Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0573.pdf

32001D0573

2001/573/EG: Rådets beslut av den 23 juli 2001 om ändring vad gäller avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 28/07/2001 s. 0018 - 0019

CS.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

ET.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

HU.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

LT.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

LV.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

MT.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

PL.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

SK.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166

SL.ES Område 15 Volym 06 s. 165 - 166Rådets beslut

av den 23 juli 2001

om ändring vad gäller avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG

(2001/573/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall [1], särskilt artikel 1.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) En gemenskapsförteckning över avfall upprättades genom kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [2].

(2) Enligt artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla allt avfall som inte är upptaget i förteckningen över farligt avfall, och som de anser företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till direktivet. Flera medlemsstater har anmält avfall som innehåller klorsilaner, avfall som innehåller silikoner och byggmaterial som innehåller asbest och begärt att förteckning över farligt avfall skall anpassas.

(3) För tydlighetens skull bör det uttryckligen anges att uteslutande fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter får betraktas som icke-farliga.

(4) Beslut 2000/532/EG bör följaktligen ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är inte förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall [3]. De måste därför, i enlighet med artikel 18 fjärde stycket i direktiv 75/442/EEG, antas av rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2000/532/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2001.

På rådets vägnar

A. Neyts-Uyttebroeck

Ordförande

[1] EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).

[2] EGT L 226, 6.9.2000, s. 3. Beslutet ändrat genom beslut 2001/119/EG (EGT L 47, 16.2.2001, s. 32).

[3] EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (EGT L 135, 6.6.1996, s. 32).

--------------------------------------------------

BILAGA

1.2.3.4. Bilagan till beslut 2000/532/EG skall ändras på följande sätt:

Post 06 08 02,

"avfall som innehåller klorsilaner"

, skall ersättas med följande:

"06 08 02* | Avfall som innehåller farliga klorsilaner" |

Post 07 02 16,

"avfall som innehåller silikoner"

, skall ersättas med följande:

"07 02 16* | Avfall som innehåller farliga silikoner |

07 02 17 | Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16" |

Post 17 06 05,

"byggmaterial som innehåller asbest"

, skall ersättas med följande:

"17 06 05* | Byggmaterial som innehåller asbest [1] |

Post 19 08 09*,

"fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som innehåller ätliga oljor och fetter"

, skall ersättas med

"19 08 09 | Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter". |

[1] "Denna post skall inte tillämpas förrän lämpliga åtgarder för behandling och bortskaffande av avfall från byggmaterial som innehåller asbest har treätt i kraft, vilka åtgärder skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall ("EGT L 182 du 16.7.1999, s. 1")."

--------------------------------------------------