Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/10/EG av den 26 februari 1997 om anpassning till teknisk utveckling för tredje gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsningar av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 068 , 08/03/1997 s. 0024 - 0026KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/10/EG av den 26 februari 1997 om anpassning till teknisk utveckling för tredje gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsningar av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG (1) av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat, senast ändrat genom direktiv 96/55/EG (2), särskilt artikel 2a i detta, införd genom rådets direktiv 89/678/EEG (3), och

med beaktande av följande:

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, fattade beslut 90/238/Euratom, EKSG, EEG (4) om en handlingsplan för perioden 1990-1994 inom ramen för programmet "Europa mot cancer".

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG (5) om ändring för fjortonde gången av direktiv 76/769/EEG, införs förbud med vissa undantag mot att släppa ut sådana ämnen på marknaden till försäljning till allmänheten som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska kategori 1 eller 2 (CMR). Förbudet införs genom tillägg av sådana ämnen till bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG innehåller redan ämnen som klassificerats som CMR och som inte omfattas av direktiv 94/60/EG.

Det bör även finnas ett förbud med vissa undantag mot att släppa ut dessa CMR-ämnen på marknaden som sådana eller i preparat till försäljningen till allmänheten.

De begränsningar som anges i detta direktiv tar hänsyn till nu tillgängliga vetenskapliga och tekniska kunskaper om säkrare alternativ.

Detta direktiv påverkar inte gemenskapens lagstiftning om de minimikrav för arbetarskydd som anges i rådets direktiv 89/391/EEG (6) och i enskilda direktiv som grundas på detta, särskilt rådets direktiv 90/394/EEG (7).

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG anpassas till teknisk utveckling enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 31 december 1997, och de skall genast informera kommissionen om detta. De skall tillämpas från den 30 juni 1998.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201.

(2) EGT nr L 231, 12.9.1996, s. 20.

(3) EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 24.

(4) EGT nr L 137, 30.5.1990, s. 31.

(5) EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 1.

(6) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.

(7) EGT nr L 196, 26.7.1990, s. 1.

BILAGA

I bilaga I skall punkterna 29, 30 och 31 ersättas med följande:

>Plats för tabell>