Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 939/97 av den 26 maj 1997 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med demEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 30/05/1997 s. 0009 - 0050KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 939/97 av den 26 maj 1997 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 938/97 (2), särskilt artikel 19.1 och 19.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Bestämmelser behövs för att genomföra rådets förordning (EG) nr 338/97 och för att säkerställa den fulla efterlevnaden av bestämmelserna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, nedan kallad konventionen.

För att säkerställa att förordning (EG) nr 338/97 genomförs på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att fastställa detaljerade villkor och kriterier för behandlingen av ansökningar om tillstånd och intyg och för utfärdande, giltighet och användning av sådana handlingar. Det är därför lämpligt att fastställa förlagor som dessa blanketter måste följa.

Det är dessutom nödvändigt att fastställa detaljerade bestämmelser om villkor och kriterier för behandling av exemplar av djurarter som är födda och uppvuxna i fångenskap och av exemplar av växtarter som har förökats artificiellt för att säkerställa att de undantag som får tillämpas för sådana exemplar tillämpas på ett enhetligt sätt.

I samband med undantag för exemplar som är personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 krävs det att det finns bestämmelser som säkerställer att kraven i artikel VII.3 i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter uppfylls.

För att säkerställa att de allmänna undantagen från förbudet mot intern handel inom gemenskapen enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 tillämpas på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att fastställa villkor och kriterier för hur dessa skall avgränsas.

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för hur märkning av vissa exemplar av arter skall ske, för att underlätta identifiering och säkerställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 genomförs.

Bestämmelser bör fastställas om innehåll, form och inlämning av de periodiska rapporter som anges i förordning (EG) nr 338/97.

För att ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 ska kunna förberedas måste tillgång ges till all relevant information, särskilt om arters biologiska status och handelsstatus, användningen av dem samt metoder för kontroll av handel.

Denna förordning omfattar bland annat de bestämmelser som hittills omfattats av kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28 november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för utfärdande och användning av de handlingar som krävs för genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (3). Den förordningen bör därför upphöra att gälla.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Definitioner och blanketter

Artikel 1

I denna förordning och som tillägg till definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 338/97 avses med:

förvärvsdag: den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö, föddes i fångenskap eller förökades artificiellt.

Artikel 2

1. De blanketter som skall användas för importtillstånd, exporttillstånd, reexportintyg och ansökningar om dessa skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som den förlaga som visas i bilaga I.

2. Blanketterna för importanmälan skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som den för laga som visas i bilaga II. De får innehålla serienummer.

3. Blanketterna för de intyg som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 338/97 och för ansökan om dessa intyg skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som den förlaga som visas i bilaga III. Medlemsstaterna får emellertid besluta att fält 19 enbart skall innehålla uppgift om berört intyg och/eller tillstånd i stället för den förtryckta texten.

4. Blanketterna för de etiketter som avses i artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall utformas som den förlaga som visas i bilaga IV.

Artikel 3

1. Det papper som används för de blanketter som avses i artikel 2 skall vara fritt från slipmassa och skrivtåligt och väga minst 55 gram/m².

2. Storleken på de blanketter som avses i artikel 2.1-2.3 skall vara 21×29,7 cm (A4) med en tolerans på längden om högst minus 18 mm eller plus 8 mm.

3. Vad avser de i artikel 2.1 angivna blanketterna skall

a) blankett 1, originalet, tryckas på vitt papper med en guillochemönstrad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja alla förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) blankett 2, den sökandes kopia, tryckas på gult papper,

c) blankett 3, det exporterande eller reexporterande landets kopia av ett importtillstånd respektive den kopia av ett exporttillstånd eller reexportintyg som tullen återsänder till den utfärdande myndigheten, tryckas på ljusgrönt papper,

d) blankett 4, den utfärdande myndighetens kopia, tryckas på rosa papper,

e) blankett 5, ansökan, tryckas på vitt papper.

4. Vad avser de i artikel 2.2 angivna blanketterna skall

a) blankett 1, originalet, tryckas på vitt papper,

b) blankett 2, importörens kopia, tryckas på gult papper.

5. Vad avser de i artikel 2.3 angivna blanketterna skall

a) blankett 1, originalet, tryckas på gult papper med en guillochemönstrad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja alla förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) blankett 2, den utfärdande myndighetens kopia, tryckas på rosa papper,

c) blankett 3, ansökan, tryckas på vitt papper.

6. Det papper som används till de etiketter som avses i artikel 2.4 skall vara vitt.

7. De blanketter som avses i artikel 2 skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk i enlighet med vad den administrativa myndigheten i varje medlemsstat fastställer. I de fall de skall överlämnas till myndigheter i tredje land skall de, där så krävs, översättas till ett av konventionens officiella arbetsspråk.

8. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av de i artikel 2 angivna blanketterna, och vad avser de i artikel 2.1-2.3 angivna blanketterna kan de ingå i en datoriserat förfarande för utfärdande av tillstånd och intyg.

KAPITEL II Bestämmelser om utfärdande och användning av handlingar samt deras giltighetstid

Avsnitt 1 Allmänna bestämmelser

Artikel 4

1. Blanketter skall fyllas i med maskinskrift. Ansökningar om de tillstånd och intyg som avses i artikel 2.1-2.3, importanmälningar enligt artikel 2.2 och etiketter enligt artikel 2.4 får dock fyllas i med läslig handskrift och med bläck och stora bokstäver.

2. Blanketter, bortsett från ansökningsblanketter och de i artikel 2.4 angivna etiketterna, får inte innehålla någon form av radering eller ändring, såvida detta inte är bestyrkt med den utfärdande myndighetens stämpel och underskrift eller, vad avser den i artikel 2.2 angivna importanmälan, införseltullkontorets stämpel och underskrift.

3. I tillstånd och intyg och även ansökningar om utfärdande av dessa handlingar skall

a) i förekommande fall en av de koder som anges i bilaga V användas i beskrivningen av exemplaren,

b) koderna i bilaga V användas vid angivelse av mängdenhet och nettomängd,

c) standardreferensverken för nomenklatur enligt bilaga VI användas för att ange arternas vetenskapliga namn,

d) ändamålet med transaktionen anges med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga VII,

e) exemplarens ursprungskälla skall anges med hjälp av en av de koder som anges i punkt 2 i bilaga VII och, då användningen av dessa koder är beroende av att villkor fastställda i rådets förordning (EG) nr 338/97 eller i denna förordning är uppfyllda, endast i överensstämmelse med sådana villkor.

4. Om en bilaga medföljer någon av de blanketter som anges i artikel 2 och utgör en väsentlig del av denna, skall detta och antalet sidor tydligt anges på ifrågavarande tillstånd eller intyg och varje sida av bilagan skall innehålla

a) tillståndets eller intygets nummer och utfärdandedatum, och

b) underskrift och stämpel eller sigill av den myndighet som utfärdat tillståndet eller intyget.

Om den blankett som avses i artikel 2.1 används för mer än en art i ett varuparti skall en bilaga biläggas som, förutom kraven i första stycket, för varje art i sändningen återger fälten 8-22 på berörd blankett, samt de rutor i fält 27 på blanketten där "kvantitet/nettovikt som faktiskt importeras" och i tillämpliga fall "antal döda djur vid framkomst" anges.

Om den blankett som avses i artikel 2.3 används för mer än en art skall en bilaga biläggas som, förutom kraven i första stycket, för varje art återger fälten 4-18 på berörd blankett.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 c-d och 4 skall tillämpas även, i samband med beslut om godkännande av tillstånd och intyg som utfärdats av tredje land för exemplar som skall föras in i gemenskapen. När dessa handlingar avser exemplar som omfattas av frivilligt fastlagda exportkvoter eller exportkvoter tilldelade av konferensen för konventionsparterna, skall de godkännas endast om de innehåller uppgift om det totala antalet exemplar som redan har exporterats under innevarande år, innefattande det antal som tillståndet i fråga gäller, samt kvoten för de ifrågavarande arterna. Vidare skall reexportintyg som utfärdats av tredje land godkännas endast om de innehåller uppgifter om ursprungsland och det tillämpliga exporttillståndets nummer och utfärdandedatum och, i förekommande fall, sista reexportland, nummer och utfärdandedatum för tillämpligt reexportintyg eller innehåller en tillfredsställande motivering för att sådan information har utelämnats.

Artikel 5

1. Handlingar skall utfärdas och användas i enlighet med de bestämmelser och enligt de villkor som fastställs i denna förordning och i förordning (EG) nr 338/97, särskilt i artikel 11.1-11.4 i denna. De får innehålla föreskrifter, villkor och krav som ställts upp av den utfärdande myndigheten för att säkerställa efterlevnad av dessa förordningar och av bestämmelserna i medlemsstaternas lagstiftning om deras genomförande.

2. Handlingarna skall användas utan att det påverkar tillämpningen av andra förfaranden som gäller varors befordran inom gemenskapen, införsel av varor i gemenskapen eller deras export eller reexport därifrån eller de blanketter som används för dessa förfaranden.

3. Som regel skall de administrativa myndigheterna besluta om utfärdande av tillstånd och intyg senast en månad från det datum en fullständig ansökan inlämnas. Om den utfärdande myndigheten samråder med tredje part skall ett sådant beslut fattas först när dessa samråd är slutförda. Sökanden skall meddelas i det fall handläggningen av en ansökan blir avsevärt fördröjd.

Artikel 6

Ett separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller reexportintyg skall utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör del av en hel varusändning.

Artikel 7

1. Gemenskapens importtillstånd skall vara giltiga i högst tolv månader. Ett importtillstånd skall dock inte gälla om en motsvarande giltig handling från export- eller reexportlandet saknas.

Gemenskapens exporttillstånd och reexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader. Om gemenskapens tillstånd och intyg enligt första och andra styckena har upphört att gälla, skall de anses ogiltiga och utan rättsverkan.

Innehavaren av ett importtillstånd, exporttillstånd eller reexportintyg, som upphört att gälla eller ej utnyttjats, skall omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.

2. Med undantag för de intyg som avses i artikel 30 och 32 b skall de i artikel 20 angivna intygen och den sökandes kopior av använda importtillstånd upphöra att gälla, när de däri angivna levande exemplaren har dött eller avlivats eller när levande djur har rymt, när exemplaren har förstörts eller när någon av uppgifterna i fälten 1, 2 och 4 i ett intyg eller fält 3, för arter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och fälten 6 och 8 i sökandens kopia av ett använt importtillstånd inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

En sådan handling skall omedelbart återlämnas till den utfärdande myndigheten, vilken i förekommande fall får utfärda ett intyg med aktuella uppgifter i enlighet med artikel 21.

3. Då ett tillstånd eller intyg utfärdas för att ersätta en handling som har upphävts, försvunnit, stulits, förstörts, eller - avseende ett tillstånd eller ett reexportintyg - har upphört att gälla, skall numret på den ersatta handlingen och skälet till ersättningen anges i fältet med rubriken "särskilda villkor".

4. I de fall ett exporttillstånd eller ett reexportintyg har upphävts, försvunnit, stulits, eller förstörts skall den utfärdande administrativa myndigheten meddela den administrativa myndigheten i bestämmelselandet och konventionens sekretariat om detta.

Artikel 8

1. Ansökan om importtillstånd, exporttillstånd och reexportintyg skall med hänsyn till bestämmelserna i artikel 5.3 lämnas i god tid, så att de kan utfärdas före införseln av exemplaren i gemenskapen eller före exporten eller reexporten av dem från gemenskapen.

Exemplar får inte godkännas för ett tullförfarande förrän erforderliga handlingar har lagts fram.

2. Vid införsel av exemplar i gemenskapen skall de erfordrade handlingarna från tredje land anses giltiga endast om de har utfärdats och använts för export eller reexport från det landet före deras sista giltighetsdag och används för införsel i gemenskapen senast sex månader från den dag de utfärdades.

3. Utan hinder av punkterna 1 första stycket och 2 och förutsatt att importören/(re-)exportören vid varupartiets ankomst eller före avsändning av varupartiet meddelar den behöriga myndigheten skälet till att de handlingar som erfordras saknas får handlingar för exemplar av arter förtecknade i bilaga B eller C till förordning (EG) nr 338/97 liksom exemplar av arter förtecknade i bilaga A till den förordningen och som hänvisas till i artikel 4.5 i denna i undantagsfall utfärdas i efterhand, om medlemsstatens behöriga administrativa myndighet, i förekommande fall i samråd med behöriga myndigheter i tredje land, har tillfredsställande bevis för att a) varje oriktighet som skett inte kan belastas exportören eller reexportören och/eller importören, och

b) att den ifrågavarande reexporten, exporten eller importen av exemplaren i övrigt sker i överensstämmelse med bestämmelserna i

i) förordning (EG) nr 338/97,

ii) konventionen, och

iii) den tillämpliga lagstiftningen i tredje land.

4. Exporttillstånd och reexportintyg som är utfärdade enligt bestämmelserna i punkt 3 skall klart ange om att de har utfärdats i efterhand och skälet för detta. Vad avser gemenskapens importtillstånd, exporttillstånd och reexportintyg skall detta anges i fält 23.

5. Med undantag av punkt 3 b i skall bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 4 i enlighet med artikel 7.2 c i förordning (EG) nr 338/97 tillämpas i tillämpliga delar för exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A och B till den förordningen och som är under transitering i gemenskapen.

Avsnitt 2 Importtillstånd

Artikel 9

1. Den sökande skall i förekommande fall fylla i fälten 1, 3-6 och 8-23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3-5 och 8-22 i originalet och alla kopior. Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till fler än ett varuparti.

2. Den eller de fullständigt ifyllda blanketten/eller blanketterna skall överlämnas till den administrativa myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten och skall innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 kunna fastställa om ett tillstånd skall utfärdas. Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras. Om ansökan avser ett tillstånd som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om det tidigare avslaget.

Artikel 10

1. Om ett importtillstånd utfärdats för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 får exportlandets eller reexportlandets kopia återlämnas till den sökande för att överlämnas till administrativa myndigheten i exportlandet eller reexportlandet. Originalet skall i enlighet med artikel 4.1 b ii i förordning (EG) nr 338/97 inte lämnas ut förrän det motsvarande exporttillståndet eller reexportintyget har uppvisats.

2. Om exportlandets eller reexportlandets kopia inte återlämnas till den sökande, skall den senare erhålla en skriftlig försäkran om att ett importtillstånd kommer att utfärdas och villkoren för detta.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 23 skall importören eller dennes representant överlämna originalet (blankett 1), sökandens exemplar (blankett 2) och, där detta är föreskrivet i importtillståndet, all dokumentation från exportlandet eller reexportlandet till det gränstullkontor som handhar införseln i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97. I tillämpliga fall skall konossementets eller flygfraktsedelns nummer av denna anges i fält 26.

Artikel 12

Det tullkontor som avses i artikel 11 eller om tillämpligt i artikel 23.1 skall efter att ha fyllt i fält 27 i originalet (blankett 1) och sökandens exemplar (blankett 2) återlämna det senare till importören eller till dennes representant. Originalet (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller reexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 19.

Avsnitt 3 Importanmälan

Artikel 13

Importören eller dennes representant skall i förekommande fall fylla i fälten 1-11 i originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2) av importanmälan och, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 23, överlämna dem tillsammans med eventuell dokumentation från exportlandet eller reexportlandet till det tullkontor som handlar införseln i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 14

Det tullkontor som avses i artikel 13 eller, om tillämpligt, artikel 23.1 skall fylla i fält 12 i originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), och därefter återlämna den senare till importören eller dennes representant. Originalet (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller reexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 19.

Avsnitt 4 Exporttillstånd och intyg om reexport

Artikel 15

1. Den sökande skall i förekommande fall fylla i fälten 1, 3-5 och 8-23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3-5 och 8-22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.

2. Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall skickas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat på vilkens territorium exemplaren hålls och skall innehålla de upplysningar och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den på grundval av artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 skall kunna fastställa, om ett tillstånd eller intyg skall utfärdas. Om en ansökan är ofullständig skall detta motiveras. Om en ansökan avser ett tillstånd eller intyg som gäller exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om det tidigare avslaget.

3. Då sökandens kopia av ett importtillstånd, en importörs kopia av en importanmälan eller ett intyg utfärdat med stöd av en sådan handling presenteras som underlag för en ansökan om reexportintyg, skall dessa handlingar återlämnas till den sökande först efter ändring av det antal exemplar som handlingen därefter skall omfatta. En sådan handling skall inte återlämnas till den sökande om reexportintyg har beviljats för samtliga exemplar som handlingen omfattar eller när det har ersatts i enlighet med artikel 21. Den administrativa myndigheten skall fastställa alla bestyrkande handlingars giltighet, vid behov efter samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även när ett intyg presenteras som bestyrkande underlag till en ansökan om exporttillstånd.

Då exemplar har märkts individuellt under överinseende av en administrativ myndighet i en medlemsstat, för att underlätta hänvisning till de handlingar som avses i första och andra styckena, skall det inte krävas att dessa handlingar läggs fram tillsammans med ansökan, förutsatt att deras nummer anges i ansökan.

Om de bestyrkande handlingar som avses i första, andra och tredje styckena saknas, skall den administrativa myndigheten fastställa om de exemplar som skall reexporteras eller exporteras lagligen införts eller förvärvats i gemenskapen, i förekommande fall i samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

4. När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 3 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat, skall den senare inkomma med svar inom en vecka.

Artikel 16

Exportören eller reexportören eller dennes representant skall överlämna originalet (blankett 1), sökandens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97. I tillämpliga fall skall konossementets eller flygfraktsedelns nummer av denne anges i fält 26.

Artikel 17

Det tullkontor som avses i artikel 16 skall efter att ha fyllt i fält 27 återlämna originalet (blankett 1) och sökandens kopia (blankett 2) till exportören eller reexportören eller dennes representant. Den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) skall vidarebefordras i enlighet med artikel 19.

Artikel 18

1. Vad avser artificiellt förökade växtarter förtecknade i bilagorna B och C och artificiellt förökade hybrider framställda från onoterade arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 får medlemsstaterna föreskriva att ett sundhetsintyg för växter skall användas i stället för ett exporttillstånd eller reexportintyg.

2. Vid användning av ett sådant sundhetsintyg enligt punkt 1 skall det innehålla det vetenskapliga namnet på artnivå, eller om detta inte är möjligt för de taxonomiska enheter som anges per familj i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97, på släktnivå, medan artificiellt förökade orkidéer och kaktusar enligt bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 får anges som sådana. Sundhetsintyg för växter skall även innehålla uppgift om typ och antal av exemplar och en stämpel, sigill eller annan särskild uppgift om att "exemplaren är artificiellt förökade i enlighet med CITES".

3. När en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som antagits av konferensen för konventionsparterna registrerar plantskolor som exporterar artificiellt förökade exemplar av de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, får den utfärda exporttillstånd på förhand till de berörda plantskolorna med en angivande i fält 23 av plantskolans registreringsnummer och följande deklaration:

"Tillståndet gäller endast artificiellt förökade växter i enlighet med CITES resolution conf 9.18 gäller endast följande taxonomiska enheter: . . . . . . . . . . . "

Avsnitt 5 Återlämning till utfärdande myndigheter av handlingar som uppvisats för tullen

Artikel 19

1. Tullkontor skall snarast till berörd administrativ myndighet i sitt land vidarebefordra alla handlingar som har presenterats för dem i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

De administrativa myndigheter som mottar sådana handlingar skall snarast vidarebefordra dem som har utfärdats av andra medlemsstater till de berörda administrativa myndigheterna tillsammans med alla bestyrkande handlingar enligt konventionen.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får tullkontorens på elektronisk väg bekräfta att handlingar utfärdats av den administrativa myndigheten i den egna medlemsstaten uppvisats som.

Avsnitt 6 Intyg föreskrivna i artikel 10 i förordning (EG) nr 338/97

Artikel 20

1. Den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplar befinner sig får vid mottagandet av en ansökan i enlighet med bestämmelserna i punkterna 5 och 6 utfärda de intyg som anges i punkterna 2, 3 och 4, dock endast för de ändamål som anges där:

2. Ett intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 i skall ange att exemplaren

a) tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaten, eller

b) är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaten, eller

c) förvärvats i eller införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97, eller

d) förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 juni 1997 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3626/82 (4), eller

e) förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 januari 1984 i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

f) förvärvats i eller införts till en medlemsstat innan bestämmelserna i de angivna förordningar som anges i c eller d eller i konventionen blev tillämpliga på dem eller trädde i kraft i den medlemsstaten.

3. Ett intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att exemplar av de i bilaga A förtecknade arterna är undantagna från ett eller flera förbud i artikel 8.1 i nämnda förordning på grund av att de

a) har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som anges i den bilagan eller i bilaga I till konventionen eller i bilaga C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 blev tillämpliga på dem, eller

b) har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med där gällande lagstiftning, eller

c) är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaten, eller

d) är, eller är del av eller härrör från djur som fötts och vuxit upp i fångenskap, eller

e) är godkända att användas för ett av de ändamål som anges i artikel 8.3 c och e-g i förordning (EG) nr 338/97.

4. Ett intyg enligt av artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att förflyttning är tillåten av levande exemplar av en i dess bilaga A angiven art från den föreskrivna plats som anges i importtillståndet eller i ett intyg som utfärdats tidigare.

5. Den sökande skall i förekommande fall fylla i fälten 1, 2 och 4-19 i ansökningsblanketten och fälten 1 och 4-18 i originalet och alla kopior. Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

6. Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns och innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas. Om uppgifter utelämnas i ansökan, skall detta motiveras. Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera myndigheten om det tidigare avslaget.

Artikel 21

1. I de fall ett varuparti som täcks av sökandens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett intyg, delas upp eller när av andra orsaker uppgifterna i en sådan handling inte återspeglar den verkliga situationen, får den administrativa myndigheten göra nödvändiga ändringar i enlighet med artikel 4.2 eller utfärda ett eller flera motsvarande intyg. Det senare får dock ske endast i enlighet med de bestämmelser och för de ändamål som anges i artikel 20 och sedan myndigheten har fastställt att den handling som skall ersättas är giltig, i förekommande fall i samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

2. När ett intyg utfärdas för att ersätta sökandens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett tidigare utfärdat intyg, skall denna handling behållas av den administrativa myndighet som utfärdar intyget.

3. Ett intyg som har försvunnit, stulits eller förstörts kan ersättas endast, av den myndighet som utfärdade det.

4. När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 1 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare ge sitt svar inom en vecka.

Avsnitt 7 Etiketter

Artikel 22

1. I enlighet med artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall de etiketter som avses i artikel 2.4 i den här förordningen användas enbart i samband med icke-kommersiella lån, gåvor och utbyte, mellan i vederbörlig ordning registrerade forskare och forskningsinstitutioner, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter för vetenskapliga undersökningar.

2. De forskare och forskningsinstitutioner som avses i punkt 1 skall tilldelas ett femställigt registreringsnummer av en administrativ myndighet i den medlemsstat där de befinner sig i vilken de två första leden skall utgöras av ISO-Landskoden med två bokstäver för den berörda medlemsstaten och de tre sista ett unikt nummer som tilldelats varje institution av den behöriga administrativa myndigheten.

3. De berörda forskarna och forskningsinstitutionerna skall fylla i fälten 1-5 i etiketten och vid återlämnandet av den etikettdel som skall användas för det ändamålet snarast upplysa den behöriga administrativa myndighet som de är registrerade vid om hur alla etiketter har använts.

Avsnitt 8 Uppvisande av handlingar och kontroller vid ett annat tullkontor än det vid gränsen där införseln sker

Artikel 23

1. När en varusändning, som skall föras in till gemenskapen, i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EG) nr 338/97 anländer till ett gränstullkontor via sjö-, flyg- eller järnvägstransport för att med samma transportmedel och utan mellanliggande lagring sändas vidare till ett annat tullkontor i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97, skall slutkontrollerna och uppvisandet av importhandlingarna ske vid det sistnämnda tullkontoret.

2. När ett varuparti har kontrollerats i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 vid ett tullkontor som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97 och sänts vidare till ett annat tullkontor för ytterligare tullförfaranden, skall det sistnämnda tullkontoret kräva ett uppvisande av sökandens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, ifyllt i enlighet med artikel 12 i den här förordningen eller importörens kopia (blankett 2) av en importanmälan, ifylld i enlighet med artikel 14 i den här förordningen, och får genomföra alla kontroller det finner nödvändiga för att fastställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning är uppfyllda.

KAPITEL III Exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar

Artikel 24

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelsen i artikel 25 skall ett exemplar av en djurart anses vara fött och uppvuxet i fångenskap endast när en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda medlemsstaten anser sig ha tillfredsställande bevis för att

a) det är, eller härrör från, avkomma som är född eller på annat sätt framställd i en kontrollerad miljö, antingen av föräldrar som parat sig eller på annat sätt överfört gameter i en kontrollerad miljö - vid sexuell fortplantning - eller av föräldrar som hållits i en kontrollerad miljö när avkomman började utvecklas - vid asexuell fortplantning; med en kontrollerad miljö avses en miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan innefatta byggda boendeutrymmen, gödselhantering, hälsovård, skydd mot rovdjur och automatisk utfodring i syfte att framställa exemplar av de ifrågavarande arterna och innefattande kontrollerade och avgränsade områden för att hindra djur, ägg eller gameter av arterna i fråga att komma in i eller lämna den kontrollerade miljön,

b) föräldragenerationen anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och på ett sätt som inte var till skada för de berörda arternas fortlevnad i sin naturliga miljö,

c) föräldragenerationen kan bibehållas utan tillförda vilda exemplar, bortsett från tillfälliga tillskott av djur, ägg och gameter från vilda bestånd för att förhindra skadlig inavel och där storleken på dessa tillskott bestäms av behovet av nytt genetiskt material och inga andra faktorer, och

d) föräldragenerationen sköts på ett sätt som är ägnat att bibehålla avelsbeståndet på obestämd tid, dvs. enligt en metod som har visat sig kunna framställa andra generationens avkomma i en kontrollerad miljö på ett tillförlitligt sätt.

Artikel 25

När en behörig myndighet vid tillämpning av artikel 24, artikel 32 a, b eller artikel 33.1 anser det nödvändigt att fastställa ett djurs härstamning genom analys av dess blod eller vävnader, skall ägaren medverka till denna analys eller de prov som behövs på det sätt som den myndigheten föreskriver.

Artikel 26

Ett exemplar av en växtart skall endast anses vara artificiellt förökat när den berörda medlemsstatens vetenskapliga myndighet är övertygad om att

a) det är, eller härrör från, växter som är uppodlade från frön, sticklingar, delningar, sårvävnader eller andra växtvävnader, sporer eller annat förökningsmaterial under kontrollerade förhållanden, dvs. i en icke naturlig miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan innefatta jordbearbetning, gödning, ogräsbekämpning, bevattning eller plantskolebehandling såsom plantering i kruka, i trädgårdssängar och väderskydd,

b) det odlade föräldrabeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och underhålls på ett sätt som inte är till skada för artens fortlevnad i dess naturliga miljö,

c) skötselmetoden ger långsiktig garanti för att det odlade föräldrabeståndet kan bibehållas, och

d) vad avser inympade växter, både rotstocken och ympkvisten är artificiellt förökade i enlighet med a-c.

KAPITEL IV Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Införande i gemenskapen av personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Artikel 27

1. Det undantag som avses i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 från bestämmelserna i dess artikel 4 skall inte tillämpas första gången en person som normalt är invånare i gemenskapen för in personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen.

2. Första gången personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97, förs in av en person som normalt är invånare i gemenskapen, skall det inte krävas att ett importtillstånd uppvisas för tullen, om originalet av en exporthandling eller reexporthandling och en kopia av handlingen kan uppvisas. Tullen skall vidarebefordra originalet i enlighet med artikel 19 och återlämna den stämplade kopian till innehavaren.

3. När personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97, återinförs till gemenskapen av en person som normalt är invånare i gemenskapen, skall det inte krävas att ett importtillstånd uppvisas för tullen, i de fall den av tullen påtecknade sökandens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapens importtillstånd eller exporttillstånd, den i punkt 2 angivna kopian eller bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen uppvisas.

Export och reexport från gemenskapen av personliga tillhörigheter eller tillhörigheter som ingår i hushåll

Artikel 28

1. Det undantag som avses i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 från bestämmelserna i dess artikel 5 skall inte tillämpas vid export av personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A eller B till den nämnda förordningen.

2. När en person som normalt är invånare i gemenskapen reexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som innefattar exemplar av arter som förtecknas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97 skall det inte krävas att ett reexportintyg uppvisas för tullen, om den av tullen påtecknade sökandens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapens importtillstånd eller exporttillstånd, den i artikel 27.2 angivna kopian eller bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen uppvisas.

KAPITEL V Undantag

Artikel 29

1. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 a i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de däri angivna villkoren har uppfyllts.

2. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att exemplaren är födda och uppvuxna i fångenskap eller artificiellt förökade i enlighet med artiklarna 24, 25 och 26 i denna förordning.

3. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 h i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda exemplaren har tagits ur sin naturliga miljö i en medlemsstat och i enlighet med dess lagstiftning.

Artikel 30

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 får ett undantag från bestämmelserna i dess artikel 8.1 medges för vetenskapliga institutioner, som av en administrativ myndighet godkänts för de ändamål som avses i denna artikel, genom utfärdande av ett intyg som omfattar alla exemplar i samlingen av de i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 angivna arterna som är avsedda för avel i fångenskap eller artificiell förökning och som är till fördel för arternas bevarande eller för forskning eller utbildning som syftar till arternas fortlevnad och bevarande, under förutsättning att all försäljning av exemplar sker till andra vetenskapliga institutioner som innehar ett sådant intyg.

Artikel 31

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 skall förbud för köp, erbjudande om köp eller förvärv i kommersiellt syfte av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till nämnda förordning och bestämmelserna i dess artikel 8.3 om att undantag från dessa förbud skall medges genom att individuella intyg utfärdas i varje enskilt fall, inte tillämpas när de berörda exemplaren a) omfattas av ett av de intyg som föreskrivs i artikel 20.3 och skall användas i enlighet med det ändamål som anges i detta, eller

b) omfattas av en av de allmänna undantag som föreskrivs i artikel 32.

Artikel 32

Förbuden i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 och bestämmelserna i dess artikel 8.3 att undantag från dem skall medges genom att individuella intyg utfärdas i varje enskilt fall skall inte avse

a) levande exemplar av i fångenskap födda och uppvuxna djur av de arter som anges i bilaga VIII och hybrider av dessa under förutsättning att exemplar av de i denna bilaga förtecknade arterna är märkta i enlighet med artikel 36.1,

b) levande exemplar av i fångenskap födda och uppvuxna djur som är märkta i enlighet med artikel 36.1 och som åtföljs av ett intyg enligt artikel 20.3 e, utfärdat till uppfödaren av den behöriga administrativa myndigheten i en medlemsstat,

c) artificiellt förökade exemplar av växtarter,

d) bearbetade exemplar som har förvärvats mer än 50 år tidigare enligt artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 33

1. För tillämpning av artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 och artikel 32 b i den här förordningen får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för uppfödare som godkänts för detta ändamål av en administrativ myndighet, förutsatt att dessa håller uppfödningsregister som på begäran skall visas upp för den behöriga administrativa myndigheten. Sådana intyg skall i fält 19 innehålla följande text:

"Intyget gäller endast följande taxonomiska enheter: . . . . . . . . . . . "

2. För tillämpning av artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för personer som godkänts av en administrativ myndighet för att på grundval av sådana intyg sälja döda djur som uppfötts i fångenskap och/eller ett litet antal döda djur som legalt fångats i sin naturliga miljö inom gemenskapen, förutsatt att denna person

a) för ett register som på begäran skall visas upp för den behöriga administrativa myndigheten och som innehåller uppgifter om sålda exemplar eller arter, dödsorsak (om den är känd), vilka personer exemplaren anskaffades från och såldes till, samt

b) lämnar en årlig rapport till den behöriga administrativa myndigheten med uppgifter om försäljning under året, typ och antal exemplar, berörda arter samt hur exemplaren anskaffades.

KAPITEL VI Märkning av exemplar

Artikel 34

1. Vid tillämpning av artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 och artikel 32 b i denna förordning skall intyg utfärdas endast för levande ryggradsdjur när den sökande på tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga bestämmelserna i artikel 36 har uppfyllts.

2. Importtillstånd för följande exemplar skall utfärdas endast när den sökande på tillfredsställande sätt kan visa för den administrativa myndigheten att exemplaren har märkts i enlighet med bestämmelserna i artikel 36.4:

a) Exemplar som härrör från ett arrangemang för avel med djur i fångenskap, som har godkänts av konferensen för konventionsparterna.

b) Exemplar som härrör från ett arrangemang för ranchuppfödning av vilda djur, som har godkänts av konferensen för konventionsparterna.

c) Exemplar från en population av arter som förtecknats i bilaga 1 till konventionen för vilka en exportkvot har godkänts av konferensen för konventionsparterna.

d) Obearbetade betar från afrikansk elefant och kapade bitar av sådana betar om de både är längre än 20 cm och väger över 1 kilo.

e) Oberedda, garvade eller färdigarbetade skinn, slaksidor, svansar, halsar, fötter, ryggremsor av krokodiler och andra delar därav som har exporterats till gemenskapen samt hela obearbetade, garvade eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler som har reexporterats till gemenskapen.

f) Levande exemplar av arter av ryggradsdjur som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tillhör en resande utställning av levande djur.

Artikel 35

1. Reexportintyg för exemplar som märkts enligt artikel 34.2 a-d och f som inte har modifierats i avsevärd grad skall endast utfärdas, när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att originalmärkningen är intakt.

2. Reexportintyg för hela oberedda, garvade eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler skall utfärdas endast, när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att de ursprungliga etiketterna är intakta eller, om dessa har försvunnit eller tagits bort, exemplaren har märkts med en reexportetikett.

Artikel 36

1. Vid tillämpning av artikel 34.1 skall

a) fåglar som är födda och uppvuxna i fångenskap märkas i enlighet med punkt 5, eller, när den behöriga administrativa myndigheten finner styrkt att denna metod på grund av artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte kan användas, med hjälp av en individuellt numrerad transponder,

b) levande ryggradsdjur, förutom fåglar födda och uppvuxna i fångenskap, märkas med hjälp av en individuellt numrerad transponder eller, när den behöriga myndigheten finner styrkt att denna metod på grund av exemplarets/artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte kan användas, med individuellt numrerade ringar, band, etiketter, tatueringar och liknande, eller på annat lämpligt sätt göras identifierbara.

2. Bestämmelserna i artikel 34.1 skall inte tillämpas när den behöriga administrativa myndigheten anser det styrkt att de fysiska egenskaperna hos exemplaren i fråga vid tidpunkten för utfärdandet av tillämpligt intyg inte gör det möjligt att på ett säkert sätt tillämpa någon märkning. I detta fall skall den berörda myndigheten registrera detta i fält 19 i intyget eller, om en märkningsmetod kan användas på ett säkert sätt vid en senare tidpunkt, tillfoga lämpliga föreskrifter för detta.

3. Exemplar som har märkts med hjälp av en av de i punkt 1 angivna metoderna före denna förordnings ikraftträdande eller i enlighet med punkt 4, innan de fördes in i gemenskapen, skall anses ha märkts i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.

4. De exemplar som avses i artiklarna 34.2 och 35.2 skall märkas i enlighet med den metod som har godkänts eller rekommenderats för de berörda exemplaren av konferensen för konventionsparterna.

5. Fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap skall märkas med hjälp av en individuellt märkt sömlöst försluten benring, dvs. en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från en fullvuxen fågel efter det att den har anbringats under fågelns första dagar och som tillverkats speciellt för det ändamålet.

Artikel 37

Vid märkning på gemenskapens territorium av levande djur genom fastsättande av etiketter, band, ringar eller andra anordningar eller genom märkning av en del av djurets kropp eller implantat av en transponder, skall detta genomföras med vederbörlig hänsyn till mänsklig omsorg om exemplaret i fråga, dess välbefinnande och dess naturliga beteende.

Artikel 38

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall godta de märkningsmetoder som de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har godkänt i enlighet med bestämmelserna i artikel 36.

2. Den information som en märkning innehåller skall, om en sådan handling krävs enligt bestämmelserna i denna förordning, även anges i varje tillstånd eller intyg som omfattar exemplaret i fråga.

3. Alla de koder med tillhörande teknisk information som behövs för att kunna avläsa en transponder skall registreras i tillstånd och intyg.

KAPITEL VII Rapporter och information

Artikel 39

1. Medlemsstaterna skall föra statistik över de importer till och exporter eller reexporter från gemenskapen som genomförts i kraft av tillstånd och intyg utfärdade av deras administrativa myndigheter, oberoende av platsen för införseln eller reexporten eller exporten. Medlemsstaterna skall i enlighet med artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97 översända denna information per kalenderår till kommissionen före den 15 juni nästföljande år för arter i bilagorna A-C i förordningen i datoriserad form och i enlighet med "Riktlinjer för upprättande och överlämnande av årsrapporter enligt konventionen" utfärdade av konventionens sekretariat. Dessa rapporter skall innefatta information om beslagtagna och förverkade varupartier.

2. Den i punkt 1 angivna informationen skall presenteras i två separata delar enligt följande:

a) En om import, export och reexport av exemplar av arter förtecknade i bilagorna till konventionen.

b) En om import, export och reexport av exemplar av andra arter förtecknade i bilagorna A-C till förordning (EG) nr 338/97 och om införsel till gemenskapen av exemplar av arter förtecknade i bilaga D till denna.

3. Med avseende på import av varupartier som innehåller levande djur skall medlemsstaterna, när detta är möjligt, redovisa hur många procent av exemplar av arter som anges i bilaga A-B till förordning (EG) nr 338/97 som var döda vid införseln i gemenskapen.

4. Den redovisning som avses i punkt 3 skall överlämnas till kommissionen för varje kalenderår före den 15 juni följande år och redovisas per art och per exportland eller reexportland.

5. Informationen enligt artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97 skall innehålla uppgifter om vilka lagar och andra författningar och administrativa åtgärder som antagits för att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

Artikel 40

1. För att kunna förbereda ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 15.5 i den förordningen, skall medlemsstaterna med hänsyn till redan förtecknade arter och de arter som kan komma i fråga för att ingå i förteckningen överlämna all relevant information till kommissionen avseende

a) deras biologiska status och handelstatus,

b) deras användning, och

c) metoder för att kontrollera handelsexemplar.

2. Kommissionen skall vid varje förslag till ändring av bilagorna B, C och D till förordning (EG) nr 338/97 rådgöra med gruppen för vetenskapliga undersökningar innan förslaget överlämnas till kommittén i överensstämmelse med artikel 18 i den förordningen.

KAPITEL VIII Slutbestämmelser

Artikel 41

1. Så fort en restriktion enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 har införts och tills den upphävs skall medlemsstaterna ogilla ansökningar om importtillstånd för exemplar som exporteras från det berörda ursprungslandet eller de berörda ursprungsländerna.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får importtillstånd utfärdas om

a) en ansökan om importtillstånd lämnades in innan restriktionen infördes och

b) den behöriga administrativa myndigheten i medlemsstaten anser det styrkt att det finns ett kontrakt eller en order som har medfört att betalning verkställs eller att djuren redan har sänts.

3. Giltighetstiden för ett importtillstånd som utfärdats genom tillämpning av undantaget enligt punkt 2 får inte överskrida en månad.

4. De restriktioner som avses i punkt 1 skall, om inte annat särskilt beslutas, inte gälla

a) exemplar som fötts och vuxit upp i fångenskap eller är artificiellt förökade enligt artiklarna 24, 25 och 26,

b) exemplar som importerats för de ändamål som anges i artikel 8.3 e, f eller g i förordning (EG) nr 338/97,

c) exemplar som ingår i hushåll hos personer som flyttar till gemenskapen för att bosätta sig där.

Artikel 42

Förordning (EEG) nr 3418/83 upphör att gälla.

Artikel 43

1. Tillstånd och reexportintyg utfärdade enligt förordning (EEG) nr 3626/82 och förordning (EEG) nr 3418/83 får fortsätta att användas för import eller (re)export fram till deras sista giltighetsdag.

2. Intyg som utfärdats i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG) nr 3626/82 och artikel 22 i förordning (EEG) nr 3418/83 får fortsätta att användas för de syften som anges i artiklarna 5.2 b, 5.3 b-d, 5.4 andra och tredje styckena och 8.3 a och d-h i förordning (EG) nr 338/97.

3. Undantag som beviljats från förbuden i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall gälla till och med sin sista giltighetsdag, där sådan specificeras.

4. Till och med den 1 september 1997 får de medlemsstater, där blanketterna enligt denna förordning ännu inte finns tillgängliga, använda de handlingar som tidigare användes i enlighet med förordning (EEG) nr 3418/83, förutsatt att medlemsstaterna i dessa handlingar för in de uppgifter som omfattas av bilagorna I-IV i denna förordning, och att handlingarna överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 44

Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen och konventionens sekretariat vilka specifika bestämmelser som de antar för att genomföra denna förordning samt alla de rättsliga instrument som används och de åtgärder som vidtas för att genomföra och verkställa den. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 45

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(3) EGT nr L 344, 7.12.1983, s. 1.

(4) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

BILAGA I

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i den egentliga (re)exportörens namn och adress, inte en representants.

2. Exporttillstånd eller reexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Efter den sista giltighetsdagen skall dessa handlingar anses som ogiltiga och utan någon som helst laga kraft och originalet och alla kopior skall snarast återlämnas av innehavaren till den myndighet som utfärdat tillståndet. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande handling enligt konventionen från det exporterande/reexporterande landet används för export/reexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln i gemenskapen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3. Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants.

6. För levande exemplar förtecknade i bilaga A som fångats i sin naturliga miljö får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de skall förvaras genom att ange detta i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen - utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen måste - godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjlig och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

9/10. Använd enheterna för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

11. Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns förtecknad den dag som tillståndet/intyget utfärdas.

12. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13. Använd en av följande koder föra att ange källan:

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, samt delar eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppvuxna i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (1).

U Okänd källa (måste motiveras).

14. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för exporten/reexporten/importen:

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning.

G Botaniska trädgårdar.

H Jakttroféer.

L Verkställande.

M Biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturlig miljö.

P Personligt.

Q Cirkus och vandringsutställningar.

S Vetenskapligt.

T Kommersiellt.

Z Zoo.

15/17. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts och vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredje land måste fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en av gemenskapens medlemsstater exporteras från en annan, skall endast ursprungsmedlemsstatens namn anges i fält 15.

18/20. Det sista reexportlandet vad avser reexportintyg är det reexporterande tredje land från vilket exemplaren importerades innan de reexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är reexportlandet det reexporterande tredje land från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 måste innehålla uppgifter om relevant reexportintyg.

21. Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardreferensverk för nomenklatur som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 939/97.

23/25. För officiellt bruk.

26. Importören/exportören/reexportören eller dennes representant skall i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27. Skall fyllas i av det tullkontor där införsel i gemenskapen sker, dvs. det där reexport sker. Originalet (blankett 1) skall återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och sökandens kopia (blankett 2) till importören eller exportören/reexportören.

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.>Slut Grafik>

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i den egentliga (re)exportörens namn och adress, inte en representants.

2. Exporttillstånd eller reexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Efter den sista giltighetsdagen skall dessa handlingar anses som ogiltiga och utan någon som helst laga kraft och originalet och alla kopior skall snarast återlämnas av innehavaren till den myndighet som utfärdat tillståndet. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande handling enligt konventionen från det exporterande/reexporterande landet används för export/reexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln i gemenskapen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3. Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants.

6. För levande exemplar förtecknade i bilaga A som fångats i sin naturliga miljö får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de skall förvaras genom att ange detta i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen - utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen måste - godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjlig och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

9/10. Använd enheterna för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

11. Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns förtecknad den dag som tillståndet/intyget utfärdas.

12. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13. Använd en av följande koder föra att ange källan:

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, samt delar eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppvuxna i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (1).

U Okänd källa (måste motiveras).

14. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för exporten/reexporten/importen:

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning.

G Botaniska trädgårdar.

H Jakttroféer.

L Verkställande.

M Biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturlig miljö.

P Personligt.

Q Cirkus och vandringsutställningar.

S Vetenskapligt.

T Kommersiellt.

Z Zoo.

15/17. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts och vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredje land måste fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en av gemenskapens medlemsstater exporteras från en annan, skall endast ursprungsmedlemsstatens namn anges i fält 15.

18/20. Det sista reexportlandet vad avser reexportintyg är det reexporterande tredje land från vilket exemplaren importerades innan de reexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är reexportlandet det reexporterande tredje land från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 måste innehålla uppgifter om relevant reexportintyg.

21. Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardreferensverk för nomenklatur som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 939/97.

23/25. För officiellt bruk.

26. Importören/exportören/reexportören eller dennes representant skall i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27. Skall fyllas i av det tullkontor där införsel i gemenskapen sker, dvs. det där reexport sker. Originalet (blankett 1) skall återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och sökandens kopia (blankett 2) till importören eller exportören/reexportören.

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.>Slut Grafik>

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i den egentliga (re)exportörens namn och adress, inte en representants.

2. Exporttillstånd eller reexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Efter den sista giltighetsdagen skall dessa handlingar anses som ogiltiga och utan någon som helst laga kraft och originalet och alla kopior skall snarast återlämnas av innehavaren till den myndighet som utfärdat tillståndet. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande handling enligt konventionen från det exporterande/reexporterande landet används för export/reexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln i gemenskapen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3. Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants.

6. För levande exemplar förtecknade i bilaga A som fångats i sin naturliga miljö får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de skall förvaras genom att ange detta i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen - utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen måste - godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

8. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjlig och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

9/10. Använd enheterna för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

11. Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns förtecknad den dag som tillståndet/intyget utfärdas.

12. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13. Använd en av följande koder föra att ange källan:

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, samt delar eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppvuxna i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (1).

U Okänd källa (måste motiveras).

14. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för exporten/reexporten/importen:

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning.

G Botaniska trädgårdar.

H Jakttroféer.

L Verkställande.

M Biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturlig miljö.

P Personligt.

Q Cirkus och vandringsutställningar.

S Vetenskapligt.

T Kommersiellt.

Z Zoo.

15/17. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts och vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredje land måste fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en av gemenskapens medlemsstater exporteras från en annan, skall endast ursprungsmedlemsstatens namn anges i fält 15.

18/20. Det sista reexportlandet vad avser reexportintyg är det reexporterande tredje land från vilket exemplaren importerades innan de reexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är reexportlandet det reexporterande tredje land från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 måste innehålla uppgifter om relevant reexportintyg.

21. Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardreferensverk för nomenklatur som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 939/97.

23/25. För officiellt bruk.

26. Importören/exportören/reexportören eller dennes representant skall i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27. Skall fyllas i av det tullkontor där införsel i gemenskapen sker, dvs. det där reexport sker. Originalet (blankett 1) skall återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och sökandens kopia (blankett 2) till importören eller exportören/reexportören.

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.>Slut Grafik>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i den egentliga (re)exportörens namn och adress, inte en representants.

2. Inte tillämpligt.

3. Fyll i den egentliga importörens namn och adress, inte en representants.

6. skall fyllas i endast på ansökningsblanketten för levande exemplar av de arter som anges i bilaga A och som infångats i sin naturliga miljö.

8. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

9/10. Använd enheter för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

11. Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns förtecknad den dag som tillståndet/intyget utfärdas.

12. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13. Använd en av följande koder för att ange källan:

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppvuxna i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (1).

U Okänd källa (måste motiveras).

14. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för exporten/reexporten/importen:

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning.

G Botaniska trädgårdar.

H Jakttroféer.

L Verkställande.

M Biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturlig miljö.

P Personligt.

Q Cirkus och vandringsutställningar.

S Vetenskapligt.

T Kommersiellt.

Z Zoo.

15/17. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts och vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredje land måste fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan, skall endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18/20. Det sista reexportlandet vad avser reexportintyg är det reexporterande tredje land från vilket exemplaren importerades innan de reexporterades från gemenskapen. I fråga om importtillstånd är reexportlandet det reexporterande tredje land från vilket exemplaren skall importeras. Fälten 19 och 20 måste innehålla uppgifter om relevant reexportintyg.

21. Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardreferensverk för nomenklatur som det anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 939/97.

23. Lämna så många uppgifter som möjligt och ange orsaken till varför ovan erfordrad information eventuellt har utelämnats.

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.>Slut Grafik>

BILAGA II

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i importörens eller dennes representants fullständiga namn och adress.

4. Ursprungsland är det land där exemplaren har fångats in i sin naturliga miljö, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

5. Skall fyllas i endast om det land från vilket exemplaren importeras inte är ursprungslandet.

6. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt.

9. Det vetenskapliga namnet måste vara det namn som används i bilaga C eller D till förordning (EG nr 338/97.

10. Ange III för arter som finns förtecknade i bilaga III till konventionen.

11. Ange beteckning (C eller D) på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 där arten finns förtecknad.

13. Importören skall överlämna det undertecknade originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), där så är tillämpligt tillsammans med handlingar i enlighet med bilaga III till konventionen från det (re)exporterande landet till tullkontoret vid införseln till gemenskapen.

14. Tullkontoret skall sända det stämplade originalet (blankett 1) till den administrativa myndigheten i det egna landet och återlämna importörens stämplade kopia (blankett 2) till importören eller dennes representant.

>Slut Grafik>

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i importörens eller dennes representants fullständiga namn och adress.

4. Ursprungsland är det land där exemplaren har fångats in i sin naturliga miljö, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

5. Skall fyllas i endast om det land från vilket exemplaren importeras inte är ursprungslandet.

6. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt.

9. Det vetenskapliga namnet måste vara det namn som används i bilaga C eller D till förordning (EG nr 338/97.

10. Ange III för arter som finns förtecknade i bilaga III till konventionen.

11. Ange beteckning (C eller D) på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 där arten finns förtecknad.

13. Importören skall överlämna det undertecknade originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), där så är tillämpligt tillsammans med handlingar i enlighet med bilaga III till konventionen från det (re)exporterande landet till tullkontoret vid införseln till gemenskapen.

14. Tullkontoret skall sända det stämplade originalet (blankett 1) till den administrativa myndigheten i det egna landet och återlämna importörens stämplade kopia (blankett 2) till importören eller dennes representant.

>Slut Grafik>

BILAGA III

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i den egentliga intygshavarens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om intyget utfärdas i enlighet med artikel 32 b i förordning (EG) nr 939/97 skall detta fält enbart innehålla namnet på eller en hänvisning till uppfödaren och den medlemsstat där han är aktiv.

Detta fält skall inte fyllas i om intyget avser exemplar av arter som inte finns förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97.

2. Skall fyllas i endast om det i importtillståndet för de berörda exemplaren anges på vilken plats de skall hållas eller om exemplar som fångats i sin naturliga miljö i en medlemsstat måste hållas på en godkänd plats.

Varje förflyttning från den angivna platsen - utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen - måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten (se fält 19.9).

4. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 939/97.

5/6. Använd enheterna för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

7. Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven den dag tillståndet/intyget utfärdas.

8. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

9. Använd en av följande koder föra att ange källan:

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppvuxna i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (1).

U Okänd källa (måste motiveras).

10. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för exporten/reexporten/importen:

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning.

G Botaniska trädgårdar.

H Jakttroféer.

L Verkställande.

M Biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturlig miljö.

P Personligt.

Q Cirkus och vandringsutställningar.

S Vetenskapligt.

T Kommersiellt.

Z Zoo.

11/13. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

14/16. Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de berörda exemplaren.

17. Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardreferensverken för nomenklatur enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 939/97.

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.>Slut Grafik>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Start Grafik>

Anvisningar och förklaringar

1. Fyll i den egentliga intygshavarens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om intyget utfärdas i enlighet med artikel 32 b i förordning (EG) nr 939/97 skall detta fält innehålla enbart namnet på eller en hänvisning till uppfödaren och den medlemsstat där han är aktiv.

Detta fält skall inte fyllas i om intyget avser exemplar av arter som inte finns förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97.

2. Skall fyllas i endast på ansökningsblanketten för levande exemplar, fångade i sin naturliga miljö, av arter som finns förtecknade i bilaga A.

4. Beskrivningen skall vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga V till förordning (EG) nr 939/97.

5/6. Använd enheterna för kvantitet och/eller nettomängd i enlighet med dem som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 939/97.

7. Fyll i numret på den bilaga till konventionen (I, II eller III) i vilken arten finns angiven den dag som tillståndet/intyget utfärdas.

8. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten finns angiven vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

9. Använd en av följande koder för att ange källan:

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppvuxna i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (1).

U Okänd källa (måste motiveras).

10. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (re)exporten/importen:

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning.

G Botaniska trädgårdar.

H Jakttroféer.

L Verkställande.

M Biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturlig miljö.

P Personligt.

Q Cirkus och vandringsutställningar.

S Vetenskapligt.

T Kommersiellt.

Z Zoo.

11/13. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats.

14/16. Importmedlemsstaten är i förekommande fall den medlemsstat som har utfärdat importtillståndet för de berörda exemplaren.

17. Det vetenskapliga namnet skall anges i enlighet med de standardreferensverken för nomenklatur enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 939/97.

19. Lämna så många uppgifter som möjligt och ange orsaken till varför ovan erfordrad information eventuellt har utelämnats.

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.>Slut Grafik>

BILAGA IV

>Hänvisning till film>

BILAGA V

>Plats för tabell>

BILAGA VI

Standardreferensverk för den nomenklatur som skall användas enligt artikel 4.3 c vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

a) Mammal species of the world: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd edition, (edited by D.E. Wilson and D.M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press). Om nomenklatur för däggdjur.

b) Reference list of the birds of the world (J. J. Morony, W. J. Bock and J. Farrand jr, 1975, American Museum of Natural History). Om system och familjenamn för fåglar.

c) Distribution and Taxonomy of birds of the world (C.G. Sibley och B. L. Monroe Jr., 1990, Yale University Press). Om fåglars släkt- och artnamn.

d) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and the Association of Systematics Collections) och Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellmann, 1993, University of Kansas). Om nomenklatur för amfibier.

e) CITES Cactaceae checklist (compiled by D. Hunt, 1992, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.). Med uppdateringar, namnreferensverk om arten Cactaceae;

f) A World list of cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and J. Hendricks, 1990, Memoirs of the New York Botanical Garden 57: 200-206). Namnreferensverk för arterna Cycadaceae-, Stangeriaceae- och Zamiaceae.

g) The Plant-Book, omtryckt utgåva, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press). Släktnamn för alle CITES-växter.

h) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press). Om synonyma släktnamn ej angivna i The Plant-Book, till dess att de ersätts av standardförteckningar antagna av konventionens parters konferens.

i) CITES Orchid Checklist, Volume I, 1995, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.). Med uppdateringar, namnreferensverk för arterna Cattleya-, Cypripedium-, Laelia-, Paphiopedilum-, Phalaenopsis-, Phragmipedium-, Pleione- och Sophranitis.

j) Lexicon of Succulent Plants/Das Sukkulentenlexikon (H. Jacobson, 1977, engelsk utgåva Blandford Press, Dorset, U.K., 1970 och 1981 års tyska utgåvor, Gustav Fischer Verlag, Jena, Germany), utökad med:

List of Names of succulent plants other than Cacti, publicerad 1950-1992 (U. Eggli and N. Taylor, editors, 1994, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.), och

k) för namn publicerade från och med 1993:Repertorium Plantarum Succulentarum, Volume 44, (U. Eggli and N. Taylor, compilers, 1993, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.).

Alla arter av Euphorbia som innefattas i publikationerna under j och k skall anses som suckulenta och innefattas i bilaga B (detta gäller alltså inte arter enligt bilaga A). De angivna namnen i dessa publikationer skall användas fram till dess att en nomenklaturförteckning har utarbetats.

BILAGA VII

1. Koder för angivelse i tillstånd och intyg om ändamålet för en transaktion enligt artikel 4.3 d

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E Utbildning

G Botaniska trädgårdar

H Jakttroféer

L Verkställande

M Biomedicinsk forskning

N Återinförande eller införande i naturen

P Personligt

Q Cirkus och mobila utställningar

S Vetenskapligt

T Kommersiellt

Z Zoo

2. Koder för angivelse i tillstånd och intyg av exemplarens ursprungskälla enligt artikel 4.3 e

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A Växter enligt bilaga A, artificiellt för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

F Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 939/97, liksom delar och produkter av dessa.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar (1).

O Anskaffade före konventionen (2).U Okänd källa (måste motiveras).

(1) Får användas endast tillsammans med annan källkod.

BILAGA VIII

DJURARTER HÄNFÖRDA TILL I ARTIKEL 32 A

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata (1)

(1) Exemplaren måste märkas i enlighet met artikel 36.1.