Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0613.pdf

31998D0613

98/613/EG: Kommissionens beslut av den 21 oktober 1998 om Republiken Österrikes utkast till förordning beträffande märkning av livsmedel innehållande genetiskt modifierade tillsatser och aromämnen som används som livsmedelsingredienser [delgivet med nr K(1998) 3158] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 30/10/1998 s. 0035 - 0036KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 oktober 1998 om Republiken Österrikes utkast till förordning beträffande märkning av livsmedel innehållande genetiskt modifierade tillsatser och aromämnen som används som livsmedelsingredienser [delgivet med nr K(1998) 3158] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES) (98/613/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/4/EG (2), särskilt artiklarna 16 och 17 i detta, och

av följande skäl:

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 16.2 i direktiv 79/112/EEG har de österrikiska myndigheterna delgivit kommissionen ett utkast till förordning om märkning av livsmedel innehållande tillsatser och aromämnen som framställts med genteknik.

I paragraf 2 i detta utkast till förordning föreskrivs att livsmedel med tillsatser eller aromämnen som innehåller eller har framställts av genetiskt modifierade organismer endast får säljas om det klart och tydligt framgår av märkningen att tillsatserna eller aromämnena modifierats med genteknik.

I enlighet med artikel 16.2 i direktiv 79/112/EEG har kommissionen samrått med de andra medlemsstaterna i Ständiga livsmedelskommittén.

På samma sätt som konsumenterna redan nu informeras om ingredienser som innehåller eller som har framställts av genetiskt modifierade organismer, anser medlemstaterna och kommissionen att det är viktigt för konsumenterna att erhålla information också om användning av tillsatser eller aromämnen som är genetiskt modifierade eller som har framställts med genteknik.

Mot denna bakgrund vore det lämpligt att införa en obligatorisk märkning av de berörda produkterna, av vilken det framgår att de använda tillsatserna eller aromämnena har framställts med genteknik. Denna märkning bör ske enligt samma principer som märkning av livsmedel med ingredienser som innehåller eller som har framställts av genetiskt modifierade organismer.

Om en sådan bestämmelse infördes enbart i Österrike skulle den emellertid hindra handeln inom gemenskapen.

Dessa omständigheter har föranlett kommissionen att fälla ett negativt utlåtande enligt artikel 16.2 andra stycket i direktiv 79/112/EEG.

Den lämpligaste lösningen på det problem som uppstått i samband med utkastet till österrikisk förordning är att utarbeta en bestämmelse om gemenskapsmärkning. Kommissionen bör sträva efter att nå en sådan lösning inom de tidsramar som fastställs i artikel 1 i detta beslut.

Det är därför nödvändigt att under en viss tid vänta med att vidta nationella åtgärder på detta område.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Österrike åläggs att, från och med den dag när detta beslut delges, vänta i tolv månader med att anta sitt utkast till förordning om märkning av livsmedel med sådana tillsatser och aromämnen som innehåller eller som har framställts av genetiskt modifierade organismer och som används som livsmedelsingredienser.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1.

(2) EGT L 43, 14.2.1997, s. 21.