % vatten.

Bestämning av brännbarhet, mått och dimensioner

>Hänvisning till film>

Figur 1 - Provningsapparatur för brännbarhet

3304

(forts.) >Hänvisning till film>

Figur 2 - Gasmunstycke och låga

3305-

3309 B. METOD FÖR BESTÄMNING AV FLYTBARHET

3310 För att bestämma flytbarheten hos en vätska eller viskösa ämnen och blandningar av klass 3 och pastor av klass 4.1, skall följande provmetod användas:

a) Provningsutrustning

Penetrometer överenstämmande med ISO Standard 2137-1985, med en styrtapp på 47,5 ± 0,05 g i en siktskiva av duralumin med koniska hål och med en massa av 102,5 ± 0,05 g (se figur 1). Penetrometerkärl med en inre diameter av 72-80 mm för mottagning av provet.

b) Provningens utförande

Provet skall hällas i penetrometerkärlet minst 30 minuter före mätningen. Kärlet skall vara hermetiskt tillslutet och hållas orörligt före mätningen. Provet upphettas i det hermetiskt tillslutna penetrationskärlet till 35 °C ± 0,5 °C och placeras på penetrometerbordet direkt före mätningen (mindre än 2 min). Siktskivans centrum S bringas sedan i kontakt med vätskans yta och penetrationsdjupet mäts.

c) Utvärdering av provningsresultatet

Ett ämne är inte ett ämne av klass 3 men av klass 4.1 i ADR-S/ ADR om, efter det att siktskivans centrum S kommit i kontakt med provets yta, penetrationen som den utvisas av mätutslaget

(i) efter en belastningstid på 5 s ± 0,1 s, är mindre än 15,0 mm ± 0,3 mm, eller

(ii) efter en belastningstid på 5 s ± 0,1 s är större än 15,0 mm ± 0,3 mm men tilläggspenetrationen efter ytterligare 55 s ± 0,5 s är mindre än 5,0 mm ± 0,5 mm.

Anmärkning: I de fall där provet har en flytpunkt, är det ofta omöjligt att uppnå en plan yta i penetrometerkärlet och fastställa en tydlig punkt för kontakter med siktskivans centrum S. För vissa prov kan dessutom siktskivans rörelse orsaka en elastisk deformation av ytan vilket ger en djupare inträngning under de första sekunderna. I dessa fall är det lämpligt att göra utvärderingen enligt (b).

3310

(forts.) Penetrometer

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

3311-

3319 C. PROVNING AV BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN SOM AVSES UNDER KLASS 4.1

Provningsmetoder för lättantändliga fasta ämnen

3320 (1) Preliminärt utgallringsprov (screening test)

a) Ämnet i form av handelsvara skall formas i en obruten remsa eller i en pulversträng med längd ca 250 mm, bredd ca 20 mm och höjd ca 10 mm, på sval, ogenomtränglig bottenplatta med låg värmeledningsförmåga.

b) En varm låga (lägsta temperatur 1 000 °C) från en gasbrännare (minsta diameter 5 mm) anbringas till ena änden av pulversträngen tills pulvret antänds eller under högst 2 minuter (5 minuter för metallpulver eller pulver av metallegeringar). Det skall noteras om förbränningen sprider sig längs 200 mm av strängen inom en provningstid av 2 minuter (eller 20 minuter för metallpulver).

c) Om ämnet inte antänds och sprider förbränningen genom brand med eller utan låga längs 200 mm av pulversträngen inom en provningstid av 2 minuter (eller 20 minuter), skall ämnet inte klassificeras som brandfarligt fast ämne och ytterligare provning krävs ej.

d) Om ämnet sprider förbränning längs 200 mm av pulversträngen inom kortare tid än två minuter, eller kortare än 20 minuter för metallpulver, skall fullständig provning utföras enligt nedanstående.

(2) Provning av brinnhastigheten

För att kunna skilja mellan ämnen som kan antändas, de som brinner snabbt eller de vars uppförande vid brand är särskilt farligt, skall endast ämnen vars brinntid överskrider ett visst gränsvärde klassificeras i klass 4.1. En brinntid kortare än 45 sekunder längs ett uppmätt avstånd av 100 mm enligt utförandet vid marginalnummer 3320 (3), tas som kriterium. Ett försök görs att antända ämnet under de förutsättningar som definieras nedan och brinntiden mäts. Stapeln fuktas bortanför det område där brinntiden mäts och effekten på lågans spridning noteras.

(3) Utförande

a) Det pulveriserade eller granulerade ämnet i form av handelsvara fylls luckert i en 250 mm lång form med triangulärt tvärsnitt med innerhöjd 10 mm och bredd 20 mm. På båda sidor av formen, i längdriktningen, monteras två metallplattor som sidogräns, vilka når 2 mm utanför det triangulära tvärsnittets övre kant (se figur 2, Form och tillbehör för beredning av stapel). Formen får sedan tre gånger falla ned från 2 cm höjd på ett fast underlag. Sidogränserna tas bort och en ogenomtränglig, icke brännbar platta med låg värmeledningsförmåga placeras ovanpå formen, hela utrustningen vänds upp och ned och formen tas bort. Pastösa ämnen läggs på en icke brännbar yta och formas till en längd, 250 mm lång och ca 1 cm2 i diameter. En lämplig antändningskälla som t ex en liten låga eller en het tråd med lägsta temperatur 1 000 °C, används för att antända ena änden av stapeln. Om ämnet är fuktkänsligt, skall provningen utföras så snabbt som möjligt efter det att ämnet tagits ur sitt förvaringskärl.

3320

(forts.) b) Stapeln skall läggas vinkelrätt mot luftdraget i ett dragskåp. Luftdraget skall vara tillräckligt för att förhindra att ångor sprids ut i laboratoriet och skall inte varieras under provningen. En skärm mot luftdraget kan monteras runt apparaturen.

c) 1 ml fuktlösning sätts till stapeln 30-40 mm bortanför 100 mm mätsträckan. Applicera fuktlösningen på stapelryggen droppe för droppe och se till att hela stapels tvärsnitt fuktas utan att vätska rinner av längs sidorna (). Vätskan skall appliceras över kortast möjliga längd av stapeln, konsekvent undvikande av vätskeförlust längs sidorna. Denna del av provningen är inte tillämplig för metallpulver.

d) Ena änden av stapeln skall antändas. Då stapeln brunnit längs ett uppmätt avstånd av 80 mm, mäts brinnhastigheten över de följande 100 mm. Notera om det fuktade området stoppar lågans spridning eller ej. Provet skall utföras sex gånger varvid en ren, sval platta används varje gång, såvida inte ett positivt resultat observerats tidigare.

Kriterier för klassificering

3321 (1) Ämnen i pulver-, granulat- eller pastaform skall klassificeras i klass 4.1 om brinntiden vid en eller flera av provningarna enligt provningsmetoden beskriven vid marginalnummer 3320 (3), är kortare än 45 s eller brinnhastigheten är högre än 2.2 mm/s. Metallpulver eller pulver av metallegeringar skall klassificeras i denna klass om de kan antändas och reaktionen sprider sig längs hela provet inom högst 10 minuter.

(2) Hänförande till bokstäver vid de olika ämnesnumren

a) Fasta ämnen, vanligtvis fuktade, som i torrt tillstånd klassificeras som explosivämnen, skall hänföras till bokstaven (a).

b) Följande skall hänföras till bokstaven (b):

självreaktiva ämnen och brännbara fasta ämnen (förutom metallpulver) som provats enligt marginalnummer 3320, om brinntiden är kortare än 45 s och lågan passerar det fuktade området, samt metallpulver och pulver av metallegeringar, om reaktionen sprider sig längs hela provet inom högst 5 minuter.

c) Följande skall hänföras till bokstaven (c):

brännbara fasta ämnen (förutom metallpulver) som provats enligt marginalnummer 3320, om brinntiden är kortare än 45 s och det fuktade området stoppar lågans spridning under minst 4 minuter, samt metallpulver, om reaktionen sprider sig längs hela provet efter mer än 5 minuter.

d) Fasta ämnen som kan orsaka eller understödja brand genom friktion skall hänföras till en bokstav vid de olika ämnesnumren analogt med befintliga klassificeringar eller enligt tillbörliga särskilda villkor.

3322-

3329 Figur 4

Form och tillbehör för beredning av stapel

>Hänvisning till film>

D. PROVNING AV SJÄLVANTÄNDANDE ÄMNEN SOM AVSES UNDER KLASS 4.2

3330 (1) Provningsmetod och utförande för fasta pyrofora ämnen

1 till 2 cm3 av ämnet i pulvriserad form skall hällas från 1 m höjd på en obrännbar yta och man observerar om antändning sker under proceduren eller kan fastställas inom 5 min. Detta skall repeteras 6 ggr om inte positivt resultat erhålls tidigare.

(2) Provningsmetod för flytande pyrofora ämnen

Provningen av flytande ämnen skall ske i två etapper. Den första etappen syftar till att konstatera om ämnet antänder när det blandas med ett inert ämne och utsätts för luftsyre. Den andra i det fall man erhåller ett negativt resultat i den första. Etapp två visar om ämnet antänder eller förkolnar ett filtrerpapper.

(3) Provningsmetod och utförande för fasta pyrofora ämnen

a) Etapp 1 - En porslinsskål med ca 10 cm i diameter skall fyllas till ca 5 mm höjd med kiselgur eller kiselgel vid rumstemperatur. Ca 5 ml av vätskan som skall provas hälles i porslinsskålen och det skall observeras om antändning sker inom 5 min. Detta skall repeteras 6 ggr om inte ett positivt resultat erhålls tidigare.

b) Etapp 2 - Ett prov på 0,5 ml skall via pipett appliceras på ett absolut torrt Whatman filtrerpapper nr 3. Provet skall utföras vid 25 ° ± 2 °C och vid en relativ fuktighet på 50 ± 5 %. Det skall observeras om antändning eller förkolning sker inom 5 min efter tillsättandet. Detta skall repeteras 3 ggr, med nytt filtrerpapper varje gång, om inte ett positivt resultat erhålls tidigare.

Kriterier för klassificering

3331 (1) Ett fast ämne skall klassificeras i klass 4.2 och anses som pyrofort om provet antänds i ett av proven. En vätska skall klassificeras i klass 4.2 och anses som pyrofor om den antänds vid provning enligt etapp 1 eller, om filtrerpapperet antänds eller förkolnas vid provning enligt etapp 2.

(2) Hänförande till en bokstav i de olika ämnesnumren.

Alla pyrofora fasta ämnen och vätskor skall hänföras till bokstaven (a).

3332 (1) Provningsmetod för självupphettande ämnen

Prover skall i kubiska behållare med 2,5 cm och 10 cm sida förvaras vid konstant omgivande temperatur under 24 tim i syfte att observera om temperaturen i proverna överstiger 200 °C. (Provningsmetoden är en modifierad version av Bowes-Cameron metoden som används till att undersöka självupphettande egenskaper hos kol.)

(2) Utförande

a) Provet skall utföras i en ugn med cirkulerande hetluft och ugnsvolymen skall vara minst 9 liter. Ugnen skall kunna hålla en innertemperatur på 140° ± 2 °C.

b) Upptill öppna kubiska provbehållare av rostfritt stålnät med 2,5 cm och 10 cm sida och med en maskstorlek av 0,053 mm () skall användas. Varje provbehållare skall placeras och passa i en något större ytterbehållare av rostfritt stålnät med en maskstorlek av 0,595 mm (). I syfte att undvika störande luftcirkulation skall provbehållaren + ytterbehållaren placeras under en huv som är tillverkat av rostfritt stålnät med en maskstorlek av 0,595 mm () och 5 × 15 × 25 cm sida.

c) Termoelement av typen Krom-alumel med en diameter av 0,3 mm skall användas till temperaturmätning. Ett element skall placeras i centrum av provet och ett annat skall placeras mellan provbehållaren och ugnsväggen. Temperaturerna skall registreras kontinuerligt.

3332

(forts.) d) Provet, i form av handelsvara, pulvriserat eller granulerat, skall användas och behållaren skall fyllas till brädden och packas flera gånger. Om volymen minskar skall återfyllning ske. Råge är inte tillåten. Provbehållaren skall placeras i ytterbehållaren som hängs upp i centrum av ugnen.

e) Ugnstemperaturen skall ökas till 140 °C och bibehållas under 24 tim. Temperaturen i provet skall antecknas. Det första provet skall utföras i en provbehållare med 10 cm sida. Provet skall observeras i syfte att konstatera om antändning sker eller, om temperaturen i provet överstiger 200 °C. Om negativt resultat erhålls är inget ytterligare prov nödvändigt. Om positivt resultat erhålls skall ytterligare prov i en behållare med 2,5 cm sida genomföras i syfte att bestämma förpackningsgrupp.

Kriterier för klassificering

3333 (1) Ett ämne skall klassificeras i klass 4.2 om, i det första provet med en provbehållare på 10 cm sida, självantändning erhålls eller om temperaturen i provet under provperiodens 24 tim överskrider 200 °C. Kriterierna är baserade på temperaturen för självantändning hos kol vilket är 50 °C för en kubisk volym av 27 m3 och 140 °C för 1 liter. Ämnen i en volym av 27 m3 som självantänder vid temperaturer över 50 °C skall inte hänföras till klass 4.2.

(2) Hänförande till bokstäver vid de olika ämnesnumren

a) Varje ämne som ger positivt resultat under provning i provbehållare med 2.5 cm sida, skall hänföras till bokstaven (b).

b) Varje ämne som ger positivt resultat under provning i provbehållare med 10 cm sida men som ger negativt resultat i provbehållare med 2.5 cm sida, skall hänföras till bokstaven (c).

3334-

3339 E. PROVNING AV ÄMNEN SOM AVSES UNDER KLASS 4.3

VILKA UTVECKLAR BRANDFARLIGA GASER VID KONTAKT MED VATTEN

3340 (1) Provningsmetod

Denna provningsmetod används för att bestämma huruvida ett ämnes reaktion med vatten leder till utvecklande av farlig mängd brandfarliga gaser. Provningsmetoden kan tillämpas på fasta och flytande ämnen. Den är inte tillämplig på pyrofora ämnen. Ämnet i form av handelsvara skall provas vid rumstemperatur (20 °C) genom att föra det i kontakt med vatten. Om spontan antändning av gas inträffar i något skede, är inte ytterligare provning nödvändig.

(2) Utförande

a) En liten mängd (diameter ungefär 2 mm) av ämnet som skall provas, placeras i ett tråg med destillerat vatten, vid 20 °C. Det skall noteras (i) om någon gas utvecklas och (ii) om spontan antändning av gas inträffar.

b) En liten mängd (diameter ungefär 2 mm) av ämnet som skall provas, placeras mitt på ett filtrerpapper som flyter på ytan av destillerat vatten vid 20 °C i ett lämpligt kärl, t ex en indunstningsskål med diameter 100 mm. Filtrerpappret är till för att hålla ämnet på ett ställe under sådana förhållanden att sannolikheten för spontan antändning av gas är som störst. Det skall noteras (i) om någon gas utvecklas och (ii) om spontan antändning inträffar.

c) Ämnet som skall provas skall formas till en stapel ungefär 2 cm hög och 3 cm i diameter med en grop högst upp. Några droppar vatten sätts till gropen. Det skall noteras om (i) någon gas utvecklas och (ii) om spontan antändning inträffar.

3340

(forts.) d) För fasta ämnen skall en granskning göras av förpackningen med avseende på pulver Hänvisning till film>

3397-

3399 BIHANG A.4

3400-

3499 Reserverat.

BIHANG A.5

ALLMÄNNA FÖRPACKNINGSBESTÄMMELSER, EMBALLAGETYPER,

FÖRPACKNINGSKRAV OCH EMBALLAGEPROVNINGSBESTÄMMELSER

Anmärkning: Dessa bestämmelser är tillämpliga på emballage för ämnen av klasserna 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 och 9.

Avdelning I

Allmänna förpackningsbestämmelser

3500 (1) Emballage skall vara så konstruerade och förslutna att transportfärdiga kollin inte läcker vid normala transportpåkänningar, särskilt vibrationer eller ändringar i temperatur, fuktighet eller tryck. Inga farliga ämnen får finnas utanpå kollin. Dessa bestämmelser gäller både nya och återanvända emballage.

(2) De delar av ett emballage som har direkt kontakt med farliga ämnen skall vara resistenta mot kemisk eller annan påverkan från dessa. De skall om så behövs ha lämplig inre beklädnad eller behandling. Dessa delar av emballaget får inte innehålla detaljer som kan reagera farligt med innehållet, bilda farliga ämnen eller märkbart försvaga emballaget.

(3) Emballage (med undantag av inneremballage i kombinationsemballage) skall stämma överens med en provad och godkänd konstruktionstyp enligt bestämmelserna i avdelning IV. Serietillverkade emballage skall stämma överens med den godkända konstruktionstypen.

(4) När emballage fylls med flytande ämnen, skall tillräckligt expansionsutrymme lämnas för att säkerställa att varken läckage i eller bestående förändringar av emballagen blir en följd av att de flytande ämnena utvidgar sig på grund av den temperatur som kan uppnås under transporten. Om inget annat föreskrivs för de olika klasserna får fyllnadsgraden vid en fyllningstemperatur av 15 °C uppgå till högst:

a)

>Plats för tabell>

b) eller fyllnadsgrad = 98

1 + á (50-tF) i procent av emballagets rymd.

I denna formel representerar á medelkoefficienten för det flytande ämnets kubiska utvidgning vid temperaturer mellan 15 °C och 50 °C. Detta innebär att vid en största temperaturstegring av 35 °C skall á beräknas enligt formeln:

á wordt berekend met de formule á = d15 P d50

35 × d50

d15 och d50 är vätskans relativa densitet () vid 15 °C respektive 50 °C och tF vätskans medeltemperatur vid fyllningstillfället.

3500

(forts.) (5) Inneremballage skall förpackas i ett ytteremballage så att de inte kan gå sönder, punkteras eller läcka inne i ytteremballaget under normala transportförhållanden. Inneremballage som lätt kan gå sönder eller punkteras, som t ex kärl av glas, porslin eller stengods eller av vissa plastmaterial e d, skall bäddas in i ytteremballage med lämpligt packningsmaterial. Läcker innehållet ut skall detta inte förändra de skyddande egenskaperna hos packningsmaterialet eller hos ytteremballaget.

(6) Ett ytteremballage får inte innehålla innerförpackningar med olika ämnen, vilka kan reagera farligt med varandra och orsaka:

a) antändning och/eller betydande värmeutveckling,

b) avge brandfarliga och/eller giftiga gaser,

c) bildande av frätande ämnen eller

d) bildande av kemiskt instabila ämnen (se även bestämmelserna om samemballering i de olika klasserna).

(7) Förslutningen av förpackningar som innehåller fuktade eller utspädda ämnen skall vara sådan att halten vätska (vatten, lösningsmedel eller flegmatiseringsmedel) under transport inte sjunker under de föreskrivna värdena.

(8) Om ett övertryck kan uppkomma i en förpackning genom att gas avges från innehållet (genom temperaturstegring eller av andra orsaker) får emballaget förses med en luftningsanordning under förutsättning att den avgivna gasen inte orsakar fara p g a sin giftighet, brandfarlighet, kvantitet, o s v. Luftningsanordningen skall vara sådan att den vid normala transportförhållanden hindrar att innehållet läcker ut eller att främmande ämnen tränger in om förpackningen placeras i den ställning i vilken den avses transporteras. Ett ämne får transporteras i sådant emballage endast om luftningsanordning är uttryckligen föreskriven för detta ämne i transportföreskrifterna för tillämplig klass.

(9) Nya, refabricerade, återanvända eller rekonditionerade emballage skall utan anmärkning kunna genomgå i avdelning IV föreskrivna provningar. Varje emballage skall innan det fylls och lämnas till transport granskas och befinnas vara fritt från korrosion, nedsmutsning eller annan skada. Ett emballage som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända konstruktionstypen får endast användas om det rekonditioneras så att det kan klara typprovningarna.

(10) Emballage för vätskor skall undergå täthetsprovning i omfattning och utförande enligt marginalnummer 3560.

(11) Vätskor får transporteras endast i emballage som har tillräcklig hållfasthet mot det inre tryck som kan utvecklas under normala transportförhållanden. Emballage märkta med uppgift om provtrycket enligt marginalnummer 3512 (1) d) får endast fyllas med vätskor vilkas ångtryck:

a) är sådant att det totala övertrycket i förpackningen (d v s ångtrycket av fyllningsämnet plus det partialtryck av luft eller andra inerta gaser, minus 100 kPa) vid 55 °C, fastställt på basis av den högsta fyllningsgraden enligt (4) ovan, vid en fyllningstemperatur av 15 °C, inte överstiger 2/3 av det angivna provtrycket,

b) vid 50 °C är mindre än 4/7 av summan av det angivna provtrycket och 100 kPa, eller

c) vid 55 °C är mindre än 2/3 av summan av det angivna provtrycket och 100 kPa.

(12) Emballage, vilka används för fasta ämnen som kan övergå till ett flytande tillstånd vid temperaturförhållanden som kan tänkas uppstå under transport, skall även uppfylla kraven för förpackningar för flytande ämnen.

(13) Emballage skall vara tillverkade och provade enligt ett av behörig myndighet godkänt kvalitetssäkringssystem i syfte att säkerställa att varje enskilt nytillverkat emballage uppfyller kraven i detta bihang.

3500

(forts.) (14) De krav som ställs på emballage i avdelning III är baserade på emballagetyper som för närvarande är i bruk. För att kunna ta till vara framsteg inom vetenskap och teknologi, får emballage som avviker från dem som behandlas i avdelning III användas under förutsättning att de är lika effektiva. Sådana emballage skall dessutom vara accepterade av den behöriga myndigheten och skall med godkänt resultat kunna klara de prov som beskrivs i 3500 (10) och i avdelning IV.

3501-

3509

>Plats för tabell>

Anmärkningar: 1. För oblandade vätskor kan ångtrycket vid 55 °C (Vp55) ofta erhållas från vetenskapliga tabeller.

Anmärkningar: 2. Det maximala ångtrycket i b) och c) är härledd med utgångspunkt från fomeln.

Anmärkningar: 3. Tabellen hänför endast till c), vilket innebär att märkningen med uppgift om provtryck skall överstiga ett värde av 1.5 gånger ångtrycket vid 55 °C, dock lägst 100 kPa. Om t. ex. provtrycket för n-Decan beräknas enligt a) kan det angivna provtrycket vara lägre.

Anmärkningar: 4. För dietyleter (1155) (Förpackningsgrupp I), är det minsta erforderliga provtrycket 250 kPa enligt marginalnummer 3554 (4).

Avdelning II

Emballagetyper

Definitioner

3510 (1) Med förbehåll för de särskilda bestämmelserna i varje klass, får följande emballage användas:

Dunkar: emballage med rektangulärt eller månghörnigt tvärsnitt, med en eller flera öppningar.

Fat: cylindriska emballage av metall, papp, plast, plywood eller annat lämpligt material, med flata eller konvexa gavlar. Denna definition omfattar även emballage av andra slag, t ex runda förpackningar med avsmalnande hals eller spannformade förpackningar. Trätunnor eller dunkar omfattas inte av denna definition.

Kombinationsemballage: emballaga som kombinerats för transportändamål, bestående av ett eller flera inneremballage som sätts fast i ett ytteremballage enligt marginalnummer 3500 (5).

Kompositemballage: (glas, porslin eller stengods): emballage bestående av en inre behållare emballage av glas, porslin eller stengods och av ett ytteremballage (av metall, trä, papp, plast, cellplast, o s v). Sedan ett kompositemballage satts samman förblir det en enhet som fylls, lagras, transporteras och töms som en sådan. Det skall provas enligt marginalnummer 3552 (1) a) eller b), 3553 och 3554.

3510

(forts.) Kompositemballage: (plast) emballage bestående av en inre behållare av plast och ett ytteremballage (av metall, papp, plywood, o s v). Sedan ett kompositemballage satts samman förblir det en enhet som fylls, lagras, transporteras och töms som en sådan.

Lådor: emballage med hela, rektangulära eller månghörniga sidor av metall, trä, plywood, papp, plast eller annat lämpligt material. Öppningar, i syfte att underlätta hantering eller öppning av emballagen eller för att uppfylla klassificeringskraven, är tillåtna så länge de inte äventyrar emballagets säkerhet under transport.

Säckar: formbara emballage av papper, plastfolie, textil, väv eller annat lämpligt material.

Trätunnor: emballage av trä med runt tvärsnitt och konvexa väggar, bestående av stavar och gavlar med tunnband.

Rekonditionerade emballage inklusive stålfat som är:

(i) rengjorda från allt tidigare innehåll, från invändig och utvändig rost, från utvändiga beläggningar och etiketter, så att endast det ursprungliga konstruktionsmaterialet återstår.

(ii) återställda till ursprunglig form och kontur, med riktade och tätade falsar (om sådana finns) och med alla utbytbara packningar utbytta, samt

(iii) kontrollerade efter rengöring men före målning med kassering av emballage med synlig gravrost, betydande reducering av godstjockleken, utmattning av metallen, skadade gängor eller förslutningar eller andra betydande defekter.

Refabricerade emballage inklusive stålfat som:

(i) är omgjorda till UN-emballage från icke UN-emballage,

(ii) är omgjorda från en UN-typ till ett annan, eller

(iii) underkastats ett utbyte av väsentliga strukturdelar (som t. ex. avtagbara lock).

Refabricerade emballage skall uppfylla samma krav i detta bihang som nya emballage av samma typ.

Återanvända emballage:

Emballage vilka har blivit undersökta och befunnits fria från defekter som påverkar förmågan att stå emot prestandaproven. Termen innefattar emballage som återfylls med samma eller liknande innehåll och som används i ett dokumenterat retursystem som övervakas av avsändaren.

3510

(forts.) (2) Med förbehåll för de särskilda bestämmelserna i berörd klass, får även följande emballage användas:

Tunnplåtemballage: emballage med cirkelformigt, elliptiskt, rektangulärt eller flersidigt tvärsnitt (även koniskt), samt emballage med avsmalnande hals eller spannformiga behållare, gjorda av vitplåt eller tunnplåt med en väggtjocklek mindre än 0,5 mm, med flata eller konvexa bottnar, med en eller flera öppningar som inte faller under beskrivningen vid marginalnummer 3510 (1) av fat eller dunkar.

Kompositemballage: (glas, porslin eller stengods): om de provats enligt marginalnummer 3552 (1) e).

(3) Följande definitioner tillämpas på emballagen vid (1) och (2) ovan:

Emballage: kärl och alla andra delar eller annan materiel nödvändig för att det skall kunna fylla sin innehållande funktion.

Förslutning: anordning som sluter till en öppning i ett kärl.

Innerkärl: kärl som förutsätter ett ytteremballage för att kunna fylla funktionen som emballage.

Inneremballage: emballage som kräver ett ytteremballage för att kunna transporteras.

Kolli: slutresultatet av förpackningsåtgärderna, bestående av emballaget med innehåll färdigställt för transport.

Kärl: behållare som har till uppgift att fyllas med och innehålla ämnen och föremål, inkl förslutningsanordningar.

Högsta nettovikt: innehållets maximala massa i en enda förpackning, eller den kombinerade maximala massan av inneremballaget med innehåll, uttryckt i kg.

Största rymd: (som den används i avdelning III): den största inre volymen för ett kärl eller ett emballage uttryckt i liter.

Ytteremballage: det yttre skyddet för ett komposit- eller kombinationsemballage tillsammans med absorberande eller stötdämpande material eller andra detaljer som är nödvändiga för att innesluta och skydda innerkärl eller inneremballage.

Dammtäta emballage: Emballage, ogenomträngliga för torrt innehåll inklusive fint, fast stoff som uppkommer under transport.

Anmärkning: I fråga om kombinationsemballage används alltid uttrycket "inneremballage" i stället för "innerkärl." En glasflaska är ett exempel på ett sådant "inneremballage." I fråga om kompositemballage används normalt uttrycket "innerkärl". T ex är inre delen av ett kompositemballage 6HA1 (plast) ett sådant "innerkärl" eftersom det vanligtvis inte har konstruerats för att fylla en inneslutande funktion utan sitt "ytteremballage". Det är därför inte ett "inneremballage".

Kodsättning av konstruktionstyper för emballage enligt marginalnummer 3510 (1) och (2)

3511 (1) Kodbeteckningen består av:

- en siffra som anger emballagetypen, t ex fat, dunk, o s v, - en eller flera bokstäver (versaler) som anger materialets beskaffenhet, t ex stål eller

trä,

- om så behövs, en siffra som anger kategori inom emballagetypen.

För kompositemballage skall två bokstäver (versaler) användas. Den första skall ange innerkärlets material och den andra ytteremballagets material.

I fråga om kombinationsemballage skall endast kodbeteckningen för ytteremballaget användas.

Följande siffror skall användas för emballagetyperna:

1. Fat

2. Trätunna

3. Dunk

4. Låda

5. Säck

6. Kompositemballage

0. Tunnplåtemballage

Följande bokstäver (versaler) skall användas för att ange typ av material:

A. Stål (omfattar alla typer och ytbehandlingar)

B. Aluminium

C. Trä

D. Plywood

F. Spånskiva

G. Papp

H. Plast inkl cellplast

L. Textil

M. Papper, flerskikt

N. Metall (annan än stål och aluminium)

P. Glas, porslin och stengods

(2) I de särskilda bestämmelserna i de olika klasserna, anges tre olika förpackningsgrupper, beroende på farlighetsgraden hos de ämnen som skall transporteras:

Förpackningsgrupp I: för ämnen av grupp (a),

Förpackningsgrupp II: för ämnen av grupp (b),

Förpackningsgrupp III: för ämnen av grupp (c) vid de olika numren i ämnesförteckningarna.

3511

(forts.) Emballagets kodnummer skall i märkningen följas av en bokstav som anger de ämnesgrupper för vilka konstruktionstypen är godkänd, nämligen:

X för emballage för ämnen i förpackningsgrupp I-III,

Y för emballage för ämnen i förpackningsgrupp II och III,

Z för emballage för ämnen i förpackningsgrupp III.

Märkning

Anmärkning: Märkningen på emballage anger att det överensstämmer med en provad och godkänd typ och att det uppfyller bestämmelserna i detta bihang som är relaterade till tillverkningen, men inte användningen, av emballage. Märkningen ensam behöver därför inte nödvändigtvis betyda att emballaget får användas för vilket ämne som helst. Vanligtvis specificeras emballagetyp, högsta tillåtna volym eller/och vikt och andra särskilda krav på emballage för varje ämne i tillämpliga förpacknings-bestämmelser i varje klass.

3512 (1) Varje emballage skall bära en varaktig och tydlig märkning placerad på sådant sätt och vara av sådan storlek i förhållande till emballaget att den är tydligt läsbar. På emballage med en bruttovikt överstigande 30 kg skall märkningen, eller en dubblett av denna, placeras på antingen översidan eller någon av emballagets sidor. Bokstäver, siffror och symboler skall vara minst 12 mm höga, med undantag för emballage med en högsta bruttovikt/ volym av 30 kg/liter där de skall vara minst 6 mm höga och för emballage med en högsta bruttovikt/volym av 5 kg/liter där de skall vara av lämplig storlek.

Märkning av nya emballage, tillverkade enligt den godkända konstruktionstypen består av:

a) (i) symbolen för emballage enligt marginalnummer 3510 (1). Beträffande emballage av metall, på vilka märkningen sker genom stansning får bokstäverna UN användas i stället för >Hänvisning till film>

symbolen.

(ii) för emballage enligt marginalnummer 3510 (2) av symbolen "ADR" (eller "ADR/RID" för emballage godkända för både väg- och järnvägstransport) i stället för symbolen >Hänvisning till film>

.

b) emballagets kodbeteckning enligt marginalnummer 3511 (1),

c) en kod bestående av två delar:

(i) en bokstav (X, Y eller Z) som anger den eller de förpackningsgrupper för vilka emballaget är godkänt,

(ii) uppgift om den relativa densiteten (avrundad till närmaste decimal) för vilken konstruktionstypen har provats och godkänts - om densiteten är högre än 1,2 - på emballage utan inneremballage och för emballage av tunnplåt med avtagbart lock avsedda för ämnen ur klass 3, ämnesnummer 5 (c) avsedda att innehålla vätskor vilkas viskositet vid 23 °C är 200 mm2 /s eller lägre,

(iii) emballage för ämnen av klass 6.2, ämnesnummer 1 och 2, skall i stället för bokstäverna enligt (i) och (ii) ovan märkas med "Klass 6.2".

På emballage avsedda att innehålla vätskor vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 200 mm2/s, fasta ämnen eller inneremballage, uppgift om den maximala bruttomassan i kg,

d) antingen av bokstaven "S" när emballaget är avsett att innehålla vätskor vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 200 mm2/s, fasta ämnen eller innerförpackningar och för emballage av tunnplåt med avtagbart lock avsedda för ämnen ur klass 3, ämnesnummer 5 (c), eller av uppgift om provtrycket i kPa avrundat till närmaste tiotal när emballaget har genomgått en vätsketryckprovning,

e) uppgift om tillverkningsåret (de två sista siffrorna) samt, när det gäller emballage av typ 1H och 3H, av uppgift om tillverkningsmånad. Denna del av märkningen kan anbringas på annan plats än övriga uppgifter.

3512

(forts.) >Hänvisning till film>

(1) Ett lämpligt sätt är att anbringa:

f) nationalitetsbeteckningen () för den stat där godkännandet skett,

g) ett registreringsnummer och tillverkarens namn eller firmamärke, eller ett annat identifieringsmärke för emballage, fastställt av behörig myndighet.

(2) Alla emballage som kan återanvändas och som kan undergå rekonditionering, vilken skulle kunna utplåna emballagemärkningen, skall märkas enligt (1) a) till e) ovan på ett varaktigt sätt.

En märkning anses permanent om den (som t ex en prägling) klarar en rekonditioneringsprocess. För andra emballage än metallfat med en volym överstigande 100 liter, får denna permanenta märkning ersätta motsvarande varaktiga märkning enligt (1) ovan.

Alla nya metallfat med en volym överstigande 100 liter skall, förutom den varaktiga märkningen enligt (1) ovan, dessutom vara försedda med denna märkning på botten gaveln med angivande av nominell tjocklek på godset åtminstone i väggen (i mm med en decimal), i permanent form (genom t ex prägling). Om den nominella godstjockleken är mindre i någon av gavlarna än i väggen, skall respektive nominella godstjocklek i lock, väggar och bottengavel märkas permanent (genom t.ex. prägling) på bottengaveln, t ex "1.0 - 1.2 - 1.0" eller "0.9 - 1.0 - 1.0". Nominell tjocklek på metall skall beräknas enligt lämplig ISO-standard, t.ex. ISO 3574:1986 steel drums. Märkning enligt (1) f) och (1) g) skall inte fästas permanent (t.ex. genom prägling) utom i nedanstående fall.

(3) På refabricerade metallfat, om dessa inte tillverkats av en annan emballagetyp eller utbyten/avlägsnande av strukturdelar skett, behöver erforderlig märkning inte vara permanent (t ex präglad). Alla andra refabricerade metallfat skall vara försedda med en permanent märkning (genom t ex prägling) enligt (1) a) till e) på locket eller på sidan.

Metallfat gjorda av material (t ex rostfritt stål) konstruerade att återanvändas upprepade gånger får märkas enligt (1) f) och g) på ett permanent sätt (t ex genom prägling).

Registreringsnumret gäller endast för en konstruktionstyp eller en konstruktionstypsserie. Olika slags ytbehandlingar kan förekomma för samma konstruktionstyp.

Som en "konstruktionstypserie" anses emballage av samma konstruktion, med samma väggtjocklek, av samma material och med samma tvärsnitt, vilka avviker från den godkända konstruktionstypen endast genom en mindre konstruktionshöjd. Emballagets förslutningsanordningar skall kunna identifieras med dem i provningsprotokollet.

(4) Efter rekonditionering av ett emballage skall den som utfört rekonditioneringen anbringa följande märkning, i närheten av den varaktiga emballagemärkning som föreskrivs i a)-e) ovan:

h) nationalitetsbeteckningen för den stat i vilken rekonditioneringen utförts,

i) namnet på eller stämpel för den som utfört rekonditioneringen,

j) rekonditioneringsåret, bokstaven "R" och, på de emballage som med tillfredsställande resultat undergått täthetsprovning enligt marginalnummer 3500 (10), dessutom bokstaven "L".

3512

(forts.) Efter rekonditioneringen när den enligt (1) a) till d) erforderliga märkningen inte längre framträder på lock och sidor av metallfat, skall den som utfört rekonditioneringen anbringa denna på ett varktigt sätt följt av märkningen enligt h), i) och j). Denna märkning får inte ange en högre prestanda på emballaget än den för vilket originalemballaget blivit provad och godkänd för.

(5) Bokstäverna "V" eller "W" får följa efter förpackningkoden. Bokstaven "V" indikerar att det är en specialförpackning (se marginalnumer 3558 (5). Bokstaven "W" indikerar att förpackningen, trots att den är av en typ som koden anger, är tillverkad enligt en specifikation som avviker från den som ges i avdelning III och anses likvärdig i enlighet med bestämmelserna i marginalnummer 3500 (14).

(6) Emballage som är märkta enligt detta marginalnummer, men godkänts i en stat som inte är en medlemsstat, får ändå användas för transporter enligt detta direktiv.

(7) Märkningsexempel

Märkning av ett nytt stålfat:

>Hänvisning till film>

1A1/Y1.4/150/83

NL/VL123 a) (i), b), c), d) och e)

f) och g)

Märkning av ett rekonditionerat stålfat:

>Hänvisning till film>

1A1/Y1.4/150/83

NL/RB/84/RL a) (i), b), c), d) och e)

h), i) och j)

Märkning av en låda av stål med likvärdig specifikation enligt marginalnummer 3500 (2)

>Hänvisning till film>

4AW/Y136/S/90

GB/MC123 (a), (b), (c), (d), (e)

(f) och (g)

Märkning av nya tunnplåtemballage:

>Hänvisning till film>

RID/ADR/0A1/Y/75/83

NL/VL 123 a) (ii), b), c), d) och e)

f) och g) med fast topp

RID/ADR/0A2/Y20/S/83

NL/VL 124 a) (ii), b), c), d) och e)

f) och g) Avtagbart lock, avsedd för flytande ämnen med en viskositet av minst 200 mm2/s vid 230 °C och för ämnen i klass 3, ämnesnummer 5(c).

Märkning av refabricerade metallfat avsedda för transport av vätskor:

>Hänvisning till film>

1A2/Y/100/91

USA/MM5 a), b), c), d) och e)

f) och g)

Märkning av papplåda avsedd ämnen i klass 6.2, ämnesnummer 1 och 2:

>Hänvisning till film>

4G/Klass 6.2/S/92

SP-9969-ERIKSSON a) (i), b), c) (iii), d), och e)

f) och g)

Märkning av papplåda avsedd att innehålla innerförpackningar eller fasta ämnen:

>Hänvisning till film>

4G/Y145/S/83

NL/VL823 a), b), c), d), e)

f) och g)

Intygande

3513 Genom att anbringa märkning enligt marginalnummer 3512 (1) intygar tillverkaren för att serietillverkade emballage motsvarar det typgodkända emballaget och att de villkor som ställs för ett godkännande har uppfyllts.

Förteckning över emballage

3514 Följande förpackningstyper och förpackningskoder är tillåtna:

Typ Material Kategori Kod Marginalnummer

A. Enligt marginalnummer 3510 (1), märkta "UN"

>Plats för tabell>

B. Emballage enligt marginalnummer 3510 (1) eller (2)

>Plats för tabell>

3514

(forts.) C. Emballaga enligt endast marginalnummer 3510 (2) och märkta "ADR" (eller "RID/ADR")

>Plats för tabell>

3515-

3519

Avdelning III

Emballagekrav

A. Emballage enligt marginalnummer 3510 (1)

3520 Stålfat

1A1 fast topp

1A2 avtagbart lock

a) Mantel och gavlar skall vara av lämplig stålplåt, med för fatets volym och avsedda användning, tillräcklig tjocklek.

b) Mantelfogar i fat avsedda att innehålla mer än 40 liter vätska skall vara svetsade. Mantel fogar i fat avsedda att innehålla fasta ämnen eller högst 40 liter vätska skall vara falsade eller svetsade.

c) Fogar i kanter och gavlar skall vara falsade eller svetsade.

d) Om separata tunnband används, skall de omsluta manteln tätt och vara så säkrade att de kan inte flytta sig. Tunnband får inte punktsvetsas.

e) Innerbeläggning av bly, zink, tenn, lack eller liknande skall vara motståndskraftig och elastisk och skall häfta vid plåten överallt, även vid förslutningarna.

f) Öppningar - för fyllning, tömning eller avluftning - i manteln eller gavlar på fat med fast topp (1A1) får vara högst 7 cm i diameter. Fat med större öppningar anses vara av en typ med avtagbart lock (1A2).

g) Förslutningar skall ha täta packningar eller ha konisk gänga som innebär samma täthet.

h) Förslutningar på fat med fast topp skall vara av skruvgängad typ eller kunna sättas fast med en skruvgängad eller på annat sätt minst lika effektiv anordning.

i) Förslutningar på fat med avtagbart lock skall vara så konstruerade och anbringade att de förblir säkra och täta under normala transportförhållanden. Packningar eller andra tätningselement skall användas till alla avtagbara lock.

j) Största rymd per fat: 450 liter

k) Högsta nettovikt: 400 kg

3521 Aluminiumfat

1B1 fast topp

1B2 avtagbart lock

a) Mantel och lock resp topp skall bestå av minst 99 % rent aluminium eller av en aluminiumbaserad legering med korrosionsbeständighet och mekaniska egenskaper anpassade till fatets volym och användning.

3521

(forts.) b) Öppningar - för fyllning, tömning eller avluftning - i manteln eller gavlar på fat med fast topp (1B1) får vara högst 7 cm i diameter. Fat med större öppningar anses vara av en typ med avtagbart lock (1B2).

c) Aluminiumfat 1B1:

Eventuella kantfogar skall vara skyddade genom lämpliga förstärkningar. Om mantel- eller kantfogar förekommer skall dessa vara svetsade. Förslutningen skall vara av skruvgängad typ eller kunna sättas fast med en skruvgängad eller på annat sätt minst lika effektiv anordning. Förslutningar skall ha täta packningar eller ha konisk gänga som ger samma täthet.

d) Aluminiumfat 1B2:

Fatets mantel skall antingen vara djupdragen eller ha svetsad fog. Förslutningsanordningar skall vara så konstruerade och anbringade att de förblir säkra och täta under normala transportförhållanden. Packningar eller andra tätningselement skall användas till alla avtagbara lock.

e) Största rymd per fat: 450 liter

f) Högsta nettovikt: 400 kg

3522 Ståldunkar

3A1 fast topp

3A2 avtagbart lock

a) Mantel och lock resp topp skall vara av lämplig stålplåt, med för dunkens volym och användning, tillräcklig tjocklek.

b) Kantfogar på alla dunkar skall vara falsade eller svetsade. Mantelfogar på dunkar avsedda att innehålla mer än 40 liter vätska skall vara svetsade. Mantelfogar på dunkar avsedda för högst 40 liter vätska skall vara falsade eller svetsade.

c) Diametern i öppningar på dunkar (3A1) får inte överstiga 7 cm. Dunkar med större öppningar anses vara av en typ med avtagbart lock (3A2).

d) Förslutningar på ståldunkar med fast topp (3A1) skall antingen vara av skruvgängad typ eller kunna sättas fast med en anordning som är skruvgängad eller på annat sätt minst lika effektiv. Förslutningsanordningar på ståldunkar med avtagbart lock (3A2) skall vara så konstruerade och anbringade att de förblir stängda och att dunkarna förblir täta under normala transportförhållanden.

e) Största rymd per dunk: 60 liter

f) Högsta nettovikt: 120 kg

3523 Plywoodfat

1D

a) Ingående trävirke skall vara väl lagrat, handelstorrt och fritt från brister som kan minska fatets användbarhet. Om annat material än plywood används i gavlarna, skall det ha motsvarande kvalitet som plywood.

b) Minst tvåskiktsplywood skall användas till manteln och minst treskiktsplywood i gavlarna. Skikten skall vara väl limmade med vattenfast lim med fiberriktningen lagd korsvis

c) Mantel och gavlar skall vara utformade med hänsyn till fatets rymd och användning.

d) I syfte att förhindra att innehållet dammar skall locken vara fodrade med kraftpapper eller med annat minst likvärdigt material som skall vara säkert fästat på locket och gå över kanten runt om hela locket.

3523

(forts.) e) Största rymd per fat: 250 liter

f) Högsta nettovikt: 400 kg

3524 Trätunnor

2C1 tapp-typ

2C2 avtagbart lock

a) Ingående trävirke skall vara av god kvalitet, rakfibrigt, väl lagrat och fritt från kvistar, sprickor, murket trä, splint eller andra brister som kan minska fatets användbarhet.

b) Mantel och gavlar skall vara utformade med hänsyn till fatets kapacitet och avsedda användning.

c) Stavar och gavlar skall vara sågade eller kluvna i fiberriktningen så att ingen årsring sneddar över mer än halva tjockleken i en stav eller botten.

d) Tunnbanden skall vara av järn eller stål och av god kvalitet. Tunnband till tunnor av typen 2C2 med avtagbart lock får vara av lämpligt lövträ.

e) Trätunnor 2C1:

diametern i tapphålet får inte överstiga halva bredden av den stav i vilken hålet är placerat.

f) Trätunnor 2C2:

locken skall sluta tätt mot manteln.

g) Största rymd per tunna: 250 liter

h) Högsta nettovikt: 400 kg.

3525 Fiberfat

1G

a) Fatets mantel skall bestå av flera skikt av kraftigt papper eller papp (inte well) väl limmade eller laminerade till varandra och får innehålla ett eller flera skyddande lager av asfalt, vaxat kraftpapper, metallfolie, plast, e d.

b) Locken skall vara av trä, papp, metall, plywood, plast eller annat lämpligt material och får innehålla ett eller flera skyddande lager av asfalt, vaxat kraftpapper, metallfolie, plast, e d.

c) Fatets mantel, lock och fogar skall vara utformade med hänsyn till fatets rymd och den avsedda användningen.

d) Det färdigställda emballaget skall vara tillräckligt vattenbeständigt för att inte gå upp i limningarna under normala transportförhållanden.

e) Största rymd per fat: 450 liter.

f) Högsta nettovikt: 400 kg.

3526 Fat och dunkar av plast

1H1 fat, fast topp

1H2 fat, avtagbart lock

3H1 dunk, fast topp

3H2 dunk, avtagbart lock

a) Emballagen skall kunna klara de fysikaliska (i synnerhet mekaniska och termiska) och kemiska påkänningar som kan uppstå under transport och förbli täta. De skall kunna motstå farliga ämnen och deras ångor. De skall även vara tillräckligt motståndskraftiga mot åldring och ultraviolett strålning. Emballage skall vara säkra att hantera.

3526

(forts.) b) Om inte annat medgetts av den behöriga myndigheten, skall den tillåtna användningstiden för emballagen vid transport av farligt gods vara fem år från tillverkningsdatum, utom då en kortare användningstid föreskrivs p.g.a. det transporterade ämnets egenskaper.

c) Krävs skydd mot ultraviolett strålning, skall detta krav tillgodoses genom tillsats av kimrök eller andra lämpliga pigment eller inhibitorer. Dessa tillsatser skall inte påverkas av innehållet och skall förbli verksamma under emballagets användningstid.

Används kimrök, pigment eller inhibitorer som inte är desamma som använts vid tillverkningen av den provade konstruktionstypen, är en omprovning inte nödvändig om kimrökhalten inte överstiger 2 vikt-% eller om pigmentinnehållet inte överstiger 3 vikt-%. Innehållet av inhibitorer för ultraviolett strålning är inte begränsat.

d) Tillsatser för andra ändamål än skydd mot ultraviolett strålning får tillföras beståndsdelarna i plastmaterialet under förutsättning att de inte ogynnsamt påverkar de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos materialet i emballaget. I så fall är en omprovning inte nödvändig.

e) Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att plasten som används i tillverkningen av emballaget inte reagerar kemiskt med de ämnen vilka emballaget är avsett att innehålla, se marginalnummer 3551 (5).

f) Emballagen skall tillverkas av lämplig plast med känt ursprung och kända materialspecifikationer. Konstruktionen skall vara anpassad till plastmaterialet och den tekniska utvecklingen. Vid tillverkning av nya emballage får inte begagnat material användas annat än produktionsrester eller rester från efterslipning härrörande från samma tillverkningsprocess.

g) Emballagens väggtjocklek skall överallt vara anpassad till volymen och den avsedda användningen varvid beaktas de påkänningar som olika delar av emballaget kan utsättas för.

h) Öppningar - för fyllning, tömning eller luftning - i manteln eller gavlar på fat med fast topp (1H1) och dunkar (3H1) med fast topp får vara högst 7 cm i diameter. Fat och dunkar med större öppningar anses vara av typen med avtagbart lock (1H2, 3H2).

i) Fat (1H1) och dunkar (3H2) med avtagbart lock som används för fasta ämnen, skall vara täta överallt mot det avsedda innehållet. Förslutningar på fat eller dunkar med fast topp (1H1, 3H1) skall antingen vara av skruvgängad typ eller kunna sättas fast med en anordning som är skruvgängad eller på annat sätt minst lika effektiv. Förslutningsanordningar på fat eller dunkar med avtagbart lock (1H2, 3H2) skall vara så konstruerade och anbringade att de förblir stängda och att dunkarna förblir täta under normala transportförhållanden.

j) Största tillåtna permeation för brandfarliga vätskor är 0,008 g/l × h vid 23 °C (se marginalnummer 3556).

k) Största rymd per fat eller dunk:

1H1, 1H2: 450 liter

3H1, 3H2: 60 liter

l) Högsta nettovikt:

1H1, 1H2: 400 kg

3H1, 3H2: 120 kg

3527 Trälådor

4C1 ordinära

4C2 med dammtäta väggar

Anmärkning: Beträffande plywoodlådor, se marginalnummer 3528; beträffande lådor av spånskiva, se marginalnummer 3529.

3527

(forts.) a) Använt virke skall vara väl lagrat, handelstorrt och fritt från brister som påtagligt kan försvaga någon del av lådan. Hållfastheten hos det använda materialet och konstruktionsmetoden skall vara anpassade till lådans volym och avsedd användning. Ovansidor och bottnar får vara av vattenfast spånskiva eller annat lämpligt material.

Hopfogningar skall tåla de vibrationer som normalt kan uppstå under en transport. Spikning i träets fiberriktning skall undvikas så långt som möjligt. De skarvar som kan bedömas bli utsatta för stora påfrestningar skall nitas eller fogas samman genom användning av ringformig spik eller genom motsvarande hopfogningsmetod.

b) Lådor med dammtäta väggar 4C2:

Varje del av lådan skall vara i ett stycke eller motsvarande. Delar anses likvärdiga med ett stycke när de är hoplimmade enligt någon av följande metoder: Lindermannfogar, spontade och notade fogar, falsfogar eller stumfogar med minst två korrugerade metallfästen i varje fog.

c) Högsta nettovikt: 400 kg.

3528 Plywoodlådor

4D

a) Plywooden skall bestå av minst tre skikt. Den skall vara tillverkad av väl lagrat, svarvat, skuret eller sågat fanér, handelstorrt och fritt från brister som kan försvaga lådans hållfasthet. Skikten skall vara limmade med vattenfast lim. Andra lämpliga material kan användas tillsammans med plywood för tillverkning av lådorna. Lådorna skall vara spikade eller fästade till hörnposter eller gavlar eller sättas ihop på annat likvärdigt sätt.

b) Högsta nettovikt: 400 kg.

3529 Lådor av spånskivor

4F

a) Lådans väggar skall vara av vattenavvisande spånskiva av lämplig sort. Materialets styrka och tillverkningsmetoden skall vara anpassade till lådans volym och avsedd användning.

b) Andra delar av lådorna får vara tillverkade av annat lämpligt material.

c) Lådorna skall vara säkert hopsatta på lämplig sätt.

d) Högsta nettovikt: 400 kg.

3530 Papplådor

4G

a) Solid papp eller dubbelsidig wellpapp (enwell eller flerwell) av god kvalitet skall användas och den skall vara anpassad till lådans volym och avsedda användning. Ytterytans vattenavvisande egenskaper, skall vara sådana att viktökningen, mätt under en 30 minuter lång provning enligt Cobbmetoden för bestämning av vattenabsorption, blir högst 155 g/m (enligt ISO Standard 535- 1976). Pappen skall kunna böjas tillräckligt utan att brista. Den skall vara skuren, vidgad utan bristningar och vara slitsad så att sammanfogningen kan göras utan sprickbildning och utan att ytan rivs sönder eller buktar olämpligt. Vågskiktet hos wellpappen skall vara fast limmat till planskikten.

b) Lådornas gavlar får ha en träram eller vara helt av trä eller annat lämpligt material. Förstärkningar av träribbor eller annat lämpligt material får användas.

3530

(forts.) c) Lådornas fogar skall vara tejpade, överlappande och limmade eller överlappande och häftade med metallkrampor. Överlappsfogar skall ha en tillräcklig överlappning. Där förslutningen utförs genom limning eller tejpning skall ett vattenfast bindemedel användas.

d) Lådornas mått skall anpassas till innehållet.

e) Högsta nettovikt: 400 kg

3531 Plastlådor

4H1 lådor av cellplast

4H2 lådor av massiv plast

a) Lådan skall tillverkas av lämpligt plast och vara tillräckligt stark med hänsyn till sin kapacitet och avsedda användning. Lådan skall vara tillräckligt beständig mot åldring och nedbrytning orsakad av innehållet eller av ultraviolett strålning.

b) En låda av cellplast skall bestå av två delar gjuten cellplast, en underdel med urholk-ning för inneremballage och en överdel som täcker och passar ihop med underdelen. Både under- och överdelen skall vara utformade så att inneremballagen passar väl. Inneremballagens lock får inte komma i kontakt med insidan av lådans överdel.

c) För transport skall en låda av cellplast vara försluten med självhäftande tejp med tillräcklig draghållfasthet för att hindra att lådan går upp. Tejpen skall vara vattenfast och dess bindemedel får inte reagera med cellplasten i lådan. Andra förslutningsanordningar, som är minst lika effektiva, får användas.

d) Lådor av massiv plast skall, om skydd mot ultraviolett strålning krävs, ha en tillsats av kimrök eller andra lämpliga pigment eller inhibitorer. Dessa tillsatser får inte reagera med innehållet och skall förbli verksamma under lådans livslängd. Används kimrök, pigment eller inhibitorer som inte är desamma som använts vid tillverkningen av den provade konstruktionstypen, är en omprovning inte nödvändig om kimrökhalten inte överstiger 2 vikt-% eller om pigmentinnehållet inte överstiger 3 vikt-%. Innehållet av inhibitorer för ultraviolett strålning är inte begränsat.

e) Lådor av massiv plast skall ha förslutningsanordningar av lämpligt material, som är tillräckligt hållfasta och så konstruerade att de hindrar att lådan öppnar sig oavsiktligt.

f) Tillsatser för andra ändamål än skydd mot ultraviolett strålning får tillföras beståndsdelarna i lådornas (4H1 och 4H2) plastmaterial under förutsättning att de inte ogynnsamt påverkar de kemiska eller fysikaliska egenskaperna hos lådornas material. I så fall är förnyad provning inte nödvändig.

g) Högsta nettovikt:

4H1: 60 kg

4H2: 400 kg

3532 Lådor av stål eller aluminium

4A stål

4B aluminium

a) Metallens hållfasthet och lådornas konstruktion skall vara anpassade till lådans rymd och avsedd användning.

b) Lådor skall vara fodrade med papp eller packningsbitar av filt, allt efter behov, eller ha en inklädnad eller beläggning av lämpliga material. Om en dubbelfalsad metallinsats används, skall åtgärder vidtas för att hindra att ämnen tränger in i fogarnas springor.

c) Förslutningar skall vara av lämplig typ. De skall förbli stängda under normala transportförhållanden.

d) Högsta nettovikt: 400 kg.

3533 Textilsäckar

5L1 utan foder eller invändig beklädnad

5L2 dammtäta

5L3 vattenbeständiga

a) Använd textil skall vara av god kvalitet. Vävens styrka och säckens konstruktion skall stå i förhållande till säckens rymd och avsedda användning.

b) Säckar, dammtäta, 5L2

Säcken skall göras dammtät med hjälp av t ex:

- papper fäst vid den invändiga ytan med ett vattenfast bindemedel, t ex asfalt; eller

- plastfolie fäst vid den invändiga ytan; eller

- ett eller flera foder av papper eller plast.

c) Säckar, vattenbeständiga, 5L3

För att hindra att fukt tränger in i säcken skall denna göras vattenbeständig med hjälp av t ex:

- separata foder av vattenbeständigt papper (t ex vaxat kraftpapper, tjärat papper eller plastbelagt kraftpapper); eller

- plastfolie fäst vid den invändiga ytan; eller

- ett eller flera foder av plast.

d) Högsta nettovikt: 50 kg.

3534 Säckar av plastväv

5H1 utan foder eller invändig beklädnad

5H2 dammtäta

5H3 vattenbeständiga

a) Säckarna skall ha tillverkats av dragna band eller sträckt enkeltråd av lämplig plast. Plastens styrka och säckarnas konstruktion skall stå i förhållande till säckens volym och avsedda användning.

b) Säckarna kan ha ett innerfoder av plastfolie eller en inre beläggning med plast.

c) Om väven är planvävd, skall säckarna formas genom att botten och ena sidan sys ihop eller försluts på annat sätt. Om väven är rundvävd skall botten sys ihop, vävas ihop eller förslutas på annat lika hållbart sätt.

d) Säckar, dammtäta, 5H2:

Säckarna skall göras dammtäta med hjälp av t ex:

- papper eller plastfolie fäst vid säckens inre yta; eller

- en eller flera inklädnader av papper eller plast.

e) Säckar, vattenbeständiga 5H3:

För att hindra att fukt tränger in i säckarna skall de göras vattenbeständiga med hjälp av t ex:

- separata foder av vattenbeständigt papper (t ex vaxat kraftpapper, dubbeltjärat kraft papper eller plastbelagt kraftpapper)

- plastfolie fäst vid säckens in- eller utvändiga yta eller

- ett eller flera foder av plast.

f) Högsta nettovikt: 50 kg.

3535 Säckar av plastfolie

5H4

a) Säckarna skall ha tillverkats av lämplig plast. Materialets styrka och säckens konstruktion skall stå i förhållande till säckens volym och den avsedda användningen. Sömmarna skall tåla tryck och stötar som förekommer under normala transportförhållanden.

b) Högsta nettovikt: 50 kg.

3536 Papperssäckar

5M1 flerbladiga

5M2 flerbladiga, vattenbeständiga

a) Säckarna skall ha tillverkats av lämpligt kraftpapper eller likvärdigt papper med minst tre skikt. Papprets styrka och säckarnas konstruktion skall stå i förhållande till säckarnas kapacitet och avsedda användning. Fogar och förslutningar skall vara dammtäta.

b) Papperssäckar 5M2:

För att hindra fukt från att tränga in, skall en säck med fyra skikt eller fler göras vattentät genom att antingen använda ett vattenbeständigt papper i ett av de två yttersta skikten, eller genom att en vattenbeständig spärr av lämpligt materiel placeras mellan de två yttersta skikten; en säck med tre skikt skall göras vattentät genom att använda ett vattenbeständigt papper som yttersta skikt. När det finns en risk att det avsedda innehållet reagerar med fukt, eller när det packas i fuktat tillstånd, skall ett vattentätt lager eller spärr som dubbeltjärat kraftpapper, plastbelagt kraftpapper, invändigt vidhäftad plastfilm eller en eller flera plastfoder finnas som innersta lager. Skarvar och förslutningar skall vara vattentäta.

c) Högsta nettovikt: 50 kg

3537 Kompositemballage (plast)

6HA1 plastkärl i stålfat

6HA2 plastkärl i spjällåda () av stål eller annan låda av stål

6HB1 plastkärl i aluminiumfat

6HB2 plastkärl i spjällåda () av aluminium eller annan låda av aluminium

6HC plastkärl i trälåda

6HD1 plastkärl i plywoodfat

6HD2 plastkärl i plywoodlåda

6HG1 plastkärl i fiberfat

6HG2 plastkärl i papplåda

6HH1 plastkärl i plastfat

6HH2 plastkärl i låda av massiv plast

a) Innerkärl

1) Marginalnummer 3526 a) och c)-h) skall tillämpas på innerkärl av plast.

2) Innerkärl av plast skall passa väl i ytteremballaget vilket inte får ha någon utstående del som kan skava på plasten.

3) Största volym för innerkärl:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 liter

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 liter

4) Högsta nettovikt:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg

3537

(forts.) b) Ytteremballage

1) Plastkärl i fat av stål eller aluminium 6HA1 eller 6HB1, marginalnummer 3520 a) - i) eller marginalnummer 3521 a) - d) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

2) Plastkärl i spjällåda eller låda av stål eller aluminium, marginalnummer 3532 gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

3) Plastkärl i trälåda 6HC, marginalnummer 3527 gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

4) Plastkärl i plywoodfat 6HD1, marginalnummer 3523 gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

5) Plastkärl i plywoodlåda 6HD2, marginalnummer 3528 gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

6) Plastkärl i fiber 6HG1, marginalnummer 3525 a)-d) gäller för konstruktionen av ytterembalaget.

7) Plastkärl i papplåda 6HG2, marginalnummer 3530 a)-c) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

8) Plastkärl i plastfat 6HH1, marginalnummer 3526 a) och c)-h) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

9) Plastkärl i låda av massiv plast 6HH2, marginalnummer 3531 (a), (d), (e) och (f) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

3538 Kombinationsemballage

a) Inneremballage

Följande får användas:

- emballage av glas, porslin eller stengods med en största tillåten kapacitet av fem liter för flytande ämnen eller 5 kg för fasta ämnen,

- plastemballage med en största tillåten kapacitet av 30 liter för flytande ämnen eller 30 kg för fasta ämnen,

- metallemballage med en största tillåten kapacitet av 40 liter för flytande ämnen eller 40 kg för fasta ämnen,

- påsar och säckar av papper, textil, plastväv eller plastfolie med en största tillåten kapacitet av 5 kg för fasta ämnen i påsar och 50 kg för fasta ämnen i säckar,

- burkar, kartonger, lådor av papp eller plast, med en största tillåten kapacitet av 10 kg för fasta ämnen,

- andra typer av små emballage såsom tuber med en största tillåten kapacitet av 1 liter för flytande ämnen eller 1 kg för fasta ämnen.

b) Ytteremballage

Följande får användas:

- stålfat med avtagbart lock (marginalnummer 3520)

- aluminiumfat med avtagbart lock (marginalnummer 3521)

- ståldunkar med avtagbart lock (marginalnummer 3522)

- plywoodfat (marginalnummer 3523)

- fiberfat (marginalnummer 3525)

- plastfat med avtagbart lock (marginalnummer 3526)

3538

(forts.) - plastdunkar med avtagbart lock (marginalnummer 3526)

- trälådor (marginalnummer 3527)

- plywoodlådor (marginalnummer 3528)

- lådor av spånskivor (marginalnummer 3529)

- papplådor (marginalnummer 3530)

- plastlådor (marginalnummer 3531)

- lådor av stål eller aluminium (marginalnummer 3532)

B. Emballage enligt marginalnummer 3510 (1) eller (2)

3539 Kompositemballage (glas, porslin, stengods)

6PA1 kärl i stålfat

6PA2 kärl i spjällåda () av stål eller stållåda

6PB1 kärl i aluminiumfat

6PB2 kärl i spjällåda () av aluminium eller aluminiumlåda

6PC kärl i trälåda

6PD1 kärl i plywoodfat

6PD2 kärl i flätverkskorg

6PG1 kärl i fiberfat

6PG2 kärl i papplåda

6PH1 kärl i ytteremballage av cellplast

6PH2 kärl i ytteremballage av massiv plast

a) Innerkärl

1) Kärlet skall vara gjutet i lämplig form (cylindrisk eller päronformad) och tillverkat av ett material som är av god kvalitet och fritt från brister som kan minska kärlets hållfasthet. Väggarna skall ha tillräcklig tjocklek överallt och vara fria från inre spänningar.

2) Skruvgängade plastförslutningar, inslipade glasproppar eller andra minst lika effektiva förslutningar skall användas vid förslutning av kärlet. Den del av förslutningen som sannolikt kan komma i kontakt med innehållet i kärlet skall vara beständig mot innehållet.

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att förslutningarna passar väl och är täta samt att de hålls på plats och är så säkrade att de inte går upp under transport.

Om förslutningar med luftningsanordning är nödvändiga, skall de vara täta.

3) Kärlen skall fästas i ytteremballagen med stötdämpande och/eller absorberande material.

4) Största rymd per kärl: 60 liter.

5) Högsta nettovikt: 75 kg.

b) Ytteremballage

1) Kärl i stålfat 6PA1

Marginalnummer 3520 a) - i) gäller för konstruktionen av ytteremballaget. Det avtagbara lock som fordras för denna typ av emballage kan dock vara i form av en kåpa.

3539

(forts.) (2) Kärl i spjällåda av stål eller stållåda 6PA2

Marginalnummer 3532 a) - c) gäller för konstruktionen av ytteremballaget. För cylindriska kärl skall ytteremballaget, då det står upprätt, nå över kärlet och förslutningen. Om den skyddande spjällådan omsluter ett päronformat kärl och har motsvarande utformning, skall ytteremballaget ha en skyddande kåpa.

3) Kärl i aluminiumfat 6PB1

Marginalnummer 3521 a) - d) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

4) Kärl i spjällåda av aluminium eller aluminiumlåda 6PB2

Marginalnummer 3532 gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

5) Kärl i trälåda 6PC

Marginalnummer 3527 gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

6) Kärl i plywoodfat 6PD1

Marginalnummer 3523 skall tillämpas vid konstruktionen av ytteremballaget.

7) Kärl i flätverkskorg 6PD2

Flätverkskorgen skall vara välgjord och av material av god kvalitet. Den skall ha en skyddande kåpa för att hindra att kärlet skadas.

8) Kärl i fiberfat 6PG1

Marginalnummer 3525 a) - d) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

9) Kärl i papplåda 6PG2

Marginalnummer 3530 a) - c) gäller för konstruktionen av ytteremballaget.

10) Kärl i ytteremballage av cellplast eller massiv plast (6PH1 eller 6PH2).

Materialet i bägge ytteremballagen skall uppfylla kraven vid marginalnummer 3531 a) -f). Emballage av massiv plast skall tillverkas av HD-polyeten eller annat därmed jämförbart plastmaterial. Det avtagbara locket för denna typ av emballage får dock vara i form av en kåpa.

C. Emballage enligt marginalnummer 3510 (2)

3540 Emballage av tunnplåt

0A1 fast topp

0A2 avtagbart lock

a) Mantel och gavlar skall vara av lämplig stålplåt, med för emballagets kapacitet och avsedda användning, tillräcklig tjocklek.

b) Fogarna skall vara svetsade, dubbelfalsade eller ha åstadkommits på ett annat sätt som ger motsvarande styrka och täthet.

c) Innerbeläggning av zink, tenn, lack eller liknande skall vara motståndskraftig och elastisk och skall häfta vid plåten överallt, även vid förslutningarna.

3540

(forts.) d) Öppningar - för fyllning, tömning eller luftning - i manteln eller gavlar på emballage med fast topp (0A1) får vara högst 7 cm i diameter. Emballage med större öppningar anses vara av en typ med avtagbart lock (0A2).

e) Förslutningar på emballage med fast topp (0A1) skall antingen vara skruvgängad typ eller kunna sättas fast med en anordning som är skruvgängad eller på annat sätt minst lika effektiv. Förslutningsanordningar på emballage med avtagbart lock (0A2) skall vara så konstruerade och anbringade att de förblir stängda och att dunkarna förblir täta under normala transportförhållanden.

f) Största rymd per emballage: 40 liter

g) Högsta nettovikt: 50 kg

3541-

3549

Avdelning IV

Provningsbestämmelser för emballage

A. Typprovningar

3550 Genomförande och provningsfrekvens

(1) Konstruktionstypen för varje emballage skall provas och godkännas av behörig myndighet eller av ett av denna utsett organ.

(2) Provningar enligt (1) skall upprepas efter varje ändring av konstruktionstypen såvida inte denna ändring har medgetts av det auktoriserade provningsorganet.

I detta fall är ett nytt godkännande av konstruktionstypen inte nödvändigt. En förpacknings konstruktionstyp bestäms av dess konstruktion, storlek, material och tjocklek, konstruktionssätt och fyllnings-/tömningsteknik men kan inkludera olika ytbehandlingar. Den inkluderar även förpackningar vilkas enda avvikelse från konstruktionsprototypen består i att ytterdimensionerna är mindre.

(3) Den behöriga myndigheten har rätt att när som helst kontrollera att serietillverkade emballage uppfyller de krav som ställs på konstruktionstypen genom utförande av prov enligt detta avsnitt. Vid dessa provningar på papp eller pappersemballage skall preparering ske i en omgivning som motsvarar den som krävs i marginalnummer 3551 (3).

(4) Det auktoriserade provningsorganet skall föra register över använda material, eller arkivera provföremål eller bitar av materialet.

(5) Om innerbeläggning krävs av säkerhetsskäl, skall den behålla sina skyddande egenskaper även efter provningarna.

(6) Behörig myndighet kan emellertid kräva selektiv provning av förpackningar som skiljer sig från redan provad typ endast i smärre avseenden, t.ex. mindre inneremballage eller lägre vikt på inneremballagen samt smärre reduktion av ytterdimensionerna på emballagetyper som fat, lådor och säckar.

(7) Under förutsättning att säkerheten i provresultaten inte påverkas och efter godkännande av behörig myndighet får flera prov göras på ett och samma emballage.

3551 Beredning för provning av emballage och kollin

(1) Provningar skall utföras med emballage och kollin i transportfärdigt skick, inklusive inneremballage i kombinationsemballage. Innerkärl, fristående kärl eller förpackningar skall fyllas till minst 98 % av sin kapacitet för fasta ämnen eller till 95 % för vätskor.

3551

(forts.) För kombinationsemballage där innerförpackningarna är konstruerade att innehålla fasta och flytande ämnen krävs separata provningar för båda typerna av innehåll. De ämnen eller föremål för vilka emballagen är avsedda får ersättas med andra ämnen eller föremål om detta inte påverkar provningsresultaten. I fråga om fasta ämnen skall ersättningsämnet ha samma fysikaliska egenskaper (vikt, kornstorlek o s v) som det ämne som skall transporteras.

Det är tillåtet att använda tillsatser som säckar med blyhagel, för att uppnå den erfordrade totala förpackningsvikten, under förutsättning att de placeras så att provningsresultaten inte påverkas.

Lämpliga blandningar av pulverformiga fasta ämnen som polyeten eller pulverformig PVC med sågspån eller fin sand e d får användas som fyllningsämne i stället för ämnen vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 2680 mm2/s.

(2) När ett ersättningsämne används vid fallprovningen för vätskor, skall den relativa densiteten och viskositeten likna dem hos det ämne som skall transporteras. Även vatten får användas i fallprovet för flytande ämnen under förutsättning att marginalnummer 3552 (4) följs.

(3) Emballage av papper eller papp skall konditioneras under minst 24 h i en atmosfär med kontrollerad temperatur och relativ fuktighet. Av följande tre alternativ skall därvid ett väljas. Den rekommenderade atmosfären är 23 °C ±2 °C och 50 % ±2 % relativ fuktighet. De två andra alternativen är 20 °C ±2 °C och 65 % ±2 % relativ fuktighet eller 27 °C ±2 °C och 65 % ±2 % relativ fuktighet.

Anmärkning: Medelvärdena skall hamna inom dessa intervall. Korta temperaturfluktuationer och mätningsbegränsningar kan orsaka att individuella mätningar varierar med upp till ±5 % relativ fuktighet utan att det för den skull påverkar provningsbetingelserna påtagligt.

(4) Trätunnor av tapptyp skall stå fyllda med vatten under minst 24 h före proven.

(5) Fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 och, om så krävs, kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537, som skall provas skall fyllas med de ämnen de är avsedda att innehålla och därefter lagras i rumstemperatur i sex månader, för att kontrollera att de inte reagerar kemiskt med dessa ämnen. Under de första och sista 24 h av lagringen skall provföremålen placeras med förslutningen nedåt. Emballage med luftningsanordning skall dock vid varje tillfälle placeras på detta sätt under endast fem minuter. Efter lagringen skall provföremålen undergå de provningar som föreskrivs vid marginalnummer 3552-3556. Om det är känt att hållfastheten hos plastmaterialet som används vid tillverkningen av innerkärl i kompositemballage (plast) inte påtagligt förändras på grund av fyllningsämnets inverkan, är det inte nödvändigt att kontrollera om den kemiska resistensen är tillräcklig.

Med påtaglig förändring av hållfastheten menas:

a) tydlig försprödning eller

b) en betydande minskning av elasticiteten, såvida minskningen inte står i relation till minst motsvarande ökning av töjningen under last.

Anmärkning: Beträffande fat och dunkar av plast samt kompositemballage (plast) av polyeten med hög molekylvikt, se även (7) nedan.

(6) Om plastmaterialets sätt att reagera har fastställts med andra metoder, kan ovanstående beständighetsprovning inte behöva göras. Sådana metoder skall vara minst lika effektiva som ovan beskrivna beständighetsprovning och godkännas av behörig myndighet.

(7) Beträffande fat och dunkar av polyeten med hög molekylvikt enligt marginalnummer 3526 samt, om nödvändigt, kompositemballage av polyeten med hög molekylvikt enligt marginalnummer 3537, vilka överensstämmer med följande specifikationer:

- relativ densitet vid 23 °C efter termisk konditionering under 1 h vid 100 °C ≥ 0,940, enligt ISO Standard 1183,

- smältindex vid 190 °C/21,6 kg last ≤ 12 g/10 min enligt ISO Standard 1133,

får den kemiska resistensen mot vätskorna förtecknade i avdelning II i bilagan till detta bihang kontrolleras med hjälp av modellvätskor enligt följande (se avdelning I i bilagan till detta bihang).

3551

(forts.) Den tillräckliga kemiska resistensen hos dessa emballage kan kontrolleras genom lagring under tre veckor vid 40 °C med innehåll av lämpliga modellvätskor. Då modellvätskan är vatten, är provning av den kemiska resistensen inte nödvändig.

Under de första och sista 24 h av lagringen skall provföremålen placeras med förslutningen nedåt. Emballage med luftningsanordning skall dock vid varje tillfälle placeras på detta sätt under endast fem minuter. Efter lagringen skall provföremålen undergå de provningar som föreskrivs vid marginalnummer 3552-3556. Har konstruktionstypen för ett emballage med tillfredsställande resultat genomgått provning med en modellvätska, får jämförbara fyllningsämnen, enligt förteckningen i avdelning II i bilagan till detta bihang, transporteras utan ytterligare provningar, under förutsättning att:

- den relativa densiteten hos fyllningsämnena inte överstiger den som använts för att fastställa höjden vid fallprovet och vikten vid staplingsprovet,

- ångtrycket för fyllningsämnena vid 50 °C eller 55 °C inte överstiger det som används för att fastställa trycket vid tryckprovningen.

(8) Beträffande fat och dunkar enligt marginalnummer 3526, och, när så är nödvändigt, kompositemballage enligt marginalnummer 3537 av polyeten med hög molekylvikt, vilka har godkänts vid provningen enligt (7) i detta marginalnummer, får även andra ämnen än de som räknats upp i avdelning II i bilagan till detta bihang godkännas. Sådant godkännande skall baseras på laboratorieundersökningar som styrker att inverkan av sådana fyllningsämnen på provföremålen är mindre än den av modellvätskorna.

Hänsyn skall tas till följande nedbrytningsprocesser: uppmjukning genom svällning, sprickbildning under spänning samt molekylär nedbrytning. Samma villkor som de i (6) ovan gäller i fråga om den relativa densiteten och ångtrycket.

3552 Fallprov ()

(1) Antalet provföremål (per konstruktionstyp och tillverkare) samt falläge. För andra än platta fall skall tyngdpunkten ligga lodrätt över anslagspunkten.

>Plats för tabell>

Om flera fallägen är givna för ett visst fallprov, skall det falläge väljas som troligtvis orsakar störst skada på emballaget.

(2) Särskild förberedelse av provföremålet för fallprovet:

Temperaturen i provföremålet och dess innehåll skall sänkas till -18 °C eller lägre för följande emballage:

a) plastfat (se marginalnummer 3526)

b) plastdunkar (se marginalnummer 3526)

c) plastlådor andra än lådor av expanderad polystyren (se marginalnummer 3531)

d) kompositemballage (plast) (se marginalnummer 3537)

e) kombinationsemballage med inneremballage av plast (se marginalnummer 3538)

f) textilsäckar med plastinnerbeklädnad (se marginalnummer 3533)

g) säckar av plastväv (se marginalnummer 3534)

h) säckar av plastfolie (se marginalnummer 3535)

Förbereds provföremålen på detta sätt, behöver konditioneringen vid marginalnummer 3551 (3) inte ske. Provvätskor skall hållas i flytande tillstånd, om så behövs genom tillsättning av frostskyddsmedel.

3552

(forts.) (3) Anslagsplattan

Anslagsplattan skall ha en styv, ofjädrad, plan och horisontell yta.

(4) Fallhöjd

För fasta ämnen:

>Plats för tabell>

För flytande ämnen:

- Om provet utförs med vatten:

a) när ämnen som skall transporteras har en relativ densitet som inte överstiger 1,2

>Plats för tabell>

b) när ämnen som skall transporteras har en relativ densitet som överstiger 1,2, skall fallhöjden beräknas utgående från den relativa densiteten av detta ämne avrundad uppåt en till närmaste decimal, enligt följande:

>Plats för tabell>

c) för emballage av tunnplåt avsedda för transport av ämnen vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 200 mm2/s (vilket motsvarar en utloppstid av 30 sekunder i en ISO utloppsbägare med en mynning med 6 mm diameter enligt ISO Standard 2431-1980) och för ämnen i klass 3, ämnesnummer 5 (c):

(1)

om den relativa densiteten inte överstiger 1,2:

>Plats för tabell>

(2)

om ämnen som skall transporteras har en relativ densitet som överstiger 1,2, skall fallhöjden beräknas utgående från den relativa densiteten hos detta ämne avrundad uppåt till en decimal, enligt följande:

>Plats för tabell>

3552

(forts.) - Om provet utförs med det ämne som skall transporteras, eller med en vätska med minst samma relativa densitet skall fallhöjden vara:

>Plats för tabell>

3553 Kriterier för godkännande av provresultat.

a) Varje emballage som innehåller vätska skall vara tätt efter utjämning mellan det inre och det yttre trycket, utom i fråga om inneremballage i kombinationsemballage eller kompositemballage (glas, porslin, stengods) där det inte är nödvändigt att trycken utjämnas.

b) Om ett fat med avtagbart lock för fasta ämnen genomgår ett fallprov och dess övre gave träffar anslagsplattan, anses det har klarat provet om hela innehållet hålls kvar av inneremballaget (t ex en säck av plast) även om förslutningen i fatets övre gavel inte längre är dammtät.

c) Det yttersta skiktet i en säck skall inte ha skadats så att säkerheten riskeras under transport.

d) Ytteremballage i komposit- eller kombinationsemballage skall inte ha skadats så att säkerheten riskeras under transport. Innehåll får inte läcka ut ur inneremballagen.

e) Ett litet utflöde från förslutningen vid själva anslaget skall inte betraktas som en felaktighet hos emballaget under förutsättning att fortsatt läckage inte förekommer.

f) Bristningar tillåts ej för emballage till klass 1, om de orsakar spill från ytterförpackningen.

Täthetsprov

(1) Täthetsprovningen skall utföras på alla emballage avsedda för vätskor. Provet fordras dock inte för:

- inneremballage i kombinationsemballage,

- innerkärl i kompositemballage (glas, porslin eller stengods) enligt marginalnummer 3510 (2),

- emballage med avtagbart lock avsedda för ämnen vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 200 mm2/s, tunnplåtsemballage med avtagbart lock avsedda för ämnen i klass 3, ämnesnummer 5 (c).

(2) Antal provföremål:

Tre provföremål för varje konstruktionstyp och tillverkare.

(3) Särskild förberedning av provföremål för provningen:

I provföremålet skall tas hål i en neutral punkt, för inledning av komprimerad luft i syfte att även prova förslutningens täthet. I emballage med luftningsanordningar skall dessa ersättas med täta förslutningar.

(4) Provningsmetod:

Provningsföremålen inklusive deras förslutningar skall hållas under vatten i 5 minuter samtidigt som ett övertryck anbringas med hjälp av luft. De skall hållas under vatten på sådant sätt att provresultaten inte påverkas. Andra minst lika effektiva metoder får även användas.

3553

(forts.) (5) Lufttryck som skall användas:

>Plats för tabell>

(6) Kriterium för godkännande av provningsresultat:

Inget läckage får förekomma.

Vätsketryckprov (hydrauliskt prov):

3554 (1) Vätsketryckprovningen skall utföras på alla typer av emballage av stål, aluminium och plast samt på alla kompositemballage avsedda att innehålla vätskor. Provet fordras dock inte för:

- inneremballage i kombinationsemballage,

- innerkärl i kompositemballage (glas, porslin eller stengods) enligt marginalnummer 3510 (2),

- emballage med avtagbart lock avsedda för ämnen vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 200 mm2/s, tunnplåtsemballage med avtagbart lock avsedda för ämnen i klass 3, ämnesnummer 5 (c).

(2) Antal provföremål:

Tre provföremål för varje konstruktionstyp och tillverkare.

(3) Särskild förberedning av emballagen för provet. I provföremålet skall tas hål i en neutral punkt för påläggning av tryck, i syfte att prova även förslutningens täthet. I emballage med luftningsanordningar skall dessa ersättas med täta förslutningar.

(4) Provningsmetod och tryck som skall användas:

Emballagen skall under fem minuter (30 minuter för plastemballage) utsättas för ett hydrauliskt övertryck som minst är:

a) det totala trycket uppmätt inuti emballaget (dvs innehållets ångtryck plus partialtryck från luft eller inerta gaser minus 100 kPa) vid 55 °C, multiplicerat med en säkerhetsfaktor av 1,5. Detta totalövertryck skall bestämmas på grundval av högsta fyllningsgraden enligt marginalnummer 3500 (4) och vid en fyllningstemperatur av 15 °C, eller

b) 1,75 gånger innehållets ångtryck vid 50 °C minskat med 100 kPa, dock med ett övertryck av minst 100 kPa, eller

c) 1,5 gånger innehållets ångtryck vid 55 °C minskat med 100 kPa, dock med ett övertryck av minst 100 kPa.

Sättet på vilket emballagen hålls på plats får inte påverka provningsresultaten. Provtrycket skall appliceras kontinuerligt och jämnt. Provtrycket skall hållas konstant under provningens förlopp. Lägsta provtryck för förpackningsgrupp I är 250 kPa.

(5) Kriterium för godkännande av provningsresultat:

Inget emballage får läcka.

Staplingsprov

3555 (1) Alla emballage, med undantag av säckar och icke staplingsbara kompositemballage (glas, porslin eller stengods) enligt marginalnummer 3510 (2), skall staplingsprovas.

(2) Antal provföremål:

Tre provföremål för varje konstruktionstyp eller tillverkare.

(3) Provningsmetod:

Provföremålet skall anbringas en vertikal, nedåtriktad kraft på sin ovanyta. Kraftens storlek skall motsvara den totala lasten av likadana emballage som kan staplas på varandra vid transport.

Provningstiden skall vara 24 timmar, med undantag för fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 och kompositemballage av typ 6HH1 och 6HH2 avsedda för vätskor enligt marginalnummer 3537, vilka skall utsättas för staplingsprovet under en tidsrymd av 28 dagar och vid en temperatur av 40 °C.

Staplingshöjden skall vara minst 3 meter.

Vid provning enligt marginalnummer 3551 (5) skall originalfyllnadsämnet användas. Vid provning enligt marginalnummer 3551 (6) skall ett staplingsprov utföras med en modellvätska.

I de fall innehållet i provföremålet är en ofarlig vätska vars relativa densitet skiljer sig från det avsedda mediets, skall kraftens storlek beräknas i relation till den senare.

(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:

Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från innerkärlet eller inneremballaget.

Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.

Staplarnas stabilitet anses vara tillräcklig om två fyllda förpackningar av samma typ placerade på provföremålet står stadigt efter staplingsprovet och, i fråga om emballage av plast, efter nedkylning till rumstemperatur.

Kompletterande permeationsprov för fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 samt för kompositemballage (plast) enligt marginalnummer 3537 avsedda för transport av vätskor med flampunkt under 61 °C, med undantag av emballage av typ 6HA1.

3556 (1) Polyetenemballage skall undergå detta prov endast vid godkännande för transport av bensen, toluen, xylen eller av blandningar och beredningar innehållande dessa ämnen.

(2) Antal provföremål: tre emballage.

(3) Särskild förberedning av provföremål för provet:

Provföremålen skall förlagras, med det ämne som skall transporteras, enligt marginalnummer 3551 (5) eller, i fråga om emballage av polyeten med hög molekylvikt med en modellvätska bestående av en blandning av kolväten (lacknafta) enligt marginalnummer 3551 (6).

(4) Provningsmetod:

Provföremålen, fyllda med de ämnen för vilka emballagen skall godkännas, skall vägas före och efter 28 dagars lagring vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Beträffande emballage av polyeten med hög molekylvikt kan provet utföras med en modellvätska bestående av en blandning av kolväten (lacknafta) i stället för i (1) ovan nämnda kolväten.

(5) Kriterium för godkännande av provningsresultaten:

Permeabiliteten får inte överstiga 0,008 g/l x h.

3557 Kompletterande prov för trätunnor av tapptyp

(1) Antal provföremål: En tunna

(2) Provningsmetod:

Alla band ovanför midjan skall tas bort i en tom tunna som har varit färdigställd under minst två dagar.

Kriterium för godkännande av provningsresultat:

Diametern i tunnans övre del får inte öka med mer än 10 %.

Godkännande av kombinationsemballage

Anmärkning: Kombinationsemballage skall provas i enlighet med bestämmelserna för ytteremballage:

3558 (1) Vid typprovning av kombinationsemballage, får samtidigt godkännas emballage:

a) med inneremballage med mindre rymd,

b) med lägre nettovikt än den provade konstruktionstypen.

(2) Då flera typer av kombinationsemballage har godkänts, får de olika inneremballagen samemballeras i ett enda ytteremballage om avsändaren intygar att detta kolli uppfyller provningskraven.

(3) Förutsatt att hållfastheten hos den plast som används för tillverkning av inneremballagen inte påtagligt förändras under påverkan av fyllningsämnet, är det inte nödvändigt att kontrollera den kemiska resistensen. Med påtaglig förändring av hållfastheten förstås:

a) tydlig försprödning, eller

b) en betydande minskning av elasticiteten, såvida inte minskningen står i relation till en minst motsvarande ökning av töjningen under last.

(4) När ytterföpackningen i ett kombinationsemballage genomgått godkända prov med olika typer av innerförpackningar kan även blandningar av sådana innerförpackningar samemballeras i ytteremballaget. Dessutom får följande typer av innerförpackningar användas utan ytterligare provningar under förutsättning att utförandet är likvärdigt:

a) Innerförpackningar med samma form men med mindre ytterdimensioner kan användas under förutsättning att:

(i) Innerförpackningen har en liknande konstruktion som den provade innerförpackningen (t ex form - rund, rektangulär etc)

(ii) Konstruktionsmaterialet i innerförpackningen (glas, plast metall etc) erbjuder samma eller bättre skydd mot stötar och staplingskrafter som den provade originalinnerförpackningen.

(iii) Innerförpackningen har samma eller mindre öppningar och förslutningarna är av liknande konstruktion (t ex skruvlock, friktionslock etc).

(iv) Lämpliga ytterligare dämpningsmaterial används som tar upp tomrum och som förhindrar att innerförpackingarna rör sig, och

(v) Innerförpackningarna är placerade i ytterförpackningen på samma sätt som de provade.

b) Ett mindre antal av de provade innerförpackningarna, eller av alternativförpackningarna angivna i a) ovan, kan användas förutsatt att lämpligt dämpningsmaterial tillförs för att fylla tomrum och förhindra att innerförpackningarna rör sig.

3558

(forts.) (5) Föremål eller innerförpackningar av vilken typ som helst avsedda för fasta eller flytande ämnen kan samemballeras och överlämnas för transport utan att ha provats i ett ytteremballage under följande förutsättningar:

a) Ytteremballaget skall ha genomgått godkända provningar enligt marginalnummer 3552 med bräckliga (t ex glas) kärl innehållande vätska med användande av fallhöjd för förpackningsgrupp I.

b) Den totala bruttovikten på innerförpackningarna får inte överskrida hälften av bruttovikten på de provade innerförpackningarna som använts vid fallprovet i a) ovan.

c) Mängden dämpningsmaterial mellan innerförpackningar och mellan innerförpackningar och väggar får inte vara mindre än i det provade originalemballaget. Om ett ensamt inneremballage användes i originalemballaget får mängden dämpningsmaterial mellan innerförpackningarna inte vara mindre än den mellan inneremballage och väggar i det provade originalemballaget. Om mindre eller färre innerförpackningar används (jämfört med vad som användes i det utförda fallprovet) skall ytterligare dämpningsmaterial tillföras så att tomrum fylls.

d) Ytteremballaget skall tomt ha genomgått staplingsprovet i marginalnummer 3555 med lyckat resultat. Den sammanlagda vikten av likadana emballage skall beräknas utifrån emballagevikten i fallprovet i a) ovan.

e) Innerförpackningar som innehåller vätska skall vara fullständigt inbäddade i ett absorberande material av tillräcklig mängd för att kunna absorbera hela vätskeinnehållet.

f) Om ytteremballaget är avsett att innehålla innerförpackningar med vätska och inte är läckagesäkert, eller är avsett att innehålla innerförpackningar med fasta ämnen och inte är dammtätt, skall det förses med en läckagesäker beklädnad, med plastsäckar eller annat likvärdigt hjälpmedel som förhindrar antingen det flytande eller det fasta ämnet från att läcka ut. För emballage som skall innehålla vätskor skall det absorberande materialet i e) ovan placeras innanför detta läckagesäkra skikt.

g) Emballage skall märkas enligt marginalnummer 3512 för förpackningsgrupp I för kombinationsemballage. Uppgiften om bruttovikt i kilo skall vara summan av vikten på ytteremballaget och halva vikten av innerförpackning(en/arna) i fallprovet enligt a) ovan. Märkningen skall innehålla beteckningen "V" enligt marginalnummer 3512 (5).

Provningsrapport

3559 En provningsrapport med minst följande uppgifter skall upprättas och vara tillgänglig för användare av emballaget:

1. Provande organ,

2. Sökanden,

3. Emballagetillverkaren,

4. Emballagebeskrivning (t ex särskilda kännetecken såsom material, inklädnad, mått, väggtjocklek, vikt, förslutningar, plastmaterials infärgning),

5. Konstruktionsritning för emballaget och förslutningarna (om så behövs även foton),

6. Tillverkningsmetod,

7. Maximal volym,

8. Kännetecken hos innehållet vid provningen, t.ex. viskositet, relativ densitet för vätskor och kornstorlek på fasta ämnen.

9. Fallhöjd,

10. Provtrycket vid täthetsprov enligt marginalnummer 3553,

3559

(forts.) 11. Provtrycket vid vätsketryckprovet enligt marginalnummer 3554,

12. Staplingshöjd,

13. Provningsresultat,

14. En identifiering av den unika provningsrapporten.

15. Datum för provningsrapporten.

16. Provningsrapporten skall signeras med angivande av namn och tjänsteställning.

Provningsrapporten skall innehålla en redovisning av att emballaget som är förberett för transport är provat enligt tillämpliga bestämmelser i bihang A.5 och att användande av andra förpackningssätt kan göra det obrukbart. En kopia av provningsrapporten skall finnas tillgänglig för den behöriga myndigheten.

B. Täthetsprov av alla nya, refabricerade eller rekonditionerade emballage

avsedda för vätskor

3560 (1) Utförande av provet

Varje emballage avsett att innehålla vätskor skall genomgå täthetsprovning:

- innan det för första gången används för transport,

- innan det efter refabricering, rekonditionering åter används för transport.

Detta prov fordras inte för:

- inneremballage i kombinationsemballage,

- innerkärl i kompositemballage (glas, porslin eller stengods) enligt marginalnummer 3510 (2),

- emballage med avtagbart lock avsedda för transport av ämnen vilkas viskositet vid 23 °C överstiger 200 mm2/s,

- emballage av tunnplåt enligt marginalnummer 3510 (2).

Emballage behöver vid detta prov ej ha sina egna förslutningar påsatta. Inneremballaget i ett kompositemballage får provas utan sitt ytteremballage under förutsättning att provningsresultaten inte påverkas.

(2) Provningsmetod

Komprimerad luft skall ledas in i varje emballage genom fyllningsöppningen. Emballaget skall sänkas ned i vatten. Det skall hållas under vatten på ett sådant sätt att det inte påverkar provningsresultaten. Emballaget kan även täckas med såplösning, olja eller annan lämplig vätska över fogar och andra ställen där läckage kan uppkomma. Även andra minst lika effektiva metoder får användas. Emballage behöver vid provet inte vara utrustade med sina egna förslutningar.

(3) Lufttryck som skall användas:

>Plats för tabell>

(4) Kriterium för godkännande av provningsresultat:

Inget läckage får förekomma.

3561-

3599

Bilaga till bihang A.5

Avdelning I Modellvätskor för kontroll av den kemiska resistensen hos emballage av polyeten med hög molekylvikt enligt marginalnummer 3551 (6).

Följande modellvätskor får användas för detta plastmaterial:

a) Vätmedelslösning för ämnen som orsakar allvarlig spänningssprickbildning i polyeten, i synnerhet för alla lösningar och beredningar innehållande vätmedel.

En vattenlösning av 1-10 % vätmedel skall användas. Ytspänningen hos denna lösning skall vara 31 till 35 mN/m vid 23 °C.

Staplingsprovet skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,20.

Ett resistensprov enligt b) nedan med ättiksyra är inte nödvändigt om tillräcklig kemisk resistens visas med en vätmedelslösning.

b) Ättiksyra för ämnen och beredningar som orsakar spänningssprickbildning i polyeten och i synnerhet för monokarboxylsyror och envärdiga alkoholer.

Ättiksyra i en koncentration av 98-100 % skall användas.

Relativ densitet = 1,05

Staplingsprovet skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,1.

Beträffande fyllningsämnen vilka orsakar att polyeten sväller mer än under påverkan av ättiksyra och så mycket att polyetens massa ökar med upp till 4 %, skall den kemiska resistensen kontrolleras efter förlagring med det ämne som skall transporteras under tre veckor vid 40 °C enligt marginalnummer 3551 (6).

c) N-Butylacetat/vätmedelslösning mättad med n-butylacetat för ämnen och beredningar vilka orsakar att polyeten sväller så mycket att polyetenets massa ökar med upp till omkring 4 % och vilka samtidigt orsakar spänningssprickbildning, i synnerhet för "phyto-sanitary-produkter", flytande färger och estrar. n-Butylacetat i 98-100 % koncentration skall användas vid förlagring enligt marginalnummer 3551 (6).

För staplingsprovet enligt marginalnummer 3555, skall användas en provvätska bestående av 1-10 % vattenlösning av vätmedel blandad med 2 % n-butylacetat enligt a) ovan.

Staplingsprovet skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,0.

Beträffande fyllningsämnen vilka orsakar att polyeten sväller mer än under påver-kan av n-butylacetat och så mycket att polyetenets massa ökar med upp till 7,5 %, skall den kemiska resistensen kontrolleras efter förlagring med det ämne som skall transporteras under tre veckor vid 40 °C [enligt marginalnummer 3551 (6)].

d) Blandning av kolväten (lacknafta) för ämnen och beredningar vilka orsakar att polyeten sväller, i synnerhet för kolväten, estrar och ketoner.

En blandning av kolväten med kokpunkt mellan 160 °C och 220 °C, relativ densitet av 0,78-0,80, flampunkt över 50 °C och innehåll av aromater mellan 16 och 21 % skall användas

Staplingsprovet skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,0. För fyllningsämnen som orsakar att polyeten sväller så mycket att polyetenets massa ökar med mer än 7,5 %, skall den kemiska resistensen kontrolleras efter en förlagring med det ämne som skall transporteras under tre veckor vid 40 °C, enligt marginalnummer 3551 (6).

e) Salpetersyra för alla ämnen och beredningar vilka har en oxiderande effekt på polyeten och som orsakar molekylär nedbrytning av motsvarande eller mindre omfattning än salpetersyra med 55 % koncentration.

Salpetersyra med en koncentration av minst 55 % skall användas.

Staplingsprovet skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,4.

Bilaga

(forts.) För fyllningsämnen som orsakar kraftigare oxidering eller molekylär nedbrytning än 55 %-salpetersyra gäller marginalnummer 3551 (5).

f) Vatten, för ämnen som inte angriper polyeten i de fall som nämns i a) till e). Detta gäller framför allt då emballaget skall godkännas för transport av oorganiska syror och lutar, vattenlösningar av salter, flervärda alkoholer samt vattenlösningar av organiska ämnen.

Staplingsprovet skall utföras på grundval av en relativ densitet av minst 1,2.

Avdelning II Förteckning över ämnen som motsvarar modellvätskorna enligt marginalnummer 3551 (6).

KLASS 3

>Plats för tabell>

Bilaga

(forts.) KLASS 5.1

>Plats för tabell>

KLASS 6.1

>Plats för tabell>

KLASS 6.2

>Plats för tabell>

Bilaga

(forts.) KLASS 8

>Plats för tabell>

BIHANG A.6

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING AV SMÅBULKBEHÅLLARE (IBCer), TYPER AV IBCer, KONSTRUKTIONSKRAV OCH PROVNINGSBESKRIVNINGAR FÖR IBCer

3600 Med "småbulkbehållare" (IBC) menas en styv, halvstyv eller flexibel förpackning eller en säck vilken är flyttbar och inte kan hänföras till någon av de typer som beskrivs i bihang A.5 och som:

a) inte rymmer mer än:

(i) 3,0 m3 (3 000 liter) för fasta ämnen och vätskor inom förpackningsgrupp II och III,

(ii) 1,5 m3 för fasta ämnen ur förpackningsgrupp I förpackade i storsäckar eller IBCer av styv plast, komposit, papp eller trä,

(iii) 3,0 m3 för fasta ämnen inom förpackningsgrupp I förpackade i IBCer av metall.

b) är konstruerad för mekanisk hantering och

c) kan motstå de påfrestningar som uppstår vid hantering och transport, på sätt som visats vid provning enligt detta bihang.

Anmärkningar: 1. Dessa bestämmelser avser småbulkbehållare, vars användning uttryckligen medges i tillämpliga klasser för transport av vissa farliga ämnen.

Anmärkningar: 2. Tankcontainrar som uppfyller villkoren i bihang B.1b skall inte betraktas som småbulkbehållare (IBCer).

Anmärkningar: 3. Småbulkbehållare (IBCer) som uppfyller villkoren i detta bihang skall inte betraktas som "containrar" i ADR:s mening.

Anmärkningar: 4. Bokstäverna IBC kommer fortsättningsvis att användas i texten och syfta på småbulkbehållare.

Avdelning 1

Allmänna bestämmelser för IBCer

3601 (1) IBCer skall vara konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt ett kvalitetssäkringsprogram som godkänts av behörig myndighet, i syfte att säkerställa att varje IBC motsvarar kraven i detta bihang.

(2) Varje IBC skall i alla avseenden överensstämma med sin konstruktionstyp. Behörig myndighet kan när som helst kräva bevis för detta, genom att utföra kontroll enligt provningsbestämmelserna i detta bihang.

(3) Varje IBC skall, innan den fylls och överlämnas för transport, kontrolleras för att säkerställa att den är fri från korrosion, kontamination eller andra skador och att driftsutrustningen har avsedd funktion. Varje IBC som visar tecken på nedsatt hållfasthet jämfört med den typprovade konstruktionstypen får inte användas eller skall återställas i sådan kondition att den klarar typprovningarna.

(4) Om två eller flera förslutningsanordningar är kopplade i serie skall anordningen närmast det transporterade ämnet förslutas först.

(5) Under transporten får inga farliga rester vidhäfta IBCns utsida.

(6) I de fall övertryck kan utvecklas i en IBC genom att innehållet avger gas (på grund av temperaturhöjning eller andra orsaker) får IBCn utrustas med en avluftningsanordning, förutsatt att den avgivna gasen inte medför fara på grund av sin giftighet, sin brand farlighet, utsläppt mängd osv. Avluftningsanordningen skall vara konstruerad så, att, när IBCn är orienterad så som den avses transporteras, vätskeläckage och inträngning av främmande ämnen eller föremål förhindras under normala transportförhållanden. Emellertid får ett ämne transporteras i en sådan IBC endast då avluftningsanordning är uttryckligen föreskriven för ämnet i fråga i transportvillkoren för respektive klass.

3601

(forts.) (7) Då IBCer fylls med vätska skall tillräckligt expansionsutrymme lämnas för att säkerställa att inget vätskeläckage eller bestående deformation uppträder som följd av vätskans utvidgning på grund av temperaturer som kan uppnås under transport.

Vid en fyllningstemperatur på 15 °C skall maximal fyllnadsgrad fastställas enligt följande tabell, såvida inte annat anges under någon särskild klass.

Antingen (a)

>Plats för tabell>

eller b)

Fyllnadsgrad = 98

1 + á (50 P tF) % av IBCns volym

I formeln avser á kubiska medelutvidgningskoefficienten hos vätskan mellan 15 °C och 50 °C, dvs för en högsta temperaturhöjning på 35 °C beräknas á enligt formeln

á = d15 P d50

35 × d50

d15 och d50 är vätskans relativa densitet vid 15 °C resp 50 °C och tF är vätskans medeltemperatur vid fyllningstillfället.

(8) Då IBCer används för transport av vätskor med en flampunkt av högst 55 °C (sluten degel) eller pulver benägna till dammexplosioner, skall åtgärder vidtagas för att förhindra farlig elektrostatisk urladdning vid fyllning och tömning.

(9) Förslutningen av IBCer som innehåller fuktade eller utspädda ämnen skall vara sådan att andelen vätska (vatten, lösningsmedel eller flegmatiseringsmedel) inte sjunker under föreskrivna gränser under transport.

(10) Vätskor får endast transporteras i IBCer av plast eller komposit-IBCer om dessa är tillräckligt hållfasta att klara det inre tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden. IBCer märkta med provtryck som beskrivs i 3612(2) får endast användas till vätskor vilka har ett ångtryck:

a) sådant att det totala övertryck som utvecklas i behållaren (dvs ångtrycket av fyllnadsämnet plus partialtrycket av luften eller andra inerta gaser, minus 100 kPa) vid 55 °C, fastställt utgående från en maximal fyllnadsgrad enligt (7) ovan, inte överstiger två tredjedelar av det angivna provtrycket, eller

b) vid 50 °C som är mindre än 4/7 av summan av det angivna provtrycket och 100 kPa, eller

c) vid 55 °C som är mindre än 2/3 av summan av det angivna provtrycket och 100 kPa.

(11) Under transport skall IBCer vara säkert fästa vid eller inneslutna i transportenheten så att förflyttningar eller stötar i sidled eller längsled förhindras och så att ett tillräckligt yttre stöd ges.

3602-

3609

Avdelning 2

Typer av IBCer

Definitioner

3610 (1) Beroende på vad som föreskrivs i de särskilda bestämmelserna i varje klass får följande IBCer användas:

IBCer av metall

IBCer av metall består av ett metallhölje tillsammans med lämplig driftsutrustning och fast utrustning.

Storsäckar

Storsäckar består av en säck uppbyggd av folie, väv eller annat flexibelt material eller kombinationer av dessa, och om det är nödvändigt försedd med foder eller inklädnad, tillsammans med lämplig utrustning och hanteringsanordningar.

IBCer av styv plast

IBCer av styv plast består av ett hölje av styv plast, eventuellt med fast utrustning (stomme), tillsammans med lämplig driftsutrustning

Komposit-IBCer med innerbehållare av plast

Komposit-IBCer består av ett yttre hölje som omsluter en innerbehållare av plast tillsammans med driftsutrustning och annan fast utrustning. De är konstruerade så att innerbehållaren och ytterhöljet utgör en enhet och skall fyllas, lagras, transporteras och tömmas som en sådan.

IBCer av papp

IBCer av papp består av ett hölje av papp med eller utan sockel eller kåpa, om nödvändigt med innerbeklädnad (ej innerbehållare) tillsammans med lämplig driftsutrustning och fast utrustning (stomme).

IBCer av trä

IBCer av trä består av ett stelt eller hopfällbart trähölje tillsammans med en innerbeklädnad (ej innerbehållare) och lämplig driftsutrustning och fast utrustning (stomme).

(2) Följande definitioner gäller till de IBCer som är förtecknade under (1) ovan:

Hölje (gäller alla typer av IBCer utom komposit-IBCer) innebär behållaren i sig, inklusive öppningar och deras förslutningar, men exklusive driftsutrustning (se nedan).

Driftsutrustning (gäller alla IBCer) innebär fyllnings- och tömningsanordningar, tryckavlastnings-, säkerhets-, uppvärmnings- och värmeisoleringsanordningar samt mätinstrument.

Fast utrustning (stomme) (gäller alla IBCer utom storsäckar) innebär förstärknings-, infästnings-, hanterings-, skydds- eller stabiliseringsdetaljer på höljet (inklusive bottenpallen på komposit-IBCer med innerbehållare av plast).

Maximalt tillåten bruttovikt (gäller alla IBCer utom storsäckar) innebär massan av höljet och dess driftsutrustning och fasta utrustning samt maximalt tillåten last.

Maximalt tillåten last (gäller endast storsäckar) innebär den maximala nettomassa som storsäcken är avsedd och godkänd för.

3610

(forts.) Plastväv (gäller storsäckar) innebär ett material bestående av vävd tråd eller enfibertråd av lämpligt plastmaterial.

Plast (gäller komposit-IBCer med innerbehållare av plast) som, då uttrycket används i samband med innerbehållare i komposit-IBCer, även inkluderar andra polymera material så som gummi, etc.

Hanteringsanordning (gäller storsäckar) innefattar varje slinga, ögla eller ram fäst vid säcken eller som är konstruerad som en fortsättning av materialet i denna.

Inklädnad (gäller IBCer av papp och trä och storsäckar) innebär en tub eller säck med öppningar och förslutningar, inlagd i höljet men som inte utgör en integrerad del av detta.

Kodsättning av konstruktionstyper av IBCer

3611 (1) Kodsystem för IBCer:

Kodbeteckningen består av:

- två siffror som anger IBC-typen enligt (a) nedan,

- en eller flera bokstäver (versaler) enligt (b) nedan som anger materialets beskaffenhet, tex stål eller trä,

- om så behövs, en siffra som anger kategori inom IBC-typen.

För komposit-IBCer skall två bokstäver (versaler) användas. Den första skall ange innerbehållarens material och den andra ytterförpackningens material.

a)

>Plats för tabell>

b) A. Stål ( omfattar alla typer och ytbehandlingar)

B. Aluminium

C. Trä

D. Plywood

F. Spånskiva

G. Papp

H. Plast

L. Textil

M. Papper, flerskikt

N. Metall (annan än stål eller aluminium)

3611

(forts.) (2) IBCns kodbeteckning skall i märkningen följas av en bokstav som anger den ämnesgrupp för vilken konstruktionstypen är godkänd, dvs

X för ämnen i förpackningsgrupp I, II och III (endast IBCer för fasta ämnen),

Y för ämnen i förpackningsgrupp II och III,

Z för ämnen i förpackningsgrupp III.

Anmärkning: Beträffande förpackningsgrupper, se marginalnummer 3511 (2).

Märkning

3612 (1) Primär märkning.

Varje IBC tillverkad och avsedd att användas enligt dessa bestämmelser skall förses med en varaktig och väl synlig märkning bestående av:

a) Förenta Nationernas förpackningssymbol

(för IBCer av metall där märkningen stansas eller präglas får symbolen ersättas med bokstäverna UN),

b) koden som betecknar typ av behållare enligt marginalnummer 3611 (1),

c) en bokstav (X, Y eller Z) som betecknar den eller de förpackningsgrupp(er) som konstruktionstypen blivit godkänd för,

d) tillverkningsmånad och tillverkningsår (två sista siffrorna),

e) nationalitetsbeteckning () för den stat i vilken godkännandet utfärdats,

f) tillverkarens namn eller symbol eller annan identifiering av IBCn som specificerats av behörig myndighet,

g) belastningen vid staplingsprovningen i kg,

h) maximalt tillåten bruttovikt, eller för storsäckar, maximalt tillåten last, i kg.

Den primära märkningen som krävs ovan skall anbringas i den ordning som angetts ovan. Märkningen som krävs enligt (2) nedan och ytterligare märkning godkänd av behörig myndighet skall utformas så att det är möjligt att korrekt identifiera enskilda delar av märkningen.

Exempel på primär märkning

>Hänvisning till film>

11A/Y/0289

NL/Mulder 007/5500/1500 IBC av metall avsedd för fasta ämnen vilka NL/Mulder 007/5500/1500 töms t ex med självtryck/för förpackningsgrupp II och III/tillverkad i februari 1989 /godkänd i Nederländerna /tillverkad av Mulder i överensstämmelse med en konstruktionstyp som av den behöriga myndigheten givits serienumret 007/staplingsbelastning i kg/ maximalt tillåten bruttovikt i kg.

>Hänvisning till film>

13H3/Z/0389

F/Meunier 1713/1000/500 storsäck av plastväv med liner, avsedd för F/Meunier 1713/1000/500 fasta ämnen vilka töms med t ex självtryck

>Hänvisning till film>

31H1/Y/0489

GB/9099/10800/1200 IBC av styv plast för vätskor, försedd med GB/9099/10800/1200 fast utrustning för att klara staplingsbelastning

3612

(forts.) >Hänvisning till film>

31HA1/Y/0589

D/Muller/1683/10800/1200 Komposit-IBC för vätskor med en inner behållare av plast och ytterhölje av stål.

>Hänvisning till film>

11C/X/0193

S/Aurigny/9876/3000/910 Trä-IBC för fasta ämnen med en inklädnad S/Aurigny 9876/3000/910 och godkänd för fasta ämnen i förpack-ningsgrupp I.

(2) Tilläggsmärkning ()

För alla IBCer utom storsäckar:

i) taravikt i kg ()

För IBCer av metall eller styv plast eller komposit-IBCer med innerbehållare av plast:

j) rymd i liter () vid 20 °C,

k) datum för senast utförda täthetsprovning (månad och år), om tillämpligt,

l) datum för senast utförda besiktning (månad och år),

m) högsta tillåtna fyllnings-/tömningstryck i kPa (eller i bar) (a) , om tillämpligt.

För IBCer av metall:

n) material i höljet samt dess minimumtjocklek i mm,

o) tillverkarens serienummer,

För IBCer av styv plast eller komposit-IBCer med innerbehållare av plast:

p) Provtryck (övertryck) i kPa (eller i bar) (), om tillämpligt.

(3) IBCer märkta enligt detta bihang men godkända i en stat som inte är ansluten till ADR får också användas för transport enligt ADR.

Intygande

3613 Tillverkaren intygar, genom att anbringa märkning enligt detta bihang, att massproducerade IBCer motsvarar den typgodkända konstruktionen och att de villkor som hänvisas till i typgodkännandebeviset är uppfyllda.

Förteckning över IBCer

3614 Följande kodbeteckningar och typer av IBCer finns:

1. IBCer för fasta ämnen och som fylls/töms genom självtryck.

>Plats för tabell>

2. IBCer för fasta ämnen avsedda att fyllas eller tömmas med ett tryck av mer än 10kPa (0.1 bar)

>Plats för tabell>

3614

(forts.) 3. IBCer för vätskor:

>Plats för tabell>

3615-

3620 Avdelning III

Konstruktionskrav för IBCer

Allmänna bestämmelser

3621 (1) IBCer skall kunna stå emot eller vara tillräckligt skyddade mot nedbrytning och försvagning på grund av den yttre miljön.

(2) IBCer skall vara konstruerade och förslutna så att inget av innehållet kan komma ut under normala transportförhållanden.

(3) IBCer och deras förslutningar skall tillverkas av material som är resistent mot innehållet, eller skyddas invändigt så att ingen benägenhet finns till;

a) angrepp av innehållet så att behållare blir farliga att använda,

b) att orsaka reaktion eller sönderdelning av innehållet, eller att detta bildar skadliga eller farliga föreningar med IBC-materialet.

(4) Packningar, där sådana används, skall tillverkas i material som är resistent mot IBCns innehåll.

(5) All hanteringsutrustning skall placeras eller skyddas så att risken för läckage av innehållet på grund av skada under hantering och transport minimeras.

(6) IBCer, inklusive deras infästningar och utrustning skall vara konstruerade för att - utan att läckage uppstår - dels motstå det inre tryck som innehållet kan ge upphov till, dels klara de normala påkänningar, som kan uppträda vid transport och hantering. IBCer avsedda att staplas skall konstrueras för detta ändamål. Alla lyft- och fastsättningsdetaljer på IBCer måste vara tillräckligt hållfasta för att motstå normal hantering och transport utan nämnvärd deformation eller haveri, samt vara placerade så att inga otillbörliga spänningar uppstår i någon del av IBCn.

3621

(forts.) (7) Om en IBC består av en behållare innesluten i en ram ska denna konstrueras så att:

- behållaren inte skrapar eller skaver mot ramen så att behållaren skadas,

- behållaren alltid kvarhålls i ramen,

- utrustningsdetaljer fixeras på ett sådant sätt att de inte kan skadas om fästena mellan behållaren och ramen tillåter inbördes expansion eller rörelse.

(8) När bottentömningsventil finns skall den kunna säkras i stängt läge, och hela tömningssystemet ska på lämpligt sätt skyddas från skada. Ventiler som stängs med handtag skall kunna säkras mot oavsiktlig öppning, och öppet respektive stängt läge skall tydligt framgå. För IBCer avsedda för vätskor måste en ytterligare anordning finnas för tillslutande av utloppsöppningen, t ex en blindfläns eller motsvarande.

(9) Nya, återanvända eller reparerade IBCer skall vara i stånd att klara de föreskrivna provningarna.

Särskilda krav för IBCer av metall

3622 (1) Dessa bestämmelser är tillämpliga på IBCer av metall avsedda för transport av fasta ämnen eller vätskor.

Dessa är av följande typer:

11A, 11B, 11N.

För fasta ämnen och som töms/fylls genom självtryck.

21A, 21B, 21N.

För fasta ämnen och som töms/fylls under ett övertryck större än 10 kPa (0.1 bar).

31A, 31B, 31N.

För vätskor.

IBCer av metall avsedda för transport av vätskor och som är i överensstämmelse med bestämmelserna i detta bihang får inte användas för transport av vätskor med ett ångtryck högre än 110 kPa (1,1 bar) vid 500C eller högre än 130 kPa (1,3 bar) vid 55 °C.

(2) Höljen skall tillverkas av lämpliga sega metalliska material för vilka en god svetsbarhet har kunnat påvisas. Svetsar skall utföras på ett fackmässigt sätt och erbjuda fullständig säkerhet.

(3) Om kontakten mellan ämnet som transporteras och konstruktionsmaterialet i höljet medför en fortlöpande minskning i väggtjockleken, skall denna tjocklek ökas vid tillverkningen i erforderlig utsträckning. Denna ökning av väggtjockleken av hänsyn till korrosion skall adderas till den väggtjocklek som bestäms enligt (7) [se även marginalnummer 3621 (3)].

(4) Försiktighet skall iakttas för att undvika skador genom galvanisk inverkan orsakad av kombination av olikartade metaller.

(5) IBCer av aluminium avsedda för transport av brandfarliga vätskor med en flampunkt av högst 55 °C får inte har rörliga delar, t ex lock, förslutningar osv, tillverkade i oskyddat rostbenäget stål, vilket kan orsaka en farlig reaktion genom friktion eller slag mot aluminium.

(6) IBCer av metall skall tillverkas av metaller som uppfyller följande krav:

(a) för stål skall brottförlängningen, i procent, vara lägst

10 000 ---, med ett absolut minimum på 20 %

Rm där Rm = garanterad minsta brottgräns hos den använda metallen, i N/mm2;

3622

(forts.) b) för aluminium och legeringar därav skall brottförlängningen, i procent, vara lägst

10 000 ---, med ett absolut minimum på 8 %.

6Rm Provstavar för bestämning av brottförlängningen skall tas tvärs valsriktningen och vara infästade så att

L° = 5 d

eller

L° = 5,65 A

där L° = provstavens mätlängd före provning

d = diameter

A = provstavens tvärsnittsyta

(7) Minsta väggtjocklek:

a) för ett referensstål som har en produkt Rm × A° = 10 000 skall väggtjockleken vara minst:

>Plats för tabell>

där: A° = minsta förlängning (i procent) hos det utnyttjade referensstålet vid brott under dragspänning [se (6)].

b) för metaller andra än referensstålet beskrivet i (a) ges den minsta väggtjockleken av följande ekvivalenta formel:

21,4 × e0

e1 = 3Rm1 × A1

där e1 = erforderlig likvärdig väggtjocklek för den använda metallen (i mm);

e0 = minsta väggtjocklek som krävs för referensstålet (i mm);

Rm1 = garanterad minsta brottgräns hos metallen som skall användas (1 N/mm2);

A1 = minsta förlängning (i procent) hos den använda metallen vid brott under dragspänning [se (5)].

Väggtjockleken får dock inte under några förhållanden understiga 1,5 mm.

(8) Bestämmelser för tryckavlastning

IBCer avsedda för vätskor skall kunna avlufta en tillräcklig mängd ånga för att säkerställa att inget brott uppstår i höljet i händelse av en helt omslutande brand. Detta kan åstadkommas genom konventionella tryckavlastningsanordningar eller annan konstruktionslösning.

Det tryck som utlöser avluftningen får vara högst 65 kPa (0,65 bar) och skall vara minst lika med det totala övertryck som utvecklas i behållaren [dvs ångtrycket av fyllnadsämnet plus partialtrycket av luften eller andra inerta gaser, minus 100 kPa (1 bar)] vid 55 °C, fastställt utgående från en maximal fyllnadsgrad enligt marginalnummer 3601 (7). De föreskrivna tryckavlastningsanordningarna skall vara placerade i utrymmet ovanför vätskan.

Särskilda krav för storsäckar

3623 (1) Dessa föreskrifter är tillämpliga på storsäckar avsedda för transport av fasta ämnen. Följande typer av storsäckar finns:

13H1 plastväv utan ytbeläggning eller liner

13H2 plastväv, ytbelagd

13H3 plastväv, med liner

13H4 plastväv, ytbelagd och med liner

13H5 plastfolie

13L1 textil, utan ytbeläggning eller liner

13L2 textil, ytbelagd

13L3 textil, med liner

13L4 textil, ytbelagd och med liner

13M1 papper, flerskikts

13M2 papper, flerskikts, vattenresistent.

(2) Säckar skall tillverkas i lämpligt material. Materialets styrka och storsäckens konstruktion skall vara ändamålsenlig i förhållande till dess volym och avsedda användning.

(3) Alla material, som används för konstruktion av storsäckar av typ 13M1 och 13M2 skall efter fullständig nedsänkning i vatten i minst 24 timmar bibehålla minst 85 % av den ursprungligen uppmätta draghållfastheten för materialet konditionerat till jämvikt vid högst 67 % relativ fuktighet.

(4) Sömmar skall utföras med stygn, svetsning, limning eller annan likvärdig metod. Alla sydda sömändar skall säkras.

(5) Storsäckar skall ha tillräcklig beständighet mot åldring och nedbrytning orsakad av ultraviolett strålning, klimatiska förhållanden eller innehållet, och således vara ändamålsenliga för sin avsedda användning.

(6) För storsäckar av plast, för vilka skydd mot ultraviolett strålning krävs, skall detta ombesörjas genom tillsatts av kimrök eller annat lämpligt pigment eller inhibitor. Dessa additiver skall vara förenliga med innehållet och behålla sin verkan under säckens hela livstid. Om kimrök, pigment eller inhibitorer andra än de som tillsattes vid tillverkningen av den provade konstruktionstypen används, kan omprovning utgå om dessa ändringar ej menligt påverkar de fysikaliska egenskaperna hos konstruktionsmaterialet.

(7) Tillsatsmedel kan blandas i säckmaterialet för att förbättra åldringsbeständigheten eller för andra ändamål, förutsatt att det ej menligt påverkar materialets fysikaliska eller kemiska egenskaper.

(8) Återvunnet material från använda säckar får ej användas vid tillverkning av nya säckar. Produktionsrester eller överblivna stycken från samma tillverkningsprocess får dock användas. Detta utesluter inte återanvändning av delar såsom anslutningar och pallar, förutsatt att sådana delar inte på något sätt skadats i tidigare användning.

(9) Förhållandet mellan höjd och bredd får ej överskrida 2:1 på fyllda storsäckar.

(10) Inklädnaden skall vara tillverkad av lämpligt material. Materialhållfastheten hos inklädnaden samt konstruktionen av denna skall vara tillräckligt stark med hänsyn till kapaciteten hos IBCn och den avsedda användningen. Fogar och förslutningar skall vara dammtäta och förmå stå emot de tryck och stötar som kan tänkas uppträda under normala förhållanden vid transport och hantering.

Särskilda krav för IBCer av styv plast

3624 (1) Dessa föreskrifter är tillämpliga på IBCer av styv plast för transport av vätskor eller fasta ämnen. Följande typer finns:

11H1 för fasta ämnen och som fylls/töms med självtryck, utrustade med stomme konstruerad att ta upp staplingsbelastning.

11H2 för fasta ämnen och som fylls/töms med självtryck, icke staplingsbar (fristående).

21H1 för fasta ämnen och som töms/fylls med ett tryck högre än 10 kPa (0,1 bar), utrustade med stomme konstruerad för att ta upp staplingsbelastning.

21H2 för fasta ämnen och som töms/fylls med ett tryck högre än 10 kPa (0,1 bar), icke staplingsbar (fristående).

31H1 för vätskor, utrustade med stomme konstruerad för att ta upp staplingsbelastning.

31H2 för vätskor, icke staplingsbar (fristående).

(2) Höljet skall tillverkas av lämpligt plastmaterial med kända egenskaper och med tillräcklig hållfasthet med hänsyn till behållarens rymd och avsedda användningsområde. Materialet skall vara tillräckligt beständigt mot åldring och nedbrytning orsakad av innehållet eller, om tillämpligt, mot ultraviolett strålning. Varje slag av permeation av det inneslutna ämnet som kan förekomma får ej innebära fara under normala transportförhållanden.

(3) Krävs skydd mot ultraviolett strålning, skall detta krav tillgodoses genom tillsats av kimrök eller andra lämpliga pigment eller inhibitorer. Dessa tillsatser skall inte påverkas av innehållet och skall förbli verksamma under höljets livstid. Används kimrök, pigment eller inhibitorer som inte är desamma som använts vid tillverkningen av den provade konstruktionstypen, är en omprovning inte nödvändig om förändringen av kimrökhalten, pigmentinnehållet eller innehållet av inhibitorer ej menligt påverkar de fysiska egenskaperna hos konstruktionsmaterialet.

(4) Tillsatser får tillföras beståndsdelarna i plastmaterialet för att förbättra åldringsbeständigheten eller för andra ändamål, under förutsättning att de ej menligt påverkar de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos materialet.

(5) Inget begagnat material annat än produktionsrester eller rester från efterslipning härrörande från samma tillverkningsprocess får användas vid tillverkning av IBCer av styv plast.

(6) IBCer av styv plast avsedda för vätskor skall kunna avlufta en tillräcklig mängd ånga för att säkerställa att inget brott uppstår i höljet. Detta kan åstadkommas genom konventionella tryckavlastningsanordningar eller annan konstruktionslösning. Det tryck som utlöser avluftningen får inte vara högre än det tryck som används vid tryckprovningen.

(7) Om inte annat godkänts av behörig myndighet skall den tillåtna användningstiden för transport av farliga vätskor vara fem år från tillverkningsdatumet på behållaren, om inte en kortare användningstid är föreskriven på grund av den transporterade vätskans karaktär.

Särskilda krav för komposit-IBCer med innerbehållare av plast

3625 (1) Dessa bestämmelser är tillämpliga på komposit-IBCer avsedda för transport av vätskor och fasta ämnen. Följande typer finns:

a) 11HZ1 för fasta ämnen och som fylls/töms med självtryck, med innerbehållare av styv plast.

11HZ2 för fasta ämnen och som fylls/töms med självtryck, med innerbehållare av flexibel plast.

21HZ1 för fasta ämnen och som fylls/töms genom ett övertryck på minst 10 kPa (0,1 bar), med innerbehållare av styv plast.

3625

(forts.) 21HZ2 för fasta ämnen och som, fylls/töms genom ett övertryck på minst 10 kPa (0,1 bar), med innerbehållare av flexibel plast.

31HZ1 för vätskor, innerbehållare av styv plast.

31HZ2 för vätskor, med innerbehållare av flexibel plast.

b) Märkningskoden fullbordas genom att ersätta bokstaven Z med en bokstav (versal) enligt marginalnummer 3611 (1) (b) vilken anger typ av material i ytterhöljet.

(2) Allmänt

a) Innerbehållaren är inte avsedd att användas utan sitt ytterhölje.

b) Ytterhöljet består normalt av styvt material utformat så att det skall skydda innerbehållaren från fysisk åverkan under hantering och transport men är inte utformad så att den ensam skall kunna innesluta produkten. Om tillämpligt innefattas även bottenpallen.

c) En komposit-IBC med ett helt omslutande ytterhölje skall vara så konstruerad att innerbehållarens integritet med lätthet kan fastställas vid tryck- och täthetsprovningen.

(3) Innerbehållare

Samma krav som ställs i marginalnummer 3624 (2) till (6) för höljen till IBCer av styv plast ställs också på innerbehållare i komposit-IBCer.

(4) Ytterhöljen

a) Hållfastheten i material och konstruktion skall för ytterhöljet vara tillräcklig med hänsyn till rymd och användningsområde.

b) Ytterhöljet får inte ha några utstående delar som kan skada innerbehållaren.

c) Ytterhöljen av metall med hela väggar eller nätväggar skall bestå av lämpligt material med erforderlig tjocklek.

d) Ytterhöljen av trä skall bestå av ett väl torkat trä, handelstorrt och fritt från defekter som skulle kunna minska hållfastheten hos någon del av höljet. Huv och bottenpall får vara gjorda av vattenresistent trä såsom träfiberskivor, spånplattor eller motsvarande.

e) Ytterhöljen av plywood skall bestå av väl torkat svarvat, knivskuren eller sågad faner, handelstorr och fri från defekter som skulle kunna minska hållfastheten hos någon del av höljet. Skikten skall vara limmade med vattenfast lim. Andra lämpliga material får användas tillsammans med plywooden i uppbyggnaden av höljet. Höljen skall vara spikade eller fästade till hörnposter eller gavlar eller sättas ihop på annat likvärdigt sätt.

f) Då ytterhöljets väggar består av spånskivor eller träfiberskivor skall dessa vara vattenbeständiga. Andra delar av höljet får vara av andra lämpliga material.

g) För ytterhöljen av papp skall stark solid papp eller dubbelsidig wellpapp (enwell eller flerwell) av god kvalitet användas i enlighet med vad som är erforderligt med hänsyn till behållarens rymd och användningsområde.

Den yttre ytans vattenavvisande egenskaper skall vara sådana att viktökningen, mätt under en 30 minuter lång provning enligt Cobbmetoden för bestämning av vattenabsorption, blir högst 155 g/m2 [enligt ISO Standard 535 - 1976(E)]. Pappen skall kunna böjas tillräckligt utan att brista. Den skall vara skuren, bigad utan bristningar och vara slitsad så att sammanfogningen kan göras utan sprickbildning och utan att ytan rivs sönder eller buktar på ett överdrivet sätt. Vågskiktet hos wellpappen skall vara fast limmat till planskikten.

h) Gavlar på höljen av papp får vara försedda med en träram eller vara helt av trä. Förstärkningar av träribbor får användas.

3625

(forts.) i) Fogar av papp skall vara tejpade, överlappande och limmade eller överlappande och häftade med metallkrampor. Överlappsfogar skall ha en tillräcklig överlappning. Där förslutningen utförs genom limning eller tejpning skall ett vattenfast bindemedel användas.

j) Då ytterhöljena är av plast skall tillämpliga krav i marginalnummer 3624 (2) - (5) för höljen till IBCer av styv plast även avse ytterhöljen till komposit-IBCer.

(5) Annan fast utrustning

a) Bottenpall eller annan avtagbar pall som är inbyggd och utgör en del av IBCn skall vara lämplig för mekanisk hantering av IBCn när denna är fylld till maximalt tillåten bruttovikt.

b) Pall eller inbyggd botten skall vara så konstruerad att den inte innehåller några utskjutande delar som kan göra skada vid hantering.

c) I de fall då en avtagbar pall används, skall ytterhöljet vara säkrat till pallen på sådant sätt att stabiliteten under hantering och transport säkerställs. Pallens översida skall vara fri från sådana utskjutande vassa detaljer som kan skada IBCn.

d) Förstärkningar såsom trästöttor i syfte att göra stapling möjlig är tillåten under förutsättning att de inte stöder mot någon del av innerbehållaren.

e) På IBCer avsedda för stapling skall den bärande ytan vara sådan att belastningen fördelas på ett säkert sätt. Sådana IBCer skall vara konstruerade så att innerbehållaren inte belastas.

(6) Om inte annat godkänts av behörig myndighet skall den tillåtna användningstiden för transport av farliga vätskor vara fem år från tillverkningsdatumet på behållaren, om inte en kortare användningstid är föreskriven på grund av den transporterade vätskans karaktär.

Särskilda krav för IBCer av papp

3626 (1) Dessa bestämmelser är tillämpliga på IBCer av papp avsedda för transport av fasta ämnen och vilka fylls och töms med självtryck. Följande typer finns 11G.

(2) IBCer av papp får inte vara utrustade med anordning för topplyft.

(3) Hölje

a) Stark solid papp eller dubbelsidig wellpapp (enwell eller flerwell) av god kvalitet skall användas och vara anpassad till IBCns rymd och användningsområde. Den yttre ytans vattenavvisande egenskaper skall vara sådana att viktökningen, mätt under en 30 minuter lång provning enligt Cobbmetoden för bestämning av vattenabsorption, blir högst 155 g/m2 [enligt ISO Standard 535-1976(E)]. Pappen skall kunna böjas tillräckligt utan att brista. Den skall vara skuren, bigad utan bristningar och vara slitsad så att sammanfogningen kan göras utan sprickbildning och utan att ytan rivs sönder eller buktar olämpligt. Vågskiktet hos wellpappen skall vara fast limmat till planskikten.

b) Väggar, inklusive botten och topp, skall ha en minsta punkteringshållfasthet av 15 J mätt enligt ISO Standard 3036-1975.

c) Fogar i höljen av papp skall vara tejpade, överlappande och limmade eller över lappande och häftade med metallkrampor, eller fästade på annat minst lika effektivt sätt. Där förslutningen utförs genom limning eller tejpning skall ett vattenfast bindemedel användas. Metallkrampor skall helt gå igenom alla delar för att fästas och de skall formas så att de varken repar eller punkterar någon innerbeklädnad.

(4) Inklädnad (liner)

Linern skall vara gjord av lämpligt material. Hållfastheten i konstruktionsmaterialet skall vara tillräcklig med hänsyn till IBCns rymd och användningsområde. Skarvar och förslutningar skall vara dammtäta och i stånd till att motstå de tryck och stötar som kan uppkomma under normal hantering och transport.

3626

(forts.) (5) Fast utrustning

a) Bottenpall eller annan avtagbar pall som är inbyggd och utgör en del av IBCn skall vara lämplig för mekanisk hantering av IBCn när denna är fylld till maximalt tillåten bruttovikt.

b) Pall eller inbyggd botten skall vara konstruerad så att den inte innehåller några utskjutande delar som kan göra skada vid hantering.

c) I de fall en avtagbar pall används, skall ytterhöljet vara säkrat till pallen på sådant sätt att stabiliteten under hantering och transport säkerställs. Pallens översida skall vara fri från sådana utskjutande vassa detaljer som kan skada IBCn.

d) Förstärkningar såsom trästöttor, i syfte att göra stapling möjlig, är tillåten under förutsättning att de inte stöder mot någon del av innerbehållaren.

e) På IBCer avsedda för stapling skall den bärande ytan vara sådan att belastningen fördelas på ett säkert sätt.

Särskilda krav för IBCer av trä

3627 (1) Dessa bestämmelser är tillämpliga på IBCer av trä för transport av fasta ämnen och som fylls och töms med självtryck. Följande typer finns:

11C trä med inklädnad (liner)

11D plywood med inklädnad (liner)

11F spånskivor med inklädnad (liner)

(2) IBCer av trä får inte vara utrustade med topplyftanordningar.

(3) Hölje

a) Materialets hållfasthet och konstruktionsmetoden skall vara lämplig med hänsyn till IBCns rymd och användningsområde.

b) Om höljet är av trä skall detta vara väl lagrat, handelstorrt och fritt från defekter som skulle kunna minska hållfastheten hos någon del av IBCn. Varje del av IBCn skall vara tillverkad i ett stycke eller likvärdigt. Delar anses vara likvärdiga med ett stycke om lämplig limningsmetod (tex Lindermann-fog, spont-fog, klink-överlappning eller rabbet-fog), stumfog med minst två korrugerade metallfästen i varje fog eller annan likvärdig metod används.

c) Om höljet är av plywood skall denna vara minst 3-lagers. Den skall vara tillverkad av väl lagrat, svarvat, skuret eller sågat faner, handelstorrt och i avsaknad av defekter som kan minska hållfastheten i höljet. Alla lager skall limmas med vattenfast lim. Andra lämpliga material får användas tillsammans med plywood i höljet.

d) Höljen av spånskivor eller andra typer av träfiberskivor skall vara vattenbeständiga.

e) IBCer skall vara spikade eller fästade till hörnposter eller gavlar eller sättas ihop på annat likvärdigt sätt.

(4) Inklädnad (liner)

Linern skall vara gjord av lämpligt material. Hållfastheten i konstruktionsmaterialet skall vara tillräcklig med hänsyn till IBCns rymd och användningsområde. Skarvar och förslutningar skall vara dammtäta och i stånd till att motstå de tryck och stötar som kan uppkomma under normal hantering och transport.

(5) Fast utrustning

a) Bottenpall eller annan avtagbar pall som är inbyggd och utgör en del av IBCn skall vara lämplig för mekanisk hantering av IBCn när denna är fylld till maximal tillåten bruttovikt.

3627

(forts.) b) Pall eller inbyggd botten skall vara konstruerad så att den inte innehåller några utskjutande delar som kan göra skada vid hantering.

c) I de fall då en avtagbar pall används, skall ytterhöljet vara säkrat till pallen på sådant sätt att stabiliteten under hantering och transport säkerställs. Pallens översida skall vara fri från sådana utskjutande vassa detaljer som kan skada IBCn.

d) Förstärkningar såsom trästöttor i syfte att göra stapling möjlig är tillåten under förutsättning att de inte stöder mot någon del av innerbehållaren.

e) På IBCer avsedda för stapling skall den bärande ytan vara sådan att belastningen fördelas på ett säkert sätt.

3628-

3649 AVDELNING 4

Provningsbestämmelser för IBCer

A. Typprovning

Allmänna bestämmelser

3650 (1) Varje ny konstruktionstyp av IBC skall provas och godkännas av behörig myndighet eller av ett organ som utses av denna.

(2) För varje konstruktionstyp skall ett exempel av IBC-typen i fråga framgångsrikt ha utsatts för de provningar som tabelleras i (5) nedan i den ordning som tabellen anger och i enlighet med de bestämmelser som specificeras i marginalnummer 3652 till 3660, (och - för storsäckar - i enlighet med procedurer som fastställts av behörig myndighet) innan en sådan IBC får användas. En IBCs konstruktionstyp bestäms av dess konstruktion, storlek, material och tjocklek, konstruktionssätt och fyllnings-/tömningsteknik men kan inkludera olika ytbehandlingar. Den inkluderar även IBCer vilkas enda avvikelse från konstruktionsprototypen består i att ytterdimensionerna är mindre.

Behörig myndighet kan emellertid kräva selektiv provning av IBCer som skiljer sig från redan provad typ endast i smärre avseenden, tex smärre reduktion av ytterdimensionerna.

(3) Provning skall utföras på IBCer i transportfärdigt skick. Behållarna skall fyllas enligt anvisningar i enskilda avsnitt. De ämnen som avses att transporteras i IBCer kan ersättas av andra ämnen förutsatt att detta inte gör provningsresultaten ogiltiga. Vad gäller fasta ämnen, skall eventuella ersättningsämnen ha samma fysikaliska egenskaper (massa, korn-storlek, etc.) som det ämne som skall transporteras. Det är tillåtet att använda utfyllnadsmedel, såsom påsar med blykulor, för att uppnå erforderlig total förpackningsvikt, så länge som dessa placeras så att provningsresultaten inte påverkas.

(4) Vid fallprov för vätskor, då ersättningsämne används, skall detta ha samma relativa densitet och viskositet som det ämne som skall transporteras. Vatten kan också användas vid fallprov för vätskor under följande villkor:

a) när de vätskor som skall transporteras har en relativ densitet av högst 1,2 skall fallhöjderna vara i enlighet med dem som anges under respektive avsnitt för de olika typerna av IBCer;

b) när de vätskor som skall transporteras har en relativ densitet överstigande 1,2 skall fallhöjderna räknas fram på basis av den relativa densiteten för vätskan som skall transporteras, avrundat till en decimal, enligt följande:

>Plats för tabell>

3650

(forts.) (5) Provningskrav för alla konstruktionstyper

Varje × indikerar att IBC-kategorin i kolumnrubriken skall undergå den provning som anges i vänstra marginalen och i angiven ordning.

>Plats för tabell>

Förberedelse av IBCer för provning

3651 (1) Storsäckar, IBCer av papp och komposit-IBCer med ytterhölje av papp.

IBCer av papp eller komposit-IBCer med ytterhölje av papp skall konditioneras i minst 24 h i en atmosfär med reglerad temperatur och relativ fuktighet (r.f). Det finns tre alternativ varav ett skall väljas. Den rekommenderade atmosfären är: 23 ° ± 2 °C och 50 % ± 2 % r.f. De två andra alternativen är: 20 ° ± 2 °C och 65 % ± 2 % r.f eller 27 ° ± 2 °C och 65 % ± 2 % r.f.

Anmärkning: Dessa värden motsvarar medelvärden. Under kortare perioder får den relativa fuktigheten variera med ± 5 % utan att det skall påverka provningen.

(2) IBCer av styv plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast.

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att det plastmaterial som använts vid tillverkningen av IBCer av styv plast och komposit-IBCer överensstämmer med villkoren i marginalnummer 3624.

För att prova att den kemiska beständigheten mot innehållet är tillräcklig skall IBCer avsedda för provning underkastas en förberedande lagring i sex månader, under vilken provningsexemplaren skall vara fyllda med de ämnen som avses transporteras eller med ämnen som är minst lika aggressiva mot plastmaterialet ifråga med avseende på spänningssprickbildning, försvagning eller molekylär nedbrytning, och efter vilken provningsexemplaren skall utsättas för de tillämpliga proven beskrivna i marginalnummer 3650(5).

När plastmaterialets egenskaper fastställts på andra sätt, behöver ovanstående beständighetsprovningar inte utföras. Sådana andra metoder skall minst motsvara beständighetsprovningen ovan och vara godkända av behörig myndighet.

Specifikationer för provning

3652 Bottenlyft

(1) Tillämplighet

På alla typer av IBCer som är konstruerade för att lyftas från botten.

3652

(forts.) (2) Förberedelse för IBCer för provning

IBCer skall belastas med 1,25 gånger dess maximalt tillåtna bruttovikt med lasten jämnt fördelad.

(3) Provningsmetod

IBCn skall höjas och sänkas två gånger av en gaffeltruck vars gafflar är centrerade och med ett inbördes avstånd som är lika med tre fjärdedelar av anfartssidans bredd (såvida inte IBCn är försedd med gaffeltunnlar). Gafflarna skall skjutas in till tre fjärdedelar av behållarens djup. Provet skall upprepas från varje möjlig anfartssida.

(4) Kriterium för godkänt

Ingen permanent deformation som gör IBCn ( inklusive bottenpall för komposit-IBCer med innerbehållare av plast, IBCer av papp och IBCer av trä) riskabel vid transport och inget läckage av innehållet.

3653 Topplyftprov

(1) Tillämplighet

På alla typer av IBCer konstruerade för att lyftas från toppen, eller när så är tillämpligt, från sidan för storsäckar.

(2) Förberedelse av IBCer för provning

IBCer av metall, IBCer av styv plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast:

IBCn skall belastas till två gånger sin maximalt tillåtna bruttovikt.

Storsäckar:

Storsäck skall belastas till sex gånger dess maximalt tillåtna last.

(3) Provningsmetod

IBCer av metall och storsäckar:

IBCn skall lyftas på avsett sätt tills den frigörs från golvet och sedan kvarhållas fem minuter i denna position.

För storsäckar får andra metoder att topplyftprova användas förutsatt att de är minst lika effektiv.

IBCer av styv plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast:

IBCn skall lyftas i varje par av diagonalt motsatta lyftanordningar, så att lyftkrafterna påläggs vertikalt, under fem minuter; och

IBCn skall lyftas i varje par av diagonalt motsatta lyftanordningar, så att lyftkrafterna påläggs mot centrum i 45° vinkel mot lodlinjen, under fem minuter.

(4) Kriterium för godkänt prov

IBCer av metall, IBCer av styv plast, komposit-IBCer med innerbehållare av plast:

Ingen permanent deformation som gör IBCn ( inklusive bottenpallen för komposit-IBCer) riskabel vid transport och inget läckage av innehållet.

Storsäck:

Ingen skada på storsäcken eller dess lyftanordningar som gör denna osäker för transport eller hantering.

3654 Rivprov

(1) Tillämplighet

På alla typer av storsäckar.

3654

(forts.) (2) Förberedelse av storsäckar för provning

Storsäcken skall fyllas till minst 95 % av sin kapacitet och till sin maximalt tillåtna last, med lasten jämnt fördelad.

(3) Provningsmetod

När storsäcken placerats på underlaget skall en 100 mm knivskåra, som går helt igenom väggen, göras på en långsida i 45° vinkel mot storsäckens huvudaxel, mittemellan bottenytan och innehållets översta nivå. Storsäcken skall sedan utsättas för en jämnt fördelad pålagd last motsvarande två gånger den maximalt tillåtna lasten. Lasten skall kvarhållas minst fem minuter.

En storsäck konstruerad att lyftas från toppen eller sidan skall sedan den pålagda lasten avlägsnats lyftas tills den frigjorts från golvet och kvarhållas i detta läge under fem minuter. Likvärdiga metoder får användas.

(4) Kriterium för godkänt prov

Skåran får ej fortplanta sig mer än 25 % av sin ursprungslängd.

3655 Staplingsprov

(1) Tillämplighet

På alla typer av IBCer.

(2) Förberedelse av IBCer för provning

Alla kategorier av IBCer utom storsäckar:

IBCn skall fyllas till sin maximala tillåtna bruttovikt.

Storsäck:

Storsäcken skall fyllas till minst 95 % av sin kapacitet och till sin maximala tillåtna last, med lasten jämnt fördelad.

(3) Provningsmetod

IBCn skall placeras upprätt på ett plant och hårt underlag och utsatt för en likformigt fördelad pålagd provningslast (se (4) nedan).

>Plats för tabell>

För alla kategorier andra än IBCer av metall, skall den pålagda provningslasten anbringas enligt någon av följande metoder:

- en eller flera IBCer av samma typ lastade till deras maximalt tillåtna bruttovikt (maximala tillåtna last för storsäckar) staplas på provningsexemplaret,

- lämpliga vikter placerade på en plan platta eller en reproduktion av bottnen på IBCn staplas på provningsexemplaret.

3655

(forts.) (4) Beräkning av pålagd provningslast

Lasten som staplas på provningsexemplaret skall vara 1,8 gånger den sammanlagda maximalt tillåtna bruttoviken av det antal likadana IBCer som får staplas på storsäcken under transport.

(5) Kriterium för godkänt prov

- IBCer andra än storsäckar:

Ingen permanent deformation som gör IBCn (inklusive bottenpallen för komposit-IBCer, IBCer av papp eller IBCer av trä) riskabel vid transport och inget läckage av innehållet.

- Storsäckar:

Ingen försämring av säcken som gör storsäcken riskabel för transport och inget läckage av innehållet.

3656 Täthetsprov

(1) Tillämplighet

På alla typer av IBCer av metall och för de typer av IBCer av plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast, avsedda för transport av fasta ämnen och som fylls/töms under tryck eller som är avsedda för transport av vätskor.

(2) Förberedelse av IBCer för provning

Ventilerade förslutningar skall antingen ersättas med dito täta eller så skall förslutningen förseglas. Dessutom skall för IBCer av metall typprovningen genomföras innan dessa försetts med eventuell värmeisolering.

Vid detta prov behöver IBCn inte ha sina egna förslutningar monterade. Innerbehållaren i en komposit-IBC får provas utan sin ytterbehållare under förutsättning att provningsresultaten därigenom inte påverkas.

(3) Provningsmetod och provtryck

Provningen skall pågå i minst 10 minuter och utföras med tryckluft vid ett övertryck av minst 20 kPa (0,2 bar). IBCns lufttäthet skall bestämmas med någon lämplig metod, t ex genom att mäta lufttrycksdifferensen eller genom att sänka ner IBCn i vatten. I det sista fallet skall korrigering ske med hänsyn till det hydrostatiska trycket. Andra minst lika effektiva metoder får användas för IBCer av styv plast och komposit-IBCer.

(4) Kriterium för godkänt

Inget luftläckage.

3657 Vätsketryckprov

(1) Tillämplighet

På IBCer av typ:

- 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

- 21H1, 21H2, 31H1, 31H2

- 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2

(2) Förberedelse av IBCer för provning

Säkerhetsventiler och ventilerade förslutningar skall tas bort samt deras monteringsöppningar pluggas eller sättas ur funktion. Dessutom skall för IBCer av metall typprovningen genomföras innan dessa försetts med eventuell värmeisolering.

3657

(forts.) (3) Provningsmetod

Provningen skall pågå i minst 10 minuter med ett vätsketryck som ej understiger det som anges i (4). IBCerna skall inte vara mekaniskt fastspända under provningen.

(4) Provtryck

a) IBCer av metall:

1. För IBCer av typ 21A, 21B och 21N för fasta ämnen i förpackningsgrupp I: 250 kPa (2,5 bar) (övertryck).

2. För IBCer av typ 21A, 21B, 21N, 31A och 31N för ämnen i förpackningsgrupp II och III: 200 kPa (2 bar) (övertryck).

3. Som ett tilläggsprov för IBCer av typ 31A, 31B, 31N, avsedda för vätskor: 65 kPa (0,65 bar) (övertryck). Detta provet utföres före provet enligt (a) 2.

b) IBCer av styv plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast:

1. För IBCer av typ 21H1, 21H2, 21HZ1 och 21HZ2: 75 kPa (0,75 bar) (övertryck).

2. För IBCer av typ 31H1, 31H2, 31HZ1 och 31HZ2: det största av trycken enligt (i) och (ii):

2. (i) det totala övertrycket uppmätt i IBCn (dvs ångtrycket av det transporterade ämnet och partialtrycket av luften eller andra inerta gaser, minus 100 kPa) vid 55 °C multiplicerat med en säkerhetsfaktor på 1,5; detta totala övertryck skall bestämmas med utgångspunkt från en maximal fyllnadsgrad enligt 3601 (7) och en fyllnadstemperatur av 15 °C, eller

1,75 gånger ångtrycket vid 50 °C hos ämnet som skall transporteras minus 100 kPa, men med ett minsta provtryck av 100 kPa, eller

1,5 gånger ångtrycket vid 55 °C hos ämnet som skall transporteras minus 100 kPa, men med ett minsta provtryck av 100 kPa;

2. (ii) två gånger det statiska trycket hos ämnet som skall transporteras, dock lägst två gånger det statiska trycket hos vatten.

(5) Kriterium för godkänt prov

- IBCer av metall:

För IBCer av typ 21A, 21B, 21N, 31A, 31B och 31N när dessa utsätts för provtrycket enligt (4)a) 1. och 2. ovan: inget läckage.

För IBCer av typ 31A, 31B och 31N när dessa utsätts för provtrycket enligt (4) (a) 3. ovan: varken permanent deformation som skulle göra IBCn riskabel vid transport eller läckage.

IBCer av styv plast eller komposit-IBCer: Varken permanent deformation som skulle göra IBCn riskabel vid transpor eller läckage.

3658 Fallprov

(1) Tillämplighet

På alla typer av IBCer.

(2) Förberedelse av IBCer för provning

IBCn skall fyllas:

För fasta ämnen,

- till minst 95 % av sin rymd,

För vätskor,

- till minst 98 % av sin rymd för IBCer av metall och styv plast och till minst 90 % av sin rymd för komposit-IBCer med innerbehållare av plast.

3658

(forts.) IBCn skall vidare fyllas till sin maximalt tillåtna last enligt vad som gäller för konstruktionstypen.

För IBCer av metall eller styv plast samt för komposit-IBCer med innerbehållare av plast skall anordningar för tryckavlastning tas bort och öppningar för dessa pluggas igen eller sättas ur funktion.

För IBCer av styv plast och komposit-IBCer med inerbehållare av plast skall provning göras när temperaturen på provobjektet och dess innehåll har sänkts till P 18 °C eller därunder. När provobjekt prepareras på detta sätt får villkoren beskrivna i 3651 (1) frångås.

Provvätskor skall hållas i flytande tillstånd, om så är nödvändigt genom tillsats av antifrysmedel.

Denna konditionering får uteslutas om materialets seghet och draghållfasthet inte nedsätts i nämnvärd grad vid en temperaturer av P 18 °C eller lägre.

(3) Provningsmetod

IBCn skall släppas mot en styv, icke-elastisk, jämn, plan och horisontell yta, mot sin botten (för storsäckar) eller på ett sådant sätt att man tillser att nedslagspunkten är på den del av IBCns botten som bedöms vara den svagaste (för alla andra typer av IBCer).

IBCer med en volym av 0,45 m3 eller mindre skall dessutom underkastas ett fallprov mot den del av IBCn, annan än botten, som är den mest sårbara (för IBCer av metall), mot den mest sårbara sidan (för storsäckar), plant mot sidan och plant mot topp och ett hörn (för alla andra typer av IBCer). Samma eller olika IBCer får användas vid varje fallprov.

(4) Fallhöjd

>Plats för tabell>

(5) Kriterium för godkänt prov

För alla IBCer:

- Inget läckage av innehållet.

För IBCer andra än IBCer av metall:

- Ett litet läckage från en förslutning (eller från sömmar om det är fråga om storsäck) vid nedslaget är ej att betrakta som ett misslyckande förutsatt att inget ytterligare läckage uppstår.

3659 Stjälpningsprov

(1) Tillämplighet

För alla storsäckar.

(2) Förberedelse av IBCer för provning

IBCn skall fyllas till minst 95 % av sin rymd och till maximalt tillåten last, med lasten jämnt fördelad.

(3) Provningsmetod

IBCn skall stjälpas mot någon del av sin överdel på en styv, icke-elastisk, jämn, plan och horisontell yta.

3659

(forts.) (4) Stjälpningshöjd

>Plats för tabell>

(5) Kriterium för godkänt prov

Inget av innehållet får komma ut. Ett mycket litet läckage, (t ex från förslutningar eller sömmar), vid nedslaget är ej att betrakta som ett misslyckande förutsatt att inget ytterligare läckage uppstår.

3660 Uppriktningsprov

(1) Tillämplighet

För alla storsäckar konstruerade för att lyftas från toppen eller sidan.

(2) Förberedelse av IBCer för provning

IBCn skall fyllas til minst 95 % av sin rymd och till sin maximalt tillåtna last, med lasten jämnt fördelad.

(3) Provningsmetod

IBCn skall liggande på sidan lyftas med en hastighet av minst 0,1 m/s till upprätt läge och tills den lättar från golvet, i endast en lyftanordning, eller i två om IBCn är försedd med fyra lyftöglor.

(4) Kriterium för godkänt prov

Ingen skada på IBCn eller dess lyftanordningar som gör denna riskabel för transport eller hantering.

3661 Provningsrapport

(1) En provningsrapport med minst följande uppgifter skall upprättas och vara tillgänglig för användare av IBCn:

1. Namn och adress på provningsorganet

2. Namn och adress på uppdragsgivaren (om tillämpligt)

3. En unik identifikation av provningsrapporten

4. Datum för provningsrapporten

5. Tillverkare av IBCn

6. Beskrivning av IBCn konstruktionstyp (t ex material, mått, väggtjocklek, förslutningar etc) inkluderande tillverkningsmetoder. Beskrivningen skall innefatta ritningar och/eller fotografier om så erfordras

7. Maximal rymd

8. Provningsmediens karaktäristika, t ex viskositet och relativ densitet för vätskor och partikelstorlek för fasta ämnen

9. Provningsbeskrivningar och resultat

10. Provningsrapporten skall undertecknas med angivande av namn och befattning hos den ansvarige provningsförrättaren.

3661

(forts.) (2) Provningsrapporten skall innehålla en redovisning av att IBCn är iordningställd för transport och att den är provad i enlighet med tillämpliga krav i bihang A.6 samt att användande av andra förpackningsmetoder eller beståndsdelar kan göra IBCn obrukbar. En kopia av provningsrapporten skall vara tillgänglig för den behöriga myndigheten.

B. Provning och besiktning av alla IBCer av metall, IBCer av plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast

Första och periodiskt återkommande provningar

3662 (1) Alla IBCer av metall av typ 21A, 21B, 21N, 31A, 31B och 31N, alla IBCer av styv plast av typ 21H1, 21H2, 31H1 och 31 H2 och alla komposit-IBCer med innerbehållare av plast av typ 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 och 31HZ2 skall med lyckat resultat undergå täthetsprovning avpassade enligt de nivåer som ges i marginalnummer 3656 (3) innan de för första gången används för transport.

(2) Täthetsprovet enligt (1) ovan skall upprepas

- med intervall på högst två och ett halvt år,

- efter varje reparation innan de åter används för transport.

(3) Provningsreslutaten skall antecknas i provningsrapporten att förvaras av IBCns ägare.

Besiktning

3663 (1) Alla IBCer av metall, av styv plast och komposit-IBCer med innerbehållare av plast skall besiktigas enligt behörig myndighets anvisningar innan de för första gången tas i bruk, och därefter med intervall om högst 5 år, med avseende på:

- överensstämmelse med konstruktionstypen inkluderande märkningen,

- inre och yttre beskaffenhet,

- funktion hos driftsutrustningen.

För IBCer av metall behöver värmeisolering tas bort enbart i den utsträckning som krävs för en korrekt undersökning av IBCns hölje.

(2) Samtliga IBCer enligt (1) skall besiktigas visuellt enligt behörig myndighets anvisningar med intervall om högst två och ett halvt år med avseende på yttre beskaffenhet och funktion hos driftsutrustning.

För IBCer av metall behöver värmeisolering tas bort enbart i den utsträckning som krävs för en korrekt undersökning av IBCns hölje.

(3) Rapport över varje besiktning skall förvaras av ägaren åtminstone till nästa besiktning.

(4) Om en IBCs konstruktion försvagats genom en våldsam stöt (t ex en olycka) eller av annan orsak, skall den repareras och sedan undergå täthetsprovning enligt marginalnummer 3656, om detta krav ställs för konstruktionstypen, samt sådan besiktning som föreskrivs i (1) ovan.

3664-

3699

BIHANG A.7

BESTÄMMELSER AVSEENDE RADIOAKTIVA ÄMNEN

AV KLASS 7

Detta bihang består av:

Kapitel

I. Gränsvärden för aktivitet och klyvbara ämnen

II. Bestämmelser för och åtgärder vid transport och mellanlagring

III. Bestämmelser för radioaktiva ämnen, för emballage och kollin samt provningsmetoder

IV. Godkännande och administrativa föreskrifter

V. Radioaktivt ämne med sekundära risker

Kapitel I

Gränsvärden för aktivitet och klyvbara ämnen

A1- och A2-värden

3700 A1- / A2-värden för radionuklider ges i Tabell I.

>Plats för tabell>

Bestämning av A1 och A2

3701 (1) För enskilda radionuklider vars identiteter är kända, men som inte är angivna i tabell I, erfordrar bestämningen av värdena på A1 och A2 multilateralt godkännande. Alternativt kan värdena på A1 och A2 enligt Tabell II användas utan godkännande av behörig myndighet.

>Plats för tabell>

(2) Vid beräkning av A1 och A2 för en radionuklid som inte återfinns i tabell I skall en viss radioaktiv sönderfallskedja, i vilken radionukliderna förekommer i sina naturligt uppträdande proportioner och i vilken ingen sönderfallsprodukt har en halveringstid som antingen är längre än 10 dagar eller längre än ursprungsnukliden, anses som en enda radionuklid. Den aktivitet som härvid skall beaktas och det A1- eller A2-värde som skall användas är det som gäller för respektive kedjas ursprungsnuklid. Beträffande radioaktiva sönderfallskedjor i vilken någon sönderfallsprodukt har en halveringstid antingen längre än tio dygn eller längre än halveringstiden för ursprungsnukliden, skall ursprungsnukliden tillsammans med sådana sönderfallsprodukter anses som blandningar av olika radionuklider.

3701

(forts.) (3) För blandningar av radionuklider, vilkas identiteter och respektive aktiviteter är kända, skall följande villkor tillämpas:

(a) För radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet:

Ói B (i)

A1 (i) mindre än eller lika med 1

(b) För radioaktivt ämne i annan form än av speciell beskaffenhet:

Ói B (i)

A2 (i) mindre än eller lika med 1

där B (i) är aktiviteten hos radionuklid i och A1(i) och A2(i) är A1 respektive A2-värdet för radionukliden i.

Alternativt får ett A2-värde för blandningar bestämmas på följande sätt:

A2 för blandning = 1

Ói f(i)

A2(i)

där f(i) är andelen aktivitet för nuklid i i blandningen och A2(i) är det tillämpliga A2-värdet för nuklid i.

(4) När identiteten för varje radionuklid är känd men de individuella aktiviteterna för några radionuklider inte är kända, grupperas radionukliderna och det lägsta A1- eller A2-värdet, vilket som är tillämpligt i respektive grupp får användas vid tillämpning av formlerna i stycke (3) ovan. Utgångspunkt för gruppindelning kan vara den totala alfa-aktiviteten och den totala beta/gamma-aktiviteten när dessa är kända, med användande av det lägsta A1- eller A2-värdet för alfastrålare respektive beta/gammastrålare.

(5) För enskilda radionuklider eller för blandningar av radionuklider för vilka relevanta uppgifter inte är tillgängliga, skall värdena i tabell II användas.

Gränsvärden för innehåll i kollin

3702 Mängden radioaktivt ämne i ett kolli får inte överstiga de värden som anges vid detta marginalnummer.

(1) Undantagna kollin

a) För annat radioaktivt ämne än föremål tillverkade av naturligt uran, utarmat uran eller naturligt torium får ett undantaget kolli inte innehålla aktiviteter överstigande de gränsvärden som anges vid:

(i) marginalnummer 3713 (4) för varje enskilt föremål respektive varje kolli då det radioaktiva ämnet är inneslutet i eller utgör en beståndsdel av ett instrument eller annat tillverkat föremål såsom klockor eller elektronisk apparatur, och

(ii) marginalnummer 3713 (5) då det radioaktiva ämnet inte är så inneslutet eller bearbetat.

b) För föremål tillverkade av naturligt uran, utarmat uran eller naturligt torium får ett undantaget kolli innehålla vilken mängd som helst av sådana ämnen, förutsatt att den utvändiga ytan på uran eller torium är omsluten av ett inaktivt överdrag av metall eller annat motståndskraftigt material.

(2) Industrikollin

Den totala aktiviteten i ett enstaka kolli med LSA-material eller i ett enstaka kolli med SCO skall begränsas så att strålningsnivån som anges vid marginalnummer 3714 (1) inte överskrids. Aktiviteten i ett enstaka kolli skall även begränsas så att gränsvärdet för aktivitet för ett fordon, som anges vid marginalnummer 3714 (6), inte överskrids.

3702

(forts.) (3) Kolli av typ A

Kolli av typ A får inte innehålla aktivitet större än följande:

a) för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet - A1 eller,

b) för alla andra radioaktiva ämnen - A2.

Värden på A1 och A2 finns angivna i tabell I och II vid marginalnumren 3700 respektive 3701.

(4) Kolli av typ B

Kolli av typ B får inte innehålla:

a) aktiviteter större än vad som godkänts för kolliprototypen,

b) andra radionuklider än de som godkänts för kolliprototypen, eller

c) innehåll som till form, fysikaliskt eller kemiskt tillstånd är annat än vad som godkänts för kolliprototypen,

som angivits i respektive godkännandecertifikat.

(5) Kollin innehållande klyvbart ämne

Alla förpackningar innehållande klyvbart ämne skall följa de tillämpliga aktivitetsgränserna för kollin, vilka angivits i styckena (1) till (4) ovan.

Förpackningar innehållande klyvbart ämne, andra än de som innehåller ämnen som uppfyller bestämmelserna vid marginalnummer 3703, får inte innehålla:

a) en större mängd klyvbart ämne än vad som godkänts för kolliprototypen,

b) någon radionuklid eller klyvbart ämne annat än vad som godkänts för kolliprototypen, eller

c) innehåll som till form, fysikaliskt eller kemiskt tillstånd, eller i en geometrisk form, skiljer sig från vad som godkänts för kolliprototypen,

som angivits i respektive godkännandecertifikat.

3703 Kollin som uppfyller något av villkoren vid detta marginalnummer undantas från de bestämmelser som anges vid marginalnummer 3741 och från övriga bestämmelser i detta bihang, vilka speciellt gäller för klyvbart ämne. Sådana kollin skall emellertid följa tillämpliga bestämmelser för kollin innehållande icke-klyvbart radioaktivt ämne och skall fortfarande uppfylla de bestämmelser i detta bihang, vilka hänför sig till dess radioaktiva beskaffenhet och egenskaper.

a) Kollin som vart och ett inte innehåller mer än 15 g klyvbart ämne, förutsatt att kollits minsta yttre dimension inte är mindre än 10 cm. För oförpackat ämne skall kvantitetsgränsen gälla för hela försändelsen som transporteras i eller på fordonet.

b) Kollin som innehåller homogena, vätehaltiga lösningar eller blandningar som uppfyller villkoren uppräknade i tabell III. För oförpackat ämne skall kvantitetsgränserna i tabell III gälla för hela försändelsen som transporteras i eller på fordonet.

c) Kollin som innehåller uran anrikat med avseende på uran-235 upp till 1 vikt- %, och där totala innehållet av plutonium och uran-233 uppgår till högst 1 % av massan av uran-235, förutsatt att de klyvbara ämnena är fördelade väsentligen homogent inom hela materialet. Dessutom skall gälla att, om uran-235 ingår som metall, oxid eller karbid, den inte får bilda ett gitter inom kollit.

3703

(forts.) d) Kollin som innehåller högst 5 g klyvbart ämne i varje volym av 10 liter, förutsatt att det radioaktiva ämnet förpackas i kollit så att begränsningen av fördelningen av klyvbart ämne bibehålls under rutintransport.

e) Kollin, vart och ett innehållande totalt högst 1 kg plutonium, av vilket högst 20 vikt- % får bestå av plutonium-239, plutonium- 241 eller någon kombination av dessa radionuklider.

f) Kollin som innehåller flytande lösningar av uranylnitrat, anrikat med avseende på uran-235 till högst 2 vikt- %, med ett totalt innehåll av plutonium och uran-233 som inte överstiger 0,1 % av massan av uran-235 och med ett lägsta atomärt förhållande av kväve till uran (N/U) av 2.

>Plats för tabell>

3704-

3709 Kapitel II

Bestämmelser för och åtgärder vid transport och mellanlagring

Bestämmelser för inspektion av kollin

3710 (1) Före den första transporten av ett kolli skall följande bestämmelser uppfyllas:

a) Om inneslutningssystemets högsta tillåtna tryck överstiger 35 kPa (0,35 bar) (övertryck), skall tillses att inneslutningssystemet hos varje kolli överensstämmer med de godkända konstruktionsfordringarna beträffande systemets förmåga att bibehålla sin funktion under tryck.

b) För varje kolli av typ B och för varje emballage innehållande klyvbart ämne skall tillses att dess strålskärm och inneslutning och, i förekommande fall, värmeavledningsförmågan, ligger inom de gränser som är tillämpliga på eller specifierade för den godkända konstruktionen.

c) För varje emballage innehållande klyvbart ämne, där neutronabsorbatorer är speciellt angivna som delar av kollit för att uppfylla bestämmelserna vid marginalnummer 3741, skall provning utföras för att bekräfta närvaron och fördelningen av dessa neutronabsorbatorer.

(2) Före varje transport av ett kolli skall följande bestämmelser uppfyllas:

a) Det skall tillses att lyftdon som inte uppfyller bestämmelserna vid marginalnummer 3732 har monterats bort eller på annat sätt gjorts obrukbara för att lyfta kollit.

3710

(forts.) b) För varje kolli av typ B och för varje emballage innehållande klyvbart ämne skall tillses att alla bestämmelser som angetts i godkännandecertifikat och tillämpliga bestämmelser i detta bihang är uppfyllda.

c) Varje kolli av typ B skall förvaras intill dess jämviktsförhållanden uppnåtts i sådan utsträckning att de kan anses stämma överens med avsändningsfordringarna beträffande temperatur och tryck, såvida undantag från dessa fordringar ej har fått unilateralt godkännande.

d) För varje kolli av typ B skall man försäkra sig om genom inspektion och/eller lämpliga provningar att alla förslutningar, ventiler och andra öppningar hos inneslutningssystemet, genom vilket det radioaktiva innehållet skulle kunna komma ut, är ordentligt stängda och, när det är tillämpligt, förseglade på det sätt som anges vid marginalnummer 3738.

Transport av andra varor

3711 (1) Ett kolli får inte innehålla några andra föremål än sådana föremål och dokument som är nödvändiga för användningen av det radioaktiva ämnet. Denna bestämmelse hindrar inte att transport sker av ämnen med låg specifik aktivitet eller ytkontaminerade föremål tillsammans med andra föremål. Transporten av sådana föremål och dokument i ett kolli eller av ämne med låg specifik aktivitet eller ytkontaminerade föremål tillsammans med andra föremål kan tillåtas, förutsatt att dessa och emballaget och innehållet ej kan påverka varandra på ett sätt som skulle minska kollits säkerhet.

(2) Tankar som används för transport av radioaktivt ämne får inte användas för lagring eller transport av annat gods.

(3) Transport av annat gods tillsammans med försändelser som transporteras som komplett last är tillåtet förutsatt att arrangemanget styrs enbart av avsändaren och att det inte är förbjudet genom andra bestämmelser.

(4) Försändelser skall hållas åtskilda från annat farligt gods under transport och lagring enligt bestämmelserna vid marginalnummer 2703 under rubrik 7 och vid marginalnummer 71 403.

(5) Radioaktivt ämne skall vara tillfredsställande åtskilt från oframkallad fotografisk film. Grunden för beräkning av separationsavstånd för detta ändamål skall vara att strålningsexponeringen av oframkallad fotografisk film på grund av transport av radioaktivt ämne skall begränsas till 0,1 mSv (10 mrem) per försändelse av sådan film enligt marginalnummer 2711.

Bestämmelser för och kontroll av kontamination och läckande kollin

3712 (1) Den löst vidhäftande kontaminationen på den utvändiga ytan av ett kolli skall hållas så låg som praktiskt möjligt och får under rutintransport inte överstiga de nivåer som anges i tabell IV.

(2) Beträffande ytterhöljen och containrar får mängden löst vidhäftande kontamination på de utvändiga och invändiga ytorna inte överstiga de gränsvärden som anges i tabell IV på nästa sida.

(3) Om det är uppenbart att ett kolli är skadat eller läcker, eller om det kan antas att kollit har läckt eller skadats, skall tillträde till kollit begränsas och en sakkunnig person skall snarast möjligt fastställa omfattningen av kontaminationen och den därav följande strålningsnivån hos kollit. Omfattningen av granskningen skall innefatta kollit, fordonet, angränsande lastnings- och lossningsareor och, om nödvändigt, allt annat gods som har transporterats med fordonet. Då det är nödvändigt skall ytterligare åtgärder vidtagas för att skydda människors hälsa i enlighet med bestämmelser utfärdade av behörig myndighet, för att begränsa följderna av sådant läckage eller sådan skada.

3712

(forts.) >Plats för tabell>

(4) Kollin som läcker radioaktivt ämne överstigande tillåtna gränsvärden för normala transportförhållanden, får förflyttas under övervakning, men får inte vidarebefordras förrän de reparerats eller återställts och dekontaminerats.

(5) Fordon och utrustning, som används rutinmässigt för transport av radioaktivt ämne, skall periodiskt kontrolleras för bestämning av kontaminationsnivån. Frekvensen av sådana kontroller skall vara beroende av sannolikheten för kontamination samt omfattningen av transporter av radioaktiva ämnen.

(6) Förutom vad som tillåts enligt stycke (7) nedan skall varje fordon, utrustning eller delar därav, som har blivit kontaminerade utöver de gränsvärden som anges i tabell IV eller uppvisar strålningsnivåer överstigande 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) efter transport av radioaktivt ämne, dekontamineras snarast möjligt av sakkunnig person och får inte användas på nytt förrän den löst vidhäftande radioaktiva kontaminationen understiger de i tabell IV angivna nivåerna och strålningsnivån på grund av fast vidhäftande kontamination på ytan efter dekontamineringen är mindre än 5 ìSv/h (0,5 mrem/h).

(7) Ytterhöljen, containrar eller fordon, enbart avsedda för transport av ämnen med låg specifik aktivitet eller ytkontaminerade föremål, undantas från kraven i stycke (2) och (6) ovan dock endast med avseende på innerytor och bara så länge som de utnyttjas till transport av sådant material.

Bestämmelser för och reglering av transport av undantagna kollin

3713 (1) För undantagna kollin gäller enbart följande bestämmelser:

a) I kapitel II, III och V endast bestämmelser angivna i:

(i) tillämpliga delar av styckena (2) till (6) vid detta marginalnummer, samt marginalnummer 3770, och

(ii) de allmänna kraven för alla emballage och kollin angivna vid marginalnummer 3732.

b) Om det undantagna kollit innehåller klyvbart ämne, bestämmelserna vid marginalnummer 3703.

c) Bestämmelserna vid marginalnummer 2705 (1).

3713

(forts.) (2) Strålningsnivån får inte i någon punkt på den utvändiga ytan på det undantagna kollit överstiga 5 ìSv/h (0,5 mrem/h).

(3) Den löst vidhäftande radioaktiva kontaminationen får inte på någon utvändig yta av det undantagna kollit överstiga de gränsvärden som anges i tabell IV.

(4) Radioaktivt ämne som är inneslutet i eller utgör en beståndsdel av ett instrument eller annat tillverkat föremål, med en aktivitet som inte överstiger de gränsvärden för föremål och kollin som anges i kolumn 2 respektive 3 i Tabell V, får transporteras som ett undantaget kolli förutsatt att:

a) strålningsnivån 10 cm från varje punkt på den utvändiga ytan av varje oförpackat instrument eller föremål inte är högre än 0,1 mSv/h (10 mrem/h), och

b) varje instrument eller föremål (utom radioluminiscenta klockor och apparater) är försett med märkningen "Radioaktiv".

>Plats för tabell>

Anmärkning: För blandningar av radionuklider, se marginalnummer 3701 (3)-(5).

(5) Radioaktivt ämne i andra former än som angetts i stycke (4) ovan, med en aktivitet som inte överstiger gränsvärdena i kolumn 4 i tabell V, får transporteras som undantaget kolli förutsatt att:

a) innehållet kvarhålls i kollit under rutintransport och

b) kollit är märkt "Radioaktiv" på en invändig yta på ett sådant sätt att en varning om närvaro av radioaktivt ämne blir synlig när kollit öppnas.

(6) Ett tillverkat föremål i vilket det enda radioaktiva ämnet är obestrålat naturligt uran, obestrålat utarmat uran eller obestrålat naturligt torium får transporteras som undantaget kolli förutsatt att den utvändiga ytan av uran eller torium är omsluten av ett inaktivt överdrag tillverkat av metall eller något annat motståndskraftigt material.

Bestämmelser för och reglering av transport av LSA-material och SCO i industrikollin eller oförpackat

3714 (1) Mängden LSA-material eller SCO i ett enstaka kolli av industrityp (IP-1, IP-2, IP-3) eller föremål eller samling av föremål, skall begränsas så att strålningsnivån på 3 m avstånd från det oskärmade materialet, föremålet eller samlingen av föremål inte överstiger 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

(2) LSA-material och SCO som utgörs av eller innehåller klyvbart ämne skall uppfylla tillämpliga bestämmelser vid marginalnummer 2714 (2) och (3) och 3741.

3714

(forts.) (3) Kollin, inkluderande tankar eller containrar, innehållande LSA-material eller SCO skall uppfylla bestämmelserna vid marginalnummer 3712 (1) och (2).

(4) LSA-material och SCO tillhörande grupperna LSA-I och SCO-I får transporteras oförpackat under följande villkor:

a) alla oförpackade ämnen, utom malmer innehållande enbart naturligt förekommande radionuklider, skall transporteras på sådant sätt att inget av innehållet frigörs från fordonet eller att ingen förlust av strålskärmning kan uppstå under rutintransport,

b) varje fordon skall utgöra komplett last, utom vid transport av enbart SCO-I på vilken kontaminationen på de åtkomliga och icke åtkomliga ytorna inte är större än tio gånger det tillämpliga gränsvärdet angivet vid marginalnummer 2700 (2), och

c) för SCO-I, i de fall det kan antas att löst vidhäftande kontamination finns på icke åtkomliga ytor överstigande de vid marginalnummer 2700 (2) angivna värdena, skall åtgärder vidtas så att inget radioaktivt ämne frigörs i fordonet.

(5) LSA material och SCO skall, förutom när annat anges i stycke (4) ovan, förpackas enligt de förpackningskrav som anges i tabell VI på sådant sätt att inget av innehållet frigörs från kollit samt att ingen förlust av strålskärmning uppstår under transport. LSA-II material, LSA-III material och SCO-II får inte transporteras oförpackat.

>Plats för tabell>

(6) Den totala aktiviteten hos LSA material och SCO får i varje enskilt fordon ej överstiga de gränsvärden som anges i tabell VII.

>Plats för tabell>

Bestämning av transportindex (TI)

3715 (1) Transportindex (TI) baserad på strålningskontroll för ett kolli, ytterhölje, tank, container eller för oförpackat LSA-I eller SCO-I skall vara det tal som erhålles enligt nedanstående tillvägagångssätt:

a) Bestäm den maximala strålningsnivån på ett avstånd av 1 m från den utvändiga ytan på kollit, ytterhöljet, tanken, containern eller oförpackat LSA-I och SCO-I. När strålningsnivån bestäms i millisievert per timme (mSv/h) skall det erhållna värdet multipliceras med 100. När strålningsnivån bestäms i millirem per timme (mrem/h) skall det erhållna värdet inte förändras.

För uran- och toriummalmer och koncentrat kan den maximala strålningsnivån i varje punkt 1 m från den yttre ytan på lasten antas vara:

0,4 mSv/h (40 mrem/h) för malmer och fysikaliska koncentrat av uran och torium,

0,3 mSv/h (30 mrem/h) för kemiska koncentrat av torium,

0,02 mSv/h (2 mrem/h) för kemiska koncentrat av uran, annat än uranhexafluorid.

b) För tankar, containrar och oförpackat LSA-I och SCO-I skall det i steg a) ovan bestämda värdet multipliceras med tillämplig faktor ur tabell VIII.

c) Det i steg a) och steg b) ovan erhållna siffervärdet skall avrundas uppåt till en decimal (t ex 1,13 blir 1,2), förutom att talet 0,05 eller lägre får anses som noll.

>Plats för tabell>

(2) Transportindex (TI) baserad på nukleär kriticitetskontroll erhålles genom att dividera talet 50 med det värde på N, som erhålles genom att använda metoden som anges vid marginalnummer 3741 (d v s TI = 50/N). Värdet av transportindex för nukleär kriticitetskontroll kan vara noll, förutsatt att ett obegränsat antal kollin är underkritiska (d v s N är i själva verket lika med oändligheten).

(3) Transportindex för varje försändelse skall bestämmas i enlighet med tabell IX.

>Plats för tabell>

Tilläggsbestämmelser för ytterhöljen

3716 Följande tilläggsbestämmelser skall gälla för ytterhöljen:

a) Kollin med klyvbart ämne för vilka transportindex för nukleär kriticitetskontroll är 0 och kollin med icke klyvbart radioaktivt ämne får placeras i samma ytterhölje vid transport, förutsatt att varje kolli däri uppfyller tillämpliga krav i detta bihang.

b) Kollin med klyvbart ämne för vilket transportindex för nukleär kriticitetskontroll överstiger 0 får inte transporteras i ett ytterhölje.

c) Endast den ursprungliga avsändaren till kollin i ytterhöljen skall tillåtas att använda metoden med direkt mätning av strålningsnivån för att bestämma transportindex för ett styvt ytterhölje.

Gränsvärden för transportindex och strålningsnivå för kollin och ytterhöljen

3717 (1) Utom för försändelser som komplett last skall transportindex för varje enskilt kolli eller ytterhölje inte överstiga 10.

(2) Utom för kollin och ytterhöljen transporterade som komplett last i enlighet med villkoren vid marginalnummer 2713 (1) a), får den högsta strålningsnivån inte i någon punkt på den utvändiga ytan på kollit eller ytterhöljet överstiga 2 mSv/h (200 mrem/h).

(3) Den högsta strålningsnivån får inte i någon punkt på den utvändiga ytan på ett kolli transporterat som komplett last överstiga 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

Kategorier

3718 Kollin och ytterhöljen skall hänföras till någon av kategorierna I-VIT, II-GUL eller III-GUL enligt de villkor som anges i tabell X och XI, vilken som är tillämplig, och med följande bestämmelser:

a) För ett kolli skall såväl transportindex som strålningsnivån på ytan tas hänsyn till vid bestämning av tillämplig kategori. Då transportindex överensstämmer med villkoren för en kategori, men strålningsnivån på ytan överensstämmer med en annan kategori, skall kollit hänföras till den högre kategorin av de två. För detta ändamål skall kategori I-VIT betraktas som den lägsta kategorin.

b) Transportindex skall bestämmas enligt den metod som anges vid marginalnummer 3715 och vara föremål för begränsningarna vid marginalnummer 3716 (c).

c) Om transportindex är större än 10 skall kollit eller ytterhöljet transporteras som komplett last.

d) Om strålningsnivån på ytan är större än 2 mSv/h (200 mrem/h) skall kollit eller ytterhöljet transporteras som komplett last och i enlighet med bestämmelserna vid marginalnummer 2713 (1) (a).

e) Ett kolli som transporteras enligt särskild överenskommelse skall hänföras till kategori III-GUL.

f) Ett ytterhölje som innehåller kollin som transporteras enligt särskild överenskommelse skall hänföras till kategori III-GUL.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Förhandsmeddelande till behörig myndighet

3719 (1) Före den första transporten av varje kolli som kräver godkännande av behörig myndighet, skall avsändaren försäkra sig om att kopior av varje tillämpligt certifikat utfärdat av behörig myndighet som gäller för kolliprototypen, har tillställts behöriga myndigheter i varje land genom eller till vilket försändelserna skall transporteras. Avsändaren är inte tvungen att invänta bekräftelse från behörig myndighet, ej heller är den behöriga myndigheten tvungen att bekräfta att certifikatet mottagits.

(2) För varje transport som uppräknas i a), b) eller c) nedan skall avsändaren förhandsmeddela behörig myndighet i varje land genom eller till vilket försändelsen skall transporteras. Detta förhandsmeddelande skall vara behörig myndighet tillhanda före transportens början, och helst minst 7 dagar i förväg.

a) Kolli av typ B (U) som innehåller radioaktivt ämne med en aktivitet större än 3 × 103 A1 eller 3 = 103 A2, vilket som är tillämpligt, eller 1000 TBq (20 kCi), varvid det lägsta av dessa värden gäller.

b) Kolli av typ B(M).

c) Transport enligt särskild överenskommelse.

(3) Förhandsmeddelandet skall innehålla:

a) tillräcklig information för att möjliggöra identifieringen av kollit inklusive alla tillämpliga certifikatsnummer och igenkänningsmärken,

b) information om transportdatum, förväntat ankomstdatum och föreslagen färdväg, c) namnet på det radioaktiva ämnet eller nukliden,

d) beskrivning av det radioaktiva ämnets fysikaliska och kemiska tillstånd eller om det är radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, och

e) den maximala aktiviteten av det radioaktiva innehållet under transporten uttryckt i enheten becquerel (Bq) [och, om så önskas, curie (Ci)] med ett tillämpligt SI prefix [se marginalnummer 2001 (1)]. För klyvbart ämne får den totala massan av klyvbart ämne uttryckt i enheten gram (g) eller multiplar därav anges i stället för aktivitet.

(4) Avsändaren behöver inte sända ett särskilt förhandsmeddelande om den begärda informationen har inkluderats i ansökan för transportgodkännande. Se marginalnummer 3757 (3).

Innehav av intyg och driftsinstruktioner

(5) Avsändaren skall ha i sin ägo en kopia av varje certifikat som krävs enligt kapitel III i detta bihang samt en kopia av instruktionerna rörande kollits förslutning och andra förberedelser för transport innan någon transport sker på villkor enligt dessa certifikat.

3720-

3729 Kapitel III

Bestämmelser för radioaktiva ämnen, för emballage och kollin samt för provningsmetoder

Anmärkning: Bestämmelserna i kapitel III är desamma som föreskrivs i 1985 års utgåva (ändrad 1990) av "IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material". Paragrafnumren som anges vid marginalnummer 3730 till 3742 är numren på tillämpliga paragrafer i denna års utgåva.

3730 Bestämmelser för LSA-III material

paragraf 501.

3731 Bestämmelser för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet

paragraferna 502-504.

3732 Allmänna bestämmelser för alla emballage och kollin

paragraferna 505-514.

3733 Bestämmelser för industrikolli av typ 1 (IP-1)

paragraf 518.

3734 Tilläggsbestämmelser för industrikolli av typ 2 (IP-2)

paragraf 519.

3735 Tilläggsbestämmelser för industrikolli av typ 3 (IP-3)

paragraf 520.

3736 Alternativa bestämmelser för tankar och containrar för att uppfylla fordringarna för IP-2 och IP-3

paragraferna 521-523.

3737 Bestämmelser för kollin av typ A

paragraferna 524-540.

3738 Bestämmelser för kollin av typ B

paragraferna 541-548.

3739 Bestämmelser för kollin av typ b(U)

paragraferna 549-556.

3740 Bestämmelser för kollin av typ b(M)

paragraferna 557-558.

4741 Bestämmelser för kollin innehållande klyvbart ämne

paragraferna 559-568.

3742 Provningsmetoder

paragraferna 601-633.

3743-

3749 Kapitel IV

Godkännande och administrativa bestämmelser

Anmärkning: I de fall bestämmelserna i kapitel IV är desamma som föreskrivs i 1985 års utgåva (ändrad 1990) av "IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material" är de paragrafnummer som anges vid marginalnummer 3761 till 3764 numren på tillämpliga paragrafer i denna utgåva.

Allmänt

3750 Behörig myndighets godkännande erfordras för följande:

a) Radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet (se marginalnummer 3751)

b) Alla kollin innehållande klyvbart ämne (se marginalnummer 3754 och 3755)

3750

(forts.) c) Kolli av typ B - typ B(U) och typ B(M) (se marginalnummer 3752, 3753 och 3755)

d) Transport enligt särskild överenskommelse (se marginalnummer 3758)

e) Vissa transporter (se marginalnummer 3757)

f) Beräkning av olistade A1- och A2- värden [se marginalnummer 3701 (1)]

Godkännande av radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet

3751 (1) Prototyp för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet kräver unilateralt godkännande. En ansökan om godkännande skall innehålla:

a) en detaljerad beskrivning av det radioaktiva ämnet, eller, när det gäller en kapsel, av innehållet; speciellt gäller detta såväl det fysikaliska som kemiska tillståndet,

b) en detaljerad beskrivning av konstruktionen av varje kapsel som används,

c) en redogörelse för företagna provningar och deras resultat eller beräkningar som visar att ämnena kan klara funktionskraven eller annat bevis för att de radioaktiva ämnena av speciell beskaffenhet uppfyller fordringarna i detta bihang och

d) dokumentation över kvalitetssäkringsprogram.

(2) Behörig myndighet skall utfärda ett certifikat som utvisar att den godkända prototypen uppfyller bestämmelserna för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet samt tilldela denna prototyp ett igenkänningsmärke. Certifikatet skall innehålla en beskrivning av det radioaktiva ämnet av speciell beskaffenhet.

Godkännande av kolliprototyper

Godkännande av kolliprototyp av typ B(U)

3752 (1) Varje kolliprototyp av typ B(U) som har sitt ursprung i en medlemsstat skall godkännas av behörig myndighet i denna stat. Om staten där prototypen har framtagits inte är en medlemsstat får transport ske på följande villkor:

a) detta land har utfärdat ett certifikat enligt vilket kolliprototypen uppfyller de tekniska föreskrifterna i detta direktiv, och certifikatet har godtagits av behörig myndighet i den första medlemsstat som nås av sändningen,

b) om certifikat ej har lämnats, kolliprototypen godkänns av behörig myndighet i den första medlemsstat som nås av försändelsen.

Varje kolliprototyp av typ B(U) för klyvbart ämne, vilka även skall uppfylla föreskrifterna vid marginalnummer 3741, erfordrar ett multilateralt godkännande.

(2) Ansökan om godkännande skall innehålla:

a) en detaljerad beskrivning av avsett innehåll, särskilt av dess fysikaliska och kemiska tillstånd och den utsända strålningens natur,

b) en detaljerad beskrivning av konstruktionen inkl fullständiga ritningar, uppgifter om material och tillverkningssätt,

c) en redogörelse för de företagna provningarna och resultatet av dessa, eller bevis grundat på beräkningar eller annat bevis på att kolliprototypen uppfyller tillämpliga krav,

d) de föreslagna anvisningarna för drift och underhåll vid användandet av emballaget,

e) om kollit är konstruerat för ett högsta normalt driftstryck överstigande 100 kPa (1,0 bar) övertryck, skall ansökan om godkännande särskilt redovisa specifikationer, de prover som skall tas och de provningar som skall utföras beträffande konstruktionsmaterialet i inneslutningssystemet,

3752

(forts.) f) om det föreslagna radioaktiva innehållet är bestrålat bränsle skall sökanden bevisa varje antagande i säkerhetsanalysen som gjorts beträffande bränslets egenskaper,

g) alla särskilda stuvningsbestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa att värme avleds från kollit. Hänsyn skall tas till de olika transportsätt som kan användas och typ av fordon eller container,

h) en reproducerbar avbildning inte större än 21 × 30 cm utvisande kollits sammansättning och

i) dokumentation över kvalitetssäkringsprogram.

(3) Behörig myndighet skall utfärda ett kolliprototypcertifikat som utvisar att kolliprototypen uppfyller kraven för kolli av typ B(U).

Godkännande av kolliprototyp av typ B(M)

3753 (1) Varje kolliprototyp av typ B(M), inklusive de för klyvbart ämne vilka också skall uppfylla bestämmelserna vid marginalnummer 3754, erfordrar multilateralt godkännande.

(2) En ansökan om godkännande av kolliprototyp av typ B(M) skall, förutom de uppgifter som krävs vid marginalnummer 3752 (2) för kolli av typ B(U) inkludera:

a) en lista över de särskilda bestämmelser för kolli av typ B(U) upptagna vid marginalnummer 3738 - 3739 vilka kollit inte uppfyller;

b) varje föreslagen ytterligare driftsmässig åtgärd, som skall vidtagas under transport, utöver vad som är normalt föreskrivet i detta bihang, men som med hänsyn till kollits säkerhet anses som nödvändiga eller för att kompensera för de bristfälligheter som angivits i (a) ovan, såsom manuellt utförd temperatureller tryckmätning eller periodisk luftning. Dessa åtgärder skall vara anpassade till möjligheterna till oväntade dröjsmål.

c) detaljerade upplysningar om alla inskränkningar vad gäller transportsätt och alla särskilda lastnings-, transport-, lossnings- eller hanteringsförfaranden och

d) de högsta och lägsta värdena för omgivningsfaktorerna (temperatur, solstrålning) som kan väntas uppkomma under transport och till vilka hänsyn har tagits vid konstruktionen.

(3) Behörig myndighet skall utfärda kolliprototypcertifikat som visar att konstruktionen uppfyller tillämpliga bestämmelser för kolli av typ B(M).

Godkännande av kolliprototyp för klyvbart ämne

3754 (1) Varje kolliprototyp för klyvbart ämne erfordrar multilateralt godkännande.

(2) Ansökan om godkännande skall innehålla all nödvändig information för att visa den behöriga myndigheten att prototypen uppfyller bestämmelserna vid marginalnummer 3741 samt dokumentation över ett kvalitetssäkringsprogram.

(3) Behörig myndighet skall utfärda ett kolliprototypcertifikat som utvisar att konstruktionen uppfyller tillämpliga bestämmelser vid marginalnummer 3741.

Övergångsbestämmelser

3755 Emballage av typ B(U) och typ B(M) och emballage innehållande klyvbara ämnen som inte helt uppfyller bestämmelserna i detta bihang, men vilka likväl skulle kunna användas i enlighet med bestämmelserna i ADR tillämpliga den 31 december 1989 för motsvarande ämnen av klass 7, får fortfarande användas under följande villkor för transport av dessa ämnen:

a) multilateralt godkännande krävs efter utgången av det unilaterala godkännandet och

b) ett serienummer, i enlighet med bestämmelserna vid marginalnummer 2705 (4) skall anges och vara märkt på utsidan av varje emballage.

3755

(forts.) Förändringar i emballagets konstruktion eller av egenskaper eller kvantitet av det tillåtna radioaktiva innehållet, som, enligt behörig myndighets bedömning, skulle kunna märkbart påverka säkerheten, skall uppfylla bestämmelserna i detta bihang.

Anmälan och registrering av serienummer

3756 Behörig myndighet i ursprungslandet för kolliprototypens godkännande skall informeras om serienummer på varje emballage som tillverkats i enlighet med en prototyp som godkänts enligt marginalnummer 3752, 3753 (1), 3754 (1) och 3755. Behörig myndighet skall upprätta register över sådana serienummer.

Godkännande av transporter

3757 (1) Förutom vad som tillåts enligt stycke (2) nedan skall multilateralt godkännande krävas för:

a) transport av kollin av typ B(M) speciellt konstruerade för att tillåta kontrollerad, periodiskt återkommande avluftning,

b) transport av kollin av typ B(M) innehållande radioaktivt ämne med en aktivitet större än 3 × 103 A1 eller 3 × 103 A2, vilket som är tillämpligt, eller 1000 TBq (20 kCi), varvid det lägsta av dessa värden gäller,

c) transport av kollin innehållande klyvbara ämnen om summan av transportindex för de enskilda kollina överstiger 50 i enlighet med marginalnummer 2712 (4).

(2) Behörig myndighet kan godkänna transport in i eller genom sitt land utan speciellt transportgodkännande genom en särskild bestämmelse i kolliprototypgodkännandet (se marginalnummer 3759).

(3) Ansökan om godkännande av transport skall innefatta:

a) tidsperiod för vilken godkännande söks,

b) det aktuella radioaktiva innehållet, de förväntade transportsätten, typ av fordon och den förmodade eller föreslagna färdvägen samt,

c) uppgifter om hur de särskilda försiktighetsåtgärder och särskilda administrativa eller operationella åtgärder, som anges i godkännandecertifikaten för kolliprototypen utfärdade i enlighet med marginalnummer 3752 (3), 3753 (3) och 3754 (3), skall utföras.

(4) Vid godkännande av transporten skall behörig myndighet utfärda godkännandecertifikat.

Godkännande av transport enligt särskild överenskommelse

3758 (1) Varje försändelse som transporteras enligt särskild överenskommelse kräver multilateralt godkännande.

(2) Ansökan om godkännande av transport enligt särskild överenskommelse skall inkludera all nödvändig information för att försäkra den behöriga myndigheten att den allmänna säkerhetsnivån vid transporten är åtminstone likvärdig med den som skulle råda om alla tillämpliga bestämmelser i denna bilaga skulle iakttas. Ansökan skall innefatta:

a) uppgift om i vilket hänseende och av vilka skäl sändningen ej kan genomföras i full överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter, och

b) uppgift om särskilda försiktighetsåtgärder eller särskilda administrativa eller operationella åtgärder, som skall vidtagas under transporten för att uppväga att tillämpliga föreskrifter ej kan uppfyllas.

(3) Vid godkännande av en transport enligt särskild överenskommmelse skall behörig myndighet utfärda godkännandecertifikat.

Behörig myndighets godkännandecertifikat

3759 Fyra typer av godkännandecertifikat kan utfärdas:

- radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet

- transport enligt särskild överenskommelse

- transportgodkännade

- kolliprototypgodkännande

Kolliprototypgodkännande och transportgodkännande kan kombineras till ett enda certifikat.

Behörig myndighets igenkänningsmärke

3760 (1) Varje godkännandecertifikat utfärdat av en behörig myndighet skall förses med igenkänningsmärke. Märkningen skall vara enligt följande:

Nationalitetsbeteckning/nummer/typkod:

a) Nationalitetsbeteckningen utgörs av den särskilda beteckningen för motorfordon i internationell trafik enligt Wien-konventionen för landsvägstransporter (1968).

b) Numret tilldelas av behörig myndighet, och skall vara entydigt och specifikt för en viss prototyp eller en viss transport. Det vid godkännandet av transporten tilldelade igenkänningsmärket skall lätt kunna identifieras med det vid godkännandet av kolliprototypen tilldelade igenkänningsmärket.

c) Följande typkoder skall användas i angiven ordningsföljd för att utvisa typ av utfärdat godkännandecertifikat:

AF Kolliprototyp av typ A för klyvbart ämne

B(U) Kolliprototyp av typ B(U); B(U)F för klyvbart ämne

B(M) Kolliprototyp av typ B(M); B(M)F för klyvbart ämne

IF Kolli av industrityp för klyvbart ämne

S Radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet

T Transport

X Särskild överenskommelse

d) För kolliprototypgodkännanden, utom de som utfärdats i enlighet med bestämmelserna vid marginalnummer 3755, skall symbolen " P85" () tillfogas typkoden för kolliprototypen.

(2) Dessa typkoder skall användas på följande sätt:

a) Varje certifikat och varje kolli skall förses med tillämpligt igenkänningsmärke, sammansatt av de symboler som föreskrivs i (1) ovan med undantag av att på kolli skall efter andra snedstrecket endast den tillämpliga kolliprototypens kod finnas inkluderande, om tillämpligt, symbolen " P85" (), d v s "T" och "X" skall ej finnas i igenkänningsmärkningen på kollit.

När godkännande av kolliprototyp och transport lämnas samtidigt behöver koden ej upprepas. Till exempel:

A/132/B(M)F-85: Kolli av typ B(M) godkänd för klyvbart ämne, som kräver multilateralt godkännande, för vilken behörig myndighet i Österrike har tilldelat nummer 132 (skall anges både på kollit och på kolliprototypcertifikatet),

A/132/B(M)F-85T: Godkännande av transport utfärdat för ett kolli med igenkänningsmärkning enligt ovan (skall anges enbart på certifikatet),

A/137/X-85: Godkännande enligt särskild överenskommelse utfärdat av behörig myndighet i Österrike, till vilket nummer 137 har tilldelats (skall anges enbart på certifikatet),

A/139/IF-85: Ett kolli av industrityp för klyvbart ämne godkänt av behörig myndighet i Österrike, till vilket kolliprototypnummer 139 har tilldelats (skall anges både på kollit och på kolliprototypcertifikatet).

3760

(forts.) b) Då ett multilateralt godkännande har formen av en giltighetsförklaring, används endast det igenkänningsmärke som tilldelats av ursprungslandet för prototypen eller transporten. Då multilateralt godkännande sker genom att certifikat utfärdas av olika länder, det ena efter det andra, skall varje certifikat vara försett med vederbörlig märkning och kolli vars prototyp godkänts på detta sätt skall bära alla vederbörliga igenkänningsmärken.

A/132/B(M)F-85

CH/28/B(M)F-85

är t ex igenkänningsmärken för ett kolli som ursprunglingen blivit godkänt av Österrike och senare godkänts genom nytt certifikat av Schweiz. Ytterligare igenkänningsmärken skall sedan på motsvarande sätt anges på kollit.

c) Revidering av ett certifikat skall anges av ett uttryck inom parentes efter igen känningsmärket på certifikatet. Till exempel skulle A/132/B(M)F-85 (Rev. 2) betyda den andra revisionen av certifikat för kolliprototyp utfärdat av Österrike eller A/132/B(M)F-85 (Rev. 0) skulle ange ursprungsintyget för det österrikiska kolliprototypgodkännandet. Beträffande det ursprungliga certifikatet är uttrycket inom parentes ej nödvändigt och andra ord som "ursprungligt certifikat" kan också användas i stället för "Rev. 0". Reviderat certifikatnummer får endast utfärdas av det land som utfärdat originalgodkännandet.

d) Ytterligare beteckningar (som kan vara nödvändiga genom nationella bestämmelser) får tilläggas inom parentes i slutet av igenkänningsmärket, t ex A/132/B (M)F- 85(SP503).

e) Det är ej nödvändigt att ändra igenkänningsmärket på emballaget varje gång en revision av kolliprototypcertifikatet görs. Sådan ändring skall göras endast i de fall då revisionen av certifikatet för kolliprototypen omfattar en ändring av den bokstavskod för kolliprototypen som följer efter det andra snedstrecket.

Innehåll i godkännandecertifikat

(Se inledningsanm till detta kapitel).

3761 Godkännandecertifikat för radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet

Paragraf 726.

3762 Godkännandecertifikat enligt särskild överenskommelse

Paragraf 727.

3763 Godkännandecertifikat för transport

Paragraf 728.

3764 Godkännandecertifikat för kolliprototyp

Paragraf 729.

Giltighetsförklaring av certifikat

3765 Multilateralt godkännande får ske genom giltighetsförklaring av det ursprungliga certifikatet som utfärdats av behörig myndighet i ursprungslandet för kolliprototypen eller transporten.

Sådan giltighetsförklaring kan ta formen av en bekräftelse av originalcertifikatet eller utfärdande av ett separat godkännande, bihang, tillägg etc av behörig myndighet i det land genom vilket eller till vilket transporten sker.

Allmänna bestämmelser för program för kvalitetssäkring

3766 Kvalitetssäkringsprogram skall fastställas för konstruktionen, tillverkningen, provningarna, dokumentationen, användningen, underhållet och inspektionen av alla kollin samt för transport och mellanlagring för att tillförsäkra efterlevnad av bestämmelserna i detta bihang. Där behörig myndighets godkännande för kolliprototyp eller transport erfordras, skall sådant godkännande beakta och vara betingat av tillräckligheten hos ett sådant kvalitetssäkringsprogram. Intygande att specifikationerna är fullständigt uppfyllda skall vara tillgängligt för behörig myndighet. Tillverkaren, avsändaren eller användaren av en kolliprototyp skall vara beredd att bereda möjlighet för behörig myndighet att inspektera emballage under konstruktion och användning och visa för varje behörig myndighet att:

a) tillverkningsmetoder och material som använts för tillverkningen av emballaget överensstämmer med de godkända konstruktionsspecifikationerna och

b) alla emballage som tillverkats enligt en godkänd kolliprototyp inspekteras periodiskt och, om nödvändigt, repareras och hålls i gott skick så att de fortsättningsvis uppfyller alla tillämpliga krav och specifikationer även efter upprepad användning.

3767-

3769

Kapitel V

Radioaktivt ämne med sekundära risker

3770 (1) Radioaktivt ämne med sekundära risker skall förpackas

a) enligt bestämmelserna för klass 7 och,

b) såvida det inte transporteras i ett kolli av typ A eller typ B, även enligt bestämmelserna i tillämplig klass.

(2) Pyrofort radioaktivt ämne skall förpackas i kolli av typ A eller typ B och skall även vara tillfredsställande inert.

(3) För radioaktivt ämne med sekundära risker i undantagna kollin, se marginalnummer

2002 (12) och (13).

(4) Emballage för uranhexafluorid skall konstrueras, tillverkas och användas enligt bestämmelserna vid marginalnummer 3771.

Bestämmelser för förpackning och transport av uranhexafluorid

3771 (1) Emballage för uranhexafluorid skall konstrueras som tryckkärl och tillverkas av lämpligt kolstål eller annan lämplig stållegering.

(2) a) Emballagen och tillhörande utrustning skall konstrueras för arbetstemperaturer från minst P40 °C upp till 121 °C och för ett arbetstryck på 1,4 MPa (14 bar).

(2) b) Emballagen, tillhörande utrustning och förstärkningsanordningar skall konstrueras att förhindra varje form av läckage eller kvarstående deformation när de blir utsatta för ett hydrauliskt provningstryck på 2,8 MPa (28 bar).

(2) c) Emballagen och tillhörande förstärkningsanordningar (om de är permanent knutna till emballaget) skall konstrueras för att motstå yttre övertryck av 150 kPa (1,5 bar) utan att kvarstående deformation uppstår.

(2) d) Emballagen och tillhörande utrustning skall vara konstruerade för att förbli täta så att den i stycke (4) angivna gränsen uppfylls.

(2) e) Tryckavlastningsventiler tillåts inte och antalet öppningar skall vara så få som möjligt.

(2) f) Emballage med en kapacitet av mer än 450 l samt tillhörande utrustning och förstärkningsanordningar (om de är permanent knutna till emballaget) skall vara så konstruerade att de förblir täta när de blir föremål för det fallprov, som anges vid marginalnummer 3742.

3771

(forts.) (3) Efter tillverkning skall insidan av de tryckbärande delarna rengöras grundligt från fett, olja, flagor, slagg och andra främmande ämnen på lämpligt sätt.

(4) a) Varje tillverkad förpackning, tillhörande utrustning och förstärkningsanordningar skall, separat eller tillsammans, undergå inspektion innan de tas i drift och därefter periodvis. Dessa inspektioner skall utföras och intygas efter överenskommelse med behörig myndighet.

(2) b) Den första inspektionen skall bestå av kontroll av de utmärkande egenskaperna för konstruktionen, hållfasthetsprovning, läckagetest, vattenkapacitetstest och en kontroll av tillförlitligheten av utrustningens funktion.

(2) c) Återkommande besiktningar skall bestå av okulärbesiktning, hållfasthetsprovning, läckagetest och kontroll av tillförlitlighet av funktionen för utrustningen. Intervallet mellan återkommande besiktningar får inte överstiga fem år. Emballage som inte har inspekterats inom denna femårsperiod skall undersökas före transport i enlighet med ett program som godkänts av behörig myndighet. De får inte fyllas förrän hela programmet för återkommande besiktning har fullföljts.

(2) d) Kontroll av typkarakteristika skall visa överensstämmelse med specifikationerna och tillverkningsprogrammet.

(2) e) Hållfasthetsprovningen före första användningen skall genomföras med en hydraulisk test med ett inre tryck av 2,8 MPa (28 bar). För de återkommande besiktningarna kan någon annan likvärdig icke-förstörande undersökningsmetod, som godkänts av behörig myndighet, användas.

(2) f) Läckagetest skall utföras enligt en metod som har möjlighet att från inneslutningssystemet indikera läckage av innehållet med en känslighet av 0,1 Pa 1/s (10 P6 bar 1/s).

(2) g) Vattenkapaciteten för emballaget skall fastställas med en noggrannhet av ± 0,25 % vid en referenstemperatur på 15 °C. Volymen skall anges på märkplattan, vilken beskrivs i stycke (6).

(5) Med undantag av emballage för mindre än 10 kg uranhexafluorid skall behörig myndighet i ursprungslandet för varje prototyp av kolli för uranhexafluorid bekräfta att det överensstämmer med kraven vid detta marginalnummer och utfärda ett godkännande. Detta godkännande kan vara del av godkännandet för ett kolli av typ B och/eller för ett kolli med klyvbart innehåll i enlighet med kapitel IV i detta bihang.

(6) En märkplatta av icke-korroderande metall skall varaktigt anbringas på varje emballage på en lätt tillgänglig plats. Metoden att anbringa plattan får inte försämra hållfastheten hos förpackningen. Åtminstone följande uppgifter skall anges på plattan genom stansning eller annan likvärdig metod:

- godkännandenummer

- tillverkarens serienummer

- högsta arbetstryck 1,4 MPa (14 bar)

- provningstryck 2,8 MPa (28 bar)

- innehåll: uranhexafluorid

- kapacitet i liter

- högsta tillåten fyllningsmassa av uranhexafluorid

- egen vikt

- datum (månad, år) för första provning och den senaste återkommande provningen

- stämpel av den expert som utfört provningen.

(7) a) Uranhexafluorid skall vara i fast form när den transporteras.

(2) b) Fyllningsgraden får endast vara sådan att kapaciteten inte utnyttjas till mer än 95 % vid 121 °C.

(2) c) Rengöring av emballagen får endast utföras med lämplig metod.

(2) d) Utförande av reparationer tillåts endast i enlighet med skriftliga konstruktions- och tillverkningsprogram. I annat fall kräver program för reparationer godkännande i förväg av behörig myndighet.

3771

(forts.) e) Icke rengjorda, tomma emballage skall vara lika väl förslutna under transport och mellanlagring som då de är fyllda.

f) För underhåll skall ett program, godkänt av behörig myndighet, följas.

(8) Emballage som tillverkats i enlighet med US-standard ANSI N 14.1 - 1982 (), eller liknande, får användas, efter medgivande av berörd behörig myndighet, om de i denna standard angivna provningarna har utförts av den expert som nämnts däri och fortsättningsvis utförs och intygas genom överenskommelse med behörig myndighet enligt stycke (4)(c).

3772-

3799

BIHANG A.8

3800-

3899 Reserverat.

BIHANG A.9

1. Bestämmelser om varningsetiketter

Anmårkning: För kollin, se också marginalnummer 2007.

3900 (1) Etiketterna nr 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 och 9 har formen av en kvadrat med 10 cm sida, ställd på sin spets. Runt om skall de ha en svart linje 5 mm från ytterkanten. Etikettstorleken får minskas, om kollits utformning kräver detta, förutsatt att den förblir fullt synlig [se också marginalnummer 2224 (6)]. Etikett nr 7D och andra etiketter som är avsedda att fästas på fordon och tankar över 3 m3 eller stora containrar skall ha minst 25 cm sida.

(2) Etiketterna nr 10, 11 och 12 har formen av en rektangel av standardformat A5 (148 x 210 mm). Etikettstorleken får minskas om kollits utformning kräver detta, förutsatt att den förblir fullt synlig.

(3) Den nedre delen av etiketten får förses med siffror eller bokstäver som visar farans beskaffenhet.

(4) Siffror eller bokstäver på varningsetiketter skall vara tydliga och outplånliga.

3901 (1) Varningsetikett som föreskrivs i denna bilaga skall klistras på kolli och på fasta tankar eller fästas på annat lämpligt sätt och vara fullt synlig. Endast då kollits yttre beskaffenhet inte medger detta, får etiketten klistras på pappskiva eller platta, som är säkert fästad vid kollit. Outplånliga varningsmärken får användas i stället för etiketter om de helt stämmer överens med förebilderna.

(2) Det åligger avsändaren, eller avsändarens representant, att fästa etiketterna.

(3) Förutom de varningsetiketter som erfordras enligt bestämmelserna i detta direktiv får varningsetiketter som föreskrivs av regler för andra transportslag fästas på kolli, container, tankcontainer och kärlbatteri vilka innehåller farligt gods, om en del av transporten utförs på väg och emballagen måste märkas enligt de andra transportmedlens bestämmelser.

2. Förklaringar till symbolerna

3902 De varningsetiketter som föreskrivs för ämnen och föremål som avses under klasserna 1-9 (se bifogade plansch) anger:

>Plats för tabell>

3. Övergångsbestämmelser

3903 De varningsetiketter som före 31 december 1987 överensstämde med etikett nr 7A, 7B, 7C, 10, 11 och 12 får användas tills lagren är förbrukade.

3904-

3999

Varningsetiketter

i förminskad storlek (se marginalnummer 3902)

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

(1) Riskgruppnummer och samhanteringsgruppbokstav.

(2) Samhanteringsgruppbokstav.

(3) Mått enligt etikett nr 1.

(4) Mått enligt etikett 7A.

(5) Storleken på etiketter som ska fästas på förpackningar får minkas till A7 (74 × 105 mm).

() Dessa och andra detaljer finns i denna bilaga, del II, avsnitt 2.B "Uppgifter godsdeklarationen" i varje klass eller i förteckningarna i klass 7.

() Se marginalnummer 2000 (5).

() Enligt definitionen (flödesschemat) i marginalnummer 3396.

() Dessa krav finns i de internationella reglerna för transport av farligt gods på sjön (IMDG) som publiceras av den internationella organisationen för sjöfart (IMO) i London, samt i de tekniska instruktionerna för säker transport av farligt gods med flyg, som publiceras av den internationella organisationen för civilt flyg (ICAO) i Montreal.

() SRV:s anmärkning: Begreppet restprodukter är en översättning från internationell konventionstext och definitionen är endast avsedd att brukas i samband med tillämpning av denna föreskrift.

() FN-nummer på ämnen och föremål enligt FN-rekommendationerna (se marginalnummer 2101, [tabell 1, fotnot (1)].

() 1. Provningstrycken är minst lika med vätskornas ångtryck vid 70 °C reducerat med 100 kPa (1 bar). Ett minsta provningtryck av 1 MPa (10 bar) krävs dock.

(1) 2. Med hänsyn till den höga giftighetsgraden hos fosgen (karbonylklorid) av ämnes-nummer 3 (at) och cyanklorid av ämnesnummer 3 (ct) har det lägsta provningstrycket för dessa gaser satts till 2 MPa (20 bar).

(1) 3. De högsta föreskrivna värdena för fyllningsgraden i kg/liter har bestämts på följande sätt: innehållets största vikt per liter rymd = 0,95 × vätskefasens densitet vid 50 °C. Dessutom får gasfasen inte försvinna under 60 °C.

() Provning av lösningsmedlets separeringsförmåga: provningen skall utföras vid 23 °C i ett graderat 100 ml mätglas med propp. Mätglaset skall ha en total längd av cirka 25 cm och en enhetlig inre diameter av cirka 3 cm i den kalibrerade sektionen. Vätskan skall omröras för att få en homogen konsistens och hälls i mätglaset ända upp till 100 ml graderingen. Provet skall vila med påsatt propp i 24 h. Sedan mäts höjden av det avskilda lösningsmedelsskiktet och det procentuella förhållandet mellan denna höjd och provets totala höjd beräknas.

() Fastställande av viskositeten: då vätskan i fråga är icke- newtonsk eller då bestämning av viskositeten med hjälp av "utloppsbägarmetoden" är olämplig, skall en viskometer med variabelt värde för skjuvhastigheten användas för bestämning av vätskans dynamiska viskositetskoefficient vid 23 °C för olika skjuvhastighetsvärden. De erhållna värdena skall relateras till skjuvhastigheten och extrapoleras vid skjuvhastighetsvärdet 0. På detta sätt fastställs värde för dynamisk viskositet, delat med densiteten, ger den kinematiska viskositeten vid en skjuvhastighet nära 0.

() Konventionen om säkra containrar (Geneve, 1971) med ändringar, utgiven av International Maritime Organization, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och texter, Handelsnamn får inte användas här.

() Beträffande benämningen för den beståndsdel som är ett bekämpningsmedel skall namn enligt ISO standard 1750:1981 (se marginalnummer 2601) användas om namnet finns med där.

() Se "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Tests and Criteria", del I, Bihang 1, ST/SG/AC.10/11, andra upplagan.

() Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta ämnesnummer.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som löpande används i vetenskapliga/tekniska handböcker, tidskrifter och texter. Handelsnamn skall inte användas för detta ändamål.

() Namnet får ersättas av en sammanfattande benämning som täcker ämnen med likartade egenskaper och som också är i överenstämmelse med behållarens egenskaper.

() Måttenheten skall anges efter varje numeriskt värde .

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som löpande används i vetenskapliga/tekniska handböcker, tidskrifter och texter. Handelsnamn skall inte användas för detta ändamål. .

() Enheten som alltid skall åtfölja de numeriska värdena.

() Ämnesnamn får ersättas med samlingsbeteckning för ämnen med liknande egenskaper och som är kompatibla med avseende på kärlens egenskaper.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som löpande används i vetenskapliga/ tekniska handböcker, tidskrifter och texter. Handelsnamn skall inte användas för detta ändamål.

() Se FN:s rekommendationer för transport av farligt gods, punkt 11.3.3.

() Ammoniumnitrathaltiga gödselmedel som hänförs till FN-nummer 2071, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv. Ammoniumhaltiga gödselmedel som hänförs till FN-nummer 2072 får inte transporteras.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som löpande används i vetenskapliga/ tekniska handböcker, tidskrifter och texter. Handelsnamn skall inte användas för detta ändamål.

() För de mängder av vid marginalnummer 2551 uppräknade ämnen som är undantagna från bestämmelserna för denna klass, både i denna bilaga och i bilaga B, se marginalnummer 2551a.

() Termen vattenreaktiv avser ett ämne som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handböcker, tidningar och texter. Handelsnamn får inte användas här. Beträffande bekämpningsmedel skall namn enligt ISO-standard användas om namnet finns med där.

() Virus, mikroorganismer och organismer liksom föremål kontaminerade med dessa, skall anses som ämnen av denna klass.

() Se Världshälsoorganisationens (WHO:s) "Laboratory Biosafety Manual", 1983 Edition, och "Directive 90/679/EEC" (Official Journal of the European Community, No. L 374 från 31 December 1990, sid 1; dessa är inte att jämföra med förpackningsgrupperna enligt bihang A.5.

() Se "Directive 90/219/EEC, Official Journal of the European Community No. L 117", den 8 maj 1990, sidan 1.

() Sådana bestämmelser återfinns t.ex. i "Directive 91/628/EEC", (Official Journal of the European Community No. L 340 från 11 December 1992, sid 17) och i "Recommendation of the Council of Europe (Ministerial Committee) on the carriage of certain animal species".

() Bestämmelserna för klass 7 baseras på följande principer och villkor enligt International Atomic Energy Agency (IAEA):

"Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Series nr 6, 1985 Edition" (ändrad 1990), vilken även innehåller allmänna principer för strålskydd.

Förklaringar och ytterligare information om dessa regler återfinns i följande dokument:

1. IAEA "Advisory Material for the Application of the IAEA Transport Regulations", (1985 Edition) Safety Series No. 37, Third Edition (ändrad 1990).

2. IAEA "Explanatory Material for the Application of the IAEA Transport Regulations" (1985 Edition), Safety Series No. 7, Second Edition (ändrad 1990).

3. IAEA "Basic Safety Standards for Radiation Protection", Safety Series No. 9, 1982 Edition.

4. IAEA "Emergency Response Planning and Preparedness for Transport Accidents involving Radioactive Materials", Safety Series No. 87, 1988 Edition.

5. IAEA "Schedule of Requirements for the Transport of Specified Types of Material Radioactive Consignments" Safety Series No. 80 (ändrad 1990).

() För att undvika missförstånd får strålningsnivån även anges i millirem per timme, inom parentes. Millisievert eller millirem är inte i alla sammanhang de korrekta enheterna för strålningsexponering, men för enkelhets skull används emellertid enbart dessa enheter.

() Särskild överenskommelse skall ej förväxlas med temporär avvikelse, vilken omfattas av artikel 4, paragraf 3 i ADR och marginalnummer 2010 och 10 602.

() Ett ämne eller en beredning som uppfyller kriterierna för klass 8 och som har en giftighet vid inandning av damm eller dimma (LC50) som placerar ämnet eller beredningen i grupp (a), skall hänföras till klass 8 om giftigheten vid förtäring eller hudabsorption endast är av grad som svarar mot grupp (c) eller lägre.

() OECD Guidelines for Testing of Chemicals, No. 404, "Acute Dermal Irritation/Corrosion" (1992).

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handböcker, tidningar och texter. Handelsnamn får inte användas här.

() Beträffande kvantiteterna av de vid marginalnummer 2901 uppräknade ämnen som är undantagna från bestämmelserna i denna bilaga eller i bilaga B, se marginalnummer 2901a.

() Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Tests and Criteria (second edition), utgiven av United Nations Organization und beteckningen ST/SG/AC.19/11/Rev 1.

() Se särskilt del C i Directive 90/220/EEC (Official Journal of the European Community, No. L 117, av 8 maj 1990, sid 18-20, som sätter auktorisationen ur spel för EU.

() Se fotnot (2) i marginalnummer 2650 (7).

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handböcker, tidningar och texter. Handelsnamn får inte användas här. Beträffande bekämpningsmedel skall namn enligt ISO-standard 1750:1981 användas om namnet finns med där.

() The Institute of Petroleum, 61, New Cavendish Street, London W1M 8AR.

() American Society for Testing and Materials, 1916 Race Street, Philadelphia 3 (Pa).

() Om vatten rinner av från stapeln sidor, är det nödvändigt att tillsätta fuktmedel. De fuktlösningar som används skall vara fria från brännbara utspädningsmedel och den totala halten aktiva ämnen i fuktlösningen skall inte överskrida 1 %. Denna lösning kan tillsättas i en grop, högst 3 mm djup och 5 mm i diameter, ovanpå stapeln.

() Maskstorleken är baserat på Tyler-sievens, där maskstorleken varierar i proportion till ytan av det linjära avståndet mellan trådarna.

() Relativ densitet (d) används synonymt med specifik vikt och används på detta sätt i bihang A.5.

() Nationalitetsbeteckningar för motorfordon använda i internationell trafik, 1968 års vägtrafikkonvention (Wien 1968).

() Se ISO Standard 2248.

() En spjällåda är ett ytteremballage med ofullständigt slutna sidor.

() Igenkänningstecken för motorfordon i internationell trafik föreskrivna i Wienkonventionen för vägtrafik (1968).

() Varje storsäck kan dessutom förses med en illustration som visar rekommenderade lyftmetoder.

() Den enhet som används skall anges.

() Denna symbol anger att kolliprototypen uppfyller bestämmelserna i "Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Series No. 6, 1985 Edition"(as amended 1990).

() ANSI N 14.1 - 1982, utgiven 1982, kan erhållas från the American National Standards Institut, 10430 Broadway, New York, NY 10018.

BILAGA B

Bestämmelser angående transport utrustning och transport verksamheter

INNEHÅLL

Marginalnummer Plan över bilagan 10 000 427

Tillämpligheten av andra nationella eller internationella bestämmelser 10 001 427

Tillämpligheten av bestämmelserna i del I i denna bilaga 10 002 428

Del I: Allmäna bestämmelser om transport av farliga ämnen av alla klasser

Allmänt Denna bilagas tillämpningsområde (inkl begränsade kvantiteter)... 10 010 och följande 429

Definitioner... 10 014 och följande 434

Avdelning 1 Transportsätt Försändningssätt, försändningsrestriktioner... 10 105 och följande 435

Komplett last... 10 108 och följande 436

Bulktransport... 10 111 och följande 436

Containertransport... 10 118 och följande 436

Tanktransport... 10 121 och följande 436

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning Fordonstyper... 10 204 och följande 437

Transport av farligt gods i fordon med fast eller avmonterbar tank, kärlbatteri eller tankbatteri med en kapacitet större än 3 m3... 10 220 437

Bromsar... 10 221 och följande 438

Brandsläckningsutrustning... 10 240 och följande 438

Elektrisk utrustning... 10 251 och följande 439

Övrig utrustning... 10 260 och följande 439

Typgodkännande... 10 281 439

Godkännande av fordon... 10 282 och följande 440

Avdelning 3 Allmänna arbetsbestämmelser Fordonsbemanning... 10 311 och följande 440

Särskilda krav på förarutbildning... 10 315 och följande 440

Övervakning av fordon... 10 321 och följande 442

Passagerartransport... 10 325 och följande 442

Användning av brandsläckningsutrustning... 10 340 och följande 442

Bärbara ljuskällor... 10 353 och följande 442

Tömda tankar... 10 378 och följande 443

Handlingar som skall medföras i en transportenhet... 10 381 och följande 443

Skriftliga instruktioner... 10 385 och följande 443

Avdelning 4 Särskilda bestämmelser om lastning, lossning och hantering

Begränsning av transporterad kvantitet... 10 401 och följande 444

Förbud mot samlastning på ett fordon... 10 403 444

Förbud mot samlastning i en container... 10 404 444

Förbud mot samlastning på ett fordon av containrar innehållande farligt gods... 10 405 och följande 444

Rengöring före lastning... 10 413 444

Hantering och stuvning... 10 414 444

Rengöring efter lossning... 10 415 445

Rökförbud... 10 416 445

Förebyggande åtgärder mot elektrostatiska laddningar... 10 417 och följande 445

Lastning och lossning av farligt gods i containrar... 10 419 och följande 445

Körning på tomgång under lastning eller lossning... 10 431 och följande 445

Avdelning 5 Särskilda bestämmelser om fordonens användning Märkning och etikettering av fordon... 10 500 och följande 446

Uppställning i allmänhet av fordon... 10 503 och följande 447

Uppställning av fordon under natten eller vid dålig sikt... 10 505 och följande 447

Uppställning av fordon som utgör en särskild fara... 10 507 och följande 447

Övriga bestämmelser... 10 599 448

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder Snabbehandling för att medge undantag för försöksändamål... 10 602 och följande 448

Del II: Särskilda bestämmelser om transport av farliga ämnen av klasserna 1-9 som kompletterar eller ändrar

bestämmelserna i del I

Klass 1 Explosivämnen och explosiva föremål (explosiva varor)... 11 000 och följande 449

Klass 2 Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser... 21 000 och följande 456

Klass 3 Brandfarliga vätskor... 31 000 och följande 459

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen... 41 000 och följande 461

Klass 4.2 Självantändande ämnen... 42 000 och följande 467

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten... 43 000 och följande 469

Klass 5.1 Oxiderande ämnen... 51 000 och följande 472

Klass 5.2 Organiska peroxider... 52 000 och följande 475

Klass 6.1 Giftiga ämnen... 61 000 och följande 480

Klass 6.2 Smittfarliga ämnen... 62 000 och följande 484

Klass 7 Radioaktiva ämnen... 71 000 och följande 487

Klass 8 Frätande ämnen... 81 000 och följande 490

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål... 91 000 och följande 493

Del III: Bihang

Bihang B.1 Bestämmelser om tankar

Gemensamma bestämmelser för bihangen B.1... 200 000 och följande 497

Bihang B.1.a Bestämmelser om fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och kärlbatterier... 211 000 och följande 497

Bihang B.1.b Bestämmelser om tankcontainrar... 212 000 och följande 539

Bihang B.1c Bestämmelser om fasta och avmonterbara tankar av armerad plast... 213 000 och följande 579

Bihang B.1d Bestämmelser rörande material i och konstruktion av fasta eller avmonterbara, svetsade tankar och svetsade tankcontainrar avsedda för transport av djupkylda gaser av klass 2, eller för vilka krävsett provningstryck av minst 1 MPa (10 Bar).... 214 000 och följande 593

Bihang B.2 Enhetliga bestämmelser för konstruktionen av fordon avsedda för transport av farligt gods inklusive föreskrifter för typgodkännande av dessa där så är lämpligt... 220 000 och följande 596

Bihang B.3 Certifikat angående godkännande av fordon som transporterar visst farligt gods... 230 000 och följande 609

Bihand B.4 Reserverat... 240 000 och följande 610

Bihang B.5 Förteckning över ämnen och identifieringsnummer (FN-nummer)... 250 000 och följande 610

Bihang B.6 Förarintyg enligt marginalnummer 10 315 (1)... 260 000 och följande 711

Plan över bilagan

10 000 (1) Denna bilaga innehåller:

a) allmänna bestämmelser om transport av farligt gods av alla klasser (del I);

b) särskilda bestämmelser om transport av farligt gods av klasserna 1-9 (del II);

c) följande bihang:

- bihang B.1a: Bestämmelser om fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och kärlbatterier,

- bihang B.1b: Bestämmelser om tankcontainrar,

- bihang B.1c: Bestämmelser om fasta tankar och avmonterbara tankar av armerad plast,

- bihang B.1d: Bestämmelser om material i och konstruktion av fasta svetsade tankar, avmonterbara svetsade tankar och svetsade tankar i tankcontainrar för vilka krävs ett provningstryck av minst 1 MPa (10 bar) samt av fasta svetsade tankar, avmonterbara svetsade tankar i tankcontainrar för transport av djupkylda, kondenserade gaser av klass 2,

- bihang B.2: Enhetliga bestämmelser för konstruktionen av fordon av sedda för transport av farligt gods inklusive föreskrifter för typgodkännande av dessa där så är lämpligt,

- bihang B.3: Förebild för certifikat angående godkännande av fordon,

- bihang B.5: Förteckning över ämnen och identifieringsnummer (FN-nummer),

- bihang B.6: Förebild för förarintyg.

(2) De allmänna bestämmelserna i del I och de särskilda bestämmelserna i del II är indelade i avdelningar med följande rubriker:

Allmänt: Denna avdelning innehåller en beskrivning av bilaga B, bestämmelser, undantag och definitioner.

Avdelning 1 Transportsätt (denna avdelning innehåller bestämmelser om försändningssätt, försändningsrestriktioner, komplett last, möjligheterna att transportera farligt gods i bulk, i containrar eller i tankar.

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning.

Avdelning 3 Allmänna arbetsbestämmelser.

Avdelning 4 Särskilda bestämmelser om lastning, lossning och hantering (denna avdelning innehåller även bestämmelserna om samlastningsförbud).

Avdelning 5 Särskilda bestämmelser om fordonens användning.

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder.

Tillämpligheten av andra nationella eller internationella bestämmelser

10 001 (1) Förflyttas ett fordon som används för en direktivtransport under en del av färden på annat sätt än genom att framföras på väg, gäller under denna del av transporten bestämmelserna för det tillämpade befordringssättet.

(2) Omfattas en direktivtransport, under hela eller delar av färden, även av en annan internationell överenskommelse om sådana transporter av farligt gods som inte är vägtransporter gäller följande. Jämsides med denna andra överenskommelse gäller de direktivbestämmelser som är förenliga med överenskommelsen. Övriga direktivbestämmelser gäller inte.

Tillämpligheten av bestämmelserna i del I i denna bilaga

10 002 Strider en bestämmelse i del II eller bihangen till denna bilaga mot en bestämmelse i del I gäller förstnämnda bestämmelse.

Trots detta:

a) tar marginalnummer 10 010-10 013 över bestämmelser i del II,

b) gäller marginalnummer 10 403 framför förbud i avdelning 4 i del II mot samlastning.

10 003-

10 009

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN

AV ALLA KLASSER

(Se dock marginalnummer 10 002)

Allmänt

Denna bilagas tillämpningsområde

10 010 Bilaga A undantar från bestämmelserna i denna bilaga transporter som utförs på de villkor (emballage, vikt o s v) som anges vid marginalnummer 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a och 2901a.

10 011 Begränsade kvantiteter farliga ämnen i kollin får transporteras utan tillämpning av denna bilagas bestämmelser rörande:

- särskilda krav på fordon och deras utrustning (avdelning 2 i delarna I och II), dock förblir bestämmelserna vid marginalnummer 10 240 (1) a och 21 212 tillämpliga,

- fordonsbemanning (marginalnummer XX 311 i delarna I och II),

- förarutbildning (marginalnummer 10 315),

- passagerartransport (marginalnummer 10 325),

- skriftliga instruktioner (marginalnummer XX 385 i delarna I och II),

- lastnings- och lossningsplatser (marginalnummer XX 407 i del II),

- särskilda bestämmelser om fordonens användning (avdelning 5 i delarna I och II).

>Plats för tabell>

10 011

(forts.)

Anmärkning 1: De största kvantiteterna angivna i ovanstående tabell representerar en farlighetsgrad som, mycket förenklat, kan anses motsvara vart och ett av de uppräknade ämnena. Denna farlighetsgrad får inte överskridas även om en last, som inte omfattas av förbud mot samlastning, består av flera olika farliga ämnen.

Då berörda ämnen omfattas av samma undantagsgränser, skall deras vikt adderas och summan får inte överstiga detta gränsvärde.

Om de olika ämnena omfattas av olika undantagsgränser, skall emellertid de största kvantiteterna, tillåtna för vart och ett av dem, räknas ut på följande sätt:

Anmärkning 1: a) Den totala bruttovikten av varje ämne i en och samma kolumn i tabellen skall multipliceras med den faktor som finns överst i kolumnen.

Anmärkning 1: b) De härigenom erhållna värdena skall adderas med varandra och summan får inte överstiga riskvärdet 1 000.

Anmärkning 1: Så länge summan 1 000 inte uppnåtts ger återstoden, sedan den delats med faktorn för ett annat ämne som skall transporteras, det resterande undantagsgränsvärdet.

Exempel på olika beräkningar

>Plats för tabell>

Eftersom i ovan nämnda fall summan av produkterna inte uppnår 1000, finns det fortfarande ett disponibelt utrymme upp till undantagsgränsen på 1000 P 550 = 450, vilket kan användas för att komplettera lasten med t ex gaspatroner av ämnesnummer

11(a) i klass 2 (gräns: 333 kg) i en kvantitet av 450 : 3 = 150 kg.

Dessa multiplikationer behöver inte utföras om följande tabeller används.

Maximal vikt för vart och ett av två olika ämnen angivna i kolumnerna A-G i ovanstående tabell, som kan lastas tillsammans i en enda transportenhet utan att undantagsbegränsningen (i kg) överskrids:

10 011

(forts.) Högsta totalkvantitet per transportenhet (bruttovikt) i olika kombinationer av A-G

A A A och B A och C A och D A och E A och F A och G

>Hänvisning till en Grafik>

B B B och C B och D B och E B och F B och G

>Hänvisning till en Grafik>

C C C och D C och E C och F C och G

>Hänvisning till en Grafik>

D D D och E D och F D och G

>Hänvisning till en Grafik>

E E E och F E och G

>Hänvisning till en Grafik>

F F F och G

>Hänvisning till en Grafik>

Om, utgående från vikten av det första ämnet som lastats (angiven i en av kolumnerna i snabbhänvisningstabellen), den maximala kvantiteten för det andra ämnet (som anges i andra kolumnen i samma tabell) inte använts i sin helhet, kan den återstående vikten användas för ett tredje ämne. För att fastställa den tillåtna vikten för detta ämne bör hänvisas till den snabbhänvisningstabell vars kolumner är märkta med de bokstäver som motsvarar det andra och det tredje ämnet. Om den maximalt tillåtna vikten för det tredje ämnet inte heller är uppnådd, kan samma procedur upprepas i syfte att samlasta ytterligare ämnen.

Om, för ett ämne som lastats, ett högre mellanvärde än det som anges i kolumnen till vänster i varje tabell (t ex i tabellen B och D, 9 mellan 8 och 10) uppnåtts, skall det avrundas nedåt till det lägre värdet (i detta fall 8). Om, för ett ämne som lastats, däremot ett mellanliggande värde i kolumnen till höger (t ex i samma tabell 55 i stället för 60) uppnåtts, skall detta avrundas uppåt till det angivna högre värdet (i detta fall 60).

Anmärkning 2: Vid tillämpningen av detta marginalnummer skall inte medräknas vikten av den vätska eller gas som medförs i ett fordons normala fasta tankar för framdrivandet av fordonet eller driften av dettas specialutrustning (t ex frysaggregat) eller för att göra användningen av denna säker.

10 012 (1) Utnyttjas undantagsgränserna vid marginalnummer 10 011, skall i godsdeklarationen enligt marginalnummer 2002 (3), efter de upplysningar som krävs i kapitel B i varje klass i bilaga A, följande text införas:

"Lasten överskrider inte undantagsgränserna enligt marginalnummer 10 011".

(2) Om farligt gods från mer än en avsändare transporteras på en transportenhet behöver inte texten som anges i (1) ovan införas i godsdeklarationerna.

10 013 Avvikelse från bestämmelserna i denna bilaga får ske vid brådskande transport i syfte att rädda människoliv.

Definitioner

10 014 (1) I denna bilaga förstås med:

- "behörig myndighet", den myndighet som i varje särskilt fall utsetts till sådan myndighet av sin regering,

- "bräckligt kolli", ett kolli som innehåller ett bräckligt kärl (dvs av glas, porslin, stengods eller liknande material) vilket inte är inneslutet i ett emballage med hela väggar som effektivt skyddar kärlet mot stötar [se även bilaga A, marginalnummer 2001 (7)],

- "gas", gas eller ånga,

- "farligt ämne", när uttrycket används ensamt, sådant ämne och föremål som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv,

- "RID", reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods [bilaga I till bihang B (CIM) till fördraget om den internationella järnvägstrafiken (COTIF)],

- "bulktransport", transport av ett fast oförpackat ämne,

- "container", transportanordning (flyttbar behållare, flyttbar tank eller motsvarande anordning):

- som är av varaktig beskaffenhet och tillräckligt hållfast för att tillåta upprepad användning,

- som är särskilt konstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera transportmedel utan omlastning av containerinnehållet,

- som har anordningar vilka underlättar hanteringen, särskilt vid överföring från ett transportmedel till ett annat,

- som är så konstruerad att den är lätt att fylla och tömma samt har minst 1 m3 rymd,

- uttrycket "container" omfattar varken normala emballage, småbulkbehållare, fordon eller tankcontainrar. För klass 7 definieras uttrycket "container" i marginalnummer 2700 (2),

- "storcontainer", en container med mer än 3 m3 rymd,

- "småcontainer", en container med minst 1 m3 och högst 3 m3 rymd,

- "tankcontainer", en transportanordning, som överensstämmer med ovan givna definition av container, som är konstruerad för att innehålla ämnen som är flytande, gasformiga, pulverformiga eller granulerade men med mer än 0,45 m3 rymd,

- "kärlbatteri" eller "tankbatteri", en grupp kärl enligt marginalnummer 2212 (1) (b) eller tankar enligt marginalnummer 2212 (1) (c), sinsemellan förbundna med ett samlingsrör och permanent monterade i en ram,

- "avmonterbar tank" en tank med mer än 1 m3 rymd, som inte är en fast tank, en tankcontainer eller ett kärlbatteri, vilken inte är konstruerad för godstransporter utan omlastning av innehållet och som normalt inte kan hanteras annat än när den är tömd,

- "fast tank", en tank som genom sin konstruktion är varaktigt fäst på ett fordon (vilket då blir ett tankfordon) eller som ingår som en del i ett tankfordons chassi,

- "tank", då uttrycket används ensamt, en tankcontainer eller en tank med en rymd överstigande 1 m3. Den kan vara en fast tank, en avmonterbar tank eller ett kärlbatteri. [Se dock begränsningen av uttrycket "tank" i de gemensamma bestämmelserna för bihangen B.1, marginalnummer 200 000 (2)],

- "transportenhet", ett motordrivet fordon med eller utan tillkopplad släpvagn,

- "täckt fordon", ett fordon med tillslutbart karosseri,

- "öppet fordon", ett fordon vars lastflak inte har någon överbyggnad eller endast har lämmar runt om,

10 014

(forts.) - "presenningsförsett fordon", ett öppet fordon med en presenning som skyddar lasten,

- "tankfordon", ett fordon konstruerat för transport av vätskor, gaser, pulverformiga eller granulerade ämnen i en eller flera fasta tankar,

- "batterifordon", ett tankfordon med kärlbatteri eller tankbatteri,

- "basfordon", ett ofullständigt, motordrivet fordon eller släpvagn motsvarande en typ som godkänts i enlighet med bihang B.2,

(2) I denna bilaga likställs inte tank (se definitionen i (1) ovan) med kärl. Uttrycket "kärl" används i begränsande betydelse. Bestämmelser om kärl gäller fasta tankar, kärlbatterier, avmonterbara tankar och tankcontainrar endast när detta uttryckligen föreskrivs.

(3) Uttrycket "komplett last" avser en last från en enda avsändare. För lasten skall ha reserverats ett fordon eller en storcontainer. Alla lastnings- och lossningsåtgärder skall ske i enlighet med avsändarens eller mottagarens instruktioner (se marginalnummer 10 108).

(4) Restprodukter () är ämnen, lösningar, blandningar eller föremål som inte längre är brukbara men som transporteras i syfte att upparbetas, deponeras, destrueras genom förbränning eller annan lämplig metod.

10 015 (1) Tecknet " %" betyder i denna bilaga, om inte annat sägs:

a) i fråga om blandningar av fasta ämnen eller vätskor, liksom lösningar och fasta ämnen som fuktats med vätska: procent massa beräknad på blandningens, lösningens eller det fuktade fasta ämnets totala massa,

b) i fråga om blandningar av komprimerade gaser: förhållandet av volymen anges som procent av gasblandningens totala volym. I fråga om blandningar av flytande gaser och gaser lösta under tryck: förhållandet av massan anges som procent av blandningens totala massa.

(2) Med kollivikt avses i denna bilaga bruttomassan, om inte annat anges. Massan hos för transporten använda containrar och tankar räknas inte in i bruttomassan.

(3) Alla tryck som avser tank (t ex provningstryck, drifttryck, säkerhetsventils öppningstryck) anges alltid i övertryck (tryck överstigande lufttrycket). Ett ämnes ångtryck anges däremot alltid i absolut tryck.

(4) Föreskrivs i denna bilaga viss fyllningsgrad för tank, avses fyllningsgraden vid 15 °C ämnestemperatur, om inte annan temperatur nämns.

10 016-

10 099

AVDELNING 1

TRANSPORTSÄTT

10 100-

10 104 Försändningssätt, försändningsrestriktioner

10 105 Transport av visst farligt gods är beroende av vissa transportsätt och transportanordningar. Dessa särskilda bestämmelser finns vid marginalnummer XX 105 i berörd klass i del II av denna bilaga.

10 106-

10 107 Komplett last

10 108 När bestämmelserna om transport av "komplett last" tilllämpas kan behörig myndighet kräva att fordon eller storcontainrar lastas på endast en plats och lossas på endast en plats.

10 109-

10 110 Bulktransport

10 111 (1) Fast farligt gods får transporteras i bulk endast om detta uttryckligen tillåts för detta gods i del II i denna bilaga och då endast på de villkor som anges där. Tömda, ej rengjorda emballage får dock transporteras i bulk, om detta transportsätt inte uttryckligen förbjuds i bilaga A, del II.

(2) Beträffande bulktransporter i containrar, se marginalnummer 10 118 (2).

10 112-

10 117 Containertransport

Anmärkning: Bestämmelserna om transport i tankcontainrar finns vid de marginalnummer som behandlar "Tanktransport".

10 118 (1) Kollin får transporteras i containrar.

(2) Bulktransport i containrar får ske endast om detta uttryckligen tillåts (se marginalnummer 10 111). Småcontainrar skall vara av sluten typ med hela väggar.

(3) Storcontainrar skall uppfylla kraven på fordons karosseri i denna bilaga för ifrågakommande last. Fordonets karosseri behöver då inte uppfylla dessa krav.

(4) Den omständigheten att farligt gods är förpackat i en eller flera containrar påverkar inte de krav som ställs på fordonen med hänsyn till det transporterade farliga godsets beskaffenhet och mängd. Vid transporter i storcontainrar gäller dock sista meningen i (3) ovan.

Anmärkning: För märkning och etikettering av containrar se marginalnummer 10 500.

10 119-

10 120 Tanktransport

10 121 (1) Farligt gods får transporteras i tankar, endast om detta transportsätt uttryckligen tillåts för detta gods i bestämmelserna om bruket av fasta tankar, avmonterbara tankar och kärlbatterier i avdelning 1 i del II av bihang B.1a samt i bestämmelserna om bruket av tankcontainrar i avdelning 1 i del II i bihang B.1b.

(2) Tankar av armerad plast får användas endast om detta uttryckligen tillåts vid marginalnummer 213 010 i bihang B.1c, och om det transporterade godsets temperatur inte överstiger 50 °C vid påfyllningstillfället.

Anmärkning: Beträffande märkning och etikettering av fordon med fasta eller avmonterbara tankar, se marginalnummer 10 500.

10 122-

10 199 AVDELNING 2

SÄRSKILDA KRAV PÅ FORDON OCH DERAS UTRUSTNING

10 200-

10 203 Fordonstyper

10 204 (1) I en transportenhet lastad med farligt gods får aldrig ingå mer än en släpvagn eller påhängsvagn.

(2) Särskilda bestämmelser om vilka fordonstyper som skall användas vid transport av visst farligt gods finns i del II i denna bilaga (se även vid de marginalnummer som berör containertransporter, bulktransporter av fasta ämnen, tanktransporter och tankar).

(3) Kollin med fuktkänsliga emballage skall lastas i täckta eller presenningsförsedda fordon.

10 205-

10 219 Transport av farligt gods i fordon med fast eller avmonterbar tank, kärlbatteri eller tankbatteri, med en kapacitet större än 3 m3

Anmärkningar: a) Bestämmelser om konstruktion, besiktning, fyllning och användning av fasta tankar, avmonterbara tankar och kärlbatterier samt bestämmelser om tankfordon och deras handhavande finns i bihang B.1a. Konstruktionsbestämmelser avseende tankar för djupkylda kondenserade gaser av klass 2 eller för vilka krävs ett provningstryck av minst 1 MPa (10 bar) finns i bihang B.1d (i fråga om godkännande av tankfordon, se marginalnummer 10 282).

Anmärkningar: b) Bestämmelser om konstruktion, utrustning, typgodkännande, provning, märkning o s v av tankcontainrar finns i bihang B.1b. Konstruktionsbestämmelser avseende tankcontainrar för djupkylda kondenserade gaser av klass 2 eller för vilka krävs ett provningstryck av minst 1 MPa (10 bar) finns i bihang B.1d.

Anmärkningar: c) Bestämmelser om konstruktion av fasta tankar och avmonterbara tankar av armerad plast finns i bihang B.1c.

Anmärkningar: d) Gemensamma bestämmelser för bihang B.1 finns vid marginalnummer

Anmärkningar: e) Beträffande kärl, se bilaga A.

10 220 (1) Skydd bak på fordon. En stötfångare med tillräcklig motståndskraft mot stötar bakifrån, som täcker tankens hela bredd, skall monteras bak på fordonet. Mellan tankens bakre vägg och stötfångarens bakre del skall det finnas ett utrymme på minst 100 mm. Detta mellanrum mäts från tankväggens bakersta punkt eller från utskjutande tillbehör i kontakt med det transporterade farliga ämnet.

Fordon med tippbar tank för transport av pulverformiga eller granulerade ämnen med tömning bak behöver inte ha stötfångare om tankens bakre utrustning är försedd med skyddsanordningar som ger minst motsvarande skydd.

Anmärkningar: 1. Dessa bestämmelser gäller inte fordon som transporterar farligt gods i tankcontainrar.

Anmärkningar: 2. Beträffande skydd av tank mot skada orsakad genom stötar från sidan eller vältning, se marginalnummer 211 127 (4) och (5).

10 220

(forts.) (2) Fordon avsedda för transport av vätskor med flampunkt av högst 61 °C eller för transport av brandfarliga ämnen av klass 2 uttryckligen nämnda vid marginalnummer 2200 (3), skall dessutom uppfylla kraven vid marginalnummer 220 532, 220 533 och 220 534 i bihang B.2.

Bromsar

10 221 (1) Motorfordon med en totalvikt över 16 ton samt släpfordon med en totalvikt över 10 ton (), vilka kan hänföras till någon av följande kategorier av transportenheter:

- tankfordon,

- fordon med avmonterbar tank eller kärlbatteri,

- fordon med tankcontainer med en rymd större än 3m3, och

- "Typ III" transportenheter, [se marginalnummer 11 204 (3)]

och som registreras efter 1993-06-30, skall vara utrustade med låsningsfria bromsar vilka skall uppfylla bestämmelserna vid marginalnummer 220 520 och 220 521 i bihang B.2.

(2) Varje transportenhet av någon av de kategorier som beskrivs i (1) ovan, inkluderande både motordrivna fordon och/eller släpvagnar, skall vara försedd med en tillsatsbroms som uppfyller bestämmelserna vid marginalnummer 220 522 och 220 535 i bihang B.2, i de fall motorfordonet är registrerat efter 1993-06-30.

(3) Alla transportenheter av de kategorier beskrivna under (1) ovan som är i drift efter 1999-12-31 skall vara utrustade med bromsar enligt (1) och (2) ovan.

10 222-

10 239 Brandsläckningsutrustning

10 240 (1) Varje transportenhet som transporterar farligt gods skall ha:

a) minst en bärbar brandsläckare, med minst 2 kg pulverkapacitet (eller likvärdig effekt med lämpligt släckmedel). Brandsläckaren skall vara lämpad för släckning av brand i motor eller förarhytt och av sådan typ att om den används för att bekämpa brand i lasten, den inte förvärrar branden utan om möjligt släcker den. Om fordonet är försett med en fast, automatisk eller lätt utlösbar brandsläckare avsedd för motorbrand, behöver den bärbara brandsläckaren inte vara lämpad för släckning av motorbränder,

b) utöver den utrustning som föreskrivs i a) här ovan, minst en bärbar brandsläckare med minst 6 kg pulverkapacitet (eller likvärdig effekt med lämpligt släckmedel). Brandsläckaren skall vara lämpad för släckning av brand i däck/bromsar eller i lasten. Den skall vara av sådan typ att om den används för att bekämpa brand i motorn eller i förarhytten den inte förvärrar branden. Fordon med totalvikt 12 ton som registreras efter 1995-07-01, skall vara utrustade med en hastighetshetsbegränsande anordning (hastighetsregulator) i enlighet med bestämmelserna vid marginalnummer 220 540 i bihang B.2.

(2) Kraven i (1) ovan omfattar även fordon enligt ovan som registrerats mellan 1988-01-01 och 1995-07-01 från och med 1996-07-01.

10 262-

10 280 Typgodkännande

10 281 Tillverkare, eller dennes representant, kan låta ett basfordon till ett nytt motordrivet fordon eller en ny släpvagn, som skall undergå teknisk besiktning i enlighet med marginalnummer 10 282 och 10 283, typgodkännas av behörig myndighet i enlighet med bihang B.2. Detta typgodkännande verifierar att basfordonet har godkänts när det kompletta fordonet senare skall godkännas, såvida inte modifieringar gjorts på basfordonet efter typgodkännandet.

Godkännande av fordon

10 282 (1) Tankfordon, fordon med avmonterbara tankar och fordon med kärlbatteri och, då detta krävs av bestämmelserna i del II i denna bilaga, andra fordon, skall undergå teknisk besiktning i sitt registreringsland som styrker att de överensstämmer med denna bilaga och dess bihang liksom de allmänna säkerhetsföreskrifter (rörande bromsar, lysen o s v) som gäller i registreringslandet. Om fordonen är släpvagnar eller påhängsvagnar kopplade till ett dragfordon, skall dragfordonet underkastas teknisk besiktning i samma syfte.

(2) Certifikat om godkännande skall utfärdas av behörig myndighet i registreringslandet för varje fordon som genomgått godkänd besiktning. Detta skall avfattas på ett officiellt språk i det intygslämnande landet och dessutom, om detta språk varken är engelska,