Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001L0060.pdf

32001L0060

Kommissionens direktiv 2001/60/EG av den 7 augusti 2001 om anpassning till tekniska framsteg av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 22/08/2001 s. 0005 - 0006Kommissionens direktiv 2001/60/EG

av den 7 augusti 2001

om anpassning till tekniska framsteg av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat(1), särskilt artikel 20 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens direktiv 98/98/EG(2) om anpassning till tekniska framsteg för tjugofemte gången av rådets direktiv 67/548/EEG(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/33/EG(4), innehåller nya kriterier och en ny R-fras (R67) för ångor som kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Bestämmelserna i bilaga V till direktiv 1999/45/EG bör därför kompletteras.

(2) Genom kommissionens direktiv 2001/59/EG(5) införs en ny ordalydelse för riskfras R40 när den tillskrivs cancerframkallande ämnen i kategori 3. Den gamla ordalydelsen kommer nu att få benämningen R68 och kommer att fortsätta användas för mutagena ämnen i kategori 3 och för vissa ämnen med icke-dödliga bestående effekter. Det är därför nödvändigt att ändra hänvisningen till R40 i bilaga II till direktiv 1999/45/EG.

(3) Genom direktiv 2001/59/EG införs i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG tydligare instruktioner när det gäller klassificering av frätande ämnen och preparat. Det är därför nödvändigt att komplettera bilaga II till direktiv 1999/45/EG i enlighet med detta.

(4) Det är känt att cementpreparat som innehåller krom (VI) kan orsaka allergiska reaktioner under vissa omständigheter. Det är därför önskvärt att komplettera bilaga V till direktiv 1999/45/EG genom att införa krav på att sådana preparat förses med varningsetikett.

(5) Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat som inrättats i enlighet med artikel 20 i direktiv 1999/45/EG.

HÄRMED FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 1999/45/EG skall ändras på följande sätt:

1. Del A i bilaga II:

- I punkt 3.3 skall beteckningen "R40" ersättas med "R68".

- I punkt 8.2 skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" varje gång den förekommer.

2. Del B i bilaga II:

- I punkt 2.1 (inbegripet tabell II) skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" varje gång den förekommer.

- I punkt 2.2 (inbegripet tabell II A) skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" varje gång den förekommer.

- I punkt 6.1 skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" den andra gången den förekommer (dvs. när det gäller mutagena ämnen i kategori 3).

- I tabell VI skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" på fjärde raden i första och tredje kolumnerna (dvs. när det gäller mutagena ämnen i kategori 3).

- I punkt 6.2 skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" den andra gången den förekommer (dvs. när det gäller mutagena ämnen i kategori 3).

- I tabell VI A skall beteckningen "R40" ersättas med "R68" på fjärde raden i första och tredje kolumnerna (dvs. när det gäller mutagena ämnen i kategori 3).

3. Tabellerna IV och IV A i del B av bilaga II skall kompletteras med följande anmärkning: ">Plats för tabell>

Anmärkning:

Användning av en konventionell metod vid klassificering av preparat som innehåller ämnen klassificerade som frätande eller irriterande kan leda till att faran underskattas eller överskattas om inte andra relevanta faktorer (t.ex. preparatets pH-värde) tas i beaktande. Vid klassificering av frätande ämnen skall därför instruktionerna i punkt 3.2.5 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG och artikel 6.3 (andra och tredje strecksatserna) i detta direktiv beaktas."

Artikel 2

Bilaga V B till direktiv 1999/45/EG skall kompletteras med de nya punkterna 11 och 12 i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juli 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa de lagar och andra författningar som avses i föregående stycke

a) när det gäller preparat som inte omfattas av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(6) eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden(7) från och med den 30 juli 2000, och

b) när det gäller preparat som omfattas av direktiv 91/414/EEG eller direktiv 98/8/EG från och med den 30 juli 2004.

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 355, 30.12.1998, s. 1.

(3) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EGT L 136, 8.6.2000, s. 90.

(5) EGT L 225, 21.8.2001, s. 1.

(6) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

BILAGA

Följande punkter 11 och 12 skall läggas till i bilaga V B till direktiv 1999/45/EG: "11. preparat som innehåller ämnen som tilldelas fras R67: ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

När ett preparat innehåller minst ett ämne som tilldelas frasen R67 skall preparatets etikett innehålla frasens ordalydelse såsom den anges i bilaga III till direktiv 67/548/EEG när den totala koncentrationen av dessa ämnen i preparatet är minst 15 %, under förutsättning att

- preparatet inte redan har klassificerats med fraserna R20, R23, R26, R68/20, R39/23 eller R39/26, eller

- preparatets förpackning inte innehåller mer än 125 ml.

12. cement och cementpreparat

Förpackningar med cement och cementpreparat som innehåller mer än 0,0002 % lösligt krom (VI) av cementens totala torrvikt måste vara försedda med texten "Innehåller krom (VI). Kan ge upphov till allergisk reaktion." om preparatet inte redan har klassificerats och märkts som allergiframkallande med fras R43."