Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R1935.pdf

31995R1935

Rådets förordning (EG) nr 1935/95 av den 22 juni 1995 om ändring i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 05/08/1995 s. 0001 - 0007RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1935/95 av den 22 juni 1995 om ändring i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Kommissionen har inom ramen för förordning (EEG) nr 2092/91 (4), fått ett särskilt uppdrag att före den 1 juli 1994 göra en förnyad granskning av vissa bestämmelser i nämnda förordning samt att lägga fram lämpliga förslag med tanke på dess eventuella revidering.

Det har visat sig att bestämmelserna om märkning av jordbruksprodukter och livsmedel som innehåller en ingrediens med jordbruksursprung, producerad av odlare eller uppfödare som genomför omläggning av produktionen till ekologiskt jordbruk, som upphör att gälla den 1 juli 1995, bör förlängas för att denna produktion trots sina merkostnader, genom en lämplig märkning av produkterna, skall kunna göras lönande för producenterna.

Den av rådet begärda förnyade granskningen av artiklarna 5, 10 och 11 inför den 1 juli 1994 har visat nödvändigheten av att göra vissa tekniska och redaktionella ändringar i dessa artiklar samt i vissa andra bestämmelser för att kunna garantera en effektiv administrering och tillämpning av förordningen. Utarbetandet av dessa förändrade regler har följaktligen prioriterats och utformningen av regler för animalisk produktion måste därför skjutas upp under en begränsad tid.

Den förnyade granskningen har visat att bestämmelserna om märkning av livsmedel som endast till viss del beretts med hjälp av ingredienser med jordbruksursprung som producerats med ekologiska metoder bör förbättras för att åstadkomma bättre möjligheter att framhäva den ekologiskt producerade beståndsdelen i sådana livsmedel.

Det har också framkommit att den upplysning som anges i bilaga V bör förbli frivillig men att den, för att förhindra missbruk, också bör begränsas till försäljning av färdigförpackade livsmedel eller till direktförsäljning från producent eller beredare till slutkonsumenter med villkor att produktens sammansättning kan identifieras.

Det har dessutom framkommit, att förökningsmaterial bör härröra från ekologiskt odlade växter men att undantagsbestämmelser är nödvändiga för att under en övergångsperiod ge odlarna möjlighet att använda förökningsmaterial som erhållits på konventionellt sätt i fall då det inte finns tillgång till lämpligt material som erhållits enligt ekologiska odlingsmetoder.

Konventionellt erhållna plantor avsedda för växtproduktion bör av samma anledning kunna få användas under en övergångsperiod.

Det har framkommit att vissa av de produkter som användes i enlighet med vedertagna regler för ekologisk odling inom gemenskapen, innan förordning (EEG) nr 2092/91 antogs, inte har inkluderats i bilaga II till nämnda förordning. Användningen av dessa produkter bör tillåtas i den utsträckning som den också är tillåten i det konventionella jordbruket.

Det är lämpligt att ange att det föreskrivna kontrollsystemet också gäller för sådana importörer av produkter från tredje land, som är etablerade inom Europeiska unionen.

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2092/91 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.2 ersätts datumet "den 1 juli 1992" med datumet "den 30 juni 1995."

2. Artikel 4.2 ersätts med följande text:

"2. `produktion`: verksamheter på gården med avseende på framställning, förpackning och ursprunglig märkning som ekologiskt producerade produkter av jordbruksprodukter som produceras på den gården."

3. Artikel 4.3 ersätts med följande text:

"3. `beredning`: åtgärder för konservering och/eller bearbetning av jordbruksprodukter samt förpackning och/eller ändringar av presentationen av det ekologiska produktionsförfarandet som används vid märkningen av de färska konserverade och/eller bearbetade produkterna."

4. Artikel 6.4 ersätts med följande text:

"6. `ingredienser`: ämnen (inbegripet tillsatsämnen) som används vid beredningen av de produkter som avses i artikel 1.1 b såsom de definieras i artikel 6.4 i direktiv 78/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel."

5. Följande punkter läggs till i artikel 4:

"9. `färdigförpackat livsmedel`: saluförd enhet såsom den definieras i artikel 1.3 b i direktiv 79/112/EEG,

10. `ingrediensförteckning`: en sådan ingrediensförteckning som avses i artikel 6 i direktiv 79/112/EEG."

6. I artikel 2, artikel 5.1 b, artikel 9.9 a, artikel 11.1 b, artikel 11.2 a och artikel 11.6 a ersätts orden "artikel 6 och 7" med orden "artikel 6".

7. Följande punkt läggs till artikel 5.1:

"d) för produkter som beretts efter den 1 januari 1997, skall märkningen inkludera namn på och/eller kodnummer för den myndighet eller det kontrollorgan som producenten är underställd. Valet av om namn eller kodnummer skall användas vid märkning åligger medlemsstaten som skall meddela sitt beslut till kommissionen."

8. Artikel 5.2 utgår.

9. Artikel 5.3 med följande text:

"3. Vid märkning av och reklam för en produkt som åsyftas i artikel 1.1 b får beskrivningen av den saluförda varan endast innehålla uppgifter som hänvisar till ekologisk produktion om följande villkor är uppfyllda:

a) minst 95 % av produktens ingredienser av jordbruksursprung är produkter eller är framställda ur produkter som har erhållits i enlighet med de regler som fastställs i artikel 6 eller som har importerats från tredje land inom ramen för den ordning som anges i artikel 11,

b) alla andra ingredienser av jordbruksursprung omfattas av bilaga VI punkt C eller har godkänts provisoriskt av ett medlemsland i enlighet med någon av de vidtagna genomförandeåtgärderna, vilken, i förekommande fall, antagits i enlighet med punkt 7,

c) produkten innehåller enbart ämnen som finns förtecknade i bilaga VI punkt a i deras egenskap av ingredienser som inte är av jordbruksursprung,

d) produkten eller dess ingredienser av jordbruksursprung som anges i punkt a har inte behandlats med andra ämnen än de som anges i bilaga VI punkt b,

e) produkten eller dess ingredienser har inte behandlats med joniserande strålning,

f) produkten har beretts eller importerats av en leverantör som är underkastad den kontroll som anges i artiklarna 8 och 9,

g) för produkter som beretts efter den 1 januari 1997 skall märkningen inkludera namn på och/eller kodnummer för den myndighet eller det kontrollorgan som den leverantör som har utfört den sista beredningsåtgärden är underställd. Valet av om namn eller kodnummer skall användas åligger medlemsstaten som skall meddela sitt beslut till kommissionen.

Uppgifter som hänvisar till ekologisk produktion skall klart visa att de gäller en produktionsmetod inom jordbruket och skall åtföljas av en hänvisning till de åsyftade ingredienserna av jordbruksursprung om detta inte klart framgår av ingrediensförteckningen."

10. Artikel 5.4 ersätts med följande text:

"4. Ingredienser av jordbruksursprung får ej förekomma i bilaga VI punkt C annat än när det visas att dessa ingredienser är av jordbruksursprung, att de inte produceras i tillräcklig mängd inom gemenskapen enligt reglerna i artikel 6 eller att de inte kan importeras från tredje land enligt reglerna i artikel 11."

11. Artikel 5.5 ersätts med följande text:

"5. Produkter som är föremål för märkning och reklam i enlighet med styckena 1 och 3 kan vara försedda med uppgifter som hänvisar till omställningen till ekologiskt jordbruk under förutsättning att:

a) de krav som anges i punkt 1 respektive 3 är helt uppfyllda utom vad gäller längden på den övergångsperiod som avses i punkt 1 i bilaga I,

b) en omställningsperiod om minst 12 månader före skörd har iakttagits,

c) uppgifterna inte vilseleder konsumenterna beträffande skillnader i förhållande till produkter som uppfyller alla krav i styckena 1 eller 3. Efter den 1 januari 1996 skall nämnda uppgifter bestå av orden `producerad under omställning till ekologiskt jordbruk` och presenteras i en färg, ett format och i en typstil som inte får vara mer framträdande än beskrivningen av den saluförda varan. Orden `ekologiskt jordbruk` får inte vara mer framträdande än orden `produkt under omställning till`,

d) produkten innehåller en enda ingrediens av jordbruksursprung,

e) för produkter som beretts efter den 1 januari 1997 skall märkningen inkludera namn på och/eller kodnummer för den myndighet eller det kontrollorgan som den leverantör som har utfört den sista beredningsåtgärden är underställd. Valet av om namn eller kodnummer skall användas åligger medlemsstaten som skall meddela sitt beslut till kommissionen."

12. Följande punkt skall införas efter artikel 5.5:

"5a. Utan det påverkar tillämpningen av punkt 3 får sådan märkning av och reklam för en produkt som anges i artikel 1.1 b inte vara försedd med uppgifter som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden annat än om följande villkor är uppfyllda:

a) minst 70 % av produktens ingredienser av jordbruksursprung är produkter eller härrör från produkter som erhållits i enlighet med de regler som anges i artikel 6 eller är importerade från tredje land inom ramen för den ordning som anges i artikel 11,

b) produktens alla andra ingredienser av jordbruksursprung omfattas av bilaga VI punkt C eller har godkänts provisoriskt av en medlemsstat i enlighet med vidtagna genomförandeåtgärder, i förekommande fall i enlighet med punkt 7,

c) uppgifter som hänvisar till ekologisk produktion nämns i ingrediensförteckningen och hänför sig uppenbarligen endast till de ingredienser som erhållits i enlighet med reglerna i artikel 6 eller som importerats från tredje land inom ramen för den ordning som anges i artikel 11. De skall presenteras i en färg, ett format och en typstil som helt överensstämmer med vad som används för övriga uppgifter som finns på ingrediensförteckningen. Dessa uppgifter skall också nämnas separat inom samma synfält som beskrivningen av den saluförda varan och skall innehålla upplysning om den procentuella andel av ingredienserna som är av jordbruksursprung eller som härrör från ingredienser som är av jordbruksursprung och som har erhållits i enlighet med reglerna i artikel 6 eller som importerats från tredje land inom ramen för den ordning som anges i artikel 11. Det nämnda får inte göras i en färg, ett format eller en typstil som gör den mer framträdande än beskrivningen av den saluförda varan. Omnämnandet skall ges följande utformning: `X % av ingredienserna av jordbruksursprung har erhållits i enlighet med reglerna för ekologisk produktion`,

d) produkten innehåller enbart ämnen som finns förtecknade i bilaga VI, punkt A i egenskap av ingredienser som inte är av jordbruksursprung,

e) produkten eller dess ingredienser av jordbruksursprung som anges i punkt a har inte behandlats med andra ämnen än de som finns i bilaga VI punkt B,

f) produkten eller dess ingredienser har inte behandlats med joniserande strålning,

g) produkten har beretts eller importerats av en leverantör som är underkastad den kontroll som anges i artiklarna 8 och 9,

h) för produkter som beretts efter den 1 januari 1997, skall märkningen inkludera namn på och/eller kodnummer för den myndighet eller det kontrollorgan som den leverantör som utfört den sista beredningsåtgärden är underställd. Valet av om namn eller kodnummer skall användas åligger medlemsstaten som skall meddela sitt beslut till kommissionen."

13. Artikel 5.6 ersätts med följande:

"6. Under en övergångsperiod som går ut den 31 december 1997, får märkning av och reklam för en produkt som anges i artikel 1.1 b och som delvis erhållits från ingredienser som inte uppfyller kraven i punkt 3 a hänvisa till ekologisk produktion om följande villkor är uppfyllda:

a) minst 50 % av produktens ingredienser av jordbruksursprung uppfyller kraven i punkt 3 a,

b) produkten uppfyller kraven i punkt 3 c, d, e och f,

c) de uppgifter som hänvisar till ekologisk produktion:

- förekommer uteslutande i ingrediensförteckningen i enlighet med direktiv 79/112/EEG, senast ändrat genom direktiv 89/395/EEG,

- hänför sig uppenbarligen endast till de ingredienser som erhållits i enlighet med de regler som avses i artikel 6, eller som har importerats inom ramen för den ordning som anges i artikel 11,

d) ingredienserna och deras andelar anges i fallande storleksordning efter vikt i ingrediensförteckningen,

e) uppgifterna i ingrediensförteckningen presenteras i samma färg, format och typstil."

14. Inledningen till 5.8 ersätts med följande text:

"8. Sådana begränsande förteckningar över de ämnen och produkter som avses i punkt 3 b, c och d, samt i punkt 5 a, b, d och e skall upprättas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14 och omfattas av punkterna A, B och C i bilaga VI."

15. Artikel 5.9 ersätts med följande text och punkterna 10 och 11 läggs till:

"9. Beräkningen av de i punkterna 3 och 6 angivna procentandelarna utförs med tillämpning av reglerna i artiklarna 6 och 7 i direktiv 79/112/EEG.

10. En produkt som anges i artikel 1.1 får inte innehålla både en ingrediens som har erhållits i enlighet med reglerna i artikel 6 och samma ingrediens som har erhållits enligt andra regler.

11. Kommissionen skall före den 1 juli 1999 göra en förnyad granskning av bestämmelserna i denna artikel och artikel 10 och presentera lämpliga förslag för deras eventuella ändring."

16. Artikel 6 ersätts med följande text:

"Artikel 6

1. Ekologisk produktion innebär vid framställning av de produkter som anges i artikel 1.1 a med undantag för utsäde och vegetativt förökningsmaterial följande

a) åtminstone de bestämmelser som anges i bilaga I och, i förekommande fall, de tillämpningsförfaranden som hör till dessa skall vara uppfyllda,

b) endast produkter som består av ämnen som finns förtecknade i bilagorna I och II får användas som växtskyddsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, gödningsmedel eller markberedningsmedel eller för varje annat ändamål som med avseende på vissa ämnen anges i bilaga II. De får endast användas på de särskilda villkor som anges i bilagorna I och II i den mån deras motsvarande användning är tillåten i vanligt jordbruk i de berörda medlemsländerna i enlighet med tillämpningen av gemenskapsbestämmelser eller enligt nationella bestämmelser som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen,

c) endast utsäde och vegetativt förökningsmaterial som har producerats med den ekologiska produktionsmetod som anges i stycke 2 får användas.

2. För utsäde och vegetativt förökningsmaterial innebär den ekologiska produktionsmetoden att både moderplantan - såvitt avser utsäde - och föräldragenerationens planta/plantor - såvitt avser reproduktionsmaterial - har producerats i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 1 a och b under minst en generation eller, när det gäller perenna odlingar, minst två säsonger.

3. a) Trots vad som sägs i punkt 1 c får utsäde och vegetativt förökningsmaterial som inte har erhållits i enlighet med den ekologiska produktionsmetoden användas under en övergångsperiod fram till den 31 december 2000 med godkännande från den behöriga myndigheten i medlemsstaten under förutsättning att användarna av sådant förökningsmaterial på ett för medlemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan tillfredsställande sätt kan visa att de på gemenskapsmarknaden inte har kunnat erhålla ett förökningsmaterial för en lämplig sort av ifrågavarande art som uppfyller kraven i stycke 2. I detta fall skall ett förökningsmaterial som inte har behandlats med andra produkter än de som anges i bilaga II punkt B användas, under förutsättning att sådant material finns på gemenskapsmarknaden. Medlemsstaterna skall anmäla godkännanden som lämnats enligt detta stycke till de andra medlemsstaterna och till kommissionen,

b) förfarandet i artikel 14 kan användas för att fatta beslut om:

- införande, före den 31 december 2000, av begränsningar gällande den provisoriska åtgärd som anges i a i fråga om vissa arter och/eller typer av förökningsmaterial och/eller avsaknad av kemisk behandling,

- bibehållande, efter den 31 december 2000, av det i a angivna undantaget i fråga om vissa arter och/eller typer av förökningsmaterial för hela eller delar av gemenskapens område,

- införande av procedurregler och kriterier rörande det i a angivna undantaget och information om detta till berörda yrkesorganisationer, andra medlemsstater samt kommissionen.

4. Före den 31 december 1999, skall kommissionen göra en förnyad granskning av bestämmelserna i denna artikel, särskilt punkt 1 c samt punkt 2 och i förekommande fall presentera lämpliga förslag till ändring av dem."

17. Följande artikel införs efter artikel 6:

"Artikel 6a

1. I denna artikel anses med `plantor` hela plantor, avsedda för plantering för produktion av växter.

2. Den ekologiska produktionsmetoden innebär att plantor som används för produktion också skall ha producerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.

3. Trots vad som sägs i punkt 2, får plantor som inte erhållits i överensstämmelse med den ekologiska produktionsmetoden användas under en övergångsperiod fram till den 31 december 1997 förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) medlemsstatens behöriga myndighet har godkänt användning under förutsättning att användaren eller användarna av sådant material på ett tillfredsställande sätt kunnat visa medlemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan att de inte kunnat erhålla lämplig sort av ifrågavarande art på gemenskapsmarknaden,

b) plantorna har efter sådden inte behandlats med andra produkter än de som räknas upp i bilaga II, delarna A och B,

c) plantorna härstammar från en producent som har accepterat ett kontrollsystem som är likvärdigt med det system som avses i artikel 9 och som har accepterat att tillämpa förbehållet i punkt b. Denna bestämmelse träder i kraft den 1 januari 1996,

d) efter plantering skall plantorna ha odlats i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 a och b under en period av minst sex veckor före skörden,

e) märkningen av produkter som innehåller ingredienser som härrör från sådana plantor får inte innehålla den uppgift som anges i artikel 10,

f) utan att detta påverkar någon inskränkning som följer av det i punkt 4 angivna förfarandet skall alla godkännanden som lämnats i enlighet med denna punkt återkallas när bristsituationen avhjälpts och de skall löpa ut senast den 31 december 1997.

4. a) När godkännanden som avses i punkt 3 har lämnats skall medlemsstaten omedelbart lämna följande upplysningar till övriga medlemsstater och kommissionen:

- datum för godkännandet,

- benämning för berörd sort och art,

- nödvändiga mängder samt skälen för detta,

- trolig varaktighet för bristsituationen,

- övriga upplysningar som begärts av kommissionen eller medlemsstaterna.

4. b) Om upplysningar, som av en medlemsstat lämnats till kommissionen och den medlemsstat som har lämnat godkännande, visar att en lämplig sort finns tillgänglig under den tid brist råder, får medlemsstaten återkalla ett godkännande eller förkorta dess giltighetstid. Medlemsstaten skall i sådant fall meddela kommissionen och de andra medlemsstaterna om de åtgärder den vidtagit senast inom tio dagar efter det att den mottagit upplysningarna.

4. c) På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ, skall ärendet föreläggas den kommitté som avses i artikel 14. I enlighet med det förfarande som avses i artikel 14 kan beslut fattas om att återkalla eller förkorta godkännandets giltighetstid."

18. I artikel 7 skall följande stycke läggas till efter punkt 1:

"1a. De villkor som anges i punkt 1 gäller inte för produkter, som före antagandet av denna förordning allmänt användes i enlighet med vedertagna regler för ekologisk odling inom gemenskapen".

19. I artikel 9.1 skall orden "leverantörerna av produkter av det slag som anges i artikel 1" ersättas med orden "leverantörer som producerar, bereder eller från tredje land importerar produkter av det slag som anges i artikel 1."

20. I artikel 9.5 b ersätts ordet "avvikelser" med orden "avvikelser och/eller överträdelser".

21. I artikel 9.6 c ersätts ordet "överträdelser" med orden "avvikelser och/eller överträdelser".

22. I artikel 9.6 d ersätts orden "punkt 7-9" med orden "punkterna 7, 8, 9 och 11".

23. I artikel 9 införs följande punkt efter punkt 6:

"6a. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1996 tilldela varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som godkänts eller utsetts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning ett kodnummer. De skall meddela övriga medlemsstater och kommissionen om detta och kommissionen skall offentliggöra kodnummer i den förteckning som anges i sista stycket i artikel 15."

24. Följande stycke skall införas i artikel 9:

"11. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 och 6 skall de behöriga kontrollorganen från och med den 1 januari 1998 uppfylla kraven i EN 45011 av den 26 juni 1989."

25. Artikel 10.1 ersätts med följande text:

"1. Uppgift och/eller logotyp utvisande att produkterna omfattas av ett särskilt kontrollsystem som visas i bilaga V, får uteslutande ingå i märkningen av produkter av det slag som avses i artikel 1 när sådana produkter

a) överensstämmer med artikel 5.1 eller 5.3,

b) har varit underkastad den kontroll som avses i artikel 9 under hela produktions- och beredningsprocessen,

c) säljs direkt i slutna förpackningar av producent eller beredare till slutlig konsument, eller släpps ut på marknaden som färdigförpackade livsmedel. Vid direktförsäljning av producent eller beredare till slutlig konsument är slutna förpackningar inte nödvändiga när det av märkningen klart och tydligt framgår vilken produkt det är fråga om,

d) i märkningen är försedda med tillverkarens, beredarens eller säljarens namn på och/eller firma samt namn på eller kodnummer för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och övriga uppgifter som krävs i enlighet med reglerna för märkning av livsmedel som gäller i enlighet med gemenskapens lagstiftning."

26. I artikel 10.3 a ersätts orden "artikel 5-7" med orden "artiklarna 5 och 6".

27. Artikel 10.5, 10.6 och 10.7 ersätts med följande text:

"Allmänna åtgärder för verkställighet

Artikel 10a

1. När en medlemsstat med avseende på en produkt som härrör från en annan medlemsstat och som är försedd med de uppgifter som anges i artikel 2 och/eller bilaga V konstaterar avvikelser eller överträdelser rörande tillämpningen av denna förordning, skall den informera den medlemsstat som har utsett kontrollmyndigheten eller godkänt kontrollorganet och kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att undvika bedräglig användning av de uppgifter som anges i artikel 2 och/eller bilaga V."

28. I artikel 11.3 a ersätts orden "kontrollmyndigheterna" med orden "kontrollorgan och/eller kontrollmyndighet".

29. I artikel 11.6 a ersätts datumet den 31 juli 1995 med datumet den 31 december 2002.

30. I artikel 11.6 a ersätts den sista meningen med följande text:

"Den upphör från och med den tidpunkt då beslut att föra in ett tredje land i förteckningen som anges i punkt 1 a fattas, förutsatt att den inte rör en produkt som härrör från ett område som inte närmare preciseras i det beslut som anges i punkt 1 a och att den inte har granskats inom ramen för det tredje landets ansökan. Det tredje landet skall vara införstått med den fortsatta tillämpningsregeln av det förfarande för godkännande som anges i denna punkt."

31. I artikel 11 läggs följande punkt till:

"7. Kommissionen får på begäran av en medlemsstat i enlighet med det i artikel 14 angivna förfarandet godkänna ett tredje lands kontrollorgan, som den berörda medlemsstaten på förhand har utvärderat, och föra upp den på den förteckning som anges i punkt 1 a. Kommissionen skall underrätta det tredje landet om detta."

32. I artikel 13 införs följande strecksats före första strecksatsen:

"- tillämpningsföreskrifter för denna förordning."

33. I artikel 13 ersätts sista strecksatsen med följande strecksats:

"- de ändringar som skall göras i bilaga V för att fastlägga en logotyp för gemenskapen som kan användas tillsammans med eller i stället för uppgiften om att produkterna omfattas av ett särskilt kontrollsystem."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 1995.

På rådets vägnar

Ph. VASSEUR

Ordförande

(1) EGT nr C 326, 3.12.1993, s. 8.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994, s. 112.

(3) EGT nr C 148, 30.5.1994, s. 24.

(4) EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.