Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG av den 29 juni 1995 om ändring av rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av bullernivån hos hydrauliska grävmaskiner, lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 18/07/1995 s. 0014 - 0017EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 95/27/EG av den 29 juni 1995 om ändring av rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av bullernivån hos hydrauliska grävmaskiner, lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet(3), med beaktande av det av förlikningskommittén godkända gemensamma utkastet av den 11 maj 1995 och

med beaktande av följande:

Inom ramen för den inre marknaden behövs en tillnärmning av bullerkraven hos hydrauliska grävmaskiner, lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, nedan kallade jordförflyttningsmaskiner medan en hög skyddsnivå av miljön skall åstadkommas utan att skapa hinder för den fria rörligheten för jordförflyttningsmaskiner.

Direktiv 86/662/EEG(4) innefattar bestämmelser om EG-typgranskningen av jordförflyttningsmaskiner som används vid bygg- och anläggningsarbete. Detta direktiv fastställer även bullernivåer och en mätmetod.

Jordförflyttningsmaskiner med en effekt över 500 kW används huvudsakligen i stenbrott och gruvor och därför bör de inte omfattas av direktivets räckvidd.

Direktiv 86/662/EEG fastställer inga tillåtna ljudnivåer under de sex första åren efter direktivets ikraftträdande, utan föreskriver att de tillåtna ljudnivåerna efter 1994 års översyn skall fastställas så att miljöpåverkan minskas med ungefär 3 dB beroende på effektkategori eller typ av maskin.

Genom att förlänga giltighetstiden för artikel 3.1 a i direktiv 86/662/EEG till den 29 december 1996 och för intygen som utfärdas i enlighet med direktivet till den 29 december 1997, säkras att industrin får tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya bullernormerna.

Minskningen av den tillåtna bullernivån skall i första stadiet motsvara ungefär 4 dB jämfört med existerande normer och är avsedd att åstadkomma en hög skyddsnivå för hälsa och miljö.

Eftersom teknologin utvecklas och industrin måste få de rätta signalerna, behöver ytterligare minskningar av tilllatna bullernivåer fastställas för andra stadiet, dock eventuellt med vissa förbehåll mot bakgrund av hur långt utvecklingen kommit.

Den reviderade testmetod som skall tillämpas efter den 29 december 1996 har fastställts i direktiv 86/662/EEG.

Den 20 december 1994 träffade Europaparlamentet, rådet och kommissionen en överenskommelse om ett modus vivendi beträffande genomförandeåtgärder för rättsakter som antas enligt det förfarande som avses i artikel 189b i Romfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 86/662/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall punkten i slutet av stycket ändras till ett komma och följande läggas till: "för såvitt den installerade effekten understiger 500 kW".

2. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. De godkända kontrollorganen skall utfärda ett EG-typkontrollintyg för varje typ av jordförflyttningsmaskin som avses i artikel 1.1.

a) till och med den 29 december 1996, om ljudeffektnivån hos det luftburna bullret som avges i miljön, uppmätt under de förhållanden för stationär drift som beskrivs i bilaga I i direktiv 79/113/EEG, ändrat genom direktiv 81/1051/EEG och kompletterat genom bilaga I till detta direktiv, inte överskrider den tillåtna LWA-nivån i dB(A)/1 pW i förhållande till installerad nettomotoreffekt i kW enligt följande tabell:

>Plats för tabell>

b) från den 30 december 1996 fram till och med den 29 december 2001, om ljudeffektnivån hos det luftburna bullret som avges i miljön, uppmätt under verkliga arbetsförhållanden vilka beskrivs i bilaga I till direktiv 79/113/EEG, ändrat genom direktiv 81/1051/EEG och kompletterat genom bilaga II till detta direktiv, inte överskrider den tillåtna LWA-ljudeffektnivån i dB(A)/1 pW i förhållande till installerad nettomotoreffekt i kW(*) enligt följande:

>Plats för tabell>

Dessa formler gäller endast för värden högre än den lägsta ljudeffektnivån hos de tre typer av maskiner som visas i tabellen nedan. Dessa lägsta ljudeffektnivåer motsvarar de lägsta värden av den installerade nettomotoreffekten på varje typ av maskin. För installerade nettomotoreffekter som understiger dessa värden gäller samma tillåtna ljudeffektnivåer som för den lägsta nivån i tabellen (se bilaga VII).

>Plats för tabell>

c) från den 30 december 2001, om ljudeffektnivån hos det luftburna bullret som avges i miljön uppmätt under verkliga arbetsförhållanden vilka beskrivs i bilaga I till direktiv 79/113/EEG, ändrat genom direktiv 81/1051/EEG och kompletterat genom bilaga II till detta direktiv, inte överskrider den tillåtna LWA-ljudeffektnivån i dB(A)/1 pW i förhållande till installerad nettomotoreffekt i kW(*) enligt följande tabell:

i) bandmaskiner (förutom grävmaskiner): L>Plats för tabell>

Dessa formler gäller endast för värden högre än den lägsta ljudeffektnivån hos de tre typer av maskiner som visas i tabellen nedan. Dessa lägsta ljudeffektnivåer motsvarar de lägsta värden av den installerade nettomotoreffekten i varje typ av maskin. För installerade nettoeffekter som understiger dessa värden gäller samma tillåtna ljudeffektnivåer som för den lägsta nivån i tabellen (se bilaga VII).

>Plats för tabell>

(*) Enligt definitionen i avsnitt 6.2.1 i bilaga I (den installerade effektens värde skall avrundas till närmaste hel kW).2. Fram till den 29 december 1996 får EG-typkontrollintygen även utfärdas enligt villkoren i punkt 1 b.

3. Till varje ansökan om EG-typkontrollintyg avseende tillåten ljudeffektnivå för en typ av jordförflyttningsmaskin skall bifogas en beskrivning uformad enligt förebilden i bilaga IV.

4. För varje typ av jordförflyttningsmaskin, för vilken ett godkänt kontrollorgan utfärdar ett intyg, skall kontrollorganet fylla i alla avsnitt i typkontrollintyget utformat enligt förebilden i bilaga III till ramdirektivet.

5. EG-typkontrollintyg som beviljas i enlighet med punkt 1 a skall upphöra att gälla efter den 29 december 1997.

Giltighetstiden för EG-typkontrollintyg som beviljas i enlighet med punkterna 1 b och 1 c skall begränsas till fem år. Denna period kan förlängas med fem år, under förutsättning att ansökan lämnas in tidigast tolv månader före slutet av den första femårsperioden och att EG-typkontrollintyget utfärdas för jordförflyttningsmaskiner som uppfyller de tillåtna ljudeffektnivåer som gäller när förlängningen träder i kraft. Intyg som beviljats i enlighet med bestämmelserna om ljudeffektnivåer i punkt 1 b skall dock upphöra att gälla först efter den 29 december 2002.

6. För varje jordförflyttningsmaskin som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken EG-typkontrollintyg har utfärdats, skall tillverkaren utfärda ett överensstämmelseintyg enligt förebilden i bilaga IV till ramdirektivet och där ange den installerade nettomotoreffekten och motsvarande svängsystem.

7. Varje jordförflyttningsmaskin som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken EG-kontrollintyg har utfärdats skall vara försedd med en väl synlig och varaktig märkning som anger den av tillverkaren garanterade

- ljudeffektnivån uttryckt i dB(A) i förhållande till 1 pW,

- ljudtrycksnivån uttryckt i dB(A) i förhållande till 20 µPa på förarplatsen,

som fastställs enligt bilaga I till direktiv 79/113/EEG, ändrat genom direktiv 81/1051/EEG och kompletterat genom bilaga I eller II och III till detta direktiv. Märkningen skall även innehålla symbolen "å" (epsilon). Märkningens utformning framgår av bilaga V till detta direktiv."

3. I artikel 5 skall punkten i slutet av meningen ändras till ett komma och följande läggas till:

"inbegripet möjligheten att begränsa antalet arbetstimmar för jordförflyttningsmaskiner."

4. Artikel 7 skall utgå.

5. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

De ändringar som behövs för att anpassa kraven enligt bilagorna till detta direktiv till de tekniska framstegen, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel V i direktiv 79/113/EEG, ändrat genom direktiv 81/1051/EEG."

6. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

Kommissionen kan senast den 1 januari 2000 överlämna ett förslag till rådet om översyn av de gränsvärden och det datum som föreskrivs i artikel 3 1 c.

Ett sådant förslag skall grundas på en rapport om de teknologiska framsteg som beaktats vid fastställandet av gränsvärden och datum."

7. Följande bilaga skall läggas till:

"BILAGA VII

DIAGRAM ÖVER BESTÄMMELSERNA I ARTIKEL 3 1 b OCH 3 1 c SOM AVSER DEN TILLÅTNA LJUDEFFEKTNIVÅN SOM EN FUNKTION AV DEN INSTALLERADE NETTOMOTOREFFEKTEN

>Hänvisning till >

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1995.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 1995.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande

(1) EGT nr C 157, 9.6.1993, s. 7.

(2) EGT nr C 304, 10.11.1993, s. 32.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 juli 1993 (EGT nr C 255, 20.9.1993, s. 70). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 juni 1994 (EGT nr C 213, 3.8.1994, s. 5) och Europaparlamentets beslut av den 16 november 1994 (EGT nr C 341, 5.12.1994, s. 74).

(4) EGT nr L 384, 31.12.1986, s. 1, ändrat genom kommissionens direktiv 89/514/EEG (EGT nr L 253, 30.8.1989, s. 35).