Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0816.pdf

31999D0816

1999/816/EG: Kommissionens beslut av den 24 november 1999 om anpassning i enlighet med artiklarna 16.1 och 42.3 av bilagorna II, III, IV och V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen [delgivet med nr K(1999) 3880] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 10/12/1999 s. 0045 - 0076KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 november 1999

om anpassning i enlighet med artiklarna 16.1 och 42.3 av bilagorna II, III, IV och V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

[delgivet med nr K(1999) 3880]

(Text av betydelse för EES)

(1999/816/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2408/98(2), särskilt artiklarna 16.1 och 42.3 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(3), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG(4), särskilt artikel 18 i detta, och

av följande skäl:

1. I enlighet med artikel 42.3 i förordning (EEG) nr 259/93 skall bilagorna II, III och IV endast anpassas för att ta hänsyn till ändringar som redan avtalats inom ramen för en översyn inom OECD.

2. OECD-rådet(5) har inom ramen för översynen beslutat att ändra de gröna, gula och röda avfallslistorna.

3. För att återspegla dessa ändringar är det nödvändigt att ändra bilagorna II, III och IV till förordningen.

4. Bilaga V till förordningen omfattar i del 3 avfall från bilagorna III och IV.

5. I enlighet med artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93, i dess lydelse efter ändringar genom rådets förordning (EG) nr 120/97(6), skall bilaga V ses över och ändras ytterligare när det är lämpligt.

6. Det är också nödvändigt att ändra bilaga V, del 3 för att ta hänsyn till de ändringar av de gula och röda avfallslistorna som beslutats inom ramen för OECD:s översyn.

7. I arbetet med att anpassa bilagorna II, III, IV och V till förordningen bistås kommissionen av den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall av den 15 juli 1975 i dess lydelse efter ändringar.

8. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från nämnda kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III, IV och V till förordning (EEG) nr 259/93 ersätts härmed med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 1999.

På kommissionens vägnar

Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 298, 7.11.1998, s. 19.

(3) EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.

(4) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

(5) OECD-rådet, den 23 december 1998, dok. ref. K(98)202/slutlig.

(6) EGT L 22, 24.1.1997, s. 14.

BILAGA

"BILAGA II

GRÖN AVFALLSLISTA ((Om möjligt anges vid varje uppgift kodnumret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som inrättades genom Bryssel-konventionen den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet.) Detta nummer kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inte ämnen som inte är avfall. Därför är koden, som används av tulltjänstemän för att underlätta både deras egna och andras förfaranden, endast angiven för att hjälpa till att identifiera avfall som anges i listan och omfattas av denna förordning. Motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utfärdas av Tullsamarbetsrådet bör användas som vägledning vid identifiering av avfall som omfattas av generiska nummer. Det "ex" som anges avser ett särskilt ämne som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet. Koden med fetstil i första kolumnen är OECD-koden, som består av bokstäver (G = grön, A = gul, R = röd för listan och en bokstav för avfallskategorin: A, B, C, ...) följt av ett nummer.))

>Plats för tabell>

BILAGA III

GUL AVFALLSLISTA ((Om möjligt anges vid varje uppgift kodnumret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som inrättades genom Bryssel-konventionen den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Detta nummer kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inte ämnen som inte är avfall. Därför är koden, som används av tulltjänstemän för att underlätta både deras egna och andras förfaranden, endast angiven för att hjälpa till att identifiera avfall som anges i listan och omfattas av denna förordning. Motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utfärdas av Tullsamarbetsrådet bör användas som vägledning vid identifiering av avfall som omfattas av generiska nummer. Det "ex" som anges avser ett särskilt ämne som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

Koden med fetstil i första kolumnen är OECD-koden, som består av bokstäver (en bokstav för listan: G = grön, A = gul, R = röd och en bokstav för avfallskategorin: A, B, C ...) följt av ett nummer.))

>Plats för tabell>

BILAGA IV

RÖD AVFALLSLISTA

>Plats för tabell>

BILAGA V

INLEDANDE KOMMENTARER

1. Bilaga V skall gälla utan att det påverkar direktiv 75/442/EEG, ändrat genom direktiv 91/156/EEG, eller direktiv 91/689/EEG.

2. Denna bilaga består av tre delar, varav delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte kan tillämpas. För att kontrollera om en viss typ av avfall omfattas av bilaga V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 måste man därför först se efter om avfallet ingår i del 1 i bilaga V, och om så inte är fallet därefter se efter om det ingår i del 2, och, om det inte heller ingår där, slutligen se efter om det ingår i del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I förteckning A anges avfall som klassas som farligt enligt Baselkonventionen och som därför omfattas av exportförbud, och i förteckning B anges avfall som inte omfattas av exportförbudet.

Om en viss typ av avfall ingår i del 1 måste man därför kontrollera om det anges i förteckning A eller B. Endast i de fall då avfallet inte ingår vare sig i förteckning A eller B i del 1 måste man kontrollera om det ingår i del 2 eller 3; om så är fallet omfattas avfallet av exportförbud.

3. I undantagsfall får medlemsstaterna, på grundval av dokumentation som på lämpligt sätt tillhandahålls av innehavaren, fastställa att en avfallstyp som anges i denna bilaga undantas från det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 i dess ändrade lydelse, såvida avfallet inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, och med hänsyn tagen till de gränsvärden som fastställs i rådets beslut 94/904/EG(1) vad gäller H3 till H8 i ovan nämnda bilaga.

I sådana fall skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta importlandet innan ett beslut fälls. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Utgående från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93 inför den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

4. En avfallstyp kan, även om den inte anges i denna bilaga eller om den ingår i del 1, förteckning B, i undantagsfall klassificeras som farlig och därigenom omfattas av det exportförbud som avses i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 i dess ändrade lydelse om den uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med hänsyn tagen till de gränsvärden som fastställs i beslut 94/904/EG vad gäller H3 till H8 i ovannämnda bilaga, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG samt i ingressen till bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93.

I sådana fall skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta importlandet innan ett beslut fälls. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Utgående från den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall lägga fram förslag till anpassning av bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93 inför den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

DEL 1

>Plats för tabell>

DEL 2

De avfallstyper som anges i beslut 94/904/EG som upprättar en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

>Plats för tabell>

DEL 3

Avfall enligt bilagorna III och IV i förordning (EEG) nr 259/93. Avfallstyperna med nummer AB 130, AC 020, AC 250, AC 260, AC 270 och AD 160 har utgått, eftersom de, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, ansetts vara ofarliga och därför inte skall omfattas av exportförbudet.

GUL AVFALLSLISTA ((Om möjligt anges vid varje uppgift kodnumret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som inrättades genom Bryssel-konventionen den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Detta nummer kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inte ämnen som inte är avfall. Därför är koden, som används av tulltjänstemän för att underlätta både deras egna och andras förfaranden, endast angiven för att hjälpa till att identifiera avfall som anges i listan och omfattas av denna förordning. Motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utfärdas av Tullsamarbetsrådet bör användas som vägledning vid identifiering av avfall som omfattas av generiska nummer.

Det "ex" som anges avser ett särskilt ämne, som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet.

Koden med fetstil i första kolumnen är OECD-koden, som består av bokstaver (G = grön, A = gul, R = röd för listan och en bokstav för avfallskatekorin: A, B, C, ...) följt av ett nummer.))

>Plats för tabell>

RÖD AVFALLSLISTA

>Plats för tabell>

(1) EGT L 356, 31.12.1994, s. 14."