Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996R1107.pdf

31996R1107

Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 148 , 21/06/1996 s. 0001 - 0010KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 17 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 har medlemsstaterna, inom sex månader efter förordningens ikraftträdande, meddelat kommissionen vilka hos dem skyddade beteckningar eller inarbetade beteckningar de önskar registrera.

Efter en granskning av dessa beteckningars överensstämmelse med förordning (EEG) nr 2081/92 har det visat sig att några av dem stämmer överens med bestämmelserna i nämnda förordning och bör registreras och därmed skyddas på gemenskapsnivå som geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning.

Generiska beteckningar registreras inte.

Artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92 tillämpas inte på det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i samma förordning.

I enlighet med artikel 14.3 i förordning (EEG) nr 2081/92 registreras inte en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning när detta med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé och den tid som det har använts är ägnat att vilseleda konsumenten om produktens rätta identitet.

Om en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning, vars namn redan finns registrerat som varumärke, är skyddad på initiativ av en enskild producent enligt kriterierna i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2037/93 (2) får denna producent inte hindra andra producenter inom det avgränsade området, som producerar efter den registrerade varuförteckningen, att använda den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen.

Om det finns både ett varumärke och en registerad ursprungsbeteckning eller en registerad geografisk beteckning, får varumärket fortsätta att brukas enligt en av de situationer som anges i artikel 13 i förordning (EEG) nr 2081/92 när dessa uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 14.2 i samma förordning.

Vissa medlemsstater har låtit meddela att för vissa delar av beteckningarna hade skydd inte begärts och det är lämpligt att ta hänsyn till detta.

Registrering av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar medför inte befrielse från skyldigheten att respektera gällande bestämmelser för jordbruksprodukter och livsmedel.

Den kommitté som föreskrivs i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2081/92 yttrade sig vid omröstningen inte inom den tidsfrist som dess ordförande hade bestämt. I enlighet med den artikel och i avsaknad av kommitténs yttrande har kommissionen överlämnat ett förslag till rådet för att det med kvalificerad majoritet skall besluta om detta inom tre månader. Med hänsyn till att rådet inte har fattat något beslut inom denna tidsfrist fastställs de föreslagna åtgärderna av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De beteckningar som anges i bilagan skall registreras som skyddad geografisk beteckning (SGB) eller skyddad ursprungsbeteckning (SUB) enligt artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92.

De beteckningar som inte anges i bilagan men som det lämnats in meddelande om enligt artikel 17 skall förbli skyddade på nationell nivå tills det fattas beslut om dem.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 185, 28.7.1993, s. 5.

BILAGA

A. PRODUKTER I BILAGA II TILL FÖRDRAGET AVSEDDA SOM LIVSMEDEL

Färskt kött och slaktbiprodukter

SPANIEN

- Carne de Ávila (SGB)

- Carne de Morucha de Salamanca (SGB)

- Pollo y Capón del Prat (SGB)

- Ternasco de Aragón (SGB)

FRANKRIKE

- Agneau du Quercy (SGB)

- Boeuf de Chalosse (SGB)

- Veau de l'Aveyron et du Ségala (SGB)

- Dinde de Bresse (SUB)

- Volailles de Bresse (SUB)

- Volailles de Houdan (SGB)

- Agneau de l'Aveyron (SGB)

- Agneau du Bourbonnais (SGB)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (SGB)

- Boeuf du Maine (SGB)

- Veau du Limousin (SGB)

- Volailles de l'Ain (SGB)

- Volailles du Gers (SGB)

- Volailles du Maine (SGB)

- Volailles de Loué (SGB)

- Volailles de l'Orléanais (SGB)

- Volailles de Bourgogne (SGB)

- Volailles du plateau de Langres (SGB)

- Volailles du Charolais (SGB)

- Volailles de Normandie (SGB)

- Volailles de Bretagne (SGB)

- Volailles de Challans (SGB)

- Volailles de Vendée (SGB)

- Volailles d'Alsace (SGB)

- Volailles du Forez (SGB)

- Volailles du Béarn (SGB)

- Volailles de Cholet (SGB)

- Volailles des Landes (SGB)

- Volailles de Licques (SGB)

- Volailles d'Auvergne (SGB)

- Volailles du Velay (SGB)

- Volailles du Val de Sèvres (SGB)

- Volailles d'Ancenis (SGB)

- Volailles de Janzé (SGB)

- Volailles du Gatinais (SGB)

- Volailles du Berry (SGB)

- Volailles de la Champagne (SGB)

- Volailles du Languedoc (SGB)

- Volailles du Lauragais (SGB)

- Volailles de Gascogne (SGB)

- Volailles de la Drôme (SGB)

LUXEMBURG

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (SGB)

PORTUGAL

- Borrego de Montemor-o-Novo (SGB)

- Borrego da Serra da Estrela (SUB)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (SGB)

- Cabrito da Gralheira (SGB)

- Cabrito da Beira (SGB)

- Vitela de Lafões (SGB)

- Borrego da Beira (SGB)

- Cabrito do Barroso (SGB)

- Borrego Terrincho (SUB)

- Carne Alentejana (SUB)

- Carne Arouquesa (SUB)

- Carne Marinhoa (SUB)

- Carne Mertolenga (SUB)

- Cordeiro Bragançano (SUB)

FÖRENADE KUNGARIKET

- Orkney beef (SUB)

- Orkney lamb (SUB)

- Scottish beef (SGB)

- Scottish lamb (SGB)

- Shetland lamb (SUB)

Köttprodukter

BELGIEN

- Jambon d'Ardenne (SGB)

SPANIEN

- Cecina de León (SGB)

- Dehesa de Extremadura (SUB)

- Guijuelo (SUB)

- Jamón de Teruel (SUB)

- Sobrasada de Mallorca (SGB)

ITALIEN

- Prosciutto di Parma (SUB)

- Prosciutto di S. Daniele (SUB)

- Prosciutto di Modena (SUB)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (SUB)

- Salame di Varzi (SUB)

- Salame Brianza (SUB)

- Speck dell'Alto Adige (SGB)

LUXEMBURG

- Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (SGB)

PORTUGAL

- Presunto do Barroso (SGB)

Ost

DANMARK

- Danablu (SGB)

- Esrom (SGB)

GREKLAND

- Áíåâáôü (Anevato) (SUB)

- Ãáëïôýñé (Galotyri) (SUB)

- ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí (Graviera Agrafon) (SUB) (1)

- ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò (Graviera Kritis) (SUB) (2)

- ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ (Graviera Naxou) (SUB) (3)

- ÊáëáèÜêé ËÞìíïõ (Kalathaki Limnou) (SUB)

- ÊáóÝñé (Kasseri) (SUB)

- Êáôßêé Äïìïêïý (Katiki Domokou) (SUB)

- ÊåöáëïãñáâéÝñá (Kefalograviera) (SUB)

- ÊïðáíéóôÞ (Kopanisti) (SUB)

- Ëáäïôýñé ÌõôéëÞíçò (Ladotyri Mytilinis) (SUB)

- Ìáíïýñé (Manouri) (SUB)

- Ìåôóïâüíå (Metsovone) (SUB)

- ÌðÜôæïò (Batzos) (SUB)

- ÎõíïìõæÞèñá (Xynomyzithra Kritis) (SUB)

- Ðç÷ôüãáëï (Pichtogalo Chanion) (SUB)

- Óáí Ìé÷Üëç (San Michali) (SUB)

- ÓöÝëá (Sfela) (SUB)

- ÖÝôá (Feta) (SUB)

- ÖïñìáÝëëá ÁñÜ÷ùâáò Ðáñíáóóïý (Formaella Arachovas Parnassou) (SUB)

SPANIEN

- Cabrales (SUB)

- Idiazábal (SUB)

- Mahón (SUB)

- Picón Bejes-Tresviso (SUB)

- Queso de Cantabria (SUB)

- Queso de La Serena (SUB)

- Queso Manchego (SUB)

- Queso Tetilla (SUB)

- Queso Zamorano (SUB)

- Quesucos de Liébana (SUB)

- Roncal (SUB)

FRANKRIKE

- Beaufort (SUB)

- Bleu des Causses (SUB)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (SUB)

- Brocciu Corse ou brocciu (SUB)

- Chabichou du Poitou (SUB) (4)- Crottin de Chavignol ou chavignol (SUB) (5)

- Époisses de Bourgogne (SUB)

- Laguiole (SUB)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (SUB) (6)

- Pouligny Saint Pierre (SUB)

- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (SUB) (7)

- Salers (SUB)

- Selles-sur-Cher (SUB)

- Sainte Maure de Touraine (SUB) (8)

- Tomme de Savoie (SGB) (9)

- Langres (SUB)

- Neufchâtel (SUB)

- Abondance (SUB)

- Camembert de Normandie (SUB) (10)

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (SUB)

- Chaource (SUB)

- Comté (SUB)

- Emmental de Savoie (SGB) (11)

- Emmental français est-central (SGB) (12)

- Livarot (SUB)

- Maroilles ou marolles (SUB)

- Munster ou munster-géromé (SUB)

- Pont-l'Évêque (SUB)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (SUB)

- Roquefort (SUB)

- Saint-Nectaire (SUB)

- Tomme des Pyrénées (SGB) (13)

- Bleu d'Auvergne (SUB)

- Brie de Meaux (SUB) (14)- Brie de Melun (SUB) (15)- Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (SUB)

ITALIEN

- Canestrato Pugliese (SUB) (16)- Fontina (SUB)

- Gorgonzola (SUB)

- Grana Padano (SUB)

- Parmigiano Reggiano (SUB)

- Pecorino Siciliano (SUB) (17)- Provolone Valpadana (SUB) (18)- Caciotta d'Urbino (SUB) (19)- Pecorino Romano (SUB) (20)- Quartirolo Lombardo (SUB)

- Taleggio (SUB)

- Asiago (SUB)

- Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (SUB) (21)- Montasio (SUB)

- Mozzarella di Bufala Campana (SUB) (22)- Murazzano (SUB)

NEDERLÄNDERNA

- Noord-Hollandse Edammer (SUB) (23) (24)

- Noord-Hollandse Gouda (SUB) (25) (26)

PORTUGAL

- Queijo de Nisa (SUB)

- Queijo de Azeitão (SUB)

- Queijo de Évora (SUB)

- Queijo de São Jorge (SUB)

- Queijo Rabaçal (SUB)

- Queijo Serpa (SUB)

- Queijo Serra da Estrela (SUB)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (SUB)

- Queijo Terrincho (SUB)

FÖRENADE KUNGARIKET

- White Stilton cheese (SUB)/Blue Stilton cheese (SUB)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (SUB) (27) (28)

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (SUB) (29)

- Swaledale cheese (SUB)/Swaledale ewes' cheese (SUB)

- Bonchester cheese (SUB)

- Buxton blue (SUB)

- Dovedale cheese (SUB)

- Single Gloucester (SUB)

Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör)

SPANIEN

- Miel de La Alcarria (SUB)

FRANKRIKE

- Crème d'Isigny (SUB)

- Crème fraîche fluide d'Alsace (SGB)

LUXEMBURG

- Miel luxembourgeois de marque nationale (SUB)

PORTUGAL

- Mel da Serra da Lousã (SUB)

- Mel das Terras Altas do Minho (SUB)

- Mel da Terra Quente (SUB)

- Mel da Serra de Monchique (SUB)

- Mel do Parque de Montezinho (SUB)

- Mel do Alentejo (SUB)

- Mel dos Açores (SUB)

- Mel do Barroso (SUB)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (SUB)

Oljor och fetter

BELGIEN

- Beurre d'Ardenne (SUB)

Olivolja

GREKLAND

- ÂéÜííïò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Viannos Iraklio Crète) (SUB) (30) (31)

- Ëõãïõñéü Áóêëçðéåßïõ (Lygourio Asklipiou) (SUB)

- Âüñåéïò Ìõëïðüôáìïò Ñåèýìíçò ÊñÞôçò (Vorios Mylopotamos Rethymnis Crète) (SUB) (32) (33)

- ÊñïêåÝò Ëáêùíßáò (Krokees Lakonias) (SUB) (34)

- ÐÝôñéíá Ëáêùíßáò (Petrina Lakonias) (SUB) (35)

- Êñáíßäé Áñãïëßäáò (Kranidi Argolidas) (SUB) (36)

- ÐåæÜ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Peza Iraklio Crète) (SUB) (37) (38)

- Áñ÷Üíåò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Archanes Iraklio Crète) (SUB) (39) (40)

- Ëáêùíßá (Lakonia) (SGB)

- ×áíéÜ ÊñÞôçò (Hania Crète) (SGB) (41)

- ÊåöáëïíéÜ (Céphalonie) (SGB)

- Ïëõìðßá (Olympe) (SGB)

- ËÝóâïò (Lesbos) (SGB)

- ÐñÝâåæá (Preveza) (SGB)

- Ñüäïò (Rhodes) (SGB)

- ÈÜóïò (Thassos) (SGB)

SPANIEN

- Baena (SUB)

- Les Garrigues (SUB)

- Sierra de Segura (SUB)

- Siurana (SUB)

FRANKRIKE

- Huile d'olive de Nyons (SUB)

- Beurre d'Isigny (SUB)

- Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres (SUB)

LUXEMBURG

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (SUB)

PORTUGAL

- Azeite de Moura (SUB)

- Azeite de Trás-os-Montes (SUB)

- Azeite do Ribatejo (SUB)

- Azeites do Norte Alentejano (SUB)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (SUB)

Frukt, grönsaker och spannmål

GREKLAND

- Áêôéíßäéï Óðåñ÷åéïý (Kiwi från Sperchiou) (SUB)

- ÅëéÜ ÊáëáìÜôáò (Oliver från Kalamata) (SUB)

- Êåëõöùôü öõóôßêé Öèéþôéäáò (Pistasch från Phtiotida) (SUB)

- Êïõì ÊïõÜô Êåñêýñáò (Kumquat från Korfu) (SGB)

- ÎåñÜ óýêá Êýìçò (Torkade fikon från Kimi) (SUB)

- ÌÞëá ÆáãïñÜò Ðçëßïõ (Äpplen från Zagoras, Pilion) (SUB) (42)- Ôóáêþíéêç ÌåëéôæÜíá Ëåùíéäßïõ (Auberginer från Tsakoniki de Léonidio) (SUB)

SPANIEN

- Arroz del Delta del Ebro (SGB)

- Calasparra (SUB)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (SGB)

- Espárrago de Navarra (SGB)

- Faba Asturiana (SGB)

- Judías de El Barco de Ávila (SGB)

- Lenteja de La Armuña (SGB)

- Nísperos Callosa d'En Sarriá (SUB)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (SUB)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (SUB)

FRANKRIKE

- Ail rose de Lautrec (SGB)

- Noix de Grenoble (SUB)

- Pommes et poires de Savoie (SGB)

- Poireaux de Créances (SGB)

- Chasselas de Moissac (SUB)

- Mirabelles de Lorraine (SGB)

- Olives noires de Nyons (SUB)

- Pommes de terre de Merville (SGB)

ITALIEN

- Arancia Rossa di Sicilia (SGB)

- Cappero di Pantelleria (SGB)

- Castagna di Montella (SGB)

- Fungo di Borgotaro (SGB)

- Nocciola del Piemonte (SGB)

NEDERLÄNDERNA

- Opperdoezer Ronde (SUB)

ÖSTERRIKE

- Wachauer Marille (SUB)

PORTUGAL

- Amêndoa do Douro (SUB)

- Ameixa d'Elvas (SUB)

- Ananás dos Açores/São Miguel (SUB)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (SUB)

- Castanha dos Soutos da Lapa (SUB)

- Castanha Marvão-Portalegre (SUB)

- Castanha de Pradela (SUB)

- Castanha da Terra Fria (SUB)

- Citrinos do Algarve (SGB)

- Cereja de São Julião-Portalegre (SUB)

- Cereja da Cova da Beira (SGB)

- Maçã de Portalegre (SGB)

- Maçã da Beira Alta (SGB)

- Maçã Bravo de Esmolfe (SUB)

- Maçã da Cova da Beira (SGB)

- Maçã de Alcobaça (SGB)

- Maracujá de São Miguel/Açores (SUB)

- Pêssego da Cova da Beira (SGB)

FÖRENADE KUNGARIKET

- Jersey Royal potatoes (SUB)

ANDRA PRODUKTER FRÅN BILAGA II

Cider

FÖRENADE KUNGARIKET

- Herefordshire cider/perry (SGB)

- Worcestershire cider/perry (SGB)

- Gloucestershire cider/perry (SGB)

B. LIVSMEDEL SOM AVSES I BILAGA I TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

Öl

FÖRENADE KUNGARIKET

- Newcastle brown ale (SGB)

- Kentish ale and Kentish strong ale (SGB)

- Rutland bitter (SGB)

Naturligt mineralvatten och källvatten

TYSKLAND

- Bad Hersfelder Naturquelle (SUB)

- Bad Pyrmonter (SUB)

- Birresborner (SUB)

- Bissinger Auerquelle (SUB)

- Caldener Mineralbrunnen (SUB)

- Ensinger Mineralwasser (SUB)

- Felsenquelle Beiseförth (SUB)

- Gemminger Mineralquelle (SUB)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (SUB)

- Haaner Felsenquelle (SUB)

- Haltern Quelle (SUB)

- Katlenburger Burgbergquelle (SUB)

- Kißlegger Mineralquelle (SUB)

- Leisslinger Mineralbrunnen (SUB)

- Löwensteiner Mineralquelle (SUB)

- Rhenser Mineralbrunnen (SUB)

- Rilchinger Amandus Quelle (SUB)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (SUB)

- Siegsdorfer Petrusquelle (SUB)

- Teinacher Mineralquellen (SUB)

- Überkinger Mineralquelle (SUB)

- Vesalia Quelle (SUB)

- Bad Niedernauer Quelle (SUB)

- Göppinger Quelle (SUB)

- Höllen Sprudel (SUB)

- Lieler Quelle (SUB)

- Schwollener Sprudel (SUB)

- Steinsieker Mineralwasser (SUB)

- Blankenburger Wiesenquelle (SUB)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (SUB)

- Wildenrath Quelle (SUB)

Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

GREKLAND

- Êñçôéêü ðáîéìÜäé (Skorpor från Kreta) (SGB)

SPANIEN

- Turrón de Jijona (SGB)

- Turrón de Alicante (SGB)

FRANKRIKE

- Bergamote(s) de Nancy (SGB)

C. JORDBRUKSPRODUKTER SOM AVSES I BILAGA II TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

Eteriska oljor

FRANKRIKE

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (SUB)

(1) Skydd av namnet "ÃñáâéÝñá" (Graviera) har inte sökts.

(2) Skydd av namnet "Chabichou" har inte sökts.

(3) Skydd av namnet "Crottin" har inte sökts.

(4) Skydd av namnet "Brebis Pyrénées" har inte sökts.

(5) Skydd av namnet "Picodon" har inte sökts.

(6) Skydd av namnet "Sainte Maure" har inte sökts.

(7) Skydd av namnet "Tomme" har inte sökts.

(8) Skydd av namnet "Camembert" har inte sökts.

(9) Skydd av namnet "Emmental" har inte sökts.

(10) Skydd av namnet "Brie" har inte sökts.

(11) Skydd av namnet "Canestrato" har inte sökts.

(12) Skydd av namnet "Pecorino" har inte sökts.

(13) Skydd av namnet "Provolone" har inte sökts.

(14) Skydd av namnet "Caciotta" har inte sökts.

(15) Skydd av namnet "Formai de Mut" har inte sökts.

(16) Skydd av namnet "Mozzarella" har inte sökts.

(17) Skydd av namnet "noord-hollandse" har inte sökts.

(18) Skydd av namnet "edammer" har inte sökts.

(19) Skydd av namnet "gouda" har inte sökts.

(20) Skydd av namnet "Cheddar" har inte sökts.

(21) Skydd av namnet "West Country" har inte sökts.

(22) Skydd av namnet "Lancashire" har inte sökts.

(23) Skydd av namnet "Çñáêëåßïõ" (Iraklio) har inte sökts.

(24) Skydd av namnet "ÊñÞôçò" (Crète) har inte sökts.

(25) Skydd av namnet "Ñåèýìíçò" (Rethymnis) har inte sökts.

(26) Skydd av namnet "Ëáêùíßáò" (Lakonias) har inte sökts.

(27) Skydd av namnet "Áñãïëßäáò" (Argolidas) har inte sökts.

(28) Skydd av namnet "Ðçëßïõ" (Pilion) har inte sökts.