Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R0991.pdf

32001R0991

Kommissionens förordning (EG) nr 991/2001 av den 21 maj 2001 om ändring av bilagan till rådets direktiv 92/14/EEG om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 138 , 22/05/2001 s. 0012 - 0014Kommissionens förordning (EG) nr 991/2001

av den 21 maj 2001

om ändring av bilagan till rådets direktiv 92/14/EEG om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/14/EEG av den 2 mars 1992 om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988)(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/28/EG(2), särskilt artikel 9a i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 3 i direktiv 92/14/EEG fastställs undantag för de flygplan som anges i bilagan till direktivet, under förutsättning att de fortfarande används av fysiska eller juridiska personer som är etablerade i det land där flygplanen varit registrerade under en viss referensperiod.

(2) Enligt artikel 9a i direktiv 92/14/EEG, ändrat genom rådets direktiv 98/20/EG(3), skall direktivets bilaga ändras genom ett förenklat förfarande, i syfte att säkerställa att villkoren för undantag är helt uppfyllda.

(3) Sedan direktiv 1999/28/EG trädde i kraft, som var den första ändring av bilagan till direktiv 92/14/EEG som gjordes genom det förenklade förfarandet, har en del flygplan som anges i bilagan skrotats, medan andra har strukits från det berörda landets register, och de bör därför utgå från bilagan.

(4) En del flygplan som uppfyller kraven kommer under 2001 att bli 25 år gamla och bilagan bör därför ändras för att ta hänsyn till detta.

(5) Det är också lämpligt att uppdatera bilagan med anledning av de registreringskoder eller lufttrafikföretag som ändrats när det gäller flygplan som redan tagits upp i bilagan.

(6) Den begränsade karaktären och omfattningen av ändringarna till bilagan samt ärendets brådskande natur motiverar att en annan typ av rättsinstrument används.

(7) Denna förordning måste träda i kraft så snart som möjligt för att berörda parter snarast skall kunna omfattas av de fastställda undantagen.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för flygsäkerhetsreglering(4) som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart(5), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 92/14/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 76, 23.3.1992, s. 21.

(2) EGT L 118, 6.5.1999, s. 53.

(3) EGT L 107, 7.4.1998, s. 4.

(4) Kommittén för flygsäkerhetsreglering, skriftligt samråd av den 15 mars 2001.

(5) EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(6) EGT L 333, 29.12.2000, s. 47.

BILAGA

Bilagan till direktiv 92/14/EEG skall ändras enligt följande: 1. Följande skall utgå:

ALGERIET

>Plats för tabell>

EGYPTEN

>Plats för tabell>

TUNISIEN

>Plats för tabell>

2. Följande skall läggas till:

ALGERIET

>Plats för tabell>

SAUDIARABIEN

>Plats för tabell>

SYRIEN

>Plats för tabell>

YEMEN

>Plats för tabell>

3. Uppgifterna under Uganda skall ersättas med följande:

UGANDA

>Plats för tabell>