Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0686.pdf

31998D0686

98/686/EG: Rådets beslut av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om ytterligare minskning av svavelutsläppenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 , 03/12/1998 s. 0034 - 0034RÅDETS BESLUT av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om ytterligare minskning av svavelutsläppen (98/686/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1, jämförd med artikel 228.2 första meningen och 228.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2) och

av följande skäl:

Gemenskapen undertecknade den 14 juni 1994 protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande föroreningar om fortsatt minskning av svavelutsläppen (nedan kallat protokollet).

Syftet med protokollet är att fastställa övre gränser för svavelutsläppen för alla avtalsslutande parter i konventionen.

De åtgärder som förutses i protokollet bidrar till att uppnå målen med gemenskapens miljöpolitik.

Gemenskapen och medlemsstaterna samarbetar, inom ramen för sina respektive behörigheter, med tredje land och behöriga internationella organisationer.

Gemenskapen bör följaktligen godkänna protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det den 14 juni 1994 undertecknade protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande föroreningar om fortsatt minskning av svavelutsläppen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Protokollstexten bifogas detta beslut.

Följande förklaring skall deponeras tillsammans med godkännandeinstrumenten:

"Europeiska gemenskapen förklarar att den övre gränsen för utsläpp och den genomsnittliga viktade procentandelen i fråga om Europeiska gemenskapen inte bör överskrida de sammanlagda skyldigheterna för de medlemsstater i Europeiska unionen som har ratificerat protokollet, samtidigt som den betonar att alla dess medlemsstater bör minska sina utsläpp av SO2 i enlighet med de övre gränser för utsläpp som fastställs i bilaga II till protokollet och i enlighet med tillämplig gemenskapsrätt".

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha befogenhet att i enlighet med artikel 14 i protokollet deponera godkännandeinstrumenten och den förklaring som avses i artikel 1 hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 1998.

På rådets vägnar

M. MEACHER

Ordförande

(1) EGT C 190, 21.6.1997, s. 13.

(2) EGT C 14, 19.1.1998.