Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R0933.pdf

31999R0933

Rådets förordning (EG) nr 933/1999 av den 29 april 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 05/05/1999 s. 0001 - 0004RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 933/1999

av den 29 april 1999

om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning inrättades genom förordning (EEG) nr 1210/90(5). I artikel 20 i förordningen föreskrevs att rådet senast två år efter förordningens ikraftträdande på grundval av en rapport med lämpliga förslag från kommissionen skulle besluta huruvida byrån skulle tilldelas ytterligare arbetsuppgifter. I artikel 21 föreskrevs att förordningen skulle träda i kraft dagen efter det att de behöriga myndigheterna beslutat om byråns säte. Det beslutet fattades den 29 oktober 1993.

(2) Kommissionen angav i sitt meddelande KOM(95) 325 slutlig sina skäl för att den rapport som föreskrivs i artikel 20 borde skjutas på framtiden, och den 9 november 1995 ansåg rådet att alla beslut om ytterligare arbetsuppgifter för Europeiska miljöbyrån skulle vara förhastade innan byrån hade varit i full verksamhet i två år och innan dess nätverk upprättats i full omfattning.

(3) Europeiska miljöbyrån har gjort goda framsteg när det gäller att uppnå sina mål och fullgöra sina arbetsuppgifter, inbegripet inrättandet av Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

(4) Byråns arbetsuppgifter och arbetsområden är omfattande och kräver både en konsolidering av det arbete som redan utförts och ytterligare ansträngningar.

(5) Byråns huvuduppgift är att tillhandahålla objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om miljön.

(6) Alla nya arbetsuppgifter som tilldelas byrån bör komplettera och förstärka dess huvuduppgift.

(7) Översättningscentrumet för Europeiska unionens organ har till uppgift att översätta Europeiska miljöbyråns dokument i enlighet med förordning (EG) nr 2965/94(6).

(8) Byråns organisation och struktur behöver förbättras och klargöras i enlighet med de erfarenheter som vunnits under de första åren av byråns verksamhet.

(9) Byråns styrelse bör beakta behovet av att avspegla de olika geografiska förhållandena inom gemenskapen genom en lämplig fördelning av ämnescentrumen.

(10) Byrån får samarbeta med institutioner i tredje land för att få tillgång till de data som krävs för att arbetsprogrammet skall kunna fullföljas.

(11) Framtida översyner av byråns resultat och uppgifter bör ligga i fas med dess fleråriga arbetsprogram, som löper över fem år.

(12) Förordning (EEG) nr 1210/90 bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1210/90 ändras på följande sätt:

1. Det inledande stycket i artikel 1.2 ersätts med följande:

"2. För att de miljöskydds- och miljöförbättringsmål som fastställs i fördraget och i gemenskapens på varandra följande åtgärdsprogram för miljön samt målet om en hållbar utveckling skall kunna uppnås, skall målet vara att förse gemenskapen och medlemsstaterna med."

2. Artikel 2 ändras på följande sätt:

a) Punkterna ii), iii) och vi) skall ersättas med följande:

"ii) - Att förse gemenskapen och medlemsstaterna med den objektiva information som behövs för att utforma och genomföra en riktig och effektiv miljöpolitik; att för detta ändamål lämna kommissionen den information som behövs för att kommissionen med framgång skall kunna utföra sitt arbete med att fastställa, utarbeta och utvärdera åtgärder och lagstiftning på miljöområdet.

- Att biträda vid övervakningen av miljöåtgärder genom lämpligt stöd i fråga om rapporteringskrav (däribland genom att delta i utarbetande av frågeformulär, bearbetning av rapporter från medlemsstaterna och spridning av resultat) i enlighet med sitt fleråriga arbetsprogram och i syfte att samordna rapporteringen.

- Att ge råd till enskilda medlemsstater, på deras begäran och när detta är förenligt med byråns årliga arbetsprogram, om utveckling, inrättande och utvidgning av deras system för övervakning av miljöåtgärder, under förutsättning att sådana verksamheter inte äventyrar utförandet av andra uppgifter som inrättas genom denna artikel. Sådan rådgivning kan också innefatta granskningar av experter på samma nivå (peer reviews) efter särskild begäran av medlemsstater.

iii) Att registrera, sammanställa och utvärdera data om miljötillståndet, att utarbeta expertrapporter om miljökvaliteten, miljöns känslighet och belastningen på miljön inom gemenskapens territorium, att ställa upp enhetliga kriterier för utvärderingen av miljödata vilka skall tillämpas i alla medlemsstater och att ytterligare utveckla och behålla ett referenscentrum för miljöinformation. Kommissionen skall använda denna information för att se till att gemenskapslagstiftningen på miljöområdet genomförs."

"vi) Att vart femte år offentliggöra en rapport om miljötillståndet och om utvecklingstendenserna och framtidsutsikterna för miljön, med tillägg av indikationsrapporter med inriktning på särskilda frågor."

b) Följande punkter skall läggas till:

"xi) Att säkerställa en bred spridning av tillförlitlig och jämförbar miljöinformation, särskilt rörande miljötillståndet, till allmänheten och att därför främja användning av ny telematikteknik i detta syfte.

xii) Att stödja kommissionen i utbytet av information rörande utvecklingen av metoder för miljöbedömning och bästa praxis.

xiii) Att biträda kommissionen med spridning av information om resultaten av relevant miljöforskning i en form som på bästa sätt kan bidra till policyutveckling."

3. Artikel 3 ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande ord läggas till, med början på en ny rad:

"samt att placera dessa i ett sammanhang av hållbar utveckling."

b) I punkt 2

i) skall åttonde strecksatsen i andra stycket ersättas med följande:

"- skydd av kust- och havsområden."

ii) skall femte stycket utgå.

c) skall följande punkt läggas till:

"3. Byrån kan även samarbeta i informationsutbytet med andra organ, däribland med nätverket Impel.

Byrån skall i sin verksamhet undvika att utföra sådant arbete som redan utförs av andra institutioner och organ."

4. Artikel 4 ändras på följande sätt:

a) Följande stycke skall läggas till i punkt 2: "Medlemsstaterna skall hålla byrån underrättad om de viktigaste delarna i sina nationella miljöinformationsnätverk. Medlemsstaterna skall, när så är lämpligt, samarbeta med byrån och bidra till arbetet inom Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning i enlighet med byråns arbetsprogram genom att samla in, jämföra och analysera uppgifter nationellt. Medlemsstaterna får i dessa verksamheter även gå ihop om samarbete på en nationsöverskridande nivå."

b) Följande ord skall utgå ur punkt 4, andra meningen: "inom ett bestämt geografiskt område."

c) Artikel 4.5 andra stycket skall ersättas med följande: "Ämnescentra skall av den styrelse som anges i artikel 8.1 utses för en period som inte får vara längre än något av de fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 8.4. Ämnescentra kan emellertid utses på nytt."

5. Artikel 8 ändras på följande sätt:

a) Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Byrån skall ha en styrelse bestående av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen. Dessutom kan det ingå en företrädare från varje annat land som deltar i byrån i enlighet med relevanta bestämmelser."

b) Följande stycke skall läggas till i punkt 2: "Styrelsen skall välja ett utskott dit den kan delegera exekutiva beslut i enlighet med den arbetsordning den skall anta."

c) Punkterna 3 och 4 skall ersättas med följande:

"3. Styrelsen skall fatta beslut med två tredjedels majoritet.

4. Styrelsen skall anta ett flerårigt arbetsprogram baserat på de prioriterade områdena i artikel 3.2 på grundval av ett förslag som skall läggas fram av den verkställande direktör som avses i artikel 9, efter samråd med den vetenskapliga kommitté som avses i artikel 10 och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Det fleråriga programmet skall - utan att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfarande - omfatta en flerårig budgetberäkning."

d) I punkt 6 första meningen skall orden "Senast den 31 januari varje år ..." ersättas med orden "Senast den 31 mars varje år ...".

6. Artikel 9.1 ändras på följande sätt:

a) Femte strecksatsen skall ersättas med följande:

"- för alla personalärenden och för utförandet av uppgifterna i artikel 8.4 och 8.5."

b) Sjätte strecksatsen utgår.

7. Artikel 10.2 ersätts med följande:

"2. Den vetenskapliga kommittén skall bestå av ledamöter med särskilda kunskaper på miljöområdet, vilka skall utses av styrelsen för en fyraårsperiod som kan förlängas en gång, med beaktande av bland annat de vetenskapliga områden som behöver vara företrädda i kommittén för att biträda byrån på dess verksamhetsområden. Kommittén skall i sin verksamhet följa den arbetsordning varom stadgas i artikel 8.2."

8. Artikel 15 ändras på följande sätt:

a) Ett nytt stycke med följande lydelse skall införas:

"2a. Byrån kan inom områden av gemensamt intresse samarbeta med sådana institutioner i länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskaperna som kan tillhandahålla uppgifter, information och expertis, metoder för insamling av uppgifter, analys och utvärdering som är av gemensamt intresse och som är nödvändiga för att byrån skall kunna fullgöra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. I det samarbete som avses i punkterna 1, 2 och 2a skall särskild hänsyn tas till behovet att undvika att arbetsuppgifter utförs två gånger."

9. Artikel 20 skall ersättas med följande:

"1. Före den 15 september 1999 skall byrån göra en utvärdering av sitt arbete och sin effektivitet samt rapportera till styrelsen, kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

2. Senast den 31 december 2003 skall rådet på grundval av en rapport från kommissionen granska byråns framsteg och utförda uppgifter i förhållande till gemenskapens övergripande politik på miljöområdet."

10. I bilagan skall punkt 1 i del B ersättas med följande:

"1. Byrån skall, så långt det är möjligt, använda information som har samlats in av gemenskapens officiella statistikorgan. Denna är ett resultat av Eurostats och de nationella statistikorganens arbete med att samla in, validera och sprida samhällelig och ekonomisk statistik, inklusive nationalräkenskaper och därmed sammanhängande information. Byrån kommer särskilt att använda arbete utförda av Eurostat och nationella statistikkontor enligt rådets beslut 94/808/EEG(7) om omfattar statistik om a) mänsklig verksamhet som leder till miljöbelastning och b) samhälleliga och ekonomiska reaktioner på sådan belastning."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 255, 20.8.1997, s. 9, och EGT C 123, 22.4.1998, s. 6.

(2) EGT C 73, 9.3.1998, s. 103.

(3) EGT C 180, 11.6.1998, s. 32.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 februari 1998 (EGT C 80, 16.3.1998, s. 134), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 juli 1998 (EGT C 364, 25.11.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 9 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.

(6) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2610/95 (EGT L 286, 10.11.1995, s. 1).

(7) Rådets beslut 94/808/EEG av den 15 december 1994 om ett fyraårigt utvecklingsprogram (1994-1997) för miljödelen av gemenskapens statistik (EGT L 328, 20.12.1994, s. 58).