Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D2455.pdf

32001D2455

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område och om ändring av direktiv 2000/60/EG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 15/12/2001 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets beslut nr 2455/2001/EG

av den 20 november 2001

om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område och om ändring av direktiv 2000/60/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(4) och de direktiv som antagits inom ramen för detta utgör för närvarande de viktigaste gemenskapsinstrumenten för reglering av punktutsläpp och diffusa utsläpp av farliga ämnen.

(2) Gemenskapens regleringar enligt direktiv 76/464/EEG har ersatts, harmoniserats och vidareutvecklats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(5).

(3) Enligt direktiv 2000/60/EG skall särskilda åtgärder antas på gemenskapsnivå mot förorening av vatten genom enskilda förorenande ämnen eller grupper av förorenande ämnen som innebär en betydande risk för vattenmiljön eller som via vattenmiljön utgör en sådan risk, inklusive sådana risker för vatten som används för uttag av dricksvatten. Sådana åtgärder skall syfta till en gradvis minskning och, med avseende på prioriterade farliga ämnen enligt artikel 2.30 andra meningen i direktiv 2000/60/EG, syfta till att utsläpp och spill upphör eller stegvis elimineras inom 20 år efter åtgärdernas antagande på gemenskapsnivå, med det slutgiltiga målet, som erkänts i samband med uppnåendet av målsättningarna i relevanta internationella avtal, att uppnå koncentrationer i den marina miljön som ligger nära bakgrundsnivåerna för naturligt förekommande ämnen och nära noll för av människan framställda syntetiska ämnen. För att sådana åtgärder skall kunna vidtas är det nödvändigt att som bilaga X till direktiv 2000/60/EG fastställa listan över prioriterade ämnen, inklusive prioriterade farliga ämnen. Listan har tagits fram med beaktande av de rekommendationer som avses i artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG.

(4) Det är omöjligt att fullständigt stoppa utsläpp och spill från alla potentiella källor av ämnen som förekommer i naturen eller uppstår vid naturliga processer, t.ex. kadmium, kvicksilver och polycykliskt aromatiskt kolväte (PAH). Vid utarbetandet av de relevanta särdirektiven måste detta sakförhållande beaktas på tillbörligt sätt, och åtgärder vidtas för att få slut på utsläpp och spill i vattnet av dessa prioriterade farliga ämnen som uppstår till följd av mänsklig verksamhet.

(5) I artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG föreskrivs en vetenskapligt grundad metod för att välja ut ämnen som skall prioriteras på grund av den betydande risk de utgör för eller via vattenmiljön.

(6) Den metod som fastställs i direktiv 2000/60/EG möjliggör som det mest praktiska alternativet tillämpning av ett förenklat riskbaserat bedömningsförfarande som bygger på vetenskapliga principer med särskilda hänsyn till

- belägg för det berörda ämnets inneboende risk och i synnerhet dess akvatiska toxicitet och humantoxicitet via akvatiska exponeringsvägar,

- genom övervakning erhållna belägg för en utbredd kontaminering av miljön, och

- andra styrkta faktorer som kan indikera en möjlig utbredd kontaminering av miljön, till exempel produktions- eller användningsmängden av det berörda ämnet samt användningsmönstret.

(7) Kommissionen har på dessa grunder utvecklat ett system för fastställande av prioriteringar på grundval av en kombination av övervakning och modeller (COMMPS - Combined monitoring-based and modelling-based priority setting) i samarbete med experter som företräder berörda parter, inklusive Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö, medlemsstaterna, Efta-länderna, Europeiska miljöbyrån, europeiska näringslivsorganisationer, inklusive sådana som företräder små och medelstora företag, samt europeiska miljöorganisationer.

(8) Kommissionen bör knyta de länder som är kandidater för medlemskap i Europeiska unionen till COMMPS-förfarandet och prioritera de länder vars territorium korsas av ett vattendrag som även korsar en medlemsstats territorium eller har sitt utlopp i en medlemsstat.

(9) En lista över 33 prioriterade ämnen eller grupper av ämnen har valts ut genom COMMPS-förfarandet efter en offentlig diskussion med berörda parter.

(10) Det är önskvärt att denna lista antas snarast för att möjliggöra ett lägligt och fortlöpande genomförande av gemenskapens regleringar av farliga ämnen i enlighet med den strategi som fastställs i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG, i synnerhet förslagen om reglering enligt artikel 16.6 och förslagen om kvalitetsnormer enligt artikel 16.7, för att uppnå direktivets syften.

(11) Den lista över prioriterade ämnen som antas genom detta beslut bör ersätta den lista över ämnen i kommissionens meddelande till rådet av den 22 juni 1982 om farliga ämnen som kan inbegripas i förteckning I i bilagan i direktiv 76/464/EEG(6).

(12) I enlighet med artikel 16.3 i direktiv 2000/60/EG kräver fastställandet av prioriterade farliga ämnen att urvalet av ämnen som ger upphov till oro beaktas i relevant gemenskapslagstiftning om farliga ämnen eller i relevanta internationella avtal. Farliga ämnen definieras i detta direktiv som "ämnen eller grupper av ämnen som är toxiska, beständiga och har benägenhet för bioackumulering, samt andra ämnen eller grupper av ämnen som ger upphov till motsvarande farhågor".

(13) Bland annat följande internationella avtal är av betydelse: OSPAR-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, HELCOM-konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening, Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) miljökonventioner, UNEP:s konvention om beständiga organiska föroreningar samt protokollet om beständiga organiska föroreningar inom ramen för FN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

(14) Valet av de prioriterade ämnen och fastställandet av de prioriterade farliga ämnen som bör omfattas av regleringar av utsläpp och spill kommer att bidra till syftena och uppfyllandet av gemenskapens åtaganden enligt internationella havsskyddskonventioner, framför allt när det gäller genomförandet av den strategi mot farliga ämnen som, i enlighet med rådets beslut 98/249/EG(7), antogs vid 1998 års OSPAR-möte på ministernivå inom ramen för konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

(15) Fastställandet av prioriterade farliga ämnen på listan över prioriterade ämnen bör ske bland annat genom att hänsyn tas till farliga ämnen som man i internationella avtal har enats om att stegvis eliminera eller att utsläpp och spill av dessa ämnen skall upphöra, till exempel farliga ämnen som man i internationella forum som IMO, UNEP eller FN-ECE har enats om att stegvis eliminera, farliga ämnen vars utsläpp och spill man i OSPAR-konventionen har enats om skall upphöra som en prioritering, inklusive farliga ämnen som identifieras genom urvalsförfarandet DYNAMEC I(8) eller III(9) i OSPAR, farliga ämnen som ger upphov till "motsvarande farhågor" som ämnen som är beständiga, toxiska och har benägenhet för bioackumulering, till exempel ämnen som ger upphov till endokrina störningar och som identifierats i enlighet med OSPAR-strategin, tungmetaller i protokollet om tungmetaller inom ramen för FN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar som valts ut för prioriterade åtgärder i enlighet med OSPAR 1998 och 2000 och som ger upphov till "motsvarande farhågor" som ämnen som är beständiga, toxiska och har benägenhet för bioackumulering.

(16) För att åtgärderna mot vattenföroreningar skall vara effektiva måste kommissionen främja samordning av forskning och av slutsatserna inom ramen för OSPAR-konventionen och COMMPS-förfarandet.

(17) COMMPS-förfarandet är utformat som ett dynamiskt instrument för prioritering av farliga ämnen vilket kan förbättras och utvecklas fortlöpande med sikte på en uppdatering och anpassning av den första listan över prioriterade ämnen senast fyra år efter det att direktiv 2000/60/EG har trätt i kraft och minst vart fjärde år därefter. För att garantera att alla potentiella prioriterade ämnen beaktas i samband med nästa urvalsprocess, krävs det att inga ämnen utesluts systematiskt, att bästa tillgängliga teknik beaktas samt att alla kemikalier och bekämpningsmedel på EU:s marknad och alla ämnen som av OSPAR identifierats som "farliga" inkluderas i urvalsprocessen.

(18) COMMPS-förfarandets effektivitet avgörs i hög grad av tillgången till relevanta uppgifter. Den befintliga gemenskapslagstiftningen om kemiska ämnen har visat sig ha stora brister när det gäller uppgifter. Syftet med direktiv 2000/60/EG kan endast uppfyllas fullt ut om man genom översynen av gemenskapslagstiftningen om kemiska ämnen garanteras fullständig tillgång till uppgifter.

(19) Hänvisningen till COMMPS-förfarandet utesluter inte att kommissionen, för att bestämma vissa ämnens skadlighet, utnyttjar utvärderingsmetoder som redan utarbetats och använts i samband med andra åtgärder mot föroreningar.

(20) I överensstämmelse med artikel 1 c i direktiv 2000/60/EG skall framtida översyner av listan över prioriterade ämnen i enlighet med artikel 16.4 bidra till att utsläpp och spill av alla prioriterade farliga ämnen upphör eller gradvis elimineras före 2020 genom att ytterligare ämnen successivt tas upp på listan.

(21) Vid översyn och anpassning av listan över prioriterade ämnen skall man utöver det vidareutvecklade COMMPS-förfarandet på lämpligt sätt ta hänsyn till resultaten av omprövningar inom ramen för rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(10), rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen(11), och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden(12) och i förekommande fall andra vetenskapliga rön från översyn av befintliga eller nya direktiv, i synnerhet inom kemikalielagstiftningen. Dubbel prövning av ämnen måste undvikas av kostnadsskäl. Vid anpassningen av listorna måste det vara möjligt att både ändra prioritering och att placera ett ämne i en högre kategori.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas listan över prioriterade ämnen, inklusive ämnen som identifierats som prioriterade farliga ämnen enligt artikel 16.2 och 16.3 i direktiv 2000/60/EG. Denna lista skall, så som den återges i bilagan till detta beslut, läggas till i direktiv 2000/60/EG som bilaga X.

Artikel 2

Den lista över prioriterade ämnen som antas genom detta beslut skall ersätta listan över ämnen i kommissionens meddelande av den 22 juni 1982.

Artikel 3

För att säkerställa att samtliga ämnen som potentiellt kan komma i fråga som prioriterade ämnen beaktas, skall kommissionen och medlemsstaterna se till att de ämnes- och exponeringsrelaterade uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av COMMPS-förfarandet blir tillgängliga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

A. Neyts-Uyttebroeck

Ordförande

(1) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 74 och EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 117.

(2) EGT C 268, 19.9.2000, s. 11.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 15 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 8 oktober 2001.

(4) EGT L 129, 18.5.1976, s. 23. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/60/EG (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6) EGT C 176, 14.7.1982, s. 3.

(7) EGT L 104, 3.4.1998, s. 1.

(8) Inte i sig biologiskt nedbrytbara och log Kow (koefficienten oktanol/vatten) >= 5 eller BCF (biokoncentrationsfaktor) >= 5000 och akut akvatisk toxicitet <= 0,1 mg/l eller CMR-ämnen (ämnen som klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande) med effekt på däggdjur.

(9) Inte i sig biologiskt nedbrytbara och log Kow >= 4 eller BCF >= 500 och akut akvatisk toxicitet <= 1mg/l eller CMR-ämnen med effekt på däggdjur.

(10) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/49/EG (EGT L 176, 29.6.2001, s. 61).

(11) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(12) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

BILAGA

"BILAGA X

LISTA ÖVER PRIORITERADE ÄMNEN INOM OMRÅDET FÖR VATTENPOLITIK ((Om grupper av ämnen har valts ut, anges typiska enskilda representanter som indikatorer (inom parentes och utan nummer). Fastställandet av regleringar kommer att riktas in på dessa enskilda ämnen utan att detta hindrar att andra enskilda representanter inbegrips om detta är lämpligt.))

>Plats för tabell>"