Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 938/97 av den 26 maj 1997 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda djur och växter genom reglerad handel med dessaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 30/05/1997 s. 0001 - 0008KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 938/97 av den 26 maj 1997 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda djur och växter genom reglerad handel med dessa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skydd av vilda djur och växter genom reglerad handel med dessa (1), särskilt artikel 19.2 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 21.3 b i förordning (EG) nr 338/97 fastställs att kommissionen skall anta en förordning om ändring av bilaga D till en representativ förteckning över de arter som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 3.4 a i den förordningen.

Gruppen för vetenskapliga undersökningar har konsulterats om de arter som skall upptas i bilaga D;

De åtgärder som avses i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i rådets förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 338/97 ändras på följande sätt:

1. Efter punkt 18 i Anvisningar och förklaringar till bilagorna A, B, C och D i bilagan skall följande läggas till:

"19. Beträffande de vilda djurarter som omfattas av förteckningen i bilaga D skall bestämmelserna endast gälla för levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxonomiska enheter med följande förklaringar som visar att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

1 Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.

2 Fjädrar och skinn eller andra fjäderklädda delar.

20. Beträffande växtarter som omfattas av förteckningen i bilaga D skall bestämmelserna endast gälla för levande exemplar, med undantag för taxonomiska enheter med följande förklaringar som visar att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

3 Torkade och färska växter, inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och frukter."

2. Bilaga D till bilagan till förordning (EG) nr 338/97 ersätts härmed av bilagan D till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1.

BILAGA

"BILAGA D

>Plats för tabell>

"