Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/350/EG: Kommissionens beslut av den 24 maj 1996 om anpassning av bilagorna IIA och IIB till rådets direktiv 75/442/EEG om avfall (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 135 , 06/06/1996 s. 0032 - 0034KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 maj 1996 om anpassning av bilagorna IIA och IIB till rådets direktiv 75/442/EEG om avfall (Text av betydelse för EES) (96/350/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (1), ändrat genom direktiv 91/692/EEG (2), särskilt artikel 17 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt nämnda bestämmelser har kommissionen möjlighet att anpassa bilagorna IIA och IIB till direktiv 75/442/EEG.

I samband med denna arbetsuppgift bistås kommissionen av den kommitté, bestående av företrädare för medlemsstaterna och med kommissionens företrädare som ordförande, som upprättades i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

De åtgärder som avses i detta beslut är förenliga med yttrandet från den nämnda kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna IIA och IIB till direktiv 75/442/EEG skall ersättas med bilagorna IIA och IIB till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 maj 1996.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 47.

(2) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48.

BILAGA IIA

ÅTGÄRDER FÖR SLUTLIGT OMHÄNDERTAGANDE

Anm.: Syftet med denna bilaga är att upprätta en förteckning över åtgärderna för slutligt omhändertagande så som de vidtas i praktiken. I enlighet med artikel 4 måste det slutliga omhändertagandet av avfall ske på ett sådant sätt att det inte äventyrar människors hälsa och utan användning av processer och metoder som kan vara skadliga för miljön.

D 1 Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)

D 2 Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord)

D 3 Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)

D 4 Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)

D 5 Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön)

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner

D 7 Utsläpp till hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten

D 8 Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som omhändertas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12

D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som omhändertas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering)

D 10 Förbränning på mark

D 11 Förbränning till havs

D 12 Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)

D 13 Sammansmältning eller blandning före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12

D 14 Omförpackning före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13

D 15 Lagring före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

BILAGA IIB

ÅTERVINNINGSÅTGÄRDER

Anm.: Syftet med denna bilaga är att upprätta en förteckning över återvinningsåtgärder så som de vidtas i praktiken. I enlighet med artikel 4 måste avfall återvinnas på ett sådant sätt att det inte äventyrar människors hälsa och utan användning av processer och metoder som kan vara skadliga för miljön.

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling)

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material

R 6 Regenerering av syror eller baser

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)