Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R1808.pdf

32001R1808

Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med demEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 250 , 19/09/2001 s. 0001 - 0043Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001

av den 30 augusti 2001

om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001(2), särskilt artikel 19.1, 19.2 och 19.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Bestämmelser behövs för att genomföra rådets förordning (EG) nr 338/97 och för att säkerställa den fulla efterlevnaden av bestämmelserna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), (nedan kallad konventionen).

(2) För att säkerställa att förordning (EG) nr 338/97 genomförs på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att fastställa detaljerade villkor och kriterier för behandlingen av ansökningar om tillstånd och intyg och för utfärdande, giltighet och användning av sådana handlingar. Det är därför lämpligt att fastställa förlagor som dessa blanketter måste följa.

(3) Det är dessutom nödvändigt att fastställa detaljerade bestämmelser om villkor och kriterier för behandling av exemplar av djurarter som är födda och uppvuxna i fångenskap och av exemplar av växtarter som har förökats artificiellt för att säkerställa att de undantag som får tillämpas för sådana exemplar tillämpas på ett enhetligt sätt.

(4) I samband med undantag för exemplar som är personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 krävs det att det finns bestämmelser som säkerställer att kraven i artikel VII.3 i konventionen uppfylls.

(5) För att säkerställa att de allmänna undantagen från förbudet mot intern handel inom gemenskapen enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 tillämpas på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att fastställa villkor och kriterier för hur dessa skall avgränsas.

(6) Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för hur märkning av vissa exemplar av arter skall ske, för att underlätta identifiering och säkerställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 genomförs.

(7) Bestämmelser bör fastställas om innehåll, form och inlämning av de periodiska rapporter som anges i förordning (EG) nr 338/97.

(8) För att ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 skall kunna förberedas måste tillgång ges till all relevant information, särskilt om arters biologiska status och handelsstatus, användningen av dem samt metoder för kontroll av handel.

(9) Kommissionens förordning (EG) nr 939/97 av den 26 maj 1997 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/98(4) har ändrats väsentligt vid flera tillfällen. Eftersom ytterligare ändringar krävs, bör rättsakten i klarhetens intresse upphävas och ersättas med en ny förordning.

(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER OCH FORMULÄR

Artikel 1

I denna förordning och som tillägg till definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 338/97 avses med:

a) förvärvsdag: den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö, föddes i fångenskap eller förökades artificiellt.

b) första generationens avkomma (F1): exemplar framställda i en kontrollerad miljö av föräldrar av vilka åtminstone den ena är avlad i eller tagen från sin naturliga miljö.

c) andra generationens avkomma (F2) och följande generationers avkomma (F3, F4 osv.): exemplar framställda i en kontrollerad miljö av föräldrar som också framställts i en kontrollerad miljö.

d) avelsbestånd: alla djur som används för fortplantningsändamål i ett arrangemang för avel.

e) kontrollerad miljö: en miljö som är styrd av människan i syfte att framställa exemplar av de ifrågavarande arterna och innefattande kontrollerade och avgränsade områden för att hindra djur, ägg eller gameter av arterna i fråga att komma in i eller lämna den kontrollerade miljön, vilket bland annat (men inte uteslutande) kan innefatta byggda boendeutrymmen, gödselhantering, hälsovård, skydd mot rovdjur och automatisk utfodring.

f) en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen: en person som uppehåller sig i gemenskapen under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och bosättningsplatsen.

Artikel 2

1. De blanketter som skall användas för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg och ansökningar om dessa skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som den förlaga som visas i bilaga I.

2. Blanketterna för importanmälan skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som den förlaga som visas i bilaga II. De får innehålla serienummer.

3. Blanketterna för de intyg som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 338/97 och för ansökan om dessa intyg skall, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som den förlaga som visas i bilaga III. Medlemsstaterna får emellertid besluta att fälten 18 och 19 enbart skall innehålla uppgift om berört intyg och/eller tillstånd i stället för den förtryckta texten.

4. Blanketterna för de etiketter som avses i artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall utformas som den förlaga som visas i bilaga IV.

Artikel 3

1. Det papper som används för de blanketter som avses i artikel 2 skall vara fritt från slipmassa och skrivtåligt och väga minst 55 gram/m2.

2. Storleken på de blanketter som avses i artikel 2.1, 2.2 och 2.3 skall vara 21 × 29,7 cm (A4) med en tolerans på längden om högst minus 18 mm eller plus 8 mm.

3. Vad avser de i artikel 2.1 angivna blanketterna skall

a) blankett 1, originalet, tryckas på vitt papper med en guillochemönstrad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja alla förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) blankett 2, den sökandes kopia, tryckas på gult papper,

c) blankett 3, det exporterande eller återexporterande landets kopia av ett importtillstånd respektive den kopia av ett exporttillstånd eller återexportintyg som tullen återsänder till den utfärdande myndigheten, tryckas på ljusgrönt papper,

d) blankett 4, den utfärdande myndighetens kopia, tryckas på rosa papper,

e) blankett 5, ansökan, tryckas på vitt papper.

4. Vad avser de i artikel 2.2 angivna blanketterna skall

a) blankett 1, originalet, tryckas på vitt papper,

b) blankett 2, importörens kopia, tryckas på gult papper.

5. Vad avser de i artikel 2.3 angivna blanketterna skall

a) blankett 1, originalet, tryckas på gult papper med en guillochemönstrad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja alla förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) blankett 2, den utfärdande myndighetens kopia, tryckas på rosa papper,

c) blankett 3, ansökan, tryckas på vitt papper.

6. Det papper som används till de etiketter som avses i artikel 2.4 skall vara vitt.

7. De blanketter som avses i artikel 2 skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk i enlighet med vad den administrativa myndigheten i varje medlemsstat fastställer. De skall vid behov översättas till ett av konventionens officiella arbetsspråk.

8. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av de i artikel 2 angivna blanketterna, och vad avser de i artikel 2.1, 2.2 och 2.3 angivna blanketterna kan de ingå i ett datoriserat förfarande för utfärdande av tillstånd och intyg.

KAPITEL II

BESTÄMMELSER OM UTFÄRDANDE OCH ANVÄNDNING AV HANDLINGAR SAMT DERAS GILTIGHETSTID

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 4

1. Blanketter skall fyllas i med maskinskrift. Ansökningar om de tillstånd och intyg som avses i artikel 2.1, 2.2 och 2.3, importanmälningar enligt artikel 2.2 och etiketter enligt artikel 2.4 får dock fyllas i med läslig handskrift och med bläck och stora bokstäver.

2. Blanketter, bortsett från ansökningsblanketter och de i artikel 2.4 angivna etiketterna, får inte innehålla någon form av radering eller ändring, såvida detta inte är bestyrkt med den utfärdande myndighetens stämpel och underskrift eller, vad avser den i artikel 2.2 angivna importanmälan, införseltullkontorets stämpel och underskrift.

3. I tillstånd och intyg och även ansökningar om utfärdande av dessa handlingar skall

a) i förekommande fall en av de koder som anges i bilaga V användas i beskrivningen av exemplaren,

b) koderna i bilaga V användas vid angivelse av mängdenhet och nettomängd,

c) standardreferensverken för nomenklatur enligt bilaga VI användas för att ange arternas vetenskapliga namn,

d) ändamålet med transaktionen anges vid behov med hjälp av en av de koder som anges i punkt 1 i bilaga VII,

e) exemplarens ursprungskälla skall anges med hjälp av en av de koder som anges i punkt 2 i bilaga VII och, då användningen av dessa koder är beroende av att villkor fastställda i rådets förordning (EG) nr 338/97 eller i denna förordning är uppfyllda, endast i överensstämmelse med sådana villkor.

4. Om en bilaga medföljer någon av de blanketter som anges i artikel 2 och utgör en väsentlig del av denna, skall detta och antalet sidor tydligt anges på ifrågavarande tillstånd eller intyg och varje sida av bilagan skall innehålla

a) tillståndets eller intygets nummer och utfärdandedatum, och

b) underskrift och stämpel eller sigill av den myndighet som utfärdat tillståndet eller intyget.

Om den blankett som avses i artikel 2.1 används för mer än en art i ett varuparti skall en bilaga biläggas som, förutom kraven i första stycket, för varje art i sändningen återger fälten 8-22 på berörd blankett, samt de rutor i fält 27 på blanketten där "kvantitet/nettovikt som faktiskt importeras" och i tillämpliga fall "antal döda djur vid framkomst" anges.

Om den blankett som avses i artikel 2.3 används för mer än en art skall en bilaga biläggas som, förutom kraven i första stycket, för varje art återger fälten 4-18 på berörd blankett.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 c, 3 d och 4 skall även tillämpas i samband med beslut om godkännande av tillstånd och intyg som utfärdats av tredje land för exemplar som skall föras in i gemenskapen. När dessa handlingar avser exemplar som omfattas av frivilligt fastlagda exportkvoter eller exportkvoter tilldelade av konferensen för konventionsparterna, skall de godkännas endast om de innehåller uppgift om det totala antalet exemplar som redan har exporterats under innevarande år, innefattande det antal som tillståndet i fråga gäller, samt kvoten för de ifrågavarande arterna. Vidare skall återexportintyg som utfärdats av tredje land godkännas endast om de innehåller uppgifter om ursprungsland och det tillämpliga exporttillståndets nummer och utfärdandedatum och, i förekommande fall, sista återexportland, nummer och utfärdandedatum för tillämpligt återexportintyg eller innehåller en tillfredsställande motivering för att sådan information har utelämnats.

Artikel 5

1. Handlingar skall utfärdas och användas i enlighet med de bestämmelser och enligt de villkor som fastställs i denna förordning och i förordning (EG) nr 338/97, särskilt i artikel 11.1, 11.2, 11.3 och 11.4 i denna. De får innehålla föreskrifter, villkor och krav som ställts upp av den utfärdande myndigheten för att säkerställa efterlevnad av dessa förordningar och av bestämmelserna i medlemsstaternas lagstiftning om deras genomförande.

2. Handlingarna skall användas utan att det påverkar tillämpningen av andra förfaranden som gäller varors befordran inom gemenskapen, införsel av varor i gemenskapen eller deras export eller återexport därifrån eller de blanketter som används för dessa förfaranden.

3. Som regel skall de administrativa myndigheterna besluta om utfärdande av tillstånd och intyg senast en månad från det datum en fullständig ansökan inlämnas. Om den utfärdande myndigheten samråder med tredje part skall ett sådant beslut fattas först när dessa samråd är slutförda. Sökanden skall meddelas i det fall handläggningen av en ansökan blir avsevärt fördröjd.

Artikel 6

Ett separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller återexportintyg skall utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör del av en hel varusändning.

Artikel 7

1. Gemenskapens importtillstånd skall vara giltiga i högst tolv månader. Ett importtillstånd skall dock inte gälla om en motsvarande giltig handling från export- eller återexportlandet saknas.

Gemenskapens exporttillstånd och återexportintyg skall vara giltiga i högst sex månader.

Om gemenskapens tillstånd och intyg enligt första och andra styckena har upphört att gälla, skall de anses ogiltiga och utan rättsverkan.

Innehavaren av ett importtillstånd, exporttillstånd eller återexportintyg, som upphört att gälla eller ej utnyttjats, skall omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.

2. De intyg som avses i artikel 20 och den sökandes kopior av använda importtillstånd skall upphöra att gälla, när de däri angivna levande exemplaren har dött eller avlivats eller när levande djur har rymt, när exemplaren har förstörts eller när någon av uppgifterna i fälten 2 och 4 i ett intyg eller fält 3, för arter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 och fälten 6 och 8 i sökandens kopia av ett använt importtillstånd inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

De intyg som avses i artikel 20.3 e och artikel 30 skall upphöra att gälla så snart uppgifterna i fält 1 inte längre återspeglar de verkliga förhållandena.

Sådana handlingar skall omedelbart återlämnas till den utfärdande myndigheten, vilken i förekommande fall får utfärda ett intyg med aktuella uppgifter i enlighet med artikel 21.

3. Då ett tillstånd eller intyg utfärdas för att ersätta en handling som har upphävts, försvunnit, stulits, förstörts, eller - avseende ett tillstånd eller ett återexportintyg - har upphört att gälla, skall numret på den ersatta handlingen och skälet till ersättningen anges i fältet med rubriken "särskilda villkor".

4. I de fall ett exporttillstånd eller ett återexportintyg har upphävts, försvunnit, stulits, eller förstörts skall den utfärdande administrativa myndigheten meddela den administrativa myndigheten i bestämmelselandet och konventionens sekretariat om detta.

Artikel 8

1. Ansökan om importtillstånd, exporttillstånd och återexportintyg skall med hänsyn till bestämmelserna i artikel 5.3 lämnas i god tid, så att de kan utfärdas före införseln av exemplaren i gemenskapen eller före exporten eller återexporten av dem från gemenskapen.

Exemplar får inte godkännas för ett tullförfarande förrän erforderliga handlingar har lagts fram.

2. Vid införsel av exemplar i gemenskapen skall de erfordrade handlingarna från tredje land anses giltiga endast om de har utfärdats och använts för export eller återexport från det landet före deras sista giltighetsdag och används för införsel i gemenskapen senast sex månader från den dag de utfärdades.

Intyg om ursprung för exemplar som ingår i förteckningen i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97 kan dock användas för införsel till gemenskapen i upp till tolv månader efter det datum då de utfärdats.

3. Utan hinder av punkt 1 första stycket och punkt 2 och förutsatt att importören/(åter-)exportören vid varupartiets ankomst eller före avsändning av varupartiet meddelar den behöriga myndigheten skälet till att de handlingar som erfordras saknas får handlingar för exemplar av arter förtecknade i bilaga B eller C till förordning (EG) nr 338/97 liksom exemplar av arter förtecknade i bilaga A till den förordningen och som hänvisas till i artikel 4.5 i denna i undantagsfall utfärdas i efterhand, om medlemsstatens behöriga administrativa myndighet, i förekommande fall i samråd med behöriga myndigheter i tredje land, har tillfredsställande bevis för att

a) varje oriktighet som skett inte kan belastas exportören eller återexportören och/eller importören, och

b) att den ifrågavarande återexporten, exporten eller importen av exemplaren i övrigt sker i överensstämmelse med bestämmelserna i

i) förordning (EG) nr 338/97,

ii) konventionen, och

iii) den tillämpliga lagstiftningen i tredje land.

4. Exporttillstånd och återexportintyg som är utfärdade enligt bestämmelserna i punkt 3 skall klart ange att de har utfärdats i efterhand och skälet för detta. Vad avser gemenskapens importtillstånd, exporttillstånd och återexportintyg skall detta anges i fält 23.

5. Med undantag av punkt 3 b i skall bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 4 i enlighet med artikel 7.2 c i förordning (EG) nr 338/97 tillämpas i tillämpliga delar för exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A och B till den förordningen och som är under transitering i gemenskapen.

6. Vad avser artificiellt förökade växtarter förtecknade i bilagorna B och C till förordning (EG) nr 338/97 och artificiellt förökade hybrider framställda från arter utan not förtecknade i bilaga A till samma förordning får medlemsstaterna föreskriva att ett sundhetsintyg för växter skall användas i stället för ett exporttillstånd eller återexportintyg. Sundhetsintyg för växter som utfärdats av tredje land skall godtas i stället för exporttillstånd eller återexportintyg.

7. Vid användning av ett sådant sundhetsintyg för växter som avses i punkt 6 skall det innehålla det vetenskapliga namnet på artnivå, eller om detta inte är möjligt för de taxonomiska enheter som anges per familj i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97, på släktnivå, medan artificiellt förökade orkidéer och kaktusar förtecknade i bilaga B till samma förordning får anges som sådana. Sundhetsintyg för växter skall även innehålla uppgift om typ och antal exemplar och vara försett med en stämpel, sigill eller annan särskild uppgift som anger att "exemplaren är artificiellt förökade i enlighet med CITES".

AVSNITT 2

Importtillstånd

Artikel 9

1. Den sökande skall i förekommande fall fylla i fälten 1, 3-6 och 8-23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4 och 5 och 8-22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.

2. Den eller de fullständigt ifyllda blanketten/blanketterna skall överlämnas till den administrativa myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten och skall innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 kunna fastställa om ett tillstånd skall utfärdas. Om en ansökan är ofullständig skall detta motiveras. Om ansökan avser ett tillstånd som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om det tidigare avslaget.

Artikel 10

1. Om ett importtillstånd utfärdats för exemplar av de arter som anges i bilaga I till konventionen och i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 får exportlandets eller återexportlandets kopia återlämnas till den sökande för att överlämnas till administrativa myndigheten i exportlandet eller återexportlandet. Originalet skall i enlighet med artikel 4.1 b ii i förordning (EG) nr 338/97 inte lämnas ut förrän det motsvarande exporttillståndet eller återexportintyget har uppvisats.

2. Om exportlandets eller återexportlandets kopia inte återlämnas till den sökande, skall den senare erhålla en skriftlig försäkran om att ett importtillstånd kommer att utfärdas och villkoren för detta.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 23 skall importören eller dennes representant överlämna originalet (blankett 1), sökandens exemplar (blankett 2) och, där detta är föreskrivet i importtillståndet, all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet till det gränstullkontor som handhar införseln i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97. I tillämpliga fall skall konossementets eller flygfraktsedelns nummer av denne anges i fält 26.

Artikel 12

Det tullkontor som avses i artikel 11 eller om tillämpligt i artikel 23.1 skall efter att ha fyllt i fält 27 i originalet (blankett 1) och sökandens exemplar (blankett 2) återlämna det senare till importören eller till dennes representant. Originalet (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 19.

AVSNITT 3

Importanmälningar

Artikel 13

Importören eller dennes representant skall i förekommande fall fylla i fälten 1-13 i originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2) av importanmälan och, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 23, överlämna dem tillsammans med eventuell dokumentation från exportlandet eller återexportlandet till det tullkontor som handhar införseln i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 14

Det tullkontor som avses i artikel 13 eller, om tillämpligt, artikel 23.1 skall fylla i fält 14 i originalet (blankett 1) och importörens kopia (blankett 2), och därefter återlämna den senare till importören eller dennes representant. Originalet (blankett 1) och all dokumentation från exportlandet eller återexportlandet skall vidarebefordras i enlighet med artikel 19.

AVSNITT 4

Exporttillstånd och återexportintyg

Artikel 15

1. Den sökande skall i förekommande fall fylla i fälten 1, 3, 4 och 5 samt 8-23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4 och 5 samt 8-22 i originalet och alla kopior. Medlemsstaterna får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i och ansökan kan i ett sådant fall hänföra sig till mer än ett varuparti.

2. Den eller de fullständigt ifyllda blanketterna skall skickas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat på vilkens territorium exemplaren hålls och skall innehålla de upplysningar och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den på grundval av artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 skall kunna fastställa, om ett tillstånd eller intyg skall utfärdas. Om en ansökan är ofullständig skall detta motiveras. Om en ansökan avser ett tillstånd eller intyg som gäller exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera den administrativa myndigheten om det tidigare avslaget.

3. Då sökandens kopia av ett importtillstånd, en importörs kopia av en importanmälan eller ett intyg utfärdat med stöd av en sådan handling presenteras som underlag för en ansökan om återexportintyg, skall dessa handlingar återlämnas till den sökande först efter ändring av det antal exemplar som handlingen därefter skall omfatta. En sådan handling skall inte återlämnas till den sökande om återexportintyg har beviljats för samtliga exemplar som handlingen omfattar eller när det har ersatts i enlighet med artikel 21. Den administrativa myndigheten skall fastställa alla bestyrkande handlingars giltighet, vid behov efter samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även när ett intyg presenteras som bestyrkande underlag till en ansökan om exporttillstånd.

Då exemplar har märkts individuellt under överinseende av en administrativ myndighet i en medlemsstat, för att underlätta hänvisning till de handlingar som avses i första och andra styckena, skall det inte krävas att dessa handlingar läggs fram tillsammans med ansökan, förutsatt att deras nummer anges i ansökan.

Om de bestyrkande handlingar som avses i första, andra och tredje styckena saknas, skall den administrativa myndigheten fastställa om de exemplar som skall återexporteras eller exporteras lagligen införts eller förvärvats i gemenskapen, i förekommande fall i samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

4. När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 3 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare ge sitt svar inom en vecka.

Artikel 16

Exportören eller återexportören eller dennes representant skall överlämna originalet (blankett 1), sökandens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97. I tillämpliga fall skall konossementets eller flygfraktsedelns nummer av denne anges i fält 26.

Artikel 17

Det tullkontor som avses i artikel 16 skall efter att ha fyllt i fält 27 återlämna originalet (blankett 1) och sökandens kopia (blankett 2) till exportören eller återexportören eller dennes representant. Den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) skall vidarebefordras i enlighet med artikel 19.

Artikel 18

När en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som antagits av konferensen för konventionsparterna registrerar plantskolor som exporterar artificiellt förökade exemplar av de arter som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, får den till de berörda plantskolorna utfärda exporttillstånd på förhand för arter som förtecknas i bilagorna A eller B, med angivande i fält 23 av plantskolans registreringsnummer och följande deklaration: "Tillståndet gäller endast artificiellt förökade växter i enlighet med CITES resolution Conf. 11.11 gäller endast följande taxonomiska enheter: ..."

AVSNITT 5

Återlämning till utfärdande myndigheter av handlingar som uppvisats för tullen

Artikel 19

1. Tullkontor skall snarast till berörd administrativ myndighet i sitt land vidarebefordra alla handlingar som har presenterats för dem i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

De administrativa myndigheter som mottar sådana handlingar skall snarast vidarebefordra dem som har utfärdats av andra medlemsstater till de berörda administrativa myndigheterna tillsammans med alla bestyrkande handlingar enligt konventionen.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får tullkontoren på elektronisk väg bekräfta att handlingar som har utfärdats av den administrativa myndigheten i den egna medlemsstaten har uppvisats.

AVSNITT 6

Intyg föreskrivna i artikel 10 i förordning (EG) nr 338/97

Artikel 20

1. Den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplar befinner sig får vid mottagandet av en ansökan i enlighet med bestämmelserna i punkterna 5 och 6 utfärda de intyg som anges i punkterna 2, 3 och 4, dock endast för de ändamål som anges i dessa punkter.

2. Ett intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att exemplaren

a) tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaten, eller

b) är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaten, eller

c) förvärvats i eller införts till gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97, eller

d) förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 juni 1997 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3626/82(5), eller

e) förvärvats i eller införts till gemenskapen före den 1 januari 1984 i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

f) förvärvats i eller införts till en medlemsstat innan bestämmelserna i de förordningar som anges i c eller d eller i konventionen blev gällande för dem eller blev gällande i den medlemsstaten.

3. Ett intyg enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att exemplar av de i bilaga A förtecknade arterna är undantagna från ett eller flera förbud i artikel 8.1 i nämnda förordning på grund av att de

a) har förvärvats i eller införts till gemenskapen innan bestämmelserna om de arter som anges i den bilagan eller i bilaga I till konventionen eller i bilaga C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 blev tillämpliga på dem, eller

b) har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med där gällande lagstiftning, eller

c) är övergivna eller förrymda exemplar som fångats eller samlats in i enlighet med gällande lagstiftning i medlemsstaten, eller

d) är, eller är del av eller härrör från djur som fötts och vuxit upp i fångenskap, eller

e) är godkända att användas för ett av de ändamål som anges i artikel 8.3 c, 8.3 e, 8.3 f och 8.3 g i förordning (EG) nr 338/97.

4. Ett intyg enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 skall ange att förflyttning är tillåten av levande exemplar av en i dess bilaga A angiven art från den föreskrivna plats som anges i importtillståndet eller i ett intyg som utfärdats tidigare.

5. Den sökande skall i förekommande fall fylla i fälten 1, 2 och 4-19 i ansökningsblanketten och fälten 1 och 4-18 i originalet och alla kopior. Medlemsstater får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten skall fyllas i och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

6. Den fullständigt ifyllda blanketten skall överlämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaren finns och innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den skall kunna bedöma om ett intyg skall utfärdas. Om en ansökan är ofullständig skall detta motiveras. Om ansökan avser ett intyg som gäller exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, skall den sökande informera myndigheten om det tidigare avslaget.

Artikel 21

1. I de fall ett varuparti som täcks av sökandens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett intyg, delas upp eller när av andra orsaker uppgifterna i en sådan handling inte återspeglar den verkliga situationen, får den administrativa myndigheten göra nödvändiga ändringar i enlighet med artikel 4.2 eller utfärda ett eller flera motsvarande intyg. Det senare får dock ske endast i enlighet med de bestämmelser och för de ändamål som anges i artikel 20 och sedan myndigheten har fastställt att den handling som skall ersättas är giltig, i förekommande fall i samråd med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat.

2. När ett intyg utfärdas för att ersätta sökandens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, en importörs kopia (blankett 2) av en importanmälan eller ett tidigare utfärdat intyg, skall denna handling behållas av den administrativa myndighet som utfärdar intyget.

3. Ett intyg som har försvunnit, stulits eller förstörts kan endast ersättas av den myndighet som utfärdade det.

4. När en administrativ myndighet vid tillämpning av punkt 1 samråder med en administrativ myndighet i en annan medlemsstat skall den senare ge sitt svar inom en vecka.

AVSNITT 7

Etiketter

Artikel 22

1. I enlighet med artikel 7.4 i rådets förordning (EG) nr 338/97 skall de etiketter som avses i artikel 2.4 i den här förordningen användas enbart i samband med icke-kommersiella lån, gåvor och utbyte, mellan i vederbörlig ordning registrerade forskare och forskningsinstitutioner, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter för vetenskapliga undersökningar.

2. De forskare och forskningsinstitutioner som avses i punkt 1 skall av en administrativ myndighet i den medlemsstat där de befinner sig tilldelas ett femställigt registreringsnummer i vilken de två första leden skall utgöras av ISO-landskoden med två bokstäver för den berörda medlemsstaten och de tre sista ett unikt nummer som tilldelats varje institution av den behöriga administrativa myndigheten.

3. De berörda forskarna och forskningsinstitutionerna skall fylla i fälten 1-5 i etiketten och vid återlämnandet av den etikettdel som skall användas för det ändamålet snarast upplysa den behöriga administrativa myndighet som de är registrerade vid om hur alla etiketter har använts.

AVSNITT 8

Uppvisande av handlingar och kontroller vid ett annat tullkontor än det vid gränsen där införseln sker

Artikel 23

1. När en varusändning, som skall föras in till gemenskapen, i enlighet med artikel 4.7 i förordning (EG) nr 338/97 anländer till ett gränstullkontor via sjö-, flyg- eller järnvägstransport för att med samma transportmedel och utan mellanliggande lagring sändas vidare till ett annat tullkontor i gemenskapen, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97, skall slutkontrollerna och uppvisandet av importhandlingarna ske vid det sistnämnda tullkontoret.

2. När ett varuparti har kontrollerats i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97 vid ett tullkontor som utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97 och sänts vidare till ett annat tullkontor för ytterligare tullförfaranden, skall det sistnämnda tullkontoret kräva ett uppvisande av sökandens kopia (blankett 2) av ett importtillstånd, ifyllt i enlighet med artikel 12 i den här förordningen eller importörens kopia (blankett 2) av en importanmälan, ifylld i enlighet med artikel 14 i den här förordningen, och får genomföra alla kontroller det finner nödvändiga för att fastställa att bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning är uppfyllda.

KAPITEL III

EXEMPLAR FÖDDA OCH UPPVUXNA I FÅNGENSKAP OCH ARTIFICIELLT FÖRÖKADE EXEMPLAR

Artikel 24

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelsen i artikel 25 skall ett exemplar av en djurart anses vara fött och uppvuxet i fångenskap endast när en behörig administrativ myndighet efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet i den berörda medlemsstaten anser sig ha tillfredsställande bevis för att

a) det är, eller härrör från, avkomma som är född eller på annat sätt framställd i en kontrollerad miljö, antingen av föräldrar som parat sig eller på annat sätt överfört gameter i en kontrollerad miljö - vid sexuell fortplantning - eller av föräldrar som hållits i en kontrollerad miljö när avkomman började utvecklas - vid asexuell fortplantning,

b) avelsbeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och på ett sätt som inte var till skada för de berörda arternas fortlevnad i sin naturliga miljö,

c) avelsbeståndet kan bibehållas utan tillförda vilda exemplar, bortsett från tillfälliga tillskott av djur, ägg och gameter från vilda bestånd i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser och på ett sätt som inte inverkar menligt på den berörda artens överlevnad i vilt tillstånd, och endast för följande ändamål:

i) För att förhindra skadlig inavel, varvid storleken på dessa tillskott bestäms av behovet av nytt genetiskt material.

ii) För att ta vara på djur som konfiskerats i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EG) nr 338/97.

iii) I undantagsfall för användning som avelsbestånd,

d) avelsbeståndet redan har producerat andra generationens eller följande generationers avkomma i kontrollerad miljö eller förvaltas på ett sätt som bevisligen kan leda till produktion av andra generationens avkomma i kontrollerad miljö.

Artikel 25

När en behörig myndighet vid tillämpning av artikel 24, artikel 32 a eller artikel 33.1 anser det nödvändigt att fastställa ett djurs härstamning genom analys av dess blod eller vävnader, skall ägaren medverka till denna analys eller de prov som behövs på det sätt som den myndigheten föreskriver.

Artikel 26

Ett exemplar av en växtart skall endast anses vara artificiellt förökat när den berörda medlemsstatens behöriga administrativa myndighet i samråd med en vetenskaplig myndighet är övertygad om att

a) det är, eller härrör från, växter som är uppodlade från frön, sticklingar, delningar, sårvävnader eller andra växtvävnader, sporer eller annat förökningsmaterial under kontrollerade förhållanden, dvs. i en icke naturlig miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan innefatta jordbearbetning, gödning, ogräsbekämpning, bevattning eller plantskolebehandling såsom plantering i kruka, i trädgårdssängar och väderskydd,

b) det odlade föräldrabeståndet anskaffades i enlighet med på förvärvsdagen tillämplig lagstiftning och underhålls på ett sätt som inte är till skada för artens fortlevnad i dess naturliga miljö,

c) skötselmetoden ger långsiktig garanti för att det odlade föräldrabeståndet kan bibehållas, och

d) vad beträffar inympade växter, både rotstocken och ympkvisten är artificiellt förökade i enlighet med punkterna a, b och c.

Timmer av träd odlade på enartsplantager skall anses vara artificiellt förökade i enlighet med första punkten i denna artikel.

KAPITEL IV

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER ELLER HUSHÅLLSFÖREMÅL

Artikel 27

Införsel i gemenskapen av personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

1. Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiella ändamål, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning, saluförs eller transporteras för försäljning. Detta undantag skall endast gälla exemplar (inbegripet jakttroféer) som ingår

- i det personliga bagaget hos resande som kommer från ett tredje land,

- i personligt lösöre tillhörande fysiska personer som flyttar sin permanenta bosättning från ett tredje land till gemenskapen,

eller som är jakttroféer som tagits av en resande och importeras vid ett senare tillfälle.

2. Undantaget från artikel 4 i förordning (EG) 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar av arter som förtecknas i bilaga A till den förordningen om de införs i gemenskapen för första gången av en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen eller som står i begrepp att bosätta sig i gemenskapen.

3. Första gången personliga tillhörigheter eller hushållsföremål (inbegripet jakttroféer), som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97, förs in av en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen, skall det inte krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, om originalet av en exporthandling eller återexporthandling och en kopia av handlingen kan visas upp. Tullen skall vidarebefordra originalet i enlighet med artikel 19 och återlämna den stämplade kopian till innehavaren.

4. När personliga tillhörigheter eller hushållsföremål (inbegripet jakttroféer) som innefattar exemplar av de arter som förtecknas i bilagorna A eller B till förordning (EG) nr 338/97, återinförs till gemenskapen av en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen, skall det inte krävas att ett importtillstånd visas upp för tullen, i de fall den av tullen påtecknade sökandens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapens importtillstånd eller exporttillstånd, den i punkt 3 angivna kopian eller bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen visas upp.

5. Trots vad som sägs i punkterna 3 och 4 skall det inte krävas något uppvisande av importtillstånd eller återexporttillstånd för införsel eller återinförsel till gemenskapen av följande föremål som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97:

a) Maximalt 250 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person.

b) Högst tre kaktusstammar-regnrör av släktet Cactaceae spp. per person.

Artikel 28

Export och återexport från gemenskapen av personliga tillhörigheter och hushållsföremål

1. Undantaget från artikel 5 i förordning (EG) 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen skall inte gälla för exemplar som används för kommersiella ändamål, säljs, visas för kommersiella ändamål, bevaras för försäljning, saluförs eller transporteras för försäljning. Detta undantag skall endast gälla exemplar som ingår

- i det personliga bagaget hos resande som är på väg till ett tredje land,

- i personligt lösöre tillhörande fysiska personer som flyttar sin permanenta bosättning från gemenskapen till ett tredje land.

2. Vid export skall undantaget från artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter eller hushållsföremål enligt artikel 7.3 i den förordningen inte gälla för exemplar av arter som förtecknas i bilagorna A eller B till den förordningen.

3. När en person som har sin permanenta bosättning i gemenskapen återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål (inbegripet jakttroféer) som innefattar exemplar av arter som förtecknas i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 338/97 skall det inte krävas att ett återexportintyg visas upp för tullen, om den av tullen påtecknade sökandens kopia (blankett 2) av ett tidigare använt gemenskapens importtillstånd eller exporttillstånd, den i artikel 27.3 angivna kopian eller bevis för att exemplaren förvärvats inom gemenskapen visas upp.

4. Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 skall det inte krävas något uppvisande av exporttillstånd eller återexporttillstånd för export eller återexport från gemenskapen av följande föremål som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97:

a) Maximalt 250 g av kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person.

b) Högst tre kaktusstammar-regnrör av släktet Cactaceae spp. per person.

KAPITEL V

UNDANTAG

Artikel 29

1. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 a, 8.3 b och 8.3 c i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de däri angivna villkoren har uppfyllts.

2. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten, sedan den senare samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att exemplaren är födda och uppvuxna i fångenskap eller artificiellt förökade i enlighet med artiklarna 24, 25 och 26 i denna förordning.

3. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 e, 8.3 f och 8.3 g i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten, som samrått med en behörig vetenskaplig myndighet, att de däri angivna villkoren har uppfyllts.

4. Undantag för de exemplar som avses i artikel 8.3 h i förordning (EG) nr 338/97 skall medges endast när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den behöriga administrativa myndigheten att de berörda exemplaren har tagits ur sin naturliga miljö i en medlemsstat och i enlighet med dess lagstiftning.

Artikel 30

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 får ett undantag från förbuden i artikel 8.1 i denna medges för vetenskapliga institutioner, som av en administrativ myndighet, efter samråd med en behörig vetenskaplig myndighet, godkänts för de ändamål som avses i denna artikel, genom utfärdande av ett intyg som omfattar alla exemplar i samlingen av de i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 angivna arterna som är avsedda för avel i fångenskap eller artificiell förökning och som är till fördel för arternas bevarande eller för forskning eller utbildning som syftar till arternas fortlevnad och bevarande, under förutsättning att all försäljning av exemplar sker till andra vetenskapliga institutioner som innehar ett sådant intyg.

Artikel 31

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 338/97 skall förbud mot köp, erbjudande om köp eller förvärv i kommersiellt syfte av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga A till samma förordning och bestämmelserna i artikel 8.3 i denna om att undantag från dessa förbud skall medges genom att individuella intyg utfärdas i varje enskilt fall, inte tillämpas när de berörda exemplaren

a) omfattas av ett av de intyg som föreskrivs i artikel 20.3 och skall användas i enlighet med det ändamål som anges i detta, eller

b) omfattas av en av de allmänna undantag som föreskrivs i artikel 32.

Artikel 32

Förbuden i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 och bestämmelserna i dess artikel 8.3 att undantag från dem skall medges genom att individuella intyg utfärdas i varje enskilt fall skall inte avse

a) exemplar av i fångenskap födda och uppvuxna djur av de arter som anges i bilaga VIII och hybrider av dessa under förutsättning att exemplar av de i denna bilaga med not försedda arterna är märkta i enlighet med artikel 36.1 i denna förordning,

b) artificiellt förökade exemplar av växtarter,

c) bearbetade exemplar som har förvärvats mer än 50 år tidigare enligt artikel 2 w i förordning (EG) nr 338/97.

I sådana fall krävs inget intyg.

Artikel 33

1. För tillämpning av artikel 8.3 d i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för uppfödare som godkänts för detta ändamål av en administrativ myndighet, förutsatt att dessa håller uppfödningsregister som på begäran skall visas upp för den behöriga administrativa myndigheten. Sådana intyg skall i fält 20 innehålla följande text: "Intyget gäller endast följande taxonomiska enheter: ... ..."

2. För tillämpning av artikel 8.3 d och 8.3 h i förordning (EG) nr 338/97 får en medlemsstat tillhandahålla i förväg utfärdade intyg för personer som godkänts av en administrativ myndighet för att på grundval av sådana intyg sälja döda exemplar som uppfötts i fångenskap och/eller ett litet antal döda exemplar som legalt fångats i sin naturliga miljö inom gemenskapen, förutsatt att denna person

a) för ett register som på begäran skall visas upp för den behöriga administrativa myndigheten och som innehåller uppgifter om sålda exemplar eller arter, dödsorsak (om den är känd), vilka personer exemplaren anskaffades från och såldes till, samt

b) lämnar en årlig rapport till den behöriga administrativa myndigheten med uppgifter om försäljning under året, typ och antal exemplar, berörda arter samt hur exemplaren anskaffades.

KAPITEL VI

MÄRKNING AV EXEMPLAR

Artikel 34

1. Vid tillämpning av artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 skall intyg utfärdas endast för levande ryggradsdjur när den sökande på tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga bestämmelserna i artikel 36 i denna förordning har uppfyllts.

2. Importtillstånd för följande exemplar skall utfärdas endast när den sökande på tillfredsställande sätt kan visa för den administrativa myndigheten att exemplaren har märkts i enlighet med bestämmelserna i artikel 36.4:

a) Exemplar som härrör från ett arrangemang för avel med djur i fångenskap, som har godkänts av konferensen för konventionsparterna.

b) Exemplar som härrör från ett arrangemang för ranchuppfödning av vilda djur, som har godkänts av konferensen för konventionsparterna.

c) Exemplar från en population av arter som förtecknats i bilaga 1 till konventionen för vilka en exportkvot har godkänts av konferensen för konventionsparterna.

d) Obearbetade betar från afrikansk elefant och kapade bitar av sådana betar om de både är längre än 20 cm och väger över 1 kilo.

e) Oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn, slaksidor, svansar, halsar, fötter, ryggremsor av krokodiler och andra delar därav som har exporterats till gemenskapen samt hela obearbetade, garvade eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler som har återexporterats till gemenskapen.

f) Levande exemplar av arter av ryggradsdjur som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tillhör en resande utställning av levande djur.

g) Ursprungliga behållare (burkar, glas eller askar i vilka kaviar direktförpackas) som innehåller mer än 249 g kaviar, förutsatt att varje ursprunglig behållare som importeras till gemenskapen från ett ursprungsland är försedd med icke-återanvändningsbara etiketter.

h) Ursprungliga behållare som innehåller mindre än 250 g kaviar, förutsatt att varje sekundär behållare som importeras till gemenskapen från ett ursprungsland är försedd med icke-återanvändningsbara etiketter som innehåller en beskrivning av innehållet.

Artikel 35

1. Återexportintyg för exemplar som märkts enligt artikel 34.2 a, 34.2 b, 34.2 c, 34.2 d och 34.2 f som inte har modifierats i avsevärd grad skall endast utfärdas, när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att originalmärkningen är intakt.

2. Återexportintyg för hela oberedda, garvade och/eller färdigarbetade skinn och slaksidor av krokodiler skall utfärdas endast, när den sökande på ett tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att de ursprungliga etiketterna är intakta eller, om dessa har försvunnit eller tagits bort, exemplaren har märkts med en återexportetikett.

3. Exporttillstånd för följande exemplar skall utfärdas endast när den sökande på tillfredsställande sätt har visat för den administrativa myndigheten att exemplaren har märkts i enlighet med bestämmelserna i artikel 36.4:

a) Ursprungliga behållare (burkar, glas eller askar i vilka kaviar direktförpackas) som innehåller mer än 249 g kaviar, förutsatt att varje ursprunglig behållare är försedd med icke-återanvändningsbara etiketter.

b) Ursprungliga behållare som innehåller mindre än 250 g kaviar, förutsatt att varje sekundär behållare är försedd med icke-återanvändningsbara etiketter som innehåller en beskrivning av innehållet.

Artikel 36

1. Vid tillämpning av artikel 34.1 skall följande gälla:

a) Fåglar som är födda och uppvuxna i fångenskap skall märkas i enlighet med punkt 5, eller, när den behöriga administrativa myndigheten finner styrkt att denna metod på grund av artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte kan användas, med hjälp av en individuellt numrerad mikrochip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E).

b) Levande ryggradsdjur, förutom fåglar födda och uppvuxna i fångenskap, skall märkas med hjälp av en individuellt numrerad microchip-transponder som säkras mot olaga förändringar och som överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E) eller, när den behöriga myndigheten finner styrkt att denna metod på grund av exemplarets/artens fysiska eller beteendemässiga egenskaper inte är lämplig, med individuellt numrerade ringar, band, märken, tatueringar och liknande, eller på annat lämpligt sätt göras identifierbara.

2. Bestämmelserna i artikel 34.1 skall inte tillämpas när den behöriga administrativa myndigheten anser det styrkt att de fysiska egenskaperna hos exemplaren i fråga vid tidpunkten för utfärdandet av tillämpligt intyg inte gör det möjligt att på ett säkert sätt tillämpa någon märkning. I detta fall skall den berörda myndigheten registrera detta i fält 20 i intyget eller, om en märkningsmetod kan användas på ett säkert sätt vid en senare tidpunkt, tillfoga lämpliga föreskrifter för detta.

3. Exemplar som har märkts med microchip-transpondrar som inte överensstämmer med ISO-standarderna 11784:1996 (E) och 11785:1996 (E) före den 1 januari 2002, eller som har märkts med hjälp av en av de metoder som anges i punkt 1 före den 1 juni 1997 eller i enlighet med punkt 4, innan de fördes in i gemenskapen, skall anses ha märkts i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.

4. De exemplar som avses i artiklarna 34.2 och 35.2 skall märkas i enlighet med den metod som har godkänts eller rekommenderats för de berörda exemplaren av konferensen för konventionsparterna.

5. Fåglar som har fötts och vuxit upp i fångenskap skall märkas med hjälp av en individuellt märkt sömlöst försluten benring, dvs. en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från en fullvuxen fågel efter det att den har anbringats under fågelns första dagar och som tillverkats speciellt för det ändamålet.

Artikel 37

Vid märkning på gemenskapens territorium av levande djur genom fastsättande av märken, band, ringar eller andra anordningar eller genom märkning av en del av djurets kropp eller implantat av en microchip-transponder, skall detta genomföras med vederbörlig hänsyn till mänsklig omsorg om exemplaret i fråga, dess välbefinnande och dess naturliga beteende.

Artikel 38

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall godta de märkningsmetoder som de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har godkänt i enlighet med bestämmelserna i artikel 36.

2. Om en sådan handling krävs enligt bestämmelserna i denna förordning, skall all information som märkningen innehåller anges i varje tillstånd eller intyg som omfattar exemplaret i fråga.

KAPITEL VII

RAPPORTER OCH INFORMATION

Artikel 39

1. Medlemsstaterna skall föra statistik över de importer till och exporter eller återexporter från gemenskapen som genomförts i kraft av tillstånd och intyg utfärdade av deras administrativa myndigheter, oberoende av platsen för införseln eller återexporten eller exporten. Medlemsstaterna skall i enlighet med artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97 översända denna information per kalenderår till kommissionen före den 15 juni nästföljande år för arter i bilagorna A, B och C i förordningen i datoriserad form och i enlighet med "Riktlinjer för upprättande och överlämnande av årsrapporter enligt konventionen" utfärdade av konventionens sekretariat. Dessa rapporter skall innefatta information om beslagtagna och förverkade varupartier.

2. Den i punkt 1 angivna informationen skall presenteras i två separata delar enligt följande:

a) En del om import, export och återexport av exemplar av arter förtecknade i bilagorna till konventionen.

b) En del om import, export och återexport av exemplar av andra arter förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 och om införsel till gemenskapen av exemplar av arter förtecknade i bilaga D till denna.

3. Med avseende på import av varupartier som innehåller levande djur skall medlemsstaterna, när detta är möjligt, redovisa hur många procent av exemplar av arter som anges i bilaga A och B till förordning (EG) nr 338/97 som var döda vid införseln i gemenskapen.

4. Den redovisning som avses i punkt 3 skall överlämnas till kommissionen för varje kalenderår före den 15 juni följande år och redovisas per art och per exportland eller återexportland.

5. Informationen enligt artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97 skall innehålla uppgifter om vilka lagar och andra författningar och administrativa åtgärder som antagits för att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

Artikel 40

1. För att kunna förbereda ändringar i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 15.5 i den förordningen, skall medlemsstaterna med hänsyn till redan förtecknade arter och de arter som kan komma i fråga för att ingå i förteckningen överlämna all relevant information till kommissionen avseende

a) deras biologiska status och handelstatus,

b) deras användning, och

c) metoder för att kontrollera handelsexemplar.

2. Kommissionen skall överlämna varje förslag till ändring av bilagorna B eller D till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 3.2 c eller 3.2 d eller artikel 3.4 a i den förordningen för yttrande till gruppen för vetenskapliga undersökningar innan förslagen överlämnas till kommittén.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 41

1. Så fort en restriktion enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 har införts och tills den upphävs skall medlemsstaterna avslå ansökningar om importtillstånd för exemplar som exporteras från det berörda ursprungslandet eller de berörda ursprungsländerna.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får importtillstånd utfärdas om

a) en ansökan om importtillstånd lämnades in innan restriktionen infördes, och

b) den behöriga administrativa myndigheten i medlemsstaten anser det styrkt att det finns ett kontrakt eller en order som har medfört att betalning verkställs eller att djuren redan har sänts.

3. Giltighetstiden för ett importtillstånd som utfärdats genom tillämpning av undantaget enligt punkt 2 får inte överskrida en månad.

4. De restriktioner som avses i punkt 1 skall, om inte annat särskilt beslutas, inte gälla

a) exemplar som fötts och vuxit upp i fångenskap eller är artificiellt förökade enligt artiklarna 24, 25 och 26,

b) exemplar som importerats för de ändamål som anges i artikel 8.3 e, 8.3 f eller 8.3 g i förordning (EG) nr 338/97,

c) exemplar, levande eller döda, som utgör en del av bohaget för personer som flyttar till gemenskapen för att bosätta sig där.

Artikel 42

Förordning (EG) nr 939/97 skall upphöra att gälla.

Artikel 43

1. Intyg som utfärdats i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG) nr 3626/82 och artikel 22 i kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83(6) får fortsätta att användas för de syften som anges i artiklarna 5.2 b, 5.3 b, 5.3 c, 5.3 d och artikel 5.4 andra och tredje styckena och artikel 8.3 a, 8.3 d, 8.3 e, 8.3 f, 8.3 g samt 8.3 h i förordning (EG) nr 338/97.

2. Undantag som beviljats från förbuden i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 3626/82 skall fortsätta att gälla till och med deras sista giltighetsdag, om denna är angiven.

3. Medlemsstaterna får fortsätta att utfärda tillstånd enligt det formulär som finns i bilaga III till förordning 939/97 under ett år efter det att denna förordning trätt i kraft.

Artikel 44

Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen och konventionens sekretariat vilka specifika bestämmelser som de antar för att genomföra denna förordning samt alla de rättsliga instrument som används och de åtgärder som vidtas för att genomföra och verkställa den. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 45

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EGT L 209, 2.8.2001, s. 14.

(3) EGT L 140, 30.5.1997, s. 9.

(4) EGT L 145, 15.5.1998, s. 3.

(5) EGT L 384, 31.12.1982, s. 1.

(6) EGT L 344, 7.12.1983, s. 1.

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2001250SV.001502.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002401.TIF">

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001250SV.002502.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.002801.TIF">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2001250SV.002902.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.003001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001250SV.003401.TIF">

BILAGA IV

ETIKETT ENLIGT ARTIKEL 2.4 OCH ARTIKEL 22

>PIC FILE= "L_2001250SV.003502.TIF">

BILAGA V

KODER SOM SKALL INFÖRAS I BESKRIVNINGEN AV EXEMPLAR, SAMT MÄTENHETER SOM SKALL ANVÄNDAS I TILLSTÅND OCH INTYG I ENLIGHET MED ARTIKEL 4.3 a OCH 4.3 b

>Plats för tabell>

Enheter (motsvarande icke-metriska enheter kan användas)

g= gram

kg= kilo

l= liter

cm3= kubikcentimeter

ml= milliliter

m= meter

m2= kvadratmeter

m3= kubikmeter

antal= antal exemplar

BILAGA VI

STANDARDREFERENSVERK FÖR DEN NOMENKLATUR SOM SKALL ANVÄNDAS ENLIGT ARTIKEL 4.3 c VID ANGIVELSE AV DET VETENSKAPLIGA NAMNET PÅ ARTER I TILLSTÅND OCH INTYG

a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, andra utgåvan, (utgivare D.E. Wilson and D.M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press). För nomenklatur för däggdjur, med undantag för släktet Balaenoptera i: Rice, D.W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals.

b) A Reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock och J. Farrand Jr., 1975, American Museum of Natural History). För system och familjenamn för fåglar.

c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C.G. Sibley och B. L. Monroe Jr., 1990, Yale University Press) och A supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World (Sibley och Monroe Jr., 1993, Yale University Press). För fåglars släkt- och artnamn.

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen [Wermuth, H. och R. Mertens, 1996 (nytryck), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X]. För namn på krokodiler, sköldpaddor, havssköldpaddor och tuataras, och A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., 1992: i-xiii, 1-363, privat utgåva, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, USA, ISBN 0-9617431-0-5). För sköldpaddors och havssköldpaddors förekomstområden.

e) Herpetology (Pough, F.H., R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A.H. Savitzky och K.D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) för familjeindelningen inom ödlesläktet.

f) Chamaeleonidae (C.J.J. Klaver och W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1-85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) för artnamn på alla kameleonter.

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T.C.S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G.R., A.K. Péres och H.J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; och A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P.R. och A.S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) för artnamn för släktet Tupinambis.

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), publicerad under överinseende av Herpetologists' League. För nomenklatur för ormar, utom följande: följande namn skall även framöver användas för madagassiska boa-arter: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) och Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); i släktena Calabaria, Charina och Lichanura skall följande namn även fortsättningsvis användas: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) och Lichanura trivirgata (Cope, 1861). För underarter av Python molurus är två underarter erkända, nämligen P. m. molurus (Linnaeus, 1758) och P. m. bivittatus Kuhl, 1820.

i) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press och The Association of Systematics Collections) och Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas). För nomenklatur för amfibier och A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, [Vences, M., F. Glaw and W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72] för släktet Mantella.

j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) för alla fiskars taxonomi och namn.

k) Inom släktet Brachypelma skall följande nomenklatur användas:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980

Brachypelma angustum Valerio, 1980

Brachypelma auratum Schmidt, 1992

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917)

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993

Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994

Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936)

Brachypelma emilia (White, 1856)

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925)

Brachypelma fossorium Valerio, 1980

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892)

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897)

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (inkl. synonymerna Brachypelma annitha och Brachypelma harmorii)

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)

l) The Plant-Book, omtryckt utgåva, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press). Släktnamn för alla CITES-växter, till dess att de ersätts av standardförteckningar antagna av konventionsparternas konferens enligt hänvisningar nedan i punkterna n-r.

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, åttonde utgåvan (J. C. Willis, reviderad av H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press). Om synonyma släktnamn ej angivna i The Plant-Book, till dess att de ersätts av standardförteckningar antagna av konventionsparternas konferens enligt hänvisningar nedan i punkterna m-q.

n) "A World List of Cycads" (D. W. Stevenson, R. Osborne och K.D. Hill, 1995; I: P. Vorster (Utg.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, ss. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för släktena Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

o) The Bulb Checklist (1997, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Förenade kungariket) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för Cyclamen (Primulaceae) och Galanthus samt Sternbergia (Liliaceae).

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia taxa (Euphorbiaceae) (1997, utgiven av Bundesamt für Naturschutz) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för suckulenta arter av Euphorbia.

q) CITES Cactaceae checklist, andra utgåvan (sammanställd av D. Hunt, 1999, Royal Botanic Gardens, Kew, Förenade kungariket). Med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för Cactaceae.

r) CITES orchid checklist (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Förenade kungariket) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione och Sophronitis (Del I, 1995) samt Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (Del 2, 1997).

BILAGA VII

1. 1. Koder för angivelse i tillstånd och intyg om ändamålet för en transaktion enligt artikel 4.3 d

B= Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E= Utbildning.

G= Botaniska trädgårdar.

H= Jakttroféer.

L= Verkställande.

M= Biomedicinsk forskning.

N= Återinförande eller införande i naturen.

P= Personliga ägodelar.

Q= Cirkus och mobila utställningar.

S= Vetenskapliga ändamål.

T= Kommersiella ändamål.

Z= Djurparker.

2. Koder för angivelse i tillstånd och intyg av exemplarens ursprungskälla enligt artikel 4.3 e

W= Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R= Exemplar anskaffade från en anläggning för avel med vilda djur.

D= Djur enligt bilaga A, uppvuxna i fångenskap för kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001, eller delar av eller produkter av sådana djur eller växter.

A= Växter enligt bilaga A, artificiellt för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilaga B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001, liksom delar av eller produkter av sådana växter.

C= Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för icke-kommersiellt ändamål, och djur enligt bilaga B och C, uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001, liksom delar och produkter av dessa.

F= Djur födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001, liksom delar och produkter av dessa.

I= Beslagtagna eller förverkade exemplar(1).

O= Anskaffade före konventionen(1).

U= Okänd källa (måste motiveras).

(1) Får användas endast tillsammans med annan källa.

BILAGA VIII

DJURARTER HÄNFÖRDA TILL I ARTIKEL 32 A

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata