Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/86/EG av den 13 december 1996 om anpassning av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 24/12/1996 s. 0043 - 0044KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/86/EG av den 13 december 1996 om anpassning av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (1), särskilt artikel 8 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilagorna A och B till den Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, vanligen kallad ADR, skall föras in som bilagorna A och B till direktiv 94/55/EG och gälla inte bara för gränsöverskridande transporter, utan även för transporter inom de enskilda medlemsstaterna.

Bilagorna till direktiv 94/55/EG omfattar ADR så som den tillämpas från och med den 1 januari 1995. Denna version av ADR har offentliggjorts på alla gemenskapens officiella språk (2).

ADR uppdateras vart annat år, vilket innebär att en ändrad version kommer att gälla från och med den 1 januari 1997.

I enlighet med artikel 8 skall alla ändringar som krävs för anpassning till teknisk och vetenskaplig utveckling inom det område som berörs av direktivet och som syftar till att skapa överensstämmelse mellan direktivet och de nya bestämmelserna antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 9.

Det är nödvändigt att anpassa sektorn till de nya bestämmelserna i ADR, och därför även att ändra bilagorna till direktiv 94/55/EG.

De åtgärder som avses i direktivet överensstämmer med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 9 i direktiv 94/55/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 94/55/EG ändras på följande sätt:

1) Bilaga A:

"Bilaga A omfattar numren 2000 - 3999 i bilaga A till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, i den form i vilken den tillämpas från den 1 januari 1997, varvid `kontraktslutande part` ersätts med `medlemsstat`.

OBS: Så snart texten finns tillgänglig på alla språk kommer 1997 års ändringstext till 1995 års konsoliderade bilaga A till ADR att offentliggöras på alla gemenskapens officiella språk."

2) Bilaga B:

"Bilaga B omfattar numren 10 000 till 270 000 i bilaga B till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i den form i vilken den tillämpas från den 1 januari 1997, varvid `kontraktslutande part` ersätts med `medlemsstat`.

OBS: Så snart texten finns tillgänglig på alla språk kommer 1997 års ändringstext till 1995 års konsoliderade bilaga B till ADR att offentliggöras på alla gemenskapens officiella språk."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1997 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1996.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7.

(2) EGT nr L 275, 28.10.1996, s. 1.

Ändring av bilagorna A och B till rådets direktiv 94/55/EG () i enlighet med vad som meddelats i kommissionens direktiv 96/86/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg () (Text av betydelse för EES)

() EGT L 319, 12.12.1994, s. 7; EGT L 275, 28.10.1996, s. 1.

() EGT L 335, 24.12.1996, s. 43.

BILAGA A

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ändra poster i innehållsförteckningen enligt följande:

"Klass 2 Gaser 2200 och följande" 52

Bihang A.1 "A. Stabilitets- och säkerhetskrav för explosiva ämnen och föremål och blandningar med nitrerad cellulosa 3100 och följande" 137

Bihang A.2 "C. Bestämmelser för provning av aerosolflaskor och små behållare innehållande gas (gaspatron) som avses under klass 2, ämnesnummer 5 3291 och följande" 138

"Bihang A.3 A. Provning av brandfarlig vätska som avses i klasserna 3, 6.1 och 8 3300 och följande 139

B. Metod för bestämning av flytbarhet 3310 och följande 140

C. Bestämning av ämnens ekotoxicitet, persistens och bioackumulerbarhet i akvatisk miljö, för hänförande till klass 9 3320 och följande" 140

"Bihang B.4 Bestämmelser om utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods 240 000 och följande" 215

"Bihang B.7 Förebild för märke för ämnen med förhöjd temperatur 270 000 och följande" 233

DEL I

DEFINITIONER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Definitioner

2000 (1) Ta bort definitionen på "bräckligt kolli".

Lägg till följande definitioner:

"- 'rekommendationer om transport av farligt gods', den 9:e reviderade utgåvan av FN:s rekommendationer om transport av farligt gods (ST/SG/AC.10/1/rev.9),

- 'testhandboken', 2:a reviderade utgåvan av FN:s rekommendationer om transport av farligt godsmanual för provningar och kriterier (ST/SG/AC.10/11/rev.2)",

(2) Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

(6) Lägg till en ny paragraf (6) enligt följande:

"(6) Farligt gods med smältpunkt eller begynnelsesmältpunkt av 20 °C eller lägre, vid ett tryck av 101,3 kPa, skall i klassificeringshänseende anses som vätskor. Ett visköst ämne för vilken den exakta smältpunkten inte kan bestämmas skall provas i enlighet med ASTM D 4359-90 eller med metoden som beskrivs i bihang A.3, marginalnummer 3310 för bestämmande av flytbarhet (penetrometer test)."

2001 (4) b) Ändra till enligt följande:

"b) i fråga om blandningar av komprimerade gaser: Då fyllning sker enligt metoden manometrisk fyllning (eller partialtrycksfyllning) anges förhållandet av volymen som procent av gasblandningens totala volym. Då fyllningen av komprimerbara gasblandningar sker enligt metoden gravimetrisk fyllning (gasen väges in) anges massan som procent av gasblandningens totala massa.

I fråga om gasblandningar av kondenserbara gaser och gaser lösta under tryck anges förhållandet av massan som procent av gasblandningens totala massa.

(7) Ta bort paragraf (7).

Omnumrera den befintliga (8) till (7)."

Allmänna bestämmelser

2002 (1) Ta bort texten ", 2" från den första texten inom parentes.

Ta bort texten ", 2201" från den andra texten inom parentes.

I den tredje texten inom parentes ändra början till:

"fria klasserna (2, ".

I den fjärde texten inom parentes ändra början till:

"(marginalnummer 2201, ".

(2) Ändra texten för klass 2 enligt följande:

"Klass 2 Gaser Fri klass"

(3) (a) Lägg till följande mening efter andra paragrafens första mening:

Då flera mottagare finns kan informationen om godsets art, mängden samt namn och adress på mottagarna lämnas på annan typ av handling eller på sådan handling som föreskrivs av andra bestämmelser. Handlingarna skall finnas på fordonet och godsets art och mängd skall alltid kunna utläsas.

(5) Ändra enligt följande:

"(a) Utöver de emballage som föreskrivs i denna bilaga, får extra ytteremballage (s.k. 'overpacks') användas under förutsättning att följande uppfylls:

Med extra ytteremballage avses en förslutning som innehåller ett eller flera emballage från en avsändare sammanförda till en enhet och som är lättare att hantera och stuva i samband med transport. Följande är exempel på extra ytteremballage:

a) lastanordning som t.ex. en pallast med emballage där emballagen är säkrade genom bandning, krymp- eller sträckfilmning eller säkrade på annnat lämpligt sätt; ellerb) yttre skyddsemballage som t.ex. låda, bur, häck etc.

Anmärkning: Definitionen i marginalnummer 2002 (5) gäller inte för de extra ytteremballage som definieras i klass 7 (se marginalnummer 2700, definition 13).

Extra ytteremballage skall förses med samma identifieringsmärkning, föregått av bokstäverna "UN", och etikettering som föreskrivs för det farliga gods och de emballage som det extra ytteremballaget omsluter. Detta krävs dock inte om emballagens identifierings-märkning och etikettering är synlig genom det extra ytteremballaget.

Varje emballage som innehåller farligt gods och som är placerade i ett extra ytteremballage skall uppfylla alla relevanta bestämmelser. Det extra ytteremballaget får inte nedsätta funktionen av de inneslutna emballagen.

Förbuden mot samemballering i de olika klasserna skall även tillämpas vid användning av extra ytteremballage.

(b) Skadade eller läckande förpackningar med farligt gods eller spill av farligt gods får transporteras i särskilda förpackningar för omhändertagande enligt marginalnummer 3559. Detta förhindrar inte användandet av större förpackningar av lämplig typ och godkännande enligt marginalnummer 3500 (14). När skadade förpackningar transporteras i bärgningsemballage, ska detta märkas med alla varningsetiketter för det skadade godset och UN följt av FN numret för den skadade förpackningens innehåll samt orden 'skadat gods'. Förutom kraven i de olika klasserna för farligt gods som transporteras, skall avsändaren komplettera godsdeklarartionen med noteringen 'bärgningsemballage'."

(6) Ersätt den tredje meningen med följande text:

"Om inte annat anges i detta marginalnummer eller i de särskilda förpackningsbestämmelserna, skall det för flytande ämnen i klasserna 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 och 9 klassificerade under (a) eller (b) i de olika ämnesnumren förpackade i innerförpackningar av glas eller porslin, användas sådant absorberande förpackningsmaterial som kan absorbera vätskan. Absorbtionsmedlet får inte reagera farligt med vätskan. Absorbtionsmedel krävs inte om innerförpackningarna är så skyddade att de inte kan gå sönder och läckage inte kan ske från ytterförpackningen vid normala transportpåkänningar. Om ytterförpackningen inte är tät, och även om absorbtionsmedel krävs, skall läcktät fodring, plastsäck eller motsvarande användas för att hindra att vätska läcker ut ur kollit i händelse av läckage [se även marginalnummer 3500 (5)]."

(8) b) 2.1 Ändra början på den sjätte underparagrafen enligt följande:

"ämnen av klass 6.1 som vid inandning är mycket giftiga enligt kriterierna i marginalnummer 2600 (3) (med undantag...".

2.3.1 Ersätt "2600 (1), 2800 (1)" med "2600 (3), 2800 (3), 2900 (2)".

2.3.2 Ändra andra exemplet i anmärkningen som följer:

"... inplaceras i klass 6.1, ämnesnummer 67(b) under benämningen, 3290 Giftigt fast ämne, frätande, oorganiskt, n.o.s."

Ersätt "bihang A.3" i fotnot (5) till tabellen med "marginalnummer 2400 och 2430".

(14) Ändra enligt följande:

"2002 (14) Vid användning av detta direktiv skall ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som inte kan hänföras till klasserna 1-8 samt klass 9, ämnesnummer 1-8, 13, 14, 20, 21 och 31-36 men som kan hänföras till klass 9, ämnesnummer 11 eller 12 på grundval av provningsmetoderna och kriterierna enligt bihang A.3, marginalnummer 3320-3326, anses som farliga för vattenorganismer.

Lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som saknar värden enligt klassificeringskriterierna, skall anses som farliga för vattenorganismer om det beräknade LC50-värdet (8) enligt följande formel LC50 = >NUM>LC50 av det vattenförorenande ämnet × 100>DEN>det vattenförorenande ämnet i viktprocentär lika med eller mindre än:

a) 1 mg/liter,

b) 10 mg/liter om det vattenförorenande ämnet ej är lättnedbrytbart eller, om ämnet är nedbrytbart med log Pow ≥ 3.0.

Anmärkning: Inga ytterligare transportbestämmelser är tillämpliga för ämnen av klass 1-8 samt klass 9, ämnesnummer 1-8, 13, 14, 20, 21 och 31-36 som är farliga för vattenorganismer enligt kriterierna i bihang A.3, marginalnummer 3320-3326."

2003 (4) Ändra den sista delen i underparagrafen för bihang A.2 enligt följande:

"... och provningsföreskrifter för små aerosolflaskor och behållare (gaspatron) av klass 2, ämnesnummer 5",

Ändra underparagrafen för bihang A.3 enligt följande bihang A.3 provningsmetoder för:

- brandfarlig vätska som avses i klasserna 3, 6.1 och 8;

- bestämning av flytbarhet;

- bestämning av ämnens ekotoxicitet, persistens och bioackumulerbarhet i akvatisk miljö, för hänförande till klass 9.

2007 Ändra enligt följande:

Transport av kollin, inklusive småbulkbehållare (IBC), containrar och tankcontainrar som inte fullständigt uppfyller kraven på emballering, samemballering, etikettering och märkning enligt bestämmelserna i bilaga B men som uppfyller kraven för sjö- eller flygtransport (¹), samt föregås eller följs av sjö- eller flygtransport, är tillåten på följande villkor:

a) Kollin inklusive småbulkbehållare (IBC) som inte uppfyller etiketterings- eller märkningskraven enligt detta direktiv skall etiketteras och märkas enligt bestämmelserna för sjö- eller flygtransport (¹).

b) Samemballeringskraven för sjö- eller flygtransport (¹) skall tillämpas.

c) Transport av containrar eller tankcontainrar som inte är etiketterade och märkta enligt kraven i detta direktiv men som föregås eller följs av sjötransport skall etiketteras och märkas enligt bestämmelserna för sjötransport (¹).

d) I godsdeklarationen skall, förutom de särskilda kraven i detta direktiv tilläggas "Transport enligt marginalnummer 2007, ADR".

Ovanstående undantag gäller inte för farligt gods som är klassificerat i någon av klasserna 1-8 i ADR och som inte är farligt gods enligt bestämmelserna för sjö- eller flygtransport (¹).

Lägg till följande fotnot:

(¹) Dessa krav finns i de internationella reglerna för transport av farligt gods på sjön (IMDG) som publiceras av den internationella organisationen för sjöfart (IMO) i London, samt i de tekniska instruktionerna för säker transport av farligt gods med flyg, som publiceras av den internationella organisationen för civilt flyg (ICAO) i Montreal.

2008 Lägg till följande nya marginal:

"2008 Vid en transport, som följs av sjötransport, av farligt gods i en stor container skall ett stuvningsintyg för container i enlighet med stycke 12.3.7 i IMDG-kodens (²) allmänna bestämmelser komplettera godsdeklarationen. Uppgifterna i godsdeklarationen enligt marginalnummer 2002 (3)(a), avsändarintyget enligt marginalnummer 2002 (9) och ovanstående stuvningsintyg får anges i ett och samma dokument. Om inte den metoden tillämpas skall de olika dokumenten häftas samman. Om uppgifterna är sammanförda i ett dokument är det tillräckligt att dokumentet innehåller ett uttalande som uttrycker att lastningen av containern har utförts i enlighet med tillämpliga modala bestämmelser kompletterat med identiteten på den person som ansvarar för stuvningsintyg. Utnyttjande av teknik som automatisk databehandling (ADB) eller elektronisk dataöverföring (EDI) i stället för pappersdokumentation är inte utesluten.

Anmärkning : Stuvningsintyg krävs inte för tankcontainrar.

Lägg till följande fotnot:

(²) Publicerad av den internationella organisationen för sjöfart (IMO). Riktlinjer för stuvning av gods i stora containrar har även utarbetats av IMO och den internationella arbetarorganisationen (ILO). Dessa har publicerats av IMO (IMO/ILO Guidelines for packing Cargo in Freight Containers or Vehicles)."

2009 Lägg till följande nya marginal:

"2009 Bestämmelserna i bilaga A gäller inte:

a) för privatpersoner som transporterar farligt gods avsett för eget bruk eller för sport- eller fritidsaktiviteter. Det farliga godset ska vara förpackat i emballage av en sort ämnad för detaljhandeln,

b) vid transport av farligt gods som är inneslutet i maskiner eller utrustning som inte särskilt nämns på annan plats i denna bilaga och där det farliga godset är avsett för driften av maskinerna eller utrustningen,

c) för företag, vars huvudsakliga verksamhet är annan än transport av farligt gods, men som levererar farligt gods till byggnads- eller anläggningsarbete, eller där transporten står i samband med besiktnings-, reparations- och underhållsarbeten. Högsta tillåtna kvantitet per kolli är 450 liter och sammanlagda kvantitet den/de bruttovikt/er som anges i bilaga B, marginalnummer 10 011. Ovanstående undantag gäller inte vid transport som utförs av företag enligt c) ovan till egna förråd eller extern/intern distribution,

d) vid transport utförd av, eller under övervakning av, bärgningspersonal i samband med bärgning av fordon som innehåller farligt gods,

e) vid brådskande transport i syfte att rädda människoliv eller skydda miljön under förutsättning att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits som krävs för en säker transport."

2010 Lägg till i texten enligt följande:

"... högst fem år från det datum den träder i kraft. Temporära avvikelser överenskomna före den 1 januari 1995 gäller, om de inte förnyas, endast till den 31 december 1998."

2011 Lägg till följande nya marginal:

"2011 Ämnen och föremål enligt detta direktiv får transporteras till och med 30 juni 1997 i enlighet med de föreskrifter i bilagorna A och B i detta direktiv som tillämpades fram till den 31 december 1996. I sådana fall skall följande upplysning lämnas i godsdeklarationen: 'Transport i enlighet med de regler i ADR som gällde före 1 januari 1997'".

DEL II FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN OCH SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR DE OLIKA KLASSERNA

KLASS 1

EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

Ersätt marginalnummer 2100 till 2199 med följande:

1. Förteckning över ämnen och föremål

2100 (1) Av de ämnen och föremål som täcks av rubriken till klass 1, får endast de som räknas upp vid marginalnummer 2101 eller kan hänföras till en n.o.s-benämning eller till benämningen "0190 explosiva prov" i marginalnummer 2101 transporteras och då endast enligt bestämmelserna i marginalnummer 2100 (2)-2116, bihang A.1 och i bilaga B. Dessa ämnen och föremål, anses tillhöra ämnen och föremål enligt detta direktiv.

(2) Klass 1 omfattar:

a) Explosivämnen, fasta eller flytande ämnen (eller blandningar av ämnen) som genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

Pyrotekniska satser, ämnen eller blandningar av ämnen avsedda att framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud, gas eller rök eller en kombination därav som resultat av icke-detonativa självunderhållande exoterma kemiska reaktioner.

Anmärkningar: 1. Explosivämnen som är extremt känsliga eller benägna att reagera spontant får inte transporteras

2. Ämnen som inte själva är explosiva men som kan bilda en explosiv blandning av gas, ånga eller damm är inte ämnen av klass 1.

3. Undantagna från klass 1 är också vatten- eller alkoholfuktade explosivämnen, där halten vatten eller alkohol överstiger de gränsvärden som anges i marginalnummer 2101 och de som innehåller mjukgörare - dessa explosivämnen hänförs till klass 4.1 (marginalnummer 2401, ämnesnummer 21, 22 och 24) - samt de explosivämnen som på grund av sin dominerande farlighet hänförs till klass 5.2.

b) Explosiva föremål som innehåller ett eller flera explosivämnen och/eller pyrotekniska satser.

Anmärkning: Anordningar som innehåller explosivämnen och/eller pyrotekniska satser i så liten mängd eller av sådan karaktär att en oavsiktlig antändning eller initiering av dem under transport inte skulle ge upphov till någon verkan utanför anordningen genom splitter (kaststycken), brand, rök, värme eller buller, omfattas inte av bestämmelserna i klass 1.

c) Ämnen och föremål, som inte nämns under a) eller b) ovan men som tillverkas i avsikt att genom explosion eller pyroteknisk effekt framkalla en praktisk verkan.

(3) Explosivämnen och föremål skall hänföras till en benämning eller till en n.o.s-benämning i marginalnummer 2101 enligt de provningsmetoder för bestämning av explosiva egenskaper och de klassificerings för faranden som anges i bihang A.1 och de skall uppfylla de särskilda villkoren för denna benämning.

Prov av nya eller existerande föremål och artiklar, som transporteras för testning, klassificering, försök och utveckling, kvalitetskontroll eller som kommersiella prov, annat än initialsprängämnen, får åsättas benämningen "0190 explosiva prov", ämnesnummer 51 i marginalnummer 2101.

Hänförande till en n.o.s.-benämning eller benämningen "0190 explosiva prov" av ämnen och föremål som inte finns nämnda i marginalnummer 2101 skall utföras av behörig myndighet i det land transporten påbörjas.

Ämnen och föremål som är hänförda till en n.o.s.-benämning eller benämningen "0190 explosiva prov" liksom vissa ämnen som kräver tillstånd från behörig myndighet enligt anmärkningarna till listan om ämnen och föremål i marginalnummer 2101 får transporteras endast efter godkännande av behörig myndighet i det land transporten påbörjas enligt villkor utfärdade av den behöriga myndigheten.

Skriftligt transportgodkännande skall utfärdas.

(4) Ämnen och föremål av klass 1, med undantag av tömda ej rengjorda emballage av ämnesnummer 91, skall hänföras till en riskgrupp enligt 2100 (6) och till en samhanteringsgrupp enligt 2100 (7). Riskgruppen skall baseras på resultaten av de provningar som beskrivs i bihang A.1 och på tillämpningen av definitionerna i 2100 (6). Samhanteringsgruppen skall bestämmas enligt definitionerna i 2100 (7). Klassificeringskoden skall bestå av numret på riskgruppen och den bokstav som anger samhanteringsgruppen.

(5) Ämnen och föremål av klass 1 hör till förpackningsgrupp II (se bihang A.5).

(6) Definition av riskgrupper:

1.1 Ämnen och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela mängden praktiskt taget ögonblickligen).

1.2 Ämnen och föremål med risk för splitter (kaststycken) men utan risk för massexplosion.

1.3 Ämnen och föremål med risk för brand och antingen en mindre risk för en tryckvåg, eller för splitter (kaststycken) eller bådadera men utan risk för massexplosion,

a) och vilkas förbränning ger upphov till avsevärd strålningsvärme ellerb) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter (kaststycken) eller bådadera.

1.4 Ämnen och föremål vilka endast uppvisar obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering under transport. Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och inget utkast av splitter av betydelse kan förväntas. Brand utifrån får inte förorsaka massexplosion av innehållet i förpackningen.

1.5 Mycket okänsliga ämnen med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala transportbetingelser. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid provet med yttre brand enligt FN:s testhandbok.

1.6 Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga explosivämnen och risken för antändning genom olyckshändelse är försumbar.

Anmärkning: Eventuell risk med föremål av 1.6 är begränsad till explosion av enstaka föremål.

(7) Definition av samhanteringsgrupper för ämnen och föremål:

A Tändämne

B Föremål som innehåller ett tändämne och som inte har två eller flera verksamma, av varandra oberoende säkringar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade sprängkapslar och tändhattar inkluderas, även om de inte innehåller primärt explosivämne.

C Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

D Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller ett tändämne och som har två eller flera verksamma av varandra oberoende säkringar.

E Föremål som innehåller ett sprängämne, utan tändsystem, men med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

F Föremål som innehåller ett sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning (annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor) eller utan drivladdning.

G Pyrotekniskt ämne, eller föremål som innehåller ett pyrotekniskt ämne, eller föremål som innehåller både ett explosivämne och en lyssats, brandsats, tårgassats eller röksats (annat än ett vattenaktiverbart föremål eller ett föremål som innehåller vit fosfor, fosfider, ett pyrofort ämne, en brandfarlig vätska eller gel eller hypergola vätskor).

H Föremål som innehåller både ett explosivämne och vit fosfor.

J Föremål som innehåller både ett explosivämne och en brandfarlig vätska eller gel.

K Föremål som innehåller både ett explosivämne och ett giftigt kemiskt verkningsmedel.

L Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne, där en särskild risk föreligger (t.ex. beroende på vattenaktivering eller på närvaro av hypergola vätskor, fosfider eller ett pyrofort ämne), vilket kräver isolering av varje enskild typ av ämne eller föremål.

N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga explosivämnen.

S Ämne eller föremål som är förpackat eller utformat så att alla farliga verkningar genom vådatändning begränsas till förpackningen, såvida denna inte har skadats av brand, i vilket fall dock alla verkningar av tryckvåg eller splitter (kaststycken) blir så begränsade att de inte väsentligt hindrar eller omöjliggör brandbekämpning eller andra åtgärder i kollits omedelbara närhet.

Anmärkningar: 1. Ett ämne eller föremål, som är förpackat i en särskilt angiven förpackning, får hänföras till endast en samhanteringsgrupp. Eftersom kriteriet för samhanteringsgrupp S är empiriskt, är inplacering i denna grupp nödvändigtvis kopplad till provningsmetoder för att kunna ges en klassificeringskod.

2. Föremål i samhanteringsgrupp D eller E får monteras eller förpackas tillsammans med egna tändsystem, förutsatt att dessa har åtminstone två verksamma av varandra oberoende säkringar, som är utformade för att hindra en explosion i händelse av vådatändning. Sådana kollin skall hänföras till samhanteringsgrupp D eller E.

3. Föremål i samhanteringsgrupp D eller E får förpackas tillsammans med egna tändsystem, vilka inte har två verksamma av varandra oberoende säkringar (dvs. tändsystem hänförda till samhanteringsgrupp B), förutsatt att de uppfyller kraven i marginalnummer 2104 (6). Sådana kollin skall hänföras till samhanteringsgrupp D eller E.

4 Föremål får monteras eller förpackas tillsammans med egna tändsystem, förutsatt att dessa inte kan fungera under normala transportbetingelser.

5. Föremål i samhanteringsgrupperna C, D och E får förpackas tillsammans. Sådana kollin skall hänföras till samhanteringsgrupp E.

(8) Föremål i samhanteringsgrupp K enligt 2100 (7) får inte transporteras.

(9) För att uppnå syftet med bestämmelserna i denna klass skall genom avvikelse från bihang A.5, marginalnummer 3510 (3), uttrycket "kolli" även innefatta ett oförpackat föremål, under förutsättning att detta föremål får transporteras oförpackat.

2101 (1) De ämnen och föremål i klass 1 som får transporteras räknas upp i tabell 1 nedan. Explosivämnen och föremål uppräknade i marginalnummer 3170 kan hänföras till de olika benämningar som anges i marginalnummer 2101 endast om deras egenskaper, sammansättning, konstruktion och förutsedda användning motsvarar någon av beskrivningarna i bihang A.1.

>Plats för tabell>

2. Transportbestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsåtgärder

2102 (1) Alla explosiva ämnen och föremål, avsedda för transport, ska klassificeras enligt de bestämmelser som finns i marginalnummer 2100.

(2) Alla förpackningar för klass 1 bör vara utförda så att:

a) de skyddar de explosiva varorna, förhindrar riskabla rörelser samt minskar risken för oönskad antändning eller antändning under normala transportbetingelser inklusive ändringar i temperatur, fuktighet och tryck;

b) kollit kan hanteras säkert under normala transportbetingelser; och

c) förpackningarna ska motstå belastning vid stapling under normala transportbetingelser så att de inte ger någon ökning av riskerna med de explosiva varorna, att förpackningarnas inneslutande funktion inte skadas och att förpackningarna inte förstörs så att deras staplingsstabilitet minskas.

(3) Förpackningar skall uppfylla fordringarna i bihang A.5 eller A.6, särskilt bestämmelserna för provning av förpackningar i avdelning IV till dessa bihang relaterat till marginalnummer 3500 (12) och 3512 (5).

(4) Enligt marginalnummer 2100 (5), 3511 (2) och 3611 (2) skall förpackningar eller IBC:er i förpackningsgrupp II, märkta "Y", användas för ämnen och föremål av klass 1.

(5) Förslutningsanordningen för förpackningar som innehåller flytande explosiva ämnen skall säkerställa dubbelt skydd mot läckage.

(6) Förslutningsanordningen för fat av metall ska ha lämplig packning. Skruvförslutning skall vara så beskaffad, att explosivämnen inte kan tränga in i denna.

(7) Förpackningar till vattenlösliga explosiva varor ska vara vattentäta. Förpackningar till fuktade och flegmatiserade varor ska vara förslutna för att förhindra ändringar i flegmatiseringsgraden under transport.

(8) När en förpackning med ett särskilt vattenlager, som kan frysa under transport, används ska en tillräcklig mängd av frostskyddsvätska tillsättas för att förhindra frysning. Frostskyddsvätska som kan framkalla brandfara genom sina brandegenskaper får inte användas.

(9) Spik, häftklammer och andra förslutningsmedel av metall utan skyddande hölje får inte tränga igenom ytterförpackningens insida såvida inte innerförpackningen utgör tillräckligt skydd för de explosiva varorna mot beröring med metall.

(10) Innerförpackningar, distansmaterial och stötdämpande material liksom placeringen av explosivämnen eller explosiva föremål i kollina skall utföras så att inga riskabla rörelser kan uppstå inuti kollina under transporten. Metallkomponenter på föremål får inte komma i kontakt med metallförpackning. Föremål innehållande explosiva varor och som inte innesluts i en yttre skyddsanordning ska separeras från varandra för att förhindra friktion och stötar. Stötdämpande material, brickor, distanshylsor i den yttre eller inre förpackningen, formen eller kollit får användas för detta ändamål.

(11) Förpackningar ska vara tillverkade av material som är förenliga med, och ogenomträngliga av, de explosiva varorna som är inneslutna i förpackningarna så att varken reaktioner mellan varorna och förpackningsmaterialet, eller läckage orsakar att de explosiva varorna blir osäkra för transport eller att riskgrupp eller samhanteringsgrupp förändras.

(12) Om metallinklädda lådor används för att förpacka explosivämnen, skall lådorna tillverkas så att explosivämnet inte kan tränga in mellan inklädnaden och lådans sidor eller botten.

(13) Plastförpackningar får ej generera eller ackumulera statisk elektricitet så att förpackade explosivämnen eller föremål initieras, antänds eller startar sin funktion.

(14) Stora och robusta föremål, normalt avsedda för militär användning, med eller utan tändsystem och som har två eller flera verksamma av varandra oberoende säkringar får transporteras oförpackade. Startsystemen skall skyddas mot störningar som kan uppkomma under normal transport. Ett negativt resultat i testserie 4 i testhandboken för oförpackade föremål indikerar att föremålet kan transporteras oförpackat. Sådana oförpackade föremål får sättas fast i en vagga eller förpackas i en packlåda eller annan lämplig anordning.

(15) Explosiva varor får inte förpackas i en inre eller yttre förpackning, där skillnader i inre eller yttre tryck, beroende på tempertur eller andra effekter, skulle kunna orsaka en explosion eller skada förpackningen.

(16) Förpackningar av metall ska förses med en inre beklädnad [se marginalnummer 3500 (2)] om löst liggande eller oförpackade eller delvis oförpackade explosiva varor kan komma i kontakt med innerytan av metallförpackningar (1A2, 1B2, 4A, 4B och metallkärl).

2. Särskilda förpackningsåtgärder

2103 (1) Ämnen och föremål skall förpackas så som anges i marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 4 och

5 och i detalj enligt marginalnummer 2103 (3) tabell 2 samt marginalnummer 2103 (4) tabell 3.

(2) Oaktat de förpackningsmetoder som krävs enligt marginalnummer 2101, tabell 1 kolumn 4 och 5 samt under (3) nedan, får EP 01 i tabell 2, användas för varje explosivämne eller föremål, förutsatt att den förpackade varan har provats och därmed visats att inte ge större fara än när varan är förpackad enligt en metod specificerad i tabell 1, kolumn 4.

(3) Tabell 2: Förpackningsmetoder

Anmärkningar: 1. I tabell 2 används följande indelning:

Förpackningsmetod EP 01 är reserverad för metoder som kräver godkännande från behörig myndighet;

förpackningsmetoderna EP 10- EP 29 är reserverade för explosiva ämnen,

förpackningsmetod EP 30 och framåt är reserverade för explosiva föremål.

2. När trälådor, ordinära, (4C1) anges i tabellen får en trälåda med dammtäta väggar (4C2) användas istället.

3. Läckagetäta förpackningar ska överenstämma med en konstruktionstyp som har klarat täthetsprovet för förpackningsgrupp II.

4. "Behållare" används, i kolumnerna för inner- och mellanförpackningar i nedan redovisade tabell, för lådor, flaskor, dunkar, fat, krukor och cylindrar inklusive deras förslutningar.

5. "Rullar" är anordningar av plast, trä, papp, metall eller annat lämpligt material som omfattar en central axel med eller utan sidoväggar vid varje ände på axeln. Ämnen och föremål kan surras fast på en axel och får hålla tillbaka sidoväggarna.

6. "Brickor" är skivor av metall, plast, trä, papp eller annat lämpligt material som placeras i inner-, mellan- eller ytterförpackningen för att åstadkomma en säker förpackning. Ytan på brickan får vara formgjuten så att förpackningar eller föremål kan sättas dit, hållas fast och separeras från varandra.

7. Vissa FN-nummer avser ämnen som får transporteras torra eller fuktade. Där det är lämpligt visas, i rubriken till varje förpackningsmetod, om metoden är lämplig för torra pulver eller fuktade ämnen.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

Särskilda förpackningsåtgärder enligt marginalnummer 2102 (8).

Anmärkningar: 1. Mellanförpackningar bör fyllas med vattenmättat material såsom frostskyddsvätska eller fuktadstötdämpande material.

2. Ytterförpackningar bör fyllas med vattenmättat material såsom frostskyddsvätska eller fuktat stötdämpande material. Ytterförpackningen bör vara konstruerad så att den förhindrar avdunstning av den fuktade lösningen, utom när ämne med FN-nummer 0224 transporteras torrt.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

265 för 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 C : 0433

1.1 C : 0159, 0343

Särskilda förpackningsåtgärder enligt marginalnummer 2102 (7).

Anmärkning: Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0159 när metall- (1A2 eller 1B2) eller plast- (1H2) fat används som ytterförpackning.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394, 0401

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

253 för 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394

Anmärkningar: 1. Mellanförpackningar behövs inte om vätsketäta fat används som ytterförpackning.

2. Mellanförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0072 och 0026.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

253 för 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386

262 för 0209

Anmärkning: Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0222 och 0223 när säckar används som ytterförpackning.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

253 för 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386

262 för 0209

Anmärkningar: 1. Mellanförpackningar behövs inte om fat används som ytterförpackning.

2. Dessa förpackningar ska vara dammtäta.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0027, 0028

1.1 G : 0094

1.3 G : 0305

Särskild förpackningsåtgärd:

Se marginalnummer 2102 (16) för ämne 0027 när innerförpackningar inte användsSärskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

263 för 0094 och 0305

Anmärkningar: 1. Innerförpackningar är inte nödvändiga för ämnen med FN-nr 0027 när fat används som ytterförpackning.

2. Förpackningarna ska vara dammtäta.

3. Folie får endast användas för ämnen med FN-nr 0028.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.3 C : 0077, 0234, 0235, 0236, 0342

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

253 för 0077, 0234, 0235, 0236

Anmärkningar: 1. Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0342 när metall- (1A2 eller 1B2) eller plast(1H2) fat används som ytterförpackning.

2. Mellanförpackningar behövs inte om vattenbeständiga fat med avtagbart lock används som ytterförpackning.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 C : 0160, 0498

1.3 C : 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406, 0499

1.4 C : 0407, 0448

Särskild förpackningsåtgärd:

Se marginalnummer 2102 (16) för 0160 och 0161 när metallfat (1A2 eller 1B2) används som ytterförpackning.

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

253 för 0077, 0132, 0234, 0235, 0236

256 för 0160 och 0161 när metallfat (1A2 eller 1B2) används som ytterförpackning.

Anmärkning: Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0160 eller 0161 om fat används som ytterförpackning.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 C : 0497

1.1 D : 0075, 0143, 0144

1.3 C : 0495

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

254 för 0075, 0143, 0495, 0497, när lådor används som ytterförpackning

255 för 0075, 0143, 0495, 0497, när fat används som ytterförpackning

264 för 0144

Anmärkningar: 1. Metallbehållare som innerförpackning kan endast användas för ämne med FN-nr 0144.

2. Säckar ska användas som mellanförpackning för ämnen med FN-nr 0075, 0143, 0495 och 0497 när lådor används som ytterförpackning.

3. Fat ska användas som mellanförpackning för ämnen med FN-nr 0075, 0143, 0495 och 0497 när fat används som ytterförpackning.

4. Mellanförpackningar är inte nödvändiga för ämne med FN-nr 0144.

5. Papplådor (4G) får endast användas för ämne med FN-nr 0144.

6. Aluminiumfat, avtagbart lock (1B2) är inte tillåtet för ämne med FN-nr 0144.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0081, 0082, 0083, 0241

1.5 D : 0331, 0332

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

267 för 0083

Anmärkningar: 1. Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0082, 0241, 0331 och 0322 om vattenbeständiga fat med avtagbart lock används som ytterförpackning.

2. Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0082, 0084, 0241, 0031 och 0332 när den explosiva varan innesluts i ett vätsketätt material.

3. Innerförpackningar behövs inte för ämne med FN-nr 0081 när den explosiva varan innesluts i massiv plast som är vätsketät för kvävehaltiga estrar.

4. Innerförpackningar behövs inte för ämne med FN-nr 0331 när säckar (5H2), (5H3) eller (5H4) används som ytterförpackning.

5. Säckar (5H2) och (5H3) bör endast användas för ämnen med FN-nr 0082, 0241, 0331 och 0332.

6. Säckar bör inte användas som ytterförpackning för ämnen med FN-nr 0081.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0082, 0241

1.5 D : 0331, 0332

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

260 för 0082

261 för 0241

Anmärkningar: 1. IBCer bör endast användas för friflytande ämnen.

2. Metall IBCer bör inte användas för ämnen med FN-nr 0082 och 0241.

3. Flexibla IBCer bör endast användas till fasta ämnen.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 C : 0279, 0280, 0326

1.1 D : 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457

1.1 E : 0006, 0181, 0329

1.1 F : 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369

1.2 C : 0281, 0328, 0413, 0414, 0436

1.2 D : 0035, 0138, 0169, 0287, 0458

1.2 E : 0182, 0321

1.2 F : 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426

1.2 G : 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434

1.2 H : 0243, 0245

1.3 C : 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437

1.3 G : 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488

1.3 H : 0244, 0246

1.4 C : 0338, 0339, 0438

1.4 D : 0344, 0347, 0370, 0459

1.4 E : 0412

1.4 F : 0348, 0371, 0427

1.4 G : 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0425, 0435, 0453

1.4 S : 0012, 0014, 0345, 0460Särskilda förpackningsåtgärder enligt marginalnummer 2102 (14) för alla FN-nummer, utom för 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427 och 0453 medan för 0457, 0458, 0459 och 0460 tillämpas marginalnummer 2102 (16).

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 B : 0029, 0030, 0360

1.4 B : 0255, 0267, 0361

1.3 S : 0455, 0456, 0500Anmärkningar: 1. Säckar bör inte användas som innerförpackningar för ämnen med FN-nr 0029, 0267 och 0455.

2. Rullar bör endast användas som innerförpackningar för ämnen med FN-nr 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 och 0500.

METOD EP 32 (a)>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0042, 0060

1.2 D : 0283>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0042, 0060

1.2 D : 0283Särskilda förpackningsåtgärder: Se marginalnummer 2102 (16) för ämnen med FN-nr 0042, 0060 och 0283.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 B : 0073, 0225, 0377

1.1 D : 0043

1.2 B : 0268, 0364

1.3 G : 0212, 0319

1.4 B : 0365, 0378

1.4 G : 0306, 0320

1.4 S : 0044, 0366, 03761.4 Anmärkningar: 1. Brickor bör endast användas som innerförpackningar för ämnen med FN-nr 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377 och 0378.

2. Behållare behövs endast som mellanförpackning när brickor används som innerförpackning.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0099, 0374

1.1 F : 0296

1.2 C : 0381

1.2 D : 0375

1.2 F : 0204

1.3 C : 0275, 0277

1.4 C : 0276, 0287

1.4 S : 0070, 0173, 0174, 0323>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 G : 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428

1.2 G : 0313, 0334, 0419, 0421, 0429

1.3 G : 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492

1.4 G : 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431,0493

1.4 S : 0193, 0337, 0373, 0404, 0405, 0432>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.3 C : 0447

1.4 C : 0379, 0446

1.4 S : 0055>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0059, 0442

1.2 D : 0439, 0443

1.4 D : 0440, 0444

1.4 S : 0441, 0445

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2102 (4):

257: för ämne med FN-nummer 0059, 0439, 0440, 0441>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0288

1.4 D : 0237

Särskild åtgärd:

Se marginalnummer 2102 (16) för 0237 och 0288.

Anmärkning: Innerförpackning är inte nödvändig om föremålets ändar är plomberade.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 D : 0065, 0290

1.2 D : 0102

1.4 D : 0104, 0289

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

258 för ämne med FN-nummer 0065, 0102, 0104, 0289 en 0290Anmärkning: Innerförpackningar behövs inte för ämnen med FN-nr 0065 och 0289 när föremålen ligger i rullar.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.3 G : 0101

1.4 G : 0066, 0103

1.4 S : 0105Särskild förpackningsåtgärd:

Se marginalnummer 2102 (16) för ämne med FN-nr 0105.

Anmärkningar: 1. Innerförpackningar behövs inte om ändarna på ämne med FN-nr 0105 är plomberade.

2. För ämne med FN-nr 0101, ska förpackningarna vara dammtäta utom när tändröret är täckt med ett pappersrör och båda ändar av röret är täckta med avtagbara lock.

3. Stål och aluminium (lådor och fat) får inte användas för ämne med FN-nr 0101.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 B : 0106

1.1 D : 0284, 0408

1.1 F : 0292

1.2 B : 0107

1.2 D : 0285, 0409

1.2 F : 0293

1.2 G : 0372

1.3 G : 0316, 0318

1.4 B : 0257

1.4 D : 0410

1.4 G : 0317, 0452

1.4 S : 0110, 0367, 0368>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 G : 0121

1.2 G : 0314

1.3 G : 0315

1.4 G : 0325

1.4 S : 0131, 0454>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.1 C : 0271

1.2 C : 0415

1.3 C : 0272

1.4 C : 0491

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

256 för ämnen med FN-nr 0271, 0272, 0415 och 0491 när metallförpckningar används.

Anmärkning: Istället för ovanstående inner- och ytterförpackningar kan kompositförpackningar (6HH2) (plastbehållare med ytterlådor av massiv plast) användas.

>Plats för tabell>

Riskgrupp, samhanteringsgrupp och FN-nummer:

1.2 L : 0248

1.3 L : 0249

Särskilda förpackningsbestämmelser enligt marginalnummer 2103 (4):

259 för ämnen med FN-nr 0248 och 0249.

(4) Tabell 3: Särskilda förpackningsbestämmelser

Anmärkningar: 1. Se marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 5 för de särskilda förpacknings-bestämmelserna som är tillämpliga för de olika ämnena och föremålen.

2. Numreringen som är åsatta de särskilda förpackningsbestämmelserna är desamma som finns i kapitel 3 i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods.

>Plats för tabell>

3. Samemballering

2104 (1) Ämnen och föremål med samma FN-nummer (), med undantag av ämnen och föremål av samhanteringsgrupp L och ämnen och föremål som hänförs till en och samma n.o.s.-benämning eller ämnesnummer 51, 0190 explosiva prov, får samemballeras. Härvid skall den säkraste ytterförpackningen användas.

(2) Om inte annat speciellt tillåts nedan, får ämnen och föremål med olika FN-nummer inte samemballeras.

(3) Ämnen och föremål av klass 1 får inte samemballeras med ämnen av andra klasser eller med gods som inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

(4) Föremål av samhanteringsgrupperna C, D och E får samemballeras.

(5) Föremål av samhanteringsgrupperna D eller E får samemballeras med sina egna tändsystem under förutsättning att dessa har minst två verksamma av varandra oberoende säkringar som förhindrar explosion av föremålet i händelse av oavsiktlig tändning.

(6) Föremål av samhanteringsgrupperna D eller E får samemballeras med sina egna tändsystem som saknar två verksamma av varandra oberoende säkringar (t.ex. tändsystem som tillhör samhanteringsgrupp B) under förutsättning att behörig myndighet i avsändarlandet () anser att vådatändning inte kan orsaka explosion av ett föremål under normala transportförhållanden.

(7) Ämnen och föremål av samhanteringsgrupp L får inte sameballeras med annat slag av ämnen eller föremål ur denna samhanteringsgrupp.

(8) Föremål får samemballeras med sina egna tändsystem under förutsättning att tändanordningen inte utlöses under normala transportförhållanden.

(9) Gods med FN-nummer enligt tabell 4 får inneslutas i samma kolli under de villkor som anges i tabellen.

Förklaring till tabell 4:

A : Ämnen och föremål med dessa FN-nummer får inneslutas i samma kolli utan särskild viktbegränsning.

B : Ämnen och föremål med dessa FN-nummer får inneslutas i samma kolli upp till en mängd av totalt 50 kg explosivämne.

(10) Vid samemballering måste hänsyn tas till möjlig ändrad klassificering av kollit enligt marginalnummer 2100.

(11) Beträffande godsbeskrivningen i godsdeklarationen vid samemballering av ämnen och föremål av klass 1, se marginalnummer 2110 (4).

>Plats för tabell>

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se Bihang A.9)Märkning

2105 (1) Kollin skall vara försedda med FN-nummer och en av benämningarna på ämne eller föremål som är kursiverade enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 2. För ämnen och föremål som hör till en n.o.s.-benämning eller ämnesnummer 51, 0190 explosiva prov, skall förutom n.o.s.-benämningen även det tekniska namnet anges på godset eller ämnesnummer 51, 0190 explosiva prov. Detta gäller även övriga föremål av ämnesnummer 25 och 34. För ämnen av ämnesnummer 4, FN-nummer 0081, 0082, 0083, 0084 och 0241 samt för ämnen av ämnesnummer 48, FN-nummer 0331 och 0332 skall, förutom typen, även handelsnamnet på det aktuella explosivämnet anges. För andra ämnen och föremål får handelsnamnet eller den tekniska benämningen anges.

Märkningen, som skall vara tydligt läsbar och outplånlig, skall vara på avsändarlandets officiella språk samt, om detta språk inte är engelska, franska eller tyska, på något av dessa språk om inte en överenskommelse som slutits mellan berörda länder medger annat.

Varningsetiketter

(2) Kollin med ämnen eller föremål av ämnesnummer 01-34 skall förses med etikett nr 1 och klassificeringskod enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 3 skall finnas på etikettens nedre del. Kollin som innehåller ämnen eller föremål av ämnesnummer 35-47 skall förses med etikett nr 1.4 och kollin som innehåller ämnen av ämnesnummer 48 skall förses med etikett nr 1.5. Kollin med föremål av ämnesnummer 50 skall förses med etikett nr 1.6. Samhanteringsgrupp enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 3 skall finnas på etikettens nedre del.

(3) Kollin som innehåller ämnen och föremål av:

ämnesnummer 01, FN-nummer 0224

ämnesnummer 4, FN-nummer 0076 och 0143 (blandningar med mindre än 90 vikt- % flegmatiseringsmedel),

ämnesnummer 21, FN-nummer 0018,

ämnesnummer 26, FN-nummer 0077,

ämnesnummer 30, FN-nummer 0019,

ämnesnummer 43, FN-nummer 0301

skall även förses med etikett nr 6.1.

Kollin med föremål som innehåller en eller flera frätande ämnen enligt kriterierna för klass 8 med:

ämnesnummer 21, FN-nummer 0015 () och 0018,

ämnesnummer 30, FN-nummer 0016 () och 0019,

ämnesnummer 43, FN-nummer 0301 och 0303 (),

skall även förses med etikett nr 8.

2106-2109B. Särskilda uppgifter i godsdeklarationen

2110 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med med ett av FN-numren och en av de kursiverade benämningarna i marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 2. För ämnen och föremål som hör till en n.o.s.-benämning eller ämnesnummer 51, 0190 explosiva prov, skall förutom n.o.s.-benämningen även det tekniska namnet anges på godset eller ämnesnummer 51, 0190 explosiva prov. Detta gäller även övriga föremål av ämnesnummer 25 och 34.

Godsbeskrivningen skall följas av klassificeringskoden och ämnesnummer (marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 3 och 1) kompletterad med nettovikten i kg av explosivämnet och initialerna "ADR", t.ex.: 0160 Krut, röksvagt 1.1 C, 2, 4 600 kg, ADR.

(2) För ämnen av ämnesnummer 4, FN-nummer 0081, 0082, 0083, 0084 och 0241 och för ämnen av ämnesnummer 4, FN-nummer 0331 och 0332, skall förutom typen även handelsnamnet på det explosiva ämnet anges. För andra ämnen och föremål får handelsnamn eller teknisk benämning anges i tillägg.

(3) Vid komplett last skall i godsdeklarationen anges antalet kollin, vikten på varje kolli och sammanlagda nettovikten explosivt ämne i kg.

(4) Vid samemballering av två olika godsslag skall godsbeskrivningen i godsdeklarationen innehålla FN-nummer och kursiverade benämningar enligt marginalnummer 2101, tabell 1, kolumn 2, för båda ämnena eller föremålen. Om fler än två olika godsslag finns i samma kolli, i enlighet med marginalnummer 2104, skall i godsbeskrivningen anges FN-nummer på alla ämnen och föremål som finns i kollit enligt "Gods med nummer ...".

(5) För transport av ämnen och föremål hänförda till en n.o.s.-benämning eller till explosiva prov eller förpackade enligt förpackningsmetod EP 01, skall en kopia av godkännandecertifikatet med transportvillkoren fästas till transporthandlingarna. Det skall vara avfattat påavsändarlandets officiella språk samt, om detta språk inte är engelska, franska eller tyska, på något av dessa språk om inte en överenskommelse som slutits mellan berörda länder medger annat.

(6) Om kollin som innehåller ämnen och föremål med samhanteringsgrupp B och D samlastas på samma fordon enligt marginalnummer 11 403 (1) ska godkännandecertifikatet för skyddscontainern/separata utrymmet enligt marginalnummer 11 403 (1) fotnot (¹) bifogas transporthandlingarna.

(7) När explosiva ämnen eller föremål transporteras i enlighet med förpackningsmetod EP 01 ska godsdeklarationen innehålla texten "Förpackningen är godkänd av den behöriga myndigheten i ...XQT> (se marginalnummer 2103, förpackningsmetod EP 01).

2111-2114C. Tömda emballage

2115 (1) Tömda, ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 91 skall vara väl förslutna och täta i samma grad som när de är fyllda.

(2) Tömda, ej rengjorda emballage, av ämnesnummer 91 skall etikettereras som om de vore fyllda.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall vara "Tömda emballage, 1, 91, ADR".

D. Särskilda bestämmelser

2116 (1) Ämnen och föremål av klass 1 som tillhör fördragsslutande parters väpnade styrkor och som förpackades före 1 jan 1990 i enlighet med då gällande bestämmelser i ADR får transporteras efter 1 januari 1990 förutsatt att emballagen är obrutna och deklareras som militärt gods packat före den 1 januari 1990 i godsdeklarationen. Övriga bestämmelser som tillämpas efter 1 januari 1990 för denna klass skall följas.

(2) Ämnen och föremål av klass 1 som var förpackade mellan 1 januari 1990 och 31 december 1996 i enlighet med då gällande bestämmelser i ADR får transporteras efter 1 januari 1997 förutsatt att emballagen är obrutna och deklareras i transporthandlingarna som gods packat före den 1 januari 1997.

2117-2199

KLASS 2 GASER

Ersätt marginalerna 2200 till 2299 med följande:

1. Ämnesförteckning

2200 (1) Av de ämnen och föremål som ingår i klass 2, omfattas de som är förtecknade under marginalnummer 2201 eller täcks av en samlingsrubrik i detta marginalnummer, av villkoren i marginalnummer 2200 (2)-2250 samt av bestämmelserna i denna bilaga och i bilaga B. Dessa betraktas alltså som ämnen och föremål enligt detta direktiv.

Anmärkning: För uppgift om kvantiteter av de ämnen och föremål under marginalnummer 2201, som inte omfattas av bestämmelserna för denna klass, eller i denna bilaga eller bilaga B, se marginalnummer 2201a.

(2) En gas är ett ämne som:

(a) vid 50 °C har ett ångtryck överstigande 300 kPa (3 bar); eller

(b) är fullständigt gasformigt vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa (1,013 bar).

Anmärkning: 1052 Fluorväte skall hänföras till klass 8, ämnesnummer 6.

(3) Klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar, blandningar av en eller flera gaser med ett eller flera andra ämnen och föremål innehållande sådana ämnen.

Anmärkningar: 1. En ren gas kan innehålla andra beståndsdelar, uppkomna under produktionsprocessen eller tillsatta för att bevara produktens stabilitet, förutsatt att halten av dessa beståndsdelar inte ändrar gasens klassificering eller transportvillkor, exempelvis fyllningsförhållande, fyllningstryck eller provningstryck.

2. Benämningen n.o.s. under marginalnummer 2201 avser såväl rena gaser som gasblandningar.

3. För klassificering av lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) se även marginalnummer 2002 (8) och styckena (6) och (7) i marginalnummer 2200.

(4) Ämnen och föremål i klass 2 indelas i följande ämnesnummer:

1 Komprimerade gaser: gaser med en kritisk temperatur under 20 °C;

2 Kondenserade gaser: gaser med en kritisk temperatur av 20 °C eller högre;

3 Kylda, kondenserade gaser: gaser, som under transport till viss del är flytande på grund av sin låga temperatur;

4 Gaser lösta under tryck: gaser, som under transport är lösta i ett lösningsmedel;

5 Aerosolbehållare och små behållare innehållande gas (gaspatroner);

6 Andra föremål innehållande gas under tryck;

7 Icke trycksatta gaser som omfattas av särskilda krav (gasprover);

8 Tömda kärl och tömda tankar.

(5) De ämnen och föremål som är klassificerade under olika ämnesnummer i marginalnummer 2201 indelas i nedanstående grupper, med hänsyn till deras farliga egenskaper ():

>Plats för tabell>

Beträffande gaser och gasblandningar som på grundval av kriterierna uppvisar risker som kan hänföras till mer än en grupp, har de grupper som betecknas med bokstaven T högre prioritet än övriga grupper. Grupper betecknade med bokstaven F kommer före grupper betecknade med A och O.

Anmärkning: Frätande gaser betraktas som giftiga och placeras därför i gruppen TC, TFC eller TOC, se stycke (7).

(6) Om en blandning tillhörande klass 2, som tillordnats ett visst ämnesnummer och grupp hamnar under ett annat ämnesnummer och/eller annan grupp på grund av kriterier nämnda i styckena (4) och (7), skall denna blandning klassificeras i enlighet med kriterierna och tilldelas en lämplig n.o.s.-benämning.

(7) Ämnen och föremål som ej särskilt anges under marginalnummer 2201 skall klassificeras i enlighet med styckena (4) och (5).

Beroende på ämnenas farliga egenskaper skall följande kriterier gälla:

Kvävningsframkallande gaser

Gaser som inte är oxiderande, brandfarliga eller giftiga och som normalt späder ut eller ersätter syre i atmosfären.

Brandfarliga gaser

Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa:

(a) är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 vol% eller mindre; eller(b) har ett brännbarhetsområde i luft med minst 12 procentenheter oavsett den undre brännbarhetsgränsen.

Brandfarligheten skall fastställas genom prov eller beräkning i enlighet med av ISO antagna regler (se ISO 10156:1990).

Om tillgängliga data är otillräckliga för att dessa metoder skall kunna tillämpas, kan en jämförbar metod användas, godkänd av behörig myndighet i ursprungslandet.

Oxiderande gaser

Gaser som genom att avge syre, kan förorsaka eller bidra till förbränning av andra ämnen i högre grad än vad enbart luft kan göra. Den oxiderande förmågan fastställs antingen genom provning eller med hjälp av beräkningsmetoder antagna av ISO (se ISO 10156:1990).

Giftiga gaser

Anmärkning: Gaser som helt eller delvis uppfyller kriterierna för giftighet på grund av sina frätande egenskaper skall klassificeras som giftiga. Se även kriterierna under rubriken "Frätande" för uppgift om en eventuell frätrisk som sekundärfara.

Gaser som:

(a) är kända för att vara så giftiga eller frätande för människan att de utgör en hälsorisk; eller(b) förmodas vara giftiga eller frätande för människan, eftersom de har ett LC50-värde för akut giftighet som motsvarar eller är mindre än 5 000 ml/m³ (ppm) vid provning i enlighet med marginalnummer 2600 (3).

När det gäller gasblandningar (inklusive ångor av ämnen från andra klasser) kan följande formel användas:

>Start Grafik>

LC50 Giftig (blandning) = In fi Ói = lTi>Slut Grafik>

där: fi = molbråket för beståndsdelen "i" i blandningenTi = toxicitetsindex för beståndsdelen "i" i blandningen. Ti motsvarar LC50-värdet enligt ISO 10298:1995. Om inget LC50-värde är upptaget i ISO10298:1995, skall ett i vetenskaplig litteratur tillgängligt LC50-värde användas. Om LC50-värdet inte är känt, fastställs toxicitetsindex med hjälp av det lägsta LC50-värdet för ämnen med liknande fysiologiska och kemiska effekter eller genom provning, om detta är den enda praktiska möjligheten.

Frätande gaser

Gaser eller gasblandningar som helt uppfyller kriterierna för giftighet på grund av sina frätande egenskaper skall klassificeras som giftiga med frätrisk som en sekundärfara.

En gasblandning som anses vara giftig på grund av de sammantagna effekterna av de frätande och giftiga egenskaperna har frätrisk som en sekundärfara då blandningen erfarenhetsmässigt är känd för att skada hud, ögon och slemhinnor eller då LC50-värdet för blandningens frätande komponenter motsvarar eller är mindre än 5 000 ml/m³ (ppm), när LC50 beräknas enligt formeln:

>Start Grafik>

LC50 Frätande (blandning) = In fci Ói = lTci>Slut Grafik>

där: fci = molbråket för den frätande beståndsdelen "i" i blandningenTci = toxicitetsindex för den frätande beståndsdelen "i" i blandningen. Tci motsvarar LC50-värdet enligt ISO 10298:1995. Om inget LC50-värde är upptaget i ISO 10298:1995, skall ett i vetenskaplig litteratur tillgängligt LC50-värde användas. Om LC50-värdet inte är känt, fastställs toxicitetsindex med hjälp av det lägsta LC50-värdet för ämnen med liknande fysiologiska och kemiska effekter eller genom provning, om detta är den enda praktiska möjligheten.

(8) Kemiskt instabila ämnen av klass 2 får inte överlämnas för transport med mindre än att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förhindra all tänkbar risk för farliga reaktioner, t.ex. sönderfall, polymerisering eller andra förändringar under normala transportförhållanden. Det skall därför särskilt noggrant tillses att kärl och tankar inte innehåller ämnen som kan framkalla sådana reaktioner.

2201 (1) Komprimerade gaser: gaser med en kritisk temperatur under 20 °C

Gaser vars kritiska temperatur är under 20 °C betraktas enligt detta direktiv som komprimerade gaser.

>Plats för tabell>

(2) Kondenserade gaser: gaser med en kritisk temperatur av 20 °C eller högre

Gaser som har en kritisk temperatur av 20 °C eller högre betraktas enligt detta direktiv som kondenserade gaser.

>Plats för tabell>

(3) Kylda, kondenserade gaser: gaser som under transport till viss del är flytande på grund av sin låga temperatur

Anmärkning: Kylda gaser, som inte kan klassificeras med ett visst FN-nr under detta ämnesnummer, får inte transporteras.

>Plats för tabell>

(4) Gaser lösta under tryck: gaser som vid transport är lösta i ett lösningsmedelAnmärkning: Gaser lösta under tryck, vilka inte kan klassificeras med ett FN-nr under detta ämnesnummer, får inte transporteras.

>Plats för tabell>

(5) Aerosolbehållare och små behållare innehållande gas (gaspatroner)(Se även marginalnummer 2201a).

Anmärkningar: 1. Som aerosolbehållare betraktas alla slags engångsbehållare, innehållande en trycksatt gas eller blandning av gaser, upptagna under marginalnummer 2207 (3), med eller utan vätska, pasta eller pulver, och försedda med en utsläppsventil, som medger att innehållet kan drivas ut som fasta eller suspenderade partiklar i en gas, som skum, pasta eller pulver eller i flytande form eller gasform.

2. Små behållare, innehållande gas (gaspatroner), är alla slags icke påfyllbara behållare innehållande en trycksatt gas eller blandning av gaser upptagna under marginalnummer 2207 (3) och (4). De kan förses med en ventil.

3. Aerosoler och små behållare, innehållande gas, skall, beroende på den fara innehållet utgör, hänföras till grupperna A till TOC. Innehållet anses vara brandfarligt om det i detta ingår över 45 vikt-%, eller mer än 250 g, brandfarliga beståndsdelar. Brandfarliga beståndsdelar är gaser, vilka är brandfarliga i luft vid normalt tryck eller ämnen eller beredningar i flytande form med en flampunkt under eller lika med 100 °C.

>Plats för tabell>

(6) Andra föremål innehållande gas under tryck

>Plats för tabell>

(7) Ej trycksatta gaser som är föremål för speciella krav (gasprover)

>Plats för tabell>

(8) Tömda kärl och tömda tankar

>Plats för tabell>

2201a (1) Gaser i tankarna på fordon, inklusive de som utför transporter enligt detta direktiv och som används för fordonens framdrivning eller för driften av specialutrustning (t.ex. kylutrustning) omfattas ej av bestämmelserna för denna klass, som anges i denna bilaga och i bilaga B.

(2) Gaser och föremål överlämnade för transport i överensstämmelse med följande bestämmelser omfattas ej av de krav eller bestämmelser som gäller för denna klass och som anges i denna bilaga eller i bilaga B:

(a) Gaser med ämnesnummer 1A, 1O, 2A och 2O, vars tryck i kärlet eller tanken vid en temperatur av 15 °C inte överstiger 200 kPa (2 bar) och är helt i gasform under transporten; häri inbegrips alla slags kärl och tankar, t.ex. även delar av maskiner och apparater;

(b) 1013 koldioxid med ämnesnummer 2A eller 1070 dikväveoxid med ämnesnummer 2O i gasform innehållande högst 0,5 % luft, i metallkapslar (kolsyrepatroner) under marginalnummer 2205, med högst 25 g koldioxid eller 25 g dikväveoxid och ej över 0,75 g koldioxid eller dikväveoxid per cm³;

(c) Gaser i transporterade fordons bränsletankar; bränsleventilen mellan gastank och motor skall vara stängd och den elektriska kontakten frånslagen;

(d) Gaser i utrustning, avsedda för fordonens drift (t.ex. brandsläckare eller luftfyllda däck, både som reservdelar och last);

(e) Gaser i specialutrustning för fordonen och nödvändiga för driften av sådan specialutrustning under transport (kylsystem, fisktankar, värmeaggregat etc.) liksom reservbehållare för sådan utrustning eller tömda, ej rengjorda utbytesbehållare, transporterade i samma transportenhet;

(f) Tömda, ej rengjorda fasta trycktankar som transporteras, under förutsättning att de är hermetiskt slutna;

(g) Föremål med ämnesnummer 5A, 5O och 5F vilkas rymd ej överstiger 50 cm³;

(h) 2857 kylmaskiner med ämnesnummer 6A, som innehåller mindre än 12 kg gas med ämnesnummer 2A, eller 2073 ammoniaklösning med ämnesnummer 4A, samt liknande utrustning som innehåller mindre än 12 kg gas med ämnesnummer 2F; dessa maskiner skall skyddas och stuvas på sådant sätt att skador på kylsystemet förhindras;

(i) Gaser med ämnesnummer 3A, avsedda för kylning av t.ex. medicinska eller biologiska prover, om de förvaras i dubbelväggiga kärl (Dewar-flaskor), som helt uppfyller bestämmelserna i marginalnummer 2206 (2)(a);

(j) Följande föremål med ämnesnummer 6A, tillverkade och fyllda i enlighet med det tillverkande landets förordningar, förpackade i kraftigt ytteremballage:

1044 brandsläckare försedda med skydd mot oavsiktlig uttömning;

3164 trycksatta pneumatiska eller hydraliska föremål, konstruerade för att motstå påkänningar större än det invändiga gastrycket, genom kraftöverföring, inneboende hållfasthet eller konstruktion;

(k) Gaser i livsmedel eller drycker.

(3) Gaser och föremål förtecknade nedan, förutom dem som anges i (1) och (2), förpackade som fri mängd och som transporteras i enlighet med följande bestämmelser, omfattas varken av bestämmelserna för denna klass enligt denna bilaga, eller av bestämmelserna i bilaga B:

(a) Gaser med ämnesnummer 1A, 2A, 3A och 4A i kärl som överensstämmer med marginalnummer 2202, med en största volym av 120 ml;

(b) Föremål med ämnesnummer 5T, 5TF, 5TC, 5TO, 5TFC och 5TOC med en största volym av 120 ml, överensstämmande med marginalnummer 2202;

(c) Föremål med ämnesnummer 5A, 5O och 5F med en största volym av 1 000 ml, som uppfyller villkoren i marginalnummer 2202, 2207 och 2208.

Dessa skall förpackas:

(i) i ytteremballage, som minst uppfyller villkoren i marginalnummer 3538. Förpackningens bruttovikt får ej överstiga 30 kg; eller

(ii) på brickor med krymp- eller sträckfilm. Förpackningens bruttovikt får ej överstiga 20 kg.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1), (2) och (5)-(7) skall iakttas.

Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2226 och inkludera uttrycket "Fri mängd".

Kollin skall vara tydligt och varaktigt märkta med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

2. Bestämmelser

A. Kollin

1. Allmänna förpackningsbestämmelser

2202 (1) Material i kärl och förslutningar, och ämnen som kan komma i kontakt med innehållet, får inte angripas av innehållet eller bilda skadliga eller farliga föreningar med detta.

(2) Emballage, inkl. förslutningar, skall i alla avseenden vara tillräckligt stadiga och hållfasta så att de inte kan gå upp under transport och tåla normala transportpåkänningar. Om ytteremballage föreskrivs, skall kärlen fixeras i detta. Om inte annat föreskrivs i avdelningen "Särskilda förpackningsbestämmelser", får inneremballagen inneslutas i ytteremballage, antingen var för sig eller flera tillsammans.

(3) Kärl får endast innehålla den gas eller de gaser för vilka kärlet ifråga är godkänt.

(4) Kärl skall vara så konstruerade att de motstår det möjliga tryck som det aktuella ämnet kan utveckla till följd av temperaturförändringar under normal transport.

(5) Föremål med ämnesnummer 5 och 6, samt kärl avsedda för transport av gaser med ämnesnummer 1, 2, 4 och 7, skall vara så förslutna och täta att gas inte kan tränga ut.

Anmärkningar: 1. Särskilda förpackningsbestämmelser för varje gas anges under marginalnummer 2250.

2. För transport av ämnen enligt klass 2 i tankfordon, avmonterbara tankar, tank-containrar, se bilaga B.

2. Särskilda förpackningsbestämmelser

a. Kärls beskaffenhet

2203 (1) Följande material får användas:

(a) kolstål för gaser med ämnesnummer 1, 2, 3, 4 och för föremål med ämnesnummer 5;

(b) legerat stål (specialstål), nickel, nickellegering (t.ex. monel) för gaser med ämnesnummer 1, 2, 3, 4 och för föremål med ämnesnummer 5;

(c) koppar för:

(i) gaser med ämnesnummer 1A, 1O, 1F och 1TF, vars fyllningstryck vid en temperatur av 15 °C inte överstiger 2 MPa (20 bar);

(ii) gaser med ämnesnummer 2A; samt 1079 svaveldioxid med ämnesnummer 2TC, 1033 dimetyleter med ämnesnummer 2F; 1037 etylklorid med ämnesnummer 2F; 1063 metylklorid med ämnesnummer 2F; 1086 vinylklorid med ämnesnummer 2F; 1085 vinylbromid med ämnesnummer 2F; och 3300 etylenoxid- och koldioxidblandning med mer än 87 % etylenoxid med ämnesnummer 2TF;

(iii) gaser med ämnesnummer 3A, 3O och 3F;

(d) aluminiumlegering: se tabell under marginalnummer 2250;

(e) kompositmaterial för gaser med ämnesnummer 1, 2, 3 och 4 och för föremål med ämnesnummer 5;

(f) syntetiska material för gaser med ämnesnummer 3 och föremål med ämnesnummer 5;

(g) glas för gaser med ämnesnummer 3A, förutom 2187 koldioxid och blandningar därav, och för gaser med ämnesnummer 3O.

(2) Kraven enligt detta marginalnummer skall anses vara tillgodosedda om följande standarder är uppfyllda (reserverad).

2204 (1) Kärl för 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F skall vara helt fyllda med en porös massa, homogent fördelad och av sådant slag som godkänts av behörig myndighet och som:

(a) inte angriper kärlet eller bildar skadliga eller farliga föreningar varken med acetylen eller med lösningsmedlet,

(b) förhindrar spridning av sönderfall hos acetylenet inom massan.

(2) Lösningsmedlet får inte angripa kärlen.

(3) Kraven i detta marginalnummer skall anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda (reserverad).

2205 (1) Följande gaser kan inneslutas i metallkapslar, förutsatt att vätskans vikt per liter vare sig överstiger största tillåtna mängd enligt marginalnummer 2250 eller 150 g per kapsel:

(a) gaser med ämnesnummer 2A;

(b) gaser med ämnesnummer 2F dock inte metylsilan eller blandningar därav som hänförts till FN-nummer 3161;

(c) gaser med ämnesnummer 2TF dock inte 2188 arsin, 2202 selenväte och blandningar därav;

(d) gaser med ämnesnummer 2TC dock inte 1589 cyanklorid eller blandningar därav;

(e) gaser med ämnesnummer 2TFC dock inte 2189 diklorsilan, dimetylsilan, trimetylsilan eller blandningar därav, som hänförts till FN-nummer 3309.

(2) Kapslarna får ej uppvisa några defekter som kan försvaga deras hållfasthet.

(3) Förslutningens täthet skall garanteras genom en extra anordning (huv, krona, försegling etc.) som förhindrar läckage från tätningssystemet under transport.

(4) Kapslarna skall placeras i ett tillräckligt kraftigt ytteremballage. Ett kolli får inte väga mer än 75 kg.

2206 (1) Gaser med ämnesnummer 3 skall förvaras i slutna kärl av metall, syntetiskt material eller kompositmaterial, som är så väl isolerade att de inte kan täckas av kondens eller rimfrost. Kärlen skall vara försedda med säkerhetsventiler.

(2) Gaser med ämnesnummer 3A, med undantag av 2187 koldioxid och blandningar därav, och gaser med ämnesnummer 3O kan även förvaras i ej slutna kärl, som då skall vara försedda med anordningar som förhindrar vätskestänk och vara:

(a) dubbelväggiga, vakuummantlade glaskärl, omgivna av ett absorberande, isolerande material; kärlen skall skyddas av ståltrådskorgar och placeras i lådor av metall; eller

(b) kärl av metall, syntetiskt material eller kompositmaterial, skyddade mot värmeöverföring på ett sådant sätt att de inte kan täckas av kondens eller rimfrost.

(3) De metallådor som åsyftas i stycket (2) (a) liksom de kärl som nämns i stycket (2) (b) skall vara försedda med anordningar för hantering. Öppningarna på kärl som nämns under stycket (2), skall ha anordningar, som medger att gas kan strömma ut men förhindrar att vätska stänker ut och monterade på ett sådant sätt att de inte kan lossna. När det gäller 1073 syre, kyld vätska med ämnesnummer 3O och blandningar därav, skall ovannämnda anordningar och det isolerade material, som omger de i stycket (2) (a) nämnda kärlen, vara tillverkade av obrännbara material.

(4) När det gäller kärl som är avsedda för transport av gaser med ämnesnummer 3O, skall de ämnen som används för att garantera förslutningarnas täthet eller underhåll av dessa vara kompatibla med innehållet.

2207 (1) Aerosolbehållare (1950 aerosoler) och 2037 små behållare innehållande gas (gaspatroner) med ämnesnummer 5 skall uppfylla följande krav:

(a) aerosolbehållare (1950 aerosoler) innehållande endast en gas eller en gasblandning och 2037 gaspatroner skall vara av metall. Detta villkor gäller inte för kärl med ämnesnummer 5 med en största volym av 100 ml innehållande 1011 butan med ämnenummer 2F. Andra aerosolbehållare (1950 aerosoler) skall vara av metall, syntetiskt material eller glas. Kärl av metall, med en yttre diameter som inte understiger 40 mm, skall ha en konkav botten;

(b) kärl av material som lätt kan splittras, t.ex. glas eller vissa syntetiska material, skall omges av ett skydd (finmaskigt ståltrådsnät, elastiskt överdrag av syntetiskt material etc.), som skyddar mot splitter. Kärl vars volym inte överstiger 150 ml och med ett inre tryck som är mindre än 150 kPa (1,5 bar) vid 20 °C undantas från detta krav;

(c) volymen hos kärl av metall får inte överstiga 1 000 ml; för kärl av syntetiskt material eller glas får volymen inte överstiga 500 ml;

(d) alla typer av kärl skall innan de tas i bruk, genomgå en vätsketryckprovning, utförd i enlighet med bilaga A.2, marginalnummer 3291. Det inre tryck (provningstryck) som skall användas skall vara minst 1,5 gånger det inre trycket vid 50 °C, med ett minsta tryck av 1 MPa (10 bar);

(e) utsläppsventiler och spridningsanordningar på aerosolbehållare (1950 aerosoler) och ventilerna på 2037 gaspatroner skall garantera att kärlen är tätt förslutna och skyddade mot oavsiktligt öppnande. Ventiler och spridningsanordningar som endast tillsluts genom det inre trycket skall inte godkännas.

(2) Kraven i stycke (1) skall anses vara tillgodosedda om följande standarder är uppfyllda:

- för aerosolbehållare (1950 aerosoler) med ämnesnummer 5:

bilaga till rådsdirektiv 75/324/EEC () jämte tillägg till kommissionens direktiv 94/1/EC (),

- för 2037 gaspatroner med ämnesnummer 5F innehållande 1965 kolvätegasblandning, kondenserad: standard EN 417:1992.

(3) Följande gaser godtas som drivgas, som beståndsdelar i drivgaser, eller som fyllningsgaser för aerosolbehållare (1950 aerosoler): gaser med ämnesnummer 1A och 1F dock inte 2203 silan; gaser med ämnesnummer 2A och 2F, dock inte metylsilan som hänförts till FN-nummer 3161; och 1070 dikväveoxid med ämnesnummer 2O.

(4) Alla gaser upptagna under (3) och även följande gaser godtas som fyllningsgaser för 2037 gaspatroner;

- 1062 metylbromid med ämnesnummer 2T;

- 1040 etylenoxid, 1064 metylmerkaptan, 3300 etylenoxid och koldioxidblandning med över 87 % etylenoxid, samtliga med ämnesnummer 2TF.

2208 (1) Det inre trycket vid 50 °C för föremål med ämnesnummer 5 får varken överstiga två tredjedelar av provningstrycket för föremålet eller 1,32 MPa (13,2 bar).

(2) Föremål med ämnesnummer 5 skall fyllas så att vätskefasen vid 50 °C inte överstiger 95 % av volymen. Med volymen för aerosolbehållare (1950 aerosoler) förstås den tillgängliga volymen i en tillsluten flaska försedd med ventilfäste, ventil och stigrör.

(3) Föremål med ämnesnummer 5 skall undergå täthetsprovning i enlighet med bilaga A2, marginalnummer 3292.

2209 (1) Föremål med ämnesnummer 5 skall placeras i trälådor eller i lådor av hållfast papp eller metall; aerosolbehållare (1950 aerosoler) av glas eller syntetiskt material som kan splittras lätt skall hållas skilda från varandra med mellanlägg av hållfast papp eller annat lämpligt material.

(2) Ett kolli, med föremål av ämnesnummer 5, får väga högst 50 kg om det utgörs av pappemballage och högst 75 kg om annat emballage används.

(3) Vid transport av komplett last kan föremål av metall med ämnesnummer 5 också förpackas på följande sätt: föremålen sammanförs till enheter på brickor och hålls på plats med ett lämpligt plasthölje; sedan staplas enheterna och fastgöres på lämpligt sätt på lastpallar.

2210 (1) Följande krav gäller föremål med ämnesnummer 6F:

(a) 1057 tändare och 1057 tändarrefiller skall uppfylla bestämmelserna i det land där fyllning sker. Tändarna skall vara försedda med skydd mot oavsiktlig tömning. Gasens vätskedel får vid 15 °C inte överstiga 85 % av behållarens volym. Behållarna, inklusive förslutningar, skall motstå ett inre tryck från den kondenserade petroleumgasen vid 55 °C. Ventilmekanism och tändanordning skall vara väl förslutna, tejpade eller på annat sätt fästade eller utformade så att de förhindrar att innehållet antänds eller läcker under transport. Tändare eller tändarrefiller skall packas tätt för att förhindra att utlösningsanordningar oavsiktligt aktiveras.

Tändare får inte innehålla mer än 10 g kondenserad petroleumgas.

Tändarrefiller får inte innehålla mer än 65 g kondenserad petroleumgas.

Tändare och tändarrefiller skall förpackas i följande ytteremballage: trälådor i enlighet med marginalnummer 3527, plywoodlådor i enlighet med marginalnummer 3528 eller returlådor av trä i enlighet med marginalnummer 3529 med högsta bruttovikt 75 kg, eller i lådor av fiberplatta enligt marginalnummer 3530 med högsta bruttovikt 40 kg. Emballagen skall provas och godkännas i enlighet med bilaga A.5 för förpackningsgrupp II.

(b) 3150 små anordningar med kolvätegas som drivgas och 3150 refiller med kolvätegas för sådana skall uppfylla bestämmelserna i det land där fyllning sker. Föremålen och refillerna skall förpackas i ytteremballage enligt marginalnummer 3538 (b) samt provas och godkännas enligt bilaga A.5 för förpackningsgrupp II.

(2) Gaser med ämnesnummer 7 skall ha ett tryck motsvarande det omgivande atmosfärstrycket vid den tidpunkt förpackningssystemet tillsluts och får ej överstiga 105 kPa (absolut). Gaserna skall förvaras i hermetiskt slutna inneremballage av glas eller metall med högsta nettovolym per förpackning av 5 liter för gaser med ämnesnummer 7F och 1 liter för gaser med ämnesnummer 7T och 7TF.

Ytteremballaget skall uppfylla kraven på kombinationsemballage i enlighet med marginalnummer 3538 (b) och skall provas och godkännas i enlighet med bilaga A.5 för förpackningsgrupp III.

b. Bestämmelser för kärl

Anmärkning: Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på metallkapslar som upptas under marginalnummer 2205, på kärl enligt marginalnummer 2206 (2), aerosolbehållare (1950 aerosoler) eller 2037 gaspatroner enligt marginalnummer 2207 eller på föremål med ämnesnummer 6F och gasbehållare med ämnesnummer 7, marginalnummer 2210.

1. Konstruktion och utrustning.

2211 Åtskillnad görs mellan följande typer av behållare:

Anmärkning: För uppgift om begränsningar ifråga om volym och användning av de olika typerna av kärl, se tabell under marginalnummer 2250.

(1) Gasflaskor; transportabla tryckkärl med största volym 150 liter;

(2) Rörkärl; sömlösa, transportabla tryckbehållare med en volym överstigande 150 liter, dock högst 5 000 liter;

(3) Kärl; svetsade, transportabla tryckbehållare med en volym överstigande 150 liter, dock högst 1 000 liter (t.ex. cylindriska kärl med rullningsskenor och kärl på medar samt behållare på ramkonstruktion);

(4) Kryokärl; transportabla, värmeisolerade tryckbehållare för djupkylda, kondenserade gaser med högsta volym 1 000 liter;

(5) Flaskpaket (inneslutna i en metallram); transportabla enheter av gasflaskor, sinsemellan hopkopplade med ett samlingsrör och fast sammanhållna.

2212 (1) Emballage och förslutningar skall vara utformade, beräknade, tillverkade, provade och utrustade på ett sådant sätt att de tål alla de påfrestningar de kan utsättas för vid normal hantering och normala transportpåkänningar.

Vid konstruktionen av tryckkärl skall hänsyn tas till alla relevanta faktorer, såsom:

- inre tryck,

- omgivande temperatur och hanteringstemperatur, inklusive temperatur under transport,

- dynamisk last.

Väggtjockleken skall normalt fastställas genom beräkning, som vid behov kompletteras med experimentell spänningsanalys. Väggtjockleken kan fastställas genom experimentella metoder.

För att uppnå betryggande säkerhet för kärlen skall adekvata konstruktionsberäkningar utföras för kärlet och dess förstärkningsanordningar.

Den minsta väggtjocklek som fordras för att motstå ett visst tryck skall bestämmas speciellt med hänsyn till:

- beräkningstryck, vilket inte får understiga provningstrycket,

- beräkningstemperaturer med tillräckliga säkerhetsmarginaler,

- högsta spänning och spänningskoncentration, då så erfordras,

- lämpliga svetsfaktorer med hänsyn till materialets egenskaper.

Materialkarakteristika som skall beaktas är exempelvis:

- sträckgräns (förlängningsgräns),

- brottgräns,

- tidsberoende hållfasthet,

- utmattningsdata,

- elasticitetsmodul (Young's modul),

- brottförlängning,

- slagseghet,

- lämplig mängd av plastisk töjning.

Kraven i detta stycke skall anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda, i den mån de är tillämpbara:

- för sömlösa stålflaskor: Bilaga I, delarna 1-3 till rådsdirektiv 84/525/EEC (),

- för svetsade stålflaskor: Bilaga I, delarna 1-3 till rådsdirektiv 84/527/EEC (),

- för sömlösa aluminiumflaskor: Bilaga I, delarna 1-3 till rådsdirektiv 84/526/EEC ().

(2) Kärl som ej dimensionerats och konstruerats enligt i stycke (1) angivna standarder skall dimensioneras och konstrueras i enlighet med bestämmelserna i ett teknisk underlag godkänt av behörig myndighet. Följande minimikrav måste dock vara uppfyllda:

(a) När det gäller kärl av metall enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5) får vid provningstrycket påkänningen på metallen vid den mest utsatta punkten på kärlet inte överstiga 77 % av garanterad minsta sträckgräns (Re).

Med "sträckgräns" avses den spänning som åstadkommer en bestående förlängning med 2 tusendelar (dvs. 0,2 %) eller för austenitiskt stål, 1 % av provstyckets längdmått.

Anmärkning: När det gäller tunnplåt skall provstyckets axel placeras i rät vinkel till valsriktningen. Den bestående förlängningen vid brott (l=5d) skall uppmätas på ett provstycke med cirkulärt tvärsnitt, i vilket längdmåttet l är fem gånger diametern d; om provstycken med rektangulärt tvärsnitt används, skall längd-måttet l beräknas med formeln:

l = 5,65 F°där F° indikerar provstyckets ursprungliga tvärsnittsarea.

Kärl och tillhörande förslutningar skall vara tillverkade av lämpliga material, beständiga mot sprödbrott och spänningskorrosionssprickning vid temperaturer mellan P 20 °C och 50 °C.

När det gäller svetsade kärl får endast sådana material användas som har utmärkt svetsbarhet och för vilka tillräcklig slagseghet kan garanteras vid en omgivningstemperatur av P 20 °C, i synnerhet i svetsfogar och angränsande områden.

Svetsfogar skall vara fackmässigt utförda och ge fullständig säkerhet.

Eventuell ytterligare tjocklek med hänsyn till korrosion skall ej beaktas vid beräkning av väggtjocklek.

(b) Ifråga om kärl av kompositmaterial enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), dvs. kärl med en insats omgiven av band eller hel förstärkning, skall konstruktionen vara sådan att minsta sprängindex (sprängtryck dividerat med provningstryck) är:

1,67 för bandförstärkta kärl;

2,00 för helt omslutna kärl.

(c) Följande krav är tillämpliga på konstruktionen av kärl enligt marginalnummer 2206 (1), avsedd för gaser med ämnesnummer 3:

1. Material till metallkärl och konstruktionen av dessa skall uppfylla kraven i bilaga A.2, marginalnummer 3250 till 3254. Alla mekaniska och tekniska egenskaper hos använda material skall fastställas för varje kärl i samband med den första besiktningen; beträffande slaghållfasthet och böjningskoefficient, se bilaga A.2, marginalnummer 3265 till 3285;

2. Om andra material används, får dessa inte vara benägna för sprödbrott vid den lägsta arbetstemperaturen för ifrågavarande kärl jämte kopplingar;

3. Kärlen skall förses med en säkerhetsventil, som skall öppna vid det arbetstryck som anges på kärlen. Ventilerna skall vara så konstruerade att de fungerar tillfredsställande även vid sin lägsta arbetstemperatur. Funktionssäkerheten vid denna temperatur skall fastställas och kontrolleras genom provning av varje ventil eller genom stickprov på ventiler av samma konstruktionstyp;

4. Kärlens ventilationsöppningar och säkerhetsventiler skall vara så utförda att vätska inte kan stänka ut;

5. Kärl som fylls efter volym skall vara försedda med en nivåmätare;

6. Kärlen skall vara värmeisolerade. Isoleringen skall vara försedd med slagskydd i form av en hel mantling. Om utrymmet mellan behållaren och manteln är lufttomt (vakuumisolering), skall skyddet vara så konstruerat att det inte deformeras vid ett yttre tryck av minst 100 kPa (1 bar). Om skyddet är så tätt att det är gastätt (t.ex. vid vakuumisolering), skall det finnas en anordning som förhindrar att farligt tryck uppstår inom isoleringsskiktet i händelse av att kärlet eller dess tillbehör inte är tillräckligt gastäta. Skyddet skall förhindra att fukt tränger in i isoleringen.

2213 (1) Förutom en manlucka som, om sådan finns skall vara tillsluten med en effektiv stängningsanordning och utgöra nödvändig öppning för borttagande av beläggningar, får kärl i enlighet med marginalnummer 2211(3) inte ha mer än två öppningar, en för fyllning och en för tömning.

Kärl enligt marginalnummer 2211 (1) och (3), avsedda för transport av gaser med ämnesnummer 2F, får förses med ytterligare öppningar särskilt för kontroll av vätskenivå och tryck.

(2) Ventiler (kranar) skall ha ett effektivt skydd mot skador som medför gasutsläpp, om kärlet skulle välta eller hanteras ovarsamt i samband med transport eller stapling. Detta krav skall anses vara tillgodosett då ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

(a) Ventilerna är placerade inuti kärlets hals och skyddas av en skruvgängad plugg;

(b) Ventilerna skyddas av huvar. Huvarna skall vara försedda med ventilationshål med tillräcklig tvärsnittsarea för att avleda gaser, om det skulle uppstå läckage i ventilerna;

(c) Ventilerna är försedda med krage eller annat skydd;

(d) Ventilerna är konstruerade och utförda på ett beprövat sätt som tål att skadas utan att produkten läcker ut;

(e) Ventilerna är placerade inuti en skyddsram;

(f) Kärlen transporteras i skyddslådor eller -ramar.

Kraven i detta stycke anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda: (reserverad).

(3) För kärl gäller följande krav:

(a) Om de flaskor som åsyftas i marginalnummer 2211 (1) är försedda med en anordning för att förhindra rullning, skall sådan anordning inte utgöra en del av ventilhuven;

(b) Kärl i enlighet med marginalnummer 2211 (3), som tål att rullas, skall vara utrustade med rullskenor eller på annat sätt vara skyddade mot skador som kan uppkomma vid rullning (t.ex. genom att korrosionsbeständig metall sprutats på kärlets utsida);

Kärl som åsyftas i marginalnummer 2211 (3) och (4), som inte tål att rullas, skall vara försedda med anordningar (medar, öglor, hakar), som säkerställer betryggande hantering av kärlen med mekaniska hjälpmedel och som är fastsatta så att de inte försvagar kärlväggarna eller orsakar otillåtna påkänningar i dessa.

(c) Flaskpaket enligt marginalnummer 2211 (5) skall förses med lämpliga anordningar som säkerställer betryggande hantering. Flaskorna i paketet och samlingsröret skall passa till den aktuella typen av gas och röret skall minst klara samma provningstryck som flaskorna. Samlingsröret och huvudkranen skall vara så placerade att de är skyddade mot skador. När det gäller flaskpaket avsedda för transport av vissa gaser, som måste uppfylla det särskilda kravet "l" i tabellen vid marginalnummer 2250, skall det på varje flaska finnas en ventil som kan stängas oberoende av de övriga, och ventilerna skall vara stängda under transport.

(4)(a) På ventilöppningarna till kärl innehållande pyrofora gaser och mycket giftiga gaser (gaser med LC50 mindre än 200 ppm) skall det finnas gastäta pluggar eller kappmuttrar, tillverkade av ett material som inte angrips av innehållet i kärlet.

(b) Pyrofora gaser och mycket giftiga gaser är underkastade specialbestämmelsen "e" i tabellen vid marginalnummer 2250.

(c) Om dessa kärl utgör ett paket, hopkopplat med ett samlingsrör, skall varje behållare vara försedd med en ventil som skall vara stängd under transport. Kravet enligt (a) avser endast huvudkranen.

2214 2. Provning och godkännande av kärl.

2215 (1) När det gäller kärl med en tryckprovningsvolym större än 300 MPa 7liter (3 000 bar 7liter) skall följande metoder tillämpas för bedömning av överensstämmelsen med bestämmelserna för denna klass:

(a) Enstaka kärl skall inspekteras, provas och godkännas av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet på grundval av den tekniska dokumentationen och tillverkarens försäkran med avseende på överensstämmelsen med tillämpliga bestämmelser för denna klass.

Den tekniska dokumentationen skall omfatta fullständiga specifikationer ifråga om utförande och konstruktion samt fullständig dokumentation ifråga om tillverkning och provning; eller(b) Konstruktionen av kärl skall provas och godkännas av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet, på grundval av den tekniska dokumentationen och dess överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser för denna klass.

Kärlen skall dessutom vara utformade, tillverkade och provade enligt ett omfattande kvalitetssäkringsprogram för utformning, tillverkning, slutgranskning och provning.

Kvalitetssäkringsprogrammet skall garantera att kärlen överensstämmer med tillämpliga bestämmelser för denna klass och skall vara godkänt och övervakat av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet; eller

(c) Kärlens konstruktionstyp skall vara godkänd av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet. Alla kärl med denna utformning skall tillverkas och provas enligt ett kvalitetssäkringsprogram för tillverkning, slutgranskning och provning, vilket skall vara godkänt och övervakat av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet; eller

(d) Kärlens konstruktionstyp skall vara godkänd av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet. Alla behållare med denna utformning skall provas under överinseende av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet, på grundval av en försäkran från tillverkaren, med avseende på överensstämmelse med godkänd utformning och med tillämpliga bestämmelser för denna klass.

(2) När det gäller kärl med en tryckprovningsvolym större än 100 MPa 7liter (1 000 bar 7liter) men inte större än 300 MPa 7liter (3 000 bar 7liter) skall någon av metoderna under (1) eller någon av följande metoder tillämpas för bedömning av överensstämmelsen med bestämmelserna för denna klass:

(a) Kärlen skall utformas, tillverkas och provas enligt ett omfattande kvalitetssäkringsprogram med avseende på utformning, tillverkning, slutgranskning och provning, godkänt och övervakat av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet; eller(b) Kärlens konstruktionstyp skall vara godkänd av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet. Tillverkaren skall avge en skriftlig försäkran att alla kärl överensstämmer med den godkända utformningen, på grundval av dennes kvalitetssäkringsprogram för slutgranskning och provning av kärl, godkänt och övervakat av ett provnings- och certifieringsorgan, godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet; eller(c) Kärlens konstruktionstyp skall vara godkänd av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet. Tillverkaren skall avge en skriftlig försäkran att alla kärl överensstämmer med den godkända utformningen och alla kärl av denna typ skall provas under överinseende av ett provnings- och certifieringsorgan, godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet.

(3) När det gäller kärl med en tryckprovningsvolym inte större än 100 MPa 7liter (1 000 bar 7liter) skall någon av metoderna som beskrivs i (1) eller (2) tillämpas för bedömning av överensstämmelsen med bestämmelserna för denna klass:

(a) Tillverkaren skall avge en skriftlig försäkran att alla kärl överensstämmer med den utformning, som fullständigt specificeras i den tekniska dokumentationen, och alla kärl med denna utformning skall provas under överinseende av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet; eller

(b) Kärlens konstruktionstyp skall vara godkänd av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet. Tillverkaren skall avge en skriftlig försäkran att alla kärl överensstämmer med den godkända konstruktionen och alla kärl av denna typ skall provas var för sig.

(4) Kraven i styckena (1) till (3) skall anses vara tillgodosedda:

(a) med avseende på de kvalitetssäkringssystem som nämns i styckena (1) och (2); då dessa uppfyller tillämplig europeisk standard i EN ISO 9000 serie,

(b) i sin helhet; då tillämpliga bedömningsförfaranden enligt rådsbeslut 93/465/EEC () tillämpas:

(i) för kärl upptagna under stycke (1), modulerna G, H med konstruktionsprovning, B i kombination med D och B i kombination med F,

(ii) för kärl upptagna under stycke (2) modulerna H, B i kombination med E och B i kombination med utökad modul C (C1),

(iii) för kärl upptagna under stycke (3) modulerna Aa och B i kombination med C.

(5) Krav på tillverkare

Tillverkaren skall vara tekniskt skicklig och förfoga över nödvändiga och lämpliga resurser för en tillfredsställande tillverkning av kärl; därmed avses i synnerhet kvalificerad personal:

(a) för att övervaka hela tillverkningsprocessen;

(b) för sammansättning av materiel;

(c) för att utföra tillämpliga provningar.

Kompetensprovning av en tillverkare skall i alla avseenden utföras av ett provnings- och certifieringsorgan, som är godkänt av behörig myndighet i ursprungslandet (). Den särskilda certifieringsprocess som tillverkaren avser att tillämpa skall beaktas.

(6) Krav på provnings- och certifieringsorgan

Provnings- och certifieringsorganet skall vara fristående från det tillverkande företaget och besitta erforderlig kompetens. Dessa krav skall anses vara uppfyllda då provnings- och certifieringsorganet ifråga har godkänts på grundval av ett auktorisationsförfarande i enlighet med den europeiska standarden EN 45 000.

2216 (1) Kärl måste genomgå en första besiktning i enlighet med följande specifikationer:

Ett lämpligt provuttag av kärl:

(a) Provning av konstruktionsmaterialet, minst med avseende på sträckgräns, brottgräns och brottförlängning;

(b) Mätning av väggtjocklek vid den tunnaste punkten och beräkning av påkänningen;

(c) Kontroll av materialets homogenitet i varje tillverkad sats och inspektion av kärlens utvändiga och invändiga tillstånd;

För alla kärl:

(d) Vätsketryckprovning i enlighet med bestämmelserna i marginalnummer 2219;

Anmärkning: Efter överenskommelse med det av behörig myndighet godkända provnings- och certifieringsorganet kan vätsketryckprovningen ersättas av en provning med gas, om ett sådant förfarande inte medför fara.

(e) Inspektion av märkningen på kärlen, se marginalnummer 2223 (1) till (4);

(f) Dessutom skall kärl avsedda för transport av 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F, kontrolleras med avseende på den porösa massans egenskaper och mängden lösningsmedel.

Kraven i detta stycke anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda: (reserverad).

(2) Särskilda villkor gäller för behållare av aluminiumlegering och vissa gaser (se bilaga A.2).

Kraven i detta stycke anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda:

- Bilaga I, del 3, och bilaga II till rådsdirektiv 84/526/EEC ().

(3) Kärlen skall klara provningstrycket utan att uppvisa bestående deformation eller sprickor.

2217 (1) Återfyllningsbara kärl skall kontrolleras regelbundet under överinseende av ett provnings- och certifieringsorgan, godkänt av behörig myndighet, i enlighet med följande specifikationer:

(a) Kontroll av kärlets utvändiga tillstånd och kontroll av utrustning och utvändig märkning;

(b) Kontroll av kärlets invändiga tillstånd (t.ex. genom vägning, invändig granskning, kontroll av väggtjocklek);

(c) Vätsketryckprovning samt, om erforderligt, kontroll av materialegenskaperna genom lämpliga provningar.

Anmärkningar: 1. Efter överenskommelse med det av behörig myndighet godkända provnings- och certifieringsorganet kan vätsketryckprovningen ersättas av en provning med gas, om ett sådan förfarande inte innebär fara, eller av en likvärdig metod baserad på ultraljud.

2. Efter överenskommelse med det av behörig myndighet godkända provnings- och certifieringsorganet kan vätsketryckprovningen av behållare enligt marginalnummer 2211 (1) och (2) ersättas av en likvärdig metod baserad på akustisk emission.

3. Efter överenskommelse med behörig myndighet kan vätsketryckprovningen av varje svetsat stålkärl enligt marginalnummer 2211 (1) avsedd för transport av gaser med ämnesnummer 2F, FN-nummer 1965, med en volym mindre än 6,5 l, ersättas av en annan provning som säkerställer en likvärdig säkerhetsnivå.

Kraven enligt detta stycke anses vara tillgodosedda om följande standarder är uppfyllda (reserverad).

(2) Om särskilda krav för vissa ämnen inte återfinns i tabellen vid marginalnummer 2250, skall periodiska kontroller utföras:

(a) Vart tredje år ifråga om kärl avsedda för transport av gaser med ämnesnummer 1 och 2 i grupperna TC, TFC, TOC;

(b) Vart femte år ifråga om kärl avsedda för transport av gaser med ämnesnummer 1 och 2 i grupperna T, TF och TO samt gaser med ämnesnummer 4;

(c) Vart tionde år ifråga om kärl avsedda för transport av gaser med ämnesnummer 1, 2 och 3 i grupperna A, O och F.

Oaktat detta stycke skall den periodiska kontrollen av kärl tillverkade av kompositmaterial (kompositkärl) utföras med intervall, som fastställts av samma behöriga myndighet i ADR-anslutet land, som godkänt den tekniska normen för utformning och konstruktion.

(3) Ifråga om kärl avsedda för transport av 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F, skall endast utvändigt tillstånd (korrosion, deformation) och tillståndet hos den porösa massan (lösa partiklar, beläggningar) undersökas.

Om ett monolitiskt material används som porös massa, kan intervallet mellan periodiska kontroller förlängas till 10 år.

Kraven i detta stycke anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda (reserverad).

(4) Oaktat marginalnummer 2217 (1) (c) skall slutna kärl enligt marginalnummer 2206 (1) genomgå utvändig kontroll och täthetsprovning. Denna provning skall utföras med den gas som är innesluten i kärlet eller med en inert gas. Provningen skall utföras genom tryckmätning eller vakuummätning. Värmeisoleringen behöver inte avlägsnas.

Kraven i detta stycke anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda (reserverad).

(5) Kärl nämnda i marginalnummer 2211 får transporteras efter det att tidsgränsen för den periodiska kontrollen överskridits, om de skall transporteras till kontroll.

2218

b) Provningstryck, fyllningsgrad och begränsning av kärls kapacitet

2219 Följande krav gäller de kärl som nämns i marginalnummer 2211:

(a) Det minsta erforderliga provningstrycket för kärl enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och

(5) är 1 MPa (10 bar);

(b) För gaser med ämnesnummer 1 med en kritisk temperatur under P 50 °C skall det inre trycket (provningstryck) vid vätsketryckprovningen vara minst en och en halv gånger fyllningstrycket vid 15 °C;

(c) För gaser med ämnesnummer 1 med en kritisk temperatur av P 50 °C eller däröver och för kondenserade gaser med ämnesnummer 2 med en kritisk temperatur under 70 °C, skall fyllningsgraden vara sådan att det inre trycket vid 65 °C inte överskrider provningstrycket för kärlen.

För gaser och gasblandningar med otillräckliga data skall högsta tillåtna fyllningsgrad (FD) fastställas enligt följande:

>Start Grafik>

FD P4 7 dg 7 Pe>Slut Grafik>

där: FD = högsta tillåtna fyllningsgrad (kg 7l P1)dg = gasdensitet (vid 15 °C, 1 bar) (kg 7m P³)Pe = lägsta provningstryck (bar)Om gasens densitet är okänd, skall högst tillåtna fyllningsgrad fastställas enligt följande:

>Start Grafik>

FD Pe 7 MM 7 10 P3>Slut Grafik>

där: FD = högsta tillåtna fyllningsgrad (kg 7l P1)Pe = lägsta provningstryck (bar)MM = molmassa (g 7mol P1)R = 8,31451 × 10 P2 bar 7l 7mol P1 7K P1 (gaskonstant)(För gasblandningar beräknas den genomsnittliga molmassan och koncentrationerna hos de olika beståndsdelarna skall då beaktas);

(d) För gaser med ämnesnummer 2 och en kritisk temperatur av 70 °C eller högre, sätts innehållets högsta tillåtna vikt per liter av volymen (fyllningsfaktor) till 0,95 av densiteten för vätskefasen vid 50 °C; dessutom får ångfasen inte försvinna under 60 °C. Provningstrycket motsvarar minst vätskans ångtryck vid 70 °C, minus 100 kPa (1 bar).

För rena gaser med otillräckliga data skall högsta fyllningsgrad fastställas enligt följande:

>Start Grafik>

FD (0,0032xBP-0,24)xdl>Slut Grafik>

där: FD = högsta tillåtna fyllningsgrad (kg 7l P1)BP = kokpunkt (K)dl = vätskans densitet vid kokpunkten (g 7l P1)(e) För gaser med ämnesnummer 3A och 3O får fyllningsgraden vid fyllningstemperaturen och vid ett tryck av 0,1 MPa (1 bar) inte överstiga 98 % av volymen.

För gaser med ämnesnummer 3F skall fyllningsgraden ligga kvar under den nivå, vid vilken gasvolymen skulle nå 95 % av behållarens volym, om innehållets temperatur höjdes till den temperatur vid vilken ångtrycket motsvarar säkerhetsventilens öppningstryck.

För behållare enligt marginalnummer 2206 (1) motsvarar provningstrycket 1,3 gånger det högsta tillåtna arbetstrycket, ökat med 1 bar för vakuumisolerade behållare;

(f) För 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F, får fyllningstrycket, så snart jämvikt har uppnåtts vid 15 °C, ej överskrida det av behörig myndighet föreskrivna värdet för den porösa massan, se marginalnummer 2223 (1) (h). Mängden lösningsmedel och mängden acetylen skall dessutom också motsvara de värden som specificeras i godkännandet.

Kraven enligt detta marginalnummer anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda (reserverad).

Anmärkning: Provningstryck, fyllningsgrad och volymbegränsning för kärl enligt marginalnummer 2211 för de olika gaserna, liksom restriktioner beträffande giftiga gaser med LC50 mindre än 200 ppm, anges i tabellen under marginalnummer 2250.

2220-2221

3. Samemballering

2222 (1) Ämnen och föremål i denna klass får förpackas i samma kolli, om de inte reagerar med varandra på ett farligt sätt.

(2) Ämnen och föremål i denna klass får förpackas i samma kolli med ämnen och/eller gods som inte omfattas av detta direktiv förutsatt att dessa ämnen och föremål inte reagerar med varandra på ett farligt sätt.

(3) Ämnen och föremål i denna klass får förpackas i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med ämnen och föremål tillhörande andra klasser - om samemballering också är tillåtet för dessa ämnen och föremål som hänförs till dessa klasser - förutsatt att de inte reagerar med varandra på ett farligt sätt.

(4) Följande anses vara farliga reaktioner:

(a) förbränning och/eller betydande värmeutveckling;

(b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser;

(c) bildande av frätande vätskor;

(d) bildande av instabila ämnen.

(5) Kraven enligt marginalnummer 2002 (6) och (7) och enligt 2202 måste vara uppfyllda.

(6) En förpackning får inte väga mer än 100 kg när lådor av trä eller fiberplatta används.

4. Märkning och varningsetiketter på kollin (Se bilaga A.9)

2223 Märkning(1) Återfyllningsbara kärl enligt marginalnummer 2211 skall vara märkta med följande uppgifter i tydlig och hållbar skrift:

(a) Tillverkarens namn eller märke;

(b) Godkännandenummer (om kärlens konstruktionstyp är godkänd enligt marginalnummer 2215);

(c) Det serienummer som kärlet tilldelats av tillverkaren;

(d) Kärlets tara utan anslutningar och tillbehör när den i marginalnummer 2217 (1) (b) begärda kontrollen av väggtjocklek har utförts genom vägning;

(e) Provningstryck (se marginalnummer 2219);

(f) Tidpunkt (månad och år) för den första kontrollen och för den senaste återkommande kontrollen.

Anmärkning: Månaden behöver inte anges för de gaser för vilka intervallet mellan återkommande kontroller är 10 år eller mer (se marginalnummer 2217 (2) och 2250).

(g) Kontrollstämpel åsatt av den besiktningsman som utfört provningarna och kontrollerna;

(h) Beträffande 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F: tillåtet fyllningstryck [se marginalnummer 2219 (f)] och den totala vikten för tömt kärl, anslutningar och tillbehör, den porösa massan och lösningsmedel;

(i) Vattenvolym i liter;

(j) För gaser med ämnesnummer 1 fyllda under tryck, högsta tillåtna fyllningstryck för kärlet vid 15 °C.

Denna märkning skall anbringas på ett varaktigt sätt, t.ex. präglas, antingen på en förstärkt del av kärlet, på en ring eller på en särskild platta fastsatt på kärlet på sådant sätt att den inte kan avlägsnas.

Uppgifterna kan också präglas direkt på kärlet, förutsatt att det kan påvisas att kärlet inte försvagas genom märkningen.

(2) På återfyllningsbara kärl enligt marginalnummer 2211 skall det dessutom finnas följande uppgifter i tydlig och hållbar skrift:

(a) FN-nummer och gasens eller gasblandningens fullständiga namn enligt marginalnummer 2201;

När det gäller gaser med n.o.s.-benämning behöver endast gasens FN-nummer och tekniska namn () anges.

När det gäller blandningar behöver bara de två beståndsdelar anges som i störst utsträckning bidrar till riskerna.

(b) För gaser med ämnesnummer 1, fyllda efter vikt, och för kondenserade gaser anges antingen högsta fyllningsvikt och behållarens tara med de anslutningar och tillbehör som var monterade vid tidpunkten för fyllningen eller bruttovikten;

(c) Tidpunkt (år) för nästa regelbundet återkommande kontroll.

Dessa uppgifter kan antingen präglas på kärlet, anges på en hållbar informationsplatta, etikett fästad på kärlet eller också kan en bestående märkning åstadkommas genom målning eller annan likvärdig metod.

(3) Kraven enligt styckena (1) och (2) anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda (reserverad).

(4) Engångsflaskor enligt marginalnummer 2211 (1) skall vara försedda med följande uppgifter i tydlig och hållbar skrift:

(a) Tillverkarens namn eller märke;

(b) Godkännandenummer (om kärlets konstruktionstyp är godkänd enligt marginalnummer 2215);

(c) Det serie- eller satsnummer som kärlet tilldelats av tillverkaren;

(d) Provningstryck (se marginalnummer 2219);

(e) Tidpunkt för tillverkning (månad och år);

(f) Kontrollstämpel åsatt av den besiktningsman som utförde den första provningen;

(g) Gasens eller gasblandningens FN-nummer och fullständiga namn enligt marginalnummer 2201;

När det gäller gaser med benämningen n.o.s. anges endast gasens FN-nummer och tekniska namn ();

När det gäller blandningar behöver bara de två beståndsdelar anges som i störst utsträckning bidrar till riskerna;

(h) Texten "FÅR EJ ÅTERFYLLAS"; denna märkning skall vara minst 6 mm hög.

Uppgifterna enligt detta stycke, förutom (g), skall anges på ett varaktigt sätt, t.ex. präglas, antingen på en förstärkt del av kärlet, på en ring eller på en särskild platta fast förankrad.

Uppgifterna kan också präglas direkt på kärlet, förutsatt att det kan påvisas att kärlet inte försvagas genom märkningen.

Kraven enligt detta stycke anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda (reserverad).

(5) Kollin med kärl som innehåller gaser av ämnesnummer 1-4, 6F, 7 eller små behållare innehållande gas (gaspatroner) av ämnesnummer 5 skall vara tydligt märkta med FN-numret på det gods som anges i godsdeklarationen och föregås av "UN" med tillägget: "Klass 2".

Dessa bestämmelser behöver inte iakttas om kärlen och deras märkning är tydligt synliga.

(6) Kollin innehållande aerosolbehållare med ämnesnummer 5 skall vara tydligt märkta enligt följande:

"UN 1950 AEROSOL"

2224 (1) Varningsetiketter

Anmärkning: Med kolli avses i etiketteringssammanhang varje förpackning innehållande kärl, aerosolbehållare eller små behållare innehållande gas (gaspatroner) eller kärl enligt marginalnummer 2211 utan ytteremballage.

(1) Kollin innehållande ämnen och föremål enligt denna klass skall vara försedda med nedanstående etiketter:

>Plats för tabell>

Kollin med gaser av ämnesnummer 3 skall dessutom på två motstående sidor vara försedda med etikett nr 11.

(3) Etiketter på gasflaskor enligt 2211 (1) får fästas på flaskans hals och får vara mindre än vad som föreskrivs under förutsättning att de är fullt synliga.

2225B. Särskilda uppgifter i godsdeklarationen

2226 (1) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med något av de FN-nummer och benämningar som är understrukna i marginalnummer 2201.

Om ett ämne inte nämns vid namn utan har hänförs till en n.o.s.-benämning, skall godsbeskrivningen bestå av ämnets FN-nummer, n.o.s.-benämningen följt av det kemiska eller tekniska namnet ().

Godsbeskrivningen skall följas av uppgifter om klass, ämnesnummer i ämnesförteckningen, grupp samt initialerna "ADR", t.ex. "2, 2F, ADR".

Vid transport av blandningar [se marginalnummer 2200 (3)] innehållande flera beståndsdelar som faller under detta direktiv är det i allmänhet inte nödvändigt att hänföra till mer än de två beståndsdelar som i störst utsträckning kan förorsaka faran eller farorna med blandning.

Vid transport av blandningar [se marginalnummer 2200 (3)] i tankar (avmonterbara tankar, fasta tankar, tankcontainrar eller delbehållare i batterifordon) anges blandningens sammansättning som procent av volymen eller som procent av vikten. Beståndsdelar som utgör mindre än 1 % behöver inte anges.

I stället för det tekniska namnet, är det tillåtet att använda något av följande namn:

- För 1078 köldmedium, n.o.s., ämnesnummer 2A:

blandning F1, blandning F2, blandning F3;

- För 1060 metylacetylen- och propadienblandning, stabiliserad, ämnesnummer 2F:

blandning P1, blandning P2;

- För 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., ämnesnummer 2F:

blandning A eller butan, blandning A0 eller butan, blandning A1, blandning B, blandning C eller propan;

För transport i tankar får handelsnamnen "butan" och "propan" endast användas som komplettering.

- För 1010 med ämnesnummer 2F:

1,3-butadien- och kolväteblandning, inhiberad.

För dessa blandningar behöver sammansättningen inte uppges.

(2) Vid transport av kärl som omfattas av marginalnummer 2211 enligt bestämmelserna i marginalnummer 2217 (5), skall följande uppgift införas i godsdeklarationen:

"Transport i överensstämmelse med marginalnummer 2217 (5)".

2227-2236C. Tömda emballage

2237 (1) Tömda, ej rengjorda kärl och tankar med ämnesnummer 8 skall vara förslutna på samma sätt som om de vore fulla.

(2) Tömda, ej rengjorda kärl och tankar med ämnesnummer 8 skall vara försedda med samma varningsetiketter som om de vore fulla.

(3) Godsbeskrivningen i godsdeklarationen skall stämma överens med någon av de benämningar som är understrukna vid ämnesnummer 8 följt av "2, 8, ADR", exempelvis "Tömt kärl, 2, 8, ADR".

För tömda ej rengjorda kärl med en volym större än 1 000 l, tömda tankfordon (inklusive batterifordon), avmonterbara tankar och tankcontainrar skall denna beskrivning kompletteras med "Senaste last", samt med FN-nummer, namn, ämnesnummer och grupp för det ämne den senast innehållit, t.ex. "Senaste last: 1017 klor, 2TC".

(4) De kärl med ämnesnummer 8 som åsyftas i marginalnummer 2211 får transporteras efter det att den i marginalnummer 2217 angivna tidsgränsen för den föreskrivna periodiska kontrollen utlöpt, om transporten sker i syfte att utföra kontroll.

2238

D. Övergångsbestämmelser

2239 (1) Kärl tillverkade före 1 januari 1997, vilka inte överenstämmer med kraven i denna bilaga, som gäller från 1 januari 1997, och vilka beviljats transporttillstånd enligt kraven i detta direktiv, i bilaga A gällande fram till 31 december 1996, får transporteras efter detta datum om kraven i de regelbundet återkommande kontrollerna i marginalnummer 2217 uppfylls.

(2) De flaskor enligt marginalnummer 2211 (1), vilka genomgått en första kontroll eller regelbundet återkommande kontroll före 1 januari 1997, får transporteras tömda och ej rengjorda utan etikett fram till det datum då nästa fyllning eller nästa regelbundet återkommande inspektion skall utföras.

22402249E. Tabell över gaser samt särskilda bestämmelser

2250 Förteckningen över gaser med hänvisningar till de viktigaste bestämmelser i marginalnummer 2211 till 2219 samt till särskilda bestämmelser för vissa ämnen.

Förteckning över gaser: se tabeller.

Förklaring till "särskilda krav":

a: Aluminiumlegeringar får inte ha kontakt med gas.

b: Ventiler av koppar är inte godkända.

c: Metalldetaljer i kontakt med innehållet får inte innehålla mer än 70 % koppar.

d: Inget kärl får innehålla mer än 5 kg av det aktuella ämnet.

e: Ventilutlopp skall vara försedda med pluggar eller kappmuttrar så att kravet på gastäthet uppfylls [se 2213(4)].

f: Nödvändiga åtgärder för att förhindra farliga reaktioner (t.ex. polymerisering, sönderdelning) under transport skall vidtas. Om nödvändigt, krävs stabilisering eller tillsats av en inhibitor.

g: Det är tillåtet att använda andra provningstryck än dem som angivits, förutsatt att föreskrifterna enligt marginalnummer 2219 (c) följs.

h: Om ett monolitiskt material används som porös massa, får intervallet mellan inspektioner förlängas till 10 år.

i: Största fyllning enligt det i godkännandet specificerade värdet.

j: Provningstrycket och fyllningsgraden skall beräknas i enlighet med kraven i marginalnummer 2219.

k: Intervallet mellan provningar får förlängas till 10 år då behållarna är tillverkade av aluminiumlegeringar.

l: Varje flaska i en ram (batteri) skall förses med en separat ventil som kan tillslutas under transport.

m: Intervallet mellan kontrollerna av stålflaskor enligt marginalnummer 2211 (1) får förlängas till 15 år:

(a) efter överenskommelse med behörig myndighet (behöriga myndigheter) i det land (de länder) där den regelbundet återkommande kontrollen och transporten äger rum och

(b) i enlighet med kraven i tekniska bestämmelser eller en standard godkänd av en behörig myndighet eller standard EN 1440:1996 " Transportabla återfyllbara svetsade stålflaskor för kondenserad petroleumgas (LPG) - Periodisk besiktning".

n: När det gäller kärl för transport av gaser som hänförs till en n.o.s.-benämning, skall i tillämpliga fall hänsyn tas till följande krav:

1. De material av vilka kärlen och tillhörande förslutningar är tillverkade får inte angripas av innehållet eller bilda farliga eller skadliga produkter med detta.

2. Provningstrycket och fyllningsgraden skall beräknas i enlighet med kraven i marginalnummer 2219.

3. Giftiga gaser och gasblandningar med LC50 mindre än 200 ppm får inte transporteras i sådana kärl som åsyftas i marginalnummer 2211 (2) och (3).

4. Ventilerna i kärl för giftiga gaser och gasblandningar med ett LC50-värde mindre än 200 ppm, liksom ventiler för pyrofora gaser och för brandfarliga blandningar av gaser innehållande mer än 1 % pyrofora ämnen, skall förses med gastäta pluggar eller kappmuttrar. Då dessa kärl är hopkopplade till ett batteri via ett samlingsrör, skall var och en av dem förses med en separat ventil som kan tillslutas under transport.

5. Nödvändiga åtgärder för att förhindra farliga reaktioner (dvs. polymerisering, sönderdelning) under transport skall vidtas. Om nödvändigt, krävs stabilisering eller tillsats av en inhibitor.

6. Andra kriterier får tillämpas för fyllning av sådana svetsade stålflaskor som nämns i marginalnummer 2211 (1) avsedda för transport av ämnen med ämnesnummer 2F, FN-nummer 1965:

(a) efter överenskommelse med behöriga myndigheter i de länder där transporten äger rum; och(b) i enlighet med bestämmelserna i en nationell kod eller standard, erkänd av behöriga myndigheter, eller standard EN 1439:1996 "Transportabla återfyllbara svetsade stålflaskor för LPG - Metoder för kontroll före, under och efter återfyllning".

När villkoren för fyllning skiljer sig från dem i marginalnummer 2219, skall godsdeklarationen innehålla förklaringen "Transport enligt marginalnummer 2250, särskilda krav" och uppgift om den referenstemperatur som använts för beräkningen av fyllningsfaktorn.

>Plats för tabell>

KLASS 3 BRANDFARLIGA VÄTSKOR

2300 (2) Ändra första underparagrafen enligt följande:

"- är flytande i enlighet med marginalnummer 2000 (6),".

Ändra andra underparagrafen enligt följande:

"- har ett ångtryck på högst 300 kPa (3 bar) vid 50 °C och inte är fullständigt i gasfas vid 20 °C och normaltryck 101,3 kPa,".

(6) Ändra enligt följande:

"(6) Vätskor som vid inandning är mycket giftiga och är brandfarliga med flampunkt under 23 °C, tillhör klass 6.1 (marginalnummer 2601, ämnesnummer 1-10)."

2301 2. (a) Ändra namnet på UN-nr 1280 till "1280 propylenoxid".

3. (b) Halogenhaltiga ämnen:

Kursiverade synonymen till UN-nr 1126.

Ta bort synonymen till UN-nr 1279.

Ketoner: Ta bort UN-nr 1251.

5. (a) till (c) Lägg till följande förtydligande efter UN-nr 1139 täcklösning:

"(inkl. sådana som används till ytbehandlingar industriellt eller annat syfte såsom, underredsbehandling av fordon, fodring av fat eller tunnor)".

Ändra anmärkning 1 under B. enligt följande:

"Anmärkning: 1. Vätskor som vid inandning är mycket giftiga och som har en flampunkt under 23 °C

(marginalnummer 2601, ämnesnummer 1-10) samt giftiga ämnen som har en flampunkt på 23 °C eller högre tillhör klass 6.1."

Ändra slutet på anmärkning 2 under B. enligt följande:

"se marginalnummer 2600 (3)."

Ändra slutet på anmärkning 3 under C. enligt följande:

"se marginalnummer 2800 (3)."

22. Ändra anmärkningen enligt följande:

"Anmärkning: 1032 vattenfri dimetylamin, 1036 etylamin, 1061 vattenfri metylamin och 1083 vattenfri trimetylamin, tillhör klass 2 (se marginalnummer 2201, 2F)."

31. (c) Halogenhaltiga ämnen: Ta bort Un-nr 2711

Alkoholer: Ta bort Un-nr 2686

Aldehyder: Ta bort Un-nr 1199

Ketoner: Ta bort Un-nr 2310

Estrar: Ändra UN-nr 1914 och 2348 enligt följande:

"1914 butylpropionater" och "2348 butylakrylater, inhiberad".

Ta bort UN-nr 2708.

Kvävehaltiga ämnen: Ta bort Un-nr 2906.

Andra brandfarliga ämnen...:

Lägg till följande text efter "1139 täcklösning":

"(inkl. sådana som används till ytbehandlingar i industriellt eller annat syfte såsom, underredsbehandling av fordon, fodring av fat eller tunnor)".

32. (c) Lägg till "2310 pentan-2,4-dion".

F. Ändra enligt följande:

"F. Ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel med flampunkt under 23 °CAnmärkningar: 1. Brandfarliga vätskor och beredningar som används som bekämpningsmedel och som är mycket giftiga, giftiga eller mindre giftiga med flampunkt 23 °C eller mer tillhör klass 6.1 (se marginalnummer 2601, ämnesnummer 71-73).

2. Tabellen i marginalnummer 2601, för ämnesnummer 71-73, innehåller vanliga bekämpningsmedel där FN-nummer har tilldelats generiska namn som associerar till den kemiska grupp (t.ex. fosfororganiska pesticider) vilken bekämpningsmedlet tillhör. Godsbeskrivningen som ska användas vid transport av bekämpningsmedlet, ska inkludera det generiska namn som bekämpningsmedlet har på grundval av den aktiva komponenten, fysikaliska tillstånd och eventuella sekundärrisker, kompletterat med beteckningen på den aktiva komponenten.

3. Ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel, under ämnesnummer 41, skall hänföras till (a) eller (b) på grundval av kokpunkt och giftighet. Klassificeringen 'mycket giftiga', 'giftiga' och 'mindre giftiga' av alla aktiva komponenter och beredningar därav som används som bekämpningsmedel, skall utföras i enlighet med marginalnummer 2600 (3)."

41. Bekämpningsmedel, flytande, brandfarliga, giftiga, med flampunkt mindre än 23 °CI detta ämnesnummer skall nedanstående ämnen och beredningar klassificeras under (a) eller (b) enligt följande:

(a) ämnen och preparat med kokpunkt eller sjudningsbörjan som ej överstiger 35 °C och/eller är mycket giftiga;

(b) ämnen och preparat med kokpunkt eller sjudningsbörjan som överstiger 35 °C och är giftiga eller mindre giftiga.

2758 karbamatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2760 arsenikhaltig pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2762 klororganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig med flampunkt under 23 °C,

2764 triazinpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2766 fenoxipesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2768 fenylureapesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2770 bensoederivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2772 ditiokarbamatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2774 ftalimidderivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2776 kopparbaserad pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2778 kvicksilverbaserad pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2780 substituerad nitrofenolpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2782 bipyridylpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2784 fosfororganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

2787 tennorganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

3024 kumarinderivatpesticid, flytande, brandfarlig, giftig, med flampunkt under 23 °C,

3021 pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, n.o.s., med flampunkt under 23 °C.

Ta bort ämnesnummer 42 till 57.

61. (c) För UN-nr 3256 lägg till följande i slutet:

"(inkl. smälta metaller och smälta salter)".

Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: 3257 vätska, förhöjd temperatur, n.o.s., transporterad eller lämnad för transport vid eller över 100 °C, samt ämnen med flampunkt, transporterade eller lämnade för transport under sina flampunkter (inkl. smälta metaller och smälta salter), tillhör klass 9 [se marginalnummer 2901, ämnesnummer 20(c)]."

71. Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Tömda, ej rengjorda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBC), som har innehållit ämnen av denna klass, omfattas inte av detta direktiv om alla risker har eliminerats. Riskerna anses eliminerade då samtliga farliga egenskaper i klasserna 1-9 har avlägsnats."

Ändra början enligt följande:

"Bestämmelserna i denna bilaga och i bilaga B, med undantag av bestämmelserna i marginalnummer 2301a (7), gäller inte för:"

(1) Byt ut ämnesnummer "41-57" mot "41".

(2) Lägg till en ny paragraf (2) enligt följande:

Ämnen i ämnesnummer 2-5, 21-26, 31-34 och 41 klassificerade under (b) och (c), i innerförpackningar av metall eller plast på brickor med ytterförpackning i form av krymp- eller sträckfilmning får transporteras enligt följande villkor:

a) Ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, med undantag av 5(b) samt alkoholhaltiga drycker av ämnesnummer 3(b), i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage av metall eller 500 ml per inneremballage av plast och högst 12 liter per kolli,

b) Alkoholhaltiga drycker av ämnesnummer 3(b), i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage av metall eller 500 ml per inneremballage av plast,

c) Ämnen av ämnesnummer 5(b) i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage av metall eller 500 ml per inneremballage av plast och högst 20 liter per kolli,

d) Ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 5 liter per inneremballage.

Varje kolli får väga högst 20 kg.

"Allmänna förpackningsbestämmelser" vid marginalnummer 3500 (1), (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

"Anmärkning: Beträffande homogena blandningar innehållande vatten, omfattar kvantiteterna endast de ämnen av denna klass som ingår i blandningarna."

Den existerande (2) omnumreras till (3).

(3) Byt ut den existerande paragraf (3) mot följande nya paragrafer:

"(4) Drivmedel i fordons bränsletankar för driften av fordonet eller dess särskilda utrustning.

(5) Drivmedel i bränsletankar på fordon eller fortskaffningsmedel (t.ex. båt) avsedda för driften av fordonet eller fortskaffningsmedlet eller dess särskilda utrustning och som transporteras som last. Bränslekranar mellan motor/utrustning och bränsletank skall vara stängda under förutsättning att det inte är nödvändigt med öppna kranar för drift av utrustning. Fordonen eller fortskaffningsmedlen skall, då det är tillämpligt, lastas stående upprätt och ha säkrats så att de inte kan välta.

(6) Drivmedel enligt (4) och (5) ovan får transporteras i fasta bränsletankar som står i direkt förbindelse med fordonets motor och/eller reservutrustning och som uppfyller de tekniska kraven för bränsletankar i den senaste versionen av ECE reglemente nr 34 (), eller i Direktiv 70/221/EEG (). Den totala volymen drivmedel i fasta bränsletankar får inte överstiga 1 500 liter per transportenhet och volymen av en tank fästad på en släpvagn, får inte överstiga 500 liter. Högst 60 liter drivmedel per transportenhet får transporteras i reservdunkar. Dessa begränsningar gäller inte för fordon som framförs av räddningstjänsten."

(7) Lägg till en ny paragraf (7) enligt följande:

"(7) Vid transport enligt (1) och (2) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2314 och inkludera uttrycket 'Fri mängd'. Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av 'UN'."

2304 (1) a) och b):

(2) b) Ändra referensen "marginalnummer 2215 (1) och 2216" till "marginalnummer 2215-2217".

2305 c) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

2306 (1) c) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

Anmärkning 2: ersätt 3560 med 3561.

(2) Ersätt "41-57" med "41".

2307 (1) c) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

Anmärkning 2: ersätt 3560 med 3561.

(2) Ta bort "styv" från meningen "..innerbehållare av styv plast".

Lägg till följande text:

"IBC's av typen 31HZ2 skall fyllas till minst 80 % av volymen på det yttre höljet. Dessutom skall IBC's av typen 31HZ2 alltid transporteras i slutna transportenheter."

2308 (3) Ersätt ämnesnummer "41-57" med "41".

2311 (7) Ta bort.

Omnumrera (8) och (9) som (7) och (8).

(8) [ny (7)] Ta bort "2001 (7)".

2312 (3) Ersätt ämnesnummer "41-57" med "41".

(6) Ta bort.

Omnumrera (7) som (6).

2314 (1) Ersätt den fjärde underparagrafen enligt följande:

"För ämnen och beredningar använda som bekämpningsmedel av ämnesnummer 41 skall godsbeskrivningen inkludera den/de aktiva komponenten/erna i enlighet med nomenkla-turen som är godkänd av ISO (²) eller den som finns i tabellen vid marginalnummer 2601, ämnesnummer 71-73, eller av det kemiska namnet på den/de aktiva komponenten/erna, t.ex. '2784 fosfororganisk pesticid, flytande, brandfarlig, giftig, (Dimefos), 3, 41(b), ADR'."

Lägg till följande mening till paragrafens slut:

"Transporteras flera ämnen i fackindelad tank som är märkt enligt kraven i marginalnummer 31 500 (2) i stället för marginalnummer 10 500 (2), skall varje ämnes placering i de olika facken anges i godsdeklarationen (¹)."

Ta bort fotnot 2 sedan tidigare.

Lägg till ny fotnot (²) enligt följande:

"(²) Se ISO 1750:1981 ändringar och tillägg."

2325 och sektion D: Raderas.

Omnumrera marginaler som

2323-2399

KLASS 4.1 BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN

2400 (2) Ändra första meningen enligt följande:

"Rubriken till klass 4.1 täcker ämnen och föremål som inte är flytande i enlighet med marginalnummer 2000 (6) eller som är självreaktiva vätskor."

Anmärkningar: 1. Ersätt "[se bihang A.1, marginalnummer 4104 (2) (g)]" med "[se testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (g)]."

3. Ersätt sista meningen med: "Bestämmelser för fastställandet av SADT ges i testhandboken, Del II, avsnitt 20 och 28.4."

(4), (5), (6), (8), (9):

Ersätt "enligt bihang A.3, marginalnummer 3320 och 3321" med "enligt testhandboken, Del III, avsnitt 33.2.1".

(13) och (15):

Ersätt referensen till "bihang A.1, marginalnummer 3104" med en referens till "testhandboken, Del II".

(14) Ersätt "[se bihang A.1 , marginalnummer 3104 (2) (a)]" med "(se testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (a)".

(18) Ersätt "OP2A" eller "OP2B" med "OP2".

(20) Ändra sista meningen av andra paragrafen enligt följande:

"Bestämmelser för fastställandet av SADT ges i testhandboken, Del II, kapitel 20 och avsnitt 28.4."

2401 2. c) Lägg in följande anmärkning:

"Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för 1331 tändstickor 'strike anywhere' [se marginalnummer 2407 (4)]."

3. Lägg in följande nya UN-nr:

"b) 3270 membranfilter av nitrocellulosa,

Anmärkningar: 1. Nitrocellulosans kväveinnehåll får inte överstiga 11,5 %. Varje filter skall packas mellan ark av glättat papper. Vikten av den sammanlagda mängden glättat papper som placeras mellan filtren skall uppgå till minst 65 % av filtrens vikt. Spridning av detonation får inte ske mellan filter-/ pappersarrangemangen vid någon av de provningar enligt testhandboken, Del I, test serie 1(a).

2. 3270 membranfilter av nitrocellulosa skall förpackas i kärl som är så konstruerade att explosion inte kan inträffa med anledning av tryckökning i kärlet."

4. c) Ersätt "100 °C" med "60 °C".

11. (c) Den existerande anmärkning omnumreras till anmärkning 2.; Lägg till en ny anmärkning 1 enligt följande:

"Anmärkning: 1. 1350 svavel omfattas inte av detta direktiv

(a) när det transporteras i kvantiteter mindre än 400 kg per förpackning; eller

(b) när det är i form av granulat, 'piller', pellets, tabletter, flingor eller dylikt."

13. (b) Lägg in följande anmärkning 1:

"Anmärkning: 1. Ferrocerium (stift till tändare) som är stabiliserad mot korrosion och innehåller minst 10 % järn, omfattas inte av detta direktiv."

Existerande anmärkningar 1 och 2 omnumreras till 2 och 3.

Under rubriken "C. Explosivämnen i icke-explosivt tillstånd", Lägg in en ny anmärkning 2 enligt följande:

"Anmärkning: 2. Nitroglycerinblandning med mer än 2 men högst 10 vikt-% nitroglycerin, flegmatiserad, som är hänförd till FN-nummer 3319 enligt FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, får inte transporteras som ämne av klass 4.1 utan särskilt godkännande av den behöriga myndigheten (se också marginalnummer 2101 ämnesnummer 4, FN-nummer 0143)."

Omnumrera anmärkning 2 som anmärkning 3.

Ändra ämnesnummer 21 och 22 enligt följande:

"21. vattenfuktade explosivämnen:

(a) 1. Följande vattenfuktade explosivämnen:

(existerande text av (a) med borttagandet av sista UN-nr

"2852 dipikrylsulfid, fuktad"

och inläggandet av följande:

"3317 2-amino-4,6-dinitrofenol, fuktad med minst 20 vikt-% vatten."

2. Följande vattenfuktade explosivämnen, förutsatt att de transporteras i mängder av högst 500 g per kolli:

0154 trinitrofenol (pikrinsyra), fuktad med minst 10 vikt-% vatten,

Anmärkning: Trinitrofenol, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, se 1 ovan.

0155 trinitroklorbensen (pikrylklorid), fuktad med minst 10 vikt-% vatten,

0209 trinitrotoluen (TNT), fuktad med minst 10 vikt-% vatten,

Anmärkning: Trinitrotoluen, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, se 1 ovan.

0214 trinitrobensen, fuktad med minst 10 vikt-% vatten,

Anmärkning: Trinitrobensen, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, se 1 ovan.

0215 trinitrobensoesyra, fuktad med minst 10 vikt-% vatten,

Anmärkning: Trinitrobensoesyra, fuktad med minst 30 vikt-% vatten, se 1 ovan.

2852 dipikrylsulfid, fuktad med minst 10 vikt-% vatten.

3. Följande vattenfuktade explosivämne, förutsatt att det transporteras i mängder av högst 11,5 kg per kolli:

0220 ureanitrat, fuktad med minst 10 vikt-% vatten, se 1 ovan

Anmärkning: Ureanitrat, fuktad med minst 20 vikt-% vatten, se 2 ovan.

Anmärkningar: 1. Explosivämnen hänförda till (a) 1, med vatteninnehåll som är lägre än föreskrivna värden är ämnen av klass 1 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4). Emellertid kan vissa av explosivämnena transporteras som ämnen tillhörande klass 4.1, förutsatt att villkoren enligt (a) 2 eller (a) 3 är uppfyllda.

2. Dipikrylsulfid, fuktad med mindre än 10 vikt-% vatten är ämne av klass 1, FN-nummer 0401 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4).

3. För explosivämnen med FN-nummer 0154, 0155, 0209, 0214 eller 0215 i mängder över 500 g per kolli och 0220 i mängder över 11,5 kg per kolli får endast transporteras enligt villkoren i klass 1.

4. Text enl. existerande anmärkning 2.

5. Texten enl. existerande anmärkning 3 förutom fotnot (¹) som ska vara:

(¹) Se testhandboken, bihang 1.

22. Giftiga vattenfuktade explosivämnen

(a) 1. Följande giftiga vattenfuktade explosivämnen:

1320 dinitrofenol, fuktad med minst 15 vikt-% vatten,

1321 dinitrofenolater, fuktade med minst 15 vikt-% vatten,

1348 natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med minst 15 vikt-% vatten,

2. Följande giftiga vattenfuktade explosivämnen, förutsatt att de transporteras i mängder av högst 500 g per kolli.

0234 natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med minst 10 vikt-% vatten.

Anmärkning: Natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med minst än 15 vikt-% vatten, se 1 ovan.

Anmärkningar: 1. Explosivämnen hänförda till (a) 1, med vatteninnehåll som är lägre än föreskrivna värden är ämnen av klass 1 (se marginalnummer 2101, ämnesnummer 4 och 26). Emellertid kan natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten, transporteras som ämnen tillhörande klass 4.1, förutsatt att villkoren enligt (a) 2 är uppfyllda.

2. 0234 natriumdinitro-o-kresolat, fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten, i mängder över 500 g per kolli får endast transporteras enligt villkoren i klass 1.

3. Text enl. existerande 2.

4. Text enl. existerande 3 [fotnot (¹) ska vara enl. följande: (¹) Se testhandboken, bihang 1.]24. (a) Ersätt "(a)" med "(b)".

Anmärkning 1. Ändra enligt följande:

"2555 nitrocellulosa med minst 25 vikt-% vatten, 2556..." (resten av texten oändrad).

Lägg in följande nya anmärkning 2:

"Anmärkning: 2. 2557 nitrocellulosa med högst 12,6 % kväve (torrvikt) blandad med eller utan mjukgörare, med eller utan pigment, skall beredas så att ingen separation uppstår under transport. Beredningar som inte uppvisar farliga egenskaper när dessa provas för benägenhet att dels detonera, deflagrera eller explodera genom att upphettas i ett slutet kärl enligt provningar i testserie 1(a), 2(b) och 2(c) respektive enligt testhandboken, Del I och dels inte uppvisar egenskaper som brandfarligt fast ämne vid provning enligt prov N.1. i testhandboken, Del III underavsnitt 33.2.1.4 (bitar, om nödvändigt, krossade och sållade till en partikelstorlek mindre än 1,25 mm), omfattas inte av detta direktiv.

Existerande anmärkning 2 omnumreras till anmärkning 3."

26. (c) Lägg till: "3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol".

Anmärkning: 2. Ersätt "[se bihang A.1, marginalnummer 3101 (1)]" med "(se testhandboken, Del I, avsnitt 12)".

32. till 46. Ta bort bokstäverna A och B i referenserna till förpackningsmetod"OPA2A", "OP7A", "OP2B", "OP5B", "OP6B" och "OP7B".

34. Lägg till följande i tabellen:

>Plats för tabell>

Lägg in följande fotnot:

(¹) Beredningar av azodikarbonamid som uppfyller kriterierna i testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (c).

36. Lägg till följande i tabellen:

>Plats för tabell>

Lägg in följande fotnot:

(¹) Beredningar av azodikarbonamid som uppfyller kriterierna i testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (d).

41. Lägg till en ny fotnot enl följande: se fotnot (¹) till 35(b).

42. Lägg in "temperaturkontrollerad" efter "azodikarbonamidberedning typ B" i tabellen.

Ersätt i fotnot (¹) "bihang A.1, marginalnummer 3104 (2) (b)" med "testhandboken, Del II avsnitt 20.4.2 (b).

Omnumrera fotnot (¹) (²) till (²) och (³).

44. Lägg in "temperaturkontrollerad" efter "azodikarbonamidberedning typ C" i tabellen och ta bort fotnotsreferensen till (¹).

Ändra fotnot (¹) enligt följande:

"(¹) Azodikarbonamidberedningar som uppfyller kriterierna i i testhandboken, Del II avsnitt 20.4.2 (d). Kontrolltemperatur och nödtemperatur skall bestämmas enligt marginalnummer 2400 (20)."

46. Ändra fotnot (¹) enligt följande:

"(¹) Azodikarbonamidberedningar som uppfyller kriterierna i testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (d). Kontrolltemperatur och nödtemperatur skall bestämmas enligt marginalnummer 2400 (20)."

47. Lägg på slutet till följande tabell:

>Plats för tabell>

och ta bort fonotshänvisningen (¹) efter 3237 självreaktiv vätska typ E, temperaturkontrollerad.

51. Lägg in anmärkning enligt följande:

"Anmärkning: Tömda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBC) ej rengjorda, som har innehållit ämnen av denna klass, omfattas inte av bestämmelserna i detta direktiv om alla risker har eliminerats. Riskerna anses eliminerade då samtliga farliga egenskaper i klasserna 1-9 har avlägsnats."

2401a Ändra till följande:

"(1) Med undantag för bestämmelserna i marginalnummer 2401a (3), omfattas inte ämnen av ämnesnummer 1-4, 6 och 11-14 som transporteras enligt följande villkor av bestämmelserna i denna bilaga och i bilaga B.

a) Ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 3 kg per inneremballage och högst 12 kg per kolli.

b) Ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 6 kg per inner-emballage och högst 24 kg per kolli.

Dessa ämneskvantiteter skall transporteras i kombinationsemballage som motsvarar minst de krav som ställs vid marginalnummer 3538.

'Allmänna förpackningsbestämmelser' vid marginalnummer 3500 (1) och (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

(2) Med undantag av bestämmelserna i 2401a (3), omfattas inte ämnen av ämnesnummer 1-4, 6, 11-14 som transporteras enligt följande villkor av bestämmelserna i denna bilaga eller bilaga B, förutsatt att transporten sker enligt nedanstående i innerförpackningar av metall eller plast på brickor med ytterförpackning i form av krymp- eller sträckfilmning:

a) Ämnen av (b) vid varje ämnesnummer i kvantiteter om högst 500 g per inneremballage,

b) Ämnen av (c) vid varje ämnesnummer i kvantiteter om högst 3 kg per inneremballage.

Varje kolli får väga högst 20 kg.

'Allmänna förpackningsbestämmelser' vid marginalnummer 3500 (1), (2) samt (5)-(7) skall iakttas."

(3) Vid transport enligt (1) och (2) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2414 och inkludera uttrycket "Fri mängd".Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

2404 (2) (c) Lägg till "eller aluminium" efter "stål".

Lägg in följande före början på paragraf "om 2557...":

"2557 nitrocellulosa, med högst 12,6 vikt-% kväve, blandningar med eller utan flegmatiseringsmedel, med eller utan pigment, får dessutom förpackas i säckar av papp enligt marginalnummer 3536, förutsatt att transporten sker som komplett last eller att säckarna är lastade på lastpallar."

(3) a) Lägg in orden ", med undantag av 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, " mellan "ämnesnummer 26" och "skall förpackas".

c) Lägg till följande nya paragraf:

"c) 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3 diol skall förpackas i enlighet med förpackningsmetod OP6 enligt marginalnummer 2405 (1) och tabell 2 nedan."

2405 Ändra alla hänvisningar till referens "bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)" [med underparagraf (a) till (g)] med referens till "testhandboken, Del II, stycke 20.4.2" [behåll tidigare underparagraf (a) till (g)].

(1) Ändra början till följande:

"Ämnen av ämnesnummer 31-50 skall förpackas enligt förpackningsmetoderna förtecknade i tabell 2 och där med beteckningarna OP1 till OP8 såsom anges i marginalnummer 2401. En förpackningsmetod för en mindre förpackning (dvs. med ett lägre OP-nummer..."

Lägg till följande på slutet:

"Mängderna som anges för varje förpackningsmetod svarar mot de högsta mängder som normalt används. Följande förpackningar får användas:

- fat enligt marginalnummer 3520, 3521, 3523, 3525, 3526, eller

- dunkar enligt marginalnummer 3522, 3526, eller

- lådor enligt marginalnummer 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, eller

- kompositemballage med innerförpackningar av plast enligt marginal nummer 3537.

under förutsättning att

a) bestämmelserna i bihang A.5 är uppfyllda,

b) metallemballage (inkl. innerförpackningar, kombinations- eller kompositförpackningar) endast används för förpackningsmetod OP7 och OP8, och

c) glaskärl med högsta volym av 0,5 liter eller 0,5 kg används som innerförpackningar i kombinationsemballage."

Lägg in följande tabell:

">Plats för tabell>

"(3) Ta bort bokstaven "A" i referensen till förpackningsmetoder, och ta bort deras alternativ "eller OP5B", "eller OP6B", "eller OP7B", "eller OP8B", "eller OP1B-OP4B".

Ta bort tabellerna 2 (B) och 2 (B).

2406 (1) c) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

2407 Ändra enligt följande:

(1) Ändra inledelsemeningen till:

"Ämnen av (c) vid ämnesnummer 1-17, med undantag av 1331 tändstickor 'strike anywhere', skall förpackas:"

c) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

(2) Lägg in texten ", med undantag av 1331 tändstickor 'strike anywhere'," efter " Ämnen av (c) vid ämnesnummer 1-17".

(4) Lägg till följande nya paragraf:

"(4) 1331 tändstickor 'strike anywhere' vid ämnesnummer 2(c) skall förpackas, i lagom små mängder, i innerförpackningar av papp, trä, plywood, spånskivor eller metallfolie på så sätt att antändning inte kan uppstå vid normala transportpåkänningar. En innerförpackning får inte innehålla mer än 700 tändstickor. Innerförpackningarna skall förpackas i ytteremballage enligt marginalnummer 3520 för stålfat, enligt 3521 för aluminiumfat, enligt 3522 för ståldunkar, enligt 3523 för plywoodfat, enligt 3527 för trälådor, enligt 3528 för plywoodlådor, enligt 3529 för spånskivelådor, enligt 3530 för papplådor, enligt 3531 för plastlådor, enligt 3532 för stål- eller aluminiumlådor. Kollin får väga högst 45 kg. Om emballage av papp används, får ett kolli väga högst 27 kg."

2411 (3) Ersätt orden "per kärl" med "per innerförpackning".

(5) Ta bort "2001 (7)".

(6) Lägg på slutet till: "[se även marginalnummer 2407 (4)]".

2412 (5) Ta bort.

Omnumrera (6) som (5).

2414 Ersätt texten "se bihang A.1, marginalnummer 3104 (2) (g)" med "enligt testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (g)".

2425 och sektion D. borttages.

Ersätt "2426-2429" med "2423-2429".

KLASS 4.2 SJÄLVANTÄNDANDE ÄMNEN

2430 (4), (5), (6), (8) och (9)Ersätt "enligt bihang A.3, marginalnummer 3330-3333" med " enligt testhandboken, Del III, avsnitt 33.3".

(5) Lägg till följande två anmärkningar:

"Anmärkningar: 1. Ämnen som transporteras i förpackningar med volym av högst 3 m³ omfattas inte av klass 4.2, förutsatt att det inte sker någon självantändning eller temperaturhöjning till över 180 °C inom 24 timmar vid provning i en kubisk behållare med 10 cm sida vid en temperatur av 120 °C.

2. Ämnen som transporteras i förpackningar med volym av högst 450 liter omfattas inte av klass 4.2, förutsatt att det inte sker någon självantändning eller temperaturhöjning till över 160 °C inom 24 timmar vid provning i en kubisk behållare med 10 cm sida vid en temperatur av 100 °C."

(6) b) Lägg till följande andra mening:

"Ämnen som vid volym av 450 liter självantänder vid en temperatur högre än 50 °C, skall inte hänföras till ämnesbokstaven (b)."

(9) Ersätt referensen till paragraf (6) med en referens till paragraf (5).

2431 5. b) och c) Lägg till "3313 självupphettande pigment, organiska".

12. Ta bort anmärkningen till b) och c).

13. b) Omnumrera existerande anmärkning till anmärkning 1.

Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: 2. 1931 Zinkditionit är ett ämne av klass 9 [se marginalnummer 2901, ämnesnummer 32(c)]."

14. Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Till alkaliska jordartsmetaller hör även magnesium, kalcium, strontium och barium."

15. Omnumrera existerande anm som anmärkning 1.

Lägg på slutet till:

"Anmärkning: 2. Till alkalimetaller hör även litium, natrium, kalium, rubidium och cesium."

16. (c) Lägg till följande nya anmärkning:

"Anmärkning: 1. Maneb eller beredningar av maneb, stabiliserade mot självupphettning, behöver inte hänföras till klass 4.2 förutsatt att det genom provning kan visas att en kubisk volym av 1 m³ av ämnet eller beredningen, vid en konstant temperatur av minst 75 °C ± 2 °C under en period av 24 timmar, inte självantänder eller att temperaturen i mitten av provet inte överstiger 200 °C."

Omnumrera befintlig anmärkning som anmärkning 2.

2433 (3) Lägg till en ny paragraf enligt följande:

"2433 (3) Ämnen av ämnesnummer 31(a), med undantag av 2005 magnesium difenyl, och ämnen av ämnesnummer 32, får även förpackas i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 med hermetiskt täta innerförpackningar av glas med högst 1 liter per innerförpackning. Innerförpackningarna skall vara stadigt säkrade i metallkärl med stötdämpande packningsmaterial. Glaskärlen får inte fyllas till mer än 90 % av sin rymd.

Följande ytterförpackningar får användas:

Fat av stål med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520, aluminiumfat enligt 3521, plywoodfat enligt 3523, fiberfat enligt 3525, lådor av stål eller aluminium enligt 3532, trälådor enligt 3527, plywoodlådor enligt 3528, spånskivelådor enligt 3529, papplådor enligt 3530. Med avvikelse från marginalnummer 3538 får trätunnor enligt marginalnummer 3524 också användas som ytterförpackning.

Sådana kombinationsförpackningar skall överensstämma med en konstruktionstyp som har provats och typgodkänts i enlighet med bihang A.5 för förpackningsgrupp I.

Ett kolli får innehålla högst 30 liter."

2435 (1), (2), (3) Lägg till "eller aluminium" efter "stål" för "i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

(3) Omnumrera existerande paragrafer b) och c) till c) och d).

Lägg till en ny underparagraf enligt följande:

"b) i stålfat med avtagbart lock under förutsättning att faten har genomgått täthetsprovning enligt marginalnummer 3553,".

2436 (1) Lägg till "eller aluminium" efter "stål" för "i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

(4) Lägg till en ny paragraf (4) enligt följande:

"3313 självupphettande pigment, organiska, ämnesnummer 5(b), får även förpackas:

(a) i flerbladiga vattenbeständiga papperssäckar (5M2) enligt marginalnummer 3536,

(b) i dammtäta säckar av plastväv (5H2) enligt marginalnummer 3534,

(c) i storsäckar enligt 3623, med undantag av typerna 13H1, 13L1 och 13M1.

Förpackningarna och IBC: erna enligt (a), (b) och (c) får endast transporteras som komplett last eller lastade på pallar."

2437 (1) Lägg till "eller aluminium" efter "stål" för "i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

(3) b) Ersätt med:

"b) i dammtäta säckar (5L2) enligt marginalnummer 3533, i dammtäta säckar av plastväv (5H2) enligt 3534, i säckar av plastfolie (5H4) enligt 3535, i flerbladiga vattenbeständiga papperssäckar (5M2) enligt 3536."

2441 (4) Ta bort "2001 (7)".

2442 (6) Ta bort.

Omnumrera (7) som (6).

(7) [ny (6)] Ta bort orden "täckt med vatten".

KLASS 4.3 ÄMNEN SOM UTVECKLAR BRANDFARLIGA GASER VID KONTAKT MED VATTEN

2470 (1) Ändra början till anmärkningen enligt följande:

"För de mängder av vid marginalnummer 2471 uppräknade ämnen och föremål som är undantagna...".

(2) Lägg till "och föremål" efter "ämnen".

(3) Ändra texten "Ämnen av klass 4.3..." till "Ämnen och föremål av klass 4.3" (två gånger).

Lägg till ett nytt "C" enligt följande:

"C. Föremål innehållande ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten." Ändrä tidigare C till D.

(4), (5), (6), (8) och (9) Ersätt "enligt bihang A.3, marginalnummer 3340 och 3341" med "enligt testhandboken, Del III, avsnitt 33.4".

2471 11. Lägg in en ny anmärkning 4 enligt följande:

"Anmärkning: 4. 3292 batterier som innehåller natrium eller 3292 celler som innehåller natrium, är föremål av ämnesnummer 31(b)."

13. (b) och (c) Ändra UN-nr 3170 enligt följande:

"3170 biprodukter från aluminiumsmältning eller

3170 biprodukter från aluminiumåtersmältning (aluminiumscimmings)".

20. (c) Ersätt "2471a, (c)" med "2471a, (1) c)".

Lägg till en ny paragraf "C" enligt följande:

"C. Föremål innehållande ämnen som utvecklar brandfarliga gases vid kontakt med vatten31. (b) 3292 batterier som innehåller natrium eller

3292 celler som innehåller natrium.

Anmärkningar: 1. Batterier eller celler får inte innehålla andra ämnen enligt detta direktiv än natrium, svavel och/eller polysulfider.

2. Batterier eller celler vid en sådan temperatur att flytande natrium finns i batteriet eller cellen får inte överlämnas till transport om inte detta godkänts enligt villkor fastställda av den behöriga myndigheten i avsändarlandet.

3. Celler ska bestå av hermetiskt tillslutna 'behållare' av metall vilka fullständigt innesluter det farliga godset och som är så konstruerade och tillslutna att innehållet inte kan komma ut vid normala transportpåkänningar.

4. Batterier ska bestå av celler som är säkrade inom och inneslutna i en 'behållare' av metall som är så konstruerad och tillsluten att farligt gods inte kan komma ut vid normala transportpåkänningar."

Existerande "C" byter namn till "D".

Omnumrera existerande ämnesnummer "31" till "41".

41. (gamla 31.) Orden "ämnen av klass 4.3" ersätts med "ämnen och föremål av klass 4.3".

2471a Existerande text blir 2471a (1) med första meningen ändrad enligt följande:

"Ämnen och föremål vid de olika ämnesnumren som transporteras enligt följande villkor, omfattas inte av bestämmelserna, med undantag av bestämmelserna i marginalnummer 2471a (2), för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:"

Efter "Ett kolli får väga högst 30 kg." skall följande underparagraf läggas in:

"Ovanstående mängder som förpackas i innerförpackningar av metall eller plast på brickor med ytterförpackning i form av krymp- eller sträckfilmning får också transporteras, förutsatt att vikten på varje kolli inte överstiger 20 kg."

(2) Lägg till en ny paragraf (2) enligt följande:

"(2) Vid transport enligt (1) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2484 och inkludera uttrycket 'Fri mängd'. Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av 'UN'.

(3) Lägg till en ny paragraf (3) enligt följande:

(3) Batterier av ämnesnummer 31(b) som är installerade i fordon, omfattas inte av bestämmelserna i denna klass i denna bilaga eller bilaga B."

2473 (1) Den existerande texten blir underparagraf (a).

Lägg till följande nya underparagraf (b):

"(b) Klorsilaner av ämnesnummer 1(a) får även förpackas i kombinationsförpackningar med innerförpackningar av metall, plast eller glas enligt marginalnummer 3538. Innerförpackningarna skall vara hermetiskt tillslutna och med en högsta volym av 1 liter. Ett kolli får inte väga mer än 30 kg. Kombinationsförpackningarna skall vara provade och godkända i enlighet med bihang A.5 för förpackningsgrupp I.

Ett kolli får innehålla högst 30 liter."

(4) Lägg till en ny paragraf enligt följande:

Ämnen som anges under (2) ovan får även förpackas i kombinationsförpackningar enligt marginalnummer 3538 med hermetiskt tillslutna innerförpackningar av glas med en högsta volym av 1 liter. Innerförpackningarna skall, individuellt, vara stadigt säkrade i metallkärl med stötdämpande packningsmaterial. Glaskärlen får inte fyllas till mer än 90 % av sin rymd.

Följande ytterförpackningar får användas:

Fat av stål med avtagbart lock enligt marginalnummer 3520, trälådor enligt 3527, plywoodlådor enligt 3528, spånskivelådor enligt 3529, stål eller aluminiumlådor enligt 3532.

Kombinationsförpackningen skall motsvara en konstruktionstyp vilken provats och godkänts enligt bihang A.5 för förpackningsgrupp I.

Ett kolli får innehålla högst 30 liter.

(5) Lägg till en ny paragraf enligt följande:

"(5) a) Celler med ämnesnummer 31(b) ska placeras i lämpliga ytterförpackningar med tillräckligt stötdämpande material för att förhindra kontakt mellan cellerna och mellan cellerna och innerytan på den yttre förpackningen samt för att inga farliga rörelser ska uppstå i den yttre förpackningen under transport. Lämpliga ytterförpackningar är fat av metall (1A2, 1B2), plywoodfat (1D), pappfat (1G), plastfat (1H2), metallådor (4A, 4B), trälådor (4C, 4D, 4F), papplådor (4G) och plastlådor (4H2). Sådana förpackningar ska vara av en konstruktionstyp som har provats och godkänts enligt bihang A.5 för förpackningsgrupp II fasta ämnen.

b) Batterier med ämnesnummer 31(b) får transporteras oförpackade eller i skyddande höljen (t.ex. fullt inneslutna eller i spjällådor av trä) som inte har testats och godkänts enligt kraven i bihang A.5."

2474 (1) och (2) Lägg till "eller aluminium" efter "i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2475 (1) Lägg till "eller aluminium" efter "i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2476 (1) c) Lägg till "eller aluminium" efter "i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2481 (5) Ta bort "2001 (7)".

2482 (2) Ändra början till " Kollin med ämnen och föremål av klass...".

(8) Ta bort (8).

Omnumrera (9) som (8).

2492 Byt ut alla referenser till ämnesnummer 31. med referens till ämnesnummer 41.

KLASS 5.1 OXIDERANDE ÄMNEN

2500 (4) Ändra första meningen enligt följande:

"Ej uttryckligen nämnda oxiderande ämnen kan hänföras till klass 5.1, baserat på erfarenhet eller på resultat från provningarna enligt testhandboken, Del III, avsnitt 34.4."

Ta bort sista meningen.

(5) Ändra enligt följande:

"Då fasta ej uttryckligen nämnda ämnen hänförs till ämnesnumren vid marginalnummer 2501 enligt provningsmetoderna i testhandboken, Del III, underavsnitt 34.4.1, skall följande kriterier tillämpas:

- Ett fast ämne skall hänföras till klass 5.1 om en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 4:1 eller 1:1 antänder, brinner eller uppvisar medelbrinntider som är större än för en blandning av kaliumbromat och cellulosa i förhållandet (vikt-%) 3:7;

- Ett fast ämne skall hänföras till ämnesbokstaven (a) när en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 4:1 eller 1:1 uppvisar en medelbrinntid som är mindre än medelbrinntiden för en blandning av kaliumbromat och cellulosa i förhållandet (vikt-%) 3:2;

- Ett fast ämne skall hänföras till ämnesbokstaven (b) när en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 4:1 eller 1:1 uppvisar en medelbrinntid som är lika med eller mindre än medelbrinntiden för en blandning av kaliumbromat och cellulosa i förhållandet (vikt-%) 2:3 och kriterierna för (a) inte är uppfyllda;

- Ett fast ämne skall hänföras till ämnesbokstaven (c) när en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 4:1 eller 1:1 uppvisar en medelbrinntid som är lika med eller mindre än medelbrinntiden för en blandning av kaliumbromat och cellulosa i förhållandet (vikt-%) 3:7 och kriterierna för (a) och (b) inte är uppfyllda."

(6) Ändra enligt följande:

"Då flytande, ej uttryckligen nämnda, ämnen hänförs till ämnesnumren vid marginalnummer 2501 enligt provningsmetoderna i testhandboken, Del III, underavsnitt 34.4.2, skall följande kriterier tillämpas:

- Ett flytande ämne skall hänföras till klass 5.1 om en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 1:1 uppvisar en tryckökning av 2070 kPa eller mer och en medeltryckökning per tidsenhet lika med eller mindre än medeltryckökningen per tidsenhet för en blandning av 65 %-ig vattenlösning av salpetersyra med cellulosa i förhållandet (vikt-%) 1:1;

- Ett flytande ämne skall hänföras till ämnesbokstaven (a) om en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 1:1 spontant antänder eller uppvisar en medeltryckökning per tidsenhet mindre än medeltryckökningen per tidsenhet för en blandning av 50 % perklorsyra med cellulosa i förhållandet (vikt-%) 1:1;

- Ett flytande ämne skall hänföras till ämnesbokstaven (b) om en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 1:1 uppvisar en medeltryckökning per tidsenhet lika med eller mindre än medeltryckökningen per tidsenhet för en blandning av 40 %-ig vattenlösning av natriumklorat med cellulosa i förhållandet (vikt-%) 1:1 och kriterierna för (a) inte är uppfyllda;

- Ett flytande ämne skall hänföras till ämnesbokstaven (c) om en prov-cellulosablandning vid förhållandet (vikt-%) 1:1 uppvisar en medeltryckökning per tidsenhet lika med eller mindre än medeltryckökningen per tidsenhet för en blandning av 65 %-ig vattenlösning av salpetersyra med cellulosa i förhållandet (vikt-%) 1:1 och kriterierna för (a) och (b) inte är uppfyllda."

(8) Ändra enligt följande:

"Då ämnen är uttryckligen nämnda under mer än en ämnesbokstav inom samma ämnesnummer vid marginalnummer 2501, skall relevant ämnesbokstav fastställas baserat på resultaten från provningarna enligt testhandboken, Del III, avsnitt 34.4 samt de angivna kriterierna i 2500 (5) och (6)."

(9) Ändra enligt följande:

"Med utgångspunkt från provningsmetoderna enligt testhandboken, Del III, avsnitt 34.4, samt de angivna kriterierna 2500 (5) och (6), kan det också fastställas om beskaffenheten av ett uttryckligen nämnt ämne är sådant, att ämnet inte omfattas av bestämmelserna för denna klass (se marginalnummer 2514)."

2501 1 b) Ändra i anmärkningen "[se bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(g)]" till "(se testhandboken, Del II, stycke 20.4.3(g)".

Ändra fotnot (¹) till följande: "(¹) Se testhandboken, Del II, avsnitt 20."

11. Lägg på slutet till:

"c) kaliumklorat, vattenlösning, 2428 natriumklorat, vattenlösning, 2429 kalciumklorat, vattenlösning, 3210 klorater, oorganiska, vattenlösningar, n.o.s."

11. Anmärkning 2, 14° Anmärkning 2, 16° Anmärkning 1, 17° Anmärkning 1, 23° c) Anmärkning 1:

Lägg in "och dess vattenlösningar" efter respektive: "Ammoniumklorat", "Ammoniumklorit", "Ammoniumbromat", "Ammoniumpermanganat" och "Ammoniumnitrit".

13. Lägg på slutet till: "c) 3211 perklorater, oorganiska vattenlösning, n.o.s."

19. Ta bort detta ämnesnummer.

Ändra fotnoten till ämnesnummer 21. enligt följande:

"1) Ammoniumnitrathaltiga gödselmedel som hänförs till FN-nummer 2071 enligt FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, omfattas inte av detta direktiv, se marginalnummer 2900. Ammoniumhaltiga gödselmedel som hänförs till FN-nummer 2072 enligt FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, får inte transporteras."

22. Lägg till följande Anmärkning 3:

"Anmärkning 3: Vattenlösningar av oorganiska fasta nitrater, för vilka koncentrationen vid minimum temperaturen vid transport ej är större än 80 % av mättnadsgränsen, omfattas inte av detta direktiv".

28. Lägg till följande UN-nr: "(a) 3139 oxiderande vätska, n.o.s.";

41. Lägg till följande Anmärkning:

"Anmärkning: Tömda, ej rengjorda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBC), som har innehållit ämnen av denna klass, omfattas inte av bestämmelserna i ADR om alla risker har eliminerats. Riskerna anses eliminerade då samtliga farliga egenskaper i klasserna 1-9 har avlägsnats."

2501a Den befintliga texten blir 2501a (1) med första meningen ändrad enligt följande:

"Ämnen vid de olika ämnesnumren som transporteras enligt följande villkor omfattas inte av bestämmelserna, med undantag av bestämmelserna i marginalnummer 2501a (2), för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:"

Efter orden "Ett kolli får väga högst 30 kg", lägg in följande stycke:

"Ovanstående mängder som har innerförpackningar av metall eller plast, får också transporteras på brickor som krympfilmas, under förutsättning att den totala bruttovikten på varje kolli inte överstiger 20 kg och då räknas krympfilmen som ytterförpackning."

(2) Lägg till en ny paragraf (2) enligt följande:

(2) Vid transport enligt (1) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2514 och inkludera uttrycket "Fri mängd". Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

2504 a) Ändra i första meningen referensen till "marginalnummer 2211 och 2213 (1) och (2)" till "marginalnummer 2212 och 2213".

2506 (1) och (3) Lägg till "eller aluminium" efter "stål" i " i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2507 (1) Lägg till "eller aluminium" efter "stål" i " i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

Anmärkning: Byt ut 3560 mot 3561.

2508 (1) Lägg till "eller aluminium" efter "stål" i " i ståldunkar med fast topp enligt marginalnummer 3522".

Anmärkning: Byt ut 3560 mot 3561.

2511 (5) Ta bort "2001 (7)".

2512 (4) Ta bort detta marginalnummer. Omnumrera (5) som (4).

KLASS 5.2 ORGANISKA PEROXIDER

2550 (3) Ändra "[se bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(a)]" till "[se testhandboken, Del II, stycke 20.4.3 (a)]".

(6) Ändra " bihang A1, marginalnr 3104":

"Principerna som ska tillämpas för klassificiering av ämnen som inte finns uppräknade i ämneslistan, finns beskrivna i testhandboken, Del II."

(9) Ändra "OP2A eller OP2B" till "OP2".

(11) Ersätt texten efter "flampunkt lägst 5 °C, och som är förenliga med den organiska peroxiden." med följande:

"Spädmedel typ B får användas för flegmatisering av organiska peroxider förutsatt att vätskans kokpunkt är minst 60 °C högre än den självaccelererande sönderfallstemperaturen (SADT) i en förpackning med 50 kg peroxid."

(12) Ta bort nuvarande text, lägg till följande:

"Andra spädmedel än typ A eller B får tillsättas till organiska peroxidberedningar enligt marginalnummer 2551, förutsatt att de är förenliga. Om alla eller delar av typ A eller typ B ersätts med annat spädmedel med andra egenskaper så skall den organiska peroxidberedningen på nytt genomgå den normala proceduren för acceptans i klass 5.2."

(17) Ersätt "i bihang A.1, marginalnummer 3103" med "i testhandboken, Del II, avsnitten 20 och 28.4".

(18) Ta bort "häftig eller" från texten "som uppvisar häftig eller måttlig effekt".

I Anm ersätt "i bihang A.1, marginalnummer 3103" med "i testhandboken, Del II, avsnitten 20 och 28.4".

2551 I tabellerna 1 till 19 ändras "OP*A" eller "OP*B" till "OP*".

I fotnoterna ändras referensen till "bihang A.1, marginalnummer 3104(2)" [(d), (e) eller (f)] beroende på fall) till "testhandboken, Del II, avsnitt 20.4.3" [(d), (e) eller (f) enligt innan].

I ändringarna för de individuella ämnena återges bara kolumner i tabellerna som ska ändras.

1.(b) 3101 ändringar:

från tert-butylperoxiacetat 53-77

till tert-butylperoxiacetat > 52-77

från 1,1-di-(tert-butylperoxi)-3,5,5 trimetylcyklohexan > 58-100

till 1,1-di-(tert-butylperoxi)-3,5,5 trimetylcyklohexan > 90-100

från 1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan 81-100

till 1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan > 80-1002.(b) 3102 ändringar:

från tert-butylmonoperoximaleniat 53-100

till tert-butylmonoperoximaleniat > 52-100

från 3-klorperoxibensoesyra 58-86

till 3-klorperoxibensoesyra > 57-86

från dibensoylperoxid 52-100

till dibensoylperoxid > 51-100

från dibensoylperoxid 78-94

till dibensoylperoxid > 77-94

från 2,5-dimetyl-2,5-di-(bensoylperoxi)hexan 83-100

till 2,5-dimetyl-2,5-di-(bensoylperoxi)hexan > 82-100

från di-(2-fenoxietyl)peroxidikarbonat 86-100

till di-(2-fenoxietyl)peroxidikarbonat > 85-100

från disuccinsyraperoxid (¹) 73-100

till disuccinsyraperoxid (¹) > 72-100

från 3,3,6,6,9,9-hexametyl-1,2,4,5 tetraoxacyklononan 53-100

till 3,3,6,6,9,9-hexametyl-1,2,4,5 tetraoxacyklononan > 52-1003.(b) 3103 ändringar:

från n-butyl-4,4-di-(tert-butylperoxi)valerat 53-100

till n-butyl-4,4-di-(tert-butylperoxi)valerat > 52-100

från tert-butylhydroperoxid 73-90

till tert-butylhydroperoxid > 79-90

från tert-butylperoxiacetat ≤ 52

till tert-butylperoxiacetat > 32-52

från tert-butylperoxibensoat 78-100

till tert-butylperoxibensoat > 77-100

från 1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan 53-80

till 1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan > 52-80

från 2,5-dimetyl-2,5-di-(tertbutylperoxi)hexin-3 (¹) 53-100

till 2,5-dimetyl-2,5-di-(tertbutylperoxi)hexin-3 (¹) > 52-86 ≥ 14Lägg till en ny fotnot (¹) enligt följande:

"(¹) Med < 0,5 % hydroperoxider."

Omnumrera existerande fotnot (¹) till (²)

från etyl-3-3-di-(tert-butylperoxi)butyrat 78-100

till etyl-3-3-di-(tert-butylperoxi)butyrat > 77-100Lägg till:

tert-butylperoxi-2-metylbensoat < 100 OP5

Spädmedel typ A

1,1-di-(tert-amylperoxi)cyklohexan < 82 > 18 OP6

1,1-di-(tert-butylperoxi)-3,5,5-trimetylcyklohexan > 57-90 > 10 OP5

5.(b)

3105 ändringar: (Förpackningsmetod OP7)

från 2,5-dimetyl-2,5-di-(tert-butylperoxi)hexan 53-100

till 2,5-dimetyl-2,5-di-(tert-butylperoxi)hexan > 52-100

från tert-butylkumylperoxid ≤ 100

till tert-butylkumylperoxid > 42-100

från tert-butylperoxibensoat 52-77

till tert-butylperoxibensoat > 52-77

från tert-butylperoxi-3,5,5-trimetylhexanoat ≤ 100

till tert-butylperoxi-3,5,5-trimetylhexanoat > 32-100

från 1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan ≤ 52

till 1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan > 42-52

från di-(tert-butylperoxi)ftalat 43-52

till di-(tert-butylperoxi)ftalat > 42-52

från p-mentylhydroperoxid 56-100

till p-mentylhydroperoxid > 72-100Lägg till: (Förpackningsmetod OP7)

tert-amylperoxi-2-etylhexylkarbonat ≤ 100

1-(2-tert-butylperoxiiopropyl)-3-isopropenyl-bensen ≤ 77 ≥ 23

di-tert-butylperoxiacelat ≤ 52 ≥ 48

tert-butylperoxi-2-etylhexylkarbonat ≤ 100

tert-butylperoxibutylfumarat ≤ 52 ≥ 48

6.(b) 3106 ändringar: (Förpackningsmetod OP7)

från dibensoylperoxid 36-52

till dibensoylperoxid > 35-52

från dibensoylperoxid1) som pasta 53-62

till dibensoylperoxid1) som pasta > 52-62

från di-(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen(er) 43-100

till di-(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen(er) > 42-100Lägg till: (Förpackningsmetod OP7)

Inert fast ämne Vatten

(%)

3-kloroperoxibensoesyra ≤ 77 ≥ 6 ≥ 17

di-(4-metylbensoyl)peroxid som pasta ≤ 52

Spädmedel typ A Vatten

(%)

diisopropylbensendihydroperoxid (³) ≤ 82 ≥ 5 ≥ 5

Inert fast ämne

tert-butylkumylperoxid ≤ 42 ≥ 58

Lägg till en ny fotnot: (³) Med ≤ 8 % 1-isopropylhydroperoxi-4-isopropylhydroxibensen.

7.(b) 3107 ändringar: (Förpackningsmetod OP8)

från di-tert-butylperoxid ≤ 100

till di-tert-butylperoxid > 32-100Lägg till: (Förpackningsmetod OP8)

Lägg till "eller B" efter "spädmedel typ A " i tabellhuvudet.

Vatten Tilläggsetikett

tert-amylperoxiacetat ≤ 62 ≥ 38, typ A OP8

tert-butylhydroperoxid (¹) ≤ 79 14 OP8 8

kumylhydroperoxid > 90-98 ≤ 10, typ A OP8 8

dibensoylperoxid > 36-42 ≥ 18, typ A < 40 OP8

dibensoylperoxid > 36-42 ≥ 58, typ A OP8

1,1-di-(tert-butylperoxi)-3,5,5-trimetylcyklohexan ≤ 32 ≥ 26, typ A≥ 42, typ B OP8

Lägg till en ny fotnot: "(¹) Med < 6 % di-tert-butylperoxid."

Numrera om fotnoter (¹), (²) och (³) till (²), (³) och (4).

8.(b) 3108 ändringar: (Förpackningsmetod OP8)

från tert-butylmonoperoximaleinat (¹) som pasta ≤ 42

till tert-butylmonoperoximaleinat (¹) som pasta ≤ 52Lägg till:

Inert fast ämne

tert-butylmonoperoximaleinat ≤ 52 ≥ 48

n-butyl-4,4-di-(tert-butylperoxi)valerat ≤ 42 ≥ 58

1-(2-tert-butylperoxiiopropyl)-3-isopropenyl-bensen ≤ 42 ≥ 58

dibensoylperoxid som pasta ≤ 56,5 ≥ 15

2,5-dimetyl-2,5-di-(tert-butylperoxi)hexan sompasta ≤ 47

Lägg till en ny kolumn: Inert fast ämne.

9.(b) 3109 ändringar (Förpackningsmetod OP8)

från p-mentylhydroperoxid ≤ 55 ≥ 45, typ A

till p-mentylhydroperoxid ≤ 72 ≥ 28, typ A

från pinanylhydroperoxid < 55 > 45, typ A

till pinanylhydroperoxid < 56 > 44, typ ALägg till: (Förpackningsmetod OP8)

Lägg till "eller B" efter "spädmedel typ A " i tabellhuvudet.

tert-butylperoxi-3,5,5-trimetylhexanoat ≤ 32 ≥ 68, typ A

tert-butylperoxiacetat (¹) ≤ 22 ≥ 78, typ B

tert-butylperoxiacetat ≤ 32 ≥ 68, typ A

dibensoylperoxid som stabil dispersion i vatten ≤ 42

di-tertbutylperoxid (²) ≤ 32 ≥ 68, typ B

1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan ≤ 42 ≥ 58, typ A

1,1-di-(tert-butylperoxi)cyklohexan ≤ 13 ≥ 13, typ A

≥ 74, typ B

2,5-dimetyl-2,5-di-(tert-butylperoxi)hexan ≤ 52 ≥ 48, typ A

Lägg till en ny fotnot enligt följande: "(¹) Med spädmedel typ B med kokpunkt > 110 °C."

Ersätt tidigare fotnot (¹) med följande: "(²) Blandningar av peroxiättiksyra med väteperoxid, vatten och syror som uppfyller kriterierna teshandboken, Del II, avsnitt 20.4.3."

10.(b) 3110 ändringar:

från dikumylperoxid 43-100

till dikumylperoxid > 42-100

11.(b) 3110 ändringar:

från tert-butylperoxiisobutyrat 53-77

till tert-butylperoxiisobutyrat > 52-77

från diisobutyrylperoxid 33-52

till diisobutyrylperoxid > 32-52Lägg till:

Kontoll-temp. Nödtemp.

isopropyl-sek-butylperoxikarbonat + ≤ 52+ OP5 P 20 P 10

di-sek-butylperoxidikarbonat + ≤ 28+

di-isopropylperoxidikarbonat ≤ 22

12.(b) 3112 ändringar:

från dicyklohexylperoxidikarbonat 92-100

till dicyklohexylperoxidikarbonat > 91-100

från diisopropylperoxidikarbonat 53-100

till diisopropylperoxidikarbonat > 52-10013.(b) 3113 ändringar:

från tert-butylperoxi-2-etylhexanoat 53-100

till tert-butylperoxi-2-etylhexanoat > 52-100

från tert-butylperoxipivalat 68-77

till tert-butylperoxipivalat > 67-77

från di-sek-butylperoxidikarbonat 52-100

till di-sek-butylperoxidikarbonat > 52-100

från di-(2-etylhexyl)peroxidikarbonat 78-100

till di-(2-etylhexyl)peroxidikarbonat > 77-100

15.(b) 3115 ändringar: (Förpackningsmetod OP7)

från tert-butylperoxineodekanoat 78-100

till tert-butylperoxineodekanoat > 77-100

från tert-butylperoxipivalat ≤ 67

till tert-butylperoxipivalat > 27-67 > 33, typ B

från di-n-butylperoxidikarbonat 28-52

till di-n-butylperoxidikarbonat > 27-52

från di-(3,5,5-trimetylhexanoyl)peroxid ≤ 82

till di-(3,5,5-trimetylhexanoyl)peroxid > 38-82Lägg till:

Kontoll-temp. Nöd-temp.

2,4,4-trimetylpentyl-2-peroxineodekanoat ≤ 72 ≥ 28, typ A OP7 P 5 + 5

kumylperoxineoheptanoat (³) ≤ 77 ≥ 23, typ A OP7 P 10 0

di-(2-neodekanoylperoxiisopropyl)bensen (³) ≤ 52 ≥ 48, typ A OP7 P 10 0

tert-butylperoxineoheptanoat (³) ≤ 77 ≥ 23, typ A OP7 + 5 + 10

Lägg till en ny fotnot (³) " Endast spädmedel typ A får användas".

16.(b) 3116 ändringar

från diperoxidodekandisyra 14-42

till diperoxidodekandisyra > 13-4217.(b)3317 ändringar: (Förpackningsmetod OP8)

Kontroll-temp. Nöd-temp.

från tert-butylperoxi-2-etylhexanoat ≤ 52 ≥ 48 OP8 + 20 + 25

till tert-butylperoxi-2-etylhexanoat > 32-52 ≥ 48, typ B OP8 + 30 + 35Lägg till:

tert-butylperoxineodekanoat som stabil dispersion i vatten ≤ 42 OP8 0 + 10di-(3,5,5-trimetylhexanoyl)peroxid som stabil dispersion i vatten ≤ 52 OP8 + 10 + 151,1-dimetyl-3-hydroxibutylperoxineoheptanoat (¹) ≤ 52 ≥ 48, typ A OP8 0 + 10Lägg till följande fotnot: " (¹) Endast spädmedel typ A får användas."

Ta bort:

di-(2-etylhexyl)peroxidikarbonat somstabil dispersion i vatten ≤ 4218.(b) 3118 (Förpackningsmetod OP8)Lägg till en ny kolumn "Inert fast ämne (%)", (se nedan).

Lägg till:

Ämne Konc.

(%) Inertfastämne(%) Förpackn-metod(se margnr2554) Kon-troll-temp.

(°C) Nöd-temp.

(°C)tert-butylperoxineodekanoat som stabil dispersion i vatten (frusen) ≤ 42 OP8 0 + 10

di-n-butylperoxidikarbonat som stabil dispersion i vatten (frusen) ≤ 42 OP8 P 15 P 5

tert-butylperoxi-2-etylhexanoat ≤ 52 ≥ 48 OP8 + 20 + 25

19.(b) 3119 (Förpackningsmetod OP8)

Lägg till en ny kolumn "Spädmedel typ A eller B (%)" (se nedan).

Lägg till:

Ämne Konc.

(%) SpädmedeltypA eller B(%) Förpackn-metod(se margnr2554) Kon-troll-temp.

(°C) Nöd-temp.

(°C)2,4,4-trimetylpentyl-2-peroxineodekanoat som stabil dispersion i vatten ≤ 52 OP8 -5 +5

kumylperoxineodekanoat som stabil dispersion i vatten ≤ 52 OP8 -10 0

di-(2-etylhexyl)peroxidikarbonat som stabil dispersion i vatten ≤ 52 OP8 P 15 P 5

di-(3,5,5-trimetylhexanoyl)peroxid ≤ 38 ≥ 62, typ A OP8 + 20 + 25

tert-butylperoxi-2-etylhexanoat ≤ 32 ≥ 68, typ B OP8 + 40 + 45

tert-butylperoxipivalat ≤ 27 ≥ 73, typ B OP8 + 30 + 35

2551a Den befintliga texten bli 2551a (1).

Ändra första meningen och underparagrafer enligt följande:

"Ämnen och föremål av ämnesnummer 1-10 transporterade enligt följande villkor omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B, med undantag av paragraf (2) nedan:

a) flytande ämnen av ämnesnummer 1 och 3 i kvantiteter om högst 25 ml per inneremballage,

b) fasta ämnen av ämnesnummer 2 och 4 i kvantiteter om högst 100 g per inneremballage,

c) flytande ämnen av ämnesnummer 5, 7 och 9 i kvantiteter om högst 125 ml per inneremballage,

d) Fasta ämnen av ämnesnummer 6, 8 och 10 i kvantiteter om högst 500 g per inneremballage."

Efter texten "Ett kolli får väga högst 30 kg." lägg till följande nya mening:

"Ovanstående mängder som har innerförpackningar av metall eller plast, får också transporteras på brickor som krympfilmas, under förutsättning att den totala bruttovikten på varje kolli inte överstiger 20 kg och då räknas krympfilmen som ytterförpackning."

(2) Lägg till en ny paragraf (2) enligt följande:

"(2) Vid transport enligt (1) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2561 och inkludera uttrycket "Fri mängd". Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av "UN".

2553 (1) Ändra första meningen till följande:

"Förpackningsmetoderna för ämnen i klass 5.2 är förtecknade i tabell 2 och där med beteckningarna OP1 till OP8."

(andra meningen oändrad)

(2) Ersätt paragrafen med följande text:

"Ämnen och föremål skall förpackas så som anges i marginalnummer 2551 och i detalj enligt Tabell 2. En förpackningsmetod för en mindre förpackning (dvs. med ett lägre OP-nummer) får användas, medan däremot en förpackningsmetod för en större förpackning (dvs. med ett högre OP-nummer) inte är tillåten.

Mängderna som anges för varje förpackningsmetod svarar mot de högsta mängder som normalt används. Följande förpackningar får användas:

- fat enligt marginalnummer 3520, 3521, 3523, 3525, 3526, eller

- dunkar enligt marginalnummer 3522, 3526, eller

- lådor enligt marginalnummer 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, eller

- kompositemballage med innerförpackningar av plast enligt marginalnummer 3537.

under förutsättning att

a) bestämmelserna i bihang A.5 är uppfyllda,

b) metallemballage (inkl. innerförpackningar till kombinationsemballage och ytterförpackningar för kombinations- eller kompositförpackningar) endast används för förpackningsmetod OP7 och OP8,

c) glaskärl med högsta innehåll av 0,5 liter eller 0,5 kg används som innerförpackningar i kombinationsemballage.

>Plats för tabell>

2554 Ta bort paragrafnummer "(1)".

Ändra i (a) till (e) "OP*A eller OP*B" till "OP*".

I (a) och (b) ersätt referensen till bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(b) och 3104 (2)(c) med referens till "testhandboken, Del II, stycke 20.4.3(b)" respektive (c).

Ta bort paragraferna (2) och (3) samt tabellerna 2(A) och 2(B).

2555 (1) Ersätt referensen till bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(f) med referens till "testhandboken, Del II, stycke 20.4.3(f)".

(2) Tabellen skall vara enligt följande:

>Plats för tabell>

2559 Ta bort paragraf (4).

Omnumrera (1)-(3) under varningsetiketter till (2)-(4).

2561 (5) Ersätt referensen till bihang A.1, marginalnummer 3104 (2)(g) med referens till "testhandboken, Del II, stycke 20.4.2 (g)".

KLASS 6.1 GIFTIGA ÄMNEN

2600 (2) Ta i A bort "som inte är av klass 3".

(3) 2. Numrera om fotnoten och hänvisningarna till den i tabellen till (²). Lägg in hänvisning till en ny fotnot (¹) i överskriften till tredje och fjärde kolumnen (överskriften i den tredje kolumnen blir "Giftighet vid förtäring LD50 (mg/kg) (¹)" och lägg in följande nya fotnot (¹):

"(¹) LD50-värden för flera av de vanliga bekämpningsmedlen kan erhållas från den senaste utgåvan av The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification. Utgåvan kan fås från 'the International Programme on Chemical Safety, World Health Organization (WHO)', 1211 Geneva 27, Switzerland. Dokumentet är tänkt som källa för olika bekämpningsmedels LD50-värden och dess klassificeringssystem ska inte utnyttjas för transportklassificering eller hänförande till förpackningsgrupper. Transportklassificering ska ske i enlighet med detta direktiv."

2.5 Ersätt andra meningen med följande:

"Ett fast ämne ska provas om, uppskattningsvis, minst 10 % av den totala vikten är damm i andningsbar form, t.ex. att partiklarnas diameter är högst 10 mikrometer. Ett flytande ämne ska provas om en läckande transportbehållare kan generera dimma. Över 90 vikt-% av både fasta och flytande ämnen ska vara i andningsbar form (se ovan) vid provning för giftighet vid inandning."

Lägg på slutet till:

"Metoder för bestämning av blandningars giftighet vid förtäring och hudabsorption5. Vid klassificering och hänförande till korrekt förpackningsgrupp av blandningar till klass 6.1 i enlighet med giftighetskriterierna för förtäring och hudabsorption (se 2.3 och 2.4 ovan) ska blandningens akuta LD50-värden bestämmas.

5.1. När en blandning innehåller endast ett aktivt ämne och ämnets LD50-värde är känt kan, i frånvaron av pålitliga akuta giftighetsvärden för förtäring och hudabsorption, blandningens LD50-värden bestämmas enligt följande metod:

Beredningens LD50-värde = >NUM>LD50-värdet av den aktiva substansen>DEN>den aktiva substansen halt i vikt-%× 1005.2. Om en blandning innehåller mer än en aktiv komponent kan blandningens LD50-värde för förtäring och hudabsorption bestämmas på tre sätt. Den rekommenderade metoden är att ta fram pålitliga giftighetsvärden avseende förtäring och hudabsorption för den aktuella blandningen som ska transporteras. Om pålitliga, relevanta värden inte är tillgängliga, får en av följande metoder användas:

a) Klassificera beredningen enligt den farligaste komponenten i blandningen med föresatsen att komponenten ingår i samma koncentration motsvarande den totala koncentrationen av alla ingående komponenter, ellerb) Tillämpa formeln:

>NUM>CA>DEN>TA+>NUM>CB>DEN>TB+>NUM>CZ>DEN>TZ=>NUM>100>DEN>TMMed:

C = koncentrationen i (%) av komponenten A, B, ...Z i blandningenT = LD50-värdet (oralt) av komponenten A, B, ...ZTM = blandningens LD50-värde (oralt)Anmärkning: Formeln kan även användas för giftighetsvärden vid hudabsorption under förutsättning att informationen finns tillgänglig för alla ingående komponenter och gäller samma djurart. Användning av denna formel tar inte hänsyn till effektökning eller skyddade fenomen.

(6) Ändra enligt följande:

Mycket giftiga eller giftiga, brandfarliga vätskor med en flampunkt under 23 °C, med undantag av ämnen av ämnesnr 1-10 som är mycket giftiga vid inandning, är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 11-19).

2601 Ta i titeln till A bort "som inte omfattas av klass 3".

8. Numrera befintlig text som 2. (som en undergrupp till 8.)Lägg in: "1. 1251 metylvinylketon, stabiliserad," (som en undergrupp till 8.)9. Enligt följande:

"Flytande ämnen, lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) som är mycket giftiga vid inandning, med flampunkt under 23 °C, som inte faller under ämnesnummer 1-8:

(a) 1239 klordimetyleter, 3279 fosfororganisk förening, giftig, brandfarligt, n.o.s., 2929 giftig vätska, brandfarlig, organisk, n.o.s."

10. (a) Lägg till: "1695 chlooraceton, gestabiliseerd".

Ersätt i anmärkningen under B. rubriken "71-78 och 81-87" med "71-73".

11. (b) Numrera befintlig text som 2. (som en undergrupp till 8.)Ta bort UN-nr 3073.

Lägg in: "1. 3073 vinylpyridiner, inhiberade".

12. (b) Ändra UN-nr 2522 enligt följande:

"2522 2-dimetylaminoetylmetakrylat".

Lägg till:

"2542 tributylamin"

"3302 2-dimetylaminoetylakrylat".

13. Lägg till: "(b) 1199 furaldehyder".

14. (c) Ta bort UN-nr 2369 och 2938.

15. (a) Lägg till "2644 metyljodid".

Ta bort anmärkningen.

(b) Ta bort UN-nr 2644.

(c) Ändra anmärkningen enligt följande:

"1912 metylklorid med metylenkloridblandningar är ämnen av klass 2 (se marginalnummer 2201, 2F)."

16. (a) Lägg till UN-nr "2295 metylkloracetat".

(b) Ta bort UN-nr 2295.

17. (a), (b) och (c): Ta bort UN-nr 1610.

(a) Ändra anmärkningen enligt följande:

"1581 klorpikrin och metylbromidblandningar och 1582 klorpikrin och metylkloridblandningar är ämnen av klass 2 (se marginalnummer 2201, 2T)."

(b) Ta bort UN-nr 1695.

(c) Ta bort UN-nr 3241.

18. Lägg till: "(a) 2487 fenylisocyanat,

2488 cyklohexylisocyanat".

(b) Ta bort UN-nr 2487 och 2488.

19. (c) Ta bort UN-nr 2489.

20. (a) Lägg in följande UN-nr: "2477 metylisotiocyanat" och "3023 2-metyl-2-heptantiol".

(b) Ta bort UN-nr 2477 och 3023.

Byt i anmärkningen under C-rubriken ut "75" och "76" mot "71-73".

51. (a), (b) och (c) Lägg in "oorganiska" före "n.o.s." för UN-nr 1556 och 1557.

51. Anmärkning

52. Anmärkning 1

53. Anmärkning 1: Ersätt hänvisningarna till "79", "75" och "85" med hänvisning till "71-73".

55. (c) Ta bort UN-nr 2658.

59. För UN-nr 1549 lägg till "oorganiska" efter "antimonföreningar".

67. (a) Lägg till "1809 fosfortriklorid".

F. Ersätt hela sektion F. med följande:

"F. Ämnen och beredningar använda som bekämpningsmedel

71. Bekämpningsmedel, flytande, giftiga. 72. Bekämpningsmedel, flytande, giftiga, brandfarliga. 73. Bekämpningsmedel, fasta, giftiga.

Under dessa ämnesnummer ska ämnen och beredningar använda som bekämpningsmedel klassificeras under grupperna (a), (b) och (c) i enlighet med kriterierna i marginalnummer 2600 (3) på följande sätt:

(a) Mycket giftiga ämnen och beredningar;

(b) Giftiga ämnen och beredningar;

(c) Mindre giftiga ämnen och beredningar.

Anmärkningar: 1. Flytande, brandfarliga, mycket giftiga, giftiga eller mindre giftiga ämnen och beredningar med flampunkt under 23 °C, som används som bekämpningsmedel, är ämnen av klass 3 (se marginalnummer 2301, ämnesnummer 41).

2. (a) Föremål impregnerade med ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel, av ämnesnummer 71-73, såsom papperstallrikar, pappersremsor, bomullstussar, plastfolie etc., i lufttäta omslag, omfattas inte av detta direktiv.

(b) Ämnen som betat utsäde och spannmål impregnerat med ämnen och beredningar som används som bekämpningsmedel, av ämnesnummer 71-73, eller andra ämnen av klass 6.1, skall klassificeras utifrån deras giftighet [se marginalnummer 2600 (3)].

71. Bekämpningsmedel, flytande, giftiga:

2992 karbamatpesticid, flytande, giftig,

2994 arsenikpesticid, flytande, giftig,

2996 Klororganisk pesticid, flytande, giftig,

2998 triazinpesticid, flytande, giftig,

3000 fenoxipesticid, flytande, giftig,

3002 fenylureapesticid, flytande, giftig,

3004 bensoederivatpesticid, flytande, giftig,

3006 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig,

3008 ftalimidderivatpesticid, flytande, giftig,

3010 kopparbaseradpesticid, flytande, giftig,

3012 kvicksilverbaseradpesticid, flytande, giftig,

3014 substituerad nitrofenolpesticid, flytande, giftig,

3016 bipyridiliumpesticid, flytande, giftig,

3018 fosforganisk pesticid, flytande, giftig,

3020 tennorganisk pesticid, flytande, giftig,

3026 kumarinderivatpesticid, flytande, giftig,

2902 pesticid, flytande, giftig, n.o.s.

72. Bekämpningsmedel, flytande, giftiga, brandfarliga:

2991 karbamatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

2993 arsenikpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

2995 Klororganisk pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

2997 triazinpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

2999 fenoxipesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3001 fenylureapesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3003 bensoederivatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3005 ditiokarbonatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23°C,

3007 ftalamedderivatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3009 kopparbaseradpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3011 kvicksilverbaseradpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3013 substituerad nitrofenolpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3015 bipyridiliumpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3017 fosforganisk pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

3019 tennorganisk pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

72. 3025 kumarinderivatpesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C,

2903 pesticid, flytande, giftig, brandfarlig, med flampunkt över 23 °C.

73. Bekämpningsmedel, fast, giftig:

2757 karbamatpesticid, fast, giftig,

2759 arsenikpesticid, fast, giftig,

2761 Klororganisk pesticid, fast, giftig,

2763 triazinpesticid, fast, giftig,

2765 fenoxipesticid, fast, giftig,

2767 fenylureapesticid, fast, giftig,

2769 bensoederivatpesticid, fast, giftig,

2771 ditiokarbonatpesticid, fast, giftig,

2773 ftalamidderivatpesticid, fast, giftig,

2775 kopparbaseradpesticid, fast, giftig,

2777 kvicksilverbaseradpesticid, fast, giftig,

2779 substituerad nitrofenolpesticid, fast, giftig,

2781 bipyridiliumpesticid, fast, giftig,

2783 fosforganisk pesticid, fast, giftig,

2786 tennorganisk pesticid, fast, giftig,

3027 kumarinderivatpesticid, fast, giftig,

2588 pesticid, fast, giftig, n.o.s.

>Plats för tabell>

90. (a) Lägg till:

"3315 kemiskt prov, giftigt, flytande eller fast".

Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: 3315 kemiskt prov, giftigt, flytande eller fast omfattar endast prov på kemikalier som är tagna för analys i samband med inspektioner för verkställande av C-vapenkonventionen (CWC) (¹). Transport av prov enligt denna paragraf skall genomföras i enlighet med de regler för hantering och säkerhet som utfärdas av OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

Kemiska prov enligt ovan får bara transporteras efter godkännande av den behöriga myndigheten eller av generaldirektören för OPCW."

Anmärkning 3: På slutet av 90., ersätt "87" med "71-73".

91. Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Tömda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBC) ej rengjorda, som har innehållit ämnen av denna klass, omfattas inte av detta direktiv om alla risker har eliminerats. Riskerna anses eliminerade då samtliga farliga egenskaper i klasserna 1-9 har avlägsnats."

2601a Ändra enligt följande:

"(1) Ämnen av ämnesnummer 11, 12, 14-28, 32-36, 41, 42, 44, 51-55, 57-68, 71-73 och 90 vid ämnesbokstaven (b) och (c) som transporteras enligt följande bestämmelser omfattas inte av bestämmelserna, med undantag för bestämmelserna i marginalnummer 2601a (3), i denna bilaga eller i bilaga B (resten är oförändrat).

(2) Ämnen enligt (1), i innerförpackningar av metall eller plast på brickor med ytterförpackning i form av krymp- eller sträckfilmning som transporteras enligt följande villkor omfattas inte av bestämmelserna, med undantag av bestämmelserna i marginalnummer 2601a (3), i denna bilaga eller i bilaga B.

a) Fasta ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 500 g per inneremballage och högst 4 kg per kolli,

b) Flytande ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 100 ml per inneremballage och högst 2 liter per kolli,

c) Fasta ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 3 kg per inneremballage,

d) Flytande ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage och högst 12 liter per kolli.

Varje kolli får väga högst 20 kg.

'Allmänna förpackningsbestämmelser' vid marginalnummer 3500 (1), (2) samt (5)-(7) skall iakttas.

(3) Vid transport enligt (1) och (2) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2614 och inkludera uttrycket 'Fri mängd'. Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av 'UN'."

2603 (1) b) 2. Ändra hänvisningen "(se marginalnummer 2211, 2212 (1) a), 2213, 2215 och 2218)" till "(se marginalnummer 2211 (1)-2213, 2215-2217 och 2223)".

2605 (1) a) och b)(2) b) Ändra hänvisningen "enligt marginalnummer 2215 (1) och 2216" till "enligt (2) b) marginalnummer 2215-2217".

2606 (1) och (2) Lägg in "eller aluminium" efter "stål" för "i dunkar av stål med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2607 (1) Lägg in "eller aluminium" efter "stål" för "i dunkar av stål med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2608 (1) Lägg in "eller aluminium" efter "stål" för "i dunkar av stål med fast topp enligt marginalnummer 3522".

(2) Ta bort "styv" ur meningen "... innerbehållare av styv plast..." och lägg till "IBCer av typ 31HZ2 ska fyllas till åtminstone 80 % av ytterbehållarens volym.".

2609(ny) Lägg in följande nya marginal:

"2609 3315 kemiskt prov, giftigt, av ämnesnummer 90(a) skall förpackas i enlighet med förpackningsinstruktion 623 som finns återgiven i ICAO:s tekniska instruktionen för säker transport av farligt gods."

2611 (7) Ta bort.

Omnumrera (8) och (9) som (7) och (8).

2612 (3) Byt ut "8" mot "8(a)2."

Byt ut "11" mot "11(a) och (b)2".

(4) Ändra "71-87" till "72".

(5) Lägg in "8(a)1" mellan "7(a)1" och "10", och lägg till "11(b)1" efter "10".

(11) Ta bort.

Omnumrera (12) som (11).

2614 Lägg till följande paragrafer efter texten "[se marginalnummer 2002 (8)]":

"Transporteras bekämpningsmedel skall godsbeskrivningen kompletteras med en indikation på den aktiva komponenten i överensstämmelse med av ISO (¹) godkänd nomenklatur enligt tabellen i marginalnummer 2601, ämnesnummer 71-73 eller den aktiva komponentens kemiska namn, t.ex. '2783 fosfororganisk pesticid, fast, giftig, (propafos), 6.1, 73(c), ADR'.

Transporteras 3315 kemiskt prov, giftigt, ämnesnummer 90(a), skall ett godkännande av transporten, som även inkluderar uppgift om transporterad mängd samt förpackningskrav, vidhäftas godsdeklarationen [se även Anm. till ämnesnummer 90(a)]."

Byt namn på fotnot 2) till 3) och ta bort "Beträffande bekämpningsmedel skall namn enligt ISO-standard 1750:1981 användas om namnet finns där".

Lägg till följande fotnot:

"(¹) Se ISO 1750:1981 ändringar och tillägg."

2625 och sektion D: radera.

Omnumrera marginaler till

2623-2649

KLASS 6.2 SMITTFÖRANDE ÄMNEN

2650 (2) Första texten enligt följande:

"Klass 6.2 omfattar ämnen som innehåller eller som på goda grunder kan antas innehålla patogener. Patogener definieras som mikroorganismer (inkluderande bakterier, virus, rikettsior, parasiter och svampar) eller genetiskt modifierade mikroorganismer, som är eller på goda grunder kan antas vara sjukdomsalstrande hos människor eller djur."

Fotnot (²): Ändra till: Se Världsorganisationens (WHO'S) "Laboratory Biosafety Manual", utgåva från 1993. Ta bort sista delen av meningen.

(4) Underparagrafer (i) till (iii) enligt följande:

"(i) Riskgrupp/skyddsklass 4 (hög individuell risk, hög allmän risk): patogener som normalt orsakar svår sjukdom hos människor eller djur och lätt kan överföras från en individ till en annan, direkt eller indirekt, och för vilka det vanligtvis inte finns effektiva förebyggande åtgärder eller behandling.

(ii) Riskgrupp/skyddsklass 3 (hög individuell risk, låg allmän risk): patogener som normalt orsakar svår sjukdom hos människor eller djur men vanligtvis inte sprider sig från en infekterad individ till en annan, och för vilka det finns effektiva förebyggande åtgärder eller behandling.

(iii) Riskgrupp/skyddsklass 2 (måttlig individuell risk, låg allmän risk) patogener som kan orsaka sjukdom hos människor eller djur, men som sannolikt inte utgör någon allvarlig fara. Vid exponering kan de orsaka en allvarlig infektion, för vilken det dock finns effektiva förebyggande åtgärder eller behandling och smittrisken blir begränsad."

Ta bort underparagraf (iv).

Ändra Anmärkning 1 enligt följande:

"Anmärkning 1: Riskgrupp/skyddsklass 1 (låg individuell och allmän risk) omfattar mikroorganismer som sannolikt inte orsakar sjukdom hos människor eller djur, dvs. ej är patogener. Ämnen som endast innehåller sådana mikroorganismer anses inte som smittförande ämnen enligt denna klass mening."

(6) Ersätt befintlig text beträffande "biologiska produkter" med följande:

"Biologiska produkter är produkter som härstammar från levande organismer och används för förebyggande, behandling eller diagnostik av sjukdomar hos människor och djur eller i forsknings- och utvecklingssyfte. De inkluderar, men är inte begränsade till, halvfabrikat eller färdiga produkter såsom vacciner och diagnostiska produkter. Biologiska produkter skall vara tillverkade och distribuerade i överensstämmelse med nationella myndigheters krav och lyder, om så krävs, under särskild licensgivning."

2654 (3) b) Ersätt befintlig text med följande:

"b) Provföremål skall sprejas, under minst en timme, med vatten på så sätt att regn simuleras i mängd av ungefär 50 m.m. per timme. Därefter skall emballaget provas enligt (a)."

(4), (5), (6)Numrera om befintliga paragrafer (4) och (5) till (5) och (6). Lägg in en ny paragraf (4) enligt följande:

"2654 (4) Behörig myndighet får tillåta utväljande (selektiv) provning för förpackningar som skiljer sig i små avseenden från en provad typ, t.ex. mindre innerförpackningar eller innerförpackningar av lägre nettovikt samt förpackningar såsom fat, säckar och lådor som är tillverkade med yttermåtten något reducerade."

(7) Lägg till en ny paragraf (7) enligt följande:

"(7) Varje typ av primärbehållare får placeras inne i ett sekundäremballage och transporteras i ett ytteremballage utan att provning av primärbehållaren skett, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) kombinationen sekundär/ytteremballage skall framgångsrikt ha provats i enlighet med marginalnummer 2654 (3)(a) med bräckliga primärbehållare (t.ex. glas),

b) primärbehållarnas bruttovikt får inte överstiga halva bruttovikten av de primärbehållare som använts vid fallprovningen enligt (a) ovan,

c) stötdämpningsmaterialets tjocklek mellan primärbehållare och mellan primärbehållare och sekundäremballaget får inte reduceras under motsvarande stötdämpningsmaterials tjocklek i det ursprungligen provade emballaget. I det fall endast en primärbehållare används vid provningen, skall stötdämpningsmaterialet mellan primärbehållarna inte vara mindre tjockt än materialet mellan sekundäremballaget och primärbehållare vid provningen. När antingen färre eller mindre primärbehållare används (jämfört med primärbehållarna vid provningen), skall kompletterande stötdämpande material användas för att fylla tomrummet,

d) det tomma ytteremballaget skall framgångsrikt ha klarat staplingsprovet enligt marginalnummer 3555. Den totala vikten av likadana emballage ska motsvara den kombinerade vikten på primärbehållarna som används vid fallprovningen enligt (a) ovan,

e) om primärbehållare innehåller vätska ska tillräckligt absorptionsmedel för att absorbera primärbehållarnas hela vätskeinnehåll användas,

f) om ytteremballaget inte är vätsketätt och ska innehålla primärbehållare avsedda för vätska eller om ytteremballaget inte är dammtätt och ska innehålla primärbehållare avsedda för fasta ämnen, skall någon form av beklädnad såsom plastsäck eller motsvarande användas för att förhindra läckage från ytteremballaget,

g) märkning av emballage enligt detta marginalnummer skall inkludera bokstaven 'U' följt av märkningen i enlighet med marginalnummer 3512 (1)(c)(iii)."

2655 (1) c) Lägg in "aluminium" efter "stål".

2661 (4) Ta bort "2001 (7)".

2662 (4) Ta bort.

Numrera om (5) som (4).

2675 och sektion E.

Ta bort.

Omnumrera marginalnummer till

2675-2699

KLASS 8 FRÄTANDE ÄMNEN

2800 (3) c) Ersätt ordet "djurförsök" med "försök".

f) Ersätt i sista meningen "typ P3 (ISO 2604 (IV); 1975)" med "typ P235 (ISO 9328 II; 1991)".

Lägg på slutet till meningen:

"En godtagbar provningsmetod finns beskriven i ASTM G31-72 (utvidgad under 1990)."

2801 1. a) Ändra UN-nr 1829 enligt följande:

"1829 svaveltrioxid, inhiberad (svavelsyraanhydrid, inhiberad) eller

1829 svaveltrioxid, stabiliserad (svavelsyraanhydrid, stabiliserad)".

Lägg in följande anmärkning:

"Anmärkning: 1829 svaveltrioxid skall vara inhiberad. Svaveltrioxid, med renhet 99,95 % eller över, får även transporteras i tankar utan inhibitor förutsatt att temperaturen bibehålls vid eller över 32,5 °C."

5. Ändra anmärkningen enligt följande:

"Anmärkning: 1048 vattenfri vätebromid och 1050 vattenfri väteklorid är ämnen av klass 2 (se marginalnummer 2201, ämnesnummer 2TC)."

9. Ersätt i anmärkningen "63 (c), 64 (c) eller 87 (c)" med "71-73".

12. (a) Ta bort UN-nr 1809.

41. (c) Ta bort "pentahydrat" under UN-nr 3252 (två gånger).

42. (b) och (c)

Lägg till ett nytt UN-nr 3320 enligt följande:

"3320 natriumborhydrid och natriumhydroxidlösning, med högst 12 vikt-% natriumborhydrid och högst 40 vikt-% natriumhydroxid".

43. c) Ändra anmärkning 1. enligt följande:

"Anmärkning: 1. 1005 vattenfri ammoniak, 3318 ammoniak, med mer än 50 % ammoniak och 2073 ammoniak-vattenlösning, med mer än 35 % men mindre än 50 % ammoniak är ämnen av klass 2 (se marginalnummer 2201, ämnesnummer 2TC, 4TC och 4A)."

53. c) Ta bort UN-nr 2542.

54. b) Lägg till följande UN-nr:

"2686 2-dietylaminoetanol".

61. b) och c)

Ändra UN-nr 1908 enligt följande: "1908 kloritlösning".

Ändra UN-nr 1791 enligt följande: "1791 hypokloritlösning" (ta bort förtydligandet med procentsats klor).

Ta bort anmärkning 1. Omnumrera "Anmärkning 2" till "Anmärkning".

66. a) Lägg till följande UN-nr:

"2801 färgningsämne, frätande vätska, n.o.s. eller

2801 färgningsbeståndsdel, frätande vätska, n.o.s."

91. Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Tömda emballage, inklusive tömda ej rengjorda småbulkbehållare (IBC), som har innehållit ämnen av denna klass omfattas inte av detta direktiv om alla risker har eliminerats. Riskerna anses eliminerade då samtliga farliga egenskaper enligt klasserna 1-9 har avlägsnats."

2801a Ändra börja enligt följande:

"Ämnen som inte omfattas av bestämmelserna, med undantag av bestämmelserna i marginalnummer 2801a (6), för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:"

Lägg till en ny paragraf (2) enligt följande:

"(2) Ämnen av ämnesnummer 1-5, 7-13, 16, 17, 31-47, 51-56 och 61-76 i innerförpackningar av metall eller plast på brickor med ytterförpackning i form av krymp- eller sträckfilmning som transporteras enligt följande villkor:

a) Flytande ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 500 ml per inneremballage och högst 4 liter per kolli,

b) Fasta ämnen av (b) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 1 kg per inneremballage och högst 12 kg per kolli,

c) Flytande ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 1 liter per inneremballage och högst 12 liter per kolli,

d) Fasta ämnen av (c) vid varje ämnesnummer, i kvantiteter om högst 2 kg per inneremballage.

Varje kolli får väga högst 20 kg.

'Allmänna förpackningsbestämmelser' vid marginalnummer 3500 (1), (2) samt (5)-(7) skall iakttas."

Numrera om befintlig (2) som (3).

Numrera om befintlig (3) som (5).

Lägg till följande nya paragraf (4):

"(4) a) Nya batterier för lagring av elektricitet, när dessa är:

- säkrade mot skador, förskjutning eller stjälpning,

- försedda med hanteringsanordningar eller staplade på lämpligt sätt på t.ex. lastpallar,

- fria från farliga rester av lutar eller syror på utsidan,

- säkrade mot kortslutning.

b) Förbrukade batterier för lagring av elektricitet, när dessa är:

- oskadade i ytterhöljet,

- säkrade mot läckage, förskjutning, stjälpning eller staplade på lämpligt sätt t.ex. på lastpallar så att de inte kan skadas under normal transport,

- fria från farliga rester av lutar eller syror på utsidan,

- säkrade mot kortslutning.

Med 'Förbrukade batterier' avses sådana som transporteras till t.ex. återvinning när dessa har tjänat ut."

(6) Lägg till en ny paragraf (6) enligt följande:

"(6) Vid transport enligt (1) och (2) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2814 och inkludera uttrycket 'Fri mängd'. Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av 'UN'."

2803 Ändra i den andra paragrafen hänvisningen till "marginalnummer 2211, 2213, (1) och (2), 2215, 2216 och 2218" till "marginalnummer 2212, 2213, 2215, 2216, 2217 och 2223".

2804 (2) d) Ändra hänvisningen till "2211" till "2212".

Ändra hänvisningen till "marginalnummer 2215 (1) och 2216 (1)" till "marginalnummer 2215-2217".

2805 (1) och (2) Lägg in "eller aluminium" efter "stål" för "i dunkar av stål med fast topp enligt marginalnummer 3522".

2806 (1) Lägg in "eller aluminium" efter "stål" för "i dunkar av stål med fast topp enligt marginalnummer 3522".

Anmärkning: byt ut 3560 mot 3561.

2807 (1) Lägg in "eller aluminium" efter "stål" för "i dunkar av stål med fast topp enligt marginalnummer 3522".

Anmärkning: byt ut 3560 mot 3561.

(2) Ta bort "styv" från meningen "...innerbehållare av styv plast..." och lägg till "IBCer av typ 31HZ2 ska vara fyllda till minst 80 % ytterhöljets volym." på slutet.

(6) Lägg till följande nya paragraf:

"(6) Förbrukade batterier av ämnesnummer 81(c) får även transporteras i 'batterilådor' av rostfritt stål eller massiv plast med högsta volym av 1 m³, enligt följande villkor:

(a) lådorna skall vara resistenta mot de frätande ämnen som är inneslutna i batterierna,

(b) frätande ämnen skall inte kunna läcka från lådorna och andra ämnen (t.ex. vatten) skall inte kunna tränga in i lådorna vid normala transportbetingelser. Inga farliga rester av frätande ämnen får finnas utanpå lådorna,

(c) batterier får inte lastas i lådorna till en höjd högre än lådans övre kant,

(d) batterier som innehåller olika ämnen som kan reagera farligt med varandra [se marginalnummer 2811 (6)] får inte placeras i samma låda,

(e) lådorna skall vara:

(a) täckta, eller

(b) transporteras i skåp-eller kapellförsedda fordon."

(7) Lägg till följande nya paragraf:

"(7) Förbrukade batterier av ämnesnummer 81(c) får även transporteras i småbulkbehållare av stål enligt marginalnummer 3622, av styv plast enligt 3624 eller i småbulkbehållare av komposit med innerbehållare av styv plast och ytterhölje av stål eller plast enligt marginalnummer 3625.

Småbulkbehållarna skall provas enligt marginalnummer 3652, 3653, 3655 och 3658. Bestämmelserna för ämnen av förpackningsgrupp III skall tillämpas.

Konstruktionstypen skall vara godkänd av behörig myndighet.

Småbulkbehållarna skall vara försedda med täta förslutningar och uppfylla övriga bestämmelser i marginalnummer 2807 (6)."

2811 (7) Ta bort.

Numrera om (8) och (9) som (7) och (8).

(8) [ny (7)] Ta bort "2001 (7)".

2812 (10) Ta bort UN-nr 1809 från tabellen.

(11) Ta bort.

Numrera om (12) som (11).

2814 Lägg till:

"Transporteras 1829 svaveltrioxid, inhiberad, med renhet 99,95 % eller över, av ämnes-nummer 1(a), utan inhibitor i tank vid minsta temperatur av 32,5 °C, skall följande text anges i godsdeklarationen:'Produkten transporteras vid en minsta temperatur av 32,5 °C'."

2825 och sektion D. Ta bort.

Omnumrera marginaler till

2823-2899

KLASS 9 ÖVRIGA FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

2900 De två befintliga styckena numreras som (1) och (2).

Lägg i början på stycke (2) in:

"Ämnen av klass 9, marginalnummer 2901, skall hänföras till en av följande grupper:

A. Ämnen som vid inandning av damm kan orsaka hälsoskador

B. Ämnen och apparatur som i händelse av brand kan utveckla dioxiner

C. Ämnen som utvecklar brandfarliga ångor

D. Litiumbatterier

E. Livräddningsutrustning

F. Miljöfarliga ämnen

G. Ämnen vid förhöjd temperatur

H. Övriga ämnen som är farliga vid transport men som inte omfattas av definitionerna i någon annan klass

I. Tömda emballage"

Lägg till en ny paragraf enligt följande:

"(3) FN-numren 1845 koldioxid, fast (torr-is), 2071 ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, 2216 fiskmjöl (fiskavfall), stabiliserade, 2807 magnetiskt material, 3166 motorer, inre förbränning, inklusive motorer i maskiner eller fordon och 3171 batteridrivna fordon eller batteridriven utrustning (våta batterier), som är införda i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods omfattas inte av detta direktiv."

2901 3. Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Särkilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa föremål (se marginalnummer 2905)".

4. Ta bort ordet "Expanderbara" i titeln till 4.

c) Lägg till följande UN-nr i 4. c):

"3314 gjutmassa av plastförening, som massa, deg, blad eller i sprutad/ pressad form, som avger brandfarliga ångor."

Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Polymerkulor och polymerer för gjutning kan vara av polystyren, polymetylmetakrylat eller annat polymermaterial."

Ändra sektion D enligt följande:

"D. Litiumbatterier

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa föremål (se marginalnummer 2906).

5. 3090 litiumbatterier, 3091 litiumbatterier i utrustning eller 3091 litiumbatterier förpackade med utrustning.

Anmärkningar: 1. Varje cell får innehålla högst 12 g litium eller litiumlegering. Den totala kvantiteten litium eller litiumlegering i ett batteri får inte överstiga 500 g.

Med den behöriga myndighetens godkännande i avsändarlandet, får kvantiteten litium eller litiumlegering i varje cell ökas till 60 g och ett kolli innehålla högst 2 500 g litium under förutsättning, att den behöriga myndigheten har fastställt villkoren för transporten och provningsmetoden.

2. Celler och batterier skall vara säkrade mot kortslutning. Varje cell och batteri skall ha säkerhetsanordning för avluftning eller vara så konstruerade, att de inte kan sprängas vid normala transportförhållanden. Batterier med celler eller parallellkopplade celler, skall vara utrustade med dioder som förhindrar motströmsflöde. Celler eller batterier i utrustning skall vara säkert fastsatta och skyddade mot kortslutning.

3. Celler och batterier skall vara så utformade och konstruerade att de kan uppfylla följande provningar:

(a) Tio celler och ett batteri av varje typ taget från varje veckas produktion skall utsättas för extrem temperatur och kortslutningsprov enligt avsnitt 38.3 i testhandboken eller utsättas för jämförbara provningar anvisade av den behöriga myndigheten. Någon formförändriing, läckage eller förhöjd innertemperatur vid provning med extrem temperatur får inte förekomma. Om gasavgivning sker vid utförande av kortslutningsprov får inte, vid applicering av en öppen flamma till gaserna, någon explosiv atmosfär konstateras; och

(b) celler och batterier får undantas från kraven i (a) ovan om de är hermetiskt tillslutna och förutsatt att tio (10) celler eller fyra (4) batterier av varje typ, av den första sändningen, som lämnas till transport utsätts för höjdsimulering, extrem temperatur, vibrations- och stötprovning såsom beskrivs i avsnitt 38.3 i testhandboken. Alternativt kan jämförbara provningar godkända av behörig myndighet tillämpas. Gasavgivning, läckage, viktförlust eller formförändring får ej konstateras.

4. Celler som ingår i utrustning skall inte kunna urladdas under transport så att tomgångsspänningen är mindre än 2 volt eller 2/3 av en fulladdad cell. Det lägsta värdet gäller.

5. Föremål enligt ämnesnummer 5 som inte uppfyller dessa villkor får inte transporteras."

E. Ändra anmärkningen till rubriken (Livräddningsutrusning) enligt följande:

"Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för föremål av ämnesnummer 6 och 7 (se marginalnummer 2907)."

8. c) Ta bort: "3268 bältesmoduler".

Ersätt anmärkning 1 med följande:

"Anmärkning: 1. Detta ämnesnummer omfattar föremål klassificerade i klass 1 enligt marginalnummer 2100 (2) (b), som används som bältessträckare eller krockkuddemoduler i fordon, när dessa transporteras som lösa fordonskomponenter i förpackningar som provats i enlighet med testhandboken Del I, kapitel 16 utan att föremålen exploderat, kastats ur förpackningen eller att det har påvisats temperaturhöjning, vilken avsevärt skulle förhindra brandsläckning eller annan räddningstjänstinsats i omedelbar närhet av förpackningen."

Ta bort fotnot (¹).

Ersätt i anmärkningen till F "marginalnummer 3390-3396" med "marginalnummer 3320-3326".

11. Ändra slutet på rubriken till 11 enligt följande:

"...ämnesnummer 1-8, 13, 14, 20, 33 och 34 av denna klass".

12. Ändra slutet på rubriken till 11 enligt följande:

"...ämnesnummer 1-8, 13, 14, 21, 31, 32 och 35 i denna klass".

Den befintliga sektion G blir sektion I och ämnesnummer "21" blir "71".

Lägg in en ny sektion G enligt följande:

"G. Ämnen vid förhöjd temperatur

Anmärkning: Särskilda förpackningsbestämmelser gäller för dessa ämnen (se marginalnummer 2909).

20. Ämnen som transporteras eller lämnas till transport i flytande tillstånd vid eller över 100 °C. Transporttemperaturen får inte överstiga flampunkten om sådan finns.

(c) 3257 vätska, förhöjd temperatur, n.o.s., vid eller över 100 °C och, för ämnen med flampunkt, under dess flampunkt (inkl. smälta metaller och smälta salter).

Anmärkningar: 1. Detta ämnesnummer får endast användas när ämnet inte uppfyller kriterierna för någon annan klass.

2. 3256 vätska, förhöjd temperatur, brandfarlig, n.o.s., med flampunkt över 61 °C, vid eller över dess flampunkt, är ett ämne av klass 3 [se marginalnummer 2301, ämnesnummer 61(c)].

21. Fasta ämnen som transporteras eller lämnas till transport vid eller över 240 °C:

(c) 3258 fasta ämnen, förhöjd temperatur, n.o.s., vid eller över 240 °C.

Anmärkning: Detta ämnesnummer får endast användas när ämnet inte uppfyller kriterierna för någon annan klass."

Lägg in en ny sektion H. enligt följande:

"H. Övriga ämnen som är farliga vid transport men som inte omfattas av definitionerna i någon annan klass

31. Fast ammoniakförening med flampunkt under 61 °C:

(c) 1841 ammonikacetaldehyd.

32. Ditionit med mindre farliga egenskaper:

(c) 1931 zinkditionit.

Anmärkning: Ditioniter som är självantändande är ämnen av klass 4.2 [se marginalnummer 2431, ämnesnummer 13(b)].

33. Mycket flyktig vätska:

(c) 1941 dibromdifluormetan.

34. Ämnen som avger hälsofarliga ångor:

(c) 1990 bensaldehyd.

35. Ämnen som innehåller allergiframkallande komponenter (allergener):

Anmärkning: Ämnen som utsatts för tillräcklig värmebehandling så att de inte medför fara under transport omfattas inte av detta direktiv.

(b) 2969 ricinbönor eller 2969 ricinmjöl eller 2969 ricin-pressåterstoder eller 2969 ricinflingor.

Lägg till följande nytt ämnesnummer:

36. Reparationssatser med kemikalier och förbandslådor (första hjälpen):

(b) 3316 reparationssats eller 3316 första förbandssats,

(c) 3316 reparationssats eller 3316 första förbandssats.

Anmärkning: Benämningen 3316 reparationssats eller 3316 första förbandssats inkluderar lådor, väskor m.m som innehåller små mängder av olika sorters farligt gods som används i medicinska-, analytiska eller provningssyften. Sådana satser får inte innehålla farligt gods av klass 1, klass 2 (med undantag av aerosoler) hänförda till grupperna O, F, T, TF, TC, TO, TFC eller TOC, klass 4.1 ämnesnummer 21-50, klass 4.2, klass 5.1 ämnesnummer 5, klass 5.2 ämnesnummer 11-20, klass 6.1 ämnesnummer 1-5, klass 6.2, klass 7 och klass 8 ämnesnummer 6 och 14 eller något annat ämne hänfört till ämnesbokstaven (a) oavsett ämnesnummer eller klass.

Komponenter får inte reagera farligt med varandra [se marginalnummer 2911 (4)]. Farligt gods i satser skall förpackas i innerförpackningar som inte får innehålla mer än 250 ml eller 250 g. Godset skall skyddas från övrigt material i satsen. Högsta kvantitet farligt gods i en sats får inte överskrida 1 liter eller 1 kg. Högsta kvantitet farligt gods per kolli får inte överskrida 10 kg. Förpackningsgruppen som hela satsen ska hänföras till skall baseras på den förpackningsgrupp som gäller för det i satsen ingående ämne som har den striktaste förpackningsgruppen.

Satser skall förpackas i emballage som uppfyller de krav som är tillämpliga för den förpackningsgrupp satsen har hänförts till.

Satser som finns på fordon i syfte att användas till första hjälpen eller reparation i anslutning till en uppkommen situation, omfattas inte av detta direktiv."

71. I(gamla 21.) Ämnesnummer 21 är omnumrerad till 71. Ändra enligt följande:

"71. Tömda, ej rengjorda emballage, småbulkbehållare (IBC), tankfordon, avmonterbara tankar, och tankcontainrar som har innehållit ämnen av ämnesnummer 1, 2, 4, 11, 12, 20, 21, eller 31-35. Anmärkning: Tömda emballage inklusive tömda småbulkbehållare (IBC) ej rengjorda, som har innehållit ämnen av denna klass, omfattas inte av detta direktiv om alla risker har eliminerats. Riskerna anses eliminerade då samtliga farliga egenskaper i klasserna 1-9 har avlägsnats."

2901a (1) Ändra början enligt följande:

"Ämnen av ämnesnummer 1, 2, 4, 11, 12, 31, 32, 33 och 34 med farogrupp (b) eller (c) som transporteras enligt följande bestämmelser omfattas inte av bestämmelserna, med undantag av bestämmelserna i marginalnummer 2901a (2), i denna bilaga eller i bilaga B:"

Efter meningen "Ämnen enligt (1) ovan skall..." lägg in:

"Ämnen enligt (1) ovan får förpackas i innerförpackningar av metall eller plast på brickor med ytterförpackning i form av krymp- eller sträckfilmning förutsatt att varje kolli väger högst 20 kg."

(2) Lägg till en ny paragraf enligt följande:

"(2) Vid transport enligt (1) skall godsbeskrivningen innehålla uppgifter om godset enligt bestämmelserna i marginalnummer 2914 och inkludera uttrycket 'Fri mängd'. Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med det UN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. UN-numret skall föregås av 'UN'."

Numrera om befintliga paragrafer (2), (3) och (4) som (3), (4) och (5).

(4) [existerande (3)] Lägg på slutet till:

"...och att godsbeskrivningen stämmer överens med bestämmelserna i marginalnummer 2914 och uttrycket 'Fri mängd' inkluderas. Varje kolli skall vara tydligt och varaktigt märkt med det FN-nummer motsvarande det som finns angivet i godsdeklarationen. FN-numret skall föregås av 'UN'."

(5) [existerande (4)] Ändra enligt följande:

"(5) Litiumceller och batterier av ämnesnummer 5 förpackade ensamma eller med utrustning, eller utrustning som endast innehåller sådana celler eller batterier, och som uppfyller följande villkor omfattas inte av bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

a) varje cell med en flytande katod innehållande högst 0,5 g litium eller litiumlegering samt varje cell med en fast katod innehållande högst 1 g litium eller litiumlegering,

b) varje batteri med en fast katod innehållande sammanlagt högst 2 g litium eller litiumlegering samt varje batteri med en flytande katod innehållande sammanlagt högst 1 g litium eller litiumlegering,

c) varje cell eller batteri innehållande en flytande katod som är hermetiskt försluten,

d) celler är separerade i syfte att förhindra kortslutning,

e) batterier är separerade i syfte att förhindra kortslutning samt förpackade i kraftiga emballage, med undantag för batterier som är installerade i elektronisk utrustning,

f) om ett batteri med flytande katod innehåller mer än 0,5 g litium eller litiumlegering eller, om ett batteri med fast katod innehåller mer än 1 g litium eller litiumlegering och batteriet inte innehåller en vätska eller gas eller innehåller en vätska eller gas som, vid avgivning, fullständigt absorberas eller neutraliseras av annat material i batteriet.

Litiumceller eller batterier som uppfyller följande villkor behöver inte heller transporteras i enlighet med bestämmelserna för denna klass i denna bilaga eller i bilaga B:

g) varje cell innehåller högst 5 g litium eller litiumlegering,

h) varje batteri innehåller högst 25 g litium eller litiumlegering,

i) varje cell eller batteri, som utifrån resultat erhållna vid provning enligt testhandboken Del III, avsnitt 38.3 inte befunnits omfattas av detta direktiv.

Provningarna skall utföras på varje typ som lämnas till transport för första gången och,

j) cellerna och batterierna skall vara så konstruerade och förpackade att kortslutning inte kan uppstå vid normala transportpåkänningar."

2903 (1) (c) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

2904 (1) Lägg in "eller aluminium" efter "stål".

Anmärkning: Byt ut 3560 mot 3561.

(4) Ändra till följande:

"Föremål av ämnesnummer 8(c) skall förpackas i kombinationsemballage enligt marginalnummer 3538 som är provade för förpackningsgrupp III. Föremål av ämnesnummer 8(c) får även förpackas i de ytteremballage som är uppräknade i marginalnummer 3538(b) och som är provade för förpackningsgrupp III.

Anmärkning: 3268 gasgeneratorer, 3268 krockkuddemoduler eller 3268 bältessträckare får transporteras oförpackade i för ändamålet avsedda hanteringsanordningar, fordon eller stora containrar från tillverkningsplats till monteringsanläggning."

2906 Ändra till följande:

"(1) Föremål av ämnesnummer 5 skall förpackas i:

a) trälådor enligt marginalnummer 3527, i plywoodlådor enligt marginalnummer 3528 eller i papplådor enligt marginalnummer 3530,

b) plywoodfat enligt marginalnummer 3523, i fiberfat enligt marginalnummer 3525 eller i plastfat med avtagbart lock enligt marginalnummer 3526, ellerc) kombinationsemballage med innerförpackningar av papp och ytteremballage av stål eller aluminium enligt marginalnummer 3538. Innerförpackningarna skall vara separerade från varandra och från ytteremballagets insida med ett minst 25 mm tjockt lager av ej brännbart stötdämpande material. Denna bestämmelse är dock inte tillämplig för celler eller batterier av en typ enligt marginalnummer 2901, ämnesnummer 5, anm. 3(b).

Kombinationsemballaget skall överensstämma med en konstruktionstyp som har provats och typgodkänts i enlighet med bihang A.5 för förpackningsgrupp II. Denna bestämmelse är dock inte tillämplig för celler eller batterier av en typ enligt marginalnummer 2901, ämnesnummer 5, anm. 3(b). Inget enskilt emballage eller innerförpackning tillhörande ett kombinationsemballage får innehålla mer än 500 g litium eller litiumlegering (se dock marginalnummer 2901, ämnesnummer 5, anm. 1).

(2) Litiumbatterier av ämnesnummer 5 skall vara så förpackade och säkert stuvade att rörelser som kan leda till kortslutning förhindras.

(3) Förbrukade litiumceller och litiumbatterier får transporteras enligt de villkor som anges i marginalnummer 2906 (1) och (2). Ej godkända förpackningar får emellertid tillåtas förutsatt att;

- de uppfyller 'allmänna förpackningsvillkor' enligt marginalnummer 3500 (1), (2), (5) och (6),

- cellerna och batterierna är förpackade och stuvade i syfte att kortslutning förhindras,

- kollit väger högst 30 kg.

(4) Litiumceller eller litiumbatterier som förpackas tillsammans med utrustning skall placeras i innerförpackningar av papp enligt villkoren för förpackningsgrupp II. För litiumceller eller litiumbatterier som transporteras i utrustning, skall sådan utrustning förpackas i starka ytteremballage i syfte att förhindra utrustningen från att oavsiktligt igångsättas under transport."

2909 Lägg in följande nya marginalnummer:

"2909 (1) Ämnen av ämnesnummer 20(c) får endast transporteras i tankfordon (se bihang B.1a) eller i tankcontainrar (se bihang B.1b) eller i särskilda bulkfordon för vätskor [se marginalnummer 91 111 (2)].

(2) Ämnen av ämnesnummer 21(c) skall transporteras i överensstämmelse med de standarder som angetts av behörig myndighet i avsändarlandet."

2911 Ändra i paragrafer (2) och (3) orden "av ämnesnummer 13" till "ämnesnummer 13, 20 och 21".

(6) Ta bort "2001 (7)".

2912 Ta bort befintlig paragraf (7).

Numrera om befintliga paragrafer (3) till (6) till (4) till (7).

Lägg in följande nya paragraf (3):

"(3) Kollin med förbrukade celler eller batterier av ämnesnummer 5, i omärkta förpackningar, skall vara märkta med 'Förbrukade litiumceller'."

2921 Ersätt "21" med "71" i alla marginalnummer 2921.

DEL III

BIHANG TILL BILAGA A

BIHANG A.1

Ändra titeln till sektion A enligt följande:

"A. Stabilitets- och säkerhetskrav för explosiva ämnen och föremål och blandningar med nitrerad cellulosa"

3101 (1) Ersätt enligt följande:

"Varje ämne eller föremål som har eller som kan misstänkas ha explosiva egenskaper skall provas för hänförande till klass 1 i enlighet med provningsmetoderna ochkriterierna i del 1 i testhandboken. Ett ämne eller föremål av klass 1 får transporteras endast om det har hänförts till någon av de benämningar som räknas upp vid marginalnummer 2101 och som uppfyller kriterierna enligt testhandboken."

3102 (1) Ändra ämnesnummmer 24(a) till 24(b).

3103 till 3106: Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

3103-31693170 Ändra "patroner för vapen, lös ammunition 27/0327, 37/0338, 47/0014" till "patroner, handeldvapen 27/0327, 37/0338, 47/0014".

I posten "Sprängkapslar, icke-elektriska, apterade" lägg till "47/0500".

Ändra texten till posten Fyrverkarstubin, 30/0101 till:

"Föremål som består av bomullsgarn impregnerat med fint svartkrut. Det brinner med en synlig låga och används för antändning av nöjesfyrverkeri m.m. Den kan vara innesluten i en papperstub i syfte att ge en ögonblicklig eller stubintrådsliknande effekt."

Ta i anm till definitionen av tändare bort ordet "xxx".

Lägg till följande post:

"Prov, explosiva, andra än initialsprängämnen, 51/0190Nya eller existerande explosiva ämnen eller föremål som ännu inte har hänförts till en benämning i marginalnummer 2101 och transporteras i enlighet med anvisningar från behörig myndighet i vanligtvis små mängder, bl.a. i provnings-, klassificerings-, forsknings- eller utvecklingssyfte eller för kvalitetskontroll eller som kommersiella prov.

Anmärkning: Explosiva ämnen eller föremål som redan hänförts till en benämning i marginalnummer 2101, omfattas inte av denna definition."

BIHANG A.2

3200 (1) Ändra den första meningen till:

"Materialet i kärl av aluminiumlegering som är godkänt för gas som avses under marginalnummer 2203 (1) (d) skall uppfylla följande krav:"

3252 (2) Ändra referensen "marginalnummer 2207" till "marginalnumer 2206".

Ändra rubriken till del C. i bihang A.2 till:

"C. Bestämmelser för provning av aerosolflaskor och små behållare innehållande gas (gaspatroner) som avses under klass 2, ämnesnummer 5"

3291 Lägg till på slutet:

"Kraven enligt detta marginalnummer anses som tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda.

EN 417:1992 för småbehållare, med FN nummer 2037, med gas (gaspatroner) ämnesnummer 5 innehållande kolväte gasblandning, kondenserad n.o.s med FN nummer 1965."

3292 (1) Ändra texten:

"För provning av aerosolflaska (ämnesnummer 10) och engångsbehållare för gas under tryck (gaspatron) (ämnesnummer 11)..."

till:

"För provning av aerosolflaskor och små behållare med gas (gaspatroner) med ämnesnummer 5..."

(3) Lägg in en ny paragraf (3) enligt följande:

"Kraven enligt detta marginalnummer anses vara tillgodosedda då följande standarder är uppfyllda:

EN 417:1992 för småbehållare, med FN nummer 2037, med gas (gaspatroner) ämnesnummer 5 innehållande kolväte gasblandning, kondenserad n.o.s med FN nummer 1965."

BIHANG A.3

A. Provning av brandfarliga vätskor som avses under klasserna 3, 6.1 och 83300-3301 Ersätt den befintliga texten med följande nya text:

"Metod för bestämmande av flampunkt3300(1) Flampunkten bestäms med någon av följande apparater:

a) Abel;

b) Abel-Pensky;

c) Tag;

d) Pensky-Martens;

e) apparatur enligt ISO 3679:1983 eller ISO 3680:1983.

(2) För att fastställa flampunkten för färg, lim och liknande trögflytande produkter innehållande lösningsmedel får endast apparater och provningsmetoder enligt följande standarder, lämpade för att fastställa flampunkt för trögflytande vätska användas:

a) Internationell standard, ISO 3679: 1983;

b) Internationell standard, ISO 3680: 1983;

c) Internationell standard, ISO 1523: 1983;

d) Tysk standard, DIN 53213: 1978, Del 1: 1978.

3301(1) Provning skall utföras enligt en jämviktsmetod eller en icke-jämviktsmetod.

(2) Vid provningsförfarande enligt en jämviktsmetod, se:

a) Internationell standard, ISO 1516: 1981;

b) Internationell standard, ISO 3680: 1983;

c) Internationell standard, ISO 1523: 1983;

d) Internationell standard, ISO 3679: 1983.

(3) Vid provningsförfarande enligt en icke-jämviktsmetod, se:

a) För Abel-apparatur, se:

i) Brittisk standard, BS 2000 Del 170: 1995;

ii) Fransk standard, NF M07-011: 1988;

iii) Fransk standard, NF T66-009: 1969.

b) För Abel-Pensky apparatur, se:

i) Tysk standard DIN 51755, Del I: 1974(för temperaturer från 5 °C till 65 °C);

ii) Tysk standard DIN 51755, Del 2: 1978(för temperaturer under 5 °C);

iii) Fransk standard, NF MO7-036: 1984.

c) För TAG apparatur, se amerikansk standard ASTM D56: 1993.

d) För Pensky-Martens apparatur, se:

i) Internationell standard, ISO 2719: 1988;

ii) Europeisk standard, EN 22719, enligt respektive nationell version

(t.ex. BS 2000, del 404/EN 22719): 1994;

iii) Amerikansk standard, ASTM D 93: 1994;

iv) Petroleuminstitut, standard, IP 34: 1988.

(4) Provningsmetoderna som är angivna i marginalnummer 3301 (2) och (3) får endast användas vid de flampunktsintervall som anges i den metod som väljs. Risken för kemiska reaktioner mellan ämnet och provskålen skall tas i beaktande vid val av metod. Apparaturen skall, så långt säkerheten tillåter, placeras på en dragfri plats. Av säkerhetsskäl ska en metod som kräver små provmängder användas (ca 2 ml) för organiska peroxider och självreaktiva ämnen (också kända som energetiska ämnen), eller för giftiga ämnen.

(5) När flampunkten, genom en icke-jämviktsmetod, enligt marginalnummer 3301 (3), bestäms till 23 ± 2 °C eller 61 ± 2 °C, skall flampunkten för varje temperaturområde styrkas genom att samma apparatur används för provning med jämviktsmetod enligt marginalnummer 3301 (2)."

3302 Ändra den sista meningen i marginalnumret till:

"Om en kontroll ger ett värde som skiljer sig med mer än 2 °C från dessa gränsvärden, skall ännu en kontroll ske och det lägsta av de erhållna värdena blir utslagsgivande."

3310 (a) Ändra "(se figur 1)" till "(se figur 3)".

3320 till 3389 Ta bort dessa marginalnummer och rubrikerna till sektionerna C till F.

Sektion G döps om till C. och marginalnummer 3390 till 3396 numreras om till:

3320-3326

BIHANG A.5

ALLMÄNNA FÖRPACKNINGSBESTÄMMELSER, EMBALLAGETYPER, FÖRPACKNINGSKRAV OCH EMBALLAGEPROVNINGSBESTÄMMELSER

3500 (14) Numrera om den befintliga texten till (15).

Lägg till följande nya paragraf (14):

"Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra onödiga rörelser av de skadade eller läckande förpackningarna inuti ett bärgningsemballage. När bärgningsemballaget innehåller vätskor ska tillräckligt med absorberande material finnas för att absorbera utrunnen vätska."

3510 Ta bort"(2)" före "Emballagetyper". Omnumrera (3) och (4) till (2) och (3).

(1) Lägg till följande text efter "Återanvända emballage":

"Bärgningsemballage: Ett speciellt emballage, anpassat för de tillämpliga bestämmelserna i detta bihang, för att kunna innesluta skadade, felaktiga eller läckande farligt gods förpackningar eller farligt gods som har spillts eller läckt ut. Emballaget är avsett för transport till återvinning eller slutligt omhändertagande."

(3) Lägg till följande text efter "Innerkärl":

"Mellanemballage som placeras mellan inneremballaget eller föremålet och emballage: ytteremballaget."

3511 (1) Ändra meningen "I fråga om kombinationsemballage..." enligt följande:

"I fråga om kombinationsemballage och emballage avsedda att innehålla ämnen av klass 6.2 ämnesnummer 1 och 2 skall endast kodbeteckningen för ytteremballaget användas."

3512 Anmärkningen i början ändras till Anm. 1.

Lägg till följande två anmärkningar:

"Anmärkningar: 2. Märkningen är avsedd att vara till hjälp för tillverkare av emballage, rekonditionerare, emballageanvändare, transportörer och myndigheter. I förhållande till användning av ett nytt emballage, är originalmärkningen ett sätt för dess tillverkare att identifiera typen och visa på de rekommenderade testerna som utförts.

3. Märkningen ger inte alltid full information om testnivåer etc. då dessa kräver djupare studier t.ex. referenser till ett testintyg, testrapport eller till ett register över godkända emballage. T.ex. en förpackning, som har ett X eller Y märke, får användas för ämnen till vilka har tilldelats en förpackningsgrupp som har en lägre fara. Dock ska hänsyn tas till den högsta tillåtna relativa densiteten som bestämms genom att inräkna faktorena 1,5 eller 2,25 åsyftade i förpackningsbestämmelserna till avdelning IV i bihang A.5. Dvs. en grupp I förpackning testad för produkter med en relativ densitet av 1,2 kan användas som grupp II förpackning för produkter med en relativ densitet av 1,8 eller som en grupp III förpackning för produkter med relativ densitet av 2,7 förutsatt att alla utförandekriterier fortfarande kan klaras för produkter med den högre relativ densiteten."

(1) (a) (ii)Lägg till följande text efter "För emballage enligt marginalnummer 3510 (2)":

"liksom fat och dunkar med avtagbart lock avsedda för att innehålla vätskor som har en viskositet vid 23 °C överstigande 200 mm²/s enligt de förenklade villkoren [se anm till marginalnummer 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) och 2904 (1)]",

(c) (ii)Ändra enligt följande:

"(ii) uppgift om den relativa densiteten (avrundad till närmaste decimal) för vilken konstruktionstypen har provats och godkänts - om densiteten är högre än 1,2 - på emballage utan inneremballage, avsett för vätskor (uppgift om relativ densitet får utgå om denna är mindre än 1,2), eller uppgift om brutto vikten i kg för emballage eller inneremballage avsedda för att innehålla fasta ämnen samt emballage med avtagbar topp avsedda att innehålla ämnen vilkas viskositet vid 23 °C är 200 mm²/s eller högre och för emballage av tunnplåt med avtagbar topp avsedda för ämnen ur klass 3, ämnesnummer 5(c)."

(2) Ta bort ordet "drums" efter "ISO 3574: 1986 Steel."

(5) Ersätt den befintliga texten till paragraf (5) enligt följande:

"Bokstäverna 'T', 'V' eller 'W' får följa efter förpackningkoden. Bokstaven 'T' visar att det är ett bärgningsemballage i enlighet med bestämmelserna i marginalnummer 3559. Bokstaven 'V' visar att det är en specialförpackning enligt marginalnumer 3558 (5). Bokstaven 'W' visar att förpackningen, trots att den är av en typ som koden anger, är tillverkad enligt en specifikation som avviker från den som ges i avdelning III och anses likvärdig i enlighet med bestämmelserna i marginalnummer 3500 (15)."

(7) Lägg till följande exempel:

"För emballage med avtagbart lock avsedda att innehålla vätska med en viskositet av minst 200 mm²/s vid 23 °C enligt de förenklade villkoren [se anm till marginalnummer 2306 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) och 2904 (1)]:

>Plats för tabell>

"Lägg till följande i slutet av paragraf (7):

"Märkning av bärgningsemballage:

>Plats för tabell>

"3513 Ändra enligt följande:

"Genom att anbringa märkning enligt marginalnummer 3512 (1) intygas att serietillverkade emballage motsvarar den godkända konstruktionstypen och att de villkor som ställs för ett godkännande har uppfyllts."

3514 Ersätt introduktionstexten enligt följande:

"Följande tabell visar vilka koder som används för respektive emballagetyp beroende på material i konstruktionen samt kategori; Den visar också marginalnumren till lämpligt krav:"

Lägg till aluminiumdunkar till tabellen i marginalnummer 3514 (efter ståldunkar) enligt följande:

"

>Plats för tabell>

3522 Ändra till följande:

"Stål- eller aluminiumdunkar

3A1 stål, fast topp 3B1 aluminium, fast topp

3A2 stål,avtagbart lock 3B2 aluminium, avtagbart lock

a) Mantel och gavlar skall vara av stålplåt; av aluminiumlegering med minst 99 % aluminium. Materialet bör vara av lämplig typ och av adekvat tjocklek anpassade till volym och användning.

b) Kantfogar på alla ståldunkar skall vara falsade eller svetsade. Mantelfogar på ståldunkar avsedda att innehålla mer än 40 liter vätska skall vara svetsade. Mantelfogar på dunkar avsedda för högst 40 liter vätska skall vara falsade eller svetsade. Alla fogar på aluminiumdunkar skall vara svetsade. Om kantfogar finns skall de vara förstärkta med en särskild förstärkningsring.

c) Diametern i öppningar på dunkar (3A1 och 3B1) får inte överstiga 7 cm. Dunkar med större öppningar anses vara av en typ med avtagbart lock (3A2 och 3B2).

d) Förslutningsanordningar skall vara så konstruerade att de förblir åtdragna och läckagetäta under normala transportförhållanden. Packningar och andra tätningar skall användas tillsammans med stängningsanordning förutom i de fall stängningsanordningen är självtätande.

e) Största rymd per dunk: 60 liter.

f) Högsta nettovikt: 120 kg".

3538 b) Lägg till:

"aluminiumdunkar med avtagbart lock (marginalnummer 3522)."

3551 (6) Lägg till:

"Resistensprovningen för tertiär butylhydroperoxid med mer än 40 % peroxidinnehåll av ämnesnummer 3(b), 5(b) och 9(b) och perättiksyra ämnesnummer 5(b), 7(b) och 9(b) i klass 5.2 marginalnummer 2551 skall inte utföras med modellvätskor. För dessa ämnen skall bevis för tillräcklig kemisk resistens hos testemballaget visas genom lagring under sex månader vid omgivningstemperatur med det ämne emballagen är avsedda att innehålla."

3552 (1) Lägg till i den första kolumnen i tabellen, under (a):

"aluminiumdunkar" (efter ståldunkar)

(2) (d) Lägg till "och" efter "se marginalnummer 3537".

(e) Ändra enligt följande:

"e) kombinationsemballage med inneremballage av plast annat än påsar och säckar av plast avsedda att innehålla fasta ämnen och föremål (se marginalnummer 3538)."

Ta bort (f) till (h).

3553 (4) och (5): Flytta den sista meningen i paragraf (4) till efter tabellen "Lufttryck som skall användas" i paragraf (5).

3558 (5) (f) Lägg till i slutet på den sista meningen:

"som innehåller vätskan."

35593560 Marginalnummer 3559 och 3560 numreras om till 3560 respektive 3561. Följdaktligen ändras referenserna till marginalnummer 3560 i anmärkningarna till marginalnumren: 2301 (1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) och 2904 (1) till marginalnummer 3561.

3559 Lägg till följande nya marginalnummer 3559:

"3559 Godkännande av bärgningsemballage

Bärgningsemballage [se marginalnummer 3510 (1)] skall vara provade och märkta enligt bestämmelserna gällande för emballage av förpackningsgrupp II avsedda för transport av fasta ämnen eller inneremballage, utom för följande:

(1) Testämnet vid genomförandet av provet skall vara vatten och emballagen skall vara fyllda till minst 98 % av sin maximala kapacitet. Det är tillåtet att använda fyllnadsmedel, såsom blytyngder för att uppnå den nödvändiga totalvikten, så länge det är placerat så att inte resultaten påverkas. Vid fallprovet, kan fallhöjden istället varieras enligt marginalnummer 3552 (4) (b).

(2) Emballage skall i tillägg ha klarat täthetsprovet vid 30 kPa. Resultatet av provet skall återspeglas i provningsrapporten som krävs enligt marginalnummer 3560 och

(3) Emballagen skall märkas med bokstaven 'T' enligt marginalnummer 3512 (5)."

3560 (Omnumrerad till 3561)Ändra början av texten till:

"Varje emballage avsett att innehålla vätskor skall med godkänt resultat ha genomgått en lämplig täthetsprovning:

- ..." (resten oförändrat).

Bilaga till Bihang A.5AVDELNING II

Lägg till efter klass 5.1:

"Klass 5.2

Anmärkning: tert-butylväteperoxid med mer än 40 % peroxidinnehåll och peroxiättiksyra omfattas inte av följande ämnesnummer.

Följande är inkluderade:

>Plats för tabell>

Resistensen mot organiska peroxider, hos ventilationsanordningar och packningar, får verifieras genom laboratorieprov med salpetersyra."

BIHANG A.6

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING AV SMÅBULKBEHÅLLARE (IBCer), TYPER AV IBCer, KONSTRUKTIONSKRAV OCH PROVNINGSBESKRIVNINGAR FÖR IBCer

3600 Ta bort ordet "halvstyv" i den första meningen.

3601 (7) Lägg till följande nya mening:

"IBCer av typ 31HZ2 får inte fyllas till mindre än 80 % av dess volym i ytterhöljet."

(11) Lägg till följande mening:

"IBCer av typ 31 HZ2 får endast transporteras i slutna transportenheter."

3610 (2) Lägg till följande definition:

"Styv innerförpackning (för komposit IBCer) innebär en behållare som behåller sin allmänna form när den är tom utan förstängningsanordningar på plats och utan stöd av ytterhöljet. Innerbehållare som inte är styva är storsäckar."

3611 (1) (a) Ta bort "halvstyv" i tabellen.

3612 (1) (g) Lägg till följande:

"På IBCer som inte är avsedda för stapling ska symbolen 'O' finnas angiven."

Lägg till:

"Därutöver ska innerbehållarna på komposit IBCer märkas med minst den information som anges i (d), (e) och (f) ovan."

(2) (q) Lägg till en ny underparagraf enligt:

"q) när ytterhöljet på komposit IBCn är demonterbart ska varje avtagbar del bära märket enligt marginalnummer 3612 (1) (d) och (f)."

3613 Ändra enligt följande:

"Genom att anbringa märkning enligt detta bihang, intygas att serietillverkade IBCer motsvarar den godkända konstruktionstypen och att de villkor som ställs för ett godkännande har uppfyllts."

3614 Ta bort raden "halvstyv reserverad" i tabellerna 1, 2 och 3 under IBC typerna 12, 22 och 32.

3621 (2) Lägg till efter "transportförhållanden":

"inklusive effekter av vibration eller förändringar i temperatur, fuktighet eller tryck."

3625 (2) (d) Lägg till en ny paragraf enligt:

"d) Den maximala kapaciteten för IBCer av typ 31HZ2 ska vara begränsad till 1 250 liter."

(3) Lägg till följande mening på slutet:

"Innerbehållaren för IBCer av typ 31HZ2 ska bestå av minst 3 lager film."

(4) Lägg till en ny paragraf enligt:

"k) Ytterhöljet till en IBC av typ 31HZ2 ska innesluta alla sidor av innerbehållaren tillfullo."

3650 (2) Ändra enligt följande:

"Före användning av varje konstruktionstyp skall ett exempel av IBC-typen i fråga, med godkänt resultat, genomfört de provningar som tabelleras i (5) nedan i den ordning som tabellen anger och i enlighet med de bestämmelser som specificeras i marginalnummer 3652 till 3660. Storsäckar får användas i varje prov. Alla sådan prov ska utföras i enlighet med de procedurer som godkänts av den behöriga myndigheten. En IBCs konstruktionstyp... " (resten oförändrat).

(5) Lägg till en fotnot (³) i tabellen till X i kolumnen "IBC av papp" , raden "stapling" enligt följande:

"(³) När IBCn är konstruerad för stapling."

Fotnötterna (²), (4), (5) och (³) ändras till (5), (²), (4) respektive (6).

3651 (2) Ändra första stycket enligt följande:

"Ytterligare åtgärder skall vidtas för att säkerställa att det plastmaterial som använts vid tillverkningen av IBCer av styv plast typ 31H1 och 31H2 och komposit-IBCer av typ 31HZ1 och 31HZ2 överensstämmer med villkoren i marginalnummer 3624 (2) till (4)."

3655 (3) Tabell:

Ändra komposit-IBCer med provningstid 24 h i tabellen enligt följande:

"Komposit-IBCer med innerbehållare av plast av annan typ än 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 och 31HH2."

Ändra den sista meningen i tabellen enligt följande:

"Komposit-IBCer med innerbehållare av plast och ytterhöljen av plast av typ 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 och 31HH2."

3658 (2) Ändra den sista meningen i det fjärde stycket enligt följande:

"När provobjekt prepareras på detta sätt får den i marginalnummer 3651 (1) beskrivna konditioneringen frångås för komposit-IBCer med ytterhöljen av papp."

3662 (1) Ersätt "täthetsprovning" med "lämplig täthetsprovning".

(4) Lägg till en ny paragraf (4) enligt följande:

"(4) Tömda, ej rengjorda IBCer får transporteras till inspektion även efter det datum den periodiska kontrollen skulle ha gjorts."

3663 Lägg till en ny paragraf (3) enligt följande:

"(3) Tömda, ej rengjorda IBCer får transporteras till inspektion även efter det datum den periodiska kontrollen skulle ha gjorts."

Numrera om de befintliga paragraferna (3) och (4) till (4) och (5).

BIHANG A.7

BESTÄMMELSER AVSEENDE RADIOAKTIVA ÄMNEN AV KLASS 7

3700 Tabell 1

Ändra referenser och fotnötter för de fyra sista raderna med uran i tabellen enligt följande:

>Plats för tabell>

BIHANG A.9

BESTÄMMELSER OM VARNINGSETIKETTER; FÖRKLARING AV SYMBOLERNA; FÖREBILDER FÖR VARNINGSETIKETTER

3900 (1) Ändra "10 cm sida" till "åtminstone 100 × 100 mm sida".

Ändra referensen i den tredje meningen [2224 (6)] till 2224 (3).

(2) Ändra början enligt:

"Etikett nr 11 skall ha..."

3902 Ersätt texten till nr 10 med "reserveras" och ta bort texten till nr 12.

3903 Ta bort "...10 och 12..."

VARNINGSETIKETTER

"Reservera" nr 10 och ta bort nr 12.

() FN-nummer på ämnen och föremål enligt FN-rekommendationerna (se marginalnummer 2101, [tabell 1, fotnot (¹)].

() Om avsändarlandet inte är anslutet till ADR, skall behörig myndighet i det ADR-land som godset först anländer till godkänna transporten.

() För föremål med FN nummer 0015, 0016 och 0303 avses endast de som innehåller en eller flera korrosiva ämnen enligt kriterierna för klass 8.

() I FNs rekommendationer för transport av farligt gods och i regelverken för sjö- resp flygtransport av farligt gods (IMDG-koden resp ICAO-TI) hänförs gaser till en av följande tre avdelningar, beroende på den primära risken:

Avdelning 2.1: brandfarliga gaser (dvs. de grupper som markeras med versalt F);

Avdelning 2.2: icke brandfarliga, icke giftiga gaser (dvs. de grupper som markeras med versalt A eller O);

Avdelning 2.3: giftiga gaser (dvs. de grupper som markeras med versalt T dvs. T, TF, TC, TO, TFC och TOC).

() Rådsdirektiv 75/324/EEC av 20 maj 1975 rörande tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aerosolbehållare, publicerat i EUs officiella tidning L 147, 9.6.1975.

() Rådsdirektiv 94/1/EC av 6 januari 1994, anpassning av vissa tekniska termer i Rådsdirektiv 75/324/EEC rörande tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aerosolbehållare, publicerat i EUs officiella tidning L 23, 28.1.1994.

() Rådsdirektiv 84/525/EEC av 17 september 1984 rörande tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sömlösa gasflaskor av stål, publicerat i EUs officiella tidning L 300, 19.11.1984.

() Rådsdirektiv 84/527/EEC av 17 september 1984 rörande tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om svetsade gasflaskor av olegerat stål, publicerat i EUs officiella tidning L 300, 19.11.1984.

() Rådsdirektiv 84/526/EEC av 17 september 1984 rörande tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sömlösa gasflaskor av olegerat och legerat aluminium, publicerat i EUs officiella tidning L 300, 19.11.1984.

() Rådsdirektiv av 22 juli 1993 rörande modulerna för de olika faserna i förfarandena för bedömning av överensstämmelse och reglerna för fastsättning och användning av CE-märkning om överensstämmelse, vilka är avsedda att användas i de tekniska harmoniseringsdirektiven. Publicerat i EUs officiella tidning L 220, 30.8.1993.

() Rådsdirektiv 84/526/EEC av 17 september 1984 rörande tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sömlösa gasflaskor av olegerat och legerat aluminium, publicerat i EUs officiella tidning L 300, 19.11.1984.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som allmänt används i vetenskaplig och teknisk facklitteratur, tidningar och andra skrifter. Handelsnamn får inte användas för detta ändamål. Istället för det tekniska namnet är det tillåtet att använda något av följande namn:

- För 1078 köldmedium, n.o.s., ämnesnummer 2A: blandning F1, blandning F2, blandning F3;

- För 1060 metylacetylen och propadienblandning, stabiliserad, ämnesnummer 2F: blandning P1, blandning P2;

- För 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., ämnesnummer 2F: blandning A eller butan, blandning A0 eller butan, blandning A1, blandning B, blandning C eller propan.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som allmänt används i vetenskaplig och teknisk facklitteratur, tidningar och andra skrifter. Handelsnamn får inte användas för detta ändamål.

() Reglemente nr 34, (enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på förebyggande av brandrisk), (i dess senast ändrade lydelse), bilaga till Överenskommelsen om antagandet av enhetliga villkor om godkännande och ömsesidigt erkännande om godkännande av delar och utrustning till motorfordon, beslutad i Geneve den 20 mars 1958.

() Council Directive 70/221/EEC från 20 mars 1970, rörande tillnärmning av medlemsländernas lagstiftning för bränsletankar för vätskor och det bakre skyddet på motorfordon och deras släpvagnar, publicerade i Official Journal of the European Communities L 76, 6.4.1970.

BILAGA B

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ändra "kärlbatteri" i texten till Del I, avdelning 2 och Del III, bihang B.1a till "batterifordon".

Lägg till under Del I, avdelning 6:

"Avvikelser 10 603Övergångsbestämmelser 10 604 och följande"

PLAN ÖVER BILAGAN

10 000 (1) (c) Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

Lägg till: "- bihang B.4: Bestämmelser om utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods;"

"- bihang B.7: Förebild för märke med ämnen med förhöjd temperatur."

DEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN AV ALLA KLASSER

10 010 Ändra enligt följande:

"Bilaga A undantar från bestämmelserna i denna bilaga, förutom bestämmelser som anges vid 10 381 (1) (a), när så är tillämpligt, transporter som utförs på de villkor..." (resten oförändrat).

10 011 Ändra följande:

Lägg till "4 (FN-nummer 0081, 0082 och 0241)" i klass 1 "ämnen" på första raden (högsta totalkvantitet 50 kg).

Lägg till "2, 4 (gäller inte FN-nummer 0081, 0082 och 0241), 8, 11, 24" i klass 1 "ämnen" andra raden (högsta totalkvantitet 5 kg).

Ersätt "41 till 57" med "41" i klass 3 "ämnen".

Ändra första raden i tabellen enligt följande:

"Tömda emballage inkl. kärl (utom tankar) som har innehållit ämnen av klass 1, 2 (gäller endast gaser klassificerade under A, O, F) 3, 4.1, 4.2,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 [gäller endast ämnen med ämnesnummer 2 och ämnen med ämnesbokstav (b)], 8 och 9."

Ändra de begränsade kvantiteterna för klass 2 enligt följande:

>Plats för tabell>

Ersätt "ämnen" med "ämnen och föremål" i klass 8 (tre ställen).

Lägg till en anmärkning 3 enligt följande:

"Anmärkning: 3. När detta marginalnummer och dess tabell tillämpas vid transport av klass 1, skall bestämmelserna tillhörande det aktuella ämnesnumret, eller föremålets motsvarighet i klassificeringskriterierna och dess bestämmelser, följas."

Lägg till en anmärkning 4 enligt följande:

"Anmärkning: 4. Vid transport som utförs av privatpersoner, förmedlingar eller företag, där transporten inte utgör huvuddelen i aktiviteten, se bestämmelserna vid marginalnummer 10 603."

10 013 Ta bort.

Definitioner

10 014 (1) Ta bort följande definitioner:

"bräckligt kolli"

"kärlbatteri" eller "tankbatteri".

Ändra följande definitioner:

Ersätt texten till "tankcontainer" enligt följande:

", en transportanordning (inklusive växelflak), som överensstämmer med ovan givna definition av container, som är konstruerad för att innehålla ämnen som är flytande, gasformiga, pulverformiga eller granulerade, men med mer än 0,45 m³ rymd. Tankcontainrar för ämnen tillhörande klass 2 har en kapacitet på mer än 1 m³"

Ersätt definitionen av "batterifordon" med följande text:

"- en grupp flaskor enligt marginalnummer 2211 (1),

- en grupp kärl enligt marginalnummer 2211 (2),

- en grupp trycktankar enligt marginalnummer 2211 (3),

- en grupp kärl enligt marginalnummer 2211 (5) eller

- en grupp tankar enligt denna bilaga,

sinsemellan förbundna med ett samlingsrör och permanent monterade i en ram och permanent fastmonterade på transportenheten."

Ersätt "kärlbatteri" med "batterifordon" i definitionerna av "avmonterbar tank" och "tank".

(2) Ersätt "kärlbatterier" med "batterifordon".

10 015 (1) (b) Ändra till:

"b) i fråga om blandningar av komprimerade gaser: Då fyllning sker enligt metoden manometrisk fyllning (eller partialtrycksfyllning) anges förhållandet av volymen som procent av gasblandningens totala volym. Då fyllningen av komprimerbara gasblandningar sker enligt metoden gravimetrisk fyllning (gasen väges in) anges massan som procent av gasblandningens totala massa, i fråga om gasblandningar av kondenserbara gaser och gaser lösta under tryck anges förhållandet av massan som procent av gasblandningens totala massa."

10 118 (2) Lägg till "av ämnen och föremål" efter "bulktransport i containrar".

(3) Lägg till följande stycke till den befintliga texten:

"Storcontainrar som transporteras på fordon vars lastflak uppfyller fordringarna för isolerande och värmetålig beskaffenhet, behöver inte uppfylla de nämnda kraven."

(5) Lägg till ett nytt stycke (5) enligt:

"Storcontainrar och tankcontainrar som överensstämmer med definitionen på container som ges i 'The 1972 International Convention for Safe Containers' (CSC, 1972) (¹) eller i UIC folder 590 (uppdaterad 890101) och 592-1 till 592-43) (uppdaterad 940101) bör inte användas för transport av farligt gods såvida inte storcontainern eller ramverket på tankcontainern uppfyller kraven som ställs i densamma."

Lägg till två fotnötter enligt följande:

"(¹) Publicerad av 'The International Maritime Organization, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR'.

(²) UIC foldrarna publiceras av 'Union internationale des chemins de fer, Service Publications - 16, rue Jean Rey - F - 75015 Paris'."

(6) Lägg till ett nytt stycke, (6), enligt följande:

"(6) En storcontainer bör användas för transport endast om den är i 'god kondition'.

Med 'god kondition' menas att containern inte har några 'större defekter' på komponenter som övre och undre sidobalk, dörrtröskel och dörrfäste, diagonala golvbalkar, hörnförstärkning och (i/inuti en container) hörnfästen/förankringsfästen.

"Större defekter" är:

- bucklor eller utbuktningar på konstruktionsdelar som är djupare än 19 mm, oavsett dess längd,

- sprickor eller brott på konstruktiondelar,

- mer än en skarv eller en skadad skarv (t.ex. en överlappsskarv) på övre eller undre ändbalkarna eller dörrfästena,

- mer än två skarvar i någon del av övre eller undre sidobalkarna i dörrtrösklar eller hörnförstärkningar,

- skadade gångjärn i dörrar och låsanordningar som kärvar eller är vridna, brottskadade, saknas eller på annat sätt är ur funktion,

- tätningar eller ventiler som ej sluter tätt,

- all slags åverkan på konstruktionen i sin helhet, som är tillräckligt stor för att förhindra en korrekt anslutning av utrustningsdetaljer, montering/installation och låsning av containern till en lastbärare.

Som 'större defekter' anses dessutom, försämring i någon av containerns komponenter/delar (t.ex. rost på metalldelar i sidoväggarna eller trasig/upplöst glasfiber) oavsett vilket material konstruktionen är gjord av. Normal förslitning, inklusive oxidation (rost), små bucklor och revor och andra skador som inte påverkar funktionen eller förmågan att skydda godset mot väderleksföhållanden, är dock acceptabelt.

Före lastning skall kontrolleras att containern säkert är fri från alla slag av rester från tidigare last, och att golv och väggar inuti containern är fria från utstickande delar."

10 121 (1) Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Ändra rubriken övanför marginalnummer 10 220 till:

"Transport av farligt gods i fordon med fast eller avmonterbar tank; batterifordon; eller tankcontainrar med en kapacitet större än 3 m³"

Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon" i anmärkning a. ovanför 10 220 (två ställen).

10 220 (1) Anmärkning 2: Lägg till på slutet:

"och marginalnummer 212 127 (4) och (5)."

(2) Ändra "marginalnummer 2200 (3) till marginalnummer 2200 (5) och (7).

Bromsar

10 221 (1) Ersätt början av stycket med följande text:

"Motorfordon med en totalvikt över 16 ton samt släpfordon (släpvagnar, och påhängsvagnar) med en totalvikt över 10 ton, vilka kan hänföras till någon av följande kategorier av transportenheter:..."

Ersätt "kärlbatterier" med "batterifordon med en rymd över 1 000 liter" på andra raden i påföljande stycke.

Lägg till på slutet:

"Dessa bestämmelser gäller även motorfordon som registrerats efter 30 juni 1995, godkända att dra släp- och påhängsvagnar med en totalvikt över 10 ton enligt ovan."

Ta bort fotnot (¹).

(2) Ersätt "inkluderande både motordrivna fordon och/eller släpvagnar" med "inklusive motorfordon med eller utan tillkopplat släpfordon".

(4) Lägg till ett nytt stycke, (4), enligt:

"(4) Varje fordon (motorfordon och släpfordon) som utgör en del i en transportenhet av en typ som ej specificerats i (1) ovan, och som registreras första gången efter 30 juni 1997, skall uppfylla de tekniska kraven i ECE Reglementet nummer 13 (4) i den senaste utgåvan som finns tillämplig vid tidpunkten för godkännande av fordonet."

Lägg till ny fotnot enligt följande:

"(4) Reglemente nummer 13 (enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon av kategorierna M, N och O med avseende på bromsar), (i dess senaste utgåva) bilaga till överenskommelse angående antagande av enhetliga bestämmelser för typgodkännande och ömsesidiga kännetecken för typgodkännande av motorfordons komponenter och delar fastställda i Geneve 1958. Som allternativ kan motsvarande krav i Direktiv 71/320/EEC (Orginalet publicerat i 'Official Journal of the European Communities' L 202 från 6.9.1971) användas, under förutsättning att dessa reviderats i motsvarighet med senaste utgåvan av nummer 13, som finns tillgänglig vid tidpunkten för typgodkännande av fordonet."

(5) Lägg till nytt stycke, (5), enligt följande:

"(5) Fordonstillverkaren skall utfärda ett dokument som verifierar att tillsatsbromsar överensstämmer med marginalnummer 220 522. Dokumentet skall finnas tillgängligt då fordonet genomgår den första tekniska besiktningen enligt marginalnummer 10 282 (1)."

10 240 (4) Ta bort.

10 251 Ersätt "eller 10 283" med "(med undantag för transportenheter av typ II enligt marginalnummer 11 204)" i första meningen i stycket.

(a) Ändra början enligt följande:

"Transportenheter som transporterar tankar (fasta eller avmonterbara), tankcontainrar med volym över 3 000 liter, eller batterifordon med en volym över 1 000 liter och som transporterar antingen vätskor..."

Ändra referensen till marginalnummer "2200 (3)" till marginalnummer "2200 (5) och (7)".

Lägg till följande anmärkning i slutet.

"Anmärkning: För övergångsbestämmelser, se marginalnummer 10 605."

10 260 (d) Ta bort punkten och fortsätt: ", speciellt:

(i) som skydd för föraren:

- en varningsväst,

- lämpligt ögonskydd,

- lämpligt andningsskydd mot giftiga ämnen, när dessa transporteras,

- lämpliga skyddshandskar,

- lämpligt fotskydd,

- enkelt kroppsskydd (t.ex. av plast),

- en ficklampa,

- flaska med ögonsköljvätska,

(ii) för att varna allmänheten:

- fyra st reflekterande varningtrianglar, (alt. koner),

(iii) som skydd mot miljöskador:

- lämplig tätningsutrustning för dagvattenbrunnar,

- lämplig spade,

- en kvast,

- ett lämpligt absorberingsmedel,

- ett lämpligt uppsamlingskärl (endast för mindre mängder)."

10 281 Ta bort referensen till marginalnummer 10 283.

10 282 (1) Ändra början enligt följande:

"Tankfordon, fordon med avmonterbara tankar, batterifordon med en rymd över 1 000 l, fordon avsedda för transport av tankcontainrar med volym överstigande 3 000 l och, då detta krävs..."

Lägg till "årlig" före "teknisk besiktning".

Lägg till "relevanta delar av" efter "överensstämmer med".

Lägg till en anmärkning enligt följande:

"Anmärkning: För övergångsbestämmelser, se marginalnummer 10 605."

(4) Ändra början av texten enligt:

"Certifikat om godkännande skall gälla högst ett år från den dag för den tekniska besiktningen av fordonet vilken föregick utfärdandet av certifikatet. Nästa godkännandeperiod skall emellertid vara relaterat till det senast angivna utgångsdatumet, om den tekniska besiktningen är utförd inom en månad före eller efter det datumet. I de fall då..." (resten oförändrat).

10 283 Ta bort.

10 315 Ändra enligt följande:

"(1) Förare av fordon som transporterar farligt gods i fasta eller avmonterbara tankar, batterifordon med en sammanlagd rymd överstigande 1 000 liter och förare av fordon som transporterar farligt gods i tankcontainers med en individuell kapacitet överstigande 3 000 liter på en transportenhet, skall inneha ett utbildningsintyg utfärdat av den behöriga myndigheten eller av denna utsett organ, om att föraren deltagit i utbildning och med godkänt resultat genomgått prov avseende de särskilda krav som måste uppfyllas vid transport av farligt gods i tankar.

(2) Förare av andra fordon än de som avses i (1), med en totalvikt överstigande 3 500 kg som transporterar farligt gods och där så krävs enligt bestämmelserna i del II i denna bilaga, förare av andra fordon, skall inneha ett utbildningsintyg, utfärdat av behörig myndighet eller av denna utsett organ, om att föraren har deltagit i utbildning och med godkänt resultat genomgått prov avseende de särskilda krav som måste uppfyllas vid transport av farligt gods på annat sätt än i tankar.

(3) Genom påskrifter på intyget, gjorda vart femte år av den behöriga myndigheten eller av denna utsett organ, skall fordonsföraren kunna visa att han under det år och före det datum då hans intyg går ut, deltagit i en repetitionskurs och med godkänt resultat genomgått prov. Den nya giltighetsperioden skall börja från det befintliga intygets utgångsdatum.

(4) Förare av sådana fordon som avses i (1) och (2), skall genomgå en grundläggande utbildning. Utbildning skall ges i form av kurser som godkänts av den behöriga myndigheten. Utbildningens huvudsakliga syfte är att göra förare medvetna om de risker som kan uppstå vid transporter av farligt gods och ge dem de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att minimera risken för att en olycka skall inträffa och om en olycka ändå inträffar, vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig själva, allmänheten och miljön och för att begränsa följderna av en olycka. Denna utbildning skall innefatta individuella praktiska övningar och skall som en grundutbildning för alla kategorier av förare, omfatta åtminstone de ämnesområden som anges i marginalnummer 240 102 i bihang B.4.

(5) Förare av sådana fordon som avses i (1), skall delta i en specialkurs för transport av farligt gods i tankar omfattande minst de ämnesområden som fastställs i marginalnummer 240 103 i bihang B.4.

(6) Förare av transportenheter som transporterar ämnen och föremål av klass 1 eller klass 7 skall genomgå specialkurser som omfattar särskilda krav för dessa klasser (se marginalnummer 11 315 och 71 315).

(7) Grundutbildning, specialutbildning och repetitionsutbildning kan ges i form av helomfattande kurser, som genomförs integrerat vid ett och samma tillfälle och av ett och samma utbildningsorgan.

(8) Grundkurser, repetitionskurser, praktiska övningar, prov och den behöriga myndighetens roll skall överensstämma med bestämmelserna i bihang B.4.

(9) Alla utbildningsintyg som överensstämmer med kraven i detta marginalnummer och som utfärdas i enlighet med mallen i bihang B.6 av den behöriga myndigheten i en av de ADR Fördragsslutande Parterna eller av ett organ som utsetts av denna myndighet, skall under giltighetstiden accepteras av de behöriga myndigheterna i de andra Fördragsslutande Parterna.

(10) Utbildningsintyget skall vara utfärdat på ett i utfärdandelandet officiellt språk. Om detta språk vare sig är engelska, franska eller tyska, dessutom på något av dessa språk, utom i de fall andra överenskommelser gjorts mellan de länder som berörs av transporten."

10 321 Ta bort "avskilt utomhus" i andra meningen.

10 353 (2) Ändra referensen "marginalnummer 2200 (3)" till "marginalnummer 2200 (5) och (7)".

10 378 (1) Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

10 381 (1) (a) Lägg till på slutet:

"och när så är tillämpligt, stuvningsintyg för container enligt marginalnummer 2008."

(2) (a) Ta bort referensen till "10 283".

Skriftliga instruktioner

10 385 Ändra rubrik och text enligt följande:

"Skriftliga instruktioner för föraren

(1) Som en förebyggande åtgärd för olyckshändelse eller tillbud som kan inträffa under en transport, skall föraren vara försedd med skriftliga instruktioner. För varje farligt ämne eller föremål som transporteras eller för varje grupp av farligt gods som uppvisar samma faror till vilket det transporterade ämnet eller föremålet tillhör, skall instruktionerna kortfattat ange:

a) namnet på ämnet eller föremålet eller gruppen av gods, klassen och identifikationsnumret eller för en grupp av gods, det identifikationsnummer för vilket dessa instruktioner är avsedda för eller tillämpliga på;

b) det transporterade godsets farliga egenskaper, skyddsåtgärder samt det personliga skydd som föraren skall använda;

c) de omedelbara åtgärder som skall vidtas av föraren i händelse av en olycka.

(2) Dessa instruktioner skall tillhandahållas av avsändaren, som skall ansvara för att innehållet är skrivet på ett språk som föraren(förarna), vilken(a) övertar det farliga godset kan läsa och förstå. Språket skall vara ett officiellt språk i ett av länderna som är anslutna till ADR-överenskommelsen.

(3) Dessa instruktioner skall förvaras i förarutrymmet på fordonet.

(4) Skriftliga instruktioner enligt detta marginalnummer, som inte är tillämpliga på godset som finns på fordonet, skall hållas åtskilda från sammanhängande dokument för att förhindra att handlingar förväxlas.

(5) Transportören skall försäkra sig om att berörda förare har förstått instruktionerna och kan utföra dem på rätt sätt.

(6) Vid samlastning av förpackat gods inklusive farligt gods som innefattar farligt gods av olika godsslag som uppvisar samma faror, får de skriftliga instruktionerna begränsas till en instruktion per klass av farligt gods som transporteras. I detta fall behöver varken godsets namn eller FN-nummer anges i instruktionerna.

(7) Dessa instruktioner skall utformas i enlighet med följande mall:

LAST

- Angivande av korrekt namn på ämnet, föremålet eller namnet på den grupp av gods som uppvisar samma faror, klassen och FN-numret eller för en grupp av gods, det FN-nummer för vilken dessa instruktioner är avsedda för eller tillämpliga på.

- Beskrivningen skall begränsas till att omfatta t.ex. det fysikaliska tillståndet såsom färg, ev möjlig lukt som hjälp för att identifiera läckor och spill.

FARANS ART

Uppräkning av faror:

- Huvudfara

- Övriga faror inklusive möjliga fördröjda effekter och faror för omgivningen

- Uppförande under brand eller upphettning (sönderfall, explosion, utvecklande av giftig rök, ....).

BASUTRUSTNING FÖR PERSONLIGT SKYDD

Angivande av basutrustning för personligt skydd avsedd för förare i enlighet med kraven i marginalnummer 10 260, 11 260, 21 260, 43 260 och 71 260 överensstämmande med de klasser av gods som transporteras.

FÖRARENS OMEDELBARA ÅTGÄRDER

- Larma polis och räddningstjänst

- Stäng av motorn

- Använd ej antändningskällor. Rökning ej tillåten

- Markera riskområdet och varna andra trafikanter

- Håll allmänheten borta från riskområdet

- Gå mot vindens riktning och stanna på behörigt avstånd.

SPILL

Det förutsätts att förare av fordon genom undervisning skall ha tränats i att ta hand om mindre läckor eller spill för att förhindra utbredning. Detta gäller under förutsättning att det kan åstadkommas utan risk för person.

Tillämpliga instruktioner och utrustning enligt kraven i marginalnummer 10 260, 11 260, 21 260, 43 260 och 71 260 skall användas här i enlighet med den (de) transporterade godsklassen (klasserna) vilka skall finnas på fordonet (t.ex. vis hink, skyffel ...) för att användas vid mindre läckor och spill.

BRAND

Förare skall under utbildningen ha instruerats i att släcka mindre fordonsbränder. Förare skall ej försöka släcka brand i lasten.

När så är tillämpligt, skall här anges att det transporterade godset reagerar farligt med vatten.

FÖRSTA HJÄLPEN

Information till föraren, i händelse av att denne har kommit i kontakt med det transporterade godset.

ÖVRIG INFORMATION"

10 400 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"10 400 (1) Fordonet och dess förare skall vid ankomst till lastnings- och lossningsplatsen följa gällande anvisningar (detta gäller speciellt säkerhet, renhet och tillfredsställande handhavande av fordonets utrustning som används vid lastning och lossning).

(2) Lastning skall inte genomföras om det vid en undersökning av dokumenten och en okulärbesiktning av fordonet och dess utrustning visar sig att fordonet har brister eller föraren inte följer gällande anvisningar.

(3) Lossning skall inte genomföras om den ovan nämnda undersökningen påvisar brister som kan påverka säkerheten vid lossning."

10 410 Lägg till nytt marginalnummer enligt följande:

""Försiktighetsåtgärder beträffande matvaror, konsumtionsvaror och djurfoderKollin inklusive småbulkbehållare (IBC), samt tömda ej rengjorda förpackningar och småbulkbehållare (IBC), som är försedda med etikett 6.1, 6.2 eller försedda med etikett 9 innehållande ämnen och föremål med ämnesnummer 1, 2(b), 3 eller 13(b) av klass 9, får ej stuvas på eller i omedelbar närhet av kollin, som man vet innehåller livsmedel, andra konsumtionsvaror eller djurfoder, i fordon, och på platser där lastning, lossning, eller omlastning sker.

Om kollin, försedda med ovanstående etiketter, måste lastas i närheten av kollin som man vet innehåller livsmedel, konsumtionsvaror, eller djurfoder skall de hållas åtskilda enligt följande:

a) en fullständig avskiljning som är minst lika hög som kollina som är försedda med ovanstående etiketter, eller

b) genom kollin som inte är försedda med etikett 6.1, 6.2 eller 9, eller kollin med etikett för klass 9, men som inte innehåller ämnen eller föremål av ämnesnummer 1, 2, 3, eller 13 i denna klass, eller

c) med ett utrymme som är minst 0,8 meter

om inte kollin med ovanstående etiketter är försedda med ytterligare ett emballage eller är fullständigt övertäckta (t.ex. pressening, pappskivor eller andra åtgärder)."

10 414 (3) Ta bort. Numrera om (4) till (3).

Ändra rubriken till avdelning 5 enligt:

"Särskilda bestämmelser om användning av fordon och containrar"

10 500 (1) Ersätt "ämnen" med "gods".

(7) Ersätt "kärlbatterier" med "batterifordon".

(9) Ersätt "ämnen" med "gods" (två gånger).

Ersätt "på utsidan" med "på båda sidor och på varje gavel".

Lägg till följande mening sist:

"Etikett nr 11 behöver emellertid inte fästas."

Lägg till följande anmärkning i början av marginalnummer 10 500:

"Anmärkning: För märkning och etikettering av containrar och tankcontainrar för transport som föregås eller följs av sjötransport, se också marginanummer 2007."

(10), (12) Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

Övriga bestämmelser

10 599 Ändra till

"(1) Med hänsyn till bestämmelserna i marginalnummer 10 599 (2) nedan, kan en av Fördragsslutande Parterna, inom sitt territorium, tillämpa särskilda tilläggsbestämmelser som inte innefattas i denna avdelning eller i avdelning II i denna bilaga, för fordon som används i internationella transporter av farligt gods. Detta får ske förutsatt att dessa bestämmelser inte strider mot ADR-överenskommelsens artikel 2, § 2, ingår i landets lagstiftning samt att bestämmelserna även tillämpas på fordon som används vid transporter av farligt gods inom territoriet hos den Fördragsslutande parten.

(2) Tilläggsbestämmelser som faller inom ramen för marginalnummer 10 599 (1) är:

a) säkerhetskrav eller krav avseende fordon som utnyttjar särskilda vägkonstruktioner såsom broar eller tunnlar, fordon som använder kombinerade transport sätt såsom färjor eller tåg eller fordon som anländer eller lämnar hamnar eller andra transportterminaler;

b) krav för fordon att följa föreskrivna vägar för att undvika kommersiella områden eller bostadsområden, områden känsliga ur miljösynpunkt, industriella zoner som innehåller riskfyllda installationer eller vägar uppvisande allvarliga fysiska faror;

c) nödutrustning med avseende på körning eller parkering av fordon som transporterar farligt gods under extrema vädermässiga omständigheter, jordbävning, olycka, industriell verksamhet, civil olydnad eller militära fientligheter;

d) begränsningar vid förflyttning av farligt godstrafik på särskilda dagar under veckan eller under året.

(3) Den fördragsslutande partens behöriga myndighet, som inom sitt territorium tillämpar någon av tilläggsbestämmelserna som faller inom ramen för punkt 2(a) och (d) ovan, skall underrätta berörd avdelning inom Förenta Nationerna om vilka tilläggsbestämmelser som skall tillämpas. Övriga fördragsslutande parter skall därefter underrrättas."

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder10 602 Lägg till följande mening efter den andra meningen i befintlig text:

"Temporära avvikelser överenskommna före den 1 januari 1995 gäller, om de inte förnyas, endast till den 31 december 1998."

efter "från det datum den träder i kraft."

10 603 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"Undantag från bestämmelserna

10 603 Bestämmelserna i denna bilaga gäller inte:

a) för privatpersoner som transporterar farligt gods som är avsett för eget bruk eller för sport- eller fritidsaktiviteter. Det farliga godset ska vara förpackat i emballage av en sort ämnad för detaljhandeln,

b) vid transport av farligt gods som är inneslutet i maskiner eller utrustning som inte särskilt nämns på annan plats i denna bilaga och där det farliga godset är avsett för driften av maskinerna eller utrustningen,

c) för företag, vars huvudsakliga verksamhet är annan än transport av farligt gods, men som levererar farligt gods till byggnads- eller anläggningsarbete, eller där transporten står i samband med besiktnings-, reparations- och underhållsarbeten. Högsta tillåtna volym per kolli är 450 liter och sammanlagda kvantitet den/de bruttovikt/er som anges i bilaga B, marginalnummer 10 011.

Ovanstående undantag gäller inte vid transport av farligt gods som utförs av företag till egna förråd eller extern/intern distribution,

d) vid transport utförd av, eller under övervakning av, bärgningspersonal i samband med bärgning av fordon som innehåller farligt gods,

e) vid brådskande transport i syfte att rädda människoliv eller skydda miljön under förutsättning att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits som krävs för en säker transport."

10 604 Lägg till ett nytt marginalnummer, 10 604, och en ny rubrik enligt följande:

"Övergångsbestämmelser

10 604 Ämnen och föremål enligt detta direktiv får transporteras till och med 30 juni 1997 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades i detta direktiv fram till den 31 december 1996. I sådana fall skall följande upplysning lämnas i godsdeklarationen: 'Transport i enlighet med de regler i ADR som gällde före 1 januari 1997'."

10 605 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"10 605 Transportenheter avsedda för transport av tankcontainrar med en volym större än 3 000 liter och som registrerades före 1 juli 1997 och som inte överenstämmer med kraven i marginalnummer 10 251 och 10 282 får användas till senast 31 december 2004.

För dessa transportenheter gäller bestämmelserna i marginalnummer 10 283 som var i kraft till 31 december 1996."

10 606 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"10 606 Bestämmelserna i marginalnummer 10 260 och 10 385 som gällde till 31 december 1996, får fortsätta att anävndas till 31 december 1998 istället för de som infördes 1 januari 1997."

DEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN AV KLASSERNA 1-9

KLASS 1 EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

11 118 Lägg till följande mening:

"Småcontainrar behöver inte uppfylla kraven om de transporteras på fordon vars lastutrymme har isolerats och har värmetåliga egenskaper som uppfyller kraven."

11 204 (3) (a) Lägg till på slutet av den sista meningen:

"...eller ska vara av en sådan konstruktion att varken flammor tränger igenom väggen eller att varma punkter med en innerväggstemperatur större än 120 °C uppstår inom 15 minuter från en brand, som sannolikt kan uppkomma under transport, i fordonet."

11 205 Lägg till ett nytt stycke, (3), enligt följande:

"(3) När ämnen eller föremål av klass 1 behöver transporteras, i containrar, med typ III transportenheter till eller ifrån hamnområden, bangårdar eller flygplatser som en del av en multimodal transport, får en typ II transportenhet användas istället förutsatt att containrarna uppfyller de tillämpliga kraven i IMDG-koden, RID eller ICAO-TI."

11 211 Ta bort.

11 260 Lägg till nytt marginalnummer och ny rubrik enligt följande:

"Annan utrustning

11 620 (1) Den utrustning som anges i marginalnummer 10 260 (d) iii) får uteslutas.

(2) Den utrustning som anges i marginalnummer 10 260 (d) i), förutom en varningsväst och en ficklampa för var besättningsmedlem, får uteslutas."

11 282 Ändra enligt följande:

"Bestämmelserna vid marginalnummer 10 282 skall tillämpas på typ II- och III-transportenheter.

11 315 Ändra texten enligt följande:

"(1) Oavsett fordonets totalvikt, gäller kraven i marginalnummer 10 315 förare av fordon som transporterar ämnen eller föremål av klass 1.

(2) Förare av fordon som transporterar ämnen eller föremål av klass 1 skall delta i en specialkurs, omfattande minst de ämnesområden som anges i marginalnummer 240 104 i bihang B.4.

(3) Om förare, i enlighet med andra föreskrifter som är tillämpliga i en ADR-ansluten medlemsstat, under andra former eller i andra syften, har genomgått godkänd motsvarande utbildning som täcker det innehåll som avses i (2), kan specialkursen minskas i omfattning eller helt utgå."

11 401 Ändra tabellen under 1.1 enligt följande:

>Plats för tabell>

11 403 (1) Lägg till en rad "A" i tabellen och sätt "X" i kolumnen "A" och "S".

Ändra fotnot "(¹)" till "(4)" och ersätt "(¹)" i tabellen i rad "L" kolumn "L" med "(4)".

Lägg till en ny fotnot "(¹)" i rad "B" kolumn "D" och rad "D" kolumn "B" enligt följande:

"(¹) Kollin som innehåller föremål i samhanteringsgrupp B samt ämnen och föremål i samhanteringsgrupp D får samlastas på ett fordon förutsatt att de transporteras i skyddscontainrar/utrymmen, av en konstruktion som är godkänd av den behöriga myndigheten eller ett organ utsett av denna, så att det inte finns någon risk för att en detonation kan överföras från föremål i samhanteringsgrupp B till ämnen och föremål i samhanteringsgrupp D."

(2) Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

11 410 Ta bort.

11 500 (3) Lägg till: "01 0244" före "4 0076 och 0143"

"(6) Lägg till följande nya marginalnummer:

"Om storlek och konstruktion av fordonet är sådan att den tillgängliga ytan är otillräcklig att fästa de (1)-(4) föreskrivna etiketterna i, får deras storlek minskas till 100 mm sida."

Ersätt marginalnummer 21 000 till 30 999 med följande:

KLASS 2 GASER

Allmänt(Endast de allmänna bestämmelserna i del I skall tillämpas)

21 000-21 099AVDELNING 1

TRANSPORTSÄTT

21 100-21 117Containertransport

21 118 Transport i småcontainrar av kollin som innehåller gaser av ämnesnummer 3 är förbjuden.

21 119-21 199AVDELNING 2

SÄRSKILDA KRAV PÅ FORDON OCH DERAS UTRUSTNING

21 200-21 211Ventilation

21 212 Innehåller kollin gaser av ämnesnummer 1, 2, 3 eller 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F och de transporteras i täckta fordon, skall dessa ha tillräcklig ventilation.

21 213-21 259Särskild utrustning

21 260 (1) Vid transport av gaser och föremål märkta med bokstäverna T, TO, TF, TC, TFC och TOC, skall fordonsbesättningen vara utrustad med skyddsmasker, så att de kan sätta sig i säkerhet i händelse av en nödsituation.

(2) Utrustningen nämnd i marginalnummer 10 260 (d) iii) är inte nödvändig.

21 261-21 299AVDELNING 3

ALLMÄNNA ARBETSBESTÄMMELSER

21 300-21 320Övervakning av fordon

21 321 Marginalnummer 10 321 gäller endast för farligt gods som nämns här nedan i kvantiteter överstigande angiven vikt:

- ämnen med ämnesnummer 1 förutom 1A, 1O och 1F; ämnen med ämnesnummer 2 förutom 2A, 2O och 2F; samt ämnen med ämnesnummer 3F: 1 000 kg.

- ämnen med ämnesnummer 2F, 3A och 3O: 10 000 kg.

21 322-21 399AVDELNING 4

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM LASTNING, LOSSNING OCH HANTERING

21 400-21 402Förbud mot samlastning på ett fordon

21 403 Kollin försedda med etikett nr 2, 3 eller 6.1 får inte samlastas på samma fordon som kollin försedda med etikett nr 1, 1.4 (med undantag för samhanteringsgrupp S), 1.5, 1.6 eller 01.

21 404-21 413Hantering och stuvning

21 414 (1) Kollin får inte kastas eller utsättas för stötar.

(2) Kärl skall stuvas i fordon så att de varken kan välta eller falla ned, och så att följande krav uppfylles:

a) Flaskor vid marginalnummer 2211 (1) skall läggas parallellt med eller i rät vinkel mot fordonets längdaxel. Flaska som befinner sig nära framstam skall emellertid placeras i rät vinkel mot längdaxeln.

Låga flaskor med stor diameter (omkring 30 cm eller mer) får stuvas längsgående med den ventilskyddande anordningen vänd mot mitten av fordonet.

Tillräckligt stadiga flaskor, eller flaskor som transporteras i lämpliga anordningar som effektivt hindrar att flaskan stjälper, får placeras stående.

Liggande flaskor skall på ett säkert och lämpligt sätt kilas, fästas eller säkras så att de inte kan förskjuta sig.

b) Kärl med gas av ämnesnummer 3 skall alltid placeras i det läge kärlet konstruerats för och skyddas mot all skada från annat kolli.

21 415-21 499AVDELNING 5

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ANVÄNDNING AV FORDON OCH CONTAINRAR

Märkning och etikettering av fordon

Etikettering

21 500 Fordon med fasta eller avmonterbara tankar, tankcontainrar och batterifordon som innehåller eller innehållit (tömda, ej rengjorda) ämnen av klass 2 skall förses med etiketter enligt nedanstående:

>Plats för tabell>

21 501-21 599AVDELNING 6

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, UNDANTAG OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VISSA LÄNDER

(Endast de allmänna bestämmelserna i del I skall tillämpas)

21 600-30 999

KLASS 3 BRANDFARLIGA VÄTSKOR

31 321 Ersätt "41-57" med "41" (två ställen).

31 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

31 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

31 404-31 41431 415 Ersätt "41 till 57" med "41".

31 500 Numrera om nuvarande text till paragraf (1).

Lägg till ett nytt stycke enligt följande:

"(2) Det är inte nödvändigt att märka varje tankfack med orangefärgade skyltar enligt marginalnummer 10 500 (2) vid transport i fackindelad tank, om transportenheten enbart transporterar ett eller flera ämnen med identifieringsnummer 1202, 1203 eller 1223, under förutsättning att transportenheten enligt marginalnummer 10 500 (1) fram- och baktill bär skyltar med identifieringsnummer beskrivna i Bihang B.5 för det farligaste transporterade ämnet, dvs. det ämne som har lägst flampunkt."

KLASS 4.1 BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN

41 111 (1) Ändra enligt följande:

"Fasta ämnen och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) av ämnesnummer 6(c) med undantag av naftalen, 11(c), 12(c), 13(c) och 14(c), får transporteras i bulk i täckta eller presenningförsedda fordon." (Resten oförändrat).

41 402 Ersätt de befinliga OP1A, OP1B, OP2A, OP2B med OP1 eller OP2.

41 403 (1) Lägg till: " (med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

41 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

41 404-41 413

KLASS 4.2 SJÄLVANTÄNDANDE ÄMNEN

42 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

42 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

42 404-42 499

KLASS 4.3 ÄMNEN SOM UTVECKLAR BRANDFARLIGA GASER VID KONTAKT MED VATTEN

43 111 (1) Ändra enligt följande:

Fasta ämnen och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) av ämnesnummer 11(c)... (resten oförändrat).

(2), (3) Ändra "aluminiumslagg" till "biprodukter från aluminiumbearbetning".

43 204 Ändra början enligt följande:

"Kollin som innehåller ämnen eller föremål av klass 4.3..."

43 260 Lägg till följande nya marginalnummer:

"Annan utrustning

43 260 Förutom den utrustning som är angiven i marginalnummer 10 260 skall en plastpresenning om minst 2 × 3 m medföras på transportenheten."

43 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

43 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

43 404-43 499

KLASS 5.1 OXIDERANDE ÄMNEN

51 111 (1), (2) Ta bort "19".

51 118 (1) Ta bort "av bräckliga kollin enligt maginalnummer 10 014 (1) och" i första meningen.

(2) Ta bort ämnesnummer 19.

51 220 (3) Ta bort.

51 260 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"51 260 Vid transport av vätskor av ämnesnummer 1(a), skall fordonet utrustas med en behållare innehållande ca 30 liter vatten och som skall vara placerad så säkert som möjligt. Till vattnet sättes frostskyddsmedel som inte angriper huden eller slemhinnorna och inte heller reagerar kemiskt med lasten. Transporteras vätskorna på en tanksläpvagn som kan kopplas loss från motorfordonet skall vattenbehållaren placeras på släpvagnen."

51 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

51 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

51 404-51 413

KLASS 5.2 ORGANISKA PEROXIDER

52 118 Ta bort "Bräckligt kolli enligt definition vid marginalnummer 10 014 (1), liksom".

52 402 Ta bort bokstäverna "A" och "B" efter metoderna "OP1" och "OP2".

52 403 (1) Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

KLASS 6.1 GIFTIGA ÄMNEN

61 111 (3) Ändra till:

"(3) Fasta blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande ämnen av 60(c) får transporteras under samma villkor som de rena ämnena. Andra fasta ämnen och produkter (såsom beredningar och restprodukter) av (c) i varje ämnesnummer får transporteras i bulk (endast i container) under de villkor som nämns vid marginalnummer 61 118."

61 118 Ändra "fasta restprodukter av (c)" till "fasta ämnen inklusive blandningar (såsom beredningar eller restprodukter) av (c)".

61 303 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

61 303-61 32061 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

61 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

61 408-61 414

KLASS 6.2 SMITTFARLIGA ÄMNEN

62 240 Som en följd, stryk hänvisning till 10 240 (4).

62 303 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

62 303-62 32062 385 (1) (a) Ersätt "bestämmelsen att, vid händelse som nämns vid marginalnummer 10 385 (1) (d)" med "om emballaget skadas eller försämras, speciellt när det spritts ut på vägen."

62 403 (1) Ta bort.

Ta bort siffran (2) och lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4" i den befintliga texten till nr (2).

62 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

62 404-62 411

KLASS 7 RADIOAKTIVA ÄMNEN

71 260 Lägg till följande nya marginalnummer:

"Övrig utrustning

71 260 Bestämmelserna om utrustning enligt marginalnummer 10 260 (d) iii), behöver inte tillämpas."

71 315 Lägg till följande nya marginalnummer:

"Särskild förarutbildning

71 315 (1) Oavsett fordonets totalvikt, skall kraven i marginalnummer 10 315 med avseende på godkänd utbildning och ett godkänt utbildningsintyg gälla för:

a) förare av fordon som transporterar sådant radioaktivt material som omfattas av förteckningarna 5-8 och 10-13,

b) förare av fordon som transporterar icke-klyvbart radioaktivt material som omfattas av förteckning 9, om totalt fler än 10 kollin som transporteras med fordonet innehåller radioaktivit material, eller där summan av transportindexen för de kollin som transporteras, överstiger 3.

(2) Förare av sådana fordon som anges under (1) ovan skall delta i en specialkurs, omfattande minst de ämnen som anges i marginalnummer 240 105, i bihang B.4(3) Förare av fordon som transporterar radioaktivt material som omfattas av förteckning 9, skall om det totala antalet transporterade kollin innehållande radioaktivt material inte överstiger 10, eller om summan av transportindexen inte överstiger 3, erhålla lämplig utbildning avpassad efter deras uppgifter, som gör dem medvetna om de strålningsrisker som transport av radioaktivt material innebär. En sådan utbildning skall bekräftas med intyg, som tillhandahålls av förarnas arbetsgivare.

(4) Om förare i enlighet med andra föreskrifter som är tillämpliga i en medlemsstat, under andra former eller i andra syften har genomgått godkänd motsvarande utbildning som täcker de ämnen som avses i (2), kan specialkursen minskas i omfattning eller helt utgå."

71 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

71 500 (1) Ersätt den tredje meningen med följande:

"Om fordonets storlek och konstruktion är sådan att tillgänglig yta är otillräcklig för att fästa etikett nr 7D, får etiketten förminskas till 100 mm sida."

KLASS 8 FRÄTANDE ÄMNEN

81 111 (2) Ändra till:

"Fasta blandningar (såsom beredningar och restprodukter) innehållande ämnen av ämnesnummer 13 får transporteras under samma villkor som de rena ämnena. Andra fasta ämnen och produkter (såsom beredningar och restprodukter) av (c) i varje ämnesnummer får transporteras i bulk endast i containrar under de villkor som nämns vid marginalnummer 81 118."

81 112 Lägg till följande nya marginalnummer:

"81 112 (1) Förbrukade batterier av ämnesnummer 81(c) får transporteras i bulk i särskilt utrustade fordon.

(2) Lastutrymmen på dessa fordon ska vara av stål som är motståndskraftigt mot de frätande ämnen som finns i batterierna. Mindre motståndskraftigt stål får användas om väggtjockleken är tillräckligt stor eller om det finns en plastbeläggning/lager som skyddar mot de frätande ämnena. Lastutrymmen ska vara så utförda att de är motståndskraftiga mot slag och stötar från batterierna.

Anmärkning: Stål som uppvisar en största avfrätning av 0,1 mm per år under påverkan av de frätande ämnena anses vara motståndskraftigt.

(3) Lastutrymmen ska vara konstruerade så att inget läckage av frätande ämnen får äga rum under transport. Öppna lastutrymmen ska täckas med ett material som är motståndskraftigt mot de frätande ämnena.

(4) Lastutrymmen och dess tillhörande delar ska inspekteras med avseende på skador före lastning. Fordon med skadade lastutrymmen får inte lastas. Lastutrymmen på fordon får inte lastas högre än dess övre kant.

(5) Inga batterier som innehåller olika ämnen och inget annat gods som kan reagera farligt med varandra får finnas i lastutrymmet på fordon, se marginalnummer 2811 (6). Inga farliga rester av frätande ämnen från batterierna får finnas på utsidan av fordonens lastutrymmen under transport."

81 118 Numrera om den befintliga texten till 81 118 (1) och ersätt "fasta restprodukter" med "fasta ämnen eller restprodukter".

Lägg till följande nya stycke, (2):

"(2) Förbrukade batterier av ämnesnummer 81(c) får också transporteras i bulk i containrar under förhållanden som anges i 81 112 (2)-(5). Stora containrar av plast får inte användas. Små containrar av plast skall klara ett fallprov platt mot botten på en hård yta från 0,8 m höjd utan att brott uppstår. Vid fallprovet skall behållaren vara lastad till maximal bruttovikt samt vara nedkyld till P 18 °C."

81 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

81 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

81 404-81 412

KLASS 9 ÖVRIGA FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

91 105 Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: 3268 gasgeneratorer, 3268 krockkuddemoduler eller 3268 bältessträckare får transporteras oförpackade i för ändamålet avsedda hanteringsanordningar eller fordon (storcontainrar) från tillverkningsplats till monteringsanläggning."

91 111 Numrera om det befintliga marginalnumret 91 111 till 91 111 (1) och ändra början till:

"2211 polymerkulor, expanderbara, av ämesnummer 4(c) och fasta ämnen och blandningar (såsom beredningar och restprodukter) av ämnesnummer 12(c)..."

(2) Lägg till ett nytt stycke enligt följande:

"(2) Ämnen av ämnesnummer 20(c) som på grund av deras höga temperatur och täthet inte är lämpliga att transporteras i tankfordon i enlighet med bihang B. 1a eller i tankcontainrar i enlighet med bihang B. 1a får transporteras i särskilda fordon.

Ämnen av ämnesnummer 21(c) får transporteras i bulk i särskilt utrustade fordon.

Dessa särskilda fordon för ämnen av ämnesnummer 20(c) och särskilt utrustade fordon för ämnen av ämnesnummer 21(c) skall vara i överensstämmelse med de standarder som angetts av behörig myndighet i avsändarlandet."

91 118 Lägg till:

"2211 polymerkulor, expanderbara av 4(c) och 12(c) får även förpackas..."

91 321 Ändra början till:

"Bestämmelserna vid marginalnummer 10 321 är tillämpliga endast på farligt gods som nämns här nedan utom ämnen av ämnesnummer 35(b) i kvantiteter överstigande angiven vikt..."

91 385 (3) (a) Ändra "i händelse av skada eller läckage från kollin innehållande ämnen av ämnesnummer 13" till "i händelse av skada på eller läckage från kolli med farliga ämnen som transporteras, särskilt sådana ämnen som har kommit ut".

91 403 Lägg till: "(med undantag för samhanteringsgrupp S)" efter "1.4".

91 407 Lägg till i (1) (a) och (b):

"lastning och lossning av ämnen under (b) i ämnesförteckningen, utom ämnen av ämnesnummer 35(b)"

91 410 Ta bort.

Numrera om de efterföljande marginalnumren enligt:

91 408-91 41391 415 Ändra enligt följande:

"Har ämnen av klass 9, ämnesnummer 1, 2(b), 3, 11(c), eller 12(c) läckt eller spillts ut i ett fordon..." (resten oförändrat)

91 500 Lägg till ett nytt marginalnummer, 91 500 (3), enligt följande:

"Särskilda fordon som transporterar ämnen av ämnesnummer 20(c) och särskilt utrustade fordon som transporter ämnen av ämnesnummer 21(c) skall märkas på båda sidorna och baktill enligt bihang B.7, marginalnummer 270 000."

DEL III

BIHANG TILL BILAGA B

BIHANG B.1 BESTÄMMELSER OM TANKAR

Gemensamma bestämmelser för bihangen B.1200 000 (1) (c) Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

BIHANG B.1A BESTÄMMELSER OM FASTA TANKAR (TANKFORDON), AVMONTERBARA TANKAR OCH BATTERIFORDON

Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon" i anmärkningen under rubriken och i första anmärkningen under avdelning 1.

211 100 Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta bihang skall följande betraktas som transport av flytande ämnen:

- ämnen som är flytande vid normal temperatur och normalt tryck,

- fasta ämnen vilka transporteras vid förhöjd temperatur i smält tillstånd."

211 101 (2) Ta bort "eller ett kärlbatteri".

211 102 (1) (a) Ändra enligt följande:

"tank" tankens mantel och gavlar (inkl. öppningar och förslutningar).

211 120 Ändra till:

"Tankar skall vara konstruerade och tillverkade i enlighet med teknisk norm som godkänts av behörig myndighet, i vilken material är valt och väggtjocklek beräknad med hänsyn tagen till högsta och lägsta fyllnings- och arbetstemperatur. Dock skall följande minimikrav alltid uppfyllas".

(1) Lägg till följande mening:

"För tillverkning av utrustning och tillbehör kan emellertid lämpliga icke-metalliska material användas."

211 125 Ta bort den tredje meningen i introduktionen.

(2) Ta bort.

(3) Numrera om till (2).

211 127 (2) Ändra till följande:

"(2) Tjockleken hos den cylindriska väggen i en tank och hos gavlar och luckor skall inte vara mindre än det största värde som erhålls ur följande formler:

>Start Grafik>

Pep × De = (mm)2 × ó × ë>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Pcal × De = (mm)2 × ó>Slut Grafik>

Pep = provningstryck i MPaPcal = kalkyltryck i MPa som det definieras i marginalnummer 211 123D = tankens inre diameter i mmó = tillåten spänning som den definieras vid marginalnummer 211 125 (1), i N/mm²ë = en faktor, inte överstigande 1, som kompenserar för eventuella försvagningar i svetsarna.

Tjockleken får aldrig understiga den som bestäms i (3)-(6) nedan."

211 130-211 151 Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

211 152 Lägg till följande mening:

"Tömda, ej rengjorda tankfordon, avmonterbara tankar och batterifordon får transporteras till plats för återkommande besiktning även efter förfallotiden för denna."

211 179(nytt) Lägg till nytt marginalnummer under 211 179:

"Ämnen som kan reagera farligt med varandra får inte transporteras i angränsande fack.

Följande är att betrakta som farliga reaktioner:

(a) förbränning och/eller avgivande av betydande värme,

(b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,

(c) bildande av frätande vätskor,

(d) bildande av instabila ämnen,

(e) farliga tryckökningar.

Ämnen som kan reagera farligt med varandra får transporteras i angränsande fack under förutsättning att fackväggens tjocklek är minst lika med tankens eller att det finns kofferdamm eller ett tomt fack mellan de lastade."

211 180 Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon".

211 181 Ersätt "7 och 8" med "3".

211 182-211 187 Ersätt "kärlbatterier" med "batterifordon".

Ersätt marginalnummer 211 200 till 211 299 med följande:

DEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM KOMPLETTERAR ELLER MODIFIERAR DEL I

KLASS 2

GASER

211 200-211 209AVDELNING 1

ALLMÄNT; TILLÄMPNINGSOMRÅDE (ANVÄNDNING AV TANKAR), DEFINITIONER

Användning

211 210 Gaser enligt marginalnummer 2201 får transporteras i fasta tankar, avmonterbara tankar eller i batterifordon, enligt villkor i tabellerna under marginalnummer 211 251.

211 211-211 219AVDELNING 2

KONSTRUKTION

211 220 (1) Tankar avsedda för transport av ämnen av ämnesnummer 1, 2 och 4 skall vara tillverkade av stål. Tankar som ej är svetsade godtas, med avvikelse från marginalnummer 211 125 (3), en minsta brottförlängning på 14 % och vidare en spänning ó (sigma), som högst uppgår till de materialberoende värden som anges nedan:

(a) Då förhållandet Re/Rm är större än 0,66 men ej överstiger 0,85 (där Re resp Rm utgör garanterade minimivärden efter värmebehandling):

ó ≤ 0,75 Re(b) Då förhållandet Re/Rm överstiger 0,85 (där Re resp Rm utgör garanterade minimivärden efter värmebehandling):

ó ≤ 0,5 Rm(2) De behållare som definieras i marginalnummer 2211 (1), (2) och (3) och de flaskor som ingår i ett batteri av flaskor enligt definitionen i marginalnummer 2211 (5) och utgör delbehållare i ett batterifordon skall konstrueras enligt marginalnummer 2212.

211 221 Bihang B.1d gäller för material i och konstruktion av svetsade tankar.

211 222 Tankar för transport av 1017 klor eller 1076 fosgen av ämnesnummer 2TC skall dimensioneras för ett kalkyltryck [se marginalnummer 211 127 (2)] av minst 2,2 MPa (22 bar) (övertryck).

211 223-211 229AVDELNING 3

UTRUSTNING

211 230 Tömningsrör i tankar skall kunna förslutas med blindflänsar eller annan lika tillförlitlig anordning. När det gäller tankar avsedda för transport av kylda gaser av ämnesnummer 3, får dessa blindflänsar eller andra lika tillförlitliga anordningar förses med tryckutjämnande öppningar med max diameter 1,5 mm.

211 231 Tankar för transport av kondenserade gaser får, utöver de öppningar som föreskrivs i marginalnummer 211 131, vara försedda med öppningar för montering av mätinstrument, manometrar och termometrar, samt med luftningshål, som krävs i funktionellt och säkerhetsmässigt avseende.

211 232 Säkerhetsanordningarna skall uppfylla följande krav:

(1) Fyllnings- och tömningsöppningar i tankar för transport av kondenserade, brandfarliga och/eller giftiga gaser skall ha en inre säkerhetsanordning som med omedelbar verkan automatiskt stängs så snart tanken råkar i oavsedd rörelse eller i händelse av brand. Anordningen skall även kunna stängas genom fjärrkontroll.

(2) Varje öppning, med undantag av sådana som har säkerhetsventiler och stängda pysöppningar, i tankar för transport av kondenserade brandfarliga och/eller giftiga gaser skall, om öppningens nominella diameter överstiger 1,5 mm, ha en inre avstängningsanordning(3) Oaktat (1) och (2) får tankar för transport av kylda, kondenserade, brandfarliga och/eller giftiga gaser vara utrustade med yttre i stället för inre anordningar om de yttre anordningarna har ett skydd som är likvärdigt med det som tankväggen ger.

(4) Om en tank är försedd med mätinstrument får dessa inte vara tillverkade av genomskinligt material som befinner sig i omedelbar kontakt med det transporterade farliga godset. Termometer får inte skjuta direkt in i gasen eller vätskan genom tankväggen.

(5) Tankar för 1053 vätesulfid och 1064 metylmerkaptan av ämnesnummer 2TF och 1017 klor, 1076 fosgen och 1079 svaveldioxid av ämnesnummer 2TC får inte ha öppningar under vätskenivån. Rengöringsluckor enligt marginalnummer 211 132 är inte tillåtna.

(6) Fyllnings- och tömningsöppningar i en tanks övre del skall ha en säkerhetsanordning enligt (1) ovan och en ytterligare yttre förslutningsanordning. Denna anordning skall kunna stängas med en blindfläns eller med en annan lika tillförlitlig anordning.

(7) Oaktat bestämmelserna i styckena (1), (2) och (6) för behållare definierade i marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), och som utgör ett batterifordon, kan kraven om säkerhetsanordning tillgodoses med hjälp av ett samlingsrör.

211 233 Säkerhetsventiler skall uppfylla följande fordringar:

(1) Tankar, för gaser av ämnesnummer 1, 2 och 4, får ha högst två säkerhetsventiler vars totala utblåsningsarea är minst 20 cm² per 30 m³ eller del därav, med hänsyn till kärlets rymd. Dessa ventiler skall kunna öppna automatiskt vid ett tryck av mellan 0,9 och 1,0 gånger provningstrycket för den tank de är avsedda för. De skall vara av sådan typ att de står emot dynamiska påkänningar, inbegripet vätskeslag. Viktbelastade ventiler får inte användas.

Tankar, för gaser i marginalnummer 2201 av ämnesnummer 1-4 tilldelade bokstaven T, får inte ha säkerhetsventiler med mindre att det före säkerhetsventilen finns ett sprängbleck. I det senare fallet skall monteringen av sprängblecket och säkerhetsventilen uppfylla behörig myndighets krav.

Om tankfordon är avsedda för sjötransport utgör bestämmelserna i detta stycke inte något hinder för att säkerhetsventiler inmonteras och används i överensstämmelse med de regler som gäller för detta transportsätt ().

(2) Tankar, för gaser av ämnesnummer 3, skall ha två av varandra oberoende säkerhetsventiler. Var och en av dessa skall vara så utformad, att de gaser som bildas genom förångning vid normal hantering kan strömma ut ur tanken på ett sådant sätt, att trycket inte vid något tillfälle, med mer än 10 %, överskrider det arbetstryck som är angivet på tanken. En av de båda säkerhetsventilerna får ersättas av ett sprängbleck som brister vid provningstrycket.

Om en tank med dubbla väggar drabbas av vakuumförlust eller om 20 % av isoleringen i en tank med enkel vägg förstörts, skall säkerhetsventiler och sprängbleck tillåta utströmning i sådan utsträckning att trycket i tanken inte kan överstiga provningtrycket.

(3) Säkerhetsventiler i tankar för gaser av ämnesnummer 3 skall kunna öppna sig vid det arbetstryck som är angivet på tanken. De skall vara så konstruerade att de fungerar klanderfritt även vid lägsta arbetstemperatur. Detta skall fastställas och kontrolleras antingen genom att varje ventil provas eller genom provning av en ventilprototyp för varje konstruktionstyp.

Värmeisolering

211 234 (1) Om tankar för gaser av ämnesnummer 2 har värmeisolering skall sådan isolering bestå av antingen:

- en solskärm som täcker minst övre tredjedelen och högst övre hälften av tankytan och är skild från tanken av ett luftskikt på minst 4 cm, eller

- en fullständig beklädnad av isolerande material av lämplig tjocklek.

(2) Tankar, för gaser av ämnesnummer 3 skall, vara värmeisolerade. Värmeisoleringen skall vara säkerställd genom ett sammanhängande hölje. Om utrymmet mellan tank och hölje är lufttomt (vakuumisolering), skall det skyddande höljet vara så konstruerat att det utan att deformeras motstår ett yttre tryck av minst 100 kPa (1 bar) (övertryck). Med avvikelse från marginalnummer 211 102 (2) (a) får yttre och inre förstärkningsanordningar tas med vid denna beräkning.

Om höljet är gastätt, skall det finnas en anordning som hindrar att farligt tryck uppstår i isoleringsskiktet till följd av otäthet i tanken eller dess armatur. Denna anordning skall hindra att fuktighet tränger in i isoleringsskiktet.

(3) Tankar för kondenserade gaser med kokpunkt under P 182 °C vid atmosfärstryck får inte ha brännbart material i vare sig värmeisoleringen eller fastsättningsanordningen på chassiet.

Fastsättningsanordningarna för tankar med vacumisolering får, med behörig myndighets medgivande, innehålla plastmaterial mellan inner- och ytterhöljet.

211 235 (1) Ett batterifordon består av delar (delbehållare) som är kopplade till varandra via ett samlingsrör och fast monterade på fordonet. Följande är att betrakta som delbehållare i ett batterifordon:

- Gasflaska enligt definitionen i marginalnummer 2211 (1),

- Rörkärl enligt definitionen i marginalnummer 2211 (2),

- Kärl enligt definitionen i marginalnummer 2211 (3),

- Batterier av flaskor enligt definitionen i marginalnummer 2211 (5),

- Tankar enligt definitionen i bilaga B.

Anmärkning: Flaskbatterier enligt marginalnummer 2211 (5) som inte är delbehållare i ett batterifordon, omfattas av kraven i marginalnummer 2204 till 2224.

(2) Batterifordon skall uppfylla följande villkor:

a) Om en del av ett batterifordon är utrustad med säkerhetsventil och avstängningsanordningar finns mellan delarna skall alla delar vara försedda med säkerhetsventiler.

b) Fyllnings- och tömningsanordningar får anslutas till ett samlingsrör.

c) Alla delbehållare i ett batterifordon, liksom varje enskild flaska i ett batteri enligt marginalnummer 2211 (5), avsedda för transport av gaser som tilldelats bokstaven T i marginalnummer 2201, skall kunna stängas (isoleras) med en ventil.

d) Delarna i ett batterifordon, enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), avsedda för transport av gaser som tilldelats bokstaven F i marginalnummer 2201 får sammankopplas till grupper om max 5 000 liter, vilka skall kunna stängas (isoleras) med en avstängningsventil.

Alla delbehållare i ett batterifordon, när de består av tankar enligt bilaga B, avsett för transport av gaser som tilldelats bokstaven F i marginalnummer 2201, skall kunna stängas (isoleras) med en avstängningsventil.

(3) Följande villkor gäller för avmonterbara tankar:

(a) tankarna får inte vara förbundna med ett samlingsrör; och

(b) om de kan rullas, skall ventilerna vara försedda med skyddskåpor.

211 236 Med avvikelse från marginalnummer 211 131 behöver tank för djupkylda, kondenserade gaser inte ha någon inspektionsöppning.

211 237-211 239AVDELNING 4

TYPGODKÄNNANDE

211 240-211 249 (Inga särskilda bestämmelser.)AVDELNING 5

PROVNINGAR

211 250 (1) Behållare enligt marginalnummer 2211 (1), (2) och (3) och flaskor som ingår i flaskbatterier enligt marginalnummer 2211 (5), och som utgör delbehållare i ett batterifordon, skall provas enligt marginalnummer 2219.

(2) Material i svetsade tankar som inte motsvarar (1) ovan skall provas enligt den metod som beskrivs i bilaga B.1d.

211 251 (1) Provningstrycket för tankar avsedda för gaser av ämnesnummer 1 med en kritisk temperatur under P 50 °C skall vara minst en och en halv gånger fyllningstrycket vid 15 °C.

211 251 (2) Provningstrycket för tankar avsedda för:

- gaser av ämnesnummer 1 med en kritisk temperatur av P 50 °C eller mer,

- gaser av ämnesnummer 2 med en kritisk temperatur under 70 °C,

- gaser av ämnesnummer 4

skall vara sådant att, då tanken är fylld till sin maximala vikt per liter rymd, trycket som utvecklas av gasen, vid en given temperatur, inte överskrider provningstrycket. För tankar med värmeisolering är denna temperatur 55 °C, och för tankar utan värmeisolering 65 °C.

(3) Provningstrycket för tankar avsedda för gaser av ämnesnummer 2 med en kritisk temperatur av 70 °C eller högre skall:

(a) för tankar med värmeisolering minst motsvara vätskans ångtryck vid 60 °C minskat med 0,1 MPa (1 bar) och minst vara 1 MPa (10 bar);

(b) för tankar utan värmeisolering minst motsvara vätskans ångtryck vid 65 °C minskat med 0,1 MPa (1 bar) och minst vara 1 MPa (10 bar).

De max värden för kg/liter som föreskrivs för fyllningsgraden beräknas enligt följande: max vikt per liter tankvolym = 0,95 x vätskans densitet vid 50 °C; dessutom får ångfasen ej försvinna vid 60 °C.

Om tankens diameter inte överstiger 1,5 meter gäller provningstryck och max tillåten vikt per liter tankvolym de värden som anges vid marginalnummer 2219 (d).

(4) Provningstrycket för tankar avsedda för gaser av ämnesnummer 3 skall vara minst 1,3 gånger det högsta tillåtna drifttrycket enligt uppgift på tanken, dock minst 300 kPa (3 bar) (övertryck). För tankar med vakuumisolering skall provningstrycket vara minst 1,3 gånger det högsta tillåtna drifttrycket ökat med 100 kPa (1 bar).

(5) Tabell över gaser och gasblandningar som, enligt villkor i denna, får transporteras i fasta tankar, avmonterbara tankar eller batterifordon, lägsta provningstryck för tankarna och när så är tillämpligt maximala fyllningsförhållanden (kg/l).

När det gäller gaser och gasblandningar med benämningen n.o.s. skall värdena för provningstrycket och innehållets max vikt per liter tankvolym föreskrivas av en besiktningsman, godkänd av behörig myndighet.

För tankar med värmeisolering avsedda för gaser av ämnesnummer 1 och 2 med en kritisk temperatur mellan P 50 °C och till och med + 69 °C som undergått provning vid lägre provningstryck än det som anges i tabellen, kan en lägre max belastning föreskrivas av besiktningsman, godkänd av den behöriga myndigheten, förutsatt att det tryck som gasen i fråga utvecklar i tanken vid 55 °C inte överskrider det provningstryck som är angivet på tanken.

Giftiga gaser och gasblandningar med benämningen n.o.s. och LC50 < 200 ppm skall ej godkännas för transport i avmonterbara tankar, fasta tankar eller batterifordon.

Anmärkning: 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F får endast godkännas för transport i batterifordon.

>Plats för tabell>

211 252 Den första vätsketryckprovningen skall utföras innan värmeisoleringen sätts på plats.

211 253 Rymden hos varje tank för gaser av ämnesnummer 1, fyllda efter vikt, och gaser av ämnesnummer 2 och 4 skall bestämmas, under tillsyn av en av behörig myndighet godkänd besiktningsman, genom vägning eller volymbestämning av den mängd vatten tanken rymmer. Felet vid mätningen av tankens rymd skall vara mindre än 1 %. Bestämning genom beräkning grundad på tankens dimensioner är inte tillåten. Maximal tillåten fyllningsvikt enligt marginalnummer 2219 och 211 251 (3) skall fastställas av en godkänd besiktningsman.

211 254 Kontroll av svetsfogar skall utföras efter de krav som gäller för lamda = 1,0 enligt marginalnummer 211 127 (8).

211 255 Med avvikelse från marginalnummer 211 151 skall periodiskt återkommande provningar utföras:

(1) Vart tredje år för tankar avsedda för transport av 1008 bortrifluorid av ämnesnummer 1TC, 1053 svavelväte av ämnesnummer 2TF, 1048 bromväte, vattenfri, 1050 klorväte, vattenfri, 1017 klor, 1076 fosgen och 1079 svaveldioxid av ämnesnummer 2TC, och 1067 dikvävetetraoxid (kvävedioxid) av ämnesnummer 2TOC;

(2) Efter sex års användning och därefter vart 12:e år för tankar för gaser av ämnes nummer 3. En täthetsprovning skall utföras av en godkänd besiktningsman sex år efter varje periodiskt återkommande provning.

(3) Behållare enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och flaskorna i ett flaskbatteri enligt marginalnummer 2211 (5) och som utgör en del av ett batterifordon, skall genomgå periodiskt återkommande besiktningar i enlighet med marginalnummer 2217.

211 256 Beträffande tankar, värmeisolerade med vakuum, får vätsketryckprovning och kontroll av tankens inre, efter medgivande av en godkänd besiktningsman, ersättas av täthetsprovning och vakuummätning.

211 257 Har, vid återkommande besiktning av tank för gaser av ämnesnummer 3, öppningar gjorts i tanken, skall det sätt, genom vilket tanken lufttätt () försluts innan den åter tas i bruk, godkännas av en godkänd besiktningsman och tankens funktionsduglighet skall säkerställas.

211 258 Täthetsprovning av tankar för gaser av ämnesnummer 1, 2 och 4 skall utföras med ett tryck av minst 400 kPa (4 bar) och högst 800 kPa (8 bar) (övertryck).

211 259AVDELNING 6

MÄRKNING

211 260 Följande tilläggsuppgifter skall finnas präglade eller på liknande sätt anbringade på den skylt som föreskrivs i marginalnummer 211 160 eller på tankväggen, om denna är förstärkt så att hållfastheten inte nedsätts genom märkningen:

(1) På tankar för endast en gas:

- gasens fullständiga benämning enligt marginalnummer 2201 samt det tekniska namnet när det gäller gaser med benämningen n.o.s. ().

Denna uppgift skall i fråga om tankar för komprimerade gaser av ämnesnummer 1 fyllda efter volym (tryck), följas av uppgift om det maximala fyllningstryck som är tillåtet för tanken vid 15 °C. Beträffande tankar för kondenserade gaser av ämnesnummer 1, fyllda efter vikt, och ämnesnummer 2, 3 och 4 skall gasens fullständiga benämning följas av uppgift om största tillåtna lastvikt i kg och fyllningstemperaturen, om denna är lägre än P 20 °C.

(2) På tankar för flera gaser:

- fullständig benämning enligt marginalnummer 2201 samt dessutom ifråga om gaser med benämningen n.o.s., de tekniska namnen () på de gaser tanken godkänts för.

Dessa uppgifter skall följas av uppgift om största tillåtna lastvikt i kg för varje gas.

(3) På tankar för gaser av ämnesnummer 3:

- högsta tillåtna drifttryck; och

(4) På tankar med värmeisolering:

- inskriften "värmeisolerad" eller "värmeisolerad med vakuum".

211 261 (1) På ramen till batterifordon skall i anslutning till påfyllningsstället finnas en skylt som anger:

- provningstrycket för respektive delbehållare (),

- högsta tillåtna tryck () vid 15 °C för delbehållare avsedda för komprimerade gaser,

- antalet delbehållare,

- delbehållarnas sammanlagda rymd (),

- gasens fullständiga benämning enligt marginalnummer 2201 och dessutom det tekniska namnet när det gäller gaser med benämningen n.o.s. (),

samt dessutom för kondenserade gaser;

- största tillåtna vikt () per delbehållare.

(2) Behållare enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), som ingår som delbehållare i ett batterifordon, skall märkas enligt marginalnummer 2223. Dessa behållare behöver inte märkas var för sig med de varningsetiketter som krävs enligt marginalnummer 2224.

Batterifordon skall märkas och etiketteras enligt marginalnummer 10 500.

211 262 Förutom de uppgifter som krävs vid marginalnummer 211 161 skall följande text anbringas antingen på tankväggen eller på en skylt:

a) - texten: "lägsta tillåtna fyllningstemperatur: ...",

b) om tanken är avsedd för endast en gas:

- gasens fullständiga benämning enligt marginalnummer 2201, och dessutom det tekniska namnet när det gäller gaser med benämningen n.o.s. (),

- gaser av ämnesnummer 1 fyllda efter vikt (gravimetrisk fyllning) och för gaser av ämnesnummer 2, 3, och 4, största tillåtna lastvikt i kg,

c) om tanken är avsedd för flera gaser:

- fullständig benämning på de gaser enligt marginalnummer 2201, och dessutom de tekniska namnen () på de gaser med benämningen n.o.s., som tanken är avsedd för med angivande av största tillåtna lastvikt i kg för varje gas.

(d) om tanken är värmeisolerad:

- texten "värmeisolerad" eller "värmeisolerad med vakuum" på ett av registreringslandets officiella språk och dessutom på engelska, franska eller tyska, om inte eventuella internationella vägtransportbestämmelser eller överenskommelser som slutits mellan de av transporten berörda länderna föreskriver annat.

211 263 Dessa uppgifter krävs inte för fordon med avmonterbar tank.

211 264-211 269AVDELNING 7

ANVÄNDNING

211 270 Tankar godkända för växelvis transport av olika gaser skall i samband med byte till transport av annan gas tömmas, rengöras och avgasas i den omfattning som krävs för en säker användning.

211 271-211 273211 274 Då en fylld tank eller en tömd men inte rengjord tank lämnas till transport, får endast de uppgifter, enligt marginalnummer 211 262 som är tillämpliga på den gas som fyllts eller senast tömts, vara synliga. Alla uppgifter om andra gaser skall täckas över.

211 275 Varje delbehållare i ett batterifordon får innehålla endast en och samma gas.

211 276211 277 Fyllningsgraden för tankar för gaser av ämnesnummer 3F skall understiga den nivå vid vilken vätskans volym skulle uppgå till 95 % av tankens rymd, om innehållets temperatur höjdes till det värde vid vilket ångtrycket är lika med säkerhetsventilernas öppningstryck.

Tankar för gaser av ämnesnummer 3A och 3O får fyllas till 98 % vid fyllningstemperaturen och fyllningstrycket.

211 278 På tankar för gaser av ämnesnummer 3O, skall de ämnen som används för tätning av fogar eller för underhåll av förslutningar inte reagera med innehållet.

211 279 Bestämmelserna vid marginalnummer 211 175 gäller inte gaser av ämnesnummer 3.

AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

211 280 Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon avsedda för transport av ämnen av klass 2 byggda före 1 januari 1997 får vara märkta enligt kraven i detta bihang som gällde t.o.m. 31 december 1996 tills nästa periodiska besiktning.

211 281-211 299KLASS 3

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

211 310 (b) och (c) Ersätt "41-57" med "41".

211 332 Lägg till följande mening:

"Om tankar för ämnen som avses i marginalnummer 211 310 d) med en flampunkt under 61 °C är utrustade med luftningssystem som inte kan stängas, skall de ha ett flamskydd i luftningssystemet eller så skall tanken vara explosionstrycksäker."

211 333 Lägg till följande nya marginalnummer:

"211 333 Om tankar är försedda med ickemetallisk inre skyddsbeklädnad, skall dessa vara konstruerade så att ingen fara finns för antändning på grund av elektrostatiska laddningar."

211 334"211 334 Bottentömningssystemet på tankar för ämnesnummer 61(c) får bestå av ett utvändigt rör med en avstängningsventil, om det är konstruerat av ett metalliskt material som tål deformation."

211 371 Ersätt "41-57" med "41".

Ersätt "20" med "19".

211 381 Lägg till följande nya marginalnummer:

"211 381 Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar avsedda för ämnen av ämnesnummer 61(c) vid marginalnummer 2301, tillverkade före den 1 januari 1995 i enlighet med då gällande bestämmelser, men som inte överensstämmer med bestämmelserna tillämpliga fr o m 1 januari 1995, får fortfarande användas t.o.m. 31 december 2004."

211 382 Lägg till följande nya marginalnummer:

"211 382 Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar tillverkade före 1 januari 1997, enligt intill 31 december 1996 gällande ADR, men som inte fyller kraven i marginalnumren 212 332 och 212 333, får fortfarande användas."

KLASS 4.1

BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN

KLASS 4.2

SJÄLVANTÄNDANDE ÄMNEN

KLASS 4.3

ÄMNEN SOM UTVECKLAR BRANDFARLIG GAS VID KONTAKT MED VATTEN

211 410 Ersätt "fasta restprodukter" med "blandningar (såsom beredningar och restprodukter)" efter 14 (c) samt med "fasta blandningar (såsom beredningar och restprodukter)" före marginalnummer 2471.

211 460 Lägg till följande i den andra meningen efter "Tankar för ämnen...":

"i marginalnummer 2471".

211 475 Numrera om den befintliga texten till 211 475 (1).

Lägg till ett nytt stycke, (2), enligt följande:

"(2) En högsta lastningstemperatur av 80 °C är tillåten under förutsättning att stänk av glödande droppar inte förekommer under lastningen samt att tanken är hermetiskt tillsluten.

Efter lastning skall tanken trycksättas (t.ex. med hjälp av komprimerad luft) i syfte att kontrollera tätheten. Det skall säkerställas att inget tryckbortfall sker under transporten.

Innan lossning skall kontrolleras att det fortfarande är övertryck i tanken. Om inte, skall en inert gas tryckas in före lossning."

KLASS 5.1

OXIDERANDE ÄMNEN

KLASS 5.2

ORGANISKA PEROXIDER

211 510 Lägg till "eller smält" efter "flytande" i (b) och (d).

Lägg också till "11, 13" mellan "1" och "16" i (d).

211 532 Ändra början enligt följande:

"Tankar för ämnesnummer 1 eller vattenlösningar av ammoniumnitrat av ämnesnummer 20 vid marginalnummer 2501, skall i överdelen... " (resten oförändrat).

211 540 Lägg till följande nya marginalnummer:

"211 540 Tankar godkända för vattenlösningar av ammoniumnitrat av ämnesnummer 20 i marginalnummer 2501 får inte vara godkända för transport av organiska ämnen."

211 571 Byt ut sista meningen till:

"Vid byte av produkt skall tankar och utrustning noggrant rengöras från rester före och efter transport av flytande ammoniumnitrat av ämnesnummer 20."

KLASS 6.1

GIFTIGA ÄMNEN

KLASS 6.2

SMITTFÖRANDE ÄMNEN

211 610 Lägg till "eller smält" efter "flytande" i (b) och (c).

Ersätt "71 -87" med "71-73" i (b), (c) och (d).

Ersätt "fasta restprodukter" med "fasta ämnen och restprodukter" i anmärkningen.

211 680 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"AVDELNING 8

ÖVERGÄNGSBESTÄMMELSER

"211 680 Tankar, tankfordon och avmonterbara tankar avsedda för transport av ämnesnummer 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25 och 27 i marginalnummer 2601 tillverkade enligt de krav som gällde i detta bihang fram till 1 januari 1995, och som inte överensstämmer med kraven gällande efter detta datum, får fortfarande användas fram till 31 december 2000."

KLASS 8

FRÄTANDE ÄMNEN

211 810 Lägg till "eller smält" efter "flytande" i (b) och (c).

Ersätt "fasta restprodukter" med "inklusive blandningar (såsom beredningar eller restprodukter)".

211 831 Lägg till "med undantag av ämnen med ämnesnummer 7" efter (d).

211 870 Lägg till "eller stabiliserad" efter "inhiberad".

Lägg i slutet av den första meningen till: "Vid transport av 1829 svaveltrioxid 99,95 %, utan inhibitor, skall ämnets temperatur hållas på, eller över, 32,5 °C."

211 880 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

211 880 Tankar, tankfordon och avmonterbara tankar avsedda för transport av ämnen av ämnesnummer 3, 12, 33, 40 och 54 i marginalnummer 2801 tillverkade enligt de krav som gällde i detta bihang fram till 1 januari 1995, men som inte överensstämmer med kraven gällande efter detta datum, får fortfarande användas fram till 31 december 2000."

KLASS 9

ÖVRIGA FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

211 910 Ändra början till:

"Ämnen av ämnesnummer 1, 2(b), 11(c), 12(c), 20(c), 31-35 och 2211 polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c) vid marginalnummer 2901..." (resten oförändrat).

Lägg till i anmärkningen:

"... 12(c), 20(c) och 21(c) vid marginalnummer 2901."

211 920 Ändra början enligt följande:

"Tankar för ämnen av ämnesnummer 1, 2(b), 11(c), 12(c), 20 (c), 31-35 eller UN 2211 polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c) vid marginalnummer 2901..."

Lägg till följande mening på slutet:

"Den minsta väggtjockleken på tankar avsedda för transport av ämnesnummer 20(c) får inte vara mindre än 3 mm."

211 930 Ändra sista meningen till:

"Tankar för transport av 2211 polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c) skall vara försedda med en säkerhetsventil."

211 932 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"211 932 Tankar avsedda för transport av ämnesnummer 20(c) skall vara försedda med värmeisolering. De får även vara utrustade med tryckavlastande anordningar vilka öppnar automatiskt i båda riktningarna vid en tryckdifferens på mellan 20 kPa och 30 kPa (0,2 och 0,3 bar). Värmeisolering som är i direkt beröring med väggen på tankar avsedda för transport av ämnesnummer 20(c) skall ha en antändnings-temperatur som är minst 50 grader högre än den maximala temperatur för vilken tanken är konstruerad."

211 933 Lägg till följande nya marginalnummer:

"211 933 Bottentömningssystemet på tankar avsedda för transport av ämnesnummer 20(c) får bestå av ett utvändigt rör med en avstängningsventil, om det är konstruerat av ett metalliskt material som tål deformation."

211 934 Lägg till följande nya marginalnummer:

"211 934 Tankar avsedda för transport av ämnen lastade vid en temperatur överstigande 190 °C skall vara utrustade med deflektorer placerade i rätta vinklar i förhållande till övre fyllningsöppningar så att plötslig lokal uppvärmning av tankväggen vid fyllning undviks."

211 951 Ändra första meningen till:

"Tankar för ämnesnummer 1, 2(b), 11(c), 12(c), 20 (c), 31-35 eller UN 2211 polymerkulor, expanderbara ämnesnummer 4(c) vid marginalnummer 2901..."

211 960 Lägg till nytt marginalnummer enligt följande:

"211 960 Tankar avsedda för ämnesnummer 20(c) skall förutom märkningen enligt marginalnummer 211 161 dessutom, på båda sidorna, vara försedd med märkning enligt bihang B.7."

211 980 Lägg till följande nya rubrik och text till 211 980 enligt:

"AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

211 980 Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar avsedda för ämnen av ämnesnummer 20 vid marginalnummer 2901, tillverkade före 1 januari 1997 enligt krav gällande före 1 januari 1995, får fortfarande användas fram till 31 december 2006.

BIHANG B.1B BESTÄMMELSER OM TANKCONTAINRAR

212 100 Ta bort Anm. 2 i bihang B1.b, del I, Avd. 1.

Byt ut "Anm. 1" till "Anm".

Ta bort ordet "gaser" och lägg till följande mening:

"För ämnen tillhörande klass 2 gäller bestämmelserna för tankcontainrar på mer än 1 000 l."

Lägg till följande anmärkning:

"Anmärkning: Med avseende på bestämmelserna i denna bilaga definieras vätska som ämnen vilka transporteras i flytande form enligt:

- ämnen vilka är flytande vid normal temperatur och normalt tryck,

- fasta ämnen, vilka transporteras vid förhöjd temperatur i smält tillstånd."

212 102 (1) (a) Ändra enligt följande:

"'tank' tankens mantel och gavlar (inkl. öppningar och förslutningar)."

212 120 Ändra första meningen till:

"Tankar skall vara konstruerade och tillverkade i enlighet med teknisk norm som godkänts av behörig myndighet, i vilken material är valt och väggtjocklek beräknad med hänsyn tagen till högsta och lägsta fyllnings- och arbetstemperatur. Dock skall följande minimikrav alltid uppfyllas:"

(1) Lägg till följande mening:

"För tillverkning av utrustning och tillbehör kan emellertid lämpliga icke-metalliska material användas."

212 125 Ta bort den tredje meningen.

(2) Ta bort.

(3) Numrera om till (2).

212 127 (2) Ändra till:

"(2) Tjockleken hos den cylindriska väggen i en tank och hos gavlar och luckor skall inte vara mindre än det största värde som erhålls ur följande formler:

>Start Grafik>

Pep × De = (mm)2 × ó × ë>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Pcal × De = (mm)2 × ó>Slut Grafik>

Pep = provningstryck i MPaPcal = kalkyltryck i Mpa som det definieras i marginalnummer 212 123D = tankens inre diameter i mmó = tillåten spänning som den definieras vid marginalnummer 212 125 (1) i N/mm²ë = en faktor, inte överstigande 1, som kompenserar för eventuella försvagningar i svetsarna.

Tjockleken får aldrig understiga den som föreskrivs i (3)-(4) nedan."

212 152 Lägg till följande mening:

"Tömda, ej rengjorda tankcontainrar får transporteras till plats för återkommande besiktning även efter förfallomånaden för denna ."

212 178 Lägg till följande nya marginalnummer:

"212 178 Ämnen som kan reagera farligt med varandra får inte transporteras i angränsande fack.

Följande är att betrakta som farliga reaktioner(a) förbränning och/eller avgivande av betydande värme,

(b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,

(c) bildande av frätande vätskor,

(d) bildande av instabila ämnen,

(e) farliga tryckökningar.

Ämnen som kan reagera farligt med varandra får transporteras i angränsande fack under förutsättning att fackväggens tjocklek är minst lika med tankens eller att det finns kofferdamm eller ett tomt fack mellan de lastade."

Ersätt marginalnummer 212 200 till 212 299 med följande text:

"DEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM KOMPLETTERAR ELLER MODIFIERAR DEL I

KLASS 2

GASER

212 200-212 209AVDELNING 1

ALLMÄNT; TILLÄMPNINGSOMRÅDE (ANVÄNDNING AV TANKCONTAINRAR), DEFINITIONER

Användning

212 210 Gaser enligt marginalnummer 2201 får transporteras i tankcontainrar enligt villkor i tabellerna under marginalnummer 212 251.

212 211-212 219AVDELNING 2

KONSTRUKTION

212 220 (1) Tankar avsedda för transport av ämnen med ämnesnummer 1, 2 och 4 skall vara tillverkade av stål. För tankar som ej är svetsade godtas, med avvikelse från marginalnummer 212 125 (3), en minsta brottförlängning med 14 % och vidare en spänning ó (sigma), som högst uppgår till de materialberoende värden som anges nedan.

(a) Då förhållandet Re/Rm är större än 0,66 men ej överskrider 0,85 (där Re resp Rm (utgör) garanterade minimivärden efter värmebehandling):

ó ≤ 0,75Re(b) Då förhållandet Re/Rm överstiger 0,85 (där Re resp Rm utgör garanterade minimivärden efter värmebehandling):

ó ≤ 0,5 Rm.

(2) De behållare som definieras i marginalnummer 2211 (1), (2) och (3) och de flaskor som ingår i ett batteri av flaskor enligt definitionen i marginalnummer 2211 (5) och utgör delbehållare i en tankcontainer skall konstrueras i enlighet med marginalnummer 2212.

212 221 Bihang B.1d gäller för material i och konstruktion av svetsade tankar.

212 222 Tankar för transport av 1017 klor eller 1076 fosgen av ämnesnummer 2TC skall dimensioneras för ett kalkyltryck [se marginalnummer 212 127 (2)] av minst 2,2 MPa (22 bar) (övertryck).

212 223-212 229AVDELNING 3

UTRUSTNING

212 230 Tömningsrör i tankar skall kunna förslutas med blindflänsar eller annan lika tillförlitlig anordning. När det gäller tankar avsedda för transport av kylda gaser av ämnesnummer 3, får dessa blindflänsar eller andra lika tillförlitliga anordningar förses med tryckutjämnande öppningar med max diameter 1,5 mm.

212 231 Tankar för transport av kondenserade gaser får, utöver de öppningar som föreskrivs vid marginalnummer 212 131 och 212 132, vara försedda med öppningar för montering av mätinstrument, manometrar och termometrar samt med luftningshål som krävs i funktionellt och säkerhetsmässigt avseende.

212 232 Säkerhetsanordningar skall uppfylla följande krav:

(1) Fyllnings- och tömningsöppningar i tankar, med en volym överstigande 1 m³ , för transport av kondenserade, brandfarliga gaser och/eller giftiga gaser skall ha en inre säkerhetsanordning som med omedelbar verkan automatiskt stängs så snart tankcontainern råkar i oavsedd rörelse eller i händelse av brand. Anordningen skall även kunna stängas genom fjärrkontroll.

(2) Varje öppning, med undantag av sådana som har säkerhetsventiler och stängda pysöppningar, i tankar för transport av kondenserade brandfarliga och/eller giftiga gaser skall, om öppningens nominella diameter överstiger 1,5 mm, ha en inre avstängningsanordning.

(3) Oaktat (1) och (2), får tankar för transport av kylda, kondenserade, brandfarliga och/eller giftiga gaser vara utrustade med yttre istället för inre anordningar om de yttre anordningarna har ett skydd som är likvärdigt med det som tankväggen ger.

(4) Om en tank är försedd med mätinstrument får dessa inte vara tillverkade av ett genomskinligt material som befinner sig i omedelbar kontakt med det transporterade farliga godset. Termometer får inte skjuta direkt in i gasen eller vätskan genom tankväggen.

(5) Tankar för 1053 svavelväte och 1064 metylmerkaptan av ämnesnummer 2TF och 1017 klor, 1076 fosgen och 1079 svaveldioxid av ämnesnummer 2TC får inte ha öppningar under vätskenivån. Rengöringsluckor enligt marginalnummer 212 132 är inte tillåtna.

(6) Fyllnings- och tömningsöppningar i en tanks övre del skall ha en säkerhetsanordning enligt (1) ovan och en ytterligare yttre förslutningsanordning. Denna anordning skall kunna stängas med en blindfläns eller annan lika tillförlitlig anordning.

(7) Oaktat bestämmelserna i styckena (1), (2) och (6) för behållare definierade i marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), vilka utgör fackindelad tankcontainer, kan kraven om säkerhetsanordning tillgodoses med hjälp av ett samlingsrör.

212 233 Säkerhetsventiler skall uppfylla följande fordringar:

(1) Tankar, för gaser av ämnesnummer 1, 2 och 4, får ha högst två säkerhetsventiler, vars totala utblåsningsarea är minst 20 cm² per 30 m³ eller del därav, med hänsyn till kärlets rymd. Dessa ventiler skall öppna automatiskt vid ett tryck av mellan 0,9 och 1,0 gånger provningstrycket för den tank de är avsedda för. De skall vara av en typ som står emot dynamiska påkänningar, inbegripet vätskeslag. Viktbelastade ventiler får ej användas.

Tankar, för gaser i marginalnummer 2201 av ämnesnummer 1-4 tilldelade bokstaven T, får inte förses med säkerhetsventil med mindre att det före säkerhetsventilen finns ett sprängbleck. I senare fallet skall monteringen av sprängblecket och säkerhetsventilen uppfylla behörig myndighets krav.

Om tankcontainrar är avsedda för sjötransport utgör bestämmelserna i detta stycke inte något hinder för att säkerhetsventiler inmonteras och används i enlighet med de regler som gäller för detta transportsätt ().

(2) Tankar, för gaser av ämnesnummer 3, skall ha två av varandra oberoende säkerhetsventiler. Var och en av dessa skall vara så utformad att, de gaser som bildas genom förångning vid normal hantering kan strömma ut ur tanken på ett sådant sätt att, trycket inte vid något tillfälle, med mer än 10 %, överskrider det på tanken angivna arbetstrycket. En av de två säkerhetsventilerna får ersättas av ett sprängbleck som brister vid provningstrycket.

Om en tank med dubbla väggar drabbas av vakuumförlust eller om 20 % av isoleringen i en tank med enkel vägg förstörts, skall säkerhetsventiler och sprängbleck tillåta utströmning i sådan utsträckning att trycket i tanken inte kan överstiga provningstrycket.

(3) Säkerhetsventiler i tankar för gaser av ämnesnummer 3 skall kunna öppna sig vid det arbetstryck som är angivet på tanken. De skall vara så konstruerade att de fungerar klanderfritt även vid lägsta arbetstemperatur. Detta skall fastställas och kontrolleras, antingen genom provning av varje ventil provas eller genom provning av en ventilprototyp för varje konstruktionstyp.

Värmeisolering

212 234 (1) Om tankar för transport av gaser av ämnesnummer 2 har värmeisolering skall sådan isoleringen bestå av antingen:

- en solskärm, som täcker minst övre tredjedelen och högst övre hälften av tankytan och är skild från tanken med en luftskikt på minst 4 cm; eller

- en fullständig beklädnad av isolerande material av lämplig tjocklek.

(2) Tankar, för gaser av ämnesnummer 3, skall vara värmeisolerade. Värmeisoleringen skall vara säkerställd genom ett heltäckande hölje. Om utrymmet mellan tank och hölje är lufttomt (vakuumisolering), skall skyddshöljet vara så konstruerat att det utan att det deformeras motstår ett yttre tryck av minst 100 kPa (1 bar) (övertryck). Med avvikelse från marginalnummer 212 102 (2)(a) får inre och yttre förstärkningsanordningar tas med vid denna beräkning. Om höljet är gastätt, skall det finnas en anordning som förhindrar att det uppstår ett farligt tryck i isoleringsskiktet till följd av otäthet i tanken eller dess armatur. Denna anordning skall förhindra att fukt tränger in i isoleringsskiktet.

(3) Tankar, för kondenserade gaser med kokpunkt under P 182 °C vid atmosfärstryck, får inte ha brännbart material i vare sig värmeisolering eller fastsättningsanordningar på chassiet.

Fastsättningsanordningarna på tankar med vakuumisolering får, med behörig myndighets medgivande, innehålla plastmaterial mellan tankens inner- och ytterhöljet.

212 235 (1) Följande anses utgöra delar (delbehållare) av en flerdelad tankcontainer:

- Gasflaska, enligt definitionen i marginalnummer 2211 (1),

- Rörkärl, enligt definitionen i marginalnummer 2211 (2),

- Kärl, enligt definitionen i marginalnummer 2211 (3),

- Batteri av flaskor enligt definitionen i marginalnummer 2211 (5),

- Tankar, enligt definitionen i bilaga B.

Anmärkning: Batterier av flaskor enligt definitionen i marginalnummer 2211 (5) som ej ingår i en flerdelad tankcontainer, omfattas av kraven i marginalnummer 2204 till 2224.

(2) Flerfacksindelade tankcontainrar skall uppfylla följande villkor:

(a) Om en del av en flerdelad tankcontainer är utrustad med säkerhetsventil och avstängningsanordningar finns mellan delarna, skall alla delar vara försedda med säkerhetsventiler.

(b) Fyllnings- och tömningsanordningar får anslutas till ett samlingsrör.

(c) Alla behållare i en flerdelad tankcontainer, liksom varje enskild flaska i ett batteri, enligt marginalnummer 2211 (5), avsedda för transport av gaser tilldelade bokstaven T i marginalnummer 2201, skall kunna stängas (isoleras) med en ventil.

(d) Delarna i en flerdelad tankcontainer, enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), avsedda för transport av gaser som tilldelats bokstaven F i marginalnummer 2201 skall sammankopplas till grupper om max 5 000 liter, vilka skall kunna stängas (isoleras) med en avstängningsventil.

Alla delar i en flerdelad tankcontainer, när de består av tankar enligt bilaga B, avsedda för transport av gaser betecknade med versalt F i marginalnummer 2201, skall kunna stängas (isoleras) med en avstängningsventil.

212 236 Med avvikelse från marginalnummer 212 131 behöver tankar för djupkylda kondenserade gaser inte ha någon inspektionsöppning.

212 237-212 239AVDELNING 4

TYPGODKÄNNANDE

212 240-212 249 (Inga särskilda bestämmelser.)

AVDELNING 5

PROVNINGAR

212 250 (1) Behållare enligt definitionen i marginalnummer 2211 (1), (2) och (3) och flaskor som ingår i batterier av flaskor enligt marginalnummer 2211 (5) och som utgör delbehållare i en flerdelad tankcontainer, skall provas enligt marginalnummer 2219.

(2) Material i svetsade tankar som inte motsvarar (1) ovan skall provas enligt den metod som beskrivs i bihang B.1d.

212 251 (1) Provningstrycket för tankar avsedda för gaser av ämnesnummer 1 med en kritisk temperatur under P 50 °C skall vara minst en och en halv gånger fyllningstrycket vid 15 °C.

(2) Provningstrycket för tankar avsedda för:

- gaser av ämnesnummer 1 med en kritisk temperatur av P 50 °C eller mer,

- gaser av ämnesnummer 2 med en kritisk temperatur under 70 °C,

- gaser av ämnesnummer 4

skall vara sådant att, då tanken är fylld till sin maximal vikt per liter trymd, trycket som utvecklas, av gasen vid en given temperatur, inte överskrider provningstrycket. För tankar med värmeisolering är denna temperatur 55 °C och för tankar utan värmeisolering 65 °C.

(3) Provningstrycket för tankar avsedda för gaser av ämnesnummer 2 med en kritisk temperatur av 70 °C eller högre skall:

(a) för tankar med värmeisolering minst motsvara vätskans ångtryck vid 60 °C minskat med 0,1 MPa (1 bar) och minst vara 1 MPa (10 bar);

(b) för tankar utan värmeisolering minst motsvara vätskans ångtryck vid 65 °C minskat med 0,1 MPa (1 bar) och minst vara 1 MPa (10 bar).

De max värden för kg/liter som föreskrivs för fyllningsgraden beräknas enligt följande:

max. vikt

per liter tankvolym = 0,95 × vätskans densitet vid 50 °C;

dessutom får ångfasen ej försvinna vid 60 °C.

Om tankens diameter inte överstiger 1,5 m gäller provningstryck och max tillåten vikt per liter tankvolym de värden som anges vid marginalnummer 2219 (d).

(4) Provningstrycket för tankar i avsedda för gaser av ämnesnummer 3, skall vara minst 1,3 gånger det max tillåtna drifttryck som anges på tanken, dock minst 300 kPa (3 bar) (övertryck); För tankar med vakuumisolering skall provningstrycket vara minst 1,3 gånger det högsta tillåtna drifttrycket ökat med 100 kPa (1 bar).

(5) Tabell över gaser och gasblandningar som, enligt villkor i denna, får transporteras i tankcontainrar, lägsta provningstryck för tankarna och när så är tillämpligt, maximala fyllningsförhållanden (kg/l).

När det gäller gaser och gasblandningar med benämningen n.o.s., skall värdena för provningstrycket och innehållets max vikt per liter tankvolym föreskrivas av en besiktningsman, godkänd av behörig myndighet.

För tankar med värmeisolering avsedda för gaser av ämnesnummer 1 och 2 med en kritisk temperatur mellan P 50 °C och till och med + 69 °C som undergått provning vid lägre provningstryck än det som anges i tabellen, kan en lägre max belastning föreskrivas av besiktningsman, godkänd av den behöriga myndigheten, förutsatt att det tryck som gasen i fråga utvecklar i tanken vid 55 °C inte överskrider det provningstryck som är angivet på tanken.

Giftiga gaser och gasblandningar med benämningen n.o.s. och LC50 < 200 ppm skall inte godkännas för transport i tankcontainrar.

Anmärkning: 1001 acetylen, löst, med ämnesnummer 4F, får endast godkännas för transport i flerdelad tankcontainer.

>Plats för tabell>

212 252 Den första vätsketryckprovningen skall utföras innan värmeisoleringen sätts på plats.

212 253 Rymden hos varje tank för gaser av ämnesnummer 1, fyllda efter vikt, och gaser av ämnesnummer 2 och 4 skall bestämmas, under tillsyn av en behörig myndighet godkänd besiktningsman, genom vägning eller volymbestämning av den mängd vatten tanken rymmer. Felet vid mätning av tankens rymd skall vara mindre än 1 %. Bestämning genom en beräkning grundad på tankens dimensioner är inte tillåten. Maximal tillåten fyllningsvikt enligt marginalnummer 2219 och 212 251 (3) skall fastställas av en godkänd besiktningsman.

212 254 Kontroll av svetsfogar skall utföras enligt de krav som gäller för lambda = 1,0 enligt marginalnummer 212 127 (6).

212 255 Med avvikelse från kraven i marginalnummer 212 151 skall periodiskt återkommande besiktningar utföras:

(1) Vart 2 ½ år för tankar avsedda för transport av 1008 bortrifluorid av ämnesnummer 1TC, 1053 svavelväte av ämnesnummer 2TF, 1048 bromväte, vattenfri, 1050 klorväte, vattenfri, 1017 klor, 1076 fosgen och 1079 svaveldioxid av ämnesnummer 2TC, och 1067 dikvävetetraoxid (kvävedioxid) av ämnesnummer 2TOC;

(2) Efter 8 års användning och därefter vart 12:e år för tankar avsedda för transport av gaser av ämnesnummer 3. Behörig myndighet kan begära att en täthetsprovning skall utföras mellan två provningar.

(3) Behållare enligt marginalnummer 2211 (1), (2) och (3) och flaskorna i ett flaskbatteri enligt marginalnummer 2211 (5) och som utgör en del i en flerdelad tankcontainer, skall genomgå periodiskt återkommande provningar i enlighet med marginalnummer 2217.

212 256 Beträffande tankar, värmeisolerade med vakuum, får vätsketryckprovning och kontroll av tankens inre, efter medgivande av godkänd besiktningsman, ersättas av en täthetsprovning och vakuummätning.

212 257 Har, vid återkommande besiktning av tank för gaser av ämnesnummer 3, öppningar gjorts i tanken, skall det sätt, genom vilket tanken lufttätt försluts innan den åter tas i bruk, godkännas av en godkänd besiktningsman och säkerställa tankens funktionsduglighet.

212 258 Täthetsprovning av tankar för gaser av ämnesnummer 1, 2 och 4 skall utföras med ett tryck av minst 400 kPa (4 bar) och högst 800 kPa (8 bar) (övertryck).

212 259AVDELNING 6

MÄRKNING

212 260 Följande tilläggsuppgifter skall finnas präglade eller på liknande sätt anbringade på den skylt som föreskrivs i marginalnummer 211 160 eller på tankväggen, om denna är förstärkt så att hållfastheten inte nedsätts genom märkningen:

(1) På tankar för endast en gas:

- gasens fullständiga benämning enligt marginalnummer 2201 samt det tekniska namnet när det gäller gaser med benämningen n.o.s. ().

Denna uppgift skall i fråga om tankar för komprimerade gaser av ämnesnummer 1 fyllda efter volym (tryck), följas av uppgift om det maximala fyllningstryck som är tillåtet för tanken vid 15 °C. Beträffande tankar för kondenserade gaser av ämnesnummer 1, fyllda efter vikt, och gaser av ämnesnummer 2, 3 och 4 skall gasens fullständiga benämning följas av uppgift om största tillåtna lastvikt i kg och fyllningstemperaturen, om denna är lägre än P 20 °C.

(2) På tankar avsedda för flera gaser:

- fullständig benämning enligt marginalnummer 2201 samt dessutom ifråga om gaser med benämningen n.o.s., de tekniska namnen () på de gaser tanken godkänts för. Dessa uppgifter skall följas av uppgift om största tillåtna lastvikt i kg för varje gas.

(3) På tankar avsedda för gaser av ämnesnummer 3:

- högsta tillåtna drifttryck; och

(4) På tankcontainrar med värmeisolering:

- inskriften "värmeisolerad" eller "värmeisolerad med vakuum".

212 261 (1) På ramen till en fackindelad tankcontainer skall i anslutning till fyllningsstället finnas en skylt som anger:

- provningstrycket för respektive delbehållare ();

- högsta tillåtna tryck () vid 15 °C för delbehållare avsedda för komprimerade gaser;

- antalet delbehållare;

- delbehållarnas sammanlagda rymd ();

- gasens fullständiga namn enligt marginalnummer 2201 och dessutom det tekniska namnet när det gäller gaser med benämningen n.o.s. ();

samt dessutom för kondenserade gaser:

- största tillåtna vikt () per delbehållare.

(2) Behållare enligt marginalnummer 2211 (1), (2), (3) och (5), som ingår som delbehållare i en fackindelad tankcontainer, skall märkas enligt marginalnummer 2223. Dessa behållare behöver inte märkas var för sig med de varningsetiketter som krävs enligt marginalnummer 2224.

Fackindelade tankcontainrar skall märkas och etiketteras enligt med marginalnummer 10 500.

212 262 Förutom de uppgifter som föreskrivs i marginalnummer 212 161, skall följande text anbringas antingen på tankväggen eller på en skylt:

(a) - texten "lägsta tillåtna fyllningstemperatur: .....";

(b) då tanken är avsedd för endast en gas:

- gasens namn med bokstäver i enlighet med marginalnummer 2201, och dessutom det tekniska namnet när det gäller gaser med benämningen n.o.s. ();

- för gaser av ämnesnummer 1 fyllda efter vikt, och för gaser av ämnesnummer 2, 3 och 4 största tillåtna lastvikt i kg;

(c) om tanken är avsedd för flera gaser:

- fullständig benämning på de gaser enligt marginalnummer 2201, och dessutom de tekniska namnen () på de gaser med benämningen n.o.s., som tanken är avsedd för med angivande av största tillåten lastvikt i kg för varje gas;

(d) om tanken är värmeisolerad:

- texten "värmeisolerad" eller "värmeisolerad med vakuum" på ett av registreringslandets officiella språk och dessutom på engelska, franska eller tyska, om inte eventuella internationella vägtransportbestämmelser eller överenskommelser som slutits mellan de av transporten berörda länderna föreskriver annat.

212 263-212 269AVDELNING 7

ANVÄNDNING

212 270 Tankar godkända för växelvis transport av olika gaser skall i samband med byte till transport av annan gas tömmas, rengöras och avgasas i den omfattning som krävs för en säker användning.

212 271-212 273212 274 Då en fylld tank eller en tömd men inte rengjord tank lämnas till transport, får endast de uppgifter enligt marginalnummer 212 262 som är tillämpliga på den gas som fyllts eller senast tömts, vara synliga. Alla uppgifter om andra gaser skall täckas över.

212 275 Delbehållare i en fackindelad tankcontainer får innehålla endast en och samma gas.

212 276212 277 Fyllningsgraden för tankar för gaser av ämnesnummer 3 F skall understiga den nivå vid vilken vätskans volym skulle uppgå till 95 % av tankens rymd, om innehållets temperatur höjdes till ett värde vid vilket ångtrycket är lika med säkerhetsventilens öppningstryck.

Tankar för gaser av ämnesnummer 3 A och 3 O får fyllas till 98 % vid fyllningstemperaturen och fyllningstrycket.

212 278 På tankar för gaser av ämnesnummer 3O, skall de ämnen som används för tätning av fogar eller för underhåll av förslutningar inte reagera med innehållet.

212 279 Kraven i marginalnummer 212 175 gäller ej gaser av ämnesnummer 3.

AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

212 280 Tankcontainrar avsedda för transport av ämnen av klass 2 byggda före 1 januari 1997 får vara märkta enligt kraven i detta bihang som gällde t.o.m. 31 december 1996 till nästa periodiska besiktning.

212 281-212 299KLASS 3

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

212 310 (b) och (c) Ersätt "41-57" med "41".

212 332 Lägg till sist i sista meningen:

"...eller så skall tanken vara explosiontrycksäker."

212 333 Lägg till följande nya marginalnummer:

"212 333 Om tankcontainrar är försedda med ickemetallisk inre skyddsbeklädnad, skall dessa vara konstruerade så att ingen fara finns för antändning på grund av elektrostatiska laddningar."

212 334 Lägg till följande nya marginalnummer:

"212 334 Bottentömningssystemet på tankcontainrar avsedda för ämnesnummer 61(c) får bestå av ett utvändigt rör med en avstängningsventil, om det är konstruerat av ett metalliskt material som tål deformation."

212 371 Ersätt "41-57" med "41".

Ersätt "20" med "19".

212 381 Lägg till följande nya marginalnummer:

"212 381 Tankcontainrar avsedda för transport av ämnen av ämnesnummer 61(c) vid marginalnummer 2301, tillverkade före den 1 januari 1995, men som inte överensstämmer med bestämmelserna tillämpliga fr o m den 1 januari 1995, får fortfarande användas t.o.m. 31 december 2004."

212 382 Lägg till följande nya marginalnummer:

"212 382 Tankcontainrar tillverkade före 1 januari 1997, enligt intill 31 december 1996 gällande ADR, men som inte fyller kraven i marginalnumren 212 332 och 212 333, får fortfarande användas."

KLASS 4.1

BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN

KLASS 4.2

SJÄLVANTÄNDANDE ÄMNEN

KLASS 4.3

ÄMNEN SOM UTVECKLAR BRANDFARLIGA GASER VID KONTAKT MED VATTEN

212 410 Ersätt "fasta restprodukter" med "blandningar (såsom beredningar och restprodukter)".

Ersätt "fasta restprodukter" med "fasta blandningar (såsom beredningar och restprodukter)" före "klassificerade under...".

212 460 Lägg i andra meningen efter "Tankar i tankcontainrar för ämnen..." till: "i marginalnummer 2471".

212 475 Numrera om den befintliga texten till 212 475 (1).

Lägg till ett nytt stycke, (2), enligt följande:

"(2) En högsta lastningstemperatur av 80 °C är tillåten under förutsättning att glödhärdar inte förekommer under lastning samt att tanken är hermetiskt tillsluten (¹).

Efter lastning skall tanken trycksättas (t.ex. med hjälp av komprimerad luft) i syfte att kontrollera tätheten. Det skall säkerställas att inget tryckbortfall sker under transporten.

Före lossning skall kontrolleras att det fortfarande är övertryck i tanken. Om inte, skall en inert gas tryckas in före lossning."

Lägg till en fotnot (¹) enligt följande:

"(¹) Se fotnot till marginalnummer 212 135."

KLASS 5.1

OXIDERANDE ÄMNEN

KLASS 5.2

ORGANISKA PEROXIDER

212 510 Lägg till "eller smält" efter "flytande" i (b) och (d).

Lägg till ämnesnummer "11, 13" mellan "1" och "16".

212 540 Ändra "andra ämnen" till "organiska ämnen".

212 571 Lägg till följande mening på slutet:

"Vid byte av produkt skall tankar och utrustning noggrant rengöras från rester före och efter transport av flytande ammoniumnitrat av ämnesnummer 20."

KLASS 6.1

GIFTIGA ÄMNEN KLASS 6.2 SMITTFÖRANDE ÄMNEN

212 610 Lägg till "eller smält" efter "flytande" i (b) och (c).

Ersätt "71 till 87" med "71 till 73" i (b), (c) och (d).

212 680 Lägg till ett nytt marginanummer enligt följande:

"AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

212 680 Tankcontainrar avsedda för transport av ämnen av ämnesnummer 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25 och 27 vid marginalnummer 2601 tillverkade enligt de krav som gällde i detta bihang fram till 1 januari 1995, och som inte överensstämmer med kraven gällande efter detta datum, får fortfarande användas fram till 31 december 2000."

KLASS 8

FRÄTANDE ÄMNEN

212 810 Lägg till "eller smält" efter "flytande" i (b) och (c).

Ta bort "fasta restprodukter" och lägg till: "och av fasta ämnen inklusive blandningar (såsom beredningar och restprodukter)" i anmärkningen.

212 831 Lägg till "med undantag av ämnesnummer 7" efter (d).

212 870 Lägg till "eller stabiliserad" efter "inhiberad".

Lägg till i slutet av första stycket: "Vid transport av 1829 svaveltrioxid, > 99,95 % ren, utan inhibitor, skall ämnets temperatur hållas på, eller över 32,5 °C."

212 880 Lägg till följande nya marginalnummer:

"AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

212 880 Tankcontainrar avsedda för transport av ämnen av ämnesnummer 3, 12, 33, 40 och 54 vid marginalnummer 2801 tillverkade enligt de krav som gällde i detta bihang fram till 1 januari 1995, men som inte överensstämmer med kraven gällande efter detta datum, får fortfarande användas fram till 31 december 2000."

KLASS 9

ÖVRIGA FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

212 910 Ändra enligt följande:

"Ämnen av ämnesnummer 1, 2(b), 11(c), 12(c), 20(c), 31(c) t.o.m. 35(c) eller 2211 polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c) vid marginalnummer 2901 får transporteras i tankcontainrar.

Anmärkning: Se marginalnummer 91 111 beträffande bulktransport av ämnen av ämnesnummer 4(c), 12(c), 20(c), 21(c), 31, 32, eller 35 vid marginalnummer 2901."

212 920 Ändra början enligt följande:

"Tankar i tankcontainrar för ämnen av ämnesnummer 1, 2(b), 11(c), 12(c), 20(c), 31 t.o.m. 35 eller 2211 polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c) vid marginalnummer 2901 skall..."

212 930 Ändra "för ämnen av ämnnesnummer 4 (c)" till "för transport av polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c)".

212 932 Lägg till följande nya marginalnummer:

"212 932 Tankar avsedda för ämnesnummer 20(c) skall vara försedda med värmeisolering. De får även vara utrustade med tryckavlastande anordningar vilka öppnar automatiskt i båda riktningarna vid en tryckdifferens på mellan 20 kPa och 30 kPa (0,2-0,3 bar). Värmeisolering som är i direkt beröring med väggen på tankarna avsedda för ämnesnummer 20(c) skall ha en antändningstemperatur som är minst 50 grader högre än den maximala temperatur för vilken tanken är konstruerad."

212 933 Lägg till följande nya marginanummer:

"212 933 Bottentömningssystemet på tankcontainrar avsedda för transport av ämnen av ämnesnummer 20(c) får bestå av ett utvändigt rör med en avstängningsventil, om det är konstruerat av ett metalliskt material som tål deformation."

212 951 Ändra början enligt följade:

"Tankar i tankcontainrar för ämnesnummer 1, 2(b), 11(c), 12(c), 20(c), 31 t.o.m. 35 eller UN 2211 polymerkulor, expanderbara av ämnesnummer 4(c) vid marginalnummer 2901 skall..."

212 960 Lägg till ett nytt marginalnummer enligt följande:

"212 960 Tankar avsedda för transport av ämnesnummer 21(c) skall förutom föreskriven märkning enligt marginalnummer 212 161 dessutom, på båda sidor, vara försedd med märkning enligt bihang B.7."

212 980 Lägg till följande nya marginalnummer:

"AVDELNING 8

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

212 980 Tankcontainrar avsedda för ämnesnummer 20 vid marginalnummer 2901, tillverkade före 1 januari 1997 enligt krav godkända av behörig myndighet, får fortfarande användas fram till 31 december 2006."

BIHANG B.1C BESTÄMMELSER OM FASTA OCH AVMONTERBARA TANKAR AV ARMERAD PLAST

Ändra "kärlbatterier" till "batterifordon" i den första anmärkningen under rubriken.

BIHANG B.1D BESTÄMMELSER RÖRANDE MATERIAL I OCH KONSTRUKTION AV FASTA ELLER AVMONTERBARA SVETSADE TANKAR OCH SVETSADE TANKCONTAINRAR AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV DJUPKYLDA GASER AV KLASS 2, ELLER FÖR VILKA ETT PROVNINGSTRYCK AV MINST 1 MPA (10 BAR) KRÄVS

214 250 (1) Ändra enligt följande:

"Tankar för transport av ämnen av ämnesnummer 1, 2 och 4 av klass 2, av ämnesnummer 6(a), 17(a), 19(a) och 31(a) till 33(a) av klass 4.2 eller av ämnesnummer 6 av klass 8 skall vara av stål."

(2) Ändra enligt följande:

"Finkornstål i tankar för transport av:

- ämnen i klass 2 vilka är klassificerade som frätande och ämnen med ämnesnummer 4 vid marginalnummer 2201, samt- ämnen av ämnesnummer 6 i marginalnummer 2801 skall ha en garanterad sträckgräns på högst 460 N/m m² och en brottgräns på högst 725 N/m m². Sådana tankar skall avspänningsglödgas."

214 251 Ersätt ämnesnummer "7 och 8" med "3" i (a) 1.

BIHANG B.2 ENHETLIGA BESTÄMMELSER FÖR KONSTRUKTION AV FORDON AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS, INKLUSIVE FÖRESKRIFTER FÖR TYPGODKÄNNANDE AV DESSA DÄR SÅ ÄR TILLÄMPLIGT

220 100 Ta bort orden ", 10 283 och för typ II transportenheterenligt marginalnummer 11 204 (2), samt för typgodkännande av dessa".

220 301 (2) Ändra definitionerna för Typerna FL, OX och AT enligt följande:

"- Typ FL för fordon avsedda att transportera flytande ämnen med en flampunkt av 61 °C eller lägre eller brandfarliga gaser, i tankcontainrar med en kapacitet överstigande 3 000 liter, i fasta tankar eller i avmonterbara tankar, samt för batterifordon med en kapacitet överstigande 1 000 liter avsedda för transport av brandfarliga gaser,

- Typ OX för fordon avsedda för transport av ämnen i klass 5.1, marginalnummer 2501, ämnesnummer 1(a) i tankcontainrar med en kapacitet överstigande 3 000 liter, i fasta tankar eller i avmonterbara tankar,

- Typ AT för fordon, andra än de av typerna FL eller OX, avsedda för transport av farligt gods i tankcontainrar med en kapacitet överstigande 3 000 liter, i fasta tankar eller i avmonterbara tankar samt för batterifordon med en kapacitet överstigande 1 000 liter."

220 403 Lägg i fotnot (¹) till följande nummer:

"29 för Estland , 32 för Lettland, 33 för Liechtenstein, 34 för Bulgarien, 35 (reserverad), 36 för Litauen."

220 500 Lägg i tabellen till ett "X" i raden "220 531 (nytt, termisk skärm)" under kolumnen "OX".

Lägg i tabellen till ett "X" i alla kolumnerna för rad "220 520" (BROMSAR).

220 511 (1) Lägg till följande i listan för kretsar:

"- från batteriet till den elektriska boggielyften."

220 514 Ta bort den andra meningen.

220 520 Ersätt "ECE reglemente nr 13, bihang 13, eller i enlighet med direktiv 71/320/EEG (²)" med "ECE reglemente nr 132)".

Ändra fotnot 2 till

"(²) ECE Reglemente nr 13 (Gemensamma bestämmelser rörande godkännande av fordon av kategorierna M, N och O med avseende på bromsar (1958 års överenskommelse med ändringar), (i sin senaste version) i bihang till Överenskommelsen om införande av gemensamma tekniska bestämmelser för hjulförseddda fordon, utrustning och delar som kan förses på eller användas på hjulförsedda fordon och förhållanden för ömsesidigt erkännande av godkännanden givna på grund av dessa bestämmelser). Som ett alternativ får relevanta bestämmelser i direktiv 71/320/EEC (ursprungligen publicerat i Official Journal of the European Communities L 202, 6.9.1971) användas, förutsatt att de har reviderats i enlighet med den senaste utgåvan av ECE Reglemente nr 13 giltigt för tiden vid fordonets godkännande."

Ta bort fotnot (¹).

220 521 (1) och (2) Ta bort "eller i enlighet med direktiv 71/320/EEG (²)".

220 522 (2) (b), (e), (f) och (3) Ta bort hänvisningen till Direktiv 71/320/EEC och ändra hänvisning till fotnot (¹) till se fotnot (²).

220 536 Extra värmare för hytten skall vara tillräckligt säker ur brandförebyggande synpunkt och vara placerad framför den skyddande väggen (bakre hyttvägg). Värmaren skall vara placerad så långt fram som möjligt och så högt som möjligt (minst 80 cm över marknivå) och skall vara försedd med en anordning som förhindrar att föremål kommer i kontakt med utrustningens heta ytor eller avgasrör. Endast utrustning för snabb återstart av förbränningsfläkten (max 20 s) får användas.

220 540 Ersätt "ECE reglemente nr 89 eller enligt Direktiv 92/6/EEG och 92/94/EEG" med "ECE reglemente nr 89 (²)".

Lägg till fotnot (²) enligt följande:

"(²) ECE Reglemente nr 89 (Gemensamma bestämmelser rörande godkännande av: I, fordon med avseende på deras maxhastighet; II, fordon med avseende på installation av en typgodkänd hastighetsbegränsande funktion; III, hastighetsbegränsande funktioner, som ändrat i bihang till Överenskommelsen om införande av gemensamma tekniska bestämmelser för hjulförseddda fordon, utrustning och delar som kan förses på eller användas på hjulförsedda fordon och förhållanden för ömsesidigt erkännande av godkännanden givna på grund av dessa bestämmelser (Överenskommelse från 1958). Som ett alternativ får relevanta bestämmelser i direktiv 92/6/EEC och 92/24/EEC, som ändrat, användas, förutsatt att de har reviderats i enlighet med den senaste utgåvan av ECE Reglemente nr 89 giltigt för tiden vid fordonets godkännande."

Lägg till ett nytt Bihang B.4 enligt följande:

BIHANG B.4 BESTÄMMELSER OM UTBILDNING FÖR FÖRARE AV FORDON SOM TRANSPORTERAR FARLIGT GODS

240 000-240 099AVDELNING I

ALLMÄNT, UTBILDNINGEN OCH UTBILDNINGSPROGRAMMETS UTFORMNING

240 100 (1) Utbildning skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i detta bihang på grundval av marginalnummer 10 315, 11 315 och 71 315.

(2) De kunskaper och kvalifikationer som krävs, skall förmedlas i utbildning som omfattar teoretiska kurser och praktiska övningar. Kunskaperna skall prövas i ett prov.

Utformning240 101 Grundutbildning och repetitionsutbildning skall ges i form av en grundkurs och när så är tillämpligt, specialkurser.

240 102 De ämnesområden som skall ingå i grundkursen skall minst omfatta:

(a) de allmänna bestämmelserna för transport av farligt gods,

(b) de största riskerna,

(c) information om miljöskydd som ett led i kontroll av transport av avfall,

(d) förebyggande åtgärder och säkerhetsbefrämjande åtgärder anpassade till olika risker,

(e) vad som skall göras efter en olycka (första hjälpen, trafiksäkerhet, grundläggande kunskaper i användning av skyddsutrustning etc.),

(f) etikettering och märkning för att påvisa transportriskerna,

(g) vad en förare bör och inte bör göra under transport av farligt gods,

(h) syfte med och användningsområde vad gäller den tekniska utrustningen på fordonen,

(i) förbud mot samlastning på samma fordon eller i container,

(j) försiktighetsåtgärder vid lastning och lossning av farligt gods,

(k) allmän information rörande den enskildes ansvar,

(l) information om multimodala transporter,

(m) hantering och stuvning av kollin.

240 103 De särskilda ämnesområden som skall ingå i specialkurs för transport i tankar, skall minst omfatta följande;

(a) fordons egenskaper på vägen, inbegripet lastens rörelser,

(b) särskilda krav på fordonen,

(c) allmän teoretisk kunskap om de olika system som används för lastning och lossning,

(d) särskilda tilläggsbestämmelser om användning av sådana fordon (fordonscertifikat, godkännandemärkning, skyltning och etikettering, etc.).

240 104 De särskilda områden som skall ingå i specialkurs för transport av ämnen och föremål i klass 1 skall minst omfatta följande;

(a) särskilda risker förknippade med explosiva och pyrotekniska ämnen,

(b) särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1.

240 105 De särskilda områden som skall ingå i specialkurs för transport av radioaktiva ämnen in klass 7 skall minst omfatta följande;

(a) särskilda risker avseende joniserande strålning,

(b) särskilda krav på kollin, hantering, samlastning och stuvning av radioaktiva material,

(c) särskilda åtgärder som skall vidtas i händelse av olyckor där radioaktiva material är inblandat.

Grundläggande utbildningsprogram

240 106 (1) Den teoretiska undervisningen skall för varje grundkurs eller del av helomfattande kurs omfatta minst följande utbildningstid:

>Plats för tabell>

Den totala längden för den helomfattande kursen kan fastställas av den behöriga myndigheten, under förutsättning att grundkursen och specialkursen för tank får oförändrad längd, men kompletteras med förkortade specialkurser för klass 1 och klass 7.

(2) En undervisningslektion är avsedd att pågå 45 minuter.

(3) Normalt skall högst 8 undervisningslektioner tillåtas under varje kursdag.

(4) De individuella praktiska övningarna skall äga rum i samband med den teoretiska undervisningen och skall minst omfatta första hjälpen, brandbekämpningsåtgärder och åtgärder i händelse av tillbud eller olycka.

Repetitionsutbildningsprogram

240 107 (1) Repetitionskurser som genomförs med regelbundna intervall syftar till att aktualisera förarens kunskaper och skall omfatta ny teknisk, juridisk och ämnesrelaterad utveckling.

(2) Repetitionskurser skall ha avslutats innan den period som avses i marginalnummer 10 315 (3) har löpt ut.

(3) Varje repetitionskurs skall uppgå till minst en dag.

(4) Normalt skall högst 8 undervisningslektioner tillåtas under varje kursdag.

240 108-240 199AVDELNING 2

GODKÄNNANDE AV UTBILDNING

Procedur

240 200 Utbildningskurserna skall godkännas av den behöriga myndigheten.

240 201 (1) Godkännande skall endast ges för skriftliga ansökningar.

(2) Följande handlingar skall bifogas ansökningar om godkännande:

(a) ett detaljerat utbildningsprogram med beskrivning av de ämnen som ingår och som anger tidsschemat och planerade utbildningsmetoder,

(b) lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,

(c) information om i vilka lokaler kurserna ska genomföras och om undervisningsmaterialet, liksom anläggningar för praktiska övningar,

(d) villkor för deltagande i kurserna, såsom antalet deltagare.

(3) Den behöriga myndigheten skall organisera tillsyn över utbildning och proven.

Beviljande av godkännande240 202 (1) Godkännande skall beviljas skriftligen av den behöriga myndigheten under förutsättning att:

(a) utbildningen ges i överensstämmelse med ansökningshandlingarna,

(b) den behöriga myndigheten har rätt att skicka behörig personal att närvara under utbildning och provskrivning,

(c) den behöriga myndigheten skall i god tid underrrättas om datum och plats för de enskilda utbildningarna,

(d) godkännandet kan återkallas om villkoren för godkännandet inte uppfylls.

(2) I godkännandet skall anges om de avsedda kurserna är grund- eller specialkurser, repetitionskurser eller helomfattande utbildning.

240 203 Om utbildningsorganet efter det att en utbildningskurs har beviljats godkännande, planerar att ändra sådana detaljer som var relevanta för godkännandet, skall tillstånd sökas i förväg för detta hos den behöriga myndigheten. Detta gäller särskilt ändringar i utbildningsprogrammet.

240 204-240 299AVDELNING 3

KRAV AVSEENDE UTBILDNINGEN

240 300 Den som tillhandahåller utbildning skall säkerställa att utbildningsinstruktörerna har goda kunskaper om och tar hänsyn till sådana förändringar i bestämmelser och utbildningskrav som gäller transport av farligt gods. Utbildningen skall vara så verklighetsanknuten som det är möjligt. Utbildningsprogrammet skall vara förenligt med godkännandet och baseras på de ämnesområden som anges i marginalnummer 240 102 till 240 105 ovan. Den grundläggande utbildningen och repetitionsutbildningen skall även inbegripa individuella praktiska övningar (se marginalnummer 240 106).

240 301-240 399AVDELNING 4

PROV

Grundkurs

240 400 (1) Efter genomgång av utbildningen, inklusive de praktiska övningarna, skall ett prov som omfattar grundkursens innehåll avläggas.

(2) I provet skall föraren visa att han innehar de kunskaper, den insikt och de färdigheter som krävs av en yrkesmässig förare av fordon som transporterar farligt gods, i enlighet med grundkursen.

(3) I detta syfte skall den behöriga myndigheten eller det provorgan som godkänts av den myndigheten, förbereda ett frågeformulär som innehåller de ämnesområden som anges i marginalnummer 240 102. Frågorna i provet skall väljas från detta formulär. De förare som avlägger provet skall före provet inte känna till vilka frågor som väljs ut från formuläret.

(4) För helomfattande kurser kan ett enda heltäckande prov ges.

(5) Varje behörig myndighet skall övervaka förhållandena vid proven.

(6) Proven skall antingen vara skriftliga eller bestå av en kombination av skriftligt och muntligt prov. Var och en som avlägger provet skall minst besvara 25 skriftliga frågor. Tiden för provet skall vara minst 45 minuter. Frågorna kan vara av varierande svårighetsgrad och kan tilldelas olika poäng.

Specialkurser för transport i tankar och transport av explosiva ämnen och föremål och radioaktivt material

240 401 (1) Efter att ha godkänts i provet på den grundkursen och efter att ha genomgått specialkursen för transport i tankar och/eller för transport av explosivt eller radioaktivt material, skall föraren tillåtas att avlägga motsvarande prov.

(2) Detta prov skall genomföras och övervakas på samma sätt som fastställts i marginalnummer 240 400 ovan.

(3) Provet för varje specialkurs skall bestå av minst 15 frågor.

Repetitionskurser

240 402 (1) När föraren genomgått en repetitionskurs skall han tillåtas att avlägga motsvarande prov.

(2) Detta prov skall genomföras och övervakas på samma sätt som fastställts i marginalnummer 240 400 ovan.

(3) Provet för varje repetitionskurs skall bestå av minst 15 frågor.

240 403-240 499AVDELNING 5

INTYG OM FÖRARUTBILDNING

240 500 (1) I enlighet med vad som avses i marginalnummer 10 315 (9) skall utbildningsintyget utfärdas:

(a) efter avslutad grundkurs, under förutsättning av att denne med godkänt resultat genomgått prov enligt marginalnummer 240 400 ovan,

(b) i tillämpliga fall efter avslutad specialkurs för transport i tankar eller av explosivt eller radioaktivt material, eller efter att ha tillägnat sig kunskaper enligt marginalnummer 11 315 (3) eller 71 315 (3), under förutsättning att vederbörande med godkänt resultat genomgått prov enligt marginalnummer 240 401 ovan.

240 500 (2) Utbildningsintyget skall förnyas om föraren genom intyg styrker att han genomgått repetitionskurs i enlighet med marginalnummer 10 315 (3) och om han med godkänt resultat genomgått prov enligt marginalnummer 240 402 ovan.

240 501-249 999

BIHANG B.5

250 000 (2) Ändra beskrivningarna för följande farlighetsnummer enligt följande:

"20 Kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärrisk

22 Kyld kondenserad gas, kvävningsframkallande

223 Kyld kondenserad gas, brandfarlig

225 Kyld kondenserad gas, oxiderande (brandunderstödjande)

239 Brandfarlig gas som kan medföra spontan, häftig reaktion

265 Giftig, oxiderande (brandunderstödjande) gas

40 Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne

639 Giftigt ämne, brandfarligt (flamp under 61 °C ) som kan medföra spontan, häftig reaktion"

Lägg till nya farlighetsnummer enligt följande:

"263 Giftig gas, brandfarlig

43 Självantändande (pyrofort) fast ämne

X462 Fast ämne, som reagerar med vatten så att giftiga gaser bildas

X482 Fast ämne, som reagerar med vatten så att frätande gaser bildas

99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temperatur

Ta bort farlighetsnummer 236, 266, 286, 836."

(3)A. Ändringar till förteckning I till III, utom för UN-nr i klass 2.

A.1. Ändra UN-nr i tabell 3 enligt följande:

Anmärkning: Ändringarna nedan är endast listade för förteckning III (numerisk ordning). Motsvarande ändringar måste göras i förteckning I och II (alfabetisk ordning).

>Plats för tabell>

A.2 Ändringar till förteckning I och II

A.2.1 Ändra farlighetsnumret på följande UN-nr:

>Plats för tabell>

A.2.2 Lägg till nya rader med klassningen 5.1, 11(c) för följande ämnen [i övrigt lika som 5.1, 11(b)]:

2427, 2428, 2429 och 3210.

A.2.3 Ändra kolumnen med namnet för UN-nr 3170 enligt följande:

"Biprodukter från aluminiumbearbetning."

A.2.4 Lägg till nya rader med klassningen 5.1, 13(c) för UN-nr 3211 [i övrigt lika som 5.1, 13(b)].

A.2.5 UN-nr 1280: Ta bort ordet "inhiberad".

A.2.6 UN-nr 2535: Ändra namnet till "4-Metylmorfolin".

A.2.7 UN-nr 1914: Ändra namnet till "Butylpropionater".

A.2.8 UN-nr 2348: Ändra namnet till "Butylakrylater, inhiberad".

A.2.9 UN-nr 1829: Ändra namnet till "Svaveltrioxid, inhiberad (svavelsyraanhydrid, inhiberad) eller Svaveltrioxid, stabiliserad (svavelsyraanydrid, stabiliserad)".

A.2.10 UN-nr 3253: Ta i namnet bort ordet "pentahydrat".

A.2.11 UN-nr 1791: Ändra namnet till "Hypokloritlösning" (två gånger) (ta bort förklaring med %-sats klor).

A.2.12 UN-nr 1908: Ändra namnet till "Kloritlösning" (ta bort förklaring med %-sats klor).

A.2.13 Lägg till "2." efter "6.1, 8(a)" för följande UN-nr: 1092, 1098, 1143, 2606.

A.2.14 Lägg till "2." efter "6.1, 11(b)" för UN-nr 2668.

A.2.15 Lägg in följande nya UN-nr:

>Plats för tabell>

A.2.16 Ta bort följande UN-nr: 2369, 2467, 2489, 2658, 2708, 2711, 2906, 2938, 3241.

A.3 Ändringar till förteckning II och III

A.3.1 Ändra befintligt ämnesnummer till ämnesnummer 41, för följande UN-nr:

2758, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2787, 3021, 3024.

A.3.2 Ändra befintligt ämnesnummer till ämnesnummer 73, för följande UN-nr:

2588, 2757, 2759, 2761, 2763, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2783, 2786, 3027.

A.3.3 Ändra befintligt ämnesnummer till ämnesnummer 72, för följande UN-nr:

2903, 2991, 2993, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3025.

A.3.4 Ändra befintligt ämnesnummer till ämnesnummer 71, för följande UN-nr:

2902, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3020, 3026.

A.3.6 Lägg för UN-nr 3210 och 3211 in rader med ett "(c)" klassificering.

A.3.7 Lägg till "2." efter "6.1, 11(b)" för UN-nr 3275.

A.3.8 Lägg till följande nya UN-nr:

>Plats för tabell>

A.3.9 Ta bort följande UN-nr: 1610, 3217.

B. Ändringar för Förteckningar I, II och III för klass 2

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Lägg till ett nytt bihang B.7 enligt följande:

"BIHANG B.7

FÖREBILD FÖR MÄRKE FÖR ÄMNEN MED FÖRHÖJD TEMPERATUR

270 000 Märket för ämnen med förhöjd temperatur som krävs i marginalnummer 91 500 (3), 211 960 och 212 960 ska bestå av ett rött triangelformat märke med en minsta sida av 250 mm som anges nedan."

>Hänvisning till film>

() Dessa bestämmelser anges i avsnitt 13 i den allmänna inledningen till det internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) publicerat av International Maritime Organization, London.

() Se fotnot till marginalnummer 211 135.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som allmänt används i vetenskaplig och teknisk facklitteratur, tidningar och andra skrifter. Handelsnamn får inte användas för detta ändamål. Istället för det tekniska namnet är det tillåtet att använda något av följande namn:

- För 1078 kylmedelgas, n.o.s., ämnesnummer 2A: blandning F1, blandning F2, blandning F3;

- För 1060 metylacetylen och propadienblandningar, stabiliserad, ämnesnummer 2F: blandning P1, blandning P2;

- För 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., ämnesnummer 2F: blandning A, blandning A0, blandning A1, blandning B, blandning C.

Namn, vanligen använt i handeln och nämnt vid marginalnummer 2226 (1) får bara användas som komplement.

() Måttenhet skall anges efter de numeriska värdena.

() Dessa bestämmelser är publicerade i IMDG-koden.

() Det tekniska namnet skall vara ett namn som allmänt används i vetenskaplig och teknisk facklitteratur, tidningar och andra skrifter. Handelsnamn får inte användas för detta ändamål. Istället för det tekniska namnet är det tillåtet att använda något av följande namn:

- För 1078 kylmedelgas, n.o.s., ämnesnummer 2A: blandning F1, blandning F2, blandning F3;

- För 1060 metylacetylen och propadienblandning, stabiliserad, ämnesnummer 2E: blandning P1, blandning P2;

- För 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., ämnesnummer 2F: blandning A eller butan, blandning A0 eller butan, blandning A1, blandning B, blandning C eller propan, får bara användas som komplement.

() Måttenhet skall anges efter de numeriska värdena.

() Se fotnot (¹) till marginalnummer 212 260.