Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R1579.pdf

32001R1579

Kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001 av den 1 augusti 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med demEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 02/08/2001 s. 0014 - 0015Kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001

av den 1 augusti 2001

om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2724/2000(2), särskilt artikel 19.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Vid det elfte sammanträdet för parterna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES), som ägde rum i Gigiri i Kenya mellan den 10 och 20 april 2000, antog parterna konferensresolution 11.10 om handel med koraller.

(2) Förklaringen till bilagorna A, B, C och D som ges i bilagan till förordning (EG) nr 338/97 måste anpassas genom att det förs in vissa begrepp från resolution 11.10 gällande definitionerna av korallsand och korallfragment, i enlighet med definitionen av "exemplar" i artikel 2 t i förordning (EG) nr 338/97.

(3) Det har gjorts ändringar i tillägg III till konventionen om internationell handel med utrotningshotande arter av vilda djur och växter. Dessa ändringar bör föras in i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97.

(4) Förordning (EG) nr 338/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för handel med vilda djur och växter som upprättas enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EGT L 320, 18.12.2000, s. 1.

BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 skall ändras på följande sätt:

1. Förklaring till bilagorna A, B, C och D ändras på följande sätt: a) Punkt 12 skall ersättas med följande: "12. Symbolen (III) i anslutning till art eller högre grupp anger att de är upptagna i bilaga III till konventionen. I detta fall är det land arten eller den högre gruppen tillhör i bilaga III också angivet med en kod bestående av två bokstäver enligt följande: AR (Argentina), BO (Bolivia), BR (Brasilien), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), ID Indonesien, IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), MX (Mexiko), NP (Nepal), PE (Peru), TN (Tunisien), UY (Uruguay) och ZA (Sydafrika)."

b) Följande led skall läggas till i slutet av punkt 15: >Plats för tabell>

+ 219 Population i Peru.

c) I punkt 17 skall ledet 610 ersättas med följande: >Plats för tabell>

° 610 Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:

Fossiler

Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som är högst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av Foraminifera, skal från blöt- och skaldjur, liksom kalkalger.

Korallframent (bland annat korallgrus och korallbitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna döda grenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.

2. När det gäller familjen "MELIACEAE" under rubriken "VÄXTER" i bilaga C skall följande ändraingar göras: a) Ledet "Cedrela odorata

(III PE) + 219

5

(cigarrlådeträd)"

skall läggas till.

b) Ledet "Swietenia macrophylla

(III BO, BR, CR, MX) + 218

5

(äkta mahogny)"

skall ersättas med "Swietenia macrophylla

(III BO, BR, CR, MX, PE) + 218

5

(äkta mahogny)."

3. När det gäller familjen "THYMELACEAE" under rubriken "VÄXTER" i bilaga C skall följande läggas till: "Gonystylus spp. (ID)

1

(ramin)."