Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0101.pdf

31998L0101

Kommissionens direktiv 98/101/EG av den 22 december 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 05/01/1999 s. 0001 - 0002KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/101/EG av den 22 december 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (1), särskilt artikel 10 i detta, och

av följande skäl:

Inom ramen för Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt i artiklarna 69 och 112, förutses det att det bör ske en översyn av de bestämmelser om kvicksilverhaltiga batterier som avses i artikel 3 i direktiv 91/157/EEG i enlighet med EG-förfaranden under en fyraårsperiod från och med dagen för anslutningen.

För att uppnå en hög nivå när det gäller miljöskyddet bör saluföring av vissa batterier förbjudas beroende på deras kvicksilverinnehåll. För att ett sådant förbud skall uppnå full miljöeffekt skall det omfatta apparater där sådana batterier och ackumulatorer ingår. Ett sådant förbud kan underlätta batteriåtervinning.

Hänsyn bör tas till den tekniska utvecklingen av alternativa batterier som inte innehåller tungmetaller.

Direktiv 91/157/EEG bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (2), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/157/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall senast från och med den 1 januari 2000 förbjuda saluföring av batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, inbegripet de fall då sådana batterier och ackumulatorer ingår i apparater. Knappceller och batterier som består av knappceller med en kvicksilverhalt på högst två viktprocent skall undantas från detta förbud."

2. Bilaga I skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2000 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 78, 26.3.1991, s. 38.

(2) EGT L 194, 25.7.1975, s. 47.

(3) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

BILAGA

"BILAGA I

Följande batterier och ackumulatorer omfattas av detta direktiv:

1. Batterier och ackumulatorer som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 1999 och som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

2. Batterier och ackumulatorer som släpps ut på marknaden från och med den 18 september 1992 och som innehåller:

- mer än 25 mg kvicksilver per cell, utom alkaliska brunstensbatterier,

- mer än 0,025 viktprocent kadmium,

- mer än 0,4 viktprocent bly.

3. Alkaliska brunstensbatterier som innehåller mer än 0,025 viktprocent kvicksilver och som släpps ut på marknaden från och med den 18 september 1992."