Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0186.pdf

32001D0186

2001/186/EG: Kommissionens beslut av den 27 februari 2001 om godkännande av Förenade kungarikets ordning för att avlägsna all fisk i skotska laxodlingar som smittats av infektiös laxanemi (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 457]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2001 s. 0080 - 0080Kommissionens beslut

av den 27 februari 2001

om godkännande av Förenade kungarikets ordning för att avlägsna all fisk i skotska laxodlingar som smittats av infektiös laxanemi

[delgivet med nr K(2001) 457]

(Text av betydelse för EES)

(2001/186/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar(1), senast ändrat genom direktiv 2000/27/EG(2), särskilt artikel 6 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 93/53/EEG, artikel 6 a första strecksatsen, fastställs att man för att begränsa ett utbrott av infektiös laxanemi skall avlägsna all fisk vid de smittade anläggningarna i enlighet med en ordning som har fastställts av den behöriga myndigheten och godkänts av kommissionen.

(2) Erfarenheten har visat att det under vissa betingelser är möjligt att dra ut på avlägsnandet under en tid utan att det påverkar ansträngningarna för att utrota sjukdomen.

(3) Under 1998 och 1999 har utbrott av sjukdomen förekommit i Skottland, och ett antal anläggningar är smittade eller misstänks vara det.

(4) Förenade kungariket har lagt fram en ordning för avlägsnande som skall tillämpas om infektiös laxanemi upptäcks i Skottland.

(5) Kommissionen och medlemsstaterna har granskat den ordning som Förenade kungariket har lagt fram mot bakgrund av befintliga tekniska och vetenskapliga rön.

(6) Avlägsnandet av fisk skall genomföras med en metod vars syfte är att utrota sjukdomen från smittade anläggningar och förhindra ytterligare spridning av sjukdomen till andra anläggningar eller till den vilda population som är mottaglig för denna sjukdom.

(7) Avlägsnandet av fisk måste grunda sig på en analys i varje enskilt fall av riskerna för en ytterligare spridning av sjukdomen, inklusive hur allvarligt ett sjukdomsutbrott är och andra omständigheter som påverkar riskerna, och måste beakta aktuella praktiska erfarenheter och vetenskapliga rön.

(8) Denna granskning visar att ordningen uppfyller villkoren för en sådan ordning och därför skall den godkännas.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ordning som Förenade kungariket har lagt fram för att avlägsna all fisk i skotska laxodlingar som smittats av infektiös laxanemi godkänns härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 175, 19.7.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

(2) EGT L 114, 13.5.2000, s. 28.