Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 av den 12 juli 1999 om kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslut C(92)39 slutlig (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 17/07/1999 s. 0001 - 0033KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1547/1999

av den 12 juli 1999

om kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslut C(92)39 slutlig

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2408/98(2), särskilt artikel 17.3 i denna,

efter samråd med berörda destinationsländer, och

av följande skäl:

1. Enligt artikel 1.3 a i förordning (EEG) nr 259/93 skall förordningen inte tillämpas på transporter av avfall som uteslutande är avsett för återvinning och som förtecknas i bilaga II till förordningen i denna bilagas lydelse enligt kommissionens beslut 98/368/EG(3), med de undantag som följer av bestämmelserna i bland annat artikel 17.1, 17.2 och 17.3.

2. Kommissionen har i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 259/93 underrättat samtliga länder som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(92)39 slutlig av den 30 mars 1992 om kontroll av gränsöveskridande transporter av avfall avsett för återvinning om den förteckning över avfallslag som ingår i bilaga II i den förordningen. Kommissionen har av dessa länder begärt en bekräftelse på att sådant avfall inte är underkastat kontroll i destinationslandet eller uppgift om huruvida sådant avfall bör underkastas de kontrollförfaranden som gäller för bilaga III eller IV till förordningen eller det förfarande som fastställs i artikel 15 i förordningen.

3. Vissa länder påpekade att sådant avfall bör underkastas något av dessa kontrollförfaranden. Kommissionen har i enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93 fattat beslut 94/575/EG av den 20 juli 1994 om fastställande av kontrollförfarandet enligt rådets förordning (EEG) nr 259/93 i fråga om vissa avfallstransporter till vissa länder utanför OECD(4).

4. Vissa OECD-länder tillämpar fortfarande inte OECD-beslut C(92)39 slutlig, men kan komma att göra det.

5. Dessutom har ytterligare några tredje länder angivit att ett av de kontrollförfaranden som fastställs i förordning (EEG) nr 259/93 bör tillämpas.

6. Kommissionen har anmält dessa tredje länders begäran till den kommitté som har inrättas i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(5), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG(6).

7. Enligt artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93 skall, när sådant avfall är underkastat kontroll i destinationslandet eller på begäran av ett sådant land, kontrollåtgärder vidtas beträffande export av sådant avfall till detta land.

8. Det är lämpligt att uppdatera alla dessa exportarrangemang beträffande de ovan nämnda länderna och sammanföra dem i en enda text samt, för tydlighetens och rättssäkerhetens skull, att ange vilka avfallstyper som inte omfattas av kontrollförfarandena. Beslut 94/575/EG bör därför upphävas.

9. Vad gäller transport till AVS-länder förbjuds enligt artikel 39 i den fjärde AVS-EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 15 december 1989(7), export till dessa länder av sådant farligt avfall som förtecknas i bilagorna I och II till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av riskavfall, vilken gemenskapen tillträdde genom rådets beslut 93/98/EEG(8). Vissa sådana avfallsslag finns med i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93. Under dessa förhållanden och i syfte att uppfylla gemenskapens internationella förpliktelser måste det göras klart att transporter av sådant gods till AVS-länderna är förbjudna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det kontrollförfarande som gäller för de avfallsslag som förtecknas i bilaga III till förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas på export till de länder som förtecknas i bilaga A till den här förordningen av de avfallskategorier som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 och som också anges i bilaga A.

2. Det kontrollförfarande som gäller för de avfallsslag som förteckas i bilaga IV till förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas på export till de länder som förtecknas i bilaga B till den här förordningen av de avfallskategorier som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 och som också anges i bilaga B.

3. Det kontrollförfarande som föreskrivs i artikel 15 i förordning (EEG) nr 259/93 skall tillämpas på export till de länder som förtecknas i bilaga C till den här förordningen av de avfallskategorier som förteckas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 och som också anges i bilaga C.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.3 b-e och artikel 11 i förordning (EEG) nr 259/93 skall inga kontrollförfaranden tillämpas på export till de länder som anges i förteckningen i bilaga D till den här förordningen av de avfallskategorier som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 och som även anges i bilaga D.

5. När ett OECD-land som anges i bilaga A, B eller C och som vid ikraftträdandet av denna förordning inte omfattas av OECD-beslut C(92)39 slutlig genomför det OECD-beslutet skall denna förordning inte längre tillämpas på landet.

Artikel 2

Bestämmelserna i artikel 1 skall inte påverka de förbud som anges i den fjärde AVS-EG-konventionen i fråga om transporter av avfall till AVS-länder.

Artikel 3

Beslut 94/575/EG upphör att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 298, 7.11.1998, s. 19.

(3) EGT L 165, 10.6.1998, s. 20.

(4) EGT L 220, 25.8.1994, s. 15.

(5) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(6) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.

(7) EGT L 229, 17.8.1991, s. 3.

(8) EGT L 39, 16.2.1993, s. 1.

BILAGA A

Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga II ("gröna" listan) till förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning av det kontrollförfarande som gäller för sådant avfall som anges i bilaga III ("gula" listan) till samma förordning. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga II som skall omfattas av förfarandet.

BULGARIEN

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(1) form"):

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och legeringar därav:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver ingår ej eftersom det är en förorening i dess metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

c) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall")

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

>Plats för tabell>

CYPERN

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga D.

UNGERN(2)

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga B.

INDONESIEN

I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form")(3):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

JAMAICA

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form").(4)

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("Metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form")

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF ("Keramiskt avfall, i icke-spridbar form")

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("Textilavfall")

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä")

MACAO

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

POLEN(5)

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

SINGAPORE

1. I Avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form")(6):

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och legeringar därav:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver får inte ingå som förorening i dessa metaller, legeringar därav eller amalgamer.

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

THAILAND

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form")(7):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller")

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbr form")

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF ("Keramiskt avfall, i icke-spridbar form")

7. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

9. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall").

10. Samtliga avfallsslag i avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material").

>Plats för tabell>

TUNISIEN

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar form"):(8)

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

5. I avsnit GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall").

7. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier")

>Plats för tabell>

(1) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) Även om detta land är medlem i OECD tillämpar det inte OECD-rådets beslut C(92)39 slutlig. När detta land genomför beslut C(92)39 slutlig kommer denna förordning inte längre att vara tillämplig på landet.

(3) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(4) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(5) Även om detta land är medlem i OECD tillämpar det inte OECD-rådets beslut C(92)39 slutlig. När detta land genomför beslut C(92)39 slutlig kommer denna förordning inte längre att vara tillämplig på landet.

(6) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(7) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(8) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, sotft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA B

Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga II ("gröna" listan) till rådets förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning av det kontrollförfarande som gäller för sådant avfall som anges i bilaga IV ("röda" listan) till samma förordning. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga II som skall omfattas av förfarandet.

ARGENTINA

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

BRASILIEN

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(1) form):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

8. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

9. Samtliga avfallsslag i avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehåller metaller och oorganiska material"):

>Plats för tabell>

KINA

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga D.

COLOMBIA

Samtliga avfallsslag i bilaga II, utom:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(2) form"):

Alla avfallstyper och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

8. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

9. I avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material"):

>Plats för tabell>

KUBA

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(3) form):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall").

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF ("Keramisk avfall, i icke-spridbar form").

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material").

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form").

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning").

9. Samtliga avfallsslag i avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material").

ESTLAND

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(4) form"):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller är järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

a) Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

GUINEA

I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

GUINEA-BISSAU

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

UNGERN

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(5) form):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

INDIEN

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(6) form"):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

INDONESIEN

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga A eller D.

JAMAICA

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall").

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form").

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall").

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier").

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning").

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material").

LITAUEN

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(7) form):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

>Plats för tabell>

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall").

7. I avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material"):

>Plats för tabell>

MADAGASKAR

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga D.

MALAYSIA

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga D.

MALTA

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

MAURITIUS

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

NIGERIA

Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form").

RYSSLAND

1. I avsnitt GA (Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(8) form):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

7. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall")

9. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

10. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

11. I avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material"):

>Plats för tabell>

SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

1. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

SINGAPORE

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(9) form"):

a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

>Plats för tabell>

SLOVAKIEN

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga D.

TOGO

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

TRINIDAD OCH TOBAGO

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

UKRAINA

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

ZAMBIA

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga D.

(1) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(3) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(4) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(5) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(6) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(7) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(8) "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(9) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA C

Nedan anges de länder, till vilka transporter av vissa avfallskategorier i bilaga II ("gröna" listan) till förordning (EEG) nr 259/93 skall ske med tillämpning av det kontrollförfarande som fastställs i artikel 15 i samma förordning. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga II som skall omfattas av förfarandet.

VITRYSSLAND:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

LETTLAND:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

FILIPPINERNA:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(1) form")

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

RUMÄNIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

TAIWAN:

I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(2) form"):

Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

URUGUAY:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

(1) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA D

Nedan anges de länder till vilka transporter från EG av vissa avfallskategorier i bilaga II ("gröna" listan) till förordning (EEG) nr 259/93 godkänns utan tillämpning av de kontrollförfaranden som anges i denna förordning. Transporter av sådant avfall till dessa länder kan fortsätta enligt samma villkor som är tillämpliga på vanliga affärstransaktioner. Dessutom anges de avfallskategorier i bilaga II som skall omfattas av förfarandet.

ALBANIEN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(1) form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("Metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form").

4. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

6. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

ANGOLA:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(2) form").

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form").

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter").

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("Textilavfall").

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall").

BENIN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

BRASILIEN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(3) form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

BULGARIEN:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

BURKINA FASO:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(4) form")

KAMERUN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(5) form"):

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och legeringar därav:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver ingår ej eftersom det är en förorening i dessa metaller eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall")

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GF ("Keramiskt avfall, i icke-spridbar form")

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

>Plats för tabell>

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

8. I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

9. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

10. Samtliga avfallsslag i avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä")

11. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier")

>Plats för tabell>

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

TCHAD:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

CHILE:

Samtliga avfallsslag i bilaga II.

KINA:

CCIC (China National Import and Export Commodities Inspection Corporation) måste kontrollera sändningen före avsändande

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(6) form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

4. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä")

6. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier")

>Plats för tabell>

KOMORERNA:

I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

KONGO:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

DEMOKRATISKA REPBULIKEN KONGO:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

KROATIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

KUBA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga B

CYPERN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(7) form"):

a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och legeringar därav:

>Plats för tabell>

Anmärkning:

Kvicksilver får inte ingå som förorening i dessa metaller, legeringar därav eller amalgamer.

b) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

c) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier")

>Plats för tabell>

EGYPTEN:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(8) form")

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("Textilavfall")

ESTLAND

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga B

GAMBIA:

I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

GEORGIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

GRENADA:

I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

HONGKONG:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

INDIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga B

INDONESIEN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(9) form"):

Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

3. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

ISRAEL:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

JORDANIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

KENYA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

KUWAIT:

I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot

>Plats för tabell>

LIBANON:

I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

LICHTENSTEIN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

LITAUEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga B

MADAGASKAR:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(10) form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

5. I avsnitt GF ("Keramiskt avfall, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

6. I avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndesdelar vilka kan innehålla metall och organiska material"):

>Plats för tabell>

7. I avsnitt GH ("Plastavfall i fast form"):

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

>Plats för tabell>

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

9. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

10. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

MALAWI:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(11) form")

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

4. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

MALAYSIA:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(12) form"):

>Plats för tabell>

2. Sändningen måste kontrolleras före avsändande:

Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

MALI:

Samtliga avfallsslag i bilaga II, utom

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(13) form"):

Alla avfallstyper och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF ("Keramiskt avfall, i icke-spridbar form")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning")

MAURITANIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

MONACO:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

NIGER:

1. I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

PAKISTAN:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(14) form")

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB ("Annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GC ("Annat metallhaltigt avfall")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GD ("Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form")

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form")

6. Samtliga avfallsslag i avsnitt GF ("Keramiskt avfall, i icke-spridbar form")

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GG ("Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metall och organiska material")

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH ("Plastavfall i fast form")

9. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

10. Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("Textilavfall")

11. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

12. Samtliga avfallsslag i avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä")

13. Samtliga avfallsslag i avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier"):

>Plats för tabell>

14. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

15. Samtliga avfallsslag i avsnitt GO ("Annat avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material")

PARAGUAY:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

2. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

>Plats för tabell>

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GL ("Obehandlat avfall av kork och trä"):

>Plats för tabell>

FILIPPINERNA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga C

RWANDA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

SAN MARINO:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE:

1. I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GK ("Gummiavfall"):

>Plats för tabell>

SIERRA LEONE:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

SINGAPORE:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(15) form"):

Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

SLOVAKIEN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(16) form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter"):

>Plats för tabell>

SLOVENIEN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

SYDAFRIKA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

SRI LANKA:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

SURINAM:

Samtliga avfallsslag i bilaga II

TAIWAN:

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga C

TANZANIA:

I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

THAILAND:

Samtliga avfallsslag i bilaga II utom de som anges i bilaga A

TUNISIEN:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(17) form"):

a) Följande avfall och skrot av järn och stål:

>Plats för tabell>

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GJ ("Textilavfall"):

>Plats för tabell>

3. I avsnitt GM ("Avfall från agrara livsmedelsindustrier")

>Plats för tabell>

4. I avsnitt GN ("Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning"):

>Plats för tabell>

UGANDA:

1. I avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(18) form"):

>Plats för tabell>

2. I avsnitt GJ ("Textilavfall")

>Plats för tabell>

ZAMBIA:

1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA ("Avfall av metall och metallegeringar i icke-spridbar(19) form")

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE ("Glasavfall, i icke-spridbar form")

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI ("Avfall av papper, kartong och pappersprodukter")

4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ ("Textilavfall")

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GK ("Gummiavfall").

(1) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(2) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(3) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(4) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(5) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(6) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(7) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(8) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(9) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(10) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(11) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(12) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(13) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(14) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(15) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(16) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(17) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(18) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

(19) 'Icke-spridbar' inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.