Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998R2408.pdf

31998R2408

Kommissionens förordning (EG) nr 2408/98 av den 6 november 1998 om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 298 , 07/11/1998 s. 0019 - 0041KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2408/98 av den 6 november 1998 om ändring av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom kommissionens beslut 98/368/EG (2), särskilt artikel 16.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Med stöd av rådets beslut 93/98/EEG (3) är europeiska gemenskapen sedan den 7 februari 1994 part till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall.

(2) I enlighet med artikel 16 i förordning (EEG) nr 259/93, ändrad genom förordning (EG) nr 120/97 (4), skall bilaga V till förordningen ändras varvid avfallskategorierna i den avfallsförteckning som antagits i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (5), ändrat genom direktiv 94/31/EG (6), skall beaktas fullt ut, vid sidan av alla andra förteckningar över avfall som betecknas som farligt i Baselkonventionens mening.

(3) På den fjärde konferensen för parterna till Baselkonventionen antogs ett beslut (beslut IV/9) genom vilket de nya bilagorna VIII och IX läggs till konventionen i vilka anges avfall som betecknas som farligt enligt artikel 1.1 a i konventionen respektive avfall som inte omfattas av artikel 1.1 a i konventionen.

(4) Enligt artikel 18.2 c i Baselkonventionen skall bilagorna VIII och IX träda i kraft för alla parter som inte har meddelat depositarien att de inte kan godta bilagorna sex månader från och med det datum då depositarien översände meddelandet om antagandet.

(5) I enlighet med artikel 1.1 b i Baselkonventionen skall avfall som inte omfattas av artikel 1.1 a men som definieras som eller anses vara farligt avfall enligt en parts nationella lagstiftning i konventionens mening anses vara "farligt avfall". Enligt artikel 4.11 i Baselkonventionen skall ingenting i konventionen hindra en part från att införa ytterligare krav som är förenliga med bestämmelserna i konventionen och som är i överensstämmelse med reglerna i internationell rätt i avsikt att bättre skydda människors hälsa och miljön. Således påverkar inte den här ändringen av bilaga V tillämpningen av framtida beslut om bilaga V, särskilt när det gäller antagandet av strängare gemenskapsåtgärder.

(6) För att på ett effektivt sätt genomföra besluten II/12 och III/1 från den andra respektive tredje konferensen för parterna till Baselkonventionen, är det viktigt att allt avfall som klassificeras som farligt, antingen genom Baselkonventionen eller gemenskapens lagstiftning, förs in i bilaga V. De nya bilagorna VIII och IX till Baselkonventionen, omfattar dock den senaste klassificeringen av farligt avfall. I händelse av motstridigheter eller avvikelser anses det, på detta stadium, lämpligt att dessa nya bilagor respekteras. Export av någon av de avfallstyper som anges i del 1, B-förteckningen (bilaga IX till Baselkonventionen) hindras således inte genom bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93, eftersom de inte har betecknats som farliga enligt artikel 1.1 a i Baselkonventionen.

(7) I undantagsfall får medlemsstaterna, i enlighet med ingressen till Baselkonventionens bilaga VIII, på grundval av dokumentation som på lämpligt sätt tillhandahålls av innehavaren, fastställa att en viss avfallstyp som anges i bilaga V inte omfattas av det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 om den inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med beaktande av de gränsvärden som fastställs i rådets beslut 94/904/EG (7) vad gäller H3-H8 i nämnda bilaga.

(8) En avfallstyp kan, i enlighet med ingressen till Baselkonventionens bilaga IX, artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG och ingressen till bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93, i undantagsfall, även om den inte anges i bilaga V eller om den ingår i del 1, förteckning B, klassificeras som farlig och därför omfattas av det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93, om den uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med beaktande av de gränsvärden som fastställs i beslut 94/904/EG vad gäller H3-H8 i nämnda bilaga.

(9) I sådana fall bör det tilltänkta importlandet informeras och medlemsstaterna bör anmäla sådana fall till kommission som bör vidarebefordra informationen till de övriga medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Med utgångspunkt från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar och vid behov lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG (8), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (9).

(10) Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att ändra bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av framtida beslut om ändringar av bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93, särskilt vad gäller möjligheten att anta strängare gemenskapsåtgärder i enlighet med artiklarna 1.1 b och 4.11 i Baselkonventionen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 165, 10.6.1998, s. 20.

(3) EGT L 39, 16.2.1993, s. 1.

(4) EGT L 22, 24.1.1997, s. 14.

(5) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(6) EGT L 168, 2.7.1994, s. 28.

(7) EGT L 356, 31.12.1994, s. 14.

(8) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(9) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

BILAGA

"BILAGA V

INLEDANDE KOMMENTARER

1. Bilaga V skall gälla utan att det påverkar direktiv 75/442/EEG, ändrat genom direktiv 91/156/EEG, eller direktiv 91/689/EEG.

2. Denna bilaga består av tre delar, varav delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte kan tillämpas. För att kontrollera om en viss typ av avfall omfattas av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 måste man därför först se efter om avfallet ingår i del 1 i bilaga V, och om så inte är fallet därefter se efter om det ingår i del 2, och, om det inte heller ingår där, slutligen se efter om det ingår i del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I förteckning A anges avfall som klassas som farligt enligt Baselkonventionen och som därför omfattas av exportförbud, och i förteckning B anges avfall som inte omfattas av exportförbudet.

Om en viss typ av avfall ingår i del 1 måste man därför kontrollera om det anges i förteckning A eller B. Endast i de fall då avfallet inte ingår vare sig i förteckning A eller B i del 1 måste man kontrollera om det ingår i del 2 eller 3; om så är fallet omfattas avfallet av exportförbud.

3. I undantagsfall får medlemsstaterna, på grundval av dokumentation som på lämpligt sätt tillhandahålls av innehavaren, fastställa att en avfallstyp som anges i denna bilaga undantas från det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 i dess ändrade lydelse, såvida avfallet inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, och med hänsyn tagen till de gränsvärden som fastställs i rådets beslut 94/904/EG vad gäller H3 till H8 i ovan nämnda bilaga.

I sådana fall skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta importlandet innan ett beslut fälls. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Utgående från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 inför den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

4. En avfallstyp kan, även om den inte anges i denna bilaga eller om den ingår i del 1, förteckning B, i undantagsfall klassificeras som farlig och därigenom omfattas av det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 i dess ändrade lydelse om den uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med hänsyn tagen till de gränsvärden som fastställs i beslut 94/904/EG vad gäller H3 till H8 i ovannämnda bilaga, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG samt i ingressen till bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93.

In sådana fall skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta importlandet innan ett beslut fälls. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Utgående från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 inför den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

DEL 1

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DEL 2

>Plats för tabell>

DEL 3

Avfall enligt bilagorna III och IV i förordning (EEG) nr 259/93. Avfallstyperna med nummer AB 130, AC 020, AC 250, AC 260, AC 270 och AD 160 har utgått, eftersom de, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, ansetts vara ofarliga och därför inte skall omfattas av exportförbudet.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>