Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0296.pdf

31999D0296

1999/296/EG: Rådets beslut av den 26 april 1999 om ändring av beslut 93/389/EEG om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 05/05/1999 s. 0035 - 0038RÅDETS BESLUT

av den 26 april 1999

om ändring av beslut 93/389/EEG om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen

(1999/296/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Alla medlemsstater och gemenskapen är parter i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) i vilken samtliga parter sedan ikraftträdandet den 21 mars 1994 åtar sig att utveckla, regelbundet uppdatera, offentliggöra och rapportera till parternas konferens nationella förteckningar över antropogena emissioner vid källan och avlägsnande genom avledning av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet med användande av jämförbara metoder som har godkänts av parternas konferens.

(2) Alla parter åtar sig genom denna konvention att uppställa, genomföra, offentliggöra och regelbundet uppdatera nationella och, när det är lämpligt, regionala program som innehåller åtgärder för att dämpa klimatförändringar under hänsynstagande till antropogena emissioner vid källan och avlägsnande genom avledning av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet.

(3) Den första parternas konferens i UNFCCC beslutade att parter i bilaga I till konventionen årligen till sekretariatet skulle lämna nationella förteckningar över emissioner vid källan och avlägsnande genom avledning, och att de riktlinjer för nationella förteckningar över växthusgaser och de tekniska riktlinjer för att bedöma effekt av klimatförändringar samt anpassningar till dessa som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar bör användas då rapporterna utarbetas enligt konventionen.

(4) Det är nödvändigt att ändra beslut 93/389/EEG(4) för att möjliggöra uppdatering av övervakningsprocessen, särskilt övervakningen efter år 2000 av begränsningen och minskningen av emissioner av växthusgaser samt tillämpningen av det på alla antropogena emissioner av växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet, i överensstämmelse med förpliktelserna i UNFCCC och med hänsyn till kraven i Kyotoprotokollet till den konventionen, antaget av den tredje parternas konferens i UNFCCC den 10 december 1997.

(5) Det är ytterst viktigt att det finns möjlighet att exakt och regelbundet bedöma vilka framsteg som görs för att uppfylla gemenskapens åtaganden enligt UNFCCC och Kyotoprotokollet till den konventionen.

(6) Gemenskapen anser att övervakningsmekanismen är ett viktigt instrument vid bedömningen av dessa framsteg.

(7) Kyoto-protokollet kräver att parter i bilaga I skall ha gjort påvisbara framsteg i att uppnå sina åtaganden enligt protokollet år 2005.

(8) De bestämmelser för övervakningsmekanismen som fastställs genom beslut 93/389/EEG måste även tillämpas på antropogena emissioner vid källan och avlägsnande genom avledning av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet, och övervakningsprocessen bör även fortsättningsvis uppdateras för att återspegla ytterligare beslut inom ramen för Kyotoprotokollet.

(9) Det erkänns att alla medlemsstater har svårigheter med att lämna in förteckningar inom den tidsfrist som fastställs i beslut 93/389/EEG, dvs. den 31 juli.

(10) Rådet bekräftade åter vid mötet den 22-23 juni 1995 gemenskapens beslutsamhet att uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen, och bekräftade sina slutsatser av den 29 oktober 1990, den 15-16 december 1994 och den 9 mars 1995.

(11) Beslut 93/389/EEG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artiklarna 1-8 i beslut 93/389/EEG skall ersättas med:

"Artikel 1

Genom detta beslut inrättas en mekanism för

- övervakning av alla antropogena emissioner i medlemsstaterna av växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet, och

- utvärdering av de framsteg som görs för att uppfylla gemenskapens åtaganden i fråga om dessa emissioner.

Artikel 2

Nationella program

1. Medlemsstaterna skall utarbeta, offentliggöra och genomföra nationella program för att begränsa och/eller minska antropogena emissioner vid källan och öka avlägsnandet genom avledning av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet för att bidra till att

- senast år 2000 stabilisera koldioxidemissionerna på 1990 års nivå i gemenskapen som helhet, förutsatt att andra ledande länder åtar sig liknande förpliktelser, och förutsatt att de medlemsstater vilka som utgångspunkt har relativt låg energiförbrukning och således låga emissioner, beräknat per invånare eller på någon annan lämplig grund, är berättigade att ha mål och/eller strategier för emissionerna av koldioxid som motsvarar deras ekonomiska och sociala utveckling, samtidigt som energieffektiviteten för deras ekonomiska verksamhet förbättras, såsom avtalats vid rådets möten den 29 oktober 1990, den 13 december 1991 samt den 15 och 16 december 1994, och

- fullgöra gemenskapens åtaganden att begränsa och/eller minska emissionerna av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar och i enlighet med Kyotoprotokollet, och

- genomföra en öppen och noggrann övervakning av medlemsstaternas verkliga och planerade framsteg, däri inbegripet bidraget från gemenskapens åtgärder, när det gäller att fullgöra överenskomna nationella bidrag till gemenskapens åtaganden i enlighet med FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt Kyotoprotokollet.

Dessa program skall regelbundet uppdateras.

2. Varje medlemsstats nationella program skall innehålla

a) uppskattningar av effekten av politik och åtgärder beträffande emissioner och avlägsnanden samt hur dessa påverkar prognoserna för koldioxid och andra växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet mellan referensåret och år 2000 i enlighet med rapporteringskraven enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar,

b) som ett minimum för de sex växthusgaser som anges i bilaga A till Kyotoprotokollet (koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), vätefluorkolföreningar (HFC), perfluorerade kolväten (PFC) samt svavelhexafluorid (SF6))

- uppgifter om dess antropogena emissioner av koldioxid, metan och dikväveoxid för referensåret 1990 i enlighet med artikel 3.1,

- uppgifter om dess antropogena emissioner av vätefluorkolföreningar, perfluorerade kolväten och svavelhexafluorid för referensåret 1990 och/eller 1995, beräknade i enlighet med artikel 3.1,

- förteckningar över dess antropogena emissioner vid källan samt avlägsnande genom avledning, fastställda i enlighet med artikel 3.1,

- utförliga uppgifter om nationella åtgärder och politik som genomförts eller som man åtagit sig att genomföra sedan referensåret och som väsentligt bidragit till ansträngningarna att minska emissionerna och öka avledningen av växthusgaser; uppgifterna skall delas upp på gas och på sektor, med målet för åtgärden angivet, på slag av politiskt instrument som använts för åtgärden, på läget för genomförandet av politiken eller åtgärden och, om möjligt, på mellanliggande indikatorer på hur politiken och åtgärderna framskrider,

- åtgärder som vidtas eller skall vidtas för att genomföra tillämplig gemenskapslagstiftning och politik,

- uppskattningar av effekten av politik och åtgärder beträffande emissioner och avlägsnanden samt hur dessa påverkar prognoserna,

i) för de växthusgaser som anges i bilaga A till Kyotoprotokollet för tiden mellan referensåret och perioden 2008-2012, samt

ii) i den mån det år möjligt för växthusgaser som anges i bilaga A till Kyotoprotokollet för tiden mellan referensåret och år 2005,

enligt förfarandet i artikel 8, på grundval av sedvanliga riktlinjer för förfarandet, inklusive information för en kvantitativ förståelse av de grundläggande hypoteser som används för att utveckla dessa prognoser och den metod som används för att göra uppskattningarna,

- i den mån det är möjligt, en bedömning av de ekonomiska effekterna av ovan nämnda åtgärder,

c) information om följande gaser: kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx), icke-metan, flyktiga organiska föreningar (NMVOC) samt svaveloxider i enlighet med de rapporteringskrav som anges i FN:s ramkonvention om klimatförändringar, inbegripet

- uppgifter om emissioner,

- en beskrivning av politik och åtgärder som vidtas eller skall vidtas för begränsning och/eller minskning av emissioner av dessa gaser,

- i möjligaste mån uppskattningar av emissionerna regelbundet i framtiden, enligt överenskommelsen enligt förfarandet i artikel 8, på grundval av sedvanliga riktlinjer för förfarandet, inklusive uppgifter för en kvantitativ förståelse av de grundläggande hypoteser och den metod som används för att göra uppskattningarna.

Artikel 3

Förteckningar och uppgiftsrapportering

1. Medlemsstaterna skall beräkna sina antropogena emissioner vid källan och avlägsnande genom avledning av alla växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet, såsom anges i artikel 2.2 i enlighet med de metoder som godkänts av IPCC och av parternas konferens. De skall på lämpligt sätt ses över i enlighet med förfarandet i artikel 8 för att fullt ut beakta parternas konferens alla relevanta framtida beslut.

2. Medlemsstaterna skall varje år senast den 31 december till kommissionen lämna en rapport om sina antropogena emissioner av koldioxid och om avlägsnande av koldioxid genom avledning för föregående kalenderår.

Medlemsstaterna skall varje år även lämna nationella förteckningar med uppgift om emissioner från källan och avlägsnande genom avledning av de andra växthusgaser som anges i artikel 2.2. De skall senast den 31 december till kommissionen rapportera sina slutliga uppgifter för det näst föregående året samt preliminära uppgifter för föregående år.

Medlemsstaterna skall också senast den 31 december rapportera senast beräknade emissioner vid källan och avlägsnande genom avledning av växthusgaser enligt bilaga A till Kyotoprotokollet för perioden 2008-2012 samt, så långt detta är möjligt, för år 2005.

Kommissionen skall vidta ytterligare åtgärder för att främja jämförbarheten och öppenheten i de nationella förteckningarna och den nationella rapporteringen.

3. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna på grundval av dessa uppgifter upprätta förteckningar över antropogena emissioner av växthusgaser och avlägsnande genom avledning i gemenskapen. Kommissionen skall senast den 1 mars till samtliga medlemsstater sända dessa förteckningar baserade på uppgifter som erhållits i enlighet med punkt 2.

Artikel 4

Förfaranden och metoder för utvärdering

I enlighet med förfarandet som avses i artikel 8 skall kommissionen utarbeta förfaranden och metoder för utvärdering av de nationella program som avses i artikel 6 samt ange hur ofta uppdatering skall göras av medlemsstaterna.

Artikel 5

Utvärdering av de nationella programmen och av situationen i fråga om emissioner i gemenskapen

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna in de befintliga nationella program som ännu inte har lämnats eller uppdatera de program som redan lämnats in inom tre månader efter anmälan av detta beslut.

Kommande nationella program och uppdateringarna av dessa skall lämnas in till kommissionen inom tre månader efter det att de har antagits.

2. Kommissionen skall till övriga medlemsstater sända de nationella program som har mottagits inom en månad från det att de har mottagits.

3. Kommissionen skall utvärdera de nationella programmen för att bedöma om framstegen inom gemenskapen som helhet är tillräckliga för att uppfylla åtagandena i artikel 2.1.

4. Inom sex månader från det att de nationella programmen mottagits skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om resultaten av utvärderingen.

Europeiska miljöbyrån skall på lämpligt sätt hjälpa till att sammanställa denna rapport i enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Artikel 6

Utvärdering av framsteg

Kommissionen skall årligen i samråd med medlemsstaterna bedöma om de faktiska och planerade framstegen i medlemsstaterna, inbegripet det bidrag som gemenskapens åtgärder innebär, för att fullfölja gemenskapens åtaganden enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Kyotoprotokollet är tillräckliga för att säkerställa att gemenskapen och dess medlemsstater är på väg att fullfölja sina åtaganden samt till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport på grundval av de uppgifter som mottagits i enlighet med artiklarna 2, 3 och 5. Kommissionens rapport skall vara tillgänglig för Europaparlamentet och rådet även om ofullständiga uppgifter har inkommit från medlemsstaterna, och kommissionen får i detta fall ta med bästa tillgängliga uppgifter i rapporten i samråd med den berörda medlemsstaten.

Artikel 7

Andra växthusgaser

(utgår)

Artikel 8

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1999.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 1999.

På rådets vägnar

J. FISCHER

Ordförande

(1) EGT C 120, 18.4.1998, s. 22.

(2) EGT L 89, 19.3.1997, s. 7.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 18 september 1997 (EGT C 304, 6.10.1997, s. 109), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 juni 1998 (EGT C 333, 30.10.1998, s. 38) och Europaparlamentets beslut av den 9 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31.