Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0035.pdf

31997L0035

Kommissionens direktiv 97/35/EG av den 18 juni 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen för andra gången av rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 169 , 27/06/1997 s. 0072 - 0073KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/35/EG av den 18 juni 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen för andra gången av rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (1), ändrad genom kommissionens direktiv 94/15/EG (2), särskilt artikel 20 i detta, och

med beaktande av följande:

I bilaga III till direktiv 90/220/EEG ingår den ytterligare information som krävs vid anmälan för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer.

De erfarenheter som gjorts i samband med utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer visar att det är nödvändigt att underlätta insamlandet av uppgifter och information efter det att en produkt släppts ut på marknaden i enlighet med direktivet.

Dessa uppgifter och denna information skall bidra till bedömningen av liknande eller mer komplexa produkter som skall släppas ut på marknaden, samt vid tillämpningen av kontrollåtgärder i enlighet med direktiv 90/220/EEG.

Detta kan uppnås genom utökning av den information som skall lämnas i samband med anmälningar i enlighet med del C i direktivet samt på etiketterna för sådana produkter.

Det är därför lämpligt att bilaga III ändras till att omfatta sådana krav på information.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 21 i direktiv 90/220/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 90/220/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 juli 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15.

(2) EGT nr L 103, 22.4.1994, s. 20.

BILAGA

"BILAGA III

YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KRÄVS VID ANMÄLAN FÖR UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN

A. Utom uppgifterna i bilaga II skall följande uppgifter lämnas i en anmälan som avser produkter som skall släppas ut på marknaden:

1. Produktens namn och namn på de genetiskt modifierade organismer som den innehåller.

2. Tillverkarens eller distributörens namn samt dennes adress i gemenskapen.

3. Produktspecifika uppgifter och exakta användningsvillkor, inklusive i tillämpliga fall typen av miljö eller geografiskt avgränsade områden inom gemenskapen som produkten lämpar sig för.

4. Avsett användningsområde: industri, jordbruk, hantverk eller konsumenter i allmänhet.

5. Sådana uppgifter om den genetiska modifiering som införs som kan vara relevanta vid upprättandet av en förteckning över modifieringar som införts i organismer (arter). Dessa uppgifter kan omfatta nukleotidsekvenser eller annan information som är av relevans för införandet i en sådan förteckning.

B. Utom uppgifterna enligt A skall enligt artikel 11 i detta direktiv följande uppgifter lämnas i tillämpliga fall:

1. Åtgärder som skall vidtas vid oavsiktlig utsättning eller felaktig användning.

2. Särskilda anvisningar eller rekommendationer för lagring och hantering.

3. Beräknad tillverkning inom och/eller import till gemenskapen.

4. Förslag till förpackning, vilken måste vara utformad så att oavsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer undviks under lagring eller i andra sammanhang.

5. Förslag till märkning, vilken åtminstone i sammanfattad form måste omfatta de uppgifter som anges i A.1, A.2, A.3, B.1 och B.2.

C. Följande uppgifter skall i enlighet med artikel 11 i detta direktiv tillhandahållas i anmälan som avser produkter som skall släppas ut på marknaden:

Förslag till märkning. På en etikett eller i ett bifogat dokument skall information om att produkten innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer tillhandahållas. I fråga om produkter som släpps ut på marknaden i blandningar med organismer som inte modifierats genetiskt är det tillräckligt att ange att genetiskt modifierade organismer kan förekomma i produkten."