Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0119.pdf

32001D0119

2001/119/EG: Kommissionens beslut av den 22 januari 2001 om ändring av beslut 2000/532/EG om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 106]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 047 , 16/02/2001 s. 0032 - 0032Kommissionens beslut

av den 22 januari 2001

om ändring av beslut 2000/532/EG om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

[delgivet med nr K(2001) 106]

(Text av betydelse för EES)

(2001/119/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(1), senast ändrat genom direktiv 94/31/EG(2) särskilt artikel 1.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets beslut 94/904/EG(3) upprättades en förteckning över farligt avfall och detta beslut har nu ersatts av kommissionens beslut 2000/532/EG(4).

(2) Flera medlemsstater har anmält att de anser att uttjänta fordon som inte tömts på vätskor och andra farliga komponenter är avfall som företer en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till direktiv 91/689/EEG och har begärt att de skall införas i den förteckning över farligt avfall som upprättats enligt artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG.

(3) Enligt artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG skall kommissionen se över anmälningar från medlemsstaterna och vid behov anpassa förteckningen över farligt avfall.

(4) Kommissionen bistås i detta arbete av den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG om avfall(5).

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut var inte förenliga med yttrandet från ovan nämnda kommitté och kunde därför inte införas i beslut 2000/532/EG.

(6) Rådet fattade inte något beslut om kommissionens förslag inom den tidsgräns som anges i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

(7) Därför ankommer det på kommissionen att anta de föreslagna åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2000/532/EG om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG om avfall, och beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall ändras på följande sätt:

Post 16 01 04 kasserade fordon skall ersättas med

">Plats för tabell>".

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(2) EGT L 168, 2.7.1994, s. 48.

(3) EGT L 356, 31.12.1994, s. 14.

(4) EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.

(5) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.