Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/479/EG: Kommissionens beslut av den 17 juli 2000 om upprättandet av ett europeiskt register över förorenande utsläpp (EPER) i enlighet med artikel 15 i rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) [delgivet med nr K(2000) 2004] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 28/07/2000 s. 0036 - 0043Kommissionens beslut

av den 17 juli 2000

om upprättandet av ett europeiskt register över förorenande utsläpp (EPER) i enlighet med artikel 15 i rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)

[delgivet med nr K(2000) 2004]

(Text av betydelse för EES)

(2000/479/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(1), särskilt artikel 15.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 15.3 i direktiv 96/61/EG skall medlemsstaterna kartlägga och lämna uppgifter om mer betydande utsläpp och källorna till dessa.

(2) Kommissionen kommer att offentliggöra resultaten av denna kartläggning vart tredje år och skall fastställa närmare föreskrifter för medlemsstaternas rapportering av uppgiferna, bl.a. för hur de skall vara uppställda, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 96/61/EG.

(3) Bestämmelserna enligt detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 19 i direktiv 96/61/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall till kommissionen lämna uppgifter om utsläpp från samtliga enskilda industrienheter där en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I till direktiv 96/61/EG bedrivs.

2. Rapporten skall innehålla uppgifter om utsläpp till luft och vatten av alla föroreningar för vilka utsläppen överskrider tröskelvärdena. Föroreningarna och tröskelvärdena listas i bilaga A1.

3. För varje industrienhet skall lämnas en rapport uppställd enligt bilaga A2 och innehållande en beskrivning av alla verksamhetskategorier som anges i bilaga I till direktiv 96/61/EG med angivande av källkategorier och NOSE-P-koder enligt bilaga A3.

4. Varje medlemsstat skall till kommissionen överlämna en översiktsrapport, där de nationella totalmängderna av samtliga rapporterade utsläpp från respektive källkategori skall vara upptagna, med angivande av huvudsaklig bilaga I-verksamhet och motsvarande NOSE-P-kod enligt bilaga A3.

Artikel 2

1. Varje medlemsstat skall lämna rapport till kommissionen vart tredje år.

2. Den första rapporten från respektive medlemsstat skall lämnas till kommissionen i juni 2003 med uppgifter om utsläpp under 2001 (alternativt rörande utsläpp under 2000 eller 2002 i de fall uppgifter för 2001 inte är tillgängliga).

3. Den andra rapporten från respektive medlemsstat skall lämnas till kommissionen i juni 2006 med uppgifter om utsläpp under 2004.

4. Från och med år T = 2008, och beroende på resultaten från den andra rapporteringsomgången, skall medlemsstaterna uppmanas att årligen lämna sina kommande rapporter till kommissionen i december år T med uppgifter om utsläppen under år T - 1.

Artikel 3

1. Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna med att anordna förberedande nationella workshopar och kommer senast i december 2000 att ha utarbetat en vägledning för upprättandet av EPER, tillsammans med företrädare för näringslivet och i samråd med den kommitté som avses i artikel 19 i direktiv 96/61/EG.

2. Vägledningen för upprättandet av EPER kommer att innehålla närmare föreskrifter för hur rapporterna skall vara uppställda; vidare kommer det att finnas förklaringar av termer och begrepp, upplysningar om datatillförlitlighet och datahantering, uppgifter om metoder för skattning av utsläpp samt sektorvisa förteckningar över föroreningar från källkategorierna enligt bilaga A3.

3. Efter varje rapporteringsomgång kommer kommissionen att offentliggöra resultaten av medlemsstaternas rapportering och granska rapporterna inom sex månader efter respektive medlemsstats inlämningsdatum enligt artikel 2.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall lämna in alla rapporterade uppgifter genom elektronisk dataöverföring.

2. Kommissionen kommer, med bistånd av Europeiska miljöbyrån, att sprida de rapporterade uppgifterna till allmänheten via Internet.

3. Termer och begrepp som används speciellt i samband med rapportering av utsläpp förklaras i bilaga A4.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

BILAGA A1

Förteckning över föroreningar som skall rapporteras om respektive tröskelvärde överskridits

>Plats för tabell>

BILAGA A2

>PIC FILE= "L_2000192SV.004002.EPS">

BILAGA A3

Källkategorier och NOSE-P-koder som skall rapporteras

>Plats för tabell>

BILAGA A4

Termer och begrepp som används speciellt i samband med EPER

>Plats för tabell>