Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0184.pdf

31997D0184

97/184/EG: Rådets beslut av den 13 mars 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om samarbete rörande kontroll av prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 19/03/1997 s. 0022 - 0023RÅDETS BESLUT av den 13 mars 1997 om ingående på gemenskapens vägnar av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om samarbete rörande kontroll av prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen (97/184/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 jämförd med artikel 228.2, första meningen och artikel 228.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Den 25 september 1995 bemyndigade rådet kommissionen att på gemenskapens vägnar förhandla fram avtal om kontroll av prekursorer och kemiska ämnen med medlemsstaterna i Amerikanska samarbetsorganisationen.

På grundval av detta bemyndigande slutförde kommissionen den 25 oktober 1996 förhandlingar med Mexikos förenta stater.

Rådet bör bemyndiga kommissionen att på gemenskapens vägnar i samråd med en av rådet utsedd, särskild kommitté godkänna ändringar som enligt avtalet skall antas av den gemensamma uppföljningsgruppen. Detta bemyndigande måste emellertid begränsas till ändringar i avtalets bilagor i den mån det rör ämnen som redan omfattas av gemenskapens lagstiftning om prekursorer och kemiska ämnen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om samarbete rörande kontroll av prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig tillverkning av narkotika eller psykotropa ämnen godkänns på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar till Mexikos förenta staters regering översända det instrument som avses i artikel 12 (1).

Artikel 3

1. I den gemensamma uppföljningsgrupp varom stadgas i artikel 9 i avtalet skall gemenskapen företrädas av kommissionen, som skall biträdas av medlemsstaternas företrädare.

2. Kommissionen bemyndigas att på gemenskapens vägnar godkänna de ändringar i bilagorna till avtalet som, enligt det förfarande som anges i artikel 10 i avtalet, antas av den gemensamma uppföljningsgruppen.

Kommissionen skall för denna uppgift biträdas av en särskild kommitté som utses av rådet och ansvarar för utarbetande av en gemensam ståndpunkt.

3. Det bemyndigande som avses i punkt 2 skall vara begränsat till de ämnen som redan omfattas av den relevanta gemenskapslagstiftningen om prekursorer och kemiska ämnen.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 1997.

På rådets vägnar

M. PATIJN

Ordförande

(1) Uppgift om tidpunkten för avtalets ikraftträdande kommer genom rådets generalsekretariats försorg att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.