Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/49/EG av den 29 juli 1997 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 13/08/1997 s. 0009 - 0017KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/49/EG av den 29 juli 1997 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga I till direktiv 79/409/EEG bör ändras för att ta hänsyn till den senaste informationen om situationen för fågelunderarten Phalacrocorax carbo sinensis, och särskilt det faktum, att den underarten har uppnått en gynnsam bevarandestatus.

Bestämmelserna i direktivet överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling, som inrättas i enlighet med direktiv 79/409/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 79/409/EEG skall ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 30 september 1998 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast informera kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

BILAGA

"ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>Plats för tabell>