Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996D0660.pdf

31996D0660

96/660/EG: Kommissionens beslut av den 14 november 1996 om anpassning, i enlighet med artikel 42.3 i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 27/11/1996 s. 0015 - 0022KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 november 1996 om anpassning, i enlighet med artikel 42.3 i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES) (96/660/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1), ändrad genom kommissionens beslut 94/721/EG (2), särskilt artikel 42.3 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (3), ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (4), särskilt artikel 18 i detta, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 42.3 i förordning (EEG) nr 259/93 bör bilagorna II, III och IV endast anpassas för att ta hänsyn till de ändringar som redan avtalats inom ramen för en översyn inom OECD.

OECD-rådet (5) har beslutat att inom ramen för en översyn ändra den gröna avfallslista.

Det är nödvändigt att ändra bilaga II till förordningen för att ta hänsyn till dessa ändringar.

Kommissionen bistås i sin uppgift att anpassa bilagorna II, III och IV till förordningen av kommittén upprättad i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall, som ändrad.

De bestämmelser som fastställs i detta beslut överensstämmer med yttrandet från ovannämnda kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 1996.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 288, 9.11.1994, s. 36.

(3) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 47.

(4) EGT nr L 135, 6.6.1996, s. 32.

(5) OECD-rådet, 21 september 1995, ref. dok. C(95)155.

BILAGA

"BILAGA II

GRÖN AVFALLSLISTA(*)

Oavsett om avfallet är inbegripet på denna lista eller inte får det inte transporteras som grönt avfall om det är förorenat med andra material i en sådan utsträckning att a) riskerna med avfallet ökar på ett sådant sätt att det bör inbegripas på den gula eller den röda listan, eller att b) det hindrar att avfallet återvinns på ett miljövänligt sätt.

(*) När det är möjligt anges bredvid de olika posterna numret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, upprättat genom Brysselkonventionen av den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Numret kan avse både avfall och produkter. Denna förordning inbegriper inga andra poster än avfall. Därför anges här det nummer - som används av tulltjänstemän för att underlätta deras och andras förfaranden - endast som hjälp för att identifiera avfall som finns förtecknat på denna lista och som omfattas av denna förordning. Likväl bör de motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utges av Tullsamarbetsrådet användas som vägledning för att identifiera avfall som omfattas av generiska benämningar. Det "ex" som anges avser en särskild post som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

Beteckningen i fet stil i första kolumnen är OECD-beteckningen: Den består av två bokstäver (en för listan: grön, gul eller röd och en för avfallskategorin: A, B, C . . .) följt av ett nummer.

>Plats för tabell>