Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000R2724.pdf

32000R2724

Kommissionens förordning (EG) nr 2724/2000 av den 30 november 2000 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med demEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 320 , 18/12/2000 s. 0001 - 0060Kommissionens förordning (EG) nr 2724/2000

av den 30 november 2000

om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1476/1999(2), särskilt artikel 19.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Vid det elfte sammanträdet vid konferensen med parterna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, som hölls i Gigiri (Kenya) den 10-20 april 2000, ändrades bilagorna I och II till konventionen.

(2) Även bilaga III till konventionen ändrades.

(3) Medlemsstaterna, som är parter till konventionen, har gjort ett förbehåll avseende upptagandet av arterna Mustela altaica, Mustela kathiah och Mustela sibirica i bilaga III till konventionen.

(4) Bilagorna A, B, C och D till förordning (EG) nr 338/97 bör nu ändras så att de innefattar dessa ändringar, med hänsyn tagen till bestämmelserna i artikel 2 i förordning (EG) nr 338/97.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté om handel med vilda djur och växter som inrättats enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna A, B, C och D till förordning (EG) nr 338/97 skall ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2000.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EGT L 171, 7.7.1999, s. 5.

BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1. Arter i dessa bilagor är upptagna

a) med angivande av artens namn, eller

b) såsom tillhörande en högre grupp eller angiven del därav.

2. Förkortningen spp. betecknar alla arter av en högre grupp.

3. Andra hänvisningar till högre grupp än arter förekommer endast för orientering eller klassificering.

4. Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter, enligt vad som föreskrivs i direktiv 79/409/EEG(1) ("fågeldirektivet") eller rådets direktiv 92/43/EEG(2) ("habitatdirektivet").

5. Följande förkortningar betecknar växtgrupper under artnivåerna:

a) ssp. betecknar underarter

b) var./vars. betecknar en variant (varianter)

c) fa betecknar forma

6. Förkortningen p.e. betecknar arter som sannolikt är utrotade.

7. En asterisk (*) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter eller arter av denna art eller högre grupp är upptagna i bilaga A och undantagna från bilaga B.

8. Två asterisker (**) i anslutning till art eller högre grupp anger att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter eller arter av denna art eller högre grupp är upptagna i bilaga B och undantagna från bilaga A.

9. Symbolerna (I), (II) och (III) samt (×) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp hänvisar till de bilagor till konventionen där berörda arter är upptagna, enligt vad som anges i punkterna 9-13. Om sådan uppgift saknas, innebär det att de berörda arterna inte är upptagna i konventionens bilagor.

10. Symbolen (I) i anslutning till art eller högre grupp anger att denna art eller högre grupp är upptagen i bilaga I till konventionen.

11. Symbolen (II) i anslutning till art eller högre grupp anger att denna art eller högre grupp finns upptagen i bilaga II till konventionen.

12. Symbolen (III) i anslutning till art eller högre grupp anger att de är upptagna i bilaga III till konventionen. I detta fall är det land arten eller den högre gruppen tillhör i bilaga III också angivet med en kod bestående av två bokstäver enligt följande: BO (Bolivia), BR (Brasilien), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisien), UY (Uruguay) och ZA (Sydafrika).

13. Symbolen × följt av ett tal i anslutning till art eller högre grupp i bilaga A eller B anger att vissa geografiskt åtskilda populationer, arter, grupper av arter eller familjer av denna art eller högre grupp är upptagna i bilagorna I, II eller III till konventionen.

>Plats för tabell>

14. Minustecken (-) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp anger att nedan angivna geografiskt åtskilda populationer, arter, grupper av arter eller familjer av den arten eller högre gruppen inte omfattas av förteckningen i bilagan i fråga.

>Plats för tabell>

15. Plustecken (+) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp betyder att endast nedan angivna geografiskt åtskilda populationer, underarter eller arter av denna art eller högre grupp omfattas av förteckningen i bilagan i fråga.

>Plats för tabell>

16. Likhetstecken (=) följt av ett tal i anslutning till en art eller högre grupp anger att namnet på denna art eller högre grupp skall tolkas enligt följande:

>Plats för tabell>

17. Symbolen ° följd av ett nummer vid artens eller den högre gruppens namn skall tolkas enligt följande:

>Plats för tabell>

18. I enlighet med artikel 2 t i förordningen anger symbolen

följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller högre grupp som finns upptagen i bilaga B eller C, de delar eller produkter som omfattas av förordningen enligt följande:

>Plats för tabell>

19. Eftersom ingen art eller högre grupp av växter upptagen i bilaga A är annoterad så att dess hybrider skall behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 i förordningen innebär detta att handel med artificiellt odlade hybrider producerade från en eller flera av dessa arter eller högre grupper får ske med ett intyg om artificiell odling, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande form, transporterade i sterila behållare av dessa hybrider inte omfattas av bestämmelserna i förordningen.

20. Beträffande de vilda djurarter som omfattas av förteckningen i bilaga D skall bestämmelserna endast gälla för levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxonomiska enheter med följande förklaringar som visar att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

>Plats för tabell>

21. Beträffande växtarter som omfattas av förteckningen i bilaga D skall bestämmelserna endast gälla för levande exemplar, med undantag för taxonomiska enheter med följande förklaringar som visar att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/49/EG (EGT L 233, 13.8.1997, s. 9).

(2) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).