Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996R2400.pdf

31996R2400

Kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 av den 17 december 1996 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 18/12/1996 s. 0011 - 0012KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2400/96 av den 17 december 1996 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 6.3 och 6.4 i denna, och med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92 har medlemsstaterna till kommissionen lämnat in ansökningar om inregistrering av geografisk eller ursprungsbeteckning för vissa namn.

I enlighet med artikel 6.1 i den förordningen har det konstaterats att dessa är förenliga med den förordningen, särskilt att de innehåller alla de uppgifter som föreskrivs i artikel 4 i den förordningen.

Ingen invändning enligt artikel 7 i den förordningen har framställts till kommissionen efter offentliggörandet av berörda namn i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2).

Följaktligen bör dessa namn tas upp i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" och alltså skyddas på gemenskapsnivå i egenskap av geografisk eller ursprungsbeteckning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De namn som finns upptagna i bilagan skall tas upp i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" såsom geografiskt skyddad beteckning (PGI) eller skyddad ursprungsbeteckning (PDO) i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EGT nr C 130, 3.5.1995, s. 7, 9 och 10.

BILAGA

PRODUKTER I BILAGA II TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA SOM LIVSMEDEL

Färskt kött och slaktbiprodukter:

SPANIEN:

- Ternera Gallega (SGB)

Köttprodukter:

PORTUGAL:

- Presunto de Barrancos (SUB)

Frukt, grönsaker och spannmål:

SPANIEN:

- Berenjena de Almagro (SGB)

DANMARK:

- Lammefjordsgulerod (SGB)