Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R2087.pdf

32001R2087

Kommissionens förordning (EG) nr 2087/2001 av den 24 oktober 2001 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 26/10/2001 s. 0023 - 0038Kommissionens förordning (EG) nr 2087/2001

av den 24 oktober 2001

om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001(2), särskilt artikel 19.2 i denna,

efter samråd med den vetenskapliga utvärderingsgruppen, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen fastställa allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer, för införsel till gemenskapen av exemplar av vissa arter. I samma artikel anges också kriterierna för sådana restriktioner.

(2) En förteckning över sådana restriktioner har senast fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 191/2001, av den 30 januari 2001 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen(3). Denna förteckning bör nu ändras i enlighet med artikel 4.6 första stycket i förordning (EG) nr 338/97. För tydlighetens skull bör förteckningen i förordning (EG) nr 191/2001 ersättas i sin helhet. Förordning (EG) nr 191/2001 bör därför upphöra att gälla.

(3) Samråd har ägt rum med de ursprungsländer som berörs av dessa restriktioner.

(4) Artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001, om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem(4) innehåller bestämmelser om medlemsstaternas genomförande av de restriktioner som fastställs av kommissionen.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Enligt bestämmelserna i artikel 41 i förordning (EG) nr 1808/2001 gäller tills vidare förbud mot att till gemenskapen införa de vilda djur och växter som är upptagna i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 191/2001 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EGT L 209, 2.8.2001, s. 14.

(3) EGT L 29, 31.1.2001, s. 12.

(4) EGT L 250, 19.9.2001, s. 1.

BILAGA

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

>Plats för tabell>

Arter upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

>Plats för tabell>