Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG av den 20 december 1994 om ändring för fjortonde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 365 , 31/12/1994 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 29 s. 0273

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 29 s. 0273EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/60/EG av den 20 december 1994 om ändring för fjortonde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 189b i fördraget(3), och

med beaktande av följande:

Åtgärder bör vidtas för att förverkliga den inre marknaden. Den inre marknaden är ett område utan inre gränser inom vilket den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital är säkerställd.

Arbetet med att förverkliga den inre marknaden bör även gradvis förbättra livskvaliteten, hälsoskyddet och konsumentskyddet. De åtgärder som föreslås i detta direktiv överensstämmer med rådets resolution av den 9 november 1989 om framtida prioriteringar för att stärka konsumentpolitiken(4).

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, fattade beslut 90/238/Euratom, EKSG, EEG(5) om en handlingsplan för 1990 till 1994 inom ramarna för programmet "Europa mot cancer".

De ämnen som finns upptagna i bilaga 1 till rådets direktiv 67/548/EEG(6) och är klassificerade som cancerframkallande ämnen, kategori 1 eller 2, kan framkalla cancer. För att förbättra hälsoskyddet bör sådana ämnen och preparat som innehåller sådana ämnen inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

De ämnen som finns upptagna i bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG och är klassificerade som mutagena ämnen, kategori 1 eller 2, kan förorsaka ärftliga genetiska skador. För att förbättra hälsoskyddet bör sådana ämnen och preparat som innehåller sådana ämnen inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

De ämnen som finns upptagna i bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG och är klassificerade som reproduktionstoxiska ämnen, kategori 1 eller 2, kan medföra fosterskador. För att förbättra hälsoskyddet bör sådana ämnen och preparat som innehåller sådana ämnen inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

Med hänsyn till öppenheten och för tydlighetens skull bör sådana ämnen benämnas enligt en erkänd nomenklatur, helst IUPAC:s nomenklatur (International Union of Pure and Applied Chemistry). Bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG med förteckningen över farliga ämnen uppdateras regelbundet genom anpassningar till den tekniska utvecklingen. Senast sex månader efter det att sådana anpassningar har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning kommer kommissionen att förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag till direktiv om uppdatering av det här direktivet med avseende på de nya ämnen som har klassificerats som cancerframkallande ämnen, kategori 1 eller 2, mutagena ämnen, kategori 1 eller 2, och reproduktionstoxiska ämnen, kategori 1 eller 2.

I förslaget från kommissionen beaktas såväl riskerna som fördelarna med nyligen klassificerade ämnen samt gemenskapsbestämmelserna om riskanalys.

I bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG fastställs individuella koncentrationsgränser för sådana ämnen och i avsaknad av sådana särskilda gränser anges generella koncentrationsgränser för de aktuella ämnena i preparat i tabell VI i bilaga 1 till rådets direktiv 88/379/EEG(7).

Kreosot enligt definitionen i bilagan till detta direktiv kan vara hälsoskadligt på grund av sitt innehåll av kända cancerframkallande ämnen. Därför bör användningen av kreosot vid behandling av trä samt saluföringen och användningen av kreosotbehandlat trä begränsas.

Vissa beståndsdelar i kreosot är svårnedbrytbara och skadliga för vissa organismer i miljön. Dessa beståndsdelar kan frigöras i miljön vid användning av behandlat trä.

Vissa klorerade lösningsmedel utgör en hälsofara och bör inte användas i ämnen och preparat som saluförs till allmänheten.

Vid fastställande av de begränsningar som anges i detta direktiv avseende användningen av kreosot vid behandling av trä, saluföringen och användningen av kreosotbehandlat trä samt saluföringen och användningen av klorerade lösningsmedel har hänsyn tagits till de senaste rönen och den senaste tekniska utvecklingen i fråga om säkrare alternativ.

De begränsningar som vissa medlemsstater redan har infört ifråga om saluföringen och användningen av dessa ämnen och preparat i vilka dessa ämnen ingår kommer att inverka direkt på upprättandet av en fungerande inre marknad. Därför är det nödvändigt med en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning på detta område och följaktligen att ändra bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG(8).

Detta direktiv påverkar inte gemenskapens lagstiftning om de minimikrav för arbetarskydd som anges i rådets direktiv 89/391/EEG(9) och i enskilda direktiv som grundas på detta, bland annat direktiv 90/394/EEG(10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ett år från dagen för antagandet av direktivet och skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 20 juni 1995.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1994.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

(1) EGT nr C 157, 24.6.1992, s. 6.

(2) EGT nr C 332, 16.12.1992, s. 8.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 19 januari 1994 (EGT nr C 44, 14.2.1994, s. 2), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 juni 1994 (EGT nr C 244, 31.8.1994, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 26 oktober 1994 (EGT nr C 323, 21.11.1994).

(4) EGT nr C 294, 23.11.1989, s. 1.

(5) EGT nr L 137, 30.5.1990, s. 31.

(6) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senaste ändrat genom kommissionens direktiv 91/632/EEG (EGT nr L 338, 10.12.1991, s. 23).

(7) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/18/EEG (EGT nr L 104, 29.4.1993, s. 46).

(8) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/659/EEG (EGT nr L 363, 31.12.1991, s. 36).

(9) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.

(10) EGT nr L 196, 26.7.1990, s. 1.

BILAGA

Följande skall läggas till i bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG:

">Plats för tabell>

TILLÄGG

>Plats för tabell>

"