Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0368.pdf

31998D0368

98/368/EG: Kommissionens beslut av den 18 maj 1998 om anpassning, i enlighet med artikel 42.3, av bilagorna II och III till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen [delgivet med nr K(1998) 1357] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 10/06/1998 s. 0020 - 0029KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 maj 1998 om anpassning, i enlighet med artikel 42.3, av bilagorna II och III till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen [delgivet med nr K(1998) 1357] (Text av betydelse för EES) (98/368/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1), ändrad genom kommissionens beslut 94/721/EG (2) och 96/660/EG (3), särskilt artikel 42.3 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (4), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (5), särskilt artikel 18 i detta, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 42.3 i förordning (EEG) nr 259/93 skall bilagorna II, III och IV endast anpassas för att ta hänsyn till ändringar som redan avtalats inom ramen för en översyn inom OECD.

OECD-rådet (6) har inom ramen för översynen beslutat att ändra de gröna och gula avfallslistorna.

För att spegla dessa ändringar är det nödvändigt att ändra bilaga II i förordningen.

I arbetet med att anpassa bilagorna II, III och IV till förordningen bistås kommissionen av den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

De bestämmelser som fastställs i detta beslut överensstämmer med yttrandet från ovannämnda kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 288, 9.11.1994, s. 36.

(3) EGT L 304, 27.11.1996, s. 15.

(4) EGT L 194, 25.7.1975, s. 47.

(5) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

(6) OECD-rådet, 10 december 1996, Doc. Ref. C(96)231/final.

BILAGA

"BILAGA II

GRÖN AVFALLSLISTA (*)

Oavsett om avfallet omfattas av denna lista eller inte får det inte transporteras som grönt avfall om det är förorenat med andra material i en sådan utsträckning att a) riskerna med avfallet ökar på ett sådant sätt att det bör omfattas av den gula eller den röda listan, eller att b) det hindrar att avfallet återvinns på ett miljövänligt sätt.

>Plats för tabell>

(*) När det är möjligt anges bredvid de olika posterna numret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, upprättat genom Brysselkonventionen av den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Numret kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inga andra poster än avfall. Därför anges här det nummer - som används av tulltjänstemän för att underlätta deras förfaranden, och av andra - endast som hjälp för att identifiera avfall som finns förtecknat i denna lista och som omfattas av denna förordning. De motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utges av Tullsamarbetsrådet bör emellertid användas som vägledning för att identifiera avfall som omfattas av generiska benämningar.

Det `ex` som anges avser en särskild post som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

Beteckningen i första kolumnen är OECD-beteckningen: Den består av två bokstäver (en för listan: grön, gul eller röd och en för avfallskategorin: A, B, C . . .) följt av ett nummer.

BILAGA III

GUL AVFALLSLISTA (*)

Oavsett om avfallet omfattas av denna lista eller inte får det inte transporteras som gult avfall om det är förorenat med andra material i en sådan utsträckning att a) riskerna med avfallet ökar på ett sådant sätt att det bör omfattas av den röda listan, eller att b) det hindrar att avfallet återvinns på ett miljövänligt sätt.

>Plats för tabell>

(*) När det är möjligt anges bredvid de olika posterna numret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, upprättat genom Brysselkonventionen av den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Numret kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inga andra poster än avfall. Därför anges här det nummer - som används av tulltjänstemän för att underlätta deras förfaranden, och av andra - endast som hjälp för att identifiera avfall som finns förtecknat på denna lista och som omfattas av denna förordning. De motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utges av Tullsamarbetsrådet bör emellertid användas som vägledning för att identifiera avfall som omfattas av generiska benämningar.

Det `ex` som anges avser en särskild post som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

Beteckningen i första kolumnen är OECD-beteckningen: Den består av två bokstäver (en för listan: grön, gul eller röd och en för avfallskategorin: A, B, C, . . .) följt av ett nummer.