Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0265.pdf

31997D0265

97/265/EG: Kommissionens beslut av den 16 april 1997 om erkännande av den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996 om fastställandet av närmare anvisningar för miljöstyrningssystem enligt artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 104 , 22/04/1997 s. 0037 - 0038KOMMISSIONENS BESLUT av den 16 april 1997 om erkännande av den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996 om fastställandet av närmare anvisningar för miljöstyrningssystem enligt artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (Text av betydelse för EES) (97/265/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (1), särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 12 i förordning (EEG) nr 1836/93 fastställs att företag som tillämpar nationella, europeiska eller internationella standarder för miljöstyrnings- och miljörevisionssystem, och som är formellt certifierade som överensstämmande med dessa standarder enligt tillämpligt förfarande, skall anses uppfylla motsvarande krav i förordning (EEG) nr 1836/93, förutsatt att i synnerhet standarderna och förfarandena har erkänts av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19 i samma förordning.

I artikel 12 i förordning (EEG) nr 1836/93 fastställs att uppgifter om erkända standarder och kriterier skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Begäran har gjorts om att kommissionen skall erkänna den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996 om fastställande av närmare anvisningar för miljöstyrningssystem.

Den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996 är identiska och omfattar närmare anvisningar för miljöstyrnings- och miljörevisionssystem som motsvarar vissa krav enligt förordning (EEG) nr 1836/93.

Godkännande i enlighet med detta beslut kan endast beviljas om kraven i förordning (EEG) nr 1836/93 uttryckligen täcks av den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996.

Om anvisningarna för den internationella standarden ISO 14001:1996 eller den europeiska standarden EN ISO 14001:1996 används tillsammans med de åtföljande riktlinjerna kan det leda till en högre grad av överensstämmelse med kraven i förordning (EEG) nr 1836/93.

Den ackrediterade miljökontrollanten kommer även fortsättningsvis att kontrollera att de delar i förordning (EEG) nr 1836/93 täcks som inte uttryckligen täcks av den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996, och miljökontrollanten bör i synnerhet när dokumenten granskas bekräfta att de delar i artikel 3 och bilaga I som inte nämns i bilagan till detta beslut täcks.

Den certifiering som utförs enligt de certifieringsförfaranden som erkänts av kommissionen kommer att säkerställa att kraven i förordning (EEG) nr 1836/93 bilaga II a-g uppfylls.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19 i förordning (EEG) nr 1836/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 1836/93 erkänner kommissionen härmed att den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996 om fastställandet av närmare anvisningar för miljöstyrningssystem innehåller krav som motsvarar de krav i ovannämnda förordning som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 april 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 168, 10.7.1993, s. 1.

BILAGA

Krav enligt rådets förordning (EEG) nr 1836/93 för vilka motsvarande krav finns i den internationella standarden ISO 14001:1996 och den europeiska standarden EN ISO 14001:1996:

Artikel 3 - Deltagande i ordningen

Punkterna c-e

Bilaga 1

Del A: Punkterna 1-5

Del B: Punkterna 1, 2 och 4-6