Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0264.pdf

31997D0264

97/264/EG: Kommissionens beslut av den 16 april 1997 om erkännande av certifieringsförfaranden enligt artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 104 , 22/04/1997 s. 0035 - 0036KOMMISSIONENS BESLUT av den 16 april 1997 om erkännande av certifieringsförfaranden enligt artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Text av betydelse för EES) (97/264/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (1), särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 fastställs att företag som tillämpar nationella, europeiska eller internationella standarder för miljöstyrnings- och miljörevisionssystem, och som är formellt certifierade som överensstämmande med dessa standarder enligt tillämpligt förfarande, skall anses uppfylla motsvarande krav i rådets förordning (EEG) nr 1836/93, förutsatt att i synnerhet standarderna och förfarandena har erkänts av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19 i samma förordning.

I artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 fastställs att uppgifter om erkända standarder och kriterier skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Begäran har gjorts om att kommissionen skall erkänna att en ackreditering enligt de kriterier som fastställs i något av följande tillvägagångssätt för ackreditering av certifieringsorgan inom området för miljöstyrningssystem kommer att säkerställa att de certifieringsorgan, som ackrediterats i enlighet med dessa krav och riktlinjer och som följer sina ackrediteringsbefogenheter, tillämpar lämpliga certifieringsförfaranden:

1) Ett system grundat på följande österrikiska lagstiftning: 622nd federal law of 1995 - environmental verifiers and list of sites act, 549th ordinance of 1996 - ordinance on assessment of competence, EAC Guide 5 of June 1996.

2) Guidelines for accreditation of certification bodies for environmental management systems (ems) and certification procedures for ems - issued September 1996 by the German federal ministries of environment, nature conservation and nuclear safety and for economics and approved by the environmental verification committee pursuant to Article 21 of the German EMAS act (Umweltauditgesetz).

3) European accreditation of certification (EAC) guidelines for the accreditation of certification bodies for environmental management systems - EAC Guide 5 of June 1996.

Kriterierna för de tre ovannämnda tillvägagångssätten för ackreditering av certifieringsorgan säkerställer att den interna revisionen inriktas på miljöprestanda och överensstämmer med bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1836/93.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 erkänner kommissionen härmed att en ackreditering enligt de kriterier som fastställs i något av följande tillvägagångssätt för ackreditering av certifieringsorgan kommer att säkerställa att certifieringsorganen, som ackrediterats i enlighet med dessa krav och riktlinjer och som följer sina ackrediteringsbefogenheter, tillämpar lämpliga certifieringsförfaranden:

1) Ett system grundat på följande österrikiska lagstiftning: 622nd federal law of 1995 - environmental verifiers and list of sites act, 549th ordinance of 1996 - ordinance on assessment of competence, EAC Guide 5 of June 1996.

2) Guidelines for accreditation of certification bodies for environmental management systems (ems) and certification procedures for ems - issued September 1996 by the German federal ministries of environment, nature conservation and nuclear safety and for economics and approved by the environmental verification committee pursuant to Article 21 of the German EMAS act (Umweltauditgesetz).

3) European accreditation of certification (EAC) guidelines for the accreditation of certification bodies for environmental management systems - EAC Guide 5 of June 1996.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 april 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 168, 10.7.1993, s. 1.