Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/34/EG av den 6 juni 1997 om ändring av direktiv 93/75/EEG om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 158 , 17/06/1997 s. 0040 - 0040KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/26/EG av den 6 juni 1997 om ändring av direktiv 93/75/EEG om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (1), ändrat genom kommissionens direktiv 96/39/EG (2), särskilt artikel 11 i detta, och

med beaktande av följande:

För tillämpningen av direktiv 93/75/EEG föreskrivs i dess artikel 2 f att den internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG-koden) gäller, så som den var utformad den 1 januari 1996.

IMDG-koden har ytterligare ändrats av sjösäkerhetskommittén vid dess 66:e möte. Ändring nr 28-1996 av IMDG-koden trädde i kraft den 1 januari 1997.

Det är lämpligt att ta hänsyn till denna ändring i direktivet.

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 12 i direktiv 93/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 93/75/EEG ändras på följande sätt:

Orden "så som den var utformad den 1 januari 1996" i artikel 2 f skall ersättas med orden "så som den var utformad den 1 januari 1997".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter för hur en sådan hänvisning skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 19.

(2) EGT nr L 196, 7.8.1996, s. 7.