Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001L0063.pdf

32001L0063

Kommissionens direktiv 2001/63/EG av den 17 augusti 2001 om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 227 , 23/08/2001 s. 0041 - 0043Kommissionens direktiv 2001/63/EG

av den 17 augusti 2001

om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg(1), särskilt artikel 14 i detta, och

av följande skäl:

(1) ECE:s (Ekonomiska kommissionen för Europa) föreskrifter nr 96 om utsläpp från motorer med kompressionständning som skall monteras i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer har utvidgats, och omfattar numera även andra typer av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg.

(2) Europeiska gemenskapen har anslutit sig till dessa föreskrifter.

(3) Direktiv 97/68/EG måste anpassas efter de tekniska kraven i föreskrifterna.

(4) Detta direktiv är förenligt med yttrandet från den kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen som inrättades genom rådets direktiv 92/53/EEG(2).

(5) Direktiv 97/68/EG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna III och IV till direktiv 97/68/EG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Detta direktiv skall inte medföra att godkännanden som beviljats i enlighet med direktiv 97/68/EG före det i artikel 3 angivna datumet blir ogiltiga, och hindrar inte heller att sådana godkännanden förlängs i enlighet med bestämmelserna i det direktiv enligt vilket godkännandet ursprungligen beviljades.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2002 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.

(2) EGT L 225, 10.8.1992, s. 1.

BILAGA

Ändringar av bilagorna III och IV till direktiv 97/68/EG

1. Bilaga III skall ändras på följande sätt:

1. I punkt 2.2.2 skall formeln ersättas med följande: 0,96 <= fa <= 1,06

2. I tillägg 2 punkt 1.2.1 tredje strecksatsen skall beteckningen "CO" ersättas med "CO2".

3. I tillägg 2 skall punkt 1.9.2.2 ersättas med följande: "1.9.2.2. Kontroll av vattendämpning

Denna kontroll gäller endast mätningar av gaskoncentrationer på våt bas. Vid beräkning av vattendämpning måste hänsyn tas till att NO-spänngasen späds med vattenånga och att koncentrationen av vattenånga i blandningen måste förstoras upp till den koncentration som förväntas vid provning. En NO-spänngas med en koncentration på 80-100 % av fullt skalutslag inom det mätområde som normalt används skall ledas genom (H)CLD-analysatorn och NO-värdet registreras som D. NO-spänngasen skall sedan bubblas ned i vatten vid rumstemperatur och ledas genom (H)CLD-analysatorn, varvid NO-värdet registreras som C. Vattentemperaturen skall bestämmas och registreras som F. Blandningens mättnadstryck för bubbelvattnets temperatur (F) skall bestämmas och registreras som G. Koncentrationen av vattenånga H (i %) i blandningen skall beräknas så här:

>PIC FILE= "L_2001227SV.004202.TIF">

Värdet registreras som H. Den förväntade koncentrationen av utspädd NO-spänngas (i vattenångan) beräknas så här:

>PIC FILE= "L_2001227SV.004203.TIF">

Värdet registreras som De. När det gäller dieselavgaser skall den förväntade maximala koncentrationen av vattenånga (i %) beräknas, under antagande av att förhållandet mellan H- och C-atomer i bränslet är 1,8:1, med utgångspunkt i den maximala CO2-koncentrationen i avgaserna eller den outspädda CO2-spänngaskoncentrationen (A, beräknad enligt punkt 1.9.2.1) på följande sätt:

Hm = 0,9 x A

Värdet registreras som Hm.

Vattendämpningen skall beräknas på följande sätt:

>PIC FILE= "L_2001227SV.004204.TIF">

och får inte överstiga 3 % av fullt skalutslag.

De: förväntad koncentration av utspädd NO (ppm)

C: koncentration av utspädd NO (ppm)

Hm: maximal koncentration av vattenånga (%)

H: verklig koncentration av vattenånga (%)

Anmärkning:

Det är viktigt att NO-spänngasen har en minimal koncentration av NO2 vid denna kontroll, eftersom absorption av NO2 i vatten inte har beaktats vid beräkningarna av dämpningen."

4. I tillägg 3 punkt 1.4.4 skall den andra formeln för bakgrundskorrigering av partikelmassflödet för metoden med ett filter utgå, och den första formeln skall ersättas med följande:

>PIC FILE= "L_2001227SV.004205.TIF">

2. Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

1. I tabellen, rad 17 (Neutralisationstal (stark syra)) skall andra kolumnen ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. Not 9 andra meningen fram till ekvationen skall ersättas med följande: "Vid det första godkännandet av en motor utan avgasefterbehandling får en nominell svavelhalt på 0,05 viktprocent (lägst 0,03 viktporcent) tillåtas på sökandens begäran. Den uppmätta partikelhalten skall i sådana fall korrigeras uppåt till det nominellt specificerade medelvärdet för bränslets svavelhalt (0,15 viktprocent) enligt följande ekvation:"