Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den 29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECDEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 , 01/07/1999 s. 0006 - 0028RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1420/1999

av den 29 april 1999

om fastställande av gemensamma regler och förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 113 och 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 1.3 a i rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(4) undantas transporter av avfall som uteslutande är avsett för återvinning och som förtecknas i bilaga 2 till den förordningen från förordningens tillämpningsområde, med undantag av vad som föreskrivs i bl.a. artikel 17.1, 17.2 och 17.3.

(2) Kommissionen har enligt artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 259/93 underrättat samtliga länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut av den 30 mars 1992 om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, om förteckningen över avfall i bilaga 2 till nämnda förordning och begärt bekräftelse på att sådant avfall inte är underkastat kontroll i destinationslandet eller att dessa länder skall ange om sådant avfall skall omfattas av de kontrollförfaranden som gäller för avfall som upptas i förordningens bilaga 3 eller 4 eller av förfarandet i förordningens artikel 15.

(3) Vissa länder har angivit att sådant avfall skall underkastas ett eller flera av dessa kontrollförfaranden och den 20 juli 1994 antog kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.3 i nämnda förordning, beslut 94/575/EG(5) för att fastställa lämpliga kontrollförfaranden.

(4) I artikel 17.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 259/93 föreskrivs att om denna bekräftelse inte erhålls skall kommissionen föreslå rådet lämpliga åtgärder. Det är därför nödvändigt att på gemenskapsnivå inrätta ett system som gör det möjligt att reglera handeln med sådant avfall från gemenskapen genom att fastställa lämpliga gemensamma regler och förfaranden för export av detta.

(5) När det gäller de länder som har svarat att de inte önskar mottaga vissa eller samtliga avfallsslag som förtecknas i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 259/93 måste deras önskan respekteras och därför kan inte dessa avfallsslag exporteras till dessa länder.

(6) Med avseende på de länder som inte har svarat, tystnad kan inte anses innebära samtycke, är det lämpligt att anta ett liknande regelverk för att ge dessa länder möjlighet att bedöma sådana transporter från fall till fall.

(7) När det gäller de länder som har svarat att de inte önskar mottaga vissa eller samtliga avfallsslag som förtecknas i bilaga 2, eller inte har svarat, är det möjligt att de kommer att ändra sin inställning eller svara vid en senare tidpunkt och det måste därför finnas en mekanism inom kommittéförfarandet för att ändra denna förordning.

(8) Kommissionen kommer att så snart som möjligt och senast den 1 juli 1998 se över och ändra bilaga V till förordning (EEG) nr 259/93 och då fullt ut beakta det avfall som anges i den avfallsförteckning som antogs i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(6) och alla andra förteckningar över avfall som betecknas som farligt enligt Baselkonventionen samt kommer att anpassa förordning (EEG) nr 259/93 i enlighet därmed.

(9) Kommissionen bör regelbundet tillhandahålla information till de länder som omfattas av den här förordningen om förändringar i bilaga A och B.

(10) I fråga om transporter till AVS-länder förbjuds enligt artikel 39 i den fjärde AVS-EG-konventionen export av allt det avfall som förtecknas i bilagorna I och II till Basel-konventionen. Vissa av dessa avfallstyper återfinns också i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 259/93. Under dessa omständigheter, och för att gemenskapens internationella åtaganden skall kunna respekteras, måste transporter av sådant avfall till AVS-länder förbjudas.

(11) Det är nödvändigt att klargöra att dessa avfallstyper är undantagna från tillämpningsområdet för denna förordning.

(12) Den ordning som omfattas av denna förordning bör ses över regelbundet av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Export av sådant avfall som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93, och som anges i bilaga A till denna förordning, till de länder som förtecknas i nämnda bilaga A skall vara förbjuden.

Artikel 2

Det kontrollförfarande som anges i artikel 15 i förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas på export till de länder som förtecknas i bilaga B till denna förordning med avseende på de kategorier av avfall som uteslutande är avsett för återvinning och som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93.

Artikel 3

1. På begäran av destinationslandet skall det kontrollförfarande som är tillämpligt för det landet enligt denna förordning ändras i överensstämmelse med denna artikel.

2. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(7) och i samarbete med det berörda landet besluta om vilket kontrollförfarande som skall tillämpas, dvs.

i) det förfarande som är tillämpligt på avfall i förteckningen i bilaga 3 eller bilaga 4 till förordning (EEG) nr 259/93,

ii) förfarandet i artikel 15 i förordning (EEG) nr 259/93, eller

iii) ingetdera av förfarandena i punkterna i och ii ovan.

3. Kommissionen skall informera medlemsstaterna om att ett destinationsland ändrat inställning inom 21 dagar efter det att den mottagit en begäran från det landet i fråga och lägga fram sitt förslag till beslut för den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i direktiv 75/442/EEG så snart som möjligt inom 3 månader efter det att den har mottagit denna begäran.

4. Om omständigheterna dessutom förändras på något annat särskilt sätt, till exempel genom krig, naturkatastrof eller ett handelsembargo som beslutats av Förenta nationerna, som kan påverka det kontrollförfarande som är tillämpligt enligt denna förordning kan detta kontrollförfarande ändras. Kommissionen får, efter samråd med destinationslandet när det är lämpligt och i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, besluta om vilket av de förfaranden som anges i punkt 2 som skall tillämpas.

5. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, regelbundet se över bilagorna A och B till denna förordning för att se till att de överensstämmer med de ändringar som har gjorts i bilagorna till förordning (EEG) nr 259/93.

Artikel 4

De kontrollförfaranden som fastställs i denna förordning skall regelbundet ses över av kommissionen, första gången senast nio månader efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, varvid hänsyn skall tas till den erfarenhet som har vunnits. Om resultatet av översynen leder till slutsatsen att det skulle vara lämpligt, får kommissionen lägga fram nya förslag för rådet, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.

Artikel 5

Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, så snart som möjligt se över och ändra den här förordningen för att den skall vara i linje med förordning (EEG) nr 259/93.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 214, 10.7.1998, s. 74.

(2) Yttrandet avgivet den 29 april 1998 (EGT C 169, 16.6.1999).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 17 juli 1997 (EGT C 286, 22.9.1997, s. 231), rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 juni 1998 (EGT C 333, 30.10.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 9 februari 1999 (EGT C 250, 28.5.1999).

(4) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 120/97 (EGT L 22, 24.1.1997, s. 14).

(5) EGT L 220, 25.8.1994, s. 15.

(6) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (EGT L 135, 6.6.1996, s. 32).

BILAGA A

Länder och territorier som har angivit för kommissionen att de inte önskar mottaga transporter av vissa typer av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93

ALBANIEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke spridbar form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. Samtliga slag inbegripna i avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

3. Samtliga slag inbegripna i avsnitt GE ("Glasavfall i icke-spridbar form").

4. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga slag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

6. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

ANDORRA

Samtliga avfallsslag

ANTIGUA-BARBUDA

Samtliga avfallsslag

ARUBA

Samtliga avfallsslag

BAHAMAS

Samtliga avfallsslag

BARBADOS

Samtliga avfallsslag

BELIZE

Samtliga avfallsslag

BHUTAN

Samtliga avfallsslag

BOLIVIA

Samtliga avfallsslag

BOTSWANA

Samtliga avfallsslag

BRASILIEN

Samtliga avfallsslag utom

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke spridbar form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

[...]

>Plats för tabell>

[...]

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift i icke-spridbar form").

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material").

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

8. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

9. I avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material"):

>Plats för tabell>

BULGARIEN

Alla sorter förutom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form"):

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver (en kontaminant) får inte ingå i dessa metaller, deras legeringar eller amalgamer.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

c) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

5. Alla sorter i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

BURKINA FASO

Alla sorter förutom:

Alla sorter i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form(1)")

KAMERUN

Alla sorter förutom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form")

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver (en kontaminant) får inte ingå i dessa metaller, deras legeringar eller amalgamer.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GE ("Glasavfall i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GF ("Keramiskt avfall i icke-spridbar form")

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

7. Alla sorter i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

8. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

9. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

10. Alla sorter i avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä"):

11. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

KAP VERDE

Alla sorter

KOLOMBIA

1. I avnsitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(2) form")

Alla sorter av avfall och skrot av icke-järnhaltiga metaller och legeringar av dessa:

[...]

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GJ ("Texstilavfall"):

>Plats för tabell>

8. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

9. avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material"):

>Plats för tabell>

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

COSTA RICA

Samtliga avfallsslag

DOMINICA

Samtliga avfallsslag

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Samtliga avfallsslag

DJIBOUTI

Samtliga avfallsslag

EGYPTEN

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form").

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt ("Textilavfall").

FIJI

Samtliga avfallsslag

GAMBIA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

GHANA

Samtliga avfallsslag

GRENADA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GK ("Gummiavfall")

>Plats för tabell>

GUYANA

Samtliga avfallsslag

KIRIBATI

Samtliga avfallsslag

KUWAIT

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

>Plats för tabell>

LIBANON

Samtliga avfallsslag med undantag för:

I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

MALAWI

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form")

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall i icke-spridbar form")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

4. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

MALDIVERNA

Samtliga avfallsslag

MALI

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(3) form")

Samtliga former av avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall i icke-spridbar form")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF ("Keramiskt avfall i icke-spridbar form")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning")

MOLDOVA

Samtliga avfallsslag

MONGOLIET

Samtliga avfallsslag

MYANMAR

Samtliga avfallsslag

NICARAGUA

Samtliga avfallsslag

NIGER

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GK ("Gummiavfall")

>Plats för tabell>

NIGERIA

Samtliga avfallsslag med undantag för:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

PAKISTAN

1. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

PAPUA NYA GUINEA

Samtliga avfallsslag

PARAGUAY

Samtliga avfallsslag med undantag för:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

2. I avsnitt GJ ("Texstilavfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä"):

>Plats för tabell>

PERU

Samtliga avfallsslag

SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GJ ("Textilt avfall"):

>Plats för tabell>

2. i avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

SAUDIARABIEN

Samtliga avfallsslag

SENEGAL

Samtliga avfallsslag

SEYCHELLERNA

Samtliga avfallsslag

SINGAPORE

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form"):

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver får inte ingå som förening i dessa metaller, deras legeringar eller amalgamer.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål; omsmältningsgöt av järn eller stål:

>Plats för tabell>

c) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

4. i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

ST KITTS OCH NEVIS

Samtliga avfallsslag

ST LUCIA

Samtliga avfallsslag

ST VINCENT OCH GRENADINERNA

Samtliga avfallsslag

TANZANIA

Samtliga avfallsslag utom:

I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

UGANDA

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

TUVALU

Samtliga avfallsslag

VANUATU

Samtliga avfallsslag

SAMOA

Samtliga avfallsslag

(1) 'Icke-spridbar form' omfattar inget avfall i form av pulver, slam, stoft eller fast avfall i vilket farligt flytande avfall är inkapslat.

(2) 'Icke-spridbar' omfattar inte allt avfall i form av pulver, slam, dam eller fasta föremål som innehåller inneslutet farligt avfall i form av vätska.

(3) 'Icke-spridbar' omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ännen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA B

Länder och territorier som inte har svarat på kommissionens meddelande om transporter av vissa typer av avfall för återvinning som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 259/93

AFGHANISTAN

Samtliga avfallsslag

ALGERIET

Samtliga avfallsslag

ANGOLA

Alla avfallsslag utom:

1. Alla avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form")

2. Alla avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall i icke-spridbar form")

3. Alla avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

4. Alla avfallsslag i avsnitt GJ ("Textilt avfall")

5. Alla avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall")

ARMENIEN

Samtliga avfallsslag

AZERBAJDAZJAN

Samtliga avfallsslag

BAHRAIN

Samtliga avfallsslag

BANGLADESH

Samtliga avfallsslag

BRUNEI

Samtliga avfallsslag

BURUNDI

Samtliga avfallsslag

KAMBODJA

Samtliga avfallsslag

ECUADOR

Samtliga avfallsslag

EL SALVADOR

Samtliga avfallsslag

EKVATORIALGUINEA

Samtliga avfallsslag

ERITREA

Samtliga avfallsslag

ETIOPIEN

Samtliga avfallsslag

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

Samtliga avfallsslag

GABON

Samtliga avfallsslag

GUATEMALA

Samtliga avfallsslag

GUINEA

Samtliga avfallsslag utom:

I avsnitt GJ ("Textilt avfall")

>Plats för tabell>

HAITI

Samtliga avfallsslag

HONDURAS

Samtliga avfallsslag

ELFENBENSKUSTEN

Samtliga avfallsslag

KAZAKSTAN

Samtliga avfallsslag

KIRGIZISTAN

Samtliga avfallsslag

LAOS

Samtliga avfallsslag

LESOTHO

Samtliga avfallsslag

MAROCKO

Samtliga avfallsslag

MOÇAMBIQUE

Samtliga avfallsslag

NAMIBIA

Samtliga avfallsslag

NEPAL

Samtliga avfallsslag

OMAN

Samtliga avfallsslag

PANAMA

Samtliga avfallsslag

QATAR

Samtliga avfallsslag

RYSKA FEDERATIONEN

Samtliga avfallsslag utom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form"):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift i icke spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

7. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall")

9. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

10. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

11. I avsnitt GO ("Annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen"):

>Plats för tabell>

SALOMONÖARNA

Samtliga avfallsslag

SUDAN

Samtliga avfallsslag

SWAZILAND

Samtliga avfallsslag

SYRIEN

Samtliga avfallsslag

TADZJIKISTAN

Samtliga avfallsslag

TONGA

Samtliga avfallsslag

TUNISIEN

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke spridbar form"):

a) Följande avfall av järn och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

5. I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall")

7. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

8. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

HELIGA STOLEN

Samtliga avfallsslag

TURKMENISTAN

Samtliga avfallsslag

UZBEKISTAN

Samtliga avfallsslag

VENEZUELA

Samtliga avfallsslag

VIETNAM

Samtliga avfallsslag

YEMEN

Samtliga avfallsslag

ZIMBABWE

Samtliga avfallsslag