Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R2476.pdf

32001R2476

Kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001 av den 17 december 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med demEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 18/12/2001 s. 0003 - 0004Kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001

av den 17 december 2001

om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001(2), särskilt artikel 19.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Det har gjorts ändringar i bilaga III till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter. Dessa ändringar bör föras in i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97.

(2) Förordning (EG) nr 338/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för handel med vilda djur och växter som upprättats enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2) EGT L 209, 2.8.2001, s. 14.

BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 skall ändras på följande sätt:

1. Förklaringen till bilagorna A, B, C och D skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 12 skall ersättas med följande: "12. Symbolen (III) i anslutning till art eller högre grupp anger att de är upptagna i bilaga III till konventionen. I detta fall är det land arten eller den högre gruppen tillhör i bilaga III också angivet med en kod bestående av två bokstäver enligt följande: AR (Argentina), AU (Australien), BO (Bolivia), BR (Brasilien), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), ID (Indonesien), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), MX (Mexiko), NP (Nepal), PE (Peru), TN (Tunisien), UY (Uruguay) och ZA (Sydafrika)."

b) I punkt 15 skall ledet >Plats för tabell>

ersättas med >Plats för tabell>.

2. Bilaga C skall ändras på följande sätt:

a) I ordningen "LAMNIFORMES" under rubriken "Djur", "Fiskar" skall följande läggas till: >Plats för tabell>

b) Familjen "MELIACEAE" under rubriken "Växter" skall ändras på följande sätt:

i) Ledet "Cedrela odorata (III PE) + 219

5

Cigarrlådeträd"

skall ersättas med "Cedrela odorata (III CO, PE) + 219

5

Cigarrlådeträd"

ii) Ledet "Swietenia macrophylla (III BO, BR, CR, MX, PE) + 218

5

äkta mahogny"

skall ersättas med "Swietenia macrophylla (III BO, BR, CO, CR, MX, PE) + 218

5

äkta mahogny".